Firma EC Group, a.s., v likvidaci IČO 25839462


EC Group, a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EC Group, a.s., v likvidaci (25839462) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karlova 455/48, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 1999 a je stále aktivní. EC Group, a.s., v likvidaci má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o EC Group, a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EC Group, a.s., v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o EC Group, a.s., v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro EC Group, a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EC Group, a.s., v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6697
IČO (identifikační číslo osoby) 25839462
Jméno EC Group, a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.7.1999
Jediný akcionář společnosti přijal dne 13.5.2015 ve formě notářského zápisu sepsaného jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku N 266/2015, NZ 248/2015, následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady. Společnost STRODEN MANAGEMENT LIMITED, jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Mgr. Karel Somol, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: 1.Snižuje základní kapitál Společnosti z dosavadní výše ............................... 326 000 000,- Kč, (slovy: tři sta dvacet šest milionů korun českých), o pevnou částku .............................................................................................. 323 998 360,- Kč, (slovy: tři sta dvacet tři milionů devět set devadesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých), na částku ............................................................................................................. 2 001 640,- Kč, (slovy: dva miliony jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých). 2.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti EC Group, a.s., v likvidaci, je optimalizace výše základního kapitálu za účelem úhrady ztráty Společnosti z minulých let a vypořádání vztahů mezi Společností a jejím jediným akcionářem započtením vzájemný ch pohledávek. 3.Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 187 497 576,62 Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát šest korun českých a šedesát dva haléřů) bude použita k úhradě ztráty Společnosti z minulý ch let uvedené v řádku A. část A.IV. rozvahy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů) bude Společností vyplacena jedinému akcionáři společností STRODEN MANAGE MENT LIMITED se sídlem Kyperská republika, Larnaca, 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, do čtyřiceti (40) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti EC Group, a.s. za jediným akcionářem - společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED, ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc se dm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), odpovídající neuhrazené části jistiny úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 04.08.2011, mezi společností EC Group, a.s., jako věřitelem, a společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED, jako d lužníkem (dále jen Smlouva o úvěru), na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do výše 300 000 000,- Kč a dlužník se zavázal poskytnutý úvěr spolu s příslušenstvím vrátit. Pohledávka jediného akcionáře - společnosti STRODEN MANAGEMENT LIMITED se sídlem Kyperská republika, Larnaca, 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, za společností EC Group, a.s., na vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výš i 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), bude započtena proti pohledávce společnosti EC Group, a.s., v likvidaci, se sídlem Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, IČ 258 39 462, za společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), odpovídající neuhrazené části jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru. Dnem podpisu smlouvy o započtení, která bude uzavřena nejpozději do čtyřiceti (40) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, dojde k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, a účinností smlouvy o započ tení tyto pohledávky zaniknou. 4.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 10 (slovy: deseti) kusů akcií se sníží z dosavadní výše 100 000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 614,- Kč (sl ovy: šest set čtrnáct korun českých), jmenovitá hodnota každé z 25 (slovy: dvaceti pěti) kusů akcií Společnosti se sníží z dosavadní výše 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 6 140,- Kč (slovy: šest tisíc jedno sto čtyřicet kor un českých) a jmenovitá hodnota každé ze 30 (slovy: třiceti) kusů akcií Společnosti se sníží z dosavadní výše 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na novou výši 61 400,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc čtyři sta korun českých). 5.Akcionář je povinen předložit akcie za účelem výměny za akcie s nižší nominální hodnotou nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude příslušnému akcionáři doručena představenstvem společnosti výzva k předložení akcií za tímto účelem. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti, nevykonává až do jejich předložení práva s nimi spojená a představenstvo postupuje dle ust. § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. 24.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 27.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 27.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.6.2014
Společnost vstoupila do likvidace rozhodnutím valné hromady ke dni 14.3.2013. 20.4.2013
Mimořádná valná hromada, konaná dne 23.února 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje že: -zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 26.000.000,-Kč (slovy: dvacetšestmiliónů korun českých) peněžitými vklady s tím, že a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých), b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 30 (třiceti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých), c) emisní kurs každé ta kto upsané akcie je 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých), d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) 15 (patnáct) nových akcií bude nabídnuto k upsání zájemci-akcionáři Pavlu Šimkovi, r.č. 7111 29/3046, bydlištěm Praha 6, Střešovice, Slunná 586/12 a 15 (patnáct) nových akcií bude nabídnuto k upsání akcionáři Ing. Janu Dienstlovi, r.č. 700708/2907, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Svojsíkova 2668/18, f) místem pro upisování akcií smlouva mi o upisování akcií mezi společností a shora uvedenými zájemci-je Praha 7, Argentinská 38, g) lhůta pro upsání akcií shora uvedenými zájemci-smlouvou je 30 (třicet) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty nastává v den následujícím po dni zápisu tohoto usn esení valné hromady do obchodního rejstříku; představenstvo společnosti je povinno písemné oznámení o počátku běhu této lhůty každému zájemci doručit společně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v den počátku běhu této lhůty pro upsání akcií; h) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci-Pavlu Šimkovi ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše jemu nabídnuté nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, se připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce vůči společnosti ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmili ónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2005, uzavřené mezi společností EC Group, a.s., identifikační číslo 25839462, se sídlem Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 170 00, zapsané v oddílu B., vložce č. 6697, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jako dlužníkem, a společností Frenn Trading B.V., registrační číslo 16039519, se sídlem Helmond, Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL, jako věřitelem; smlouvou o postoupení části pohledávky ve výši 1 50.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) uzavřenou dne 20.2.2006 mezi společností Frenn Trading B.V. a Pavlem Šimkem byla výše uvedená pohledávka postoupena Pavlu Šimkovi, který je nyní věřitelem společnosti ohledně této pohledávky; i) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci-Ing. Pavlu Dienstlovi ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše jemu nabídnuté nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, se připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce vůči společnosti ve výši 150.000.000.,-Kč (slovy: jednostopade- sátmiliónů korun českýc h) vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2005, uzavřené mezi společností EC Group, a.s., identifikační číslo 25839462, se sídlem Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 170 00, zapsané v oddílu B., vložce č. 6697 , obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jako dlužníkem a společností Frenn Trading B.V. registrační číslo 16039519, se sídlem Helmond, Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL, jako věřitelem; smlouvou o postoupení části pohledávky ve výši 150.000.00 0,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) uzavřenou dne 20.2.2006 mezi společností Frenn Trading B.V. a Ing. Janem Dienstlem byla výše uvedená pohledávka postoupena Ing. Janu Dienstlovi, který je nyní věřitelem společnosti ohledně této pohledávk y, j) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením shora uvedených pohledávek a dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouvy o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřeny společností a zájemci do 20 (dvace ti) dnů od upsání akcií zájemci, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě těchto smluv a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti ) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 (pěti) dnů nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 25.4.2006 - 28.6.2006
Ing.Luboš Krauskopf, jako jediný akcionář EC Group, a.s. (dále též "akcionář"), se sídlem Praha 7, U papírny 9, čp. 614, PSČ 170 00, identifikační číslo 25839462, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti v působnosti její valné hromady rozhodu je, že: a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) na 26.000.000,-Kč (slovy dvacetšestmilionů korun českých) upsáním nové akcie peněžitým vkladem a to u psáním 1 (jedné) akcie kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě akcie 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých), b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, c) určuje, že upsat akcii může pouze jediný akcionář společnosti, shora uvedený, a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 )čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v síd le společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtě počínaje dnešního dne do 30 (třiceti) dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví o tomto zápisu. Po podání návrhu na tento zápis může být smlouva o upsání akcií uzavřena i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zam ítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií někým jiným nebo jiným způsobe m, než popsaným v tomto ustanovení bude neúčinné, d) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře vůči společnosti v celkové výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) proti celkové pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení celého emisního kursu. Možnost splace ní emisního kursu se připouští výhradně započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu poh ledávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu. Akcionář musí společnosti doručit písemný návrh dohody o započtení do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ob chodního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí návrh přijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v den podán í návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 27.3.2002 - 10.4.2002
Jediným akcionářem společnosti je Ing. Luboš Krauskopf, r.č. 520901/255, bytem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lipová 1496, PSČ 250 01. 21.11.2001 - 13.10.2003

Aktuální kontaktní údaje EC Group, a.s., v likvidaci

Kapitál EC Group, a.s., v likvidaci

zakladni jmění 2 001 640 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.1.2016
zakladni jmění 326 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.6.2006 - 5.1.2016
zakladni jmění 26 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.4.2002 - 28.6.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.1999 - 10.4.2002

Akcie EC Group, a.s., v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 614 Kč 10 5.1.2016
Kmenové akcie na jméno 6 140 Kč 25 5.1.2016
Kmenové akcie na jméno 61 400 Kč 30 5.1.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 27.6.2014 - 5.1.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 27.6.2014 - 5.1.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 27.6.2014 - 5.1.2016
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 30 28.6.2006 - 27.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 25 10.12.2003 - 27.6.2014
Kmenové akcie na majitele 25 000 000 Kč 1 10.4.2002 - 10.12.2003
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 12.7.1999 - 27.6.2014

Sídlo EC Group, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Karlova 455/48 , Praha 110 00 28.6.2016
Adresa Přístavní 321/14 , Praha 170 00 2.8.2010 - 28.6.2016
Adresa Argentinská 286/38 , Praha 170 00 19.11.2003 - 2.8.2010
Adresa U papírny 614/9 , Praha 170 00 21.11.2001 - 19.11.2003
Adresa U papírny 614/9 , Praha 170 00 30.10.2000 - 21.11.2001
Adresa Na Kuchyňce 35 , 180 00 Praha 8 Česká republika
26.7.2000 - 30.10.2000
Adresa 28. října 572/4 , Ostrava 702 00 12.7.1999 - 26.7.2000

Předmět podnikání EC Group, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.6.2004
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 19.11.2003 - 2.8.2010
zastavárenská činnost 18.3.2003 - 22.4.2005
velkoobchod 18.3.2003 - 2.8.2010
specializovaný maloobchod 18.3.2003 - 2.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 18.3.2003 - 2.8.2010
kopírovací práce 18.3.2003 - 2.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.3.2003 - 2.8.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 18.3.2003 - 2.8.2010
administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitostech pohledávek 30.10.2000 - 2.8.2010
automatizované zpracování dat 30.10.2000 - 2.8.2010
vytváření internetových stránek v elektronické podobě 30.10.2000 - 2.8.2010
odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy, deblokace a inkasa pohledávek 30.10.2000 - 2.8.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.7.1999 - 26.7.2000
zprostředkovatelská činnost 12.7.1999 - 2.8.2010

vedení firmy EC Group, a.s., v likvidaci

Statutární orgán EC Group, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva. Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojují svůj podpis člen představenstva. 20.4.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli čl en představenstva. 21.11.2001 - 20.4.2013
Jménem společnosti jednají členové představenstva a to každý samostatně. 26.7.2000 - 21.11.2001
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva společně. 12.7.1999 - 26.7.2000
člen Karel Somol 20.4.2013
Vznik členství 14.3.2013
Adresa: Srbínská 2009/1 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Martin Svoboda 12.7.1999 - 26.7.2000
Adresa: Chopinova 422 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Petr Kawulok 12.7.1999 - 26.7.2000
Adresa: Sosnová 364 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Pavel Bazgier 12.7.1999 - 26.7.2000
Adresa: 390 , Mosty u Jablunkova 739 98
předseda představenstva Ing. Luboš Krauskopf 26.7.2000 - 21.11.2001
Adresa: Lipová 1496 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Mgr. Jan Švec 26.7.2000 - 21.11.2001
Adresa: Na Kocínce 1740/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Emil Florián 26.7.2000 - 21.11.2001
Adresa: Biskupcova 1889/48 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Luboš Krauskopf 21.11.2001 - 20.1.2003
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 3.12.2002
Vznik funkce 26.5.2000
Zánik funkce 3.12.2002
Adresa: Lipová 1496 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. Emil Florián 21.11.2001 - 20.1.2003
Vznik funkce 26.5.2000
Zánik funkce 3.12.2002
Adresa: Biskupcova 1889/48 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Jan Švec 21.11.2001 - 13.10.2003
Vznik funkce 26.5.2000
Adresa: Na Kocínce 1740/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Antoš 20.1.2003 - 13.10.2003
Vznik členství 3.12.2002
Zánik členství 31.7.2003
Adresa: Na Madlenkách 991 , Mníšek pod Brdy 252 10
předseda představenstva Ing. Jan Slosiarik 20.1.2003 - 10.12.2003
Vznik členství 3.12.2002
Zánik členství 15.10.2003
Vznik funkce 3.12.2002
Zánik funkce 15.10.2003
Adresa: Mimoňská 633/24 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jana Klimešová 13.10.2003 - 22.4.2005
Vznik členství 31.7.2003
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Hlavní 2725/153 , Praha 141 00
Jméno Ing. Pavel Ducháček 10.12.2003 - 25.4.2006
Vznik členství 15.10.2003
Zánik členství 3.1.2006
Vznik funkce 15.10.2003
Zánik funkce 3.1.2006
Adresa: Závěrka 551/1 , Praha 169 00
člen představenstva Mgr. Jan Švec 13.10.2003 - 27.7.2007
Zánik členství 27.5.2007
Vznik funkce 26.5.2000
Zánik funkce 27.5.2007
Adresa: Hrudičkova 2113/4 , Praha 148 00
předseda představenstva Lukáš Novák 25.4.2006 - 27.7.2007
Vznik členství 3.1.2006
Vznik funkce 3.1.2006
Zánik funkce 2.7.2007
Adresa: Na Občinách 1809 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
člen představenstva Milan Kupka 22.4.2005 - 8.1.2013
Vznik členství 8.2.2005
Zánik členství 31.10.2012
Adresa: Husova 210 , 251 01 Říčany Česká republika
člen představenstva Lukáš Novák 27.7.2007 - 8.1.2013
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 14.3.2013
Adresa: Na Občinách 1809 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
předseda představenstva Mgr. Jan Švec 27.7.2007 - 8.1.2013
Vznik členství 27.5.2007
Zánik členství 14.3.2013
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 14.3.2013
Adresa: Hrudičkova 2113/4 , Praha 148 00
člen Milan Kupka 8.1.2013 - 20.4.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.10.2012
Adresa: Husova 210/14 , Říčany 251 01
člen Lukáš Novák 8.1.2013 - 20.4.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 14.3.2013
Adresa: Na Občinách 1809/1 , Hradec Králové 500 09
předseda představenstva Jan Švec 8.1.2013 - 20.4.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 14.3.2013
Vznik funkce 2.2.2010
Zánik funkce 14.3.2013
Adresa: Hrudičkova 2113/4 , Praha 148 00

Dozorčí rada EC Group, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Pavel Šimek 8.1.2013
Vznik členství 26.6.2008
Adresa: Slunná 586/12 , Praha 162 00
člen JUDr. Pavel Navrátil 12.7.1999 - 3.3.2000
Adresa: B.Nikodéma 4476 , Ostrava - Poruba Česká republika
člen Ing. Danuta Hudzieczková 12.7.1999 - 26.7.2000
Adresa: 601 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen Radka Janotová 12.7.1999 - 26.7.2000
Adresa: Slezská 788 , Třinec 739 61
člen Jarmila Výtisková 26.7.2000 - 21.11.2001
Adresa: Biskupcova 1890/47 , Praha 130 00
člen JUDr. Petr Vališ 26.7.2000 - 21.11.2001
Adresa: Borovská 789 , Praha 190 16
člen JUDr. Vladana Vališová 26.7.2000 - 21.11.2001
Adresa: Borovská 789 , Praha 190 16
člen JUDr. Vladana Vališová 21.11.2001 - 20.1.2003
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 3.12.2002
Adresa: Borovská 789 , Praha 190 16
člen Jarmila Výtisková 21.11.2001 - 13.10.2003
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 31.7.2003
Adresa: Biskupcova 1890/47 , Praha 130 00
člen JUDr. Petr Vališ 21.11.2001 - 13.10.2003
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 31.7.2003
Adresa: Borovská 789 , Praha 190 16
člen Marie Henyšová 20.1.2003 - 13.10.2003
Vznik členství 3.12.2002
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Prokopa Holého 1177/25 , Čelákovice 250 88
člen Pavel Šimek 13.10.2003 - 25.4.2006
Vznik členství 31.7.2003
Adresa: Trojská 40/154 , Praha 171 00
člen Ing. Pavel Ševčík 13.10.2003 - 29.8.2011
Vznik členství 31.7.2003
Zánik členství 27.9.2007
Adresa: Suchý vršek 2122/33 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Jan Rataj 29.8.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 3.5.2012
Adresa: U Hřebčince 71 , Písek 397 01
předseda Ing. Jan Dienstl 13.10.2003 - 8.1.2013
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 31.7.2003
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Svojsíkova 2668/18 , Ústí nad Labem 400 11
člen dozorčí rady Pavel Šimek 25.4.2006 - 8.1.2013
Vznik členství 31.7.2003
Adresa: Slunná 586/12 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Daniela Suchá 25.6.2012 - 20.4.2013
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 14.3.2013
Adresa: 109 , Libotenice 412 01
předseda Jan Dienstl 8.1.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Svojsíkova 2668/18 , Ústí nad Labem 400 11
člen Andrea Jíšová 20.4.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 14.3.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Osvobození 1692 , Pelhřimov 393 01

Likvidace EC Group, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Karel Somol 20.4.2013
Adresa: Srbínská 2009/1 , Praha 100 00

Sbírka Listin EC Group, a.s., v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6697/SL 67 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.8.2015 19.8.2015 26
B 6697/SL 65 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.7.2014 19.9.2014 26
B 6697/SL 64 notářský zápis NZ 384/2014 Městský soud v Praze 12.6.2014 25.6.2014 15.7.2014 16
B 6697/SL 63 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 13.3.2013 Městský soud v Praze 13.3.2013 21.2.2014 25.2.2014 26
B 6697/SL 62 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.9.0213 11.10.2013 27
B 6697/SL 61 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 17.6.2013 19.6.2013 28
B 6697/SL 60 notářský zápis NZ 109/2013 Městský soud v Praze 14.3.2013 2.4.2013 29.4.2013 29
B 6697/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.4.2012 27.4.2012 44
B 6697/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.4.2012 27.4.2012 46
B 6697/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 26.4.2012 27.4.2012 46
B 6697/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.4.2012 27.4.2012 46
B 6697/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.4.2012 27.4.2012 29
B 6697/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 18.7.2006 0
B 6697/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2005 25.8.2005 28
B 6697/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpráva o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 19.8.2004 30.8.2004 57
B 6697/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.2.2004 24.5.2004 0
B 6697/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2003 19.11.2003 0
B 6697/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 26.6.2003 22.9.2003 7.10.2003 0
B 6697/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 19.12.2002 7.1.2003 0
B 6697/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 2x Městský soud v Praze 31.12.2000 29.10.2001 0
B 6697/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 237/2001 Městský soud v Praze 20.6.2001 29.10.2001 0
B 6697/SL 5 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 20.9.2000 30.3.2001 27.6.2001 0
B 6697/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 469/99 Městský soud v Praze 8.6.1999 14.6.1999 12.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EC Group, a.s., v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 25839462
Jméno EC Group, a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 12.7.1999
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 2

Sídlo EC Group, a.s., v likvidaci

Živnosti a provozovny EC Group, a.s., v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

 • Zprostředkovatelská činnost

 • Automatizované zpracování dat

 • Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy, deblokace a inkasa pohledávek

 • Vytváření internetových stránek v elektronické podobě

 • Kopírovací práce

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna U Soudu 388/1, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1005821941
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Zahájení provozování 1.2.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Česká 121/8, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008141194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Zahájení provozování 1.5.2003
Provozovna č. 3
Provozovna T. G. Masaryka 32/36, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1008141208
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Zahájení provozování 1.5.2003
Provozovna č. 4
Provozovna U papírny 614/9, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1005819068
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Zahájení provozování 21.9.2000
Provozovna č. 5
Provozovna U Nisy 117, Chrastava 463 31
Identifikační číslo provozovny 1005926417
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Zahájení provozování 1.5.2005

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Argentinská 286/38, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1005808040
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.2004

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1999
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy, deblokace a inkasa pohledávek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Vytváření internetových stránek v elektronické podobě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zastavárenská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2003
Zánik oprávnění 19.1.2005

Živnost č. 17 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EC Group, a.s., v likvidaci

Člen statutárního orgánu Mgr. Karel Somol

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EC Group, a.s., v likvidaci

IČO: 25839462
Firma: EC Group, a.s., v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.7.1999

Sídlo EC Group, a.s., v likvidaci

Sídlo: Karlova 455/48, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image