Hlavní navigace

FIRMA Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. IČO: 25166115

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (25166115) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novohradská 738/40, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1997 a je stále aktivní. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1. 9. 1997
Spisová značka: B 868
IČO (identifikační číslo osoby): 25166115
Jméno: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.1997
Zapsána dne: 1.9.1997
Doplňující text k vymazávanému členu představenstva - ing. Jiří Kořínek v důsledku jeho odstoupení (není předmětem zápisu): Dle čl. 17 odst. 5 stanov společnosti, jehož ustanovení mají přednost před dispozitivní zákonnou úpravou ZOK: "Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo dozorčí radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce." Odstoupení člena představenstva bylo dor učeno 31.07.2021 a příslušný orgán neschválil jiný okamžik zániku jeho funkce, která tak zanikla dnem 31.08.2021. 2.9.2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 8.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 8.8.2014 - 28.1.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 8.8.2014 - 28.1.2016
Jediný akcionář činí, dne 7. 3. 2012, poté, co mu představenstvo společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. předložilo písemnou zprávu podle ustanovení § 204 odstavec 3 obchodního zákoníku ze dne 27. února 2012, ve které uvedlo důvody pro zv ýšení základního kapitálu společnosti, důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění způsobu určení emisního kurzu akcií, následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 467.200.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku 485.536.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět milionů pět set třicet šest tisíc korun českých) nepeněžitý m vkladem o pevnou částku 18.336.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 18.336 ks (slovy: osmnáct tisíc tři sta třicet šest kusů) nových kmenových akcií, každá zaknihovaná, každá znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) . 3. Veškeré akcie upíše jediný akcionář výlučně dále uvedeným nepeněžitým vkladem na základě svého zákonného přednostního práva na úpis, to smlouvou o úpisu akcií ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku; může tak učinit i podmíněně po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou movité věci, a to konkrétně: ° nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25 TR Irisbus, v.č. 3169, výrobní číslo vozidla: TM97TAJ7C5ASE3169, v obecné ceně 5.050.000,- Kč (slovy: pět milionů padesát tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Baue ra ze dne 30. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6632-8/2012, °nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25 TR Irisbus, v.č. 3170, výrobní číslo vozidla: TM97TAJ7C5ASE3170, v obecné ceně 5.050.000,- Kč (slovy: pět milionů padesát tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Bauer a ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6633-9/2012, ° městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90538, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300685, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Ba uera ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6636-12/2012, ° městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90536, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300695, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Ba uera ze dne 30. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6634-10/2012, městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90537, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300694, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Bauera ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6635-11/2012, ° městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90539, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300693, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Ba uera ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6637-13/2012. Tyto nízkopodlažní kloubové trolejbusy a nízkopodlažní kloubové autobusy byly oceněny jako předmět nepeněžitého vkladu soudním znalcem Ing. Vladimírem Bauerem na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. ledna 2012, č.j. Nc 1453/2 012-8. Předmět nepeněžitého vkladu byl znalcem oceněn výše uvedenými znaleckými posudky ve znění dodatku k nim ze dne 24. února 2012 na celkovou částku 18.336.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých). Schvaluje se částka, na kterou byl předmět nepeněžitého vkladu shora uvedeným znalcem oceněn. 5. Předmět vkladu se započte na vklad společníka (jediného akcionáře) v celé výši jeho ocenění bez emisního ážia. 26.3.2012 - 27.3.2012
Rada Statutárního města České Budějovice se sídlem 370 92 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, IČ: 00 24 47 32 jako jediný akcionář společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. se sídlem 370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40, IČ: 25 16 61 15 (spol. zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích pod spis. zn. oddíl B, vložka 868), kterému předtím představenstvo předložilo písemnou zprávu podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníka ze dne 21. října 2008, ve kte ré uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění způsobu určení emisního kurzu akcií, ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 a § 203 a násl. z. č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen Obchodní zákoník) rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o pevnou částku 23,016.000,- Kč, upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení bude vydáno 23.016 nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, když jmenovitá hodnota každé z akcií bude 1000,- Kč. 3. Veškeré akcie upíše jediný akcionář výlučně dále uvedeným nepeněžitým vkladem, na základě svého zákonného přednostního práva na úpis, smlouvou o úpisu akcií ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; může tak učinit i podmíněně po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 4. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou nemovitosti zapisované i nezapisované do katastru nemovitostí, resp. soubory nemovitostí, když se jedná se o trolejbusové dráhy a) Branišovská - Opletalova, b) Suché Vrbné - Papírenská a c) Pekárenská - Nádražní a měnírna MR 4 Husova kolonie, v obci České Budějovice, jak jsou zachyceny ve znaleckém posudku č. 4039-092-2008 o jejich ocenění jako předmětu nepeněžitého vkladu, vypracovaném k tomu ad hoc soudem jmenovaným soudním znalcem Ing. Karlem Drnkem, zapsaným v seznamu soudních znalců veden ém Krajským soudem v Českých Budějovicích. Předmět nepeněžitého vkladu jsou v daném případě uvedené dráhy, tedy liniové stavby, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Výjimku tvoří pouze stavební objekt měnírny MR 4 Husova kolonie (bez čp/ če, tech. vyb.) se vším příslušenstvím po stavený na parc. č. 1122/4 a pozemek parc. č. 1122/4 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 1 pro k. ú. České Budějovice 4, obec a o kres České Budějovice. Jednotlivé liniové stavby jsou jednoznačně vymezeny ve znaleckém posudku č. 4039-092-2008 a geodetickým zaměřením skutečného provedení staveb, která jsou nedílnou součástí znaleckého posudku. Nemovitosti byly znalcem oceněny na 23,016.000,- Kč. Schvaluje se částka, na kterou byl předmět nepeněžitého vkladu shora uvedeným znalcem oceněn. 5. Předmět vkladu se započte na vklad společníka v celé výši jeho ocenění bez emisního ážia. 6. Představenstvo se pověřuje a) podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a následně pak i na zápis samotného zvýšení základního kapitálu tak, aby ke zvýšení základního kapitálu došlo s účinky od 1.1. 2009, b) zajištěním převodu vlastnictví nepeněžitého vkladu na společnost tak, aby vlastnictví k němu přešlo s účinky ke dni 1.1. 2009. 15.12.2008 - 1.1.2009

Aktuální kontaktní údaje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Kapitál Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Základní kapitál 485 536 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.2012
Základní kapitál 467 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2009  - 27.3.2012
Základní kapitál 444 184 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.1997  - 1.1.2009

Akcie Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 485 536 8.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 485 536 27.3.2012  - 8.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 467 200 1.1.2009  - 27.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 444 184 7.9.2001  - 1.1.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 444 184 15.6.1999  - 7.9.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 444 184 1.9.1997  - 15.6.1999

Sídlo Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Novohradská 738/40, České Budějovice 37001, Česká republika 30.10.2015
Adresa: Novohradská 738/40, České Budějovice 37033, Česká republika 7.9.2001 - 30.10.2015
Adresa: Novohradská 40, České Budějovice , Česká republika 1.9.1997 - 7.9.2001

Předmět podnikání Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování autoškoly 17.8.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - poskytování technických služeb - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařství a kopírovací práce - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - výroba, obchod a služby jinde nezařazené - provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 17.8.2016
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 29.7.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činnosti: - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - poskytování technických služeb -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařství a kopírovací práce - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - výroba, obchod a služby jinde nezařazené 29.7.2013 - 17.8.2016
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle § 47 odst. 4 z. č. 266/1994 Sb. 29.10.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činnosti: - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - poskytování technických služeb -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařství a kopírovací práce - výroba, obchod a služby jinde nezařezené 19.7.2010 - 29.7.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 3.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 3.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 3.6.2009
obráběčství 3.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 3.6.2009
klempířství a oprava karoserií 3.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 3.6.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009 - 19.7.2010
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní kyvadlová 3.6.2009 - 29.7.2013
provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel drah trolejbusových 15.2.2007
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle § 47 odst. 4 z.č. 266/1994 Sb. 15.2.2007 - 3.6.2009
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 17.7.2006 - 3.6.2009
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 17.7.2006 - 3.6.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 17.7.2006 - 3.6.2009
provozování dráhy trolejbusové 17.9.2002
provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 17.9.2002
opravy silničních vozidel 17.9.2002
poskytování ubytování 17.9.2002 - 26.7.2005
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a tlakových nádob 17.9.2002 - 17.7.2006
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 17.9.2002 - 17.7.2006
technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (elektrických a tlakových) uváděných do provozu ve smyslu § 47 zák. č. 266/1994 Sb. 17.9.2002 - 15.2.2007
silniční motorová doprava osobní 17.9.2002 - 3.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 17.9.2002 - 3.6.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.9.2002 - 3.6.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 17.9.2002 - 3.6.2009
práce pomocí zdvihací techniky 17.9.2002 - 3.6.2009
zemní práce pomocí mechanizace 17.9.2002 - 3.6.2009
reklamní činnost 17.9.2002 - 3.6.2009
zprostředkovatelská činnost 17.9.2002 - 3.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.9.2002 - 3.6.2009
pronájem věcí movitých a nemovitých 17.9.2002 - 3.6.2009
kopírovací práce 17.9.2002 - 3.6.2009
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 16.8.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.8.2002
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 16.8.2002 - 17.9.2002
inženýrská činnost v inženýrské výstavbě 16.8.2002 - 17.7.2006
zámečnictví 16.8.2002 - 3.6.2009
kovoobráběčství 16.8.2002 - 3.6.2009
opravy karoserií 16.8.2002 - 3.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 16.8.2002 - 3.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 16.8.2002 - 3.6.2009
přípravné práce pro stavby 16.8.2002 - 3.6.2009
opravy silničních vozidel 7.9.2001 - 17.9.2002
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 7.9.2001 - 3.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 15.6.1999 - 7.9.2001
opravy motorových vozidel 15.6.1999 - 7.9.2001
vyučování řízení motorových vozidel 15.6.1999 - 7.9.2001
provozování dráhy trolejbusové 15.6.1999 - 17.9.2002
provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 15.6.1999 - 17.9.2002
silniční motorová doprava osobní 15.6.1999 - 17.9.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 15.6.1999 - 17.9.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.6.1999 - 17.9.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 15.6.1999 - 17.9.2002
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a tlakových nádob 15.6.1999 - 17.9.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 15.6.1999 - 17.9.2002
technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (elektrických a tlakových) uváděných do provozu ve smyslu § 47 zák. č. 266/1994 Sb. 15.6.1999 - 17.9.2002
práce pomocí zdvihací techniky 15.6.1999 - 17.9.2002
zemní práce pomocí mechanizace 15.6.1999 - 17.9.2002
reklamní činnost 15.6.1999 - 17.9.2002
zprostředkovatelská činnost 15.6.1999 - 17.9.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.6.1999 - 17.9.2002
pronájem věcí movitých a nemovitých 15.6.1999 - 17.9.2002
kopírovací práce 15.6.1999 - 17.9.2002
poskytování ubytování 15.6.1999 - 17.9.2002
provozování drah s výjimkou celostátních 1.9.1997 - 15.6.1999
silniční motorová doprava 1.9.1997 - 15.6.1999
zprostředkovatelská činnost 1.9.1997 - 15.6.1999
vyučování řízení motorových vozidel 1.9.1997 - 15.6.1999
opravy motorových vozidel 1.9.1997 - 15.6.1999
reklamní činnost na vozidlech a sloupech trolejbusového vedení 1.9.1997 - 15.6.1999
práce se speciálními zařízeními (jeřáb, zemní stroj, vysokozdvižná plošina) 1.9.1997 - 15.6.1999
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.9.1997 - 15.6.1999
revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob 1.9.1997 - 15.6.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.9.1997 - 15.6.1999
silniční motorová doprava - osobní příležitostná vnitrostátní - osobní příležitostná mezinárodní - osobní kyvadlová mezinárodní 1.9.1997 - 15.6.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.9.1997 - 15.6.1999
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.9.1997 - 15.6.1999
poskytování ubytování 1.9.1997 - 15.6.1999
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.9.1997 - 15.6.1999
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 1.9.1997 - 15.6.1999
technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (elektrických a tlakových) uváděných do provozu ve smyslu § 47 zák.č. 266/1994 Sb. 1.9.1997 - 15.6.1999

Vedení firmy Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Statutární orgán Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

člen představenstva ing. Jan Mádl
Ve funkci od 5.11.2021
Adresa Bachmačská 372/1, 37001 České Budějovice
člen představenstva Miroslav Pořádek
Ve funkci od 16.9.2021
Adresa Jeronýmova 212/13, 37001 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Slavoj Dolejš
Ve funkci od 5.2.2019
Adresa Papírenská 2278/49, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Jaroslav Berka
Ve funkci od 5.2.2019
Adresa J. Bendy 1401/30, 37005 České Budějovice
člen představenstva Ing. Miroslav Houfek MBA
Ve funkci od 5.2.2019
Adresa Okružní 399, 37312 Borovany
člen představenstva ing. Jan Mádl
Ve funkci od 5.2.2019 do 5.11.2021
Adresa Česká 222/7, 37001 České Budějovice
člen představenstva Ing. Jiří Kořínek
Ve funkci od 5.2.2019 do 2.9.2021
Adresa Kališnická 1431/32, 37008 České Budějovice
člen představenstva Ing. Ivan Tekel
Ve funkci od 28.1.2016 do 5.2.2019
Adresa N. Frýda 1237/5, 37005 České Budějovice
člen představenstva Hynek Falta MSc., MBA
Ve funkci od 28.1.2016 do 5.2.2019
Adresa Javorová 1442/5, 37008 České Budějovice
člen představenstva Ing. Martin Stašek
Ve funkci od 28.1.2016 do 5.2.2019
Adresa Pasovská 1623/14, 37005 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Miloslav Procházka CSc.
Ve funkci od 28.1.2016 do 5.2.2019
Adresa J. Bendy 1400/28, 37005 České Budějovice
člen představenstva Ing. Josef Bína
Ve funkci od 17.8.2016 do 5.2.2019
Adresa Blatské sídliště 568, 39181 Veselí nad Lužnicí
místopředseda představenstva Ing. Slavoj Dolejš
Ve funkci od 30.10.2015 do 5.2.2019
Adresa Papírenská 2278/49, 37001 České Budějovice
člen představenstva Jaroslav Berka
Ve funkci od 30.10.2015 do 5.2.2019
Adresa J. Bendy 1401/30, 37005 České Budějovice
člen představenstva Ing. Josef Bína
Ve funkci od 30.10.2015 do 17.8.2016
Adresa Blatské sídliště 568, 39181 Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Ing. Josef Bína
Ve funkci od 30.10.2015 do 17.8.2016
Adresa Blatské sídliště 568, 39181 Veselí nad Lužnicí
předseda představenstva Mgr. Viktor Lavička
Ve funkci od 30.10.2015 do 28.1.2016
Adresa Lidická tř. 443/66, 37001 České Budějovice
člen představenstva Ing. Ivana Popelová
Ve funkci od 30.10.2015 do 28.1.2016
Adresa Trocnovská 40/37, 37004 České Budějovice
člen představenstva Ing. Ivana Popelová
Ve funkci od 30.10.2015 do 28.1.2016
Adresa Trocnovská 40/37, 37004 České Budějovice
předseda představenstva Mgr. Viktor Lavička
Ve funkci od 30.10.2015 do 28.1.2016
Adresa Lidická tř. 443/66, 37001 České Budějovice
člen představenstva Ing. Josef Bína
Ve funkci od 18.7.2011 do 30.10.2015
Adresa Blatské sídliště 568, 39181 Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Jaroslav Berka
Ve funkci od 11.4.2015 do 30.10.2015
Adresa J. Bendy 1401/30, 37005 České Budějovice
předseda představenstva Mgr. Viktor Lavička
Ve funkci od 11.4.2015 do 30.10.2015
Adresa Lidická tř. 443/66, 37001 České Budějovice
člen představenstva Ing. Ivana Popelová
Ve funkci od 11.4.2015 do 30.10.2015
Adresa Trocnovská 40/37, 37004 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Slavoj Dolejš
Ve funkci od 29.7.2015 do 30.10.2015
Adresa Papírenská 2278/49, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Slavoj Dolejš
Ve funkci od 8.8.2014 do 29.7.2015
Adresa Papírenská 2278/49, 37001 České Budějovice
člen představenstva Ing. Martin Maršík Ph.D.
Ve funkci od 18.7.2011 do 11.4.2015
Adresa Jaroslava Haška 1500/8, 37004 České Budějovice
člen představenstva Ing. Miloslav Procházka
Ve funkci od 6.8.2012 do 8.8.2014
Adresa J. Bendy 1400/28, 37005 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Slavoj Dolejš
Ve funkci od 28.12.2012 do 8.8.2014
Adresa nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 37001 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Ďuriš
Ve funkci od 28.12.2012 do 14.6.2014
Adresa V Zahrádkách 272, 25267 Tuchoměřice
předseda představenstva Bc. Slavoj Dolejš
Ve funkci od 7.3.2011 do 28.12.2012
Adresa Nám.Přemysla Otakara II. 2/2, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Ďuriš
Ve funkci od 6.8.2012 do 28.12.2012
Adresa V Zahrádkách 272, 25267 Tuchoměřice
člen představenstva Bc. Radek Filip
Ve funkci od 7.3.2011 do 6.8.2012
Adresa Čéčova 657/32, 37004 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Procházka
Ve funkci od 18.7.2011 do 6.8.2012
Adresa J.Bendy 1400/28, 37005 České Budějovice
člen představenstva Ing. Veronika Přibylová
Ve funkci od 7.3.2011 do 18.7.2011
Adresa Karla Lávičky 977/7, 37007 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Půlpán
Ve funkci od 7.3.2011 do 18.7.2011
Adresa 1. máje 777, 38241 Kaplice
člen představenstva Ing. Miloslav Procházka
Ve funkci od 7.3.2011 do 18.7.2011
Adresa J.Bendy 1400/28, 37005 České Budějovice
člen představenstva Michal Šebek
Ve funkci od 25.10.2007 do 7.3.2011
Adresa Branišovská 943/50, 37005 České Budějovice
člen představenstva Petr Kocar
Ve funkci od 25.10.2007 do 7.3.2011
Adresa 2194, 37011 České Budějovice
člen představenstva MUDr. Martin Kuba
Ve funkci od 26.9.2008 do 7.3.2011
Adresa Fr.Ondříčka 978/10, 37011 České Budějovice
předseda představenstva Mgr. Juraj Thoma
Ve funkci od 26.9.2008 do 7.3.2011
Adresa Generála Svobody 425/35, 37001 České Budějovice
člen představenstva Ing. Zdeněk Blažek
Ve funkci od 26.9.2008 do 7.3.2011
Adresa Horní 142, 37008 Staré Hodějovice
člen představenstva Mgr. Pavel Matoušek MBA
Ve funkci od 19.7.2010 do 7.3.2011
Adresa Vrbenská 2217/39, 37006 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Půlpán
Ve funkci od 19.7.2010 do 7.3.2011
Adresa 1. máje 777, 38241 Kaplice
člen představenstva Ing. Josef Bína
Ve funkci od 26.7.2005 do 19.7.2010
Adresa Blatské sídliště 568, 39181 Veselí nad Lužnicí
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Půlpán
Ve funkci od 23.9.2005 do 19.7.2010
Adresa 1. máje 777, 38241 Kaplice
předseda představenstva Mgr. Juraj Thoma
Ve funkci od 17.7.2006 do 26.9.2008
Adresa Generála Svobody 425/35, 37001 České Budějovice
člen představenstva Ing. Zdeněk Blažek
Ve funkci od 26.9.2008 do 26.9.2008
Adresa Horní 142, 37008 Staré Hodějovice
člen představenstva Doc.RNDr. Miroslav Tetter CSc.
Ve funkci od 17.9.2002 do 25.10.2007
Adresa Plzeňská 574/5, 37004 České Budějovice
člen představenstva Ing. Luděk Čermák
Ve funkci od 23.9.2005 do 25.10.2007
Adresa M. Horákové 1376/10, 37005 České Budějovice
předseda představenstva Mgr. Juraj Thoma
Ve funkci od 27.3.2004 do 17.7.2006
Adresa U Trojice 804/23, 37004 České Budějovice
člen představenstva Ing. Luděk Čermák
Ve funkci od 18.9.2003 do 23.9.2005
Adresa M. Horákové 1375/8, 37005 České Budějovice
člen představenstva Ing. Lubomír Půlpán
Ve funkci od 26.7.2005 do 23.9.2005
Adresa 1. máje 777, 38241 Kaplice
místopředseda představenstva Ing. Alena Čadová
Ve funkci od 16.8.2002 do 26.7.2005
Adresa J. Dietricha 845/34, 37008 České Budějovice
člen představenstva František Diviš
Ve funkci od 8.7.2004 do 26.7.2005
Adresa Plzeňská 38, 37004 České Budějovice
člen představenstva Ivan Fantyš
Ve funkci od 27.3.2004 do 8.7.2004
Adresa Rybářská 2309/67, 37010 České Budějovice
předseda představenstva Ivan Fantyš
Ve funkci od 17.9.2002 do 27.3.2004
Adresa Rybářská 2309/67, 37010 České Budějovice
člen představenstva Mgr. Juraj Thoma
Ve funkci od 18.9.2003 do 27.3.2004
Adresa U Trojice 804/23, 37004 České Budějovice
člen představenstva Doc.RNDr. Miroslav Tetter CSc.
Ve funkci od 16.8.2002 do 17.9.2002
Adresa Plzeňská 5, České Budějovice
předseda představenstva Ivan Fantyš
Ve funkci od 16.8.2002 do 17.9.2002
Adresa Rybářská 67, České Budějovice
člen představenstva Doc.RNDR. Miroslav Tetter CSc.
Ve funkci od 17.9.2002 do 17.9.2002
Adresa Plzeňská 574/5, České Budějovice
předseda představenstva Ivan Fantyš
Ve funkci od 17.9.2002 do 17.9.2002
Adresa Rybářská 2309/67, České Budějovice
předseda představenstva Ivan Fantyš
Ve funkci od 27.10.1997 do 16.8.2002
Adresa Rybářská 67, České Budějovice
člen představenstva Doc.RNDr. Miroslav Tetter CSc.
Ve funkci od 27.10.1997 do 16.8.2002
Adresa Plzeňská 5, České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Alena Čadová
Ve funkci od 7.9.2001 do 16.8.2002
Adresa J. Dietricha 34, České Budějovice
místopředseda představenstva Jana Kartusková
Ve funkci od 27.10.1997 do 7.9.2001
Adresa Jírovcova 85, České Budějovice
člen představenstva Ivan Fantyš r.č.470517/092
Ve funkci od 1.9.1997 do 27.10.1997
Adresa Rybářská 67, České Budějovice
člen představenstva Ing. Miroslav Gajan
Ve funkci od 1.9.1997 do 27.10.1997
Adresa V.Volfa 3, České Budějovice
člen představenstva Jana Kartusková
Ve funkci od 1.9.1997 do 27.10.1997
Adresa Jírovcova 85, České Budějovice
člen představenstva Doc.RNDR. Miroslav Tetter CSc.
Ve funkci od 27.10.1997 do 27.10.1997
Adresa Plzeňská 5, České Budějovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

IČO (identifikační číslo): 25166115
Jméno: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 9. 1997
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 14

Sídlo Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Sídlo: Novohradská 738/40, České Budějovice 37033

Živnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Živnost č. 1 Provozování autoškoly

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 7. 2016

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 7. 2002

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 2002

Živnost č. 4 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 2002

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 2002

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 2002

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 2002

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 2002

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 1998

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 7. 1998

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 4. 1998

Živnost č. 12 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 4. 1998

Živnost č. 13 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 4. 1998

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 4. 1998

Statutární orgán Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Kořínek
Člen statutárního orgánu: Ing. Slavoj Dolejš
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Houfek MBA
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Berka
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Mádl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

IČO: 25166115
Firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 1. 9. 1997

Sídlo Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Sídlo: Novohradská 738/40, České Budějovice 37001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel