Firma Drůbežářský závod Klatovy a.s. IČO 45359989


Drůbežářský závod Klatovy a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Drůbežářský závod Klatovy a.s. (45359989) je Akciová společnost. Sídlí na adrese ul. 5. května 112, Klatovy 339 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Drůbežářský závod Klatovy a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Drůbežářský závod Klatovy a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Drůbežářský závod Klatovy a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Drůbežářský závod Klatovy a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Drůbežářský závod Klatovy a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 235
IČO (identifikační číslo osoby) 45359989
Jméno Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 26.6.2014 - 12.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 2 26.6.2014 - 12.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.3.2014 - 26.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 10.3.2014 - 26.6.2014
Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře - dle ustanovení § 183i a následující Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem 339 01 Klatovy, ul. 5. května 112, IČ 45359989, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 235 (dále jen "Společnost") konaná dne 30.08.2013 , v souladu s § 183i a následující Obchodního zákoníku ( dále jen „ObchZ“ ) 1) Určuje, že Hlavním akcionářem společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. je pan Čestmír Velíšek, dat. nar. 22.01.1955, bytem 332 04 Losiná 45 (dále jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá h odnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti . Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 19.07.2013 jejich předložením představenstvu společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné předložil celkem 90 673 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,55% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 98,55% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Pan Čestmír Velíšek je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zák. č. 513/1991Sb, Obchodní zákoník v platném znění (dále jen ObchZ) od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu §183i, odst. 1 ObchZ o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejně ní zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému o kamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 6 759,- Kč (slovy: šest tisíc sedm set padesát devět korun českých ) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1329-87/2013 ze dne 17.07.2013, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.05.2013. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1329-87/2013 je uvedeno následující: Závěr: „Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto posudku jsme dospěli k závěru, že hodnota připadající na 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč Společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem Klatovy, ul. 5. května 112, PSČ 339 01, IČ: 453 59 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 235, z a účelem výkupu účastnickým cenných papírů podle §183i zákona č. 513/1991 Sb., k datu ocenění 31. května 2013 činí 6 759 Kč, slovy: šest tisíc sedm set padesát devět korun českých.“ Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložc e 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4) Informuje, že notářský zápis NZ 265/2013, N 280/2013 ze dne 30.08.2013, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 183i, odst. 2 ObchZ uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti., a to v pracovních dnec h, v době od 8, 00 hod do 14, 00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností - tel. 376 353 302, e-mail: koutnikova@dzklatovy.cz. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Kraj ským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle §183m ObchZ), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovn í účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to buď v sídle společnosti na adrese 616 0 0 Brno, Veveří 111, nebo na pobočce obchodníka na adrese 150 00 Praha 5 - Smíchov, Radlická 14b, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZ. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akc ií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s. §183l, odst. 7 ObchZ předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu Hlav nímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby,druhu a jmenovité hodnoty. 9.9.2013 - 7.1.2014
Rozhodnutí valné hromady ze dne 20. 7. 1992 Drůbežářský závod Klatovy a. s. snížit základní jmění o částku 12 161 000,- Kč. 1.2.1993
Základní jmění: 104 166 000 Kčs, slovy stočtyřimilionyjednostošedesátšesttisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Drůbežářské závody Klatovy, s. p. schváleném MSNMP pod č. j. 30/31/1491/92 ze dne 23. 4. 1992. 1.5.1992 - 15.11.1993

Aktuální kontaktní údaje Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Kapitál Drůbežářský závod Klatovy a.s.

zakladni jmění 92 005 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.1993
zakladni jmění 104 166 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 15.11.1993

Akcie Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 92 005 10.3.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 92 005 6.4.2007 - 10.3.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 92 005 15.11.1993 - 6.4.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 104 166 1.5.1992 - 15.11.1993

Sídlo Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa ul. 5. května 112 , Klatovy 339 01 12.12.2017
Adresa ul. 5. května 112 , Klatovy 339 01 1.12.2010 - 12.12.2017
Adresa ul. 5. května 112 , Klatovy 339 01 3.7.2008 - 1.12.2010
Adresa ul. 5. května 112 , Klatovy 339 01 1.5.1992 - 3.7.2008

Předmět podnikání Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 26.6.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 26.6.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 10.3.2014 - 26.6.2014
hostinská činnost 11.2.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.2.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 11.2.2010 - 10.3.2014
služby v živočišné výrobě 12.6.2001 - 11.2.2010
řeznictví a uzenářství 15.11.1993
pronájem skladovacích prostorů 15.11.1993 - 11.2.2010
ubytovací zařízení v režimu živnosti volné 15.11.1993 - 11.2.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení v režimu živnosti volné 15.11.1993 - 11.2.2010
veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava, veřejná nákladní silniční mezinárodní doprava 15.11.1993 - 11.2.2010
hostinská činnost - závodní kuchyně a kantýna 15.11.1993 - 11.2.2010
nákup zemědělských produktů, drobných hospodářských zvířat, hlemýžďů, zvěřiny a surovin pro zajištění výroby 1.5.1992 - 15.11.1993
zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobní činnosti 1.5.1992 - 15.11.1993
chov a výkrm drůbeže, králíků a kožešinových zvířat 1.5.1992 - 15.11.1993
obchodní činnost 1.5.1992 - 15.11.1993
poskytování služeb výpočetní a organizační techniky 1.5.1992 - 15.11.1993
neveřejná silniční doprava nákladů a osob 1.5.1992 - 15.11.1993
výroba, opravy a montáž jednoúčelových strojů, zařízení, technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu 1.5.1992 - 15.11.1993
skladování a úchova rychle zkažitelných potravin 1.5.1992 - 15.11.1993
provozování stravovacích, rekreačních a školících zařízení bytového hospodářství a předškolních zařízení 1.5.1992 - 15.11.1993
činnost školních závodů pro odborný výcvik žáků SOU 1.5.1992 - 15.11.1993
evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém 1.5.1992 - 15.11.1993
poskytování prací a služeb organizacím a občanům 1.5.1992 - 15.11.1993
plnění opatření vyplývajících z ochrany bezpečnosti státu podle pokynů zakladatele podniku 1.5.1992 - 15.11.1993
stavební činnost 1.5.1992 - 15.11.1993
odborná servisní služba 1.5.1992 - 15.11.1993
výroba výrobků z drobných hospodářských zvířat, zvěřiny a jejich modifikací z vlastních nakoupených surovin 1.5.1992 - 15.11.1993
výroba potravinářských koncentrátů, pochutin, technologických a zušlechťujících látek 1.5.1992 - 15.11.1993
zemědělská výroba 1.5.1992 - 15.11.1993

vedení firmy Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Statutární orgán Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy alespoň dva členové představenstva. 26.6.2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.5.1992 - 26.6.2014
předseda představenstva Lenka Velíšková 12.12.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04
místopředseda představenstva Ing. David Bednář 20.6.2018
Vznik členství 1.4.2018
Vznik funkce 3.4.2018
Adresa: Stanislava Manharda 1327/1 , Prostějov 796 01
člen představenstva Antonín Mottl 1.5.1992 - 15.11.1993
Adresa: Nuderova 625 , Klatovy 339 01
člen představenstva Josef Sazama 1.5.1992 - 15.11.1993
Adresa: 151 , Pocínovice Česká republika
člen představenstva Karel Kůra 1.5.1992 - 15.11.1993
Adresa: 141 , Klatovy - Luby Česká republika
člen představenstva ing. Milan Vopava 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: Karafiátová 770 , Klatovy 339 01
člen představenstva ing. Václav Paleček 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: 9 , Švihov 340 12
člen představenstva ing. Jiřina Procházková 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: Trojská 606/101 , Praha 182 00
člen představenstva Mgr. Karel Kůra 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: 141 , Klatovy - Luby Česká republika
člen představenstva ing. Václav Holoubek 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: Láskova 1794/19 , Praha 148 00
člen představenstva ing. Miroslav Babka 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: 5 , Vrhaveč Česká republika
člen představenstva Antonín Mottl 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: Nuderova 625 , Klatovy 339 01
předseda představenstva Antonín Mottl 31.1.1996 - 15.11.1996
Adresa: Nuderova 625 , Klatovy 339 01
místopředseda představenstva ing. Václav Holoubek 31.1.1996 - 15.11.1996
Adresa: Láskova 1794/19 , Praha 148 00
člen představenstva ing. Miroslav Hrabík 15.11.1996 - 2.9.1998
Adresa: Dlouhá 977 , Nýřany 330 23
předseda představenstva ing. Václav Holoubek 15.11.1996 - 2.9.1998
Adresa: Láskova 1794/19 , Praha 148 00
člen představenstva doc. ing. Petr Hrubý CSc. 31.1.1996 - 20.7.1999
Adresa: Kardinála Berana 2694/13 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva Antonín Mottl 15.11.1996 - 20.7.1999
Adresa: Nuderova 625 , Klatovy 339 01
člen představenstva ing. Václav Holoubek 2.9.1998 - 20.7.1999
Adresa: Láskova 1794/19 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Josef Velíšek 2.9.1998 - 20.7.1999
Adresa: Nebílovy 32 , 332 07 Střížovice u Plzně Česká republika
člen představenstva ing. Miroslav Toman CSc. 15.11.1996 - 12.6.2001
Adresa: Za mlýnem 791/21 , Praha 147 00
člen představenstva ing. Václav Holoubek 20.7.1999 - 12.6.2001
Adresa: Na květnici 642/29 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Josef Velíšek 20.7.1999 - 12.6.2001
Adresa: Střížovice u Plzně , 332 04 Nebílovy 32 Česká republika
člen představenstva ing. Josef Doupovec 31.1.1996 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: 447 , Klatovy Česká republika
člen představenstva Jaroslav Kuchyňka 31.1.1996 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: 98 , Losiná Česká republika
člen představenstva doc. ing. Petr Hrubý CSc. 20.7.1999 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Hálkova 1199/34 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva Antonín Mottl 20.7.1999 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Nuderova 625 , Klatovy 339 01
předseda Jan Vondryska 12.6.2001 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Studentská 414 , Klatovy 339 01
člen Ing. Jaroslav Průcha 12.6.2001 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: p. Štěnovice , 332 09 Předenice 39 Česká republika
člen Doc. Dr. JUDr. Karel Eliáš 12.6.2001 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Švabinského 1706 , Sokolov 356 01
místopředseda Antonín Mottl 23.10.2002 - 30.10.2004
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 1.7.2004
Adresa: Nuderova 625 , Klatovy 339 01
předseda Jaroslav Kuchyňka 23.10.2002 - 14.12.2005
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: 98 , Losiná Česká republika
člen Doc.Dr.JUDr. Karel Eliáš 23.10.2002 - 14.12.2005
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: Švabinského 1706 , Sokolov 356 01
místopředseda představenstva Ing. Drahomír Kočí 30.10.2004 - 17.1.2006
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.9.2005
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
předseda představenstva Jaroslav Kuchyňka 14.12.2005 - 2.3.2006
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 31.1.2006
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 31.1.2006
Adresa: 98 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Milan Říha 17.1.2006 - 12.6.2006
Vznik členství 1.11.2005
Vznik funkce 25.11.2005
Zánik funkce 26.5.2006
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Průcha 12.6.2006 - 3.7.2008
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 31.3.2008
Vznik funkce 26.5.2006
Zánik funkce 31.3.2008
Adresa: 39 , 332 09 Předenice Česká republika
člen představenstva Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 14.12.2005 - 18.2.2009
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Švabinského 1706 , Sokolov 356 01
předseda představenstva Ing. Milan Říha 12.6.2006 - 19.2.2009
Vznik členství 1.11.2005
Zánik členství 19.1.2009
Vznik funkce 26.5.2006
Zánik funkce 19.1.2009
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
předseda představenstva Ing. Milan Říha 19.2.2009 - 13.7.2009
Vznik členství 19.1.2009
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 19.1.2009
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
člen představenstva Ing. Pavel Gregorič 13.7.2009 - 25.9.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 21.8.2009
Adresa: Elišky Krásnohorské 1063 , Starý Plzenec 332 02
místopředseda představenstva Jaroslav Kuchyňka 11.8.2008 - 27.10.2009
Vznik členství 20.6.2008
Zánik členství 1.10.2009
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 1.10.2009
Adresa: 365 , Losiná 332 04
člen představenstva Ing. Josef Kroupa 18.2.2009 - 4.6.2010
Vznik členství 16.1.2009
Adresa: 75 , Předslav 339 01
člen představenstva Ing. David Bednář 11.2.2010 - 4.6.2010
Vznik členství 1.1.2010
Adresa: Stanislava Manharda 1327/1 , Prostějov 796 01
člen představenstva Jan Vondryska 25.9.2009 - 14.10.2010
Vznik členství 21.8.2009
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Studentská 414 , Klatovy 339 01
předseda představenstva Ing. Josef Kroupa 4.6.2010 - 10.8.2011
Vznik členství 16.1.2009
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 75 , Předslav 339 01
člen představenstva Čestmír Velíšek 14.10.2010 - 10.8.2011
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: 45 , Losiná 332 04
člen představenstva Ing. Michaela Velíšková 10.8.2011 - 31.8.2011
Vznik členství 3.8.2011
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04
člen představenstva Ing. Josef Kroupa 10.8.2011 - 24.10.2012
Vznik členství 16.1.2009
Zánik členství 16.4.2012
Adresa: 75 , Předslav 339 01
místopředseda představenstva Ing. David Bednář 4.6.2010 - 25.4.2013
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 31.3.3013
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 31.3.2013
Adresa: Stanislava Manharda 1327/1 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Čestmír Velíšek 10.8.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: 45 , Losiná 332 04
předseda představenstva Čestmír Velíšek 7.6.2013 - 18.12.2013
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: 45 , Losiná 332 04
člen představenstva Lenka Velíšková 24.10.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04
předseda představenstva Čestmír Velíšek 18.12.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 1.12.2013
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 2.12.2013
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: 45 , Losiná 332 04
předseda představenstva Lenka Velíšková 26.6.2014 - 12.12.2017
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 1.9.2017
Vznik funkce 19.5.2014
Zánik funkce 1.9.2017
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04
místopředseda představensta David Bednář 25.4.2013 - 20.6.2018
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 1.4.2018
Vznik funkce 2.4.2013
Zánik funkce 1.4.2018
Adresa: Stanislava Manharda 1327/1 , Prostějov 796 01

Dozorčí rada Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 2.7.2019
Vznik členství 16.5.2019
Vznik funkce 16.5.2019
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Michaela Velíšková 2.7.2019
Vznik členství 16.5.2019
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04
člen ing. Karel Husa 1.5.1992 - 15.11.1993
Adresa: Procházkova 503 , Klatovy 339 01
člen ing. Jaroslav Rožeň 1.5.1992 - 15.11.1993
Adresa: 216 , Janovice 739 11
člen Václav Toman 1.5.1992 - 15.11.1993
Adresa: 53 , Malá Víska 267 62
člen ing. Ladislav Fišer 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: Puškinova 366 , Klatovy 339 01
člen ing. Vladimír Čapek 15.11.1993 - 31.1.1996
Adresa: Uralská 634/10 , Praha 160 00
člen Jan Vondryska 31.1.1996 - 15.11.1996
Adresa: 478 , Klatovy Česká republika
člen ing. Josef Valečka 31.1.1996 - 2.9.1998
Adresa: 345 11 Úsilov , Vílov 13 Česká republika
předseda Jan Vondryska 15.11.1996 - 20.7.1999
Adresa: 478 , Klatovy Česká republika
předseda dozorčí rady Jan Vondryska 20.7.1999 - 12.6.2001
Adresa: Studentská 414 , Klatovy 339 01
člen Ing. Miroslav Hrabík 2.9.1998 - 23.10.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Dlouhá 977 , Nýřany 330 23
předseda Ing. Josef Velíšek 12.6.2001 - 23.10.2002
Adresa: p. Štřížovice u Plzně , 332 04 Nebílovy 32 Česká republika
člen Josef Sazama 15.11.1993 - 30.10.2004
Vznik funkce 29.9.1993
Zánik funkce 1.7.2004
Adresa: 151 , Pocinovice 345 09
předseda Ing. Josef Velíšek 23.10.2002 - 14.12.2005
Vznik funkce 21.7.2000
Zánik funkce 21.10.2003
Adresa: p. Štřížovice , 332 04 Nebílovy 32 Česká republika
člen Michaela Velíšková 23.10.2002 - 2.3.2006
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 4.8.2005
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 14.12.2005 - 2.3.2006
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 4.8.2005
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 4.8.2005
Adresa: 32 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
člen dozorčí rady Antonín Mottl 30.10.2004 - 12.7.2007
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Nuderova 625 , Klatovy 339 01
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 2.3.2006 - 16.1.2008
Vznik členství 4.8.2005
Zánik členství 26.10.2007
Vznik funkce 4.8.2005
Zánik funkce 26.10.2007
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
místopředseda dozorčí rady Michaela Velíšková 2.3.2006 - 3.7.2008
Vznik členství 4.8.2005
Zánik členství 1.5.2008
Vznik funkce 4.8.2005
Zánik funkce 1.5.2008
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno Josef Matějka 12.7.2007 - 3.7.2008
Vznik členství 1.7.2007
Adresa: Kličkova 439 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Čestmír Velíšek 16.1.2008 - 3.7.2008
Vznik členství 26.10.2007
Zánik členství 1.5.2008
Adresa: 45 , 332 05 Losiná Česká republika
místopředseda dozorčí rady Bc. Michaela Velíšková 3.7.2008 - 25.9.2009
Vznik členství 2.5.2008
Vznik funkce 2.5.2008
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 3.7.2008 - 11.2.2010
Vznik členství 2.5.2008
Zánik členství 29.7.2009
Vznik funkce 2.5.2008
Zánik funkce 29.7.2009
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Josef Matějka 3.7.2008 - 1.12.2010
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 1.10.2010
Adresa: Kličkova 439 , Klatovy 339 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Michaela Velíšková 25.9.2009 - 25.8.2011
Vznik členství 2.5.2008
Zánik členství 2.8.2011
Vznik funkce 2.5.2008
Zánik funkce 2.8.2011
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 11.2.2010 - 14.3.2013
Vznik členství 4.12.2009
Zánik členství 4.12.2012
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 4.12.2012
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Michaela Velíšková 25.8.2011 - 15.5.2014
Vznik členství 3.8.2011
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04
člen dozorčí rady Josef Matějka 1.12.2010 - 26.6.2014
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Kličkova 439 , Klatovy 339 01
předseda dozorčí rady Josef Velíšek 14.3.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 5.12.2012
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 5.12.2012
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Michaela Velíšková 15.5.2014 - 30.12.2014
Vznik členství 3.8.2011
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04
předseda dozorčí rady Josef Velíšek 26.6.2014 - 2.7.2019
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 16.5.2019
Vznik funkce 19.5.2014
Zánik funkce 16.5.2019
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Michaela Velíšková 26.6.2014 - 2.7.2019
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 16.5.2019
Adresa: 32 , Nebílovy 332 04

Sbírka Listin Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 235/SL 112 notářský zápis [Nz 263/2013- II. část.] Krajský soud v Plzni 30.8.2013 2.9.2013 22.5.2015 123
B 235/SL 111 notářský zápis [Nz 265/2013] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.8.2013 2.9.2013 22.5.2015 193
B 235/SL 110 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 1.4.2014 30.7.2014 3.11.2014 50
B 235/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 19.5.2014 19.6.2014 26.6.2014 1
B 235/SL 107 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 19.5.2014 19.6.2014 26.6.2014 1
B 235/SL 106 notářský zápis Nz 16052014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 16.5.2014 10.6.2014 26.6.2014 18
B 235/SL 102 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Plzni 20.6.2013 20.6.2013 55
B 235/SL 99 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 2.4.2013 23.4.2013 25.4.2013 1
B 235/SL 98 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 28.3.2013 23.4.2013 25.4.2013 1
B 235/SL 97 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 5.12.2012 28.2.2013 14.3.2013 1
B 235/SL 96 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.6.2012 28.2.2013 14.3.2013 14
B 235/SL 95 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 23.8.2012 19.10.2012 24.10.2012 1
B 235/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 18.5.2012 20.7.2012 25.7.2012 58
B 235/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 26.3.2012 20.7.2012 25.7.2012 49
B 235/SL 92 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 12.7.2011 3.8.2011 10.8.2011 1
B 235/SL 91 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.6.2011 3.8.2011 10.8.2011 11
B 235/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - záp. ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 14.6.2011 3.8.2011 10.8.2011 1
B 235/SL 89 výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 30.3.2011 25.7.2011 10.8.2011 52
B 235/SL 88 výroční zpráva 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 24.3.2011 25.7.2011 10.8.2011 54
B 235/SL 87 podpisové vzory - Josef Matějka Krajský soud v Plzni 1.11.2010 10.11.2010 1.12.2010 1
B 235/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - zpráva o volbě člena do DR Krajský soud v Plzni 21.10.2010 10.11.2010 1.12.2010 2
B 235/SL 85 podpisové vzory - Čestmír Velíšek Krajský soud v Plzni 16.9.2010 8.10.2010 14.10.2010 1
B 235/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 27.8.2010 8.10.2010 14.10.2010 1
B 235/SL 83 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 30.3.2010 29.6.2010 30.6.2010 51
B 235/SL 82 výroční zpráva 2009-konsol. Krajský soud v Plzni 23.3.2010 29.6.2010 30.6.2010 51
B 235/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 26.5.2010 28.5.2010 4.6.2010 1
B 235/SL 80 podpisové vzory - Ing. David Bednář Krajský soud v Plzni 19.1.2010 1.2.2010 11.2.2010 2
B 235/SL 79 podpisové vzory - Ing. Josef Velíšek Krajský soud v Plzni 11.1.2010 1.2.2010 11.2.2010 1
B 235/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 22.12.2009 1.2.2010 11.2.2010 1
B 235/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 7.12.2009 1.2.2010 11.2.2010 1
B 235/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 4.12.2009 1.2.2010 11.2.2010 4
B 235/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze DR Krajský soud v Plzni 1.10.2009 21.10.2009 27.10.2009 2
B 235/SL 74 podpisové vzory - Jan Vondryska Krajský soud v Plzni 28.1.2009 2.9.2009 3.9.2009 1
B 235/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 21.8.2009 2.9.2009 3.9.2009 1
B 235/SL 72 podpisové vzory -člena předst. - Ing. Gregorič Krajský soud v Plzni 25.6.2009 8.7.2009 13.7.2009 1
B 235/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. IV/2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2009 8.7.2009 13.7.2009 1
B 235/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 12.3.2009 1.7.2009 1.7.2009 49
B 235/SL 69 podpisové vzory - člena předst. - Ing. Říha Krajský soud v Plzni 16.2.2009 19.2.2009 19.2.2009 2
B 235/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. II/2009 z DR Krajský soud v Plzni 19.1.2009 19.2.2009 19.2.2009 2
B 235/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. II/2009 z představ. Krajský soud v Plzni 19.1.2009 19.2.2009 19.2.2009 1
B 235/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 25.3.2008 27.5.2008 28.5.2008 49
B 235/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 25.7.2007 1.8.2007 53
B 235/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 20.4.2005 8.8.2005 2.9.2005 47
B 235/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 24.3.2004 2.7.2004 21.7.2004 91
B 235/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 19.3.2003 18.7.2003 28.7.2003 104
B 235/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Plzni 25.3.2002 5.6.2002 14.6.2002 33
B 235/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora 1999 Krajský soud v Plzni 29.3.2000 21.12.2001 30.1.2002 43
B 235/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Plzni 23.3.1999 21.12.2001 30.1.2002 29
B 235/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 21.4.1998 21.12.2001 30.1.2002 56
B 235/SL 14 účetní závěrka, zpráva auditora 1996 Krajský soud v Plzni 27.3.1997 21.12.2001 30.1.2002 33
B 235/SL 9 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Plzni 15.5.1998 21.12.2001 17.1.2002 18
B 235/SL 8 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.3.2001 27.9.2001 4.10.2001 14
B 235/SL 7 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 27.4.2001 27.9.2001 4.10.2001 54

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Drůbežářský závod Klatovy a. s.

IČO (identifikační číslo) 45359989
Jméno Drůbežářský závod Klatovy a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Klatovy
Vznik první živnosti: 30.11.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 5

Sídlo Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Živnosti a provozovny Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Živnost č. 1 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna ul. 5. května 112, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502181
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.3.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna ul. 5. května 649, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502211
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 25.10.1995
Provozovna č. 2
Provozovna ul. 5. května 112, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502181
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo provozovny 1003502199
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování 21.6.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Václavská 122, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502202
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.10.2002
Provozovna č. 5
Provozovna Pražská 155, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502229
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.10.1999

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna ul. 5. května 112, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502181
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1992

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna ul. 5. května 649, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502211
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 155, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502229
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.1999

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 155, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502229
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 2
Provozovna ul. 5. května 649, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003502211
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2014

Živnost č. 6 Pronájem skladovacích prostorů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytování v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Hostinská činnost - závodní kuchyně a kantýna

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 10 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 11 Služby v živočišné výrobě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Člen statutárního orgánu Lenka Velíšková
Člen statutárního orgánu Ing. David Bednář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Drůbežářský závod Klatovy a.s.

IČO: 45359989
Firma: Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Klatovy
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Sídlo: ul. 5. května 112, Klatovy 339 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov drůbeže
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba potravinářských výrobků
Zpracování a konzervování drůbežího masa
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image