Firma EGÚ Brno, a.s. IČO 46900896


EGÚ Brno, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EGÚ Brno, a.s. (46900896) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hudcova 487/76, Brno 612 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1992 a je stále aktivní. EGÚ Brno, a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o EGÚ Brno, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EGÚ Brno, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EGÚ Brno, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EGÚ Brno, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EGÚ Brno, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 856
IČO (identifikační číslo osoby) 46900896
Jméno EGÚ Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.5.1992
Dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem dvou nových společností (dále jen Projekt odštěpení se vznikem dvou nových společností nebo též Projekt) dle ust. § 15, § 250, § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společno stí a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách) ze dne 23.2.2017 došlo k rozdělení společnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČ 46900896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, odštěpením části jmění společnosti EGÚ Brno, a.s. se vznikem dvou nových společností Z NEMO, a.s. a EGU TECH, a.s. 1.4.2017
Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijala dne 19.4.2016 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijímá toto rozhodnutí: Hlavní akcionář: Hlavním akcionářem společnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČO: 46900896, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, je Ing. Zdeněk Špaček, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno (výše i dále také jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 40 418 (čtyřiceti tisíc čtyř set osmnácti) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 40 418 000 Kč (čtyřicet milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých), což představuje podíl 92,5 % (devadesát dva a půl procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 3 272 (tři tisíce dvě stě sedmdesát dva) kusy akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na Ing. Zdeňka Špačka, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst . 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodníc h korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), emit ovanou společností EGÚ Brno, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2756-26/16 ze dne 8. 3. 2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 4411909 7, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: metoda komparace, likvidační majetkové hodnoty, výnosová metoda (varianta DCF Entity) a majetkové ocenění na principu historických cen. Výslednou hodnotu znalec určil pomocí aplikace nejvíce vhodného způsobu, tj. výnosové metody (varianta DCF Entity) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za každou akcii. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akc ionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle Společnosti, na adrese Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, l edaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 612 00, IČO 27758419, zapsáno u KS v Brně, B. 5249, kontakt corporate@cyr rus.cz, tel. 538705742 (dále také jen "Pověřený obchodník"). Valné hromadě bylo doloženo, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listiny Valná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00. 25.4.2016 - 25.4.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 13.10.2000. 14.12.2000 - 24.9.2001
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 19.5.2000. 12.7.2000 - 14.12.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 31.5.1999. 9.7.1999 - 12.7.2000
Společnost se řídí stanovami z 27.6.1997. 8.12.1997 - 9.7.1999
Mimořádná valná hromada schválila 5.2.1996 změnu stanov. 18.3.1996 - 9.7.1999
Doplňující text k části "akcie": Tyto akcie jsou vydány v dematerializované podobě zaknihováním. 14.7.1995 - 24.9.2001
Základní jmění společnosti činí 43,175.000,- Kčs. 5.5.1992 - 21.4.1993
Toto základní jmění je rozděleno na 43.175 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 5.5.1992 - 21.4.1993
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podniku Výzkumný ústav energetický Brno. 5.5.1992 - 24.9.2001
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav energetický Brno ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 5.5.1992 - 24.9.2001
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 5.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.1992 - 24.9.2001

Aktuální kontaktní údaje EGÚ Brno, a.s.

Kapitál EGÚ Brno, a.s.

zakladni jmění 17 476 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.4.2017
zakladni jmění 43 690 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.2001 - 1.4.2017
zakladni jmění 43 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.4.1993 - 24.9.2001
zakladni jmění 43 175 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1992 - 21.4.1993

Akcie EGÚ Brno, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 747 600 Kč 10 9.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 747 600 Kč 10 25.4.2017 - 9.8.2018
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 43 690 1.4.2017 - 25.4.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 43 690 8.7.2014 - 1.4.2017
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 690 20.12.2001 - 8.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 690 9.7.1999 - 20.12.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 43 690 18.3.1996 - 9.7.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 690 21.4.1993 - 18.3.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 175 5.5.1992 - 21.4.1993

Sídlo EGÚ Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hudcova 487/76 , Brno 612 00 25.4.2017
Adresa Hudcova 487/76 , Brno 612 00 12.3.2012 - 25.4.2017
Adresa Hudcova 487/76 , Brno 612 00 12.12.2001 - 12.3.2012
Adresa Hudcova 487/76 , Brno 612 00 24.9.2001 - 12.12.2001
Adresa Hudcova 487/76 , Brno 612 00 8.12.1997 - 24.9.2001
Adresa Hudcova 76 , 621 00 Brno Česká republika
5.5.1992 - 8.12.1997

Předmět podnikání EGÚ Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.11.2009
Zámečnictví, nástrojářství 27.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.11.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.11.2009
nástrojářství 26.7.2005 - 27.11.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 20.12.2001 - 27.11.2009
činnost technických poradců v oblasti energetiky 24.9.2001 - 27.11.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 24.9.2001 - 27.11.2009
specializovaný maloobchod 24.9.2001 - 27.11.2009
velkoobchod 24.9.2001 - 27.11.2009
zprostředkování obchodu 24.9.2001 - 27.11.2009
zprostředkování služeb 24.9.2001 - 27.11.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 24.9.2001 - 27.11.2009
reklamní činnost a marketing 24.9.2001 - 27.11.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 24.9.2001 - 27.11.2009
projektování elektrických zařízení 24.9.2001 - 27.11.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 24.9.2001 - 27.11.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.9.2001 - 27.11.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 24.9.2001 - 27.11.2009
testování, měření a analýzy v elektroenergetice 14.12.2000 - 27.11.2009
realitní činnost 14.12.2000 - 27.11.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 14.12.2000 - 27.11.2009
montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 14.12.2000 - 27.11.2009
výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny 14.12.2000 - 27.11.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 14.12.2000 - 27.11.2009
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 7.6.2000 - 24.9.2001
výroba elektronických zařízení 7.6.2000 - 24.9.2001
instalace a opravy elektronických zařízení 7.6.2000 - 24.9.2001
výroba elektrických strojů a přístrojů 7.6.2000 - 24.9.2001
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.12.1997 - 7.6.2000
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 8.12.1997 - 7.6.2000
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti energetiky 8.12.1997 - 24.9.2001
poskytování software 8.12.1997 - 24.9.2001
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.12.1997 - 24.9.2001
zprostředkovatelská činnost 8.12.1997 - 24.9.2001
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 8.12.1997 - 24.9.2001
marketing 8.12.1997 - 24.9.2001
informační služba 8.12.1997 - 27.11.2009
1.vědecký, technicko-ekonomický a technologický výzkum rozvoje výroby, dopravy a akumulace el. energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality zásobování el. energií a teplem, bezpečnosti práce v elektrizační soustavě, soustavách zásobování teplem a dalších odvětvích hospodářství, racionalizace spotřeby a využívání paliv a energie ve výrobě, dopravě a spotřebě 21.4.1993 - 8.12.1997
2.výroba a prodej zařízení, systémů a prvků měřící, regulační, řídící, kontrolní, monitorovací a diagnostické techniky pro provoz a řízení elektrizační soustavy a soustav zásobování teplem 21.4.1993 - 8.12.1997
3.zkušebenská, poradenská, expertizní a konzultační činnost dle bodu 1. 21.4.1993 - 8.12.1997
4.zajišťování technologických poradenství a know-how ve vazbě na rozvoj výroby, dopravy a spotřeby el. energie a tepla s uplatněním výsledků výzkumných prací v těchto oblastech 21.4.1993 - 8.12.1997
5.marketingové služby na výstavbu a rozvoj energetických děl včetně jejich příslušenství a zabezpečování jejich kompletních dodávek 21.4.1993 - 8.12.1997
6.poskytování informačních služeb v oblasti dle bodu 1. 21.4.1993 - 8.12.1997
7.tvorba a prodej software v oblasti dle bodu 1. 21.4.1993 - 8.12.1997
8.obchodní /zahraničně obchodní/ a zprostředkovatelská činnost ve všech oblastech předmětu činnosti 21.4.1993 - 8.12.1997
a/ vědecký, technicko-ekonomický a technologický výzkum rozvoje výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality zásobování elektrickou energií a teplem, bezpečnosti práce v elektrizační soustavě a v soustavách zásobování teplem, racionalizace spotřeby a využívání paliv a energie ve výrobě a dopravě elektrické energie a tepla u spotřebitelů 5.5.1992 - 21.4.1993
b/ výroba prototypů zařízení, systémů a prvků měřící, regulační, řídící a kontrolní techniky pro provoz a řízení elektrizační soustavy a soustav zásobování teplem 5.5.1992 - 21.4.1993
c/ zkušebenská, poradenská a konzultační činnost v oblasti zařízení v elektrizační soustavě a v soustavách zásobování teplem 5.5.1992 - 21.4.1993
d/ zajišťování technologických poradenství a know-how ve vazbě na výzkum rozvoje výroby elektrické energie a tepla s uplatněním výsledků výzkumných prací v těchto oblastech 5.5.1992 - 21.4.1993
e/ průzkumné práce související s komplexním zpracováním projektových prací na výstavbu a rozvoj energetických děl 5.5.1992 - 21.4.1993
f/ poskytování informačních služeb v oblasti výroby, dopravy a užití elektrické energie a tepla 5.5.1992 - 21.4.1993
g/ mezinárodní vědeckotechnická spolupráce a pomoc při řešení provozních a rozvojových otázek výroby, dopravy a akumulace tepla a elektřiny, řídících systémů elektrizačních soustav a soustav zásobování teplem 5.5.1992 - 21.4.1993

vedení firmy EGÚ Brno, a.s.

Statutární orgán EGÚ Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 25.4.2017
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 29.9.2014 - 25.4.2017
Způsob jednání: Společnost zavazují, zastupují a jednají jejím jménem členové představenstva takto: společně - předseda představenstva a jeden člen představenstva, samostatně - jeden člen představenstva ve funkci ředitele společnosti, samostatně - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem v daném rozsahu pověřen, a činí tak, že k obchodní firmě či otisku razítka, které obsahuje minimálně obchodní firmu připojí svůj vlastnoruční nebo elektronický podpis. 26.7.2005 - 29.9.2014
Způsob jednání: Společnost zavazují, zastupují a jednají jejím jménem členové představenstva takto: společně - předseda představenstva a jeden člen představenstva, samostatně - jeden člen představenstva ve funkci ředitele, samostatně - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem v daném rozsahu pověřen, a činí tak, že k obchodní firmě či otisku razítka, které obsahuje minimálně obchodní firmu připojí svůj vlastnoruční nebo elektronický podpis. 4.8.2003 - 26.7.2005
Způsob jednání: Společnost zavazují, zastupují a jednají jejím jménem členové představenstva takto: společně - předseda představenstva a jeden člen představenstva, samostatně - jeden člen představenstva ve funkci ředitele, samostatně - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem v daném rozsahu pověřen, a činí tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 24.9.2001 - 4.8.2003
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují jejím jménem: společně - předseda a místopředseda představenstva samostatně - ředitel společnosti - jeden člen představenstva, který k tomu byl v daném rozsahu představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 8.12.1997 - 24.9.2001
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, samostatně ředitel společnosti nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl v daném rozsahu představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 14.7.1995 - 8.12.1997
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 4.8.1993 - 14.7.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 5.5.1992 - 4.8.1993
statutární ředitel Ing. Zdeněk Špaček CSc. 1.10.2015
Vznik funkce 26.6.2015
Adresa: Muchova 1089/20 , Brno 613 00
člen představenstva ing. Petr Motlidba CSc. 5.5.1992 - 30.4.1993
Adresa: Laštůvkova 708/28 , Brno 635 00
člen představenstva ing. Jiří Jež CSc. 5.5.1992 - 4.8.1993
Adresa: Jiráskova 249/49 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Věra Pytelová 5.5.1992 - 4.8.1993
Adresa: Bolzanova 821/24 , Brno 618 00
člen představenstva ing. Pavel Kostohryz CSc. 5.5.1992 - 4.8.1993
Adresa: Lidická tř. 187/38 , České Budějovice 370 01
člen představenstva ing. Miroslav Dvořák 5.5.1992 - 4.8.1993
Adresa: Staňkova 361/8 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Petr Modlitba CSc. 30.4.1993 - 4.8.1993
Adresa: Laštůvkova 708/28 , Brno 635 00
člen představenstva ing. Peter Hroššo CSc. 4.8.1993 - 8.12.1997
Adresa: Veterná 32 , Trnava Slovenská republika
člen představenstva ing. Stanislav Paulík 4.8.1993 - 8.12.1997
Adresa: Dr. B. Šmerala 1110 , Milevsko 399 01
předseda představenstva ing. Miroslav Cibula CSc. 4.8.1993 - 8.12.1997
Adresa: Podhorská 138/7 , Praha 150 00
místopředseda představenstva ing. Jiří Gawel 4.8.1993 - 8.12.1997
Adresa: Sosnová 368 , Třinec 739 61
člen představenstva ing. Zdeněk Špaček CSc. 4.8.1993 - 8.12.1997
Adresa: Venhudova 743/4 , Brno 614 00
místopředseda představenstva ing. Jiří Gawel 8.12.1997 - 7.6.2000
Adresa: Sosnová 368 , Třinec 739 61
předseda představenstva ing. Miroslav Cibula CSc. 8.12.1997 - 22.8.2002
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Podhorská 138/7 , Praha 150 00
místopředseda představenstva ing. Zdeněk Špaček CSc. 8.12.1997 - 22.8.2002
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Venhudova 743/4 , Brno 614 00
místopředseda představenstva ing. Jiří Gawel 7.6.2000 - 22.8.2002
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Slovanské náměstí 2800/5 , Brno 612 00
předseda představenstva ing. Zdeněk Špaček CSc. 22.8.2002 - 3.8.2007
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Venhudova 743/4 , Brno 614 00
člen představenstva Ing. František Mejta 22.8.2002 - 3.8.2007
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Krumlovská 1839/16 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Josef Koch 22.8.2002 - 3.8.2007
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Pod Floriánem 1515 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Špaček CSc. 3.8.2007 - 23.5.2012
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: Venhudova 743/4 , Brno 614 00
člen představenstva Ing. Josef Koch 3.8.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Pod Floriánem 1515 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Jiří Jež CSc. 3.8.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Jiráskova 249/49 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Špaček CSc. 23.5.2012 - 25.7.2012
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 15.6.2007
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Muchova 1089/20 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Špaček CSc. 25.7.2012 - 29.9.2014
Vznik členství 22.6.2012
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: Muchova 1089/20 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Josef Koch 25.7.2012 - 29.9.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: Pod Floriánem 1515 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Tomáš Špaček 25.7.2012 - 29.9.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: Výstavní 377/16 , Brno 603 00
statutární ředitel Ing. Zdeněk Špaček CSc. 29.9.2014 - 1.10.2015
Vznik funkce 8.7.2014
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Muchova 1089/20 , Brno 613 00

Dozorčí rada EGÚ Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Jiří Hrabánek 5.5.1992 - 4.8.1993
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Jméno ing. Josef Podrazil 5.5.1992 - 4.8.1993
Adresa: Hybešova 180 , Tetčice 664 17
Jméno ing. Lubomír Kučera 5.5.1992 - 4.8.1993
Adresa: Macurova 1385 , Praha Česká republika
Jméno ing. Pavel Kostohryz CSc. 4.8.1993 - 8.12.1997
Adresa: Lidická tř. 187/38 , České Budějovice 370 01
Jméno František Šach 4.8.1993 - 8.12.1997
Adresa: Sadová 1016 , Milevsko 399 01
předseda František Šach 8.12.1997 - 22.8.2002
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Sadová 1016 , Milevsko 399 01
místopředseda JUDr. Jaroslav Smetana 8.12.1997 - 22.8.2002
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Slunná 237/12 , Brno 617 00
člen Ing. Lubomír Vorel 22.8.2002 - 14.2.2005
Vznik funkce 28.5.2002
Adresa: Fišova 423/27 , Brno 602 00
člen Ing. Jaroslav Šabata 8.12.1997 - 3.8.2007
Zánik členství 21.6.2007
Adresa: 138 , Hartvíkovice 675 76
předseda Ing. Miroslav Cibula CSc. 22.8.2002 - 3.8.2007
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Podhorská 138/7 , Praha 150 00
člen Ing. Lubomír Vorel 14.2.2005 - 3.8.2007
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: U Velké ceny 408/20 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Vorel 3.8.2007 - 8.12.2009
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 4.8.2009
Adresa: U Velké ceny 408/20 , Brno 623 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Cibula CSc. 3.8.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Podhorská 138/7 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Vala 3.8.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: 186 , Trnava 674 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Tejkal 8.12.2009 - 25.7.2012
Vznik členství 30.10.2009
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Nová Čtvrť 451 , Stařeč 675 22
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Cibula CSc. 25.7.2012 - 29.9.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 29.9.2014
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: Podhorská 138/7 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Vala 25.7.2012 - 29.9.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 29.9.2014
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: 186 , Trnava 674 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Tejkal 25.7.2012 - 29.9.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 29.9.2014
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: Nová Čtvrť 451 , Stařeč 675 22

Prokura EGÚ Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Tomáš Špaček 2.12.2014 - 8.11.2016
Adresa: Jírovcova 810/57 , Brno 623 00

Sbírka Listin EGÚ Brno, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 856/SL 79 ostatní zápis z jednání správní rady Krajský soud v Brně 26.6.2015 29.9.2015 6.10.2015 1
B 856/SL 78 ostatní zápis z jednání správní rady Krajský soud v Brně 26.6.2015 29.9.2015 6.10.2015 1
B 856/SL 77 ostatní návrh na rozdělení zisků 2014 Krajský soud v Brně 31.3.2015 20.7.2015 22.7.2015 1
B 856/SL 76 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 14.5.2015 20.7.2015 22.7.2015 24
B 856/SL 75 notářský zápis stanovy, NZ 989/14 Krajský soud v Brně 3.7.2014 18.9.2014 30.9.2014 11
B 856/SL 74 notářský zápis stanovy, NZ 989/2014 Krajský soud v Brně 3.7.2014 8.7.2014 16.9.2014 11
B 856/SL 73 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.3.2014 3.7.2014 22.7.2014 26
B 856/SL 72 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 18.4.2014 3.7.2014 22.7.2014 1
B 856/SL 71 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 8.4.2013 9.5.2013 10.5.2013 1
B 856/SL 70 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 31.12.2012 9.5.2013 10.5.2013 1
B 856/SL 69 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 7.5.2013 9.5.2013 26
B 856/SL 68 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 1.3.2013 7.5.2013 9.5.2013 1
B 856/SL 67 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 22.6.2012 24.8.2012 2
B 856/SL 66 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 22.6.2012 24.8.2012 2
B 856/SL 65 účetní závěrka -rozdělení zisku Krajský soud v Brně 16.5.2012 11.7.2012 1
B 856/SL 64 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 16.5.2012 11.7.2012 2
B 856/SL 63 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 11.7.2012 14
B 856/SL 62 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 11.7.2012 10
B 856/SL 61 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 28.4.2011 30.6.2011 2
B 856/SL 60 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 29.3.2011 30.6.2011 11
B 856/SL 59 ostatní - rozdělení zisku Krajský soud v Brně 28.4.2011 30.6.2011 1
B 856/SL 58 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 15.2.2011 30.6.2011 14
B 856/SL 57 ostatní -návrh na rodělení zisku Krajský soud v Brně 30.4.2010 30.6.2010 1
B 856/SL 56 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 30.4.2010 30.6.2010 2
B 856/SL 55 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 30.6.2010 14
B 856/SL 54 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 26.3.2010 30.6.2010 11
B 856/SL 52 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 30.10.2009 11.12.2009 2
B 856/SL 51 ostatní - návrh na rozdělení zisku 08 Krajský soud v Brně 22.4.2009 30.6.2009 1
B 856/SL 50 zpráva auditora pro akc. a předst. za r. 2008 Krajský soud v Brně 22.4.2009 30.6.2009 2
B 856/SL 49 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 27.3.2009 30.6.2009 10
B 856/SL 48 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 10.3.2009 30.6.2009 14
B 856/SL 47 ostatní -návrh na rozděl. zisku Krajský soud v Brně 16.5.2008 14.7.2008 1
B 856/SL 46 zpráva auditora -2007 Krajský soud v Brně 24.4.2008 14.7.2008 2
B 856/SL 45 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 31.3.2008 14.7.2008 10
B 856/SL 44 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 19.3.2007 14.7.2008 6
B 856/SL 43 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 19.3.2008 14.7.2008 2
B 856/SL 42 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 19.3.2008 14.7.2008 4
B 856/SL 41 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.6.2007 24.8.2007 12
B 856/SL 40 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 22.6.2007 24.8.2007 1
B 856/SL 39 ostatní -zápis představ. Krajský soud v Brně 15.6.2007 24.8.2007 2
B 856/SL 38 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 15.6.2007 24.8.2007 3
B 856/SL 37 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.3.2007 10.7.2007 10
B 856/SL 35 ostatní - změny VK Krajský soud v Brně 23.4.2007 10.7.2007 1
B 856/SL 34 ostatní - přehled o peněž.tocích Krajský soud v Brně 23.4.2007 10.7.2007 1
B 856/SL 33 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 23.4.2007 10.7.2007 5
B 856/SL 32 účetní závěrka - rozvaha, výkaz 2006 Krajský soud v Brně 23.4.2007 10.7.2007 6
B 856/SL 31 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 7.4.2006 27.6.2006 25
B 856/SL 30 notářský zápis -NZ 159/2005 Krajský soud v Brně 16.6.2005 9.8.2005 3
B 856/SL 29 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 16.6.2005 9.8.2005 2
B 856/SL 28 ostatní -zápis doz.rady Krajský soud v Brně 1.6.2005 9.8.2005 1
B 856/SL 27 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 21.3.2005 9.8.2005 23
B 856/SL 26 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 21.3.2005 7.7.2005 22
B 856/SL 25 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 31.3.2004 9.6.2004 18
B 856/SL 24 účetní závěrka -2002 Krajský soud v Brně 24.3.2003 9.6.2004 20
B 856/SL 23 účetní závěrka -2001 Krajský soud v Brně 28.3.2002 9.6.2004 20
B 856/SL 22 ostatní -zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.4.2004 9.6.2004 1
B 856/SL 21 ostatní -zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 13.3.2003 9.6.2004 2
B 856/SL 20 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 13.4.2004 9.6.2004 7
B 856/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 24.3.2003 10.6.2003 31
B 856/SL 17 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.5.2002 30.8.2002 29
B 856/SL 16 ostatní - zápis přrdstav,+DR Krajský soud v Brně 28.5.2002 30.8.2002 2
B 856/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2002 30.8.2002 5
B 856/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Brně 28.5.2002 30.8.2002 5
B 856/SL 13 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 28.6.2002 30.8.2002 3
B 856/SL 12 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 28.3.2002 16.7.2002 28
B 856/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.11.2001 4.3.2002 6
B 856/SL 9 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 1.6.2001 4.10.2001 8
B 856/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 4.4.2001 4.10.2001 6
B 856/SL 8 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 1.4.2001 18.9.2001 35
B 856/SL 6 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.10.2000 8.1.2001 3
B 856/SL 4 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 30.3.2000 12.6.2000 22
B 856/SL 3 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.12.1998 26.7.1999 19
B 856/SL 2 notářský zápis - VH, úč. závěrka 1998 Krajský soud v Brně 31.5.1999 21.7.1999 91
B 856/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 27.6.1997 26.2.1998 135

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EGÚ Brno, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46900896
Jméno EGÚ Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 3.3.1993
Celkový počet živností: 32
Aktivních živností: 4

Sídlo EGÚ Brno, a.s.

Živnosti a provozovny EGÚ Brno, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny

 • Testování, měření a analýzy v elektroenergetice

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti energetiky

 • Reklamní činnost a marketing

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hudcova 487/76, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1001798589
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 22.10.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hudcova 487/76, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1001798589
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2000

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 27.6.2005
Přerušení oprávnění 3.5.2017

Živnost č. 5 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 28.6.2001

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 28.6.2001

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 23.10.2000

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 23.10.2000

Živnost č. 19 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 10.10.2000

Živnost č. 20 Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 10.10.2000

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Testování, měření a analýzy v elektroenergetice

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EGÚ Brno, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Špaček CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EGÚ Brno, a.s.

IČO: 46900896
Firma: EGÚ Brno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Medlánky
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1992

Sídlo EGÚ Brno, a.s.

Sídlo: Hudcova 487/76a NEOAD, Brno-Medlánky 612 48

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image