Firma Dnešická zemědělská a.s. IČO 25229371


Dnešická zemědělská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Dnešická zemědělská a.s. (25229371) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 259, 334 43 Dnešice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 1999 a je stále aktivní. Dnešická zemědělská a.s. má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Dnešická zemědělská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dnešická zemědělská a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Dnešická zemědělská a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Dnešická zemědělská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dnešická zemědělská a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 746
IČO (identifikační číslo osoby) 25229371
Jméno Dnešická zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.1.1999
Počet členů statutárního orgánu: 5 25.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 25.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.6.2014
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu přijaté valnou hromadoudne 20.6.2001:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen formou upisovánímakcií společnosti, a to o částku 2.700.000,- Kč, slovydvamilionysedmsettisíc korunčeských;2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští;3. Základní kapitál společnosti bude zvýšen úpisem počtu 27,slovy dvacetisedmi, akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč, slovy jednostotisíckorunčeských a půjde oneregistrované kmenové akcie na jméno v listinné podobě;4. Své přednostní právo na úpis akcií budou moci akcionářispolečnosti vykonat v sídle společnosti na adrese Dnešice čp.232, PSČ 334 43, a to ve lhůtě čtyř týdnů s tím, že běh tétolhůty bude akcionářům oznámen představenstvem způsobem určenýmstanovami společnosti pro svolání valné hromady přede dnempočátku jejího běhu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku;5. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-, slovy jednostotisíc korunčeských, připadá podíl 4,54% na jedné nové akcii, na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy desetticíckorunčeskýchpřipadá podíl 0,454 % na jedné nové akcii, na jednu dosavadníakcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovypěttisíckorunčeských připadá podíl 0,227 % na jedné nové akcii ana jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy tisíckorunčeských připadá podíl 0,0454 % na jedné novéakcii; upisovat lze pouze celé akcie,6. Emisní kurs jedné akcie bude 125.926,- Kč, slovy jednosto-dvacetpěttisícdevětsetdvacetšestkorunčeských a je stejnýpro všechny akcie upisované s využitím přednostního práva jakoži jiným způsobem;7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým jeakcionář společnosti Zemědělské družstvo Dnešice se sídlem naadrese Dnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaný v knize akcionářů pod číslem 18. Vzhledem k tomu, že akcie neupsané s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci nestanoví semísto ani lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva, způsob oznámení počátku běhu této lhůty a emisní kurstakro upisovaných akcií;9. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valnéhromady bude zapsáno do obchodního rejstříku;10. Připouští se možnost splacení emisního kurzu upsaných akciíakcionářem Zemědělského družstva Dnešice se sídlem na adreseDnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaným v knize akcionářů pod číslem 1 započtením jehopeněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu s tím, že jde o část pohledávky ve výši3.400.000,- Kč, slovy třimilionyčtyřistatisíckorunčeskýchvzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 30.4.2001 a smlouvy opřevzetí dluhu ze dne 30.4.2001 vyúčtovanou společnosti fakturoučíslo 21002, vystavenou 3.5.200 11.8.2001 - 13.12.2001
Rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valnéhromady společnosti ze dne 14. 6. 1999, o kterém byl sepsánnotářský zápis JUDr. Josefa Burdy, notáře v Plzni, NZ 138/99ze dne 14. 6. 1999 o zvýšení základního jmění společnosti: 21.7.1999 - 31.1.2000
Zemědělské družstvo Dnešice, jako jediný akcionář společnostiDnešická zemědělská a.s., rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem takto: 21.7.1999 - 31.1.2000
Rozsah zvýšení základního jmění:Základní jmění společnosti, které dosud činí 2.000.000,- Kč (dvamilionykorunčeských) se zvyšuje o 57.500.000,-- Kč(padesátsedmmilionůpětsettisíckorun) na 59.500.000,-- Kč(padesátdevětmilionůpětsettisíckorun).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. 21.7.1999 - 31.1.2000
Navrhovaný druh akcií: Kmenová, veřejně neobchodovatelnáPodoba akcie: ListinnáForma akcie: Na jménoJmenovitá hodnota nových akcií a jejich počet:240 kusů akcií v nominální hodnotě 100.000,-- Kč/1 akcii(jednostotisíckorunčeských za jednu akcii)2280 kusů akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kč/1 akcii(desettisíckorunčeských za jednu akcii)10700 kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kč/1 akcii(jedentisíckorunčeských za jednu akcii) 21.7.1999 - 31.1.2000
Způsob úpisu akcií:Veškeré akcie emitované ke zvýšení základního jmění nebudouupsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií a budouvšechny upsány jediným stávajícím akcionářem Zemědělskýmdružstvem Dnešice, se sídlem Dnešice, identifikační číslo00 11 75 52, a splaceny jeho nepeněžitým vkladem. 21.7.1999 - 31.1.2000
Předmět vkladu:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:1. Pozemky, budovy, haly a stavby, to vše včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Dnešice, Oplot, Černotín u Dnešic, Přestavlky u Dnešic a Soběkury, stroje, přístroje, zařízení a technologie a dopravní prostředky a drobný hmotný investiční majetek, vše ve vlastnictví Zemědělského družstva Dnešice, když celý předmět nepeněžitého vkladu je identifikován a popsán ve znaleckém posudku znalce Josefa Lederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999 ze dne 31. 5. 1999.2. Pohledávka Zemědělského družstva Dnešice, identifikační číslo 00 11 75 52, se sídlem Dnešice, okres Plzeň-jih, vůči společnosti Dnešická zemědělská a.s. se sídlem Dnešice čp. 232, identifikační číslo 25 22 93 71, z titulu smlouvy o prodeji nedokončené výroby, která byla mezi těmito subjekty uzavřena dne 4. 6. 1999, v nominální hodnotě této pohledávky 11.300.000,- Kč (jedenáctmilionůtřistatisíckorun). 21.7.1999 - 31.1.2000
Hodnota nepeněžitého vkladu, výše emisního ážia a výše emisníhokursu:Předmět nepeněžitého vkladu uvedený shora pod bodem 1. jeidentifikován a popsán ve znaleckém posudku znalce JosefaLederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999, ze dne 31. 5. 1999 atímto znaleckým posudkem byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladuke dni 31. 3. 1999 stanovena částkou 57.464.000,-- Kč(padesátsedmmilionůčtyřistašedesátčtyřitisíckorunčeských).Dále byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladu určena znaleckýmposudkem znalce Jiřího Macháčka č. 1421-40/1999 ze dne31. 5. 1999 a tímto znaleckým posudkem byla hodnota tohotonepeněžitého vkladu ke dni 31. 3. 1999 stanovena částkou59.471.000,-- Kč (padesátdevětmilionůčtyřistasedmdesátjednatisíckorunčeských).Nominální hodnota pohledávky vkládané do základního jmění činí11.300.000,-- Kč (jedenáctmilionůtřistatisíckorun).Hodnota nepeněžitého vkladu tedy činí v souladu s posudkemznalce Josefa Lederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999, ze dne31. 5. 1999 a nominální hodnotou pohledávky celkem 68.764.000,--Kč (šedesátosmmilionůsedmsetšedesáttisíckorun).Podle ustanovení § 163a odst. 3 obch. zák. tvoří část rozdílumezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií -částka 11.263.675,-- Kč (jedenáctmilionůdvěstěšedesáttřitisíc-šestsetsedmdesátpětkorunčeských), emisní ážio.S použitím emisního ážia v této celkové výši činí emisní kurs1 akcie s nominální hodnotou 100.000,-- Kč celkem 119.589,-- Kč,1 akcie s nominální hodnotou 10.000,-- Kč celkem 11.958,90 Kča 1 akcie s nominální hodnotou 1.000,-- Kč celkem 1.195,89 Kč. 21.7.1999 - 31.1.2000
Splacení nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem placeníbude sídlo společnosti a splacení bude provedeno předánímpísemného prohlášení vkladatele o nepeněžitém vkladu, uzavřenímsmlouvy o postoupení pohledávky a vlastním fyzickým předánímpředmětu nepeněžitého vkladu podle § 60 odst. 1 a 2 obchodníhozákoníku, oprávněnému zástupci společnosti. 21.7.1999 - 31.1.2000
Zvláštní ustanovení:S ohledem na skutečnost, že Zemědělské družstvo Dnešice jejediným akcionářem společnosti Dnešická zemědělská a.s., kterýbude jako jediný upisovat veškeré nové akcie svým nepeněžitýmvkladem, nedojde ke zveřejnění informace o přednostním právu naupisování akcií při zvýšení základního jmění podle § 204aodstavec 2 obchodního zákoníku, neurčuje se ani místo, anilhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, acena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučenínebo omezení přednostního práva na upisování akcií a nestanovíse místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva s datem počátku jejího běhu. 21.7.1999 - 31.1.2000

Aktuální kontaktní údaje Dnešická zemědělská a.s.

Kapitál Dnešická zemědělská a.s.

zakladni jmění 62 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.12.2001
zakladni jmění 59 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.2000 - 13.12.2001
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.1.1999 - 31.1.2000

Sídlo Dnešická zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 259 , 334 43 Dnešice Česká republika
č.p. 259, 334 43 Dnešice
20.9.2016
Adresa 334 43 Dnešice čp. 259 Česká republika
Dnešice čp. 259, PSČ 33443
28.6.2007 - 20.9.2016
Adresa 334 43 Dnešice čp. 232 Česká republika
Dnešice čp. 232, PSČ 33443
27.1.1999 - 28.6.2007

Předmět podnikání Dnešická zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaobory činnosti:- výroba strojů a zařízení- velkoobchod a maloobchod- ubytovací služby- poskytování technických služeb 25.6.2014
rostlinná výroba 20.12.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 20.12.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.12.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 20.12.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.12.2011 - 25.6.2014
čínnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.2.2003 - 20.12.2011
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 12.2.2003 - 20.12.2011
opravy pracovních strojů 12.2.2003 - 20.12.2011
silniční motorová doprava nákladní 18.10.2000 - 20.12.2011
agrotechnické práce zemědělskými mechanismy 18.10.2000 - 20.12.2011
ubytovací služby 18.10.2000 - 20.12.2011
činnost účetního poradce 18.10.2000 - 12.2.2003
výroba a opravy zemědělských strojů 18.10.2000 - 12.2.2003
zemědělská výroba 27.1.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.1.1999 - 20.12.2011

vedení firmy Dnešická zemědělská a.s.

Statutární orgán Dnešická zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Vlasta Malá 25.6.2014
Vznik členství 15.5.2014
Vznik funkce 15.5.2014
Adresa: 246 , 334 43 Dnešice Česká republika
č.p. 246, 334 43 Dnešice
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pašek 25.6.2014
Vznik členství 15.5.2014
Vznik funkce 15.5.2014
Adresa: 166 , 334 43 Dnešice Česká republika
č.p. 166, 334 43 Dnešice
člen představenstva Vladislav Kropáček 25.6.2014
Vznik členství 15.5.2014
Adresa: Žichlice 92 , 330 11 Hromnice Česká republika
Žichlice 92, 330 11 Hromnice
člen představenstva Ing. Přemysl Doležal 25.6.2014
Vznik členství 15.5.2014
Adresa: 177 , 330 14 Ledce Česká republika
č.p. 177, 330 14 Ledce
člen představenstva Jitka Ungrová 25.6.2014
Vznik členství 15.5.2014
Adresa: 24 , 334 43 Dnešice Česká republika
č.p. 24, 334 43 Dnešice
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kubeš 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 10.5.2002
Vznik funkce 27.1.1999
Zánik funkce 10.5.2002
Adresa: 334 01 Oplot 89 Česká republika
Oplot 89, PSČ 33401
místopředseda představenstva Bohumila Hrubá 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 10.5.2002
Vznik funkce 27.1.1999
Zánik funkce 10.5.2002
Adresa: 334 01 Oplot 41 Česká republika
Oplot 41, PSČ 33401
člen představenstva Vojtěch Prach 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: 334 43 Dnešice 22 Česká republika
Dnešice 22, PSČ 33443
člen představenstva Josef Voller 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: 334 01 Soběkury 87 Česká republika
Soběkury 87, PSČ 33401
člen představenstva Marie Wolfová 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: 334 01 Oplot 27 Česká republika
Oplot 27, PSČ 33401
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kubeš 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: 334 01 Oplot 89 Česká republika
Oplot 89, PSČ 33401
Místopředseda představenstva Bohumila Hrubá 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: 334 01 Oplot 41 Česká republika
Oplot 41, PSČ 33401
Člen představenstva Ing. Karel Metal 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 14.3.2006
Adresa: 334 01 Soběkury 103 Česká republika
Soběkury 103, PSČ 33401
Člen představenstva Ing. Jiří Pašek 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 19.6.2006
Adresa: 334 43 Dnešice 166 Česká republika
Dnešice 166, PSČ 33443
Člen představenstva Marie Wolfová 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 19.6.2006
Adresa: 334 01 Oplot 27 Česká republika
Oplot 27, PSČ 33401
předseda představenstva Vlasta Malá 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 11.6.2010
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 11.6.2010
Adresa: 334 43 Dnešice 246 Česká republika
Dnešice 246, PSČ 33443
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pašek 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 11.6.2010
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 11.6.2010
Adresa: 334 43 Dnešice 166 Česká republika
Dnešice 166, PSČ 33443
člen představenstva Vladislav Kropáček 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: 330 04 Žichlice 92 Česká republika
Žichlice 92, PSČ 33004
člen představenstva Bohumila Hrubá 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: 334 01 Oplot 41 Česká republika
Oplot 41, PSČ 33401
člen představenstva Ing. Přemysl Doležal 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: 330 14 Ledce 177 Česká republika
Ledce 177, PSČ 33014
člen představenstva Bohumila Hrubá 26.7.2010 - 1.3.2011
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: 334 01 Oplot 41 Česká republika
Oplot 41, PSČ 33401
člen představenstva Jitka Ungrová 1.3.2011 - 20.12.2011
Vznik členství 9.12.2010
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: 334 43 Dnešice 24 Česká republika
Dnešice 24, PSČ 33443
člen představenstva Jitka Ungrová 20.12.2011 - 3.1.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 15.5.2014
Adresa: 334 43 Dnešice 24 Česká republika
Dnešice 24, PSČ 33443
předseda představenstva Vlasta Malá 26.7.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 11.6.2010
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 334 43 Dnešice 246 Česká republika
Dnešice 246, PSČ 33443
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pašek 26.7.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 11.6.2010
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 334 43 Dnešice 166 Česká republika
Dnešice 166, PSČ 33443
člen představenstva Vladislav Kropáček 26.7.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 15.5.2014
Adresa: 330 04 Žichlice 92 Česká republika
Žichlice 92, PSČ 33004
člen představenstva Ing. Přemysl Doležal 26.7.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 15.5.2014
Adresa: 330 14 Ledce 177 Česká republika
Ledce 177, PSČ 33014
člen představenstva Jitka Ungrová 3.1.2014 - 25.6.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 15.5.2014
Adresa: 24 , 334 43 Dnešice Česká republika
č.p. 24, 334 43 Dnešice

Dozorčí rada Dnešická zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Kreuzman 25.6.2014
Vznik funkce 15.5.2014
Adresa: 240 , 334 43 Dnešice Česká republika
č.p. 240, 334 43 Dnešice
člen dozorčí rady Ladislav Klička 27.1.1999 - 12.2.2003
Zánik členství 23.11.2001
Adresa: 334 01 Černotín 3 Česká republika
Černotín 3, PSČ 33401
člen Jan Beran 27.1.1999 - 12.2.2003
Zánik členství 23.11.2001
Adresa: 334 01 Soběkury 12 Česká republika
Soběkury 12, PSČ 33401
předseda dozorčí rady Vlasta Malá 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 30.4.2002
Vznik funkce 27.1.1999
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: 334 43 Dnešice 194 Česká republika
Dnešice 194, PSČ 33443
místopředseda dozorčí rady Vladislav Kropáček 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 10.5.2002
Vznik funkce 27.1.1999
Zánik funkce 10.5.2002
Adresa: 330 04 Žichlice 92 Česká republika
Žichlice 92, PSČ 33004
člen Jan Baumrukr 27.1.1999 - 3.5.2003
Vznik členství 27.1.1999
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: 334 01 Oplot 20 Česká republika
Oplot 20, PSČ 33401
Předseda dozorčí rady Vlasta Malá 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: 334 43 Dnešice 194 Česká republika
Dnešice 194, PSČ 33443
Místopředseda dozorčí rady Vladislav Kropáček 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: 330 04 Žichlice 92 Česká republika
Žichlice 92, PSČ 33004
Člen dozorčí rady Hana Langmajerová 3.5.2003 - 10.8.2006
Vznik členství 10.5.2002
Zánik členství 19.6.2006
Adresa: 334 01 Soběkury 131 Česká republika
Soběkury 131, PSČ 33401
předseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Kreuzman 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 11.6.2010
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 11.6.2010
Adresa: 334 43 Dnešice 240 Česká republika
Dnešice 240, PSČ 33443
místopředseda dozorčí rady Hana Pluhařová 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: 334 01 Soběkury - Horušany 12 Česká republika
Soběkury - Horušany 12, PSČ 33401
člen dozorčí rady Věra Jeslínková 10.8.2006 - 26.7.2010
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: 334 01 Oplot 56 Česká republika
Oplot 56, PSČ 33401
předseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Kreuzman 26.7.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 11.6.2010
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 334 43 Dnešice 240 Česká republika
Dnešice 240, PSČ 33443
místopředseda dozorčí rady Hana Pluhařová 26.7.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 11.6.2010
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 334 01 Soběkury - Horušany 12 Česká republika
Soběkury - Horušany 12, PSČ 33401
člen dozorčí rady Věra Jeslínková 26.7.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 15.5.2014
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 334 01 Oplot 56 Česká republika
Oplot 56, PSČ 33401

Sbírka Listin Dnešická zemědělská a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 746/SL 78 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 30.6.2015 2.10.2015 6
B 746/SL 77 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 10.4.2015 30.6.2015 2.10.2015 11
B 746/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 15.5.2014 6.6.2014 25.6.2014 2
B 746/SL 75 notářský zápis NZ 81/2014 Krajský soud v Plzni 15.5.2014 6.6.2014 25.6.2014 11
B 746/SL 74 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 10.4.2014 3.6.2014 9.6.2014 6
B 746/SL 73 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Plzni 10.4.2014 3.6.2014 9.6.2014 10
B 746/SL 72 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Plzni 27.3.2014 28.3.2014 1
B 746/SL 71 účetní závěrka [2013]  výkaz zisku Krajský soud v Plzni 9.1.2014 27.3.2014 28.3.2014 2
B 746/SL 70 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Plzni 9.1.2014 27.3.2014 28.3.2014 4
B 746/SL 69 účetní závěrka 2012 - příloha Krajský soud v Plzni 18.3.2013 28.3.2013 28.3.2013 11
B 746/SL 68 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Plzni 18.3.2013 28.3.2013 28.3.2013 6
B 746/SL 67 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 27.6.2012 27.6.2012 3
B 746/SL 66 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 26.3.2012 27.6.2012 27.6.2012 12
B 746/SL 65 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 5.4.2012 27.6.2012 27.6.2012 2
B 746/SL 64 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 5.4.2012 27.6.2012 27.6.2012 4
B 746/SL 63 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 16.6.2011 12.1.2012 26.1.2012 24
B 746/SL 62 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.8.2011 16.12.2011 20.12.2011 1
B 746/SL 61 notářský zápis Nz 116/2011 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 1.8.2011 16.12.2011 20.12.2011 27
B 746/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 16.6.2011 16.12.2011 20.12.2011 4
B 746/SL 59 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 16.3.2011 27.6.2011 27.6.2011 1
B 746/SL 58 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 27.6.2011 27.6.2011 4
B 746/SL 57 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 16.3.2011 27.6.2011 27.6.2011 10
B 746/SL 56 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 16.3.2011 27.6.2011 27.6.2011 2
B 746/SL 55 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 16.3.2011 27.6.2011 27.6.2011 4
B 746/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 10.2.2011 11.2.2011 1.3.2011 1
B 746/SL 53 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 9.12.2010 11.2.2011 1.3.2011 3
B 746/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zpráva volební komise Krajský soud v Plzni 7.6.2010 2.8.2010 5.8.2010 1
B 746/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 11.6.2010 2.8.2010 5.8.2010 1
B 746/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 11.6.2010 2.8.2010 5.8.2010 1
B 746/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 11.6.2010 2.8.2010 5.8.2010 5
B 746/SL 48 podpisové vzory členů DR + představenstva Krajský soud v Plzni 17.6.2010 23.6.2010 26.7.2010 8
B 746/SL 47 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 17.3.2010 16.6.2010 16.6.2010 2
B 746/SL 46 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 16.6.2010 16.6.2010 3
B 746/SL 45 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 9.3.2010 16.6.2010 16.6.2010 9
B 746/SL 44 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 26.1.2010 16.6.2010 16.6.2010 3
B 746/SL 43 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 17.3.2010 16.6.2010 16.6.2010 5
B 746/SL 42 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 16.6.2009 17.6.2009 3
B 746/SL 41 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 18.3.2009 16.6.2009 17.6.2009 2
B 746/SL 40 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 9.3.2009 16.6.2009 17.6.2009 8
B 746/SL 39 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 18.3.2008 16.6.2009 17.6.2009 2
B 746/SL 38 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 18.3.2009 16.6.2009 17.6.2009 4
B 746/SL 37 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 13.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 4
B 746/SL 36 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 10.4.2008 25.6.2008 25.6.2008 1
B 746/SL 35 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 25.6.2008 25.6.2008 3
B 746/SL 34 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 27.3.2008 25.6.2008 25.6.2008 8
B 746/SL 33 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 12.3.2008 25.6.2008 25.6.2008 2
B 746/SL 32 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 12.3.2008 25.6.2008 25.6.2008 4
B 746/SL 31 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 13.6.2007 31.7.2007 17.8.2007 4
B 746/SL 30 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 19.3.2007 31.7.2007 17.8.2007 1
B 746/SL 29 účetní závěrka 2006-rozvaha Krajský soud v Plzni 5.3.2007 31.7.2007 17.8.2007 5
B 746/SL 28 účetní závěrka 2006-výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 2.3.2007 31.7.2007 17.8.2007 3
B 746/SL 27 účetní závěrka 2006-příloha Krajský soud v Plzni 5.3.2007 31.7.2007 17.8.2007 9
B 746/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 31.7.2007 17.8.2007 3
B 746/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 13.6.2007 27.6.2007 2.7.2007 24
B 746/SL 24 notářský zápis Nz 251/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 13.6.2007 27.6.2007 2.7.2007 3
B 746/SL 23 ostatní -zápisy DR + před. + VH Krajský soud v Plzni 19.6.2006 23.8.2006 23.8.2006 11
B 746/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.7.2006 8.8.2006 10.8.2006 8
B 746/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 21.6.2006 28.6.2006 30.6.2006 19
B 746/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 20.6.2005 20.6.2005 31.8.2005 19
B 746/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 16.3.2004 22.6.2004 1.7.2004 24
B 746/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 18.3.2003 26.6.2003 3.7.2003 21
B 746/SL 17 podpisové vzory členů představenstva a DR Krajský soud v Plzni 12.12.2002 11.7.2002 4.4.2003 8
B 746/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.11.2001 7.2.2002 10.1.2003 24
B 746/SL 15 notářský zápis -NZ 355/2001 rozh. Krajský soud v Plzni 30.11.2001 7.2.2002 10.1.2003 29
B 746/SL 14 ostatní -zpráva o volbě člena DR Krajský soud v Plzni 30.4.2002 18.12.2002 3.1.2003 1
B 746/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání před.a DR Krajský soud v Plzni 22.5.2002 18.12.2002 3.1.2003 2
B 746/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 10.5.2002 18.12.2002 3.1.2003 5
B 746/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2001,zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.3.2002 28.6.2002 8.7.2002 20
B 746/SL 9 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 27.6.2001 29.6.2001 26.9.2001 20
B 746/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 29.6.2001 29.6.2001 26.9.2001 2
B 746/SL 10 notářský zápis NZ 184/2001 Krajský soud v Plzni 20.6.2001 29.6.2001 26.9.2001 6
B 746/SL 7 notářský zápis - N 130/2000, NZ 123/2000 Krajský soud v Plzni 7.6.2000 8.6.2000 1.12.2000 33
B 746/SL 3 ostatní (zápis ze schůze představ.) Krajský soud v Plzni 4.6.1999 17.6.1999 23.8.1999 2
B 746/SL 2 notářský zápis N 149/99, NZ 138/99 vč. příloh Krajský soud v Plzni 14.6.1999 17.6.1999 23.8.1999 69
B 746/SL 1 notářský zápis NZ 170/98 (zakl.list.,stanovy) Krajský soud v Plzni 20.8.1998 28.8.1998 22.2.1999 36
B 746/SL 6 notářský zápis - N 113/99, NZ 111/99-nepřelož Krajský soud v Plzni 0
B 746/SL 5 notářský zápis -N 141/98, NZ 134/98 nepředl. Krajský soud v Plzni 0
B 746/SL 4 stanovy společnosti -ÚZ, znal.posudky-NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dnešická zemědělská a.s.

IČO (identifikační číslo) 25229371
Jméno Dnešická zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Stod
Vznik první živnosti: 27.1.1999
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 4

Sídlo Dnešická zemědělská a.s.

Živnosti a provozovny Dnešická zemědělská a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 334 01 Oplot
Identifikační číslo provozovny 1003461174
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.1.1999
Provozovna č. 2
Provozovna 334 01 Dnešice
Identifikační číslo provozovny 1011030314
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.7.2016

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 334 43 Dnešice
Identifikační číslo provozovny 1003461182
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1999

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1999

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 334 01 Oplot
Identifikační číslo provozovny 1003461174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna 334 43 Dnešice
Identifikační číslo provozovny 1003461182
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.12.1999

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Agrotechnické práce zemědělskými mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost účetního poradce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1999
Zánik oprávnění 3.7.2000

Živnost č. 9 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1999
Zánik oprávnění 3.7.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Dnešická zemědělská a.s.

Člen statutárního orgánu Jitka Ungrová
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Pašek
Člen statutárního orgánu Ing. Přemysl Doležal
Člen statutárního orgánu Vladislav Kropáček
Člen statutárního orgánu Vlasta Malá

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dnešická zemědělská a.s.

IČO: 25229371
Firma: Dnešická zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-jih
Základní územní jednotka: Dnešice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.1.1999

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Výroba strojů a zařízení j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní úklidové činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image