Firma Dům kultury  města Ostravy, a.s. IČO 47151595


Dům kultury  města Ostravy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Dům kultury  města Ostravy, a.s. (47151595) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 28. října 2556/124, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1992 a je stále aktivní. Dům kultury  města Ostravy, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Dům kultury  města Ostravy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dům kultury  města Ostravy, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Dům kultury města Ostravy, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Dům kultury  města Ostravy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 515
IČO (identifikační číslo osoby) 47151595
Jméno Dům kultury  města Ostravy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.10.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.8.2014 - 20.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014 - 20.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 19.8.2014 - 8.4.2015
Rada města Ostravy na svém zasedání dne 26.7.2011 za přítomnosti 8 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 8 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku v platném znění, společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Dům kultury města ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ost rava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se snižuje o 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 103 000 000,-Kč (slovy: jedno sto tři miliónů korun českých) na sníženou hodnotu základního kapitálu 91 000 500,-Kč (slovy: devadesát jeden milión pět set korun českých). 2. Snížení základního kapitálu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. má být provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících na jméno v zaknihované podobě a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akce ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 88.350,-Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je vytvoření kapitálové přiměřenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) bude vyplacena jedinému akcion áři statutárnímu městu Ostrava. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyplacení uvedené částky proběhne bezhotovostním převodem na účet statutárního města Ostravy č. 27-1649297309/0800 u peněž ního ústavu Česká spořitelna, a.s. 26.8.2011 - 19.8.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 91.000.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů korun českých) o 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) na 103.000.000,-Kč (slovy: jedno sto tři milióny korun českých). 19.7.2004 - 26.10.2004
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 19.7.2004 - 26.10.2004
Základní kapitál se zvyšuje upsáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v zaknihované podobě. 19.7.2004 - 26.10.2004
Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto: 19.7.2004 - 26.10.2004
Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do o bchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně. 19.7.2004 - 26.10.2004
Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá podíl ve výši 120/910 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 19.7.2004 - 26.10.2004
S využitím přednostního práva lze upsat 120 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v zaknihované podobě, v emisním kursu 100.000,-Kč za každou akcii. 19.7.2004 - 26.10.2004
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. 19.7.2004 - 26.10.2004
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ: 729 30, IČ: 00845451. 19.7.2004 - 26.10.2004
Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně. 19.7.2004 - 26.10.2004
Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč na jednu akcii. 19.7.2004 - 26.10.2004
Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem. 19.7.2004 - 26.10.2004
Připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce akcií č. 00662/2002/OFR ze dne 29. dubna 2002 uzavřené mezi jediným akcionářem a společností. 19.7.2004 - 26.10.2004
Dohoda o započtení peněžité pohledávky Statutárního města Ostravy ve výši 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií bude uzavřena mezi společností a Statutárním městem Ostrava do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Celá hodnota pohledávky ve výši 12.000.000,-Kč bude v dohodě o započtení započítána vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Dohoda o za počtení pohledávky musí být písemná a nabude účinnosti dnem uzavření. 19.7.2004 - 26.10.2004
1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost se zvyšuje o částku ve výši 5.000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky 86,000.000,-Kč, slovy: osmdesátšestmilionů korun českých na částku 91.000.000,-Kč, slovy: devadesátjedenmilion korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 25.6.2002 - 19.7.2004
2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 25.6.2002 - 19.7.2004
3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 50 ks (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v zaknihované podobě a nebudou registrovány. 25.6.2002 - 19.7.2004
4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je jediný akcionář, a to Odborová centrála Vítkovice se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, identifikační číslo: 14 45 00 03. 25.6.2002 - 19.7.2004
5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je obchodní společnost Dům kultury Vítkovice, akciová společnost se sídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo: 47 15 15 95, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 515, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00 hodin. 25.6.2002 - 19.7.2004
6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným akcionáři na adresu v seznamu akcionářů, akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnutou lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 25.6.2002 - 19.7.2004
7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých; 25.6.2002 - 19.7.2004
8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je akcionář, tedy Odborová centrála Vítkovice se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, identifikační číslo: 14 45 00 03; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1282 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava. Jedná se o obč. vybavenost na pozemku parcelního čísla 2514/6 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelního čísla 2514/6 - zastavěná plocha a nádvoří. Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. 25.6.2002 - 19.7.2004
9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce Ing. Čestmíra Kuděly, Ostrava-Moravská Ostrava, J. Brabce 7 ze dne 11.3.2002 pod pořadovým číslem 616/22 částkou 5.454.000,-Kč (slovy: pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíce korun českých) s tím, že na vklad vkladatele se započítává částka ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno akcionáři 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v zaknihované podobě znějící na jméno; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tedy částka ve výši 454.000,-Kč (slovy: čtyřistapadestáčtyřitisíce korun českých), bude použit na tvorbu rezervního fondu. 25.6.2002 - 19.7.2004
10. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost v předmětu nepeněžitého vkladu vykonává svůj předmět podnikání. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 25.6.2002 - 19.7.2004
11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost se sídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo: 47 15 15 95, zapsané v obchodním rejsříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 515. 25.6.2002 - 19.7.2004
Jediný akcionář: Odborová centrála Vítkovice se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 101 IČ: 14 45 00 03 17.8.1999 - 5.2.2003
Den vzniku: 1.10.1992 1.10.1992

Aktuální kontaktní údaje Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Kapitál Dům kultury  města Ostravy, a.s.

zakladni jmění 91 000 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.11.2011
zakladni jmění 103 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.10.2004 - 4.11.2011
zakladni jmění 91 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.9.2002 - 26.10.2004
zakladni jmění 86 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.7.1998 - 4.9.2002
zakladni jmění 86 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.10.1994 - 7.7.1998
zakladni jmění 450 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.1992 - 21.10.1994

Akcie Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 88 350 Kč 1 030 4.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 030 26.10.2004 - 4.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 910 16.6.2003 - 26.10.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 4.9.2002 - 16.6.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 860 7.7.1998 - 16.6.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 860 21.10.1994 - 7.7.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 4 500 1.10.1992 - 21.10.1994

Sídlo Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 28. října 2556/124 , Ostrava 702 00 20.3.2015
Adresa 28. října 2556/124 , Ostrava 702 00 24.9.2009 - 20.3.2015
Adresa 28. října 2556/124 , Ostrava 702 00 5.4.2002 - 24.9.2009
Adresa 28. října 2556/124 , Ostrava 702 00 1.10.1992 - 5.4.2002

Předmět podnikání Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.1.2009
pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb 8.8.2005 - 28.1.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 8.8.2005 - 28.1.2009
výuka v oblasti umění a společenského tance 8.8.2005 - 28.1.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 8.8.2005 - 28.1.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 8.8.2005 - 28.1.2009
výuka jazyků 8.8.2005 - 28.1.2009
cestovní kancelář 17.8.1999 - 2.10.2002
hostinská činnost 20.1.1997
pronájem strojů a přístrojů 6.10.1995 - 28.1.2009
reklama, propagace a inzerce 18.12.1992 - 28.1.2009
agenturní činnost 18.12.1992 - 28.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 18.12.1992 - 28.1.2009
provoz kulturních zařízení 18.12.1992 - 28.1.2009
pronájem nemovitostí, vč. bytového hospodářství 1.10.1992 - 8.8.2005

vedení firmy Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Statutární orgán Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí své podpisy dva členové představenstva s uvedením svých funkcí. 19.8.2014
J e d n á n í: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí své podpisy dva členové představenstva s uvedením svých funkcí. 14.5.2004 - 19.8.2014
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda nebo místopředseda představensstva. 7.7.1998 - 14.5.2004
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 1.10.1992 - 7.7.1998
místopředseda představenstva Ing. Roman Grzegorz 5.4.2016
Vznik členství 29.2.2016
Vznik funkce 29.2.2016
Adresa: Broskvoňová 405/1 , Ostrava 725 28
předseda představenstva Jan Žemla 24.10.2018
Vznik členství 1.10.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: 371 , Drnovice 679 76
člen představenstva Mgr. Petra Javůrková 24.10.2018
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Luční 698 , 739 24 Krmelín Česká republika
člen představenstva Petr Rybiař 1.10.1992 - 15.12.1994
Adresa: Viktora Huga 563/22 , Ostrava 720 00
místopředseda představenstva Jaroslav Ďurián 1.10.1992 - 24.2.1995
Adresa: Svornosti 2291/31 , Ostrava 700 30
člen představenstva PhDr. Leoš Pohl 1.10.1992 - 24.2.1995
Adresa: Sámova 1006/4 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Aleš Zindel 15.12.1994 - 24.2.1995
Adresa: Nad Lipinou 2925 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Michal Mitýsek 1.10.1992 - 6.10.1995
Adresa: Šeříková 609/15 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Miloslava Hercíková 1.10.1992 - 17.1.1996
Adresa: Jeremenkova 846/16 , Ostrava 703 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Zindel 24.2.1995 - 17.1.1996
Adresa: Nad Lipinou 2925 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Jindřich Sedláček 24.2.1995 - 17.1.1996
Adresa: Lužická 497/5 , Ostrava 700 30
člen představenstva JUDr. Vratislav Toms 6.10.1995 - 17.1.1996
Adresa: Hakenova 3 , Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika
předseda představenstva Ing. Miloslava Hercíková 17.1.1996 - 8.7.1997
Adresa: Jeremenkova 846/16 , Ostrava 703 00
místopředseda představenstva Miroslav Košnovský 17.1.1996 - 8.7.1997
Adresa: Svazácká 2190/23 , Ostrava 700 30
člen představenstva Mgr. Pavel Zywczok 20.1.1997 - 8.7.1997
Adresa: Zámecká 96/1 , Karviná 733 01
člen představenstva Lubomír Mišun 17.1.1996 - 29.2.2000
Adresa: Břustkova 598/17 , Ostrava 700 30
člen představenstva Mgr. Rostislav Chmura 17.1.1996 - 29.5.2002
Vznik členství 25.11.1999
Zánik členství 11.4.2002
Adresa: Sokolská 88 , 721 00 Ostrava 1 Česká republika
člen představenstva Věnomír Merta 29.2.2000 - 16.6.2003
Vznik členství 25.11.1999
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Jaromíra Matuška 9/30 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Mgr. Pavel Žywczok 8.7.1997 - 9.10.2003
Vznik členství 25.11.1999
Zánik členství 3.9.2003
Zánik funkce 3.9.2003
Adresa: Zámecká 96/1 , Karviná 733 01
člen představenstva Miroslav Košnovský 8.7.1997 - 3.1.2004
Vznik členství 25.11.1999
Zánik členství 11.11.2003
Adresa: Svazácká 2190/23 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Roman Grzegorz 8.7.1997 - 3.1.2004
Vznik členství 25.11.1999
Zánik členství 11.11.2003
Zánik funkce 11.11.2003
Adresa: Broskvoňová 405/1 , Ostrava 725 28
předseda představenstva Ing. Jan Vogl 3.1.2004 - 29.3.2007
Vznik členství 12.11.2003
Vznik funkce 12.11.2003
Adresa: náměstí Václava Vacka 1672/13 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Roman Grzegorz 3.1.2004 - 14.1.2008
Vznik členství 12.11.2003
Zánik členství 4.12.2007
Vznik funkce 12.11.2003
Zánik funkce 4.12.2007
Adresa: Broskvoňová 405/1 , Ostrava 725 28
člen představenstva Stanislava Golová 3.1.2004 - 14.1.2008
Vznik členství 12.11.2003
Zánik členství 4.12.2007
Adresa: Valová 797/7 , Bílovec 743 01
předseda představenstva Ing. Jan Vogl 29.3.2007 - 14.1.2008
Vznik členství 12.11.2003
Zánik členství 4.12.2007
Vznik funkce 12.11.2003
Zánik funkce 4.12.2007
Adresa: Výletní 2312/35 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Jan Vogl 14.1.2008 - 13.3.2012
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 4.12.2011
Vznik funkce 10.12.2007
Zánik funkce 4.12.2011
Adresa: Výletní 2312/35 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Roman Grzegorz 14.1.2008 - 13.3.2012
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 4.12.2011
Vznik funkce 10.12.2007
Zánik funkce 4.12.2011
Adresa: Broskvoňová 405/1 , Ostrava 725 28
člen představenstva Stanislava Golová 14.1.2008 - 13.3.2012
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 4.12.2011
Adresa: Valová 797/7 , Bílovec 743 01
předseda představenstva Ing. Jan Vogl 13.3.2012 - 20.3.2015
Vznik členství 28.2.2012
Vznik funkce 28.2.2012
Adresa: Výletní 2312/35 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Roman Grzegorz 13.3.2012 - 20.3.2015
Vznik členství 28.2.2012
Vznik funkce 28.2.2012
Adresa: Broskvoňová 405/1 , Ostrava 725 28
člen představenstva Stanislava Golová 13.3.2012 - 20.3.2015
Vznik členství 28.2.2012
Adresa: Valová 797/7 , Bílovec 743 01
předseda představenstva Ing. Jan Vogl 20.3.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 28.2.2016
Vznik funkce 28.2.2012
Zánik funkce 28.2.2016
Adresa: Výletní 2312/35 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Roman Grzegorz 20.3.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 28.2.2016
Vznik funkce 28.2.2012
Zánik funkce 28.2.2016
Adresa: Broskvoňová 405/1 , Ostrava 725 28
člen představenstva Stanislava Golová 20.3.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 28.2.2016
Adresa: Valová 797/7 , Bílovec 743 01
předseda představenstva Ing. Jan Vogl 5.4.2016 - 24.10.2018
Vznik členství 29.2.2016
Zánik členství 30.9.2018
Vznik funkce 29.2.2016
Zánik funkce 30.9.2018
Adresa: Výletní 2312/35 , Ostrava 708 00
člen představenstva Stanislava Golová 5.4.2016 - 24.10.2018
Vznik členství 29.2.2016
Zánik členství 30.9.2018
Adresa: Valová 797/7 , Bílovec 743 01

Dozorčí rada Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Marcela Mrózková Heříková 11.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Vznik funkce 17.4.2019
Adresa: Chelčického 531/3 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Michaela Roubíčková Ph.D. 11.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Vznik funkce 17.4.2019
Adresa: Lumírova 529/40 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Eliška Konieczná 11.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Adresa: Francouzská 6022/1 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Mgr. Hana Strádalová 11.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Adresa: Herodova 1871/4 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Petr Timčák 11.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Adresa: Havířská 1587/4 , Karviná 735 06
člen Karel Plinta 1.10.1992 - 15.12.1994
Adresa: Stalingradských hrdinů 136 , Ostrava - Hrabůvka Česká republika
člen Sylva Čurdová 1.10.1992 - 8.7.1997
Adresa: K. Šmidkého 1827 , Ostrava - Poruba Česká republika
člen Ing. Jiří Stančík 1.10.1992 - 8.7.1997
Adresa: Kalusova 871/8 , Ostrava 709 00
člen Vladimír Vandrol 1.10.1992 - 29.2.2000
Adresa: Mojmírovců 1188/26 , Ostrava 709 00
člen Věnomír Merta 20.1.1997 - 29.2.2000
Adresa: Jaromíra Matuška 9/30 , Ostrava 700 30
člen Ing. Jiří Staněk 8.7.1997 - 29.2.2000
Adresa: Kalusova 871/8 , Ostrava 709 00
člen Ing. Břetislav Meca 8.7.1997 - 5.4.2002
Zánik členství 6.6.2001
Adresa: Mjr. Nováka 1306/11 , Ostrava 700 30
člen Ing. Radim Kelner 29.2.2000 - 5.4.2002
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Československé armády 203/9 , Havířov 736 01
člen Vladimír Dlabač 29.2.2000 - 5.4.2002
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Dukelská 397 , Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
člen Josef Švec 15.12.1994 - 25.11.2002
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2002
Adresa: Charvátská 567/11 , Ostrava 700 30
člen Petr Abrahamčík 5.4.2002 - 25.11.2002
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2002
Adresa: Luční 142 , Háj ve Slezsku 747 92
člen Lubomír Mišun 29.2.2000 - 7.1.2003
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 30.7.2002
Adresa: Břustkova 598/17 , Ostrava 700 30
člen MUDr. Hana Heráková 25.11.2002 - 6.11.2003
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 10.6.2003
Adresa: Nad Ostravicí 1359/6 , Ostrava 710 00
člen JUDr. Ivan Štefek 25.11.2002 - 6.11.2003
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 10.6.2003
Adresa: Zborovská 2501/22 , Ostrava 702 00
člen Ing. Marián Huťka 25.11.2002 - 6.11.2003
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 10.6.2003
Adresa: Volgogradská 2518/61 , Ostrava 700 30
člen Pavel Pabjan 25.11.2002 - 6.11.2003
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 10.6.2003
Adresa: Chalupníkova 1137/54 , Ostrava 700 30
člen Mgr. Ilja Racek 25.11.2002 - 6.11.2003
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 10.6.2003
Adresa: Vítkovická 3079/12 , Ostrava 702 00
člen Jan Okoun 7.1.2003 - 6.11.2003
Vznik členství 30.7.2002
Zánik členství 10.6.2003
Adresa: Závodní 1370/98 , Ostrava 703 00
člen JUDr. Ivan Štefek 6.11.2003 - 29.3.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Zborovská 2501/22 , Ostrava 702 00
člen MUDr. Hana Heráková 6.11.2003 - 29.3.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Nad Ostravicí 1359/6 , Ostrava 710 00
člen Miroslav Lindovský 6.11.2003 - 29.3.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Karpatská 2857/20 , Ostrava 700 30
člen Leo Luzar 6.11.2003 - 29.3.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Ladislava Hosáka 998/7 , Ostrava 700 30
člen Radana Zapletalová 6.11.2003 - 29.3.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Karla Svobody 275/14 , Ostrava 725 27
člen Mgr. Libuše Přikrylová 6.11.2003 - 29.3.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Srbská 269/19 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady PhDr. Petr Kaleta Ph.D. 29.3.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Ivana Sekaniny 1796/7 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Mgr. Ludmila Večerková 29.3.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Karasova 1169/8 , Ostrava 709 00
člen dozorčí rady MUDr. Petr Guziana 29.3.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Františka Čechury 4464/6 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Leo Luzar 29.3.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Ladislava Hosáka 998/7 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Bc. Radana Zapletalová 29.3.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Karla Svobody 275/14 , Ostrava 725 27
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Piech 29.3.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Výškovická 444/147 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Yveta Sekeráková 24.2.2011 - 21.12.2013
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Gregorova 2426/4 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady PaedDr. Aleš Koutný 24.2.2011 - 10.2.2015
Vznik členství 15.12.2011
Vznik funkce 19.1.2011
Adresa: Tarnavova 3016/8 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stejskal 24.2.2011 - 24.2.2015
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Jubilejní 288/27 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Bc. Radana Zapletalová 24.2.2011 - 8.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 19.1.2011
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Karla Svobody 275/14 , Ostrava 725 27
člen dozorčí rady Mgr. František Šmehlík 24.2.2011 - 8.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Lopuchová 75/27 , Ostrava 711 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Fojtíková 24.2.2011 - 8.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Záhumenní 113/61 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Yveta Sekeráková 21.12.2013 - 8.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Gen. Hrušky 1214/24 , Ostrava 709 00
místopředseda dozorčí rady PaedDr. Aleš Koutný 10.2.2015 - 8.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 19.1.2011
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Tarnavova 3016/8 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stejskal 24.2.2015 - 8.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Povětronní 1278/66 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Bc. Lucie Feiková 8.4.2015 - 26.2.2016
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Foerstrova 2191/23 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Mgr. Marcela Mrózková Heříková 8.4.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Vznik funkce 17.2.2015
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Chelčického 531/3 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ilja Racek Ph.D. 8.4.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Vznik funkce 17.2.2015
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Vítkovická 3079/12 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Lukáš Král 8.4.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Svazácká 58/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady PhDr. Miriam Prokešová Ph.D. 8.4.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Žabník 135/32 , Ostrava 711 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Cigánek 6.8.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Na Bunčáku 1018/1 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Bc. Lucie Feiková 26.2.2016 - 5.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: U Parku 3068/1 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Bednář 5.4.2016 - 23.2.2017
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 8.1.2017
Adresa: Sovova 1340/16 , Ostrava 703 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Cigánek 5.4.2016 - 23.9.2017
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 27.5.2017
Adresa: Na Bunčáku 1018/1 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Ing. Jakub Jež 23.2.2017 - 23.11.2017
Vznik členství 10.1.2017
Zánik členství 30.9.2017
Adresa: Tarnavova 3016/8 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Mgr. Marcela Mrózková Heříková 5.4.2016 - 11.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Vznik funkce 18.2.2016
Zánik funkce 26.3.2019
Adresa: Chelčického 531/3 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ilja Racek Ph.D. 5.4.2016 - 11.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Vznik funkce 18.2.2016
Zánik funkce 26.3.2019
Adresa: Vítkovická 3079/12 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Mgr. Hana Strádalová 5.4.2016 - 11.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Adresa: Herodova 1871/4 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Štěpánek Ph.D 23.9.2017 - 11.6.2019
Vznik členství 23.6.2017
Zánik členství 26.3.2019
Adresa: Bystřinova 90/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Lumír Palyza 23.11.2017 - 11.6.2019
Vznik členství 3.10.2017
Zánik členství 26.3.2019
Adresa: Dětská 920/5 , Ostrava 708 00

Sbírka Listin Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 515/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnesení schůze rady města Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 20.7.2015 7.8.2015 1
B 515/SL 53 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 13.7.2015 15.7.2015 42
B 515/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. DR Krajský soud v Ostravě 17.2.2015 20.3.2015 10.4.2015 1
B 515/SL 51 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnes. sch. rady města Krajský soud v Ostravě 28.1.2015 20.3.2015 10.4.2015 2
B 515/SL 50 výroční zpráva [2013] s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 18.6.2014 18.6.2014 35
B 515/SL 49 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 20.8.2013 26.8.2013 35
B 515/SL 48 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.s příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 28.6.2012 39
B 515/SL 47 stanovy společnosti - ÚZ k 2.11.2011 Krajský soud v Ostravě 16.1.2012 16.1.2012 17
B 515/SL 46 notářský zápis Nz 415/2011 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 27.7.2011 17.8.2011 31.8.2011 4
B 515/SL 43 rozhod. o statut. orgánu výpis z usn. Rady města Krajský soud v Ostravě 2.3.2011 2.3.2011 3
B 515/SL 42 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 2.3.2011 2.3.2011 12
B 515/SL 41 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 9.7.2010 12.7.2010 36
B 515/SL 40 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.5.2009 26.5.2009 38
B 515/SL 38 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 11.1.2008 15.1.2008 3
B 515/SL 36 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 12.7.2007 12.7.2007 41
B 515/SL 34 rozhod. o statut. orgánu výpis z usn.sch.rady Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 19.3.2007 13.4.2007 3
B 515/SL 33 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 14.6.2006 19.6.2006 43
B 515/SL 32 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 1.7.2005 5.8.2005 18.8.2005 17
B 515/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.11.2004 23.11.2004 19
B 515/SL 29 notářský zápis NZ 504/2004 Krajský soud v Ostravě 8.6.2004 31.8.2004 4
B 515/SL 28 ostatní výpis z usn rady města Krajský soud v Ostravě 8.6.2004 31.8.2004 3
B 515/SL 27 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 16.7.2004 15.7.2004 50
B 515/SL 26 notářský zápis NZ 264/2004 Krajský soud v Ostravě 30.3.2004 18.5.2004 4
B 515/SL 25 notářský zápis NZ 263/2004 Krajský soud v Ostravě 30.3.2004 18.5.2004 5
B 515/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst.,DR Krajský soud v Ostravě 11.11.2003 8.1.2004 3
B 515/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis schůze rady města Krajský soud v Ostravě 10.6.2003 24.11.2003 2
B 515/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.9.2003 11.9.2003 17
B 515/SL 17 notářský zápis NZ 264/2003 Krajský soud v Ostravě 25.3.2003 20.8.2003 4
B 515/SL 16 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 23.7.2003 1.8.2003 23
B 515/SL 12 výroční zpráva r. 2001-výklad,§66a/9,bez ú.z. Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 2.7.2002 11
B 515/SL 10 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 2.7.2002 10
B 515/SL 9 rozhod. o statut. orgánu rozh.jedin.akcionáře při VH Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 21.5.2002 5
B 515/SL 8 notářský zápis NZ 332/01 Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 21.5.2002 18
B 515/SL 7 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 12.7.2001 19.7.2001 26
B 515/SL 6 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 12.7.2001 19.7.2001 20
B 515/SL 5 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 16.6.2000 26.6.2000 15
B 515/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 12.7.1999 12.7.1999 14
B 515/SL 1 notářský zápis NZ 348/97vč. stanov Krajský soud v Ostravě 17.6.1997 5.8.1997 7.7.1998 31
B 515/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 1.7.1998 1.7.1998 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dům kultury města Ostravy, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47151595
Jméno Dům kultury města Ostravy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 1.10.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo Dům kultury města Ostravy, a.s.

Živnosti a provozovny Dům kultury města Ostravy, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bozděchova 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1011175819
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 28. října 2556/124, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000888096
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.10.1992

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.6.1996
Přerušení oprávnění 17.10.2018

Živnost č. 3 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provoz kulturních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Agenturní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Cestovní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1999
Zánik oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 10 Cestovní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1999
Zánik oprávnění 27.10.2000

Živnost č. 11 Výuka jazyků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výuka v oblasti umění a společenského tance

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Dům kultury města Ostravy, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jan Žemla
Člen statutárního orgánu Mgr. Petra Javůrková
Člen statutárního orgánu Ing. Eva Horáková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dům kultury  města Ostravy, a.s.

IČO: 47151595
Firma: Dům kultury  města Ostravy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.10.1992

Sídlo Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Sídlo: 28. října 2556/124, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování kulturních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image