Firma EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. IČO 48154938


EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (48154938) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 179, Pardubice 530 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 1993 a je stále aktivní. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 915
IČO (identifikační číslo osoby) 48154938
Jméno EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.2.1993
Valná hromada konaná dne 23. května 2016 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: "Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., (dále též jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 52.360.000,-- Kč (padesát dva miliony tři sta šedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 523 (pět set dvacet tři) kusy kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditeln ost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šest) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie). 3.Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií upisovaných peněžitými vklady dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platné m znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 1), a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 2), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen Zájemci), t akto: a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 15 (patnácti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souh lasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie 1), nepeněžitým vkladem, b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 8 (osmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 2), nepeněžitým vkladem, c)Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 330 (tři sta třiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omeze na souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 3), peněžitým vkladem, d)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 170 (jedno sto sedmdesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 4), peněžitým vkladem. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZOK), Záje mcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jedna akcie Spole čnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Zdůvodnění emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem: Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společ nosti, proto je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 jsou Zájemci povinni splatit takto: nejméně 40 % (čtyřicet procent) peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u Československé obchodní banky a. s., zbývající část peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 8.Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 1 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha) v kata strálním území Popkovice, (dále též jen Pozemek), a to spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicet tři padesátiny) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Pozemek vznikl vydělením dle geometrického plánu vypracovaného společností Geoding s.r.o., se sídlem Pardubice, Štrossova 126, PSČ 530 03, pod číslem plánu 455-66/2015, ověřeného oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Josefem Janko dne 12. ledna 2016 pod číslem 280/2015, a schváleného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj dne 13. ledna 2016 pod číslem PGP-1820/2015-606, kdy byl z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/15 vydělen díl o výměře 6019 m2, který byl nově označen jako pozemkov á parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha), vše v katastrálním území Popkovice. Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 1 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 1 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 1. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 1 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1. 9.Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 2 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a už itků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 2 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 2 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 2. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 2 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2." 19.7.2016
Rozhodnutí valné hromady ze dne 10. července 2013 tohoto znění: „Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12.000.000,-- Kč (dvanáctmiliónů kourun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 119 (jednostodevatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a před kupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů d le stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovým, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničím trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 79 (sedmdesátidevíti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle s tanov, a 2 (dvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Stat utární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo „určitý zájemce“), b) upsání 40 (čtyřiceti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 8 (osmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto ur čitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo „určitý zájemce“). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. na adrese Pražská 179, Popovice, 530 06 Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcí činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrh u smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 o dstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcí sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společn osti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcí bude splacen peněžitým vkladem takto: a) nejméně 50% (padesát procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 117498383/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. , který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku, b) zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ 8.8.2013 - 7.11.2013
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29. června 2012 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 32.500.000,-- Kč (slovy třicetdvamilionypětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 324 (třistadvacetčtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předk upním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisovaní akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 214 (dvěstěčtrnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle st anov, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statut ární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo „určitý zájemce“), b) upsání 110 (jednostodeseti) kusí kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle st anov, a 5 (pěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídn uto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo „určitý zájemce“). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcí činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o uspání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 o dstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcí sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcí bude splacen peněžitým vkladem takto: 100% (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 117415963/03 00 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ 27.7.2012 - 11.9.2012
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29. června 2011 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 28.000.000,-- Kč (slovy dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 279 (dvěstěsedmdesátdevět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a př edkupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 184 (jednostoosmdesátičtyř) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionář ů dle stanov, a 8 (osmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"). b) upsání 95 (devadesátipěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle sta nov, a 2 (dvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetttisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnu to určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce"). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společn osti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 100 % (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 5016000403 /5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." 6.8.2011 - 12.11.2011
Rozhodnutí valné hromady ze dne 22.2.2010 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacetčtyřimiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 239 (dvěstětřicetdevět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předku pním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle s tanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 158 (jednostopadesátiosmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů d le stanov, a 4 (čtyř) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nab ídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), b) upsání 81 (osmdesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle st anov, a 6 (šesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnu to určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (Dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce"). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 kalendářních dní měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsá ní akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnos ti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto 100% (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jeden) měsíc ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 540602738 8/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 8.3.2010 - 20.4.2010
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.6.2009 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 47.500.000,- Kč (čtyřicetsedmmilionůpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 474 (čtyřistasedmdesátčtyři) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kó tované. 3. Upsání všech nově emitovaných akcií bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 313 (třistatřinácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), b) upsání 161 (jednostošedesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pěti) kusů kmenových l istinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce"), 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitém u zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnos ti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 8. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude určitými zájemci upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitými vklady takto: a) nepeněžitým vkladem ve výši 31.350.000,- Kč (třicetjedenmiliontřistapadesát-tisíc korun českých) určitého zájemce- územně samosprávného celku Statutární město Pardubice, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicettři padesátiny) nemovit ostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 50048 pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice, kterými jsou: - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 911, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 912, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 915, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 929, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 982, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 912 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 915 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1832 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 929 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1259 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 982 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 457 m2, přičemž tato parcela vznikla dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Josefem Jankem pod číslem plánu 363-23/2009, který byl ověřen Ing. Josefem Ja nkem dne 11. března 2009 pod číslem 25/2009 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne 16. března 2009 pod číslem 363/2009, kdy byl z pozemku evidovaného jako pozemková parcela par. č. 121/15 o vým ěře 294767 m2 vydělen díl o výměře 457 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha), vše v katastrálním území Popkovice, (dále též jen "Vydělení dle geometrického plánu 1"), - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1476 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 7920 m2, Přičemž dvě posledně jmenované parcely vznikly dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Josefem Jankem pod číslem plánu 362-22/2009, který byl ověřen Ing. Josefem Jankem dne 11. března 2009 pod číslem 23/2009 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální úřad p ro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, dne 16. března 2009 pod číslem 364/2009, kdy byly z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/15 o výměře 294767 m2 vyděleny níže uvedené parcely: díl o výměře 1476 m2, který byl nově ozn ačen jako pozemková parcela par. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha), díl o výměře 7920 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha), (dále též jen "Vydělení dle geometrického plánu 2"), vše v katast rálním území Popkovice, (dále též jen "Nepeněžitý vklad Statutárního města Pardubice"). Nepeněžitý vklad Statutárního města Pardubice byl v souladu s ustanovením § 59 odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 3205-33/2009 ze dne 23. dubna 2009 soudního znalce Ing. Jiřího Nováka (dále též jen "Znalecký posudek"), t j. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 6. dubna 2009 pod č.j. 2Nc 1236/2009-5, které nabylo právní moci dne 16. dubna 2009. Znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu Statutárn ího města Pardubice částkou ve výši 31.350.000,- Kč (třicetjedenmiliontřistapadesáttisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 313 (třistatřináct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. předaným v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. b) nepeněžitým vkladem ve výši 16.150.000,- Kč (šestnáctmilionůjednostopadesáttisíc korun českých) určitého zájemce- územně samosprávného celku Pardubický kraj, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 50048 pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice, kterými jsou: - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 911, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 912, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 915, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 929, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 982, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 912 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 915 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1832 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 929 - zastavěná plocha a nádovří o výměře 1259 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 982 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 457 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 1, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1476 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 7920 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 2, vše v katastrálním území Popkovice, (dále též jen "Nepeněžitý vklad Pardubického kraje"). Nepeněžitý vklad Pardubického kraje byl v souladu s ustanovením § 59 odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn Znaleckým posudkem, který stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu Pardubického kraje částkou ve výši 16.150.000,-. Kč (šestnáctmilionůjednos topadesáttisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 161 (jednostošedesátjeden) kus kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hroma dy, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. předaným v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 18.8.2009 - 21.9.2009
Valná hromada dne 25. 2. 2008 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 45.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie bu dou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Akcionáři mají přednostní právo na upisování všech nově emitovaných akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku, tj. všech 4000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v souladu s těmito pravidly: a) Nové akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a s tanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích, Letiště Pardubice, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akc ionářů dle stanov, na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je možno upsat deset nových kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody akcionářů o upsání akcií dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku (dále jen "Dohoda akcionářů"), v souladu s těmito pravidly: a) Dohoda akcionářů musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy akcionářů. b) Lhůta pro uzavření Dohody akcionářů činí dva měsíce ode dne, kdy bude způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zveřejněna informace představenstva o možnosti Dohodu akcionářů uzavřít. Představenstvo zveřejní takovou informaci do d vou týdnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů. c) Místem pro uzavření Dohody akcionářů je sídlo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích, Letiště Pardubice, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. 5. Emisní kurs nově emitovaných akcií (ať upisovaných s využitím přednostního práva akcionářů nebo dle Dohody akcionářů) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč bude upsána emisním kursem 11.250 ,- Kč. 6. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: 100 % peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 1002430754/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem spol ečnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 28.3.2008 - 28.5.2008
Jediný akcionář učinil dne 23. ledna 2007 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. se zvýší o částku 13.790.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 130 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 79 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodno tě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií prohlášením učiněným dle § 204a, odstavce 7) obchodního zákoníku. 4) Všechny akcie budou upsány určitými zájemci takto: a) stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, upíše 19 kusů kmenových listinnýh akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějící na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 190.000,-- Kč, b) Pardubický kraj, IČ 708 92 822, upíše 130 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 60 kusů kmenových listinných akcií společnosti o  jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 13.600.000,-- Kč. 5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájmeci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsána emisním ku rzem 10.000,-- Kč. 9) Upisovatelé (určití zájemci) jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií jimi upsaných peněžitými vklady nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 1002113134/0400 vedený u společnosti Živnostenská banka, a.s. který za tím účelem společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. založila na své jméno. 6.3.2007 - 3.7.2007
Ostatní skutečnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje za níže uvedených podmínek takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 15,800.000,-- Kč (patnáct milionů osm set tisíc korun českých) na celkovou částku 26,210.000,-- Kč (dvacet šest milionů dvě stě deset tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, 7.2.2003 - 25.4.2003
b) zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 158 kusů nových listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), 7.2.2003 - 25.4.2003
c) všechny akcie budou stávajícím akcionářem upsány na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena nejpozději do 30 (třiceti) dnů od dnešního dne v sídle společnosti a podepsána před orgánem pověřeným legalizací v souladu s § 190 odstavec 3 obchodního zákoníku, 7.2.2003 - 25.4.2003
d) akcionář je povinen emisní kurs v plné výši splatit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, a to na účet společnosti k tomuto účelu zřízený, který je veden u Živnostenské banky a.s., pobočka Pardubice, číslo 25005-2423715074/0400, 7.2.2003 - 25.4.2003
e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Statutárního města Pardubice vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 14,300.000,-- Kč (čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých) s tím, že návrh smlouvy o započtení bude podávat Statutární město Pardubice, akceptantem bude akciová společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. a obsahem bude započtení peněžitých pohledávek: 7.2.2003 - 25.4.2003
ve výši 10,300.000,-- Kč (deset milionů tři sta tisíc korun českých) z titulu úvěrové smlouvy uzavřené dne 25.4.2000, 7.2.2003 - 25.4.2003
ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) z titulu bezúročné půjčky dle smlouvy ze dne 24.4.2002, 7.2.2003 - 25.4.2003
ve výši 2,000.000,-- Kč z titulu bezúročné půjčky dle smlouvy ze dne 27.6.2002, celkem tedy částka 14,300.000,-- Kč (čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých). 7.2.2003 - 25.4.2003
1. Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.2.2000 o zvýšení základního jmění bez výzvy k upisování akcií z 5.100.000,-- Kč o 5.310.000,-- Kč na 10.410.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 531 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, které budou mít listinnou podobu a které nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale že budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to Městu Pardubice se sídlem Magistrát města Pardubic, Pardubice, Perštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČO 00 27 40 46. Město Pardubice upíše nové akcie v sídle akciové společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. do dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž lhůta k upsání akcií začne běžet od jednoho (1) týdne ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií určuje akcionář částkou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií bude tedy roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs části upisovaných akcií v počtu 341 akcií je upisovatel Město Pardubice povinno splatit peněžitým vkladem ve výši 3.410.000,-- Kč nejpozději do jednoho týdne ode dne upsání akcií, a to na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočky v Pardubicích č. 8010-0208202883/0300. Emisní kurs zbytku upsaných akcií v počtu 190 akcií je upisovatel Město Pardubice povinno splatit nepeněžitým vkladem, a to vkladem své pohledávky za akciovou společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. z titulu úvěrové smlouvy ze dne 12.7.1999, kterou Město Pardubice poskytlo akciové společnosti úvěr ve výši 1.900.000,-- Kč. Jediný akcionář schválil upisování akcií nepeněžitým vkladem této pohledávky a schválil výši ocenění tohoto vkladu na základě znaleckých posudků částkou ve výši 1.900.000,-- Kč. Upisovatel Město Pardubice je povinno splatit tento nepeněžitý vklad nejpozději do jednoho týdne ode dne upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky. 2.3.2000 - 29.11.2000
Zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s. se sídlem Pardubice 6, Letiště Pardubice, PSČ 530 06, IČO 48 15 49 38 ze dne 7. 5. 1997 o zvýšení základního jmění z 2 500 000,-- Kč o 2 600 000,-- Kč na 5 100 000,-- Kč. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 260 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, které budou mít listinnou podobu. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů a budou nabídnuty určitému zájemci určenému valnou hromadou společnosti, který upíše akcie na zvýšení základního jmění peněžitým vkladem. Akcie budou upsány do 7 dnů po té, co bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku v sídle společnosti v 8.00 hod. 20.6.1997 - 24.6.1998
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kč 1.000.000,--. Je rozvrženo na 1.000 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kč 1.000,--. 9.2.1993 - 25.7.1994
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda a prokurista společnosti. V některých delegovaných pravomocech představenstvem podepisuje za společnost pouze prokurista společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 9.2.1993 - 25.7.1994
Dozorčí rada: 9.2.1993 - 25.7.1994
Předseda: Ing. Jan B a r t o š , bytem Hradec Králové 2, Karla IV. 628 9.2.1993 - 25.7.1994
Ing. Ladislav Ř e h á k , bytem Praha 9, Matějova 3 9.2.1993 - 25.7.1994
Ing. Jaroslav V a l o u š e k , bytem Pardubice, Jungmannova 915 9.2.1993 - 25.7.1994
Ing. Roman L í n e k , bytem Pardubice, Ke hřišti 82 9.2.1993 - 25.7.1994
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založean na ustavující valné hromadě dne 29.1.1993. 9.2.1993 - 29.11.2000

Aktuální kontaktní údaje EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Kapitál EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

zakladni jmění 281 360 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.4.2017
zakladni jmění 281 360 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.2016 - 19.4.2017
zakladni jmění 229 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.6.2014 - 19.7.2016
zakladni jmění 229 000 000 Kč
Splaceno 99%
Platnost od - do 2.11.2013 - 24.6.2014
zakladni jmění 217 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2012 - 2.11.2013
zakladni jmění 184 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2011 - 11.9.2012
zakladni jmění 156 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.4.2010 - 12.11.2011
zakladni jmění 132 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.9.2009 - 20.4.2010
zakladni jmění 85 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2008 - 21.9.2009
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.7.2007 - 28.5.2008
zakladni jmění 26 210 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.2003 - 3.7.2007
zakladni jmění 10 410 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.2000 - 25.4.2003
zakladni jmění 5 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.6.1998 - 29.11.2000
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.2.1995 - 24.6.1998
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.7.1994 - 21.2.1995

Akcie EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 796 19.7.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 176 19.7.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 273 2.11.2013 - 19.7.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 170 2.11.2013 - 19.7.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 154 11.9.2012 - 2.11.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 160 11.9.2012 - 2.11.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 830 12.11.2011 - 11.9.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 150 12.11.2011 - 11.9.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 551 6.8.2011 - 12.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 101 20.4.2010 - 6.8.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 140 20.4.2010 - 12.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 862 21.9.2009 - 20.4.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 130 21.9.2009 - 20.4.2010
Kmenové akcie na jméno 11 250 Kč 4 000 28.5.2008 - 6.8.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 388 3.7.2007 - 21.9.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 120 3.7.2007 - 21.9.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 258 25.4.2003 - 3.7.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 7.2.2003 - 25.4.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 41 7.2.2003 - 3.7.2007
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 343 7.9.2002 - 7.2.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 698 7.9.2002 - 7.2.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 343 29.11.2000 - 7.9.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 698 29.11.2000 - 7.9.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 510 19.11.1998 - 29.11.2000
Akcie na majitele 10 000 Kč 260 24.6.1998 - 19.11.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 250 21.2.1995 - 19.11.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 25.7.1994 - 21.2.1995

Sídlo EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 179 , Pardubice 530 06 3.9.2014
Adresa Pražská 179 , Pardubice 530 06 3.7.2013 - 3.9.2014
Adresa Letiště Pardubice , 530 06 Pardubice 6 Česká republika
21.2.1995 - 3.7.2013
Adresa Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice 530 02 9.2.1993 - 21.2.1995

Předmět podnikání EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Pardubice 7.9.2002
Poskytování technických služeb 7.9.2002
Technické činnosti v dopravě 7.9.2002
Velkoobchod 7.9.2002
Maloobchod se smíšeným zbožím 7.9.2002
Zprostředkování služeb 7.9.2002
Pronájem a půjčování věcí movitých 7.9.2002
Skladování zboží a manipulace s nákladem 7.9.2002
Realitní činnost 7.9.2002
Správa a údržba nemovitostí 7.9.2002
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 7.9.2002
Civilní provozování vojenského letiště Pardubice 7.9.2002
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 24.6.1998 - 7.9.2002
pronájem reklamních ploch 24.6.1998 - 7.9.2002
pronájem a podnájem nemovitostí 24.6.1998 - 7.9.2002
- výkon činností a služeb souvisejících s provozem letiště mimo činností uvedených v přílohách zák.č. 455/91 Sb. 9.2.1993
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.2.1993 - 7.9.2002
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb souvisejících s provozem letiště 9.2.1993 - 7.9.2002

vedení firmy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Statutární orgán EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně v tomto pořadí: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva stanovený usnesením představenstva. 26.4.2006
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci, jedná místopředseda představenstva a pokud není přítomen nebo nemůže vykonávat funkci, jedná další člen představenstva v pořadí stanoveném usnesením představenstva. 7.9.2002 - 26.4.2006
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva. Jménem společnosti mohou na základě písemného pověření představenstva jednat i ostatní členové představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva svůj podpis. 24.6.1998 - 7.9.2002
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva a prokurista společnosti. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a prokurista společnosti. V některých delegovaných pravomocech představ. podepisuje za společnost pouze prokurista společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 25.7.1994 - 24.6.1998
člen představenstva Ladislav Umbraun 3.9.2014
Vznik členství 1.2.2014
Adresa: Marty Exnarové 2434 , Pardubice 530 02
člen představenstva Rudolf Rabas 4.4.2015
Vznik členství 15.2.2015
Adresa: V Lipinách 650 , Pardubice 530 03
člen představenstva Helena Dvořáčková 4.4.2015
Vznik členství 15.2.2015
Adresa: Žižkova 321 , Pardubice 530 06
Místopředseda představenstva Ing. Hana Šmejkalová 18.9.2015
Vznik členství 1.9.2015
Vznik funkce 1.9.2015
Adresa: Urbánkova 3367/61 , Praha 143 00
člen představenstva Lubomír Hanzlík 31.8.2017
Vznik členství 27.6.2017
Adresa: K Rozvodně 99 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Pavel Svoboda 5.1.2018
Vznik členství 15.2.2015
Vznik funkce 23.2.2015
Adresa: Na Louce 407 , 530 02 Ostřešany Česká republika
člen představenstva Ing. Radim Jirout MBA, LL.M. 10.7.2018
Vznik členství 3.5.2018
Adresa: Wolkerova 1384 , Ústí nad Orlicí 562 01
Člen představenstva MUDr. Zdeněk Stránský 9.2.1993 - 25.6.1993
Adresa: U Husova sboru 75 , Pardubice 530 02
Prokurista Ing. Oldřich Vlasák 9.2.1993 - 25.7.1994
Adresa: Nerudova 939/16 , Hradec Králové 500 02
Člen přčedstavenstva Karel Růžička 9.2.1993 - 26.7.1994
Adresa: Karlova 183/14 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Jiří Požár 9.2.1993 - 19.11.1998
Adresa: V zahrádkách 60 , 530 03 Pardubice - Trnová Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jiří Kovář 9.2.1993 - 19.11.1998
Adresa: kpt. Bartoše 410 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Oldřich Vlasák 25.6.1993 - 19.11.1998
Adresa: Nerudova 939/16 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Karel Růžička 26.7.1994 - 19.11.1998
Adresa: Karlova 183/14 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Oldřich Vlasák 19.11.1998 - 29.11.2000
Adresa: Labská kotlina 988/38 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Petr Drahoš 9.2.1993 - 7.9.2002
Zánik členství 3.4.2002
Adresa: Sladkovského 520 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Jiří Kovář 19.11.1998 - 7.9.2002
Zánik členství 3.4.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: třída Míru 60 , Pardubice 530 02
Člen představenstva ing. Jiří Stříteský 29.11.2000 - 14.6.2003
Vznik členství 16.2.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva PharmDr. Jiří Skalický 7.9.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 13.2.2003
Adresa: Bartoňova 604 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Ing. Jan Andrlík 7.9.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 7.5.2002
Zánik funkce 13.2.2003
Adresa: Sekaninova 524/1 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. Jiří Stříteský 14.6.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 6.1.2004
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva PharmDr. Jiří Skalický 14.6.2003 - 26.4.2006
Vznik členství 13.2.2003
Vznik funkce 14.2.2003
Adresa: Bartoňova 604 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Ing. Jan Andrlík 14.6.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 14.2.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Sekaninova 524/1 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Doc. Ing. Simeon Karamazov 14.6.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Mladých 178 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Jiří Rozinek 14.6.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Alexandr Krejčíř 30.9.2004 - 3.7.2007
Vznik členství 6.1.2004
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva PharmDr. Jiří Skalický 26.4.2006 - 3.7.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 14.2.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Podhumenská 44 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Roman Línek 31.10.2007 - 8.12.2009
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Brozanská 82 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Ivo Toman 31.10.2007 - 8.12.2009
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Záměstí 160 , Choceň 565 01
Předseda představenstva Pharm.Dr. Jiří Skalický 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 14.2.2011
Vznik funkce 22.3.2007
Zánik funkce 14.2.2011
Adresa: Podhumenská 44 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Jan Andrlík 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Vznik funkce 22.3.2007
Adresa: Sekaninova 524/1 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Alexandr Krejčíř 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Petr Heřmanský 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: Černoborská 54 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jan Linhart 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: Bartoňova 831 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. František Weisbauer 8.12.2009 - 3.7.2013
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: U Josefa 117 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Bc. Zdenek Škařupa 8.12.2009 - 3.7.2013
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Bohdanečská 68 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Pharm.Dr. Jiří Skalický 31.5.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 1.2.2014
Vznik funkce 25.2.2011
Zánik funkce 1.2.2014
Adresa: Podhumenská 44 , Pardubice 530 02
člen představenstva Zdenek Škařupa 3.7.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: Bohdanečská 68 , Pardubice 530 09
člen představenstva František Weisbauer 3.7.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: U Josefa 117 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Arch. Aleš Klose 31.5.2011 - 28.8.2014
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: Labská 146 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Jan Andrlík 31.5.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 22.3.2007
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 122 , 544 54 Velký Vřešťov Česká republika
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 31.5.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: Oskara Brázdy 724 , Pardubice 533 51
člen představenstva Jan Němec 31.5.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: Na Labišti 527 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Michal Koláček 24.6.2014 - 3.9.2014
Vznik členství 1.2.2014
Vznik funkce 4.2.2014
Adresa: Růžová 124 , Pardubice 530 09
člen představenstva Michal Votřel 24.6.2014 - 3.9.2014
Vznik členství 1.2.2014
Adresa: V Loučkách 301 , Mikulovice 530 02
člen představenstva Ladislav Umbraun 24.6.2014 - 3.9.2014
Vznik členství 1.2.2014
Adresa: Marty Exnarové 2434 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Arch. Aleš Klose 28.8.2014 - 3.9.2014
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: Labská 146 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Michal Koláček 3.9.2014 - 15.12.2014
Vznik členství 1.2.2014
Vznik funkce 4.2.2014
Adresa: Růžová 124 , Pardubice 530 09
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 3.9.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: Dubinská 740 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Arch. Aleš Klose 3.9.2014 - 4.4.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 14.2.2015
Adresa: Labská 146 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jan Němec 3.9.2014 - 4.4.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 14.2.2015
Adresa: Na Labišti 527 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Michal Koláček 15.12.2014 - 4.4.2015
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 13.2.2015
Vznik funkce 4.2.2014
Zánik funkce 13.2.2015
Adresa: Salavcova 175 , Pardubice 533 51
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 24.2.2015 - 4.4.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 14.2.2015
Adresa: Oskara Brázdy 724 , Pardubice 533 51
místopředseda představenstva Ing. Michal Červinka 3.9.2014 - 18.9.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 1.9.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 1.9.2015
Adresa: Staňkova 236/8 , Ostrava 700 30
člen představenstva Jan Řehounek 4.4.2015 - 31.8.2017
Vznik členství 15.2.2015
Zánik členství 25.5.2017
Adresa: Na Parohách 919 , Pardubice 530 06
předseda představenstva Pavel Svoboda 4.4.2015 - 5.1.2018
Vznik členství 15.2.2015
Vznik funkce 23.2.2015
Adresa: Jana Zajíce 984 , Pardubice 530 12
člen představenstva Michal Votřel 3.9.2014 - 24.2.2018
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: V Loučkách 301 , Mikulovice 530 02

Dozorčí rada EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Josef Jílek 3.7.2013
Vznik členství 27.3.2013
Adresa: Svitavská 1440/32 , Moravská Třebová 571 01
předseda dozorčí rady Libor Slezák 4.4.2015
Vznik členství 15.2.2015
Vznik funkce 23.2.2015
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Petr Šotola 4.4.2015
Vznik členství 15.2.2015
Adresa: Češkova 1124 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Václav Snopek 31.8.2017
Vznik členství 27.6.2017
Adresa: 17. listopadu 400 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ladislav Valtr 31.8.2017
Vznik členství 27.6.2017
Adresa: Ladova 1843 , Choceň 565 01
člen dozorčí rady Michal Kortyš 31.8.2017
Vznik členství 27.6.2017
Adresa: Jiráskovo nám. 55 , Litomyšl 570 01
Jméno Ing. Ivan Lacina 25.7.1994 - 21.2.1995
Adresa: kpt. Bartoše 411 , Pardubice 530 09
Jméno Ing. Jaroslav Valoušek 25.7.1994 - 19.2.1996
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Jindřich V O H R A L Í K 21.2.1995 - 19.11.1998
Adresa: nám.T.G.M. čp. 9 , Holice v Čechách Česká republika
Jméno Jana Randová 19.2.1996 - 19.11.1998
Adresa: Drtinova 223/14 , Hradec Králové 503 11
předseda Ing. Jan Bartoš 25.7.1994 - 29.11.2000
Adresa: třída Karla IV. 628/1 , Hradec Králové 500 02
člen PhDr. Miloslav Černík 19.11.1998 - 29.11.2000
Adresa: Nerudova 234/45 , Praha 118 00
Člen ing. Karel Švec 29.11.2000 - 28.6.2002
Adresa: 107 , Pardubice Česká republika
členka Jana Randová 19.11.1998 - 7.9.2002
Zánik členství 3.4.2002
Adresa: Drtinova 223/14 , Hradec Králové 503 11
Předseda PharmDr. Jiří Skalický 29.11.2000 - 7.9.2002
Zánik členství 3.4.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: Bartoňova 604 , Pardubice 530 12
Člen Miloslav Steklý 28.6.2002 - 7.9.2002
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 3.4.2002
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
Člen ing. Stanislav Baťa 29.11.2000 - 14.6.2003
Vznik členství 16.2.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Palackého třída 1947 , Pardubice 530 02
Člen Miroslav Hanuš 29.11.2000 - 14.6.2003
Vznik členství 16.2.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Na Drážce 1562 , Pardubice 530 03
Předseda dozorčí rady Ing. Alexandr Krejčíř 7.9.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 17.4.2002
Zánik funkce 13.2.2003
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ladislav Doležal 7.9.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Železničního pluku 2187 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Mgr. Václav Snopek CSc. 7.9.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: 17. listopadu 400 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Simeon Karamazov Dr. 7.9.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Mladých 178 , Pardubice 530 09
Předseda dozorčí rady Ing. Alexandr Krejčíř 14.6.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 6.1.2004
Vznik funkce 24.2.2003
Zánik funkce 6.1.2004
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Mgr. Václav Snopek CSc. 14.6.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: 17. listopadu 400 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Mgr. Jana Smetanová 14.6.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Lexova 2138 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Stříteský 30.9.2004 - 3.7.2007
Vznik členství 6.1.2004
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 23.3.2004
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Mgr. Michal Votřel 16.12.2008 - 8.12.2009
Vznik členství 25.2.2008
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Lázeňská 838/85 , Svitavy 568 02
Předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Zlesáková 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 14.2.2011
Vznik funkce 2.4.2007
Zánik funkce 14.2.2011
Adresa: Orebská 434 , Pardubice 530 06
Člen dozorčí rady Mgr. Vítězslav Štěpánek 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: Erno Košťála 958 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Mgr. Jindřich Tauber 3.7.2007 - 31.5.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: Dubinská 740 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Vít Vavřina 16.12.2008 - 31.5.2011
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Josef Jílek 16.12.2008 - 3.7.2013
Vznik členství 25.2.2008
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Svitavská 1440/32 , Moravská Třebová 571 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Trávníček 8.12.2009 - 3.7.2013
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Smetanova 412 , Chrudim 537 01
předseda dozorčí rady MUDr., PhDr. Vítězslav Novohradský 31.5.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 14.2.2011
Vznik funkce 22.2.2011
Adresa: Jana Zajíce 984 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Mgr. Václav Snopek 31.5.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: 17. listopadu 400 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Alexandr Krejčíř 31.5.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Libor Slezák CSc. 31.5.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady MUDr., PhDr. Vítězslav Novohradský 3.9.2014 - 4.4.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 14.2.2015
Vznik funkce 22.2.2011
Zánik funkce 14.2.2015
Adresa: Jana Zajíce 984 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Mgr. Václav Snopek 3.9.2014 - 4.4.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 14.2.2015
Adresa: 17. listopadu 400 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Alexandr Krejčíř 3.9.2014 - 4.4.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 14.2.2015
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Libor Slezák CSc. 3.9.2014 - 4.4.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 14.2.2015
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Zbyněk Kusý 3.7.2013 - 28.5.2016
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 18.11.2015
Adresa: Československé armády 236 , Skuteč 539 73
člen dozorčí rady Martin Kolovratník 4.4.2015 - 31.8.2017
Vznik členství 15.2.2015
Zánik členství 27.6.2017
Adresa: Luční 1054 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jiří Skalický 4.4.2015 - 31.8.2017
Vznik členství 15.2.2015
Zánik členství 27.6.2017
Adresa: Podhumenská 44 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Zdeněk Štengl 28.5.2016 - 31.8.2017
Vznik členství 14.3.2016
Zánik členství 27.6.2017
Adresa: 19 , Vysočina 539 01

Prokura EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Oldřich Vlasák 25.7.1994 - 19.11.1998
Adresa: Nerudova 939/16 , Hradec Králové 500 02
Jméno Ing. Oldřich Vlasák 19.11.1998 - 29.11.2000
Adresa: Labská kotlina 988/38 , Hradec Králové 500 02

Sbírka Listin EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 915/SL 65 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2015 7.7.2015 9.7.2015 65
B 915/SL 64 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2015 9.4.2015 9
B 915/SL 63 stanovy společnosti, ostatní 2x zápis - VH+předst. Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 26.8.2014 21.10.2014 21
B 915/SL 62 notářský zápis NZ 4046/2014 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 26.8.2014 21.10.2014 13
B 915/SL 61 výroční zpráva [2013] ds Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2014 17.7.2014 21.7.2014 61
B 915/SL 60 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - MVH,předst. Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2014 26.6.2014 23
B 915/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.10.2013 7.11.2013 17
B 915/SL 58 notářský zápis NZ 2830/2013 Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2013 6.8.2013 13.8.2013 6
B 915/SL 57 výroční zpráva [2012], zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2013 1.8.2013 5.8.2013 59
B 915/SL 56 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2013 6.5.2013 17.7.2013 3
B 915/SL 55 ostatní zápis z VH,návrh předst.,ds Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 21.12.2012 28.12.2012 5
B 915/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2012 14.9.2012 17
B 915/SL 53 notářský zápis NZ 1305/2012,změna kapitálu Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 24.7.2012 1.8.2012 5
B 915/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2012 19.7.2012 23.7.2012 60
B 915/SL 51 výroční zpráva 2010, 2. část - ÚZ, ds Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2011 26.7.2011 32
B 915/SL 50 výroční zpráva 2010, 1. část, ds Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2011 26.7.2011 26
B 915/SL 49 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti , (NZ 1339/2011) Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2011 13.7.2011 15.7.2011 24
B 915/SL 48 rozhod. o statut. orgánu, ostatní ,(zápis zVH,DR,představenstva) Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 31.5.2011 7
B 915/SL 47 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2010 27.7.2010 31.8.2010 22
B 915/SL 46 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2010 27.7.2010 31.8.2010 35
B 915/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.11.2005 9.4.2010 9.4.2010 17
B 915/SL 44 notářský zápis NZ 227/2010 Krajský soud v Hradci Králové 22.2.2010 25.2.2010 2.3.2010 5
B 915/SL 43 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 13.11.2009 18.11.2009 8
B 915/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2009 4.9.2009 17
B 915/SL 41 ostatní prohlášení vkladatele Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2009 4.9.2009 4.9.2009 6
B 915/SL 40 ostatní smlouvy o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 25.8.2009 4.9.2009 4.9.2009 6
B 915/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2009 4.8.2009 60
B 915/SL 38 posudek znalce 3205-33/2009 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 10.7.2009 10.7.2009 57
B 915/SL 37 notářský zápis, ostatní NZ 574/2009 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2009 10.7.2009 10.7.2009 18
B 915/SL 36 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2008 12.12.2008 12.12.2008 16
B 915/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 20
B 915/SL 34 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 47
B 915/SL 33 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 44
B 915/SL 32 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 44
B 915/SL 31 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 8
B 915/SL 30 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 8
B 915/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 12
B 915/SL 28 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 38
B 915/SL 27 notářský zápis - NZ 177/2008 Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2008 4.3.2008 4.3.2008 7
B 915/SL 26 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 17.10.2007 17.10.2007 7
B 915/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 149/2007 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2007 22.5.2007 22.5.2007 52
B 915/SL 24 notářský zápis - NZ 39/2007 Krajský soud v Hradci Králové 23.1.2007 22.2.2007 22.2.2007 6
B 915/SL 23 notářský zápis - NZ 666/2005 Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2005 25.4.2006 25.4.2006 22
B 915/SL 22 ostatní - zpráva statut org. Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2006 25.4.2006 25.4.2006 9
B 915/SL 21 ostatní - zpráva statut. org. Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2005 6.5.2005 6.5.2005 8
B 915/SL 20 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2004 2.9.2004 2.9.2004 6
B 915/SL 19 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2004 9.6.2004 9.6.2004 33
B 915/SL 18 stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 29.1.1993 15.1.2004 15.1.2004 59
B 915/SL 17 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 12/2003 Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2003 8.4.2003 30.4.2003 17
B 915/SL 15 notářský zápis - 172/2002 Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2002 17.12.2002 17.12.2002 6
B 915/SL 14 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2002 27.6.2002 29
B 915/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 137/2002, 137/2002, ... Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2002 17.5.2002 17.5.2002 72
B 915/SL 12 ostatní, podpisové vzory - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2001 5.11.2001 5.11.2001 7
B 915/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 15.9.1998 18.11.1998 18.11.1998 1
B 915/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 5.10.1998 5.10.1998 22
B 915/SL 4 notářský zápis - NZ 152/98 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.1998 5.10.1998 5.10.1998 6
B 915/SL 3 notářský zápis - NZ 105/97 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1997 29.10.1997 29.10.1997 30
B 915/SL 2 ostatní - auditorské ověření Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1997 20.8.1997 20.8.1997 7
B 915/SL 1 notářský zápis - NZ 105/97 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1997 20.6.1997 20.6.1997 29
B 915/SL 9 notářský zápis - NZ 33/2000 Krajský soud v Hradci Králové 16.2.2000 7
B 915/SL 8 posudek znalce - č. 2/163/00 Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2000 17
B 915/SL 7 posudek znalce - č. 619-04/00 Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2000 16
B 915/SL 16 ostatní - úvěrová smlouva, ..... Krajský soud v Hradci Králové 16
B 915/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis předst. Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2000 1
B 915/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

IČO (identifikační číslo) 48154938
Jméno EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 9.2.1993
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Živnosti a provozovny EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 179, Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny 1010741039
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 8.2.2016

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výkon činností a služeb souvisejících s provozem letiště mimo činností uvedených v přílohách zák. č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 13.3.2001

Živnost č. 6 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1995
Zánik oprávnění 2.2.2001

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Člen statutárního orgánu Lubomír Hanzlík
Člen statutárního orgánu Ladislav Umbraun
Člen statutárního orgánu MUDr. Pavel Svoboda
Člen statutárního orgánu Mgr. Rudolf Rabas
Člen statutárního orgánu Ing. Helena Dvořáčková
Člen statutárního orgánu Ing. Hana Šmejkalová
Člen statutárního orgánu Ing. Radim Jirout MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

IČO: 48154938
Firma: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VI
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 9.2.1993

Sídlo EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Sídlo: Pražská 179, Pardubice 530 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Letecká doprava
Činnosti související s leteckou dopravou
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image