Firma ENERGY 21 a.s. IČO 27865789


ENERGY 21 a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ENERGY 21 a.s. (27865789) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 620/3, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2007 a je stále aktivní. ENERGY 21 a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ENERGY 21 a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ENERGY 21 a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ENERGY 21 a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ENERGY 21 a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ENERGY 21 a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11627
IČO (identifikační číslo osoby) 27865789
Jméno ENERGY 21 a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.3.2007
Snižuje se základní kapitál společnosti o částku 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých na částku 2 429 150,- Kč, tj. dva miliony čtyři sta dvacet devět tisíc jedno sto padesát korun český ch Snížení základního kapitálu bude provedeno takto: - základní kapitál se snižuje z důvodu a účelu výplaty jedinému akcionáři a restrukturalizace závazkových vztahů mezi jediným akcionářem a společností - základní kapitál se snižuje o částku 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých, a to snížením jmenovité hodnoty akcií - Snížení základního kapitálu z výše uvedeného důvodu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií a provede se výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou a to tak, že z původní jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1 000,00 Kč, tj. jeden tisíc kor un českých na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 10,- Kč, tj. deset korun českých. Počet akcií zůstává stejný tedy 242915 kusů a změna jmenovité hodnoty se dotkne všech 242915 kusů akcií společnosti. - Částka 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých bude vyplacena jedinému akcionáři. - Jelikož v důsledku snížení základního kapitálu mají být předloženy společnosti akcie, představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem postupu podle § 525 zákona 90/2012 Sb.. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona 90/2012 Sb.. 31.7.2017 - 7.12.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s., a to takto: 1) Důvody zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je především posílení vnitřních zdrojů společnosti a zvýšení vlastního kapitálu společnosti pro její další podnikatelskou činnost. 2) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ENERGY 21 a.s. o částku ve výši 92,915.000,- Kč (devadesát dva milionů devět set patnáct tisíc korun českých), tj. z částky 150,000.000,- Kč (sto padesát milionů korun českých) na částku 242,915.000,- Kč (dvě stě čt yřicet dva milionů devět set patnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 92915 (devadesáti dvou tisíc devět seti patnácti) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie n ebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. 4) Úpis dle dohody akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku: Veškeré nově upisované akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen ?dohoda akcionářů?). 5) Emisní kurs: Emisní kurs každé nové akcie činí 7555,29,- Kč (sedm tisíc pět set padesát pět korun českých a dvacet devět haléřů korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 702.000.000,- Kč (sedm set dva miliónů korun českých). Částka přesahující jmenovi tou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 609.085.000,- Kč (šest set devět miliónů osmdesát pět tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 6) Místo a lhůta pro upisování akcií akcionáři dle dohody akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku: Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo spol ečnosti - Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů. 7) Peněžitý vklad, lhůta a způsob jeho splacení, splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen ?akcionář?nebo ?akcionáři?) povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů. 8) Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: Připouští se možnost započtení pohledávky akcionáře společnosti ? obchodní společnosti RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l., reg.č.: B 151586, se sídlem 67, rue Ermesinde, L ? 1469 Luxembourg (dále jen ?RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l.?), vzniklé: - na základě smlouvy o půjčce (FACILITY AGREEMENT) uzavřené mezi RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. a Společností dne 11. května 2010, na základě které se RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. zavázala poskytnout Společnosti úvěr až do celkové výše 702,000,000,- Kč, jehož výše v současné době činí 702,000,000,- Kč (sedm set dva miliónů korun českých), proti pohledávce společnosti za obchodní společnosti RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií. 9) Schválení pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení. Akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávky akcionáře uvedené v bodě 9) tohoto notářskéh o zápisu proti pohledávce společnosti ENERGY 21 a.s. za akcionářem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, takto: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti ENERGY 21 a.s. akcionáři do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 28.6.2011 - 5.8.2011
Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem dozorčí rady společnosti, podmínky převodu stanoví článek V. stanov společnosti. 17.8.2010 - 22.11.2011
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti, podmínky převodu stanoví článek V. stanov společnosti. 9.9.2009 - 17.8.2010
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti. 13.3.2009 - 9.9.2009
NATLAND Investment Group B.V., reg. č. 342675030000, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EN ERGY 21 a.s., IČ:27865789, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 13083, takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ENERGY 21 a.s. o částku 148.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet osm milionů korun českých), tj. z částky 2,000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 150.000.000, -Kč (sto padesát milionů sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšen í základního kapitáu společnosti ENERGY 21 a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 14 800 (slovy: čtrnáct tisíc osm set ) o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými ak ciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude NATLAND Investment Group B.V., reg. č. 342675030000, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizotemské království, který upíše všech 14 800 (slovy: čtrnáct tisíc osm set) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10. 000,- Kč (deset tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmeno vité hodnoty akcií, výše emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo Společnosti - Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležito sti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti? tj. společnosti NATLAND Investment Group B.V. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společno sti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uv edené lhůty pro úpis akcií. Peněžitý vklad a způsob jeho splácení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upsaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Upisovatel je povine splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 5001044198/5500, vedený u Raiffeisen bank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do jednoho (1) roku od upsání akcií. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. 21.3.2008 - 1.4.2008
Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady. 30.4.2007 - 13.3.2009

Aktuální kontaktní údaje ENERGY 21 a.s.

Kapitál ENERGY 21 a.s.

zakladni jmění 2 429 150 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.2017
zakladni jmění 242 915 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2011 - 7.12.2017
zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.2008 - 5.8.2011
zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2008 - 29.7.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2007 - 7.4.2008

Akcie ENERGY 21 a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 242 915 7.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 242 915 5.8.2011 - 7.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 150 000 10.12.2008 - 5.8.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 7.4.2008 - 10.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 30.4.2007 - 7.4.2008
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 16.4.2007 - 30.4.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 5.3.2007 - 16.4.2007

Sídlo ENERGY 21 a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 9.9.2009
Adresa Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 9.12.2008 - 9.9.2009
Adresa Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 5.3.2007 - 9.12.2008

Předmět podnikání ENERGY 21 a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.3.2009
zprostředkování obchodu a služeb 28.6.2007 - 13.3.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 28.6.2007 - 13.3.2009
velkoobchod 28.6.2007 - 13.3.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.6.2007 - 13.3.2009
poskytování technických služeb 28.6.2007 - 13.3.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 28.6.2007 - 13.3.2009

Předmět činnosti ENERGY 21 a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.3.2007

vedení firmy ENERGY 21 a.s.

Statutární orgán ENERGY 21 a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vcelém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 18.6.2014
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 23.6.2010 - 18.6.2014
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předseda představenstva. 9.12.2008 - 23.6.2010
Jménem společnosti jedná buď předseda samostatně nebo dva členové představenstva společně. 30.4.2007 - 9.12.2008
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. 16.4.2007 - 30.4.2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. 5.3.2007 - 16.4.2007
člen představenstva Ing. Lubomíra Stránská 27.10.2016
Vznik členství 13.10.2016
Adresa: Hořelická 1231/41 , Rudná 252 19
člen představenstva Jan Berný 11.6.2018
Vznik členství 4.6.2018
Adresa: Za Klokočkou 369 , Odolena Voda 250 70
předseda představenstva Ing. Pavel Maleček 6.3.2019
Vznik členství 4.3.2019
Vznik funkce 4.3.2019
Adresa: Ke Stromečkům 1362 , Hostivice 253 01
člen představenstva Tomáš Uhrík 5.3.2007 - 24.5.2007
Vznik členství 5.3.2007
Zánik členství 11.5.2007
Vznik funkce 5.3.2007
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: Slavíkova 1389/2 , Ostrava 708 00
Předseda Tomáš Buzrla 16.4.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 27.3.2008
Vznik funkce 11.4.2007
Zánik funkce 27.3.2008
Adresa: Selská 223/26 , Přerov 751 24
Člen Ing. Zdeňka Maršálková 24.5.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 27.3.2008
Adresa: Čs. armády 506 , Štětí 411 08
Jméno Ing. Tomáš Buzrla 13.5.2008 - 29.7.2008
Vznik členství 28.3.2008
Zánik členství 2.6.2008
Adresa: Selská 223/26 , Přerov 751 24
předseda Gary Wheatley Mazzotti 13.5.2008 - 8.9.2008
Vznik členství 28.3.2008
Zánik členství 1.9.2008
Vznik funkce 28.3.2008
Zánik funkce 1.9.2008
Adresa: Třešňovka 425 , Horoměřice 252 62
Člen Roman Skalický 16.4.2007 - 13.3.2009
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 30.10.2008
Adresa: Svépomoc II 651/10 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Daniel Kunz 8.9.2008 - 29.8.2011
Vznik členství 1.9.2008
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 1.9.2008
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Ke Stromečkům 1363 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Pavel Maleček 13.3.2009 - 29.8.2011
Vznik členství 3.3.2009
Adresa: Ke Stromečkům 1362 , Hostivice 253 01
Jméno Jan Berný 29.7.2008 - 22.11.2011
Vznik funkce 3.6.2008
Adresa: Za Klokočkou 369 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Jan Berný 22.11.2011 - 9.11.2013
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 3.6.2008
Adresa: Za Klokočkou 369 , Odolena Voda 250 70
předseda představenstva Ing. Pavel Maleček 29.8.2011 - 24.3.2014
Vznik členství 3.3.2009
Zánik členství 4.3.2014
Vznik funkce 16.8.2011
Adresa: Ke Stromečkům 1362 , Hostivice 253 01
člen představenstva Jan Berný 9.11.2013 - 24.3.2014
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 3.6.2008
Adresa: Za Klokočkou 369 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Lubomíra Stránská 22.11.2011 - 15.7.2015
Vznik funkce 15.11.2011
Adresa: Hořelická 1231/41 , Rudná 252 19
člen představenstva Lubomíra Stránská 15.7.2015 - 27.10.2016
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 15.11.2011
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: Hořelická 1231/41 , Rudná 252 19
člen představenstva Jan Berný 24.3.2014 - 11.6.2018
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 4.6.2018
Adresa: Za Klokočkou 369 , Odolena Voda 250 70
předseda představenstva Ing. Pavel Maleček 24.3.2014 - 6.3.2019
Vznik členství 4.3.2014
Zánik členství 4.3.2019
Vznik funkce 4.3.2014
Zánik funkce 4.3.2019
Adresa: Ke Stromečkům 1362 , Hostivice 253 01

Dozorčí rada ENERGY 21 a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Dario Vittorio Cipriani 25.2.2016
Vznik členství 22.1.2016
Vznik funkce 22.1.2016
Adresa: 3501 Via del Prado , Calabasas, Kalifornie Spojené státy americké
člen dozorčí rady Judith Yvonne Gliniecki 25.2.2016
Vznik členství 22.1.2016
Adresa: ul. gen. Zajączka 11A m. 10 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Brian William Bode 25.2.2016
Vznik členství 22.1.2016
Adresa: ul. Letniskova 12 , Varšava Polská republika
předseda dozorčí rady Ing. Jan Koťátko 5.3.2007 - 16.4.2007
Vznik členství 5.3.2007
Vznik funkce 5.3.2007
Zánik funkce 11.4.2007
Adresa: Chotěšovská 678/2 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Lubor Heisig 5.3.2007 - 16.4.2007
Vznik členství 5.3.2007
Zánik členství 11.4.2007
Vznik funkce 5.3.2007
Adresa: Troilova 439/1 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Aneta Ponertová 5.3.2007 - 16.4.2007
Vznik členství 5.3.2007
Zánik členství 11.4.2007
Vznik funkce 5.3.2007
Adresa: 312 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen Ing. Jan Koťátko 16.4.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 5.3.2007
Zánik členství 5.3.2008
Adresa: Chotěšovská 678/2 , Praha 190 00
Předseda Radovan Mihálik 16.4.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 11.4.2008
Vznik funkce 11.4.2007
Zánik funkce 11.4.2008
Adresa: Žiarska 694 , 972 12 Nedožery - Břežany Slovenská republika
Člen Libor Matura 16.4.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 11.4.2008
Adresa: Přetlucká 2154/1 , Praha 100 00
Jméno Ing. Jan Koťátko 13.5.2008 - 9.12.2008
Vznik členství 12.3.2008
Zánik členství 29.10.2008
Adresa: Chotěšovská 678/2 , Praha 190 00
předseda Ing. Radovan Mihálik 13.5.2008 - 9.12.2008
Vznik členství 12.4.2008
Zánik členství 29.10.2008
Vznik funkce 16.4.2008
Zánik funkce 29.10.2008
Adresa: Slovenská republika
Nedožery - Břežany, Žiarska 694/26, 972 12
předseda dozorčí rady Ing. Igor Wollner 9.12.2008 - 23.6.2010
Vznik členství 29.10.2008
Vznik funkce 29.10.2008
Zánik funkce 9.6.2010
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Prokopa Velkého 33, 81104
člen dozorčí rady Tomáš Raška MBA 10.6.2009 - 3.11.2010
Vznik členství 29.10.2008
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 29.10.2008
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
Jméno Ing. Libor Matura 13.5.2008 - 27.10.2011
Vznik členství 12.4.2008
Zánik členství 5.10.2011
Adresa: Přetlucká 2154/1 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Igor Wollner 23.6.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 29.10.2008
Zánik členství 5.10.2011
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Prokopa Velkého 33, 81104
člen dozorčí rady Martin Bláha 3.11.2010 - 27.10.2011
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 5.10.2011
Vznik funkce 12.10.2010
Adresa: Domanovická 1741 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Thierry Marie Baudon 23.6.2010 - 3.9.2012
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 26.7.2012
Vznik funkce 9.6.2010
Zánik funkce 26.7.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Scarsdale Villas 36, W8 6PR
člen dozorčí rady Stefan Tzvetkov 23.6.2010 - 3.9.2012
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 12.2.2014
Zánik funkce 12.2.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Pembroke Square 4, W8 6PA
předseda dozorčí rady Stefan Tzvetkov 3.9.2012 - 24.3.2014
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 12.2.2014
Vznik funkce 13.8.2012
Zánik funkce 12.2.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Pembroke Square 4, W8 6PA
člen dozorčí rady Robert Chmelař 23.6.2010 - 28.4.2014
Vznik členství 3.6.2010
Adresa: Azurová 2045/12 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Matthias Dukat 24.3.2014 - 3.7.2014
Vznik členství 12.2.2014
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: 51 Kelvedon Road , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda dozorčí rady Robert Chmelař 28.4.2014 - 18.6.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 3.6.2015
Vznik funkce 26.3.2014
Zánik funkce 3.6.2015
Adresa: Rooseveltova 256/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Robert Knorr 3.9.2012 - 15.7.2015
Vznik členství 27.7.2012
Adresa: The White House, 13A Arkwright Road , NW3 6AA Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Viktoria Habanová 3.7.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Žižkova 24 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Robert Chmelař 18.6.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 4.6.2015
Adresa: Rooseveltova 256/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Robert Knorr 15.7.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 27.7.2012
Zánik členství 22.1.2016
Adresa: The White House, 13A Arkwright Road , NW3 6AA Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Viktoria Habanová 15.7.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 22.1.2016
Adresa: 11a Regent Street , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda dozorčí rady Robert Chmelař 15.7.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 22.1.2016
Vznik funkce 24.6.2015
Zánik funkce 22.1.2016
Adresa: Rooseveltova 256/6 , Praha 160 00

Sbírka Listin ENERGY 21 a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11627/SL 55 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora + ÚZ konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 9.6.2015 10.6.2015 78
B 11627/SL 54 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 14.5.2015 9.6.2015 10.6.2015 26
B 11627/SL 53 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 9.6.2015 10.6.2015 78
B 11627/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2014 11.8.2014 25.11.2014 34
B 11627/SL 51 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 20.6.2013 11.8.2014 13.10.2014 23
B 11627/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.8.2009 11.8.2014 19.9.2014 29
B 11627/SL 48 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2010 11.8.2014 19.9.2014 7
B 11627/SL 47 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.8.2014 18.9.2014 78
B 11627/SL 44 účetní závěrka [2011], zpráva auditora / konsolidovaná / Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2014 18.8.2014 40
B 11627/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 401/2014 Městský soud v Praze 9.6.2014 17.6.2014 24.6.2014 49
B 11627/SL 42 ostatní rozhodnutí DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 4.6.2013 13.3.2014 26.3.2014 2
B 11627/SL 41 ostatní rozhodnutí DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 3.3.2014 13.3.2014 26.3.2014 2
B 11627/SL 40 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 16.9.2013 2.10.2013 82
B 11627/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora -2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 10.1.2013 16.1.2013 37
B 11627/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.6.2012 20.6.2012 45
B 11627/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.11.2011 24.11.2011 1
B 11627/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.10.2011 10.11.2011 15
B 11627/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2010 6.4.2011 18.4.2011 15
B 11627/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2010 27.7.2010 30.7.2010 15
B 11627/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 30
B 11627/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.6.2010 18.6.2010 24.6.2010 14
B 11627/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.8.2009 18.5.2010 25.5.2010 10
B 11627/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.2.2010 26.2.2010 23
B 11627/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.8.2009 14.8.2009 17.8.2009 10
B 11627/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.10.2008 27.11.2008 2.12.2008 13
B 11627/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.10.2008 27.11.2008 2.12.2008 10
B 11627/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.9.2008 4.9.2008 15.9.2008 2
B 11627/SL 16 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.9.2008 4.9.2008 15.9.2008 2
B 11627/SL 15 ostatní -zápis z DR Městský soud v Praze 29.8.2008 4.9.2008 15.9.2008 2
B 11627/SL 14 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 2.8.2008 21
B 11627/SL 13 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 28.3.2008 6.5.2008 16.5.2008 2
B 11627/SL 12 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 27.3.2008 6.5.2008 16.5.2008 2
B 11627/SL 11 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 16.4.2008 6.5.2008 16.5.2008 2
B 11627/SL 10 notářský zápis NZ 187/2008 Městský soud v Praze 12.3.2008 6.5.2008 16.5.2008 5
B 11627/SL 2 podpisové vzory +ČP-4x Městský soud v Praze 12.2.2007 6.3.2007 9
B 11627/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ57/07 Městský soud v Praze 29.1.2007 6.3.2007 38

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ENERGY 21 a.s.

IČO (identifikační číslo) 27865789
Jméno ENERGY 21 a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 13.6.2007
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo ENERGY 21 a.s.

Živnosti a provozovny ENERGY 21 a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Dvořákova 819/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1001210115
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.11.2007

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ENERGY 21 a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lubomíra Stránská
Člen statutárního orgánu Jan Berný
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Maleček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ENERGY 21 a.s.

IČO: 27865789
Firma: ENERGY 21 a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.3.2007

Sídlo ENERGY 21 a.s.

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image