Firma ELITE a.s. IČO 49903560


ELITE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ELITE a.s. (49903560) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Východní 1733, Varnsdorf 407 47. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. ELITE a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ELITE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ELITE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ELITE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ELITE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ELITE a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 528
IČO (identifikační číslo osoby) 49903560
Jméno ELITE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.7.2014
Dne 14.12.2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady takto: 1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti nyní ve výši 152.967.110,- Kč (slovy: jednostopadesát dvamiliónydevětsetšedesátsedmtisícjednostodeset korun českých) takto: a) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 91.780.266 Kč (slovy: devadesátjedenmiliónsedmsetosmdesáttisícdvěstěšedesátšest korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu; b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu se snížením majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti a uhrazení neuhrazené ztráty minulých let, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 91.780.266 Kč (slovy: devadesátjedenmiliónsedmsetosmdesáttisícdvěstěšedesátšest korun českých) bude použita na uhrazení části neuhrazené ztráty minulých let, která činí celkem 132.311.133,65 Kč (slovy: jednostotřicetdvamiliónůtřistajedenácttisícjednostotřicettři korun českých šedesátpět haléřů); c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových, listinných akcií společnosti o 60 % jejich stávající jmenovité hodnoty a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1 0,- Kč (slovy: deset korun českých) na jmenovitou hodnotu 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 15296711 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 10,- Kč (slovy: dese t korun českých), nyní nahrazených 1 (jednou) hromadnou listinou číslo A-000001, v případě trvajícího jejich nahrazení hromadnou listinou výměnou této hromadné listiny, za nových 15296711 ks kmenových listinných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou; d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu sn ížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; 2. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo podle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku návrh na zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v s ouladu s § 216 odst. 1 obchodního zákoníku. 12.1.2012 - 12.1.2012
Dne 21.4.2008 rozhodla valná hromada o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře: 1) Hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, reg. č. HE 135194, se sídlem Arch. Makariou III 9, Lazaros Centre, Larnaca, Kyperská republika, která je vlastníkem 15 000 000 ks listinných kmenových akcií na jméno vydan ých společností, o jmenovité hodnotě 10,- Kč na jednu akcii, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 150 000 000, což představuje 98,06 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví shora specifikovaných akci í bylo ověřeno předložením akcií představenstvu společnosti. Současně valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy společnosti anebo převoditelné cenné papíry vydané společností, které umožňují nabytí akcií společnosti nebo zatímních listů společnosti. 2) Mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům vydaným společností, než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře. 3) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění určené hlavním akcionářem je stanoveno ve výši 5,00 Kč za 1 kmenovou zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Tato částka odpovídá částce uvedené ve znaleckém posudku, který hlavní akcio nář doručil společnosti a souhlasu České národní banky č.j. 2008/3604/570 (sp. zn. Sp/2008/46572), které nabylo právní moci dne 18.3.2008. 4) Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Obchodník s cennými papíry Global Brokers, a.s. (sídlem Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 190 00; IČ 61251208) poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku předchází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu ve lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva s tím, že podkladem pro zápis změny je usnesení valné hromady podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 5) Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti bez zbytečného odkladu po př echodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry Global Brokers, a.s. (sídlem Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 190 00; IČ 61 2512058) a právnímu zástupci hlavního akcionáře Mgr. Karlu Tománkovi, advokátu, se sídlem Sokolská 505, 257 22 Čerčany. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavní mu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 23.5.2008 - 4.1.2010
Dne 27.9.2007 rozhodla valná hromada o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu: 1. Snižuje se základní kapitál společnosti z 296.711.000,-Kč (slovy: dvě stě devadesát šest milionů sedm set jedenáct tisíc korun českých) na 2.967.110,-Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát sedm tisíc sto deset korun českých) snížením jmenovité hodnot y všech akcií z 1000,- Kč na 10,- Kč za účelem úhrady ztráty společnosti; částka, o kterou bude základní kapitál snížen, bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. 2. Snížení jmenovité hodnoty se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Zvýšení základního kapitálu 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých) upsáním 15.000.000 kusů (slovy: patnácti miliónů kusů) listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy: deset kor un českých). 2. Emisní kurz každé upsané akcie je 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 3. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 4. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to LEXBURG ENTERPRISES LIMITED (registrační číslo HE 135194, se sídlem Arch. Makariou III, 9 Lazaros Centre, Larnaca, Cyprus) 5. Místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora uvedeným takto předem určeným zájemcem je Východní 1733, Varnsdorf; podpisy smluvních stran musí být na smlouvě úředně ověřeny. 6. Lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem smlouvou je 20 (dvacet) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci do rukou Mgr. Karla Tománka, advokáta, sídlem Sokolská 505, Čerčany spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Valná hromada připouští započtení pohledávky společnosti LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, kterou má tento věřitel vůči společnosti ELITE a.s., ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), jejímž právním důvodem je Dohoda o narovnání /Agreement on Settlement of Rights ze dne 28.6.2007, a to proti pohledávce společnosti vůči upisovateli - společnosti LEXBURG ENTERPRISES LIMITED na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne, pokud tento upisovatel upíše nové akcie, přičemž stanoví, že emisní kurs může být splacen penězi nebo započtením s tím, že dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a musí být uzavřena společností a zájemcem, který upsal akcie, do (čtyřiceti) dnů od upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebude-li návrh smlouvy a a kceptace návrhu obsažena v jedné listině, akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do další ch 5 (pěti) dnů, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 8. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související s provedením zvýšení základního kapitálu, úpisem, splácením a vydáním nových akcií. 9.11.2007 - 21.11.2007
Základní jmění: splaceno 100 % 27.9.1996 - 21.11.2007
Akcie jsou s charakterem veřejněobchodovatelných cenných papírů. 8.11.1995 - 20.12.2007
Akciová společnost byla založena podle § 172 OZ. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 1.1.1994 - 26.7.2014

Kapitál ELITE a.s.

zakladni jmění 61 186 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2012
zakladni jmění 152 967 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2007 - 12.1.2012
zakladni jmění 2 967 110 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.11.2007 - 21.11.2007
zakladni jmění 296 711 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 9.11.2007

Akcie ELITE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 Kč 15 296 711 26.7.2014
Kmenové akcie na majitele 4 Kč 15 296 711 12.1.2012 - 26.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 15 296 711 16.2.2010 - 12.1.2012
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 15 000 000 21.11.2007 - 16.2.2010
Akcie na majitele 10 Kč 296 711 9.11.2007 - 16.2.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 296 711 8.11.1995 - 9.11.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 14 836 4.3.1994 - 8.11.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 281 875 4.3.1994 - 8.11.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 281 875 1.1.1994 - 4.3.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 14 836 1.1.1994 - 4.3.1994

Sídlo ELITE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Východní 1733 , Varnsdorf 407 47 26.7.2014
Adresa Východní 1733 , Varnsdorf 407 47 1.1.1994 - 26.7.2014

Předmět podnikání ELITE a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.7.2014
hostinská činnost 26.7.2014
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 31.7.2001 - 26.7.2014
specializovaný maloobchod 31.7.2001 - 26.7.2014
vedení účetnictví - mimo organizačního, ekonomického a účetního poradenství 8.11.1995 - 26.7.2014
výroba pletených výrobků 1.1.1994 - 31.7.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák.455/91 Sb. 1.1.1994 - 31.7.2001
výroba tepla 1.1.1994 - 26.7.2014
prodej těchto výrobků a doplňkových potřeb 1.1.1994 - 26.7.2014
vývoz věcí z ČR z vlastní výroby organizace 1.1.1994 - 26.7.2014
dovoz věcí do ČR určených k využití ve výrobě organizace a přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s těmito dovozy 1.1.1994 - 26.7.2014
ubytovací služby 1.1.1994 - 26.7.2014
silniční motorová doprava - silniční doprava nákladů 1.1.1994 - 26.7.2014
silniční motorová doprava - jiná silniční doprava osob - ČR mimo okres Náchod a Liberec 1.1.1994 - 26.7.2014
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 1.1.1994 - 26.7.2014

vedení firmy ELITE a.s.

Statutární orgán ELITE a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jediný člen představenstva. 26.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva. 20.8.2010 - 26.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.9.1998 - 20.8.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo generální ředitel, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a generální ředitel společnosti, a to oba samostatně, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 23.9.1997 - 1.9.1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva a generální ředitel společnosti, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a generální ředitel společnosti a to oba samostatně, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 8.11.1995 - 23.9.1997
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. Předseda představenstva se pověřuje samostatným zastupováním a podepisováním společnosti kromě prodeje majetku společnosti nad 500 000,- Kč pořizovací hodnoty. 4.3.1994 - 8.11.1995
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 4.3.1994
Člen představenstva Ing. Josef Novosvětský 26.7.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Sedlčanská 1102/8 , Praha 140 00
Jméno Ing. Václav Adámek 1.1.1994 - 10.4.1995
Adresa: Jarošova 2837 , Varnsdorf 407 47
Jméno Ing. Erhart Mahnel 1.1.1994 - 10.4.1995
Adresa: Karoliny Světlé 228/10 , Rumburk 408 01
Jméno Linda Maternová 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Smetanova 2426 , Varnsdorf 407 47
Místopředseda představenstva Ing. Václav Adámek 10.4.1995 - 8.11.1995
Adresa: Jarošova 2837 , Varnsdorf 407 47
Předseda představenstva Ing. Erhart Mahnel 10.4.1995 - 8.11.1995
Adresa: Karoliny Světlé 228/10 , Rumburk 408 01
Místopředseda a gen.ředitel Ing. Erhart Mahnel 8.11.1995 - 5.5.1998
Adresa: Stepní 48/25 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Hrabák 8.11.1995 - 1.9.1998
Adresa: Dělnická 202/6 , Praha 170 00
Člen Oskar Nitsche 8.11.1995 - 1.9.1998
Adresa: Lesní 2966 , Varnsdorf 407 47
Člen Vladimír Tomeček 8.11.1995 - 1.9.1998
Adresa: Tupolevova 469 , Praha 199 00
Člen Ing. Ladislav Klecan 8.11.1995 - 1.9.1998
Adresa: Nad Rokoskou 1319/33 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva Ing. Erhart Mahnel 5.5.1998 - 1.9.1998
Adresa: Stepní 48/25 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Ing. Miloslav Petrášek 1.9.1998 - 18.11.1998
Adresa: Sukova 915/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Jiří Vorlíček 1.9.1998 - 18.11.1998
Adresa: Vlnařská 837/3 , Liberec 460 06
Člen představenstva Linda Maternová 18.11.1998 - 22.4.2003
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Smetanova 2426 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Ing. Angela Bergerová 1.9.1998 - 13.3.2004
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 20.1.2004
Adresa: 5. května 1707 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Ing. Eva Boczanová 22.4.2003 - 22.4.2004
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 20.1.2004
Adresa: Strakonická 2356 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Milan Žák 22.4.2004 - 2.9.2005
Vznik členství 11.2.2004
Zánik členství 4.8.2005
Adresa: Barunčina 1853/40 , Praha 143 00
Člen představenstva Radka Soukalová 2.9.2005 - 6.3.2006
Vznik členství 4.8.2005
Zánik členství 26.1.2006
Adresa: V mezihoří 1211/13 , Praha 180 00
Člen představenstva Ing. Eva Boczanová 6.3.2006 - 31.3.2008
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: Strakonická 2356 , Varnsdorf 407 47
Předseda představenstva-gen.řed. Ing. Milan Suchomel 18.11.1998 - 8.1.2009
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 25.9.2008
Vznik funkce 1.7.2003
Zánik funkce 25.9.2008
Adresa: Horská 1902 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Zdeněk Přibyl 13.3.2004 - 4.1.2010
Vznik členství 21.1.2004
Zánik členství 28.2.2009
Adresa: Kmochova 2136 , Varnsdorf 407 47
Předseda představenstva Ing. Milan Suchomel 8.1.2009 - 24.6.2010
Vznik členství 25.9.2008
Zánik členství 20.5.2010
Vznik funkce 25.9.2008
Zánik funkce 20.5.2010
Adresa: Horská 1902 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Ing. Tomáš Grimm 8.1.2009 - 24.6.2010
Vznik členství 16.10.2008
Zánik členství 20.5.2010
Adresa: Kubelíkova 2204 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Vlasta Juricová 4.1.2010 - 24.6.2010
Vznik členství 20.10.2009
Zánik členství 20.5.2010
Adresa: Lesní 2962 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Ing. Luboš Krauskopf 24.6.2010 - 21.2.2011
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 6.1.2011
Adresa: 1 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Člen představenstva Ing. Josef Novosvětský 21.2.2011 - 26.7.2014
Vznik členství 6.1.2011
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Sedlčanská 1102/8 , Praha 140 00

Dozorčí rada ELITE a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Alena Kopaczková 26.7.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Vajdova 1047/25 , Praha 102 00
Jméno Ing. Zdeněk Fridrich 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Ledvinova 1717/18 , Praha 149 00
Jméno Ing. Ilona Sladká 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Karlova 2988 , Varnsdorf 407 47
Jméno Marie Vitteková 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Litoměřická 335/39 , Děčín 405 02
Člen Ladislav Raclavský 8.11.1995 - 8.11.1995
Adresa: Švabinského nábřeží 167 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Člen Ladislav Raclavský 8.11.1995 - 27.9.1996
Adresa: Švabinského nábřeží 1967/33 , Kroměříž 767 01
Jméno Ing. Alena Gmucová 1.1.1994 - 17.4.1997
Adresa: Kubelíkova 1339 , Varnsdorf 407 47
Jméno Zdeněk Sobota 1.1.1994 - 17.4.1997
Adresa: Pražská 3010 , Varnsdorf 407 47
Člen Ing. Ivona Přečková 8.11.1995 - 23.9.1997
Adresa: Dlouhá třída 1140/87 , Havířov 736 01
Člen dozorčí rady Ing. Rudolf Rais 27.9.1996 - 23.9.1997
Adresa: Na Vyhlídce 2565 , Česká Lípa 470 01
Člen JUDr. Jindřich Černý CSc. 8.11.1995 - 1.9.1998
Adresa: Pavlíkova 602/6 , Praha 142 00
Člen Ing. Pavel Domin 8.11.1995 - 1.9.1998
Adresa: Ortenovo náměstí 1025/27 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Ladislav Haller 17.4.1997 - 1.9.1998
Adresa: Jarošova 2839 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Pukl 23.9.1997 - 1.9.1998
Adresa: Pod Nemocnicí 379/9 , Vyškov 682 01
Člen dozorčí rady Oldřiška Jiřištová 23.9.1997 - 1.9.1998
Adresa: Raisova 1953 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Helena Beckelová 1.9.1998 - 31.7.2001
Zánik členství 23.2.2001
Adresa: Jarošova 2513 , Vanrsdorf III Česká republika
Člen Ing. Ladislav Drlík 8.11.1995 - 13.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Dolanská 338/5 , Praha 161 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Jindřich Černý CSc. 1.9.1998 - 13.11.2001
Adresa: Pavlíkova 603/8 , Praha 142 00
Člen dozorčí rady Anděla Ducháčková 17.4.1997 - 22.4.2004
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 26.2.2004
Adresa: Poštovní 1214 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Milan Jakubovič 31.7.2001 - 22.4.2004
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 26.2.2004
Adresa: Zhořelecká 1219 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrabák 1.9.1998 - 27.8.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: Dělnická 202/6 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Oskar Nitsche 1.9.1998 - 27.8.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: Lesní 2966 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Tomeček 1.9.1998 - 27.8.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: Tupolevova 469 , Praha 199 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Jindřich Černý CSc. 13.11.2001 - 27.8.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 24.6.2004
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Choceňská 848 , Přelouč 535 01
Člen dozorčí rady Milan Jakubovič 22.4.2004 - 27.8.2004
Vznik členství 26.2.2004
Adresa: Zhořelecká 1219 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Oskar Nitsche 27.8.2004 - 2.9.2005
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Lesní 2966 , Varnsdorf 407 47
Místopředseda dozorčí rady Milan Jakubovič 27.8.2004 - 2.9.2005
Vznik členství 26.2.2004
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 7.7.2005
Adresa: Zhořelecká 1219 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Gerda Suchomelová 27.8.2004 - 2.9.2005
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Horská 1902 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Vlasta Juricová 27.8.2004 - 2.9.2005
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Lesní 2962 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Zdeněk Vorel 27.8.2004 - 2.9.2005
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: T. G. Masaryka 1801 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Klocperk 22.4.2004 - 12.3.2007
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 26.2.2007
Adresa: Chmelařská 2241 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Milan Jakubovič 2.9.2005 - 12.3.2007
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 26.2.2007
Adresa: Zhořelecká 1219 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Bc. Radek Ječný DiS 2.9.2005 - 20.12.2007
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 30.11.2007
Vznik funkce 7.7.2005
Zánik funkce 30.11.2007
Adresa: K lučinám 2463/7 , Praha 130 00
Místopředseda dozorčí rady Jiří Johana 2.9.2005 - 20.12.2007
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 30.11.2007
Vznik funkce 7.7.2005
Zánik funkce 30.11.2007
Adresa: Gen. Svobody 297/5 , Horní Jiřetín 435 43
Člen dozorčí rady Miroslava Kašparová 2.9.2005 - 20.12.2007
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: Finská 2712 , 787 01 Šumpek Česká republika
Člen dozorčí rady Jaroslava Poncová 2.9.2005 - 20.12.2007
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: Palachova 2651/30 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady Milan Jakubovič 12.3.2007 - 20.12.2007
Vznik členství 26.2.2007
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: Zhořelecká 1219 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Vlasta Juricová 12.3.2007 - 20.12.2007
Vznik členství 26.2.2007
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: Lesní 2962 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Bc. Radek Ječný DiS 20.12.2007 - 21.2.2011
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 6.1.2011
Vznik funkce 3.12.2007
Zánik funkce 6.1.2011
Adresa: Biskupcova 1890/47 , Praha 130 00
Místopředseda dozorčí rady Jiří Johana 20.12.2007 - 21.2.2011
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 6.1.2011
Vznik funkce 3.12.2007
Zánik funkce 6.1.2011
Adresa: Gen. Svobody 297/5 , Horní Jiřetín 435 43
Člen dozorčí rady Milan Jakubovič 20.12.2007 - 21.2.2011
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 25.11.2010
Adresa: Zhořelecká 1219 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Ing. Radek Ječný DiS 21.2.2011 - 12.1.2012
Vznik členství 6.1.2011
Zánik členství 14.12.2011
Vznik funkce 11.1.2011
Zánik funkce 14.12.2011
Adresa: Biskupcova 1890/47 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Jiří Johana 21.2.2011 - 26.7.2014
Vznik členství 6.1.2011
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Gen. Svobody 297/5 , Horní Jiřetín 435 43
Člen dozorčí rady Milan Jakubovič 21.2.2011 - 26.7.2014
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Zhořelecká 1219 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Jaroslava Poncová 12.1.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 20.12.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Palachova 2651/30 , Chomutov 430 03

Sbírka Listin ELITE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 528/SL 90 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2015 27.10.2015 29.10.2015 33
B 528/SL 89 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2014 20.11.2014 21.11.2014 29
B 528/SL 88 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 8.7.2014 30.7.2014 2
B 528/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 4039/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 8.7.2014 30.7.2014 11
B 528/SL 86 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2013 4.10.2013 7.10.2013 29
B 528/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2012 3.9.2012 7.9.2012 24
B 528/SL 84 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2011 23.12.2011 13.1.2012 1
B 528/SL 83 notářský zápis - NZ 321/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2011 23.12.2011 13.1.2012 30
B 528/SL 82 podpisové vzory - člen DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2011 23.12.2011 13.1.2012 3
B 528/SL 62 notářský zápis NZ 129/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2008 26.5.2008 273
B 528/SL 60 ostatní - potvrzení auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2007 12.11.2007 1
B 528/SL 59 notářský zápis - NZ 315/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2007 12.11.2007 21
B 528/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2007 12.11.2007 18
B 528/SL 57 účetní závěrka - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2007 10.9.2007 12
B 528/SL 56 podpisové vzory - Vlasta Juricová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2007 22.3.2007 1
B 528/SL 55 podpisové vzory - Milan Jakubovič Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2007 22.3.2007 1
B 528/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbách do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2007 22.3.2007 4
B 528/SL 53 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2006 20.9.2006 19
B 528/SL 52 podpisové vzory - Ing. Eva Boczanová Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2006 23.3.2006 1
B 528/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2006 23.3.2006 2
B 528/SL 50 podpisové vzory - Radka Soukalová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2005 12.10.2005 1
B 528/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2005 12.10.2005 2
B 528/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2005 12.10.2005 4
B 528/SL 47 podpisové vzory - Jiří Johana Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2005 12.10.2005 1
B 528/SL 46 podpisové vzory - Miroslava Kašparová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2005 12.10.2005 1
B 528/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2005 12.10.2005 4
B 528/SL 44 podpisové vzory - Bc. Radek Ječný Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2005 12.10.2005 1
B 528/SL 43 podpisové vzory - Jaroslava Poncová Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2005 12.10.2005 1
B 528/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2005 12.10.2005 1
B 528/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2005 12.10.2005 1
B 528/SL 40 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2005 12.10.2005 17
B 528/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 8.9.2004 3
B 528/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 8.9.2004 1
B 528/SL 37 podpisové vzory - Vlasta Juricová Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2004 1
B 528/SL 36 podpisové vzory - Gerda Suchomelová Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2004 1
B 528/SL 35 podpisové vzory - Oskar Nitsche Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2004 1
B 528/SL 34 podpisové vzory - Zdeněk Vorel Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2004 1
B 528/SL 33 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2004 8.9.2004 11
B 528/SL 32 podpisové vzory - Milan Žák Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2004 1
B 528/SL 31 podpisové vzory - Pavel Klocperk Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2004 1
B 528/SL 30 podpisové vzory - Milan Jakubovič Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2004 1
B 528/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - protokol z voleb do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2004 5.5.2004 3
B 528/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2004 5.5.2004 1
B 528/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2004 5.5.2004 1
B 528/SL 26 podpisové vzory - Zdeněk Přibyl Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2004 1
B 528/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2004 26.3.2004 1
B 528/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - odstoup. z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2004 26.3.2004 1
B 528/SL 23 podpisové vzory - Ing. Milan Suchomel Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2004 1
B 528/SL 22 podpisové vzory - Ing. Angela Bergerová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2004 1
B 528/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z usn. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2003 23.1.2004 1
B 528/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 23.1.2004 3
B 528/SL 19 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2003 23.1.2004 18
B 528/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.15/02 z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 22.10.2003 1
B 528/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - odstoup. z funkce člena před Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2002 22.10.2003 1
B 528/SL 16 podpisové vzory - Eva Boczanová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2003 1
B 528/SL 15 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2002 24.2.2003 19
B 528/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 60/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 13.12.2001 35
B 528/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 6. řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 13.12.2001 4
B 528/SL 11 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2001 25.10.2001 58
B 528/SL 9 ostatní - vyhlášení voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2001 7.9.2001 1
B 528/SL 10 účetní závěrka + výroč. zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2001 7.9.2001 18
B 528/SL 8 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.1998 16.3.1999 1
B 528/SL 7 notářský zápis NZ 86/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.1998 16.3.1999 25
B 528/SL 6 notářský zápis NZ 32/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.1998 30.9.1998 16
B 528/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.1998 30.9.1998 19
B 528/SL 4 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.1997 30.9.1998 18
B 528/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.1995 30.9.1998 8
B 528/SL 1 ostatní - zápis z 3. řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1997 30.9.1998 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ELITE a.s.

IČO (identifikační číslo) 49903560
Jméno ELITE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Varnsdorf
Vznik první živnosti: 28.3.1994
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo ELITE a.s.

Živnosti a provozovny ELITE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Východní 1733, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1002947111
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.3.1994

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.10.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Východní 1733, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1002947111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2007

Živnost č. 3 Výroba pletených výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.1994
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.1994
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 5 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby - mimo kategorií vyjmenovaných koncesovaných činností

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.1994
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vedení účetnictví - mimo organizačního, ekonomického a účetního poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1995
Zánik oprávnění 25.7.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ELITE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Novosvětský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ELITE a.s.

IČO: 49903560
Firma: ELITE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Varnsdorf
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.12.1993

Sídlo ELITE a.s.

Sídlo: Východní 1733, Varnsdorf 407 47

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
Velkoobchod s textilem
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image