Firma Energoinvest CZ a.s. IČO 45274762


Energoinvest CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Energoinvest CZ a.s. (45274762) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Pankráci 1062/58, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a není již aktivní. Energoinvest CZ a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Energoinvest CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Energoinvest CZ a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Energoinvest CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Energoinvest CZ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1590
IČO (identifikační číslo osoby) 45274762
Jméno Energoinvest CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.5.1992
Zaniklá dne 1.9.2010
Společnost Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ: 452 74 762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1590 (dále jen Energoinvest CZ a.s.) zanikla v důsledku vnitrostátní fúze s polečnosti Energoinvest CZ a.s. a společnosti CIMER a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ: 273 75 692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10148, do společnosti PREMOT Františkovy Lázně a.s ., se sídlem Františkovy Lázně, Chebská č.p. 72, PSČ 351 01, IČ: 263 74 889, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1113 (dále jen "PREMOT Františkovy Lázně a.s."). V souladu se schváleným Projektem vnitrostátní fúz e sloučením přechází jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost PREMOT Františkovy Lázně a.s. 1.9.2010 - 1.9.2010
Valná hromada společnosti Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 5 - Zličín, Do Blatin, IČ: 452 74 762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1590, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. takto: A. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. je přebytek vlastních zdrojů společnosti a poskytnutí možnosti akcionářům, kteří již nechtějí ve společnosti setrvat, aby mohli prodat své akcie nebo alespoň snížit svůj podíl na základním kapitálu společnosti prodejem části svých akcií na základě přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. B. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu úplaty akcionářům společnosti za akcie brané z oběhu na základě jimi přijatého veřejného ná vrhu smlouvy o koupi akcií. C. Rozsah snížení základního kapitálu: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 22.549.768,- Kč, slovy: dvacetdvatisíc pětsetčtyřicetdevěttisíc sedmsetšedesátosm korun českých, rozvržený na 498.598 ks, slovy: čtyřistadevadesátosmtisícpětsetdevadesát osm kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 12,- Kč, slovy: dvanáct korun českých a 517.706 ks, slovy: pětsetsedmnácttisíc sedmsetšest kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité ho dnotě jedné akcie ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Základní kapitál společnosti však bude snížen maximálně o takový počet akcií, součet jejichž jmenovitých hodnot nebude vyšší než 18.420.000,- Kč, slovy: osmnáctmilionů čtyřistadvacettisíc korun českých. Základní kapitál společnosti tedy nesmí být snížen pod částku 4.129.768,- Kč, slovy: čtyřimiliony jednostodvacetdevě ttisíc sedmsetšedesátosm korun českých. D. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Energoinvest CZ a.s. bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. E. Výše úplaty: Vzetí akcií společnosti Energoinvest CZ a.s. z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude úplatné. Výše kupní ceny za jednu akcii bude pro všechny zájemce stejná, a to ve výši 380,- Kč, slovy: třistaosmdesát korun českých za jednu akci i o jmenovité hodnotě ve výši 12,- Kč, slovy: dvanáct korun českých a ve výši 1.014,- Kč, slovy: jedentisícčtrnáct korun českých za jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých. F. Lhůta pro předložení listinných akcií: Lhůta pro předložení listinných akcií bude činit třicet (30) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněno, že do obchodního rejstříku byla zapsána nová výše základního kapitálu společnosti. G. Příslušný veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude zpracován představenstvem společnosti a uveřejněn způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady společnosti po povolení zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zabezpečením realizace vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, včetně vypořádání převodů akcií a kupních cen, bude společností pověřen a k tomu zmocněn obchodník s cennými papíry, společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, tř. Kp. Jaroše 28, PSČ 602 00, IČ: 63907020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Br ně, oddíl B, vložka 3800. H. V případě, že veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude akceptován ve větším rozsahu než je maximální možné snížení základního kapitálu společnosti, bude společnost postupovat podle ustanovení § 183a odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku a jednotlivé akc ionáře, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, uspokojí poměrně. Počet akcií o jmenovité hodnotě ve výši 12,- Kč, slovy: dvanáct korun českých a počet akcií o jmenovité hodnotě ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých, které jednotliví akcionáři uvedou v oznámení o přijetí veřejného návrhu smluvy o koupi akcií, budou společností kráceny v poměru, který bude odpovídat poměru maximálního možného snížení základního kapitálu společnosti (tj. částce 18.420.000,- Kč, slovy: osmnáctmilionů čty řistadvacettisíc korun českých) a celkového součtu jmenovitých hodnot všech akcií uvedených ve všech oznámeních o přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií doručených řádně a včas, přičemž výpočet poměrného počtu akcií o jmenovité hodnotě ve výši 12, - Kč, slovy: dvanáct korun českých a výpočet poměrného počtu akcií o jmenovité hodnotě ve výši 32,- Kč, slovy: třicetdva korun českých, v nichž bude možné přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií jednotlivých akcionářů přijmout, se budou zaokrouhlov at vždy na celý počet kusů akcií o příslušné jmenovité hodnotě směrem dolů. I. Valná hromada společnosti pověřila představenstvo společnosti zpracováním a uveřejněním příslušného veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a ve smyslu ustanovení § 213c odst. 6 obchodního zákoníku k podání návrhu na zápis snížené výše základního kapitá lu společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o koupi akcií. 5.4.2005 - 10.10.2005
"Valná hromada společnosti Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 5 - Zličín, Do Blatin, IČ: 45274762, zapsané v obchodním řejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1590, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. takto: A. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. je potřeba získání peněžních prostředků pro plnění závazků spolenočnosti Energoinvest CZ a.s. B. Základní kapitál společnosti Energoinvest CZ a.s. bude zvýšen z částky 11.274.884,- Kč o částku 11.274.884,- Kč na celkovou částku 22.549.768,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. C. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. bude vydáno 249.299 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč a 258.853 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodn otě každé akcie 32, - Kč. D. Akcie upisované s využitím přednostního práva budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., IČ: 63907020, na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod . do 16.00 hod. Lhůta k upisování nových akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, přičemž upisování nových akcií bude, v případě, že dosud nebude pravomocně rozhodnuto o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společno sti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu k úpisu nových akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva budou akcionáčům oznámeny formou zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a formou uveřejnění oznámení v Hospodářskýc h novinách. Na jednu (1) dosavadní kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč, lze s využitím přednostního práva upsat jednu (1) novou kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na maji tele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč. Na jednu (1) dosavadní kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč, lze s využitím přednostního práva upsat jednu (1) novou kmenovou akcii společnosti Energoinvest CZ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč. S využitím přednostního práva lze upsat 249.299 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč a 258.853 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč. Emisní kur z každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč, upisované s využitím přednostního práva, činí 12,- Kč. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč, upisované s využitím přednostního práva, činí 32,- Kč. Důvodem stanovení emisního kurzu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. na výši základního kapitálu spo lečnosti Energoinvest CZ a.s. zapisovanou do obchodního rejstříku. E. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upisovány na základě veřejné nabídky. Tyto akcie budou zájemci upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s. , IČ: 63907020, na a drese Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí dva (2) týdny, přičemž upisování nových akcií bude, v případě, že dosud nebude pravomocně rozhodnut o o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu společnosti Energoinvest CT a.s. do obchodního rejstříku. Účinnost upisování nových akcií při dosažení navrhované výše zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. bude posuzována podle toho, kdy k upsání nových akcií došlo . Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen zveřejněním v Hospodářských novinách, ve kterých bude též zveřejněn inzerát dle § 34 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém tr hu, ve znění pozdějších předpisů. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12,- Kč, upisované na základě veřejné nabídky, činí 12,- Kč. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 32,- Kč, upisované na základě veřejné nabídky, činí 32,- Kč. Důvodem stanovení emisního kurzu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest C Z a.s. na výši základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. zapisovanou do obchodního rejstříku. F. Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jejich upsání. Zbývající nesplacenou část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění oznámení o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti Energoinvest CZ a.s. do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní bankovní účet společnosti Energoinvest CZ a.s. č. 1021105 703/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ: 140 21." 26.8.2004 - 26.11.2004
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Energoinvest CZ a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 3/741, PSČ: 140 21, IČ: 452 73 898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1529. 1.7.2004 - 1.9.2010
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16.10. 2002 rozhodla o snížení základního kapitálu a přijala následující usnesení: V souladu s § 211 odst. 1 obch. zák.: a) je důvodem snížení základního kapitálu povinnost dle § 161b odst. 4 věta druhá obch. zák. a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na zlepšení hospodářské bilance společnosti, b) se základní kapitál snižuje v rozsahu celkové jmenovité hodnoty vlastních akcií tj. o 6.519.000,- Kč, c) bude snížení základního kapitílu provedeno vzetím z oběhu 6.519 ks akcií společnosti, které má společnost v držení v souvislosti se zrušením veřejné obchodovatelnosti (nyní registrace) akcií společnosti v roce 2000 a následném odkupu od akcionářů na základě veřejného návrhu. 18.3.2003 - 30.1.2006
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku zuvedeného v základatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Technomat, Praha. 4.5.1992 - 1.9.2010
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v praze 1, gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 4.5.1992 - 1.9.2010
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva d dozorčí rady 4.5.1992 - 1.9.2010

Aktuální kontaktní údaje Energoinvest CZ a.s.

Kapitál Energoinvest CZ a.s.

zakladni jmění 4 130 640 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.10.2005 - 1.9.2010
zakladni jmění 22 549 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.3.2005 - 10.10.2005
zakladni jmění 22 549 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.2004 - 30.3.2005
zakladni jmění 11 274 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2004 - 26.11.2004
zakladni jmění 249 299 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.1.2004 - 1.7.2004
zakladni jmění 255 818 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.1.1994 - 26.1.2004
zakladni jmění 242 178 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 24.1.1994

Akcie Energoinvest CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 12 Kč 26 897 10.10.2005 - 1.9.2010
Kmenové akcie na majitele 32 Kč 118 996 10.10.2005 - 1.9.2010
Kmenové akcie na majitele 12 Kč 498 598 26.11.2004 - 10.10.2005
Kmenové akcie na majitele 32 Kč 517 706 26.11.2004 - 10.10.2005
Kmenové akcie na majitele 12 Kč 249 299 1.7.2004 - 26.11.2004
Kmenové akcie na majitele 32 Kč 258 853 1.7.2004 - 26.11.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 249 299 26.1.2004 - 1.7.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 255 818 7.10.2003 - 26.1.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 255 818 30.10.2001 - 7.10.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 255 818 19.1.2000 - 30.10.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 255 818 24.1.1994 - 19.1.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 242 178 4.5.1992 - 24.1.1994

Sídlo Energoinvest CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Pankráci 1062/58 , Praha 140 00 24.7.2006 - 1.9.2010
Adresa Do Blatin , 155 21 Praha 5 - Zličín Česká republika
17.7.1995 - 24.7.2006
Adresa Skloněná 329/1 , Praha 190 00 4.5.1992 - 17.7.1995

Předmět podnikání Energoinvest CZ a.s.

Platnost údajů od - do
specializovaný maloobchod 1.7.2004 - 1.9.2010
realitní činnost 1.7.2004 - 1.9.2010
správa a údržba nemovitostí 1.7.2004 - 1.9.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.7.2004 - 1.9.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.7.2004 - 1.9.2010
pronájem nemovitostí s poskytováním i jiných služeb 19.1.2000 - 1.7.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchodních živností uvedených v příloze č. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.). 14.9.1995 - 1.7.2004
. 24.1.1994 - 14.9.1995
1. nákup a prodej převážně strojírenských výrobků, skladování, kompletování a úprava těchto výrobků 4.5.1992 - 14.9.1995
2. Obchodní činnost a zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 4.5.1992 - 14.9.1995
3. Přetváření výrobního sortimentu v odběratelském rozsahu, který umožňuje komplexní zásobování určitých profesních skupin odběratelů 4.5.1992 - 14.9.1995

vedení firmy Energoinvest CZ a.s.

Statutární orgán Energoinvest CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva, a to každý z nich samostatně. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, kterými zavazují společnost, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 30.7.2004 - 1.9.2010
Způsob jednání jménem společnosti : Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k napsané nebo razítkem otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. 30.10.2001 - 30.7.2004
Způsob jednání jménem společnosti : Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 19.1.2000 - 30.10.2001
Zastupování-jadnat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování-za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 11.9.1997 - 19.1.2000
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně před- seda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti 4.5.1992 - 11.9.1997
člen předst. Ing. Jan Hušek 4.5.1992 - 24.1.1994
Adresa: Nad údolím 124/78 , Praha 147 00
člen předst. Ing. Jiří Zíka 4.5.1992 - 13.12.1994
Adresa: K Horoměřicům 1117/37 , Praha 165 00
Člen představenstva Ing Tomáš Kemmler 24.1.1994 - 13.12.1994
Adresa: Cuřínova 585/4 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing Jan Čemus 24.1.1994 - 13.12.1994
Adresa: Jana Masaryka 73/14 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing Jana Janderová 24.1.1994 - 13.12.1994
Adresa: V Horkách 1654/16 , Praha 140 00
člen předst. Ing. Milan Lomosík 4.5.1992 - 17.7.1995
Adresa: Slancova 1260/6 , Praha 182 00
Člen představenstva Jan Spanilý 24.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: V jirchářích 1285/12 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing Petr Klomínek 24.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Zacharská 1271 , Praha 198 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Zíka 13.12.1994 - 17.7.1995
Adresa: K Horoměřicům 1117/37 , Praha 165 00
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kemmler 13.12.1994 - 17.7.1995
Adresa: Cuřínova 585/4 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Jan Tomáš 13.12.1994 - 17.7.1995
Adresa: Na dlouhém lánu 337/55 , Praha 160 00
Místopředseda představenstva Ing. Josef Rejzek 13.12.1994 - 17.7.1995
Adresa: Na Pankráci 994/36 , Praha 140 00
Předseda představenstva ing. Milan Lomosík 17.7.1995 - 11.9.1997
Adresa: Slancova 1260/6 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva ing. Josef Rejzek 17.7.1995 - 11.9.1997
Adresa: Na Pankráci 994/36 , Praha 140 00
Člen představenstva Rudolf Šneberk 17.7.1995 - 11.9.1997
Adresa: Luční vrch 364/11 , Karlovy Vary 360 01
Předseda představenstva Petr Lukeš 11.9.1997 - 14.10.1998
Adresa: I. P. Pavlova 451/36 , Karlovy Vary 360 01
Člen představenstva Bořivoj Kult 11.9.1997 - 3.1.2001
Adresa: Západní 1134/5 , Karlovy Vary 360 01
Předseda představenstva Ing. Jana Axmannová 14.10.1998 - 3.1.2001
Adresa: Veltruská 599/20 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Zůza 3.1.2001 - 7.10.2003
Vznik funkce 30.6.2000
Zánik funkce 29.4.2003
Adresa: Kodaňská 61/45 , Praha 101 00
Místopředseda představenstva JUDr. Milan Beluský 11.9.1997 - 30.7.2004
Zánik členství 21.4.2004
Vznik funkce 27.12.1996
Adresa: Dobevská 876/2 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Jana Axmannová 3.1.2001 - 30.7.2004
Zánik členství 21.4.2004
Vznik funkce 25.6.1998
Adresa: Veltruská 599/20 , Praha 190 00
předseda Ing. Jaroslav Knotek 7.10.2003 - 30.7.2004
Vznik členství 29.4.2003
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: V Šáreckém údolí 264/68 , Praha 160 00
předseda představenstva Petr Lukeš 30.7.2004 - 24.7.2006
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Senovážná 1394/8 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Knotek 30.7.2004 - 24.7.2006
Vznik členství 29.4.2003
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: V Šáreckém údolí 264/68 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Martin Pinl 30.7.2004 - 24.7.2006
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
Člen představenstva Jiří Braný 24.7.2006 - 1.9.2010
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: Dědinova 2008/13 , Praha 148 00
Místopředseda představenstva Stanislav Kolářík 24.7.2006 - 1.9.2010
Vznik členství 20.6.2006
Vznik funkce 20.6.2006
Adresa: Imrychova 981/3 , Praha 143 00
Předseda představenstva Pavel Šťastný 24.7.2006 - 1.9.2010
Vznik členství 20.6.2006
Vznik funkce 20.6.2006
Adresa: U svornosti 164/4 , Praha 109 00

Dozorčí rada Energoinvest CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Minát 4.5.1992 - 24.1.1994
Adresa: Severovýchodní IV 591/17 , Praha 141 00
Člen dozorčí rady Ing Jan Hoření 24.1.1994 - 13.12.1994
Adresa: Drtinova 363/22 , Praha 150 00
Jméno Ing. Zdena Henzlová 4.5.1992 - 17.7.1995
Adresa: V rohu 725/12 , Praha 142 00
Člen Judr Zdeněk Stejskal 13.12.1994 - 17.7.1995
Adresa: Jeseniova 1045/33 , Praha 130 00
Jméno Jaroslav Turek 4.5.1992 - 11.9.1997
Adresa: 85 , Kropáčova Vrutice 294 79
Člen dozorčí rady ing. Michal Petr 17.7.1995 - 11.9.1997
Adresa: Na štěpnici 1643/43 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady ing. Jan Tomáš 17.7.1995 - 11.9.1997
Adresa: Na dlouhém lánu 337/55 , Praha 160 00
člen ing. Martin Pinl 11.9.1997 - 14.10.1998
Adresa: I. P. Pavlova 451/36 , Karlovy Vary 360 01
Člen dozorčí rady Bc. Miroslav Soural 11.9.1997 - 14.10.1998
Adresa: Marie Majerové 1752 , Sokolov 356 01
Člen dozorčí rady Vlastimír Vršecký 11.9.1997 - 14.10.1998
Adresa: Lačnovská 27/5 , Praha 155 21
Člen Ing. Kamila Šťastná 14.10.1998 - 19.1.2000
Adresa: Vrchlického 96 , Sokolov 356 01
Člen Ing. Zuzana Kalátová 14.10.1998 - 19.1.2000
Adresa: Hlavní třída 1010 , Ostrov 363 01
předseda Ing. Miroslav Hejný 14.10.1998 - 3.1.2001
Adresa: Palackého náměstí 912/6 , Karlovy Vary 360 01
Člen Ing. Zuzana Nöbauerová 19.1.2000 - 3.1.2001
Adresa: Klínovecká 772/7 , Karlovy Vary 360 10
člen Jana Rousová 19.1.2000 - 3.1.2001
Adresa: Na Vyhlídce 944/19 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hejný 3.1.2001 - 30.10.2001
Zánik funkce 23.5.2001
Adresa: Palackého náměstí 912/6 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Petr Lukeš 3.1.2001 - 30.7.2004
Zánik členství 21.4.2004
Vznik funkce 27.6.2000
Adresa: Senovážná 1394/8 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Jana Sobotová 3.1.2001 - 30.7.2004
Zánik členství 21.4.2004
Vznik funkce 27.6.2000
Adresa: Senovážná 1394/8 , Praha 110 00
člen Petra Hejná 30.10.2001 - 30.7.2004
Zánik členství 21.4.2004
Vznik funkce 23.5.2001
Adresa: Střední 36 , 362 36 Pernink Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Eva Halířová 30.7.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 30.11.2005
Adresa: Chotovická 1753/4 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Ing. Monika Marečková 30.7.2004 - 31.5.2006
Vznik členství 21.4.2004
Vznik funkce 21.4.2004
Adresa: Baarovo nábřeží 920/43 , Brno 614 00
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Novotný 30.1.2006 - 24.7.2006
Vznik členství 1.12.2005
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Poděbradská 1284/5 , Karlovy Vary 360 01
předseda dozorčí rady Ing. Monika Marečková 31.5.2006 - 24.7.2006
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Šermířská 2378/3 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hejný 30.7.2004 - 29.1.2008
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Meinlova 199 , 362 35 Pernink Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Jouza 29.1.2008 - 22.7.2008
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 1.1.2008
Adresa: Čsl. armády 2242 , Tábor 390 03
Člen dozorčí rady JUDr. Jiří Novotný 24.7.2006 - 1.9.2010
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: Poděbradská 1284/5 , Karlovy Vary 360 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Knotek 24.7.2006 - 1.9.2010
Vznik členství 20.6.2006
Vznik funkce 20.6.2006
Adresa: V Šáreckém údolí 264/68 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Jouza 22.7.2008 - 1.9.2010
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Čsl. armády 2242 , Tábor 390 03

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image