Firma Elektrárna Tisová, a.s. IČO 29160189


Elektrárna Tisová, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Elektrárna Tisová, a.s. (29160189) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 2, Březová 356 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2012 a je stále aktivní. Elektrárna Tisová, a.s. má celkem jednu provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Elektrárna Tisová, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Elektrárna Tisová, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Elektrárna Tisová, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Elektrárna Tisová, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Elektrárna Tisová, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1683
IČO (identifikační číslo osoby) 29160189
Jméno Elektrárna Tisová, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.8.2012
Pachtovní smlouva uzavřená dne 24. 10. 2016 mezi společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, identifikační číslo: 291 60 189, jako pachtýřem, a společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01 , identifikační číslo: 273 09 941, na základě které propachtovatel přenechal pachtýři k dočasnému užívání část svého závodu tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku a zahrnující horkovod Habartov, zanikla uply nutím doby, na kterou byla sjednána, tedy dnem 30. 6. 2018. 17.7.2018
Na základě smlouvy o koupi části závodu, která byla uzavřena dne 24. 10. 2016 mezi společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, identifikační číslo: 291 60 189, jako kupujícím, a společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říč any, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, identifikační číslo: 273 09 941, jako prodávajícím, a která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2018, převedl prodávající na kupujícího vlastnické právo k části svého obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku ve s myslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku a zahrnující horkovod Habartov, který zásobuje tepelnou energií obce Citice, Bukovany a město Habartov, včetně souvisejících věcí nemovitých, věcných břemen a smluvních vztahů. 17.7.2018
Na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 24. 10. 2016 byla s účinností ode dne 1. 11. 2016 společnosti Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, identifikační číslo: 291 60 189, jako pachtři, přenechána k dočasnému užívání část závodu propachtovatele, společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, identifikační číslo: 273 09 941, tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku a zahrnující horkovod Habartov. 12.1.2017
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO 273 09 941, jako rozdělovanou společností, společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Ti sová 2, 356 01 Březová, IČO 291 60 189, jako nástupnickou společností, a společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602, IČO 278 04 721, jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn , rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti uvedených v projektu na nástupnické společnosti Elektrárna Tisová, a.s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o. 1.1.2016
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen ČEZ, a. s.), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Tisová, a.s., v půs obnosti valné hromady společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), učinila dne 9. června 2015 rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a.s. tak, že: 1.schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a.s., z původní výše 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 619.000.000,-- Kč (slovy: šest set devatenáct milionů korun českých) na celkovou novou výši 639.000 .000,-- Kč (slovy: šest set třicet devět milionů korun českých) za těchto podmínek: a)základní kapitál společnosti Elektrárna Tisová, a.s., bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí obchodního závodu společnosti ČEZ, a. s. organizační jednotka Elektrárna Tisová (dále jen Nepeněžitým vkladem), který je sam ostatnou organizační složkou a byl detailně popsán a oceněn v souladu s ustanovením § 478 odst. 1 ZOK ve spojení s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného představenstvem společnosti Elektrárna Tisová, a.s., ze seznamu znalců vedeného po dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306; znalec ve svém znaleckém posudku č. 656 /20/2015 ze dne 28. dubna 2015 (dále jen Znalecký posudek) stanovuje, že cena Nepeněžitého vkladu k 31. prosinci 2014 činila 619.299.000,-- Kč (slovy: šest set devatenáct milionů dvě stě devadesát devět tisíc korun českých); b)zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 619 ks (slovy: šesti set devatenácti kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a em isním kurzu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít neomezenou převoditelnost (dále jen Akcie); c)veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s. jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna Nepeněžitým vkladem; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaný ch Akcií činí 619.000.000,-- Kč (slovy: šest set devatenáct milionů korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodn otou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Tisová, a.s.; d)ukáže-li se cena Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných Akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdíl u; e)upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Tisová, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději d o 31. prosince 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g)Nepeněžitý vklad bude vnesen účinností smlouvy o vkladu části obchodního závodu Elektrárna Tisová s úředně ověřenými podpisy uzavřenou v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen vnést Nepeněžitý vklad nejpozd ěji do 31. prosince 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie; 2.uděluje, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, souhlas ke vkladu části obchodního závodu ČEZ, a. s., představovanou organizační jednotkou Elektrárna Tisová, do společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a to formou zvýšení jejího základního kapi tálu; 9.6.2015 - 9.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.6.2014 - 21.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 18.6.2014 - 21.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 5.6.2014 - 18.6.2014

Aktuální kontaktní údaje Elektrárna Tisová, a.s.

Kapitál Elektrárna Tisová, a.s.

zakladni jmění 639 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.2015
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.8.2012 - 9.10.2015

Akcie Elektrárna Tisová, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 639 20.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 639 9.10.2015 - 20.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 18.6.2014 - 9.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 23.8.2012 - 18.6.2014

Sídlo Elektrárna Tisová, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 2 , Březová 356 01 18.6.2014
Adresa 2 , Březová 356 01 23.8.2012 - 18.6.2014

Předmět podnikání Elektrárna Tisová, a.s.

Platnost údajů od - do
Rozvod tepelné energie 12.1.2017
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 29.1.2016
Vodoinstalatérství, topenářství 19.10.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.10.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.10.2015
Výroba elektřiny 19.10.2015
Obchod s elektřinou 19.10.2015
Výroba tepelné energie 19.10.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.8.2012 - 18.6.2014

vedení firmy Elektrárna Tisová, a.s.

Statutární orgán Elektrárna Tisová, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. 18.6.2014
1. Jménem Společnosti jednají ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. 2. Jménem Společnosti může jednat i jeden člen představenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu př edstavenstvem písemně pověřen. 23.8.2012 - 18.6.2014
Místopředseda představenstva Ing. Marcel Friml 19.10.2015
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: 99 , Těšovice 356 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Strnad 21.10.2015
Vznik členství 1.8.2015
Vznik funkce 3.8.2015
Adresa: Slunečná 372 , Březová 356 01
Člen představenstva Ing. Rudolf Francisko 12.1.2017
Vznik členství 3.1.2017
Adresa: Černý vrch 415 , Dolní Rychnov 356 04
předseda představenstva Ing. Petr Kreissl 23.8.2012 - 15.12.2013
Vznik členství 23.8.2012
Vznik funkce 23.8.2012
Adresa: Vyhlídka 1804 , Jirkov 431 11
místopředseda představenstva Mgr. Dita Svatošová 23.8.2012 - 21.8.2015
Vznik členství 23.8.2012
Vznik funkce 23.8.2012
Adresa: Tyršova 551/3 , Neratovice 277 11
člen představenstva Mgr. Tomáš Petráň 23.8.2012 - 21.8.2015
Vznik členství 23.8.2012
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Petr Kreissl 15.12.2013 - 21.8.2015
Vznik členství 23.8.2012
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 23.8.2012
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Vyhlídka 1804 , Jirkov 431 11
místopředseda představenstva Mgr. Dita Svatošová 21.8.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 23.8.2012
Zánik členství 30.9.2015
Vznik funkce 23.8.2012
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: Tyršova 551/3 , Neratovice 277 11
člen představenstva Mgr. Tomáš Petráň 21.8.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 23.8.2012
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Strnad 21.8.2015 - 21.10.2015
Vznik členství 1.8.2015
Vznik funkce 3.8.2015
Adresa: Slunečná 372 , Březová 356 01
Člen představenstva Ing. Dana Kaslová 19.10.2015 - 12.1.2017
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 2.1.2017
Adresa: Lipová 1745 , Kadaň 432 01

Dozorčí rada Elektrárna Tisová, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Pöpperl Ph.D. 12.1.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: Vítkovská 2101 , Sokolov 356 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Mertl 12.1.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: Koželužská 149 , Hroznětín 362 33
člen dozorčí rady Ing. Pavel Homola 12.1.2017
Vznik členství 3.1.2017
Adresa: Horská 73 , Jenišov 360 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Dzik 23.8.2012 - 5.6.2014
Vznik členství 23.8.2012
Zánik členství 23.11.2013
Vznik funkce 23.8.2012
Zánik funkce 23.11.2013
Adresa: Komorní 580/10 , Český Těšín 737 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Sedlák 23.8.2012 - 5.6.2014
Vznik členství 23.8.2012
Zánik členství 23.11.2013
Vznik funkce 23.8.2012
Zánik funkce 23.11.2013
Adresa: Ejpovická 121 , Kyšice 330 01
člen dozorčí rady Mgr. Martina Strossová 23.8.2012 - 5.6.2014
Vznik členství 23.8.2012
Zánik členství 23.11.2013
Adresa: Pražská 1524/9 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Diviš 5.6.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 5.3.2014
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Polská 1751/56 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Pačovský 5.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 1.3.2014
Vznik funkce 5.3.2014
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Ing. Jana Loučková 5.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Bystřická 1646 , Kadaň 432 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Svoboda 18.5.2015 - 9.10.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 14.4.2015
Adresa: Uhelná 719/5 , Říčany 251 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Svoboda 9.10.2015 - 12.1.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 2.1.2017
Vznik funkce 14.4.2015
Zánik funkce 2.1.2017
Adresa: Uhelná 719/5 , Říčany 251 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Pačovský 9.10.2015 - 12.1.2017
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 2.1.2017
Vznik funkce 5.3.2014
Zánik funkce 2.1.2017
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Ing. Jana Loučková 9.10.2015 - 12.1.2017
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 2.1.2017
Adresa: Bystřická 1646 , Kadaň 432 01

Sbírka Listin Elektrárna Tisová, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1683/SL 23 smlouva o prodeji/převodu pachtovní smlouva Krajský soud v Plzni 14.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 74
B 1683/SL 22 notářský zápis [NZ 5561-2015], projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Elektrárna Tisová a.s. - rozh. 1 akc. Krajský soud v Plzni 18.12.2015 21.12.2015 187
B 1683/SL 20 změna právní formy, fúze projekt Krajský soud v Plzni 21.10.2015 21.10.2015 177
B 1683/SL 19 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 1.10.2015 14.10.2015 21.10.2015 2
B 1683/SL 18 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí společníka Krajský soud v Plzni 14.9.2015 14.10.2015 21.10.2015 1
B 1683/SL 17 notářský zápis [NZ 4382/2015] Krajský soud v Plzni 20.10.2015 20.10.2015 6
B 1683/SL 16 zakladatelské dokumenty Úplné znění zakladatelského dokumentu Krajský soud v Plzni 9.10.2015 14
B 1683/SL 15 posudek znalce Krajský soud v Plzni 28.4.2015 9.10.2015 170
B 1683/SL 13 ostatní smlouva o vkladu části obchodního závodu Krajský soud v Plzni 14.9.2015 22.9.2015 22.9.2015 266
B 1683/SL 12 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 15.1.2015 30.6.2015 22.9.2015 12
B 1683/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 3.8.2015 13.8.2015 27.8.2015 1
B 1683/SL 10 rozhod. o statut. orgánu rozhod. jed. spol. Krajský soud v Plzni 6.7.2015 13.8.2015 27.8.2015 1
B 1683/SL 9 notářský zápis [NZ 2295/2015] Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Plzni 9.6.2015 9.6.2015 7
B 1683/SL 8 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Plzni 19.3.2015 27.4.2015 8.6.2015 1
B 1683/SL 7 účetní závěrka [2013] VZZ. rozvaha a příloha k 31.12.2013 Krajský soud v Plzni 15.1.2014 6.10.2014 16.10.2014 11
B 1683/SL 6 notářský zápis Nz 2572/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.4.2014 13.6.2014 18.6.2014 16
B 1683/SL 5 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 5.3.2014 14.5.2014 5.6.2014 1
B 1683/SL 4 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 27.2.2014 14.5.2014 5.6.2014 1
B 1683/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 6.8.2012 21.8.2012 28.8.2012 1
B 1683/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 6.8.2012 21.8.2012 28.8.2012 1
B 1683/SL 1 notářský zápis Nz 151/2012 - ZL Krajský soud v Plzni 3.8.2012 21.8.2012 28.8.2012 36

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Elektrárna Tisová, a. s.

IČO (identifikační číslo) 29160189
Jméno Elektrárna Tisová, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Sokolov
Vznik první živnosti: 23.8.2012
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 4

Sídlo Elektrárna Tisová, a. s.

Živnosti a provozovny Elektrárna Tisová, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.8.2012
Provozovna č. 1
Provozovna 2, Březová 356 01
Identifikační číslo provozovny 1010848208
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.5.2016

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2015

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2015

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2015

Statutární orgán Elektrárna Tisová, a. s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Strnad
Člen statutárního orgánu Ing. Marcel Friml
Člen statutárního orgánu Ing. Rudolf Francisko

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Elektrárna Tisová, a.s.

IČO: 29160189
Firma: Elektrárna Tisová, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Sokolov
Základní územní jednotka: Březová
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 23.8.2012

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image