Firma Dopravní podnik města Pardubic a.s. IČO 63217066


Dopravní podnik města Pardubic a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Dopravní podnik města Pardubic a.s. (63217066) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Teplého 2141, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1995 a je stále aktivní. Dopravní podnik města Pardubic a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Dopravní podnik města Pardubic a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dopravní podnik města Pardubic a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Dopravní podnik města Pardubic a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Dopravní podnik města Pardubic a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1241
IČO (identifikační číslo osoby) 63217066
Jméno Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1995
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK tohoto znění: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 15.000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 15 (patnáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valn é hromady, (dále společně též jen Akcie). 3. Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK) o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepouž ije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to stávajícímu jedinému akcionáři - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu to hoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZOK. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti čí slo 19-2372930267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 11.7.2019
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 27.300.000,- Kč (slovy dvacet sedm milionů tři statisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 3 (tři) kusy kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanoven ím § 485, odstavce 1) ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodnu tí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odst. 1 ZOK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), jedna akcie Společnos ti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 8.Celý emisní kurs upsaných Akcií je zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 115-1396310287/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 29.11.2016 - 21.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. schvaluje toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 50 (padesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omeze na souhlasem valné hromady, a které nebudou kótované (dále společně též jen "Akcie"). 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), který tím rovněž využije přednostní práv o na upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v Pardubicích, Teplého 2141, PSČ 532 20, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3/ o bchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být náv rh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). 8. Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurz akcií jím upsaných peněžitým vkladem ve výši 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 107-1216190207/010 0 vedený u společnosti Komerční banka a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2/ obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 13.2.2012 - 14.4.2012
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 5.října 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 31.500.000,-- Kč (třicetjedenmilionpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 31 (třicetjeden) kus kmenových listinných akcií společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých ) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a které nebudou kótované a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost b ude omezena souhlasem valné hromady a které nebudou kótované (dále společně též jen "Akcie"). 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v Pardubicích, Teplého 2141, PSČ 532 20, v pracovních dnech od 8,OO do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být náv rh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) a jedna akcie společn osti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti: a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, na listu vlastnictví č. 50001 vedeném pro obec a katastrální území Pardubice, a to pozemek evidovaný jako stavební parcela p arc. č. 735 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4065/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc.č. 4065/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela pa rc. č. 4065/3 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7048/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7048/4 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7049/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7151/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7152 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcel a parc. č. 7153 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7154 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7155 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela p arc. č. 9551 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 10785 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 10786 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako pozemková parcela p arc. č. 2149/2 - ostatní plocha (manipulační plocha), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2149/6 - ostatní plocha (manipulační plocha), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2149/7 - ostatní plocha (manipulační plocha), pozemek e vidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2165/46 - ostatní plocha (zeleň), vše v katastrálním území Pardubice, b) nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, na listu vlastnictví č. 50001 vedeném pro obec Pardubice a katastrální území Trnová, a to pozemek evidovaný jako stavební par cela parc. č. 595/1 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Trnová, (dále též jen "nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 17/812/10 ze dne 9. června 2010 soudního znalce Ing. Jana Jošta, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobo čky v Pardubicích, ze dne 18. května 2010 pod č.j. 2 Nc 1249/2010-13, které nabylo právní moci dne 1.června 2010. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 31.500.000,-- Kč (třicetjedenmilionpětsettisíc korun českých). Z a nepeněžitý vklad výše popsaný budou vydány všechny Akcie. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které probě hne v sídle společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v Pardubicích, Teplého 2141, PSČ 532 20, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 19.10.2010 - 4.12.2010
Jediný akcionář: Statutární Město Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ 00 27 40 46 28.1.2003 - 19.10.2010
Jediný akcionář: Město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. 1.9.1997 - 28.1.2003

Aktuální kontaktní údaje Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Kapitál Dopravní podnik města Pardubic a.s.

zakladni jmění 225 881 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2019
zakladni jmění 210 881 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2016 - 11.7.2019
zakladni jmění 183 581 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.1.2015 - 21.12.2016
zakladni jmění 182 081 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.4.2012 - 5.1.2015
zakladni jmění 177 081 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.12.2010 - 14.4.2012
zakladni jmění 145 581 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.1997 - 4.12.2010
zakladni jmění 145 581 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.9.1996 - 1.9.1997
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1995 - 11.9.1996

Akcie Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 73 11.7.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 73 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 58 21.12.2016 - 11.7.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 15 17.3.2016 - 21.12.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 15 5.1.2015 - 17.3.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 50 14.4.2012 - 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 31 4.12.2010 - 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 5 4.12.2010 - 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 145 581 000 Kč 1 28.1.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 455 11.9.1996 - 28.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 81 11.9.1996 - 28.1.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 1.7.1995 - 11.9.1996

Sídlo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Teplého 2141 , Pardubice 530 02 28.1.2003
Adresa Teplého 2141 , Pardubice 530 02 24.10.1997 - 28.1.2003
Adresa Teplého 2141 , Pardubice 530 02 27.5.1996 - 24.10.1997
Adresa Teplého 2141 , Pardubice 530 02 1.7.1995 - 27.5.1996

Předmět podnikání Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 1.5.2014
poskytování zdravotních služeb v oboru: fyzioterapeut - ambulantí péče 1.5.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 13.2.2012
vnitrozemská vodní doprava 13.2.2012
opravy silničních vozidel 19.6.2009
provozování autoškoly 19.6.2009
klempířství a oprava karoserií 19.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.6.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.6.2009
stanice měření emisí 19.6.2009
provozování dráhy trolejbusové 19.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezináro dní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 19.6.2009 - 1.5.2014
nestátní zdravotnické zařízení 19.6.2009 - 1.5.2014
Provozování autoškoly 6.9.2005 - 19.6.2009
Provozování mycí linky 28.1.2003 - 19.6.2009
Provozování rozvodu tepla. 1.9.1997 - 14.6.2007
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 1.9.1997 - 19.6.2009
Zprostředkovatelská činnost v obchodě, informačním servisu a parkovacích automatech. 1.9.1997 - 19.6.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 1.9.1997 - 19.6.2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 1.9.1997 - 19.6.2009
Opravy karoserií. 1.9.1997 - 19.6.2009
Provozování trolejbusových drah. 1.9.1997 - 19.6.2009
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce trolejového vedení, pevných trakčních zařízení MHD (nemajících charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.). 1.9.1997 - 19.6.2009
Vyučování řízení motorových vozidel 24.5.1996 - 6.9.2005
Nestátní zdravotnické zařízení 24.5.1996 - 19.6.2009
Stanice měření emisí 24.5.1996 - 19.6.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátnůí, osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy, osobní kyvadlová vnitrostátní a mezinárodní, veřejná a zvláštní linková osobní vnitrostátní 24.5.1996 - 19.6.2009
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 24.5.1996 - 19.6.2009
Provozování cestovní kanceláře 24.5.1996 - 19.6.2009
Opravy motorových vozidel 1.7.1995 - 19.6.2009
Reklamní a propagační činnost 1.7.1995 - 19.6.2009

vedení firmy Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Statutární orgán Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva, nebo člen představenstva stanovený usnesením představenstva. 1.8.2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně v tomto pořadí: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva stanovený usnesením představenstva. 2.12.2005 - 1.8.2014
Způsob jednání za společnost: Oprávnění jednat jménem společnosti mají členové představenstva v tomto pořadí: a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti předsedy v sídle společnosti nebo jeho neschopnosti vykonávat funkci, c) člen představenstva pověřený usnesením tohoto orgánu v případě, pokud ani místopředseda není přítomen v sídle společnosti nebo není schopen vykonávat funkci. 11.2.2000 - 2.12.2005
Zastupování a podepisování: Oprávnění jednat a podepisovat jménem společnosti mají členové představenstva v tomto pořadí: a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti předsedy v sídle společnosti nebo jeho neschopnosti vykonávat funkci, c) člen představenstva pověřený usnesením tohoto orgánu v případě, pokud ani místopředseda není přítomen v sídle společnosti nebo není schopen vykonávat funkci. 1.9.1997 - 11.2.2000
Zastupování a podepisování: Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat za společnost navenek samostatně. Za představenstvo podepisuje předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo další pověřený člen představenstva. 1.7.1995 - 1.9.1997
předseda představenstva Robert Klčo 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Branecká 273 , Pardubice 530 06
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pelikán 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Ke Stájím 1224 , Pardubice 530 06
člen představenstva Petr Netolický 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: K Dolíčku 41 , Pardubice 530 02
člen představenstva Martin Slezák 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Lonkova 484 , Pardubice 530 09
člen představenstva Patrik Dospěl 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Wintrova I 393 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Roman Sodomka 1.7.1995 - 24.5.1996
Adresa: 9.května 442 , 533 51 Pardubice Česká republika
Člen představenstva Doc.RNDr. Václav Černý CSc. 1.7.1995 - 24.5.1996
Adresa: Prodloužená 231 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing.milan G R A J A Csc. 1.7.1995 - 1.9.1997
Adresa: Studánecká 1280 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Petr Cejnar 1.7.1995 - 1.9.1997
Adresa: Branecká 274 , Pardubice 530 06
Předseda představenstva Doc.RNDr. Václav Černý CSc. 24.5.1996 - 1.9.1997
Adresa: Prodloužená 231 , Pardubice 530 09
Místopředseda představenstva Ing. Roman Sodomka 24.5.1996 - 1.9.1997
Adresa: 9.května 442 , 533 51 Pardubice Česká republika
Člen představenstva RNDr. Vladimír Ježek 24.5.1996 - 1.6.1998
Adresa: Bartoňova 839 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Karel Vilím 1.7.1995 - 11.9.1998
Adresa: Bartoňova 843 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Alena Páralová 24.5.1996 - 7.5.1999
Adresa: Brožíkova 435 , Pardubice 530 09
Místopředseda představenstva Doc. RNDr. Václav Černý CSc. 1.9.1997 - 7.5.1999
Adresa: Prodloužená 231 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Václav Brož 1.6.1998 - 7.5.1999
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Ing. Roman Sodomka 1.9.1997 - 13.9.1999
Adresa: 8. května 442 , Pardubice 530 06
Člen představenstva Ing. Libor Slezák CSc. 1.9.1997 - 11.2.2000
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Doc. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. 1.9.1997 - 28.1.2003
Adresa: Okrajová 294 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Petr Kvaš 11.9.1998 - 28.1.2003
Adresa: Sokolovská 2099 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Rostislav Šmahel 7.5.1999 - 28.1.2003
Adresa: U Borku 415 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Jaroslav Kňava 7.5.1999 - 28.1.2003
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jaroslav Mojžíš 7.5.1999 - 28.1.2003
Adresa: Prodloužená 225 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Libor Slezák CSc. 11.2.2000 - 28.1.2003
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Dalibor Haken 11.2.2000 - 28.1.2003
Adresa: 74 , Pardubice 533 33
Předseda představenstva Ing. Libor Slezák Csc. 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 1.6.2000
Zánik funkce 13.2.2003
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Rostislav Šmahel 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 1.6.2000
Zánik funkce 13.2.2003
Adresa: U Borku 415 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Dalibor Haken 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: 74 , Pardubice 533 33
Člen představenstva Jaroslav Kňava 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Doc. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Okrajová 294 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Petr Kvaš 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Sokolovská 2099 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jaroslav Mojžíš 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Prodloužená 225 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Dalibor Haken 12.9.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 28.2.2005
Adresa: 74 , Pardubice 533 33
Člen představenstva MUDr. Štěpánka Petreková 12.9.2003 - 2.12.2005
Vznik členství 13.2.2003
Adresa: Salavcova 284 , Pardubice 533 51
Člen představenstva Ing. Jaroslav Deml 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Vít Vavřina 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Slavěna Broulíková 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Železničního pluku 2019 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Alexandr Krejčíř 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Jaroslav Kňava 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Václav Gabriel 12.7.2005 - 2.5.2007
Vznik členství 10.5.2005
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Luďka Matury 858 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Tomáš Pelikán 7.9.2005 - 2.5.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: K Olšině 323 , Pardubice 530 09
Člen představenstva MUDr. Štěpánka Fraňková 2.12.2005 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Salavcova 284 , Pardubice 533 51
předseda představenstva Jaroslav Kňava 2.5.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 13.3.2007
Vznik funkce 28.3.2007
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jana Tomšů 2.5.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 13.3.2007
Adresa: Tolarova 588 , Pardubice 533 51
Člen představenstva Ing. Vít Vavřina 2.5.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 13.3.2007
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
Člen představenstva MUDr. Štěpánka Fraňková 2.5.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 27.1.2009
Adresa: Salavcova 284 , Pardubice 533 51
Člen představenstva Ing. Václav Gabriel 2.5.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 13.3.2007
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Alexandr Krejčíř 2.5.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
člen představenstva Bc. Jana Smetanová 2.5.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Lexova 2138 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pelikán 2.5.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: K Olšině 323 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Jaroslav Mojžíš 2.5.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Prodloužená 225 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Lic. Jaroslav Kňava 19.6.2009 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
člen představenstva Bc. Jana Tomšů 19.6.2009 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Tolarova 588 , Pardubice 533 51
člen představenstva Ing. Vít Vavřina 19.6.2009 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Václav Gabriel 19.6.2009 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 25.5.2010
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Petr Beneš 19.6.2009 - 24.2.2011
Vznik členství 27.1.2009
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Nerudova 1228 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pelikán 24.2.2011 - 23.8.2013
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: K Olšině 323 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Ing. Jaroslav Mojžíš 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Prodloužená 225 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Vít Vavřina 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Petr Beneš 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Jiránkova 2098 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing.arch. Milan Košař 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Husova 1848 , Pardubice 530 03
člen představenstva Jiří Srbek 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Sedláčkova 434 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Mgr. Martin Slezák 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Lonkova 484 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Petr Beneš 1.8.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Jiránkova 2098 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pelikán 23.8.2013 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Ke Stájím 1224 , Pardubice 530 06
předseda představenstva Ing. Jaroslav Mojžíš 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Prodloužená 225 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Vít Vavřina 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing.arch. Milan Košař 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Husova 1848 , Pardubice 530 03
člen představenstva Jiří Srbek 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Sedláčkova 434 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Mgr. Martin Slezák 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Lonkova 484 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Petr Beneš 5.3.2015 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Josefa Ressla 2257 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jan Hrabal 26.3.2015 - 20.7.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 15.5.2017
Adresa: Jožky Jabůrkové 277 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Robert Klčo 26.3.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: Branecká 273 , Pardubice 530 06
místopředseda představenstva Tomáš Pelikán 26.3.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: Ke Stájím 1224 , Pardubice 530 06
člen představenstva Vladimír Ninger 26.3.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Spojilská 1777 , Pardubice 530 03
člen představenstva Jaroslav Mojžíš 26.3.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Prodloužená 225 , Pardubice 530 09
člen představenstva Petr Netolický 20.7.2017 - 30.7.2019
Vznik členství 15.5.2017
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: K Dolíčku 41 , Pardubice 530 02

Dozorčí rada Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Martin Mojžíš 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 25.2.2019
Adresa: Družby 335 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Martin Kolovratník 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Luční 1054 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jiří Hájek 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2572 , Pardubice 530 02
členka dozorčí rady Zdenka Kučerová 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Luďka Matury 810 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Petr Nachtigall 30.7.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Lonkova 481 , Pardubice 530 09
Jméno Ing. Ladislav Podivín 1.7.1995 - 24.5.1996
Adresa: kpt. Nálepky 2307 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Miroslav Gregor 1.7.1995 - 2.4.1998
Adresa: Na Kopci 501 , Pardubice 530 03
Jméno Doc.ing.vlastislav M O J Ž Í Š Csc. 1.7.1995 - 7.5.1999
Adresa: K Rozvodně 91 , Pardubice 530 09
Jméno Ing. Hana Demlová 2.4.1998 - 7.5.1999
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02
Jméno Jaroslav Pravec 24.5.1996 - 8.12.2000
Adresa: nábřeží Závodu míru 1823 , Pardubice 530 02
Jméno Václav Gabriel 24.5.1996 - 8.12.2000
Adresa: Benešovo náměstí 2507 , Pardubice 530 02
Jméno PaeDr. Hana Tomanová 24.5.1996 - 28.1.2003
Adresa: Smilova 1975 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Jan Jedlička 24.5.1996 - 28.1.2003
Adresa: U Suchého dubu 1136 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Petr Tomšů 7.5.1999 - 28.1.2003
Adresa: nábřeží Závodu míru 1822 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Petr Váňa 7.5.1999 - 28.1.2003
Adresa: Spojilská 1777 , Pardubice 530 03
Člen Michal Batelka 8.12.2000 - 28.1.2003
Adresa: Josefa Ressla 2279 , Pardubice 530 02
Člen Josef Vrba 8.12.2000 - 28.1.2003
Adresa: Sokolská 670 , Heřmanův Městec 538 03
Člen dozorčí rady Ing. Jan Jedlička 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: U Suchého dubu 1136 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Paed.Dr. Hana Tomanová 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Smilova 1975 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Petr Tomšů 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: nábřeží Závodu míru 1822 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Petr Váňa 28.1.2003 - 12.9.2003
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 13.2.2003
Adresa: Spojilská 1777 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Michal Batelka 28.1.2003 - 6.9.2005
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 10.5.2005
Adresa: Josefa Ressla 2279 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Josef Vrba 28.1.2003 - 6.9.2005
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 10.5.2005
Adresa: Sokolská 670 , Heřmanův Městec 538 03
Předseda dozorčí rady Paed. Dr. Hana Tomanová 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 15.4.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Smilova 1975 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Jan Jedlička 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: U Suchého dubu 1136 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Josef Škoda 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Chelčického 119 , Pardubice 533 51
Člen dozorčí rady Mgr. Jindřich Tauber 12.9.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: kpt. Bartoše 332 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Bc. Luděk Franc 7.9.2005 - 14.6.2007
Vznik členství 11.5.2005
Adresa: Pardubická 1334 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Vladimír Buš 7.9.2005 - 19.6.2009
Vznik členství 11.5.2005
Zánik členství 6.5.2009
Adresa: Hradčanská 347 , Pardubice 530 06
člen dozorčí rady Paed. Dr. Hana Tomanová 2.5.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 27.1.2009
Adresa: Smilova 1975 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Jiří Srbek 2.5.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 13.3.2007
Adresa: Sedláčkova 434 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Luděk Franc 14.6.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 11.5.2005
Zánik členství 6.5.2009
Adresa: Pardubická 1334 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Slavěna Broulíková 2.5.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Železničního pluku 2019 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jiří Hájek 2.5.2007 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2572 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Jiří Srbek 19.6.2009 - 24.2.2011
Vznik členství 13.3.2007
Vznik funkce 26.3.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Sedláčkova 434 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Jiří Razskazov 19.6.2009 - 24.2.2011
Vznik členství 27.1.2009
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Martin Chovanec 24.2.2011 - 18.8.2013
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 7.5.2013
Adresa: 53 , Dašice 530 02
člen dozorčí rady Martin Chovanec 18.8.2013 - 1.5.2014
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 7.5.2013
Adresa: Jindřišská 2041 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Vladimír Buš 19.6.2009 - 1.8.2014
Vznik členství 6.5.2009
Adresa: Hradčanská 347 , Pardubice 530 06
člen dozorčí rady Zdenka Kučerová 19.6.2009 - 1.8.2014
Vznik členství 6.5.2009
Adresa: Luďka Matury 810 , Pardubice 530 12
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Hájek 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2572 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Mgr. Anna Kučerová 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Na Labišti 530 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Jan Jedlička 24.2.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: U Suchého dubu 1136 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Hlaváč 1.5.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 7.5.2014
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: K Višňovce 1095 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Hájek 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2572 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Vladimír Buš 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Brožíkova 432 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Zdenka Kučerová 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: Luďka Matury 810 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Mgr. Anna Kučerová 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Na Labišti 530 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Jan Jedlička 1.8.2014 - 26.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: U Suchého dubu 1136 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Petr Netolický 26.3.2015 - 20.7.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 15.5.2017
Adresa: K Dolíčku 41 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Vladimír Buš 26.3.2015 - 6.1.2018
Vznik členství 29.1.2015
Adresa: Brožíkova 432 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Martin Slezák 26.3.2015 - 15.8.2018
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 12.2.2018
Adresa: Lonkova 484 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Miroslav Petržílek 26.3.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Škroupova 460 , Lázně Bohdaneč 533 41
předseda dozorčí rady Martin Kolovratník 26.3.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 23.2.2015
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: Luční 1054 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Vít Vavřina 20.7.2017 - 30.7.2019
Vznik členství 15.5.2017
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Vladimír Buš 6.1.2018 - 30.7.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Ohrazenická 161 , Pardubice 530 09

Sbírka Listin Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1241/SL 50 výroční zpráva [2014], zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2015 27.7.2015 40
B 1241/SL 49 ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2015 7.4.2015 15
B 1241/SL 48 notářský zápis [NZ 6299/2014], stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 10.10.2014 23.12.2014 13.1.2015 12
B 1241/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3403/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2014 18.7.2014 12.8.2014 13
B 1241/SL 46 výroční zpráva [2013]  zápis z VH,cd Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2014 15.7.2014 34
B 1241/SL 45 ostatní zápis Rady města Pardubic Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2013 12.3.2014 7.5.2014 3
B 1241/SL 44 výroční zpráva [2012]  cd Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2013 2.7.2013 2.7.2013 36
B 1241/SL 43 ostatní rozhodnutí,cd Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2012 15.3.2013 18.3.2013 5
B 1241/SL 42 výroční zpráva 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2012 17.8.2012 20.8.2012 31
B 1241/SL 41 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2011 10.6.2011 31
B 1241/SL 40 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2011 10.2.2011 19
B 1241/SL 39 výroční zpráva 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2010 3.11.2010 3.11.2010 58
B 1241/SL 38 notářský zápis, posudek znalce , (NZ 1716/2010) Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 17
B 1241/SL 37 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2009 17.6.2009 17.6.2009 9
B 1241/SL 36 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2009 3.6.2009 60
B 1241/SL 35 výroční zpráva - rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2008 2.6.2008 55
B 1241/SL 34 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2007 6.6.2007 60
B 1241/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 147/2007 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2007 30.4.2007 30.4.2007 48
B 1241/SL 32 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2006 2.8.2006 2.8.2006 55
B 1241/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 664/2005 Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2005 30.11.2005 30.11.2005 22
B 1241/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2005 6.9.2005 6.9.2005 3
B 1241/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu - NZ 417/2005 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2005 15.8.2005 15.8.2005 34
B 1241/SL 27 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2005 16.6.2005 16.6.2005 0
B 1241/SL 28 ostatní - rozhodnutí o volbě Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2005 2.6.2005 2.6.2005 0
B 1241/SL 26 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2004 7.9.2004 7.9.2004 24
B 1241/SL 25 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2003 18.11.2003 0
B 1241/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2003 29.7.2003 0
B 1241/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 11/2002 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2002 23.5.2002 23.5.2002 0
B 1241/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva - NZ 78/2000 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2000 2.1.2002 2.1.2002 0
B 1241/SL 21 ostatní - protokol o volební činnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2000 9.10.2000 9.10.2000 0
B 1241/SL 20 ostatní - prezenční listina z DR Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2000 9.10.2000 9.10.2000 0
B 1241/SL 19 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2000 9.10.2000 9.10.2000 0
B 1241/SL 18 ostatní - zápis ze zased. představens. Krajský soud v Hradci Králové 1.5.2000 9.10.2000 9.10.2000 0
B 1241/SL 17 ostatní - protokol o čin.voleb. komise Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2000 9.10.2000 9.10.2000 0
B 1241/SL 16 ostatní - rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2000 9.10.2000 9.10.2000 0
B 1241/SL 15 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 29.2.2000 13.9.2000 13.9.2000 0
B 1241/SL 14 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 27.10.1999 10.1.2000 10.1.2000 0
B 1241/SL 13 ostatní - zápis ze zased. představens. Krajský soud v Hradci Králové 27.10.1999 10.1.2000 10.1.2000 0
B 1241/SL 12 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 14.9.1999 10.1.2000 10.1.2000 0
B 1241/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 14.7.1999 30.7.1999 30.7.1999 0
B 1241/SL 9 ostatní - rozhodn. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1999 14.4.1999 14.4.1999 0
B 1241/SL 10 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 10.3.1999 14.4.1999 14.4.1999 0
B 1241/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - rozhodn. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 30.7.1998 30.7.1998 0
B 1241/SL 6 ostatní - rozhodn. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 10.4.1998 30.4.1998 30.4.1998 0
B 1241/SL 5 účetní závěrka - + výr.zpr. r. 96 + zpr.aud. Krajský soud v Hradci Králové 24.3.1997 2.7.1997 2.7.1997 0
B 1241/SL 4 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1997 2.7.1997 2.7.1997 0
B 1241/SL 3 účetní závěrka - průvodní dopis Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1997 2.7.1997 2.7.1997 0
B 1241/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.2.1997 24.2.1997 24.2.1997 0
B 1241/SL 1 notářský zápis - NZ 17/97 Krajský soud v Hradci Králové 12.2.1997 24.2.1997 24.2.1997 0
B 1241/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.6.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dopravní podnik města Pardubic a.s.

IČO (identifikační číslo) 63217066
Jméno Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 1.7.1995
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 8

Sídlo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Živnosti a provozovny Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna náměstí Republiky 1, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000394123
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.9.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Pernerova 443, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000394140
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.9.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Teplého 2141, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000392830
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.1995
Provozovna č. 4
Provozovna náměstí Jana Pernera 217, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000394131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.9.2007

Živnost č. 2 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Teplého 2141, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000392830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1995

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Teplého 2141, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000392830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1995

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Teplého 2141, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000392830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.1995

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Teplého 2141, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000392830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2005

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Teplého 2141, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000392830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2005

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.8.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Teplého 2141, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000392830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.8.2010

Živnost č. 8 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.7.2011

Živnost č. 9 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní, osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy, osobní kyvadlová vnitro- státní a mezinárodní, veřejná a zvláštní linková osobní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 29.4.1997
Konec oprávnění 31.8.1997

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly též nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1995
Zánik oprávnění 1.4.2001
Konec oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 15 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1995
Zánik oprávnění 19.2.2001

Živnost č. 16 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1995
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkovatelská činnost v obchodě, informačním servisu a parkovacích automatech

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 13.4.2001

Živnost č. 22 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 13.4.2001

Živnost č. 23 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce trolejového vedení pevných trakčních zařízení MHD nemající charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provozování mycí linky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2004
Zánik oprávnění 15.9.2005

Živnost č. 26 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Netolický
Člen statutárního orgánu Robert Klčo
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Pelikán
Člen statutárního orgánu Ing. Mgr. Martin Slezák
Člen statutárního orgánu Patrik Dospěl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dopravní podnik města Pardubic a.s.

IČO: 63217066
Firma: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice V
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.7.1995

Sídlo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Sídlo: Teplého 2141, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Vnitrozemská vodní osobní doprava
Technické zkoušky a analýzy
Činnosti autoškol
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image