Hlavní navigace

FIRMA Elektrárna Chvaletice a.s. IČO: 28786009

Elektrárna Chvaletice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Elektrárna Chvaletice a.s. (28786009) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Elektrárně 227, 53312 Chvaletice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 2010 a je stále aktivní. Elektrárna Chvaletice a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Elektrárna Chvaletice a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Elektrárna Chvaletice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Elektrárna Chvaletice a.s.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1. 2. 2010
Spisová značka: B 2905
IČO (identifikační číslo osoby): 28786009
Jméno: Elektrárna Chvaletice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.2.2010
Zapsána dne: 1.2.2010
Na společnost Elektrárna Chvaletice a.s. přešla sloučením část jmění rozdělované společnosti Sev.en Gamma a.s., IČO 07749911, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 24067 uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením; rozhodným dnem rozdělení je 1. říjen 2021. 27.12.2021
Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. 4. 2018 zúčastněnými společnostmi - společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO 287 86 009, ( dále jen Rozdělovaná společnost 1), straně jedné jako rozdělovanou společností, společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společn ostí, a společností Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen Nástupnická společnost), na straně třetí jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejn ěn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jejich jmění uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na existující Nástupnickou společnost, (d ále jen Rozdělení). Právní účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9. 7.9.2018
Dle projektu fúze sloučením mezi společností RXU Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 043 79 110, na straně jedné jako zanikající společností, a společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaleti ce, IČO 287 86 009, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti RXU Czech, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Sev.en EC, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. 12.12.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.6.2014 - 12.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 6.6.2014 - 12.12.2017
Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 3. srpna 2010 uzavřené mezi společností Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Elektrárna Chvaletice a.s.") a společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ, a.s."), došlo s účinností ke dni 1. září 2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., představované organizační jednotku "Elektrárna Chvaletice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. 20.10.2010
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen ČEZ) jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Chvaletice, se sídlem Chvale tice, K elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190, zákona č. 513/1 991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: a) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009 z původní výše 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) na celkovou novou výši 4.406.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta šest milionů korun českých); b) schvaluje, že základní kapitál Společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem - částí podniku společnosti ČEZ, a. s., představovanou organizační jednotkou "Elektrárna Chvaletice" - jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ 260 99 306, zapsaným Ministerstvem sprave dlnosti České republiky v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, jmenovaným pro tento případ usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, č.j. 2Nc 1209/2010-13 ze dne 10, února 2010, jež nabylo právní mo ci 16. února 2010; znalec ve svém zanleckém posudku č. 217/27/2010 ze dne 28.4.2010 (dále jen "Znalecký posudek") stanovuje, že hodnota nepeněžitého vkladu ke dni 31.12.2009 činí 4.386.157.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů sto padesát sedm tisíc korun českých); c) určuje, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 4.386 ks (slovy: čtyř tisíc tří set osmdesáti šesti kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých); upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas představenstva po stanovisku dozorčí rady; d) určuje, že veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., formou nepeněžitého vkladu specifikovaného v bodu b) tohoto rozhodnutí; souhrnný emisní kurs všec h nově upisovaných akcií činí 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posu dkem a souhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.; e) určuje, že ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ, a. s. - nebude oprávněn požadovat vypla cení tohoto rozdílu; f) určuje, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; g) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Chvaletice a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze ups at nejpozději do 31. prosince 2010, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli; návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů p o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; h) určuje, že nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., a to v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 31. března 2011. 22.7.2010 - 20.10.2010

Kapitál Elektrárna Chvaletice a.s.

Základní kapitál 2 327 140 000 Kč
Splaceno 100;00%
Platnost od - do 27.12.2021
Základní kapitál 2 026 760 000 Kč
Splaceno 100;00%
Platnost od - do 12.12.2017  - 27.12.2021
Základní kapitál 4 406 000 000 Kč
Splaceno 100;00%
Platnost od - do 25.11.2015  - 12.12.2017
Základní kapitál 4 406 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.2010  - 25.11.2015
Základní kapitál 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.2.2010  - 20.10.2010

Akcie Elektrárna Chvaletice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 460 000 Kč 5 059 27.12.2021
Kmenové akcie na jméno 460 000 Kč 4 406 12.12.2017  - 27.12.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 406 12.9.2013  - 12.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 406 20.10.2010  - 12.9.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 1.2.2010  - 20.10.2010

Sídlo Elektrárna Chvaletice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: K Elektrárně 227, Chvaletice 53312, Česká republika 25.11.2015

Předmět podnikání Elektrárna Chvaletice a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných, - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - zasilatelství a zastupování v celním řízení, - ubytovací služby, - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - pronájem a půjčování věcí movitých, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, - projektování elektrických zařízení, - testování, měření, analýzy a kontroly, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené 27.12.2021
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.12.2021
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.10.2017
projektová činnost ve výstavbě 25.10.2017
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.10.2017
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 25.10.2017
obchod s elektřinou 20.10.2010
výroba elektřiny 20.10.2010
rozvod tepelné energie 20.10.2010
výroba tepelné energie 20.10.2010
vodoinstalatérství, topenářství 20.10.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.10.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.10.2010 - 27.12.2021
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2.2010 - 27.12.2021
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.2.2010 - 27.12.2021

Vedení firmy Elektrárna Chvaletice a.s.

Statutární orgán Elektrárna Chvaletice a.s.

místopředseda představenstva Ing. Jan Pozler
Ve funkci od 15.9.2020
Adresa Žižkova 1014, 53501 Přelouč
předseda představenstva Ing. Luboš Pavlas
Ve funkci od 16.10.2018
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
člen představenstva Ing. Václav Matys
Ve funkci od 16.10.2018
Adresa Dobrovského 942, 53501 Přelouč
člen představenstva Ing. Petr Antoš
Ve funkci od 11.10.2022
Adresa Na Madlenkách 991, 25210 Mníšek pod Brdy
člen představenstva Ing. Petr Antoš
Ve funkci od 25.10.2017 do 11.10.2022
Adresa Na Madlenkách 991, 25210 Mníšek pod Brdy
místopředseda představenstva Ing. Jan Pozler
Ve funkci od 16.10.2018 do 15.9.2020
Adresa Žižkova 1014, 53501 Přelouč
člen představenstva Jan Pozler
Ve funkci od 20.5.2018 do 16.10.2018
Adresa Žižkova 1014, 53501 Přelouč
člen představenstva Ing. Luboš Pavlas
Ve funkci od 6.9.2018 do 16.10.2018
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
člen představenstva Jan Pozler
Ve funkci od 20.5.2018 do 16.10.2018
Adresa Žižkova 1014, 53501 Přelouč
člen představenstva Ing. Luboš Pavlas
Ve funkci od 6.9.2018 do 16.10.2018
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
předseda představenstva Luboš Pavlas
Ve funkci od 25.10.2017 do 6.9.2018
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
předseda představenstva Luboš Pavlas
Ve funkci od 25.10.2017 do 6.9.2018
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
člen představenstva Jan Pozler
Ve funkci od 16.9.2015 do 20.5.2018
Adresa náměstí 17. listopadu 1234, 53501 Přelouč
člen představenstva Jan Pozler
Ve funkci od 16.9.2015 do 20.5.2018
Adresa náměstí 17. listopadu 1234, 53501 Přelouč
předseda představenstva Jan Dienstl
Ve funkci od 25.11.2015 do 25.10.2017
Adresa Svojsíkova 2668/18, 40011 Ústí nad Labem
člen představenstva Luboš Pavlas
Ve funkci od 25.11.2015 do 25.10.2017
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
předseda představenstva Jan Dienstl
Ve funkci od 25.11.2015 do 25.10.2017
Adresa Svojsíkova 2668/18, 40011 Ústí nad Labem
člen představenstva Luboš Pavlas
Ve funkci od 25.11.2015 do 25.10.2017
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
předseda představenstva Jan Dienstl
Ve funkci od 12.9.2013 do 25.11.2015
Adresa Svojsíkova 2668/18, 40011 Ústí nad Labem
člen představenstva Luboš Pavlas
Ve funkci od 6.6.2014 do 25.11.2015
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
člen představenstva Jan Pozler
Ve funkci od 6.6.2014 do 16.9.2015
Adresa náměstí 17. listopadu 1234, 53501 Přelouč
místopředseda představenstva Luboš Pavlas
Ve funkci od 12.9.2013 do 6.6.2014
Adresa Lesní 396, 25244 Psáry
místopředseda představenstva Jan Pozler
Ve funkci od 12.9.2013 do 6.6.2014
Adresa náměstí 17. listopadu 1234, 53501 Přelouč
člen představenstva Milan Prokop
Ve funkci od 31.7.2013 do 6.6.2014
Adresa Spojovací 1441, 53501 Přelouč
člen představenstva Miloš Gruber
Ve funkci od 12.9.2013 do 17.1.2014
Adresa 82, 41172 Hoštka
člen představenstva Zdeněk Fousek
Ve funkci od 12.9.2013 do 17.1.2014
Adresa Fingerova 2178/15, 15800 Praha 5
předseda představenstva Jan Pozler
Ve funkci od 31.7.2013 do 12.9.2013
Adresa náměstí 17. listopadu 1234, 53501 Přelouč
místopředseda představenstva Miloš Gruber
Ve funkci od 31.7.2013 do 12.9.2013
Adresa 82, 41172 Hoštka
člen představenstva Ing. Miloš Gruber
Ve funkci od 8.9.2010 do 31.7.2013
Adresa Kolonka 82, 41172 Hoštka
předseda představenstva Ing. Jaroslav Volšický
Ve funkci od 8.9.2010 do 31.7.2013
Adresa Československé armády 104, 53312 Chvaletice
místopředseda představenstva Ing. Jan Pozler
Ve funkci od 8.9.2010 do 31.7.2013
Adresa náměstí 17.listopadu 1234, 53501 Přelouč
člen představenstva Ing. Daniel Janeček
Ve funkci od 1.2.2010 do 8.9.2010
Adresa Vnější 929/36, 14100 Praha 4
místopředseda představenstva Mgr. Dita Svatošová
Ve funkci od 1.2.2010 do 8.9.2010
Adresa Tyršova 551/3, 27711 Neratovice
předseda představenstva Mgr. Tomáš Petráň
Ve funkci od 1.2.2010 do 8.9.2010
Adresa Pařížská 119/14, 11000 Praha 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Elektrárna Chvaletice a.s.

IČO (identifikační číslo): 28786009
Jméno: Elektrárna Chvaletice a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 2. 2010
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 8

Sídlo Elektrárna Chvaletice a.s.

Sídlo: K Elektrárně 227, Chvaletice 53312

Živnosti Elektrárna Chvaletice a.s.

Živnost č. 1 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 8. 2017

Živnost č. 2 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 8. 2017

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 8. 2017

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 8. 2017

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 8. 2010

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 8. 2010

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 8. 2010

Živnost č. 8 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 2. 2010

Statutární orgán Elektrárna Chvaletice a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Luboš Pavlas
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Antoš
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Pozler
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Matys

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Elektrárna Chvaletice a.s.

IČO: 28786009
Firma: Elektrárna Chvaletice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Chvaletice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 2. 2010

Sídlo Elektrárna Chvaletice a.s.

Sídlo: K Elektrárně 227, Chvaletice 53312

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba elektronických součástek
Ostatní zpracovatelský průmysl
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba tepla
Rozvod tepla
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu