Firma Dimension, a.s. IČO 44992211


Dimension, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Dimension, a.s. (44992211) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražákova 1008/69, Brno 639 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1991 a je stále aktivní. Dimension, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Dimension, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dimension, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Dimension, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Dimension, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dimension, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 618
IČO (identifikační číslo osoby) 44992211
Jméno Dimension, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.12.1991
Dimension Financial Services, N. V., jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií o částku ve výši 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, z částky 132,000.000 ,- Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů korun českých na částku 132,500.000,- Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů pět set tisíc korun českých. Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 132,500.000,- Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých se nepřipouští. Emisní kurs jednoho kusu upisované akcie je 100,- Kč, slovy: jedno sto korun českých. Emisní kurs všech kusů nově upisovaných akcií je 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých. Počet upisovaných akcií: 5.000 kusů, slovy: pět tisíc listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, slovy: jedno sto korun českých. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií je 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých. Upisované akcie jsou kmenové, na jméno a v listinné podobě. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání akcií. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Všech 5.000 kusů akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to: Ing. Ivo Hložánek nar. dne 26.6.1962, bydliště Brno, Loosova 573/4, PSČ 638 00. Lhůta pro upsání 5.000 kusů akcií je stanovena na 28.12.2016, slovy: dvacátého osmého prosince roku dva tisíce šestnáct, s tím, že 30 % emisního kursu bude splaceno ke dni 28.12.2016, slovy: dvacátému osmému prosinci roku dva tisíce šestnáct, zbývajících 70 % emisního kursu bude splaceno ke dni 31.12.2017, slovy: třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce sedmnáct, vždy na účet společnosti č.: 43-6369940227/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Nepřipouští se započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 15.5.2017
Počet členů statutárního orgánu: 1 6.1.2015 - 27.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.8.2014 - 6.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 7.8.2014 - 27.5.2015
V důsledku fúze společnosti Dimension a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností Dimension online, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Dimension, a.s. jmění zanikající společnosti Dimension online, a.s., IČ: 634 92 65 2, se sídlem Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, a to s účinností ke dni právní moci rozhodnutí o sloučení. 1.10.2008
Mimořádná valná hromada společnosti svolaná na základě žádosti akcionáře - společnosti Dimension Financial Services, B.V., která se konala dne 4. října 2007 od 9.00 hodin v sídle společnosti na adrese Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00 (dále jen "mimořádn á valná hromada"), přijala v rámci projednávání bodu č. 3 programu usnesení následujícího znění: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Dimension, a.s., IČ: 449 92 211, se sídlem Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 618, dle ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") je společnost Dimension Financial Services, N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemsko, registrovaná v Obchodním registru Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 34234132 (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Dimension, a.s., a to 1.289.800 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 0,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,71% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,71% základního kapitálu společnosti Dimension, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady předloženým potvrzením obch odníka s cennými papíry Citco Nederland B.V. o úschově těchto akcií a dále nabývacími tituly k nabytí rozhodného podílu akcií společnosti ke dni 22. červnu 2007. Dle prezenční listiny je hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 97, 71% základního kapitálu společnosti Dimension, a.s., i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, přejdou všechny ostatní akcie společnosti Dimension, a.s. na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč činí 344, - Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, je doložena znaleckým posudkem č. "853-93/07 - dodatek" ze dne 4. září 2007 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znaleckým ústavem v oboru Ekonomika, kalkulace, rozpočtování peněžnictví a pojišťovnictví, cenných papírů. K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Dimension, a.s. na hlavního akcionáře za cenu 344,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 6.září 2007, č.j. Sp/544/270/2007 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 6.září 2007. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities a.s., IČ: 601 92 941, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 583/15, P SČ 110 00 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Dimension, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 obchodního zákoníku." 16.10.2007 - 15.7.2008
Valná hromada, která se konala dne 4.6.2001, přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu : 1. Základní kapitál společnosti Dimension, a.s. se zvyšuje o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacet milionů korun českých, upsáním 200 000,- slovy dvouset tisíc kusů, a více, nových, kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, slovy jedno sto korun českých, přičemž zvýšení nad uvedenou částku se připouští bez omezení s tím, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti a emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. 2. Na základě přednostního práva budou upisovány akcie, blíže popsané v bodu 1. za emisní kurs, který určí představenstvo společnosti s tím, že jeho minimální výše, v jaké může být určen, je 100,- Kč, slovy jedno sto korun českých za jednu akcii a maximální výše je 150,- Kč, slovy stopadesát korun českých za jednu akcii. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je možné upsat 2,22, slovy dvě celé dvacetdva setin nových akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. Místem pro úpis na základě přednostního práva je sídlo společnosti - Údolní 33, 602 00 Brno. Lhůta pro přednostní upisování akcií je určena na 14, slovy čtrnáct dnů, přičemž počátek běhu lhůty stanoví představenstvo společnosti. Začátek běhu lhůty bude oznámen akcionářům na oznamovací tabuli v sídle společnosti. Rozhodným dnem pro upisování na základě přednostního práva je první den lhůty pro upisování. 3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva, budou nejpozději ve lhůtě 15-ti, slovy patnácti dnů od skončení běhu lhůty pro přednostní upisování akcií, nabídnuty určitým zájemcům a to : a) Akciové společnosti Tecton Leasing, se sídlem Bratislava, Mýtná 15, 811 07, Slovenská republika b) Dalším zájemcům, které vybere představenstvo společnosti tak, že má za povinnost vybrat ne méně než 5 a ne více než 99 určitých zájemců z řad fyzických osob, nepodnikatelů, které jsou trvale hlášeny k pobytu na území ČR nebo SR, a právnických osob, zapsaných v obchodním rejstříku příslušného soudu na území ČR nebo SR. Lhůta pro upisování určitými zájemci je 90, slovy devadesát dnů, přičemž počátek běhu lhůty stanoví představenstvo. Zahájení běhu lhůty bude oznámeno v nabídce učiněné určenému zájemci a odeslané na jeho adresu písemným sdělením. Představenstvo společnosti určí emisní kurs s tím, že jeho minimální výše, v jaké může být určen, je 100,- Kč, slovy jedno sto korun českých za jednu akcii, a maximální výše je 150,- Kč, slovy jedno sto padesát korun českých za jednu akcii. Místem upisování je sídlo společnosti Údolní 33, 602 00 Brno. Akcie budou upsány smlouvou uzavřenou dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku. 4. Emisní kurs akcií upsaných na základě přednostního práva i určitými zájemci musí být splacen v penězích na zvláštní účet založený na firmu společnosti u Komerční banky a.s., číslo účtu 278085840207/0100 tak, že upisovatel splatí 30%, slovy třicet procent jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a celé emisní ážio nejpozději do 30-ti, slovy třiceti dnů ode dne úpisu, a zbývající část, tj. 70%, slovy sedmdesát procent jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejpozději do 90-ti, slovy devadesáti dnů ode dne úpisu. 5. Upisování nebude zahájeno dříve, než bude proveden zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku příslušného soudu. 6. Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení všech částí přijatého usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 4.7.2001 - 2.11.2001
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 10.8.1999. 4.11.1999 - 7.8.2014
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 31.8.1998. 17.11.1998 - 7.8.2014
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti veřejným úpisem akcií, a to z důvodu nutnosti posílení vlastních zdrojů společnosti. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akií v souladu s ust. § 203 odst.2 obchodního zákoníku takto: 22.8.1997 - 21.8.1998
Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 30 000 000,-Kč /slovy: třicetmilionů korun českých/ o částku 45 000 000,-Kč /slovy: čtyřicetpětmilionů korun českých/ s povolením nadměrného úpisu o dalších 25 000 000,-Kč až do maximální celkové výše úpisu 70 000 000,-Kč /slovy: sedmdesátmilionů korun českých/. Nadměrný úpis se řídí stejnými pravidly jako řádný úpis akcií. 22.8.1997 - 21.8.1998
Společnost vydá 45 000 ks /slovy: čtyřicetpěttisíc kusů/ veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč /slovy: jedentisíc korun českých/. Při splnění podmínek nadměrného úpisu v maximální celkové výši úpisu 70 000 000,-Kč vydá společnost až 70 000 kusů /slovy: sedmdesáttisíc kusů/ veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč /slovy: jedentisíc korun českých/. 22.8.1997 - 21.8.1998
Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v sídle společnosti a v Obchodním věstníku. Místo úpisu akcií nabídnutých na základě veřejné výzvy je v sídle společnosti. Emisní kurz činí 100% jmenovité hodnoty akcií. 22.8.1997 - 21.8.1998
Upisování akcií na základě veřejné výzvy trvá po dobu 8 měsíců a počíná běžet 15.dnem následujícím po dni, kdy představenstvo zveřejní zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií v obchodním rejstříku. 22.8.1997 - 21.8.1998
Emisní kurz upsanýcha akcií je splatný na bankovní účet společnosti Českomoravská kapitálová a.s. číslo 7307-224/2200 vedený u Banky Haná a.s., pobočka Brno, nebo na bankovní účet společnosti číslo 1030114/5100 vedený u IPB a.s., pobočka Brno nebo do pokladny společnosti. Upisovatel je povinen uhradit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do deseti dnů ode dne úpisu a 70% jmenovité hodnoty akcií do 1 roku ode dne zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku. 22.8.1997 - 21.8.1998
V případě nadměrného úpisu rozhoduje o konečné částce zvýšení základního jmění představenstvo společnosti, které zároveň podá návrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a zajistí vydání zatímních listů a akcií. 22.8.1997 - 21.8.1998
Základní jmění splaceno v plné výši tj. 30.0000.000,-Kč. 3.6.1997 - 21.8.1998
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 22.11.1996 o záměru zvýšit základní jmění společnosti úpisem akcií peněžitými vklady o 10.634.000,-Kč, a to z dosavadní výše 12.366.000,-Kč na 23.000.000,-Kč vydáním nových zaknihovaných kmenových akcií na majitele v počtu 10 634 ks ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Povoluje se nadměrný úpis do výše 30.000.000,-Kč, který se řídí stejnými pravidly jako řádný úpis akcií. Po dobu dvou týdnů ode dne vyhlášení úpisu mají možnost přednostního úpisu stávající akcionáři, poté budou akcie nabídnuty na základě veřejné výzvy, jež bude zveřejněna v sídle společnosti. Místo úpisu je v sídle společnosti. Emisní kurz činí 100% jmenovité hodnoty akcie, úpis trvá do 31.03.1997. Emisní kurz upsaných akcií je splatný na bankovní účet č.7307-224/2200. Upisovatel je povinen uhradit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do 10-ti ode dne úpisu. V případě nadměrného úpisu rozhoduje o konečné částce zvýšení základního jmění představenstvo, které zároveň podá návrh na zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v souladu se stanovami a zajistí vydání akcií. 3.2.1997 - 3.6.1997
Způsob zřízení: Zakladatelským plánem na založení akciové společnosti podle ust. § 25z.č. 104/90 Sb. z 25.11.1991. 30.12.1991

Aktuální kontaktní údaje Dimension, a.s.

Kapitál Dimension, a.s.

zakladni jmění 132 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.2017
zakladni jmění 132 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.2.2002 - 15.5.2017
zakladni jmění 132 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.2001 - 22.2.2002
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.11.1998 - 2.11.2001
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.1998 - 17.11.1998
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.6.1997 - 21.8.1998
zakladni jmění 12 366 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.11.1993 - 3.6.1997
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.1993 - 12.11.1993
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.1991 - 29.7.1993

Akcie Dimension, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 325 000 15.5.2017
Akcie na jméno 100 Kč 1 320 000 7.8.2014 - 15.5.2017
Akcie na majitele 100 Kč 1 320 000 4.7.2003 - 7.8.2014
Akcie na majitele 100 Kč 1 320 000 2.11.2001 - 4.7.2003
Akcie na majitele 100 Kč 900 000 13.8.2001 - 2.11.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 90 000 21.8.1998 - 13.8.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 30 000 3.6.1997 - 21.8.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 366 12.11.1993 - 3.6.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 29.7.1993 - 12.11.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 30.12.1991 - 29.7.1993

Sídlo Dimension, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražákova 1008/69 , Brno 639 00 27.5.2015
Adresa Londýnské náměstí 856/2 , Brno 639 00 27.9.2013 - 27.5.2015
Adresa Londýnské náměstí 856/2 , Brno 639 00 12.3.2007 - 27.9.2013
Adresa Údolní 567/33 , Brno 602 00 23.8.1996 - 12.3.2007
Adresa Lidická 960/81 , Brno 602 00 30.12.1991 - 23.8.1996

Předmět podnikání Dimension, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.1.2012
vydavatelské a nakladatelské činnosti 1.10.2008 - 17.1.2012
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 1.10.2008 - 17.1.2012
reklamní činnost a marketing 1.10.2008 - 17.1.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.10.2008 - 17.1.2012
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.10.2008 - 17.1.2012
správa a údržba nemovitostí 1.10.2008 - 17.1.2012
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 29.11.2004 - 17.1.2012
poradenská činnost v oblasti marketingů, reklamy a vnějších vztahů 4.11.1999 - 17.1.2012
organizační zajištění vzdělávacích akcí 4.11.1999 - 17.1.2012
činnost ekonomických a organizačních poradců 4.11.1999 - 17.1.2012
poradenská činnost v ekonomických a finančních záležitostech 22.8.1997 - 4.11.1999
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.3.1996 - 17.1.2012
zprostředkovatelská činnost 28.3.1996 - 17.1.2012
obstarávání služeb spojených se správou majetku 28.3.1996 - 17.1.2012
shromažďování peněžních prostředků vydáváním akcií 29.7.1993 - 28.3.1996
koupě a prodej cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí 29.7.1993 - 28.3.1996
Investování podle ust. §17 odst. 3 nařízení vlády CSFR č. 383/91. Sb. o vydávání a použití investičních kuponů - nákup akcií za investiční body a další činnosti potřebné k tomu, aby byl výhodným umísťováním investičních bodů ve smyslu tohoto ustanovení maximálně zvýšem základní kapitál Fondu o hodnotu nakoupených akcií a aby byly vydány akcie Fondu osobám, které mu předaly své investiční body. 30.12.1991 - 29.7.1993
Veškeré hospodaření s prostředky Fondu, zejména nákup a prodej cenných papírů a jiných majetkových účastí za účelem zhodnocování majetku Fondu. 30.12.1991 - 29.7.1993
Holdingová činnost 30.12.1991 - 29.7.1993

vedení firmy Dimension, a.s.

Statutární orgán Dimension, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje současně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společnosti v případě, že společnost má vícečlenné představenstvo. Za společnost jedná člen představenstva samostatně, pokud představenstvo je jednočlenné. 7.8.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje současně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo současně předseda nebo místopředseda představenstva a prokurista společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis. 22.8.1997 - 7.8.2014
Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo tak, že jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis současně předseda představenstva a jeden člen představenstva. 3.2.1997 - 22.8.1997
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a za společnost se podepisuje kterýkoliv člen představenstva. 29.7.1993 - 3.2.1997
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společnosti 30.12.1991 - 29.7.1993
člen představenstva Ing. Ivo Hložánek 6.1.2015
Vznik členství 5.12.2014
Adresa: Loosova 573/4 , Brno 638 00
předseda Ing. Ivo Hložánek 30.12.1991 - 29.7.1993
Adresa: Tišnovská 1392/13 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Libor Bittner 30.12.1991 - 29.7.1993
Adresa: Sídliště Osvobození 651/35 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Mojmír Res 30.12.1991 - 29.7.1993
Adresa: Fleischnerova 945/16 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Hanuš Šamánek 30.12.1991 - 29.7.1993
Adresa: Ruská 1751/24 , Prostějov 796 01
člen představenstva Doc.Ing. Bohumil Minařík CSc. 30.12.1991 - 28.2.1996
Adresa: Berkova 1774/83 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Libor Bittner CSc. 29.7.1993 - 28.2.1996
Adresa: Sídliště Osvobození 651/35 , Vyškov 682 01
člen představenstva RNDr. Michal Tuček 29.7.1993 - 3.2.1997
Adresa: Havlíčkova 167/69 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Strašák 28.2.1996 - 3.2.1997
Adresa: Ukrajinská 545/19 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Pavel Holík 28.2.1996 - 3.2.1997
Adresa: Botanická 594/5 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Holík 3.2.1997 - 3.6.1997
Adresa: Botanická 594/5 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Ivo Hložánek 3.2.1997 - 21.8.1998
Adresa: Tišnovská 1392/13 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Hložánek 21.8.1998 - 30.11.1998
Adresa: Tišnovská 1392/13 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Pavel Holík 3.6.1997 - 16.3.2000
Adresa: Bayerova 575/5 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Hložánek 16.3.2000 - 22.2.2002
Adresa: Tišnovská 1392/13 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Pavel Strašák 3.2.1997 - 4.8.2006
Zánik členství 26.6.2006
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Zborovská 1384/14 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Bronislav Havel 30.11.1998 - 26.10.2006
Adresa: Stinná 705/39 , Brno 618 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Hložánek 22.2.2002 - 26.10.2006
Adresa: Loosova 573/4 , Brno 638 00
předseda představenstva Ing. Ivo Hložánek 26.10.2006 - 10.12.2007
Vznik členství 29.8.2006
Vznik funkce 29.8.2006
Adresa: Loosova 573/4 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Milan Koutský 26.10.2006 - 30.7.2008
Vznik členství 29.8.2006
Zánik členství 1.7.2008
Adresa: 177 , 664 01 Řícmanice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Bronislav Havel 26.10.2006 - 29.3.2012
Vznik členství 29.8.2006
Zánik členství 22.8.2011
Vznik funkce 29.8.2006
Zánik funkce 22.8.2011
Adresa: Stinná 705/39 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Ivo Hložánek 10.12.2007 - 29.3.2012
Vznik členství 29.8.2006
Zánik členství 22.8.2011
Adresa: Loosova 573/4 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Josef Grnáčik 30.7.2008 - 27.9.2013
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Viglašská 11 , 851 06 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Ivo Hložánek 29.3.2012 - 27.9.2013
Vznik členství 22.8.2011
Vznik funkce 22.8.2011
Adresa: Loosova 573/4 , Brno 638 00
místopředseda představenstva Ing. Bronislav Havel 29.3.2012 - 27.9.2013
Vznik členství 22.8.2011
Vznik funkce 22.8.2011
Adresa: Stinná 705/39 , Brno 618 00
předseda představenstva Ing. Ivo Hložánek 27.9.2013 - 6.1.2015
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 5.12.2014
Vznik funkce 22.8.2011
Zánik funkce 5.12.2014
Adresa: Loosova 573/4 , Brno 638 00
místopředseda představenstva Ing. Bronislav Havel 27.9.2013 - 6.1.2015
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 5.12.2014
Vznik funkce 22.8.2011
Zánik funkce 5.12.2014
Adresa: Stinná 705/39 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Josef Grnáčik 27.9.2013 - 6.1.2015
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 5.12.2014
Adresa: Viglašská 11 , 851 06 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada Dimension, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jiří Janas 21.3.2017
Vznik členství 3.10.2016
Vznik funkce 3.10.2016
Adresa: Munkova 646/26 , Troubsko 664 41
člen dozorčí rady Ing. Eva Sovová 21.3.2017
Vznik členství 3.10.2016
Vznik funkce 3.10.2016
Adresa: Tomáše Procházky 421/21 , Ivančice 664 91
Jméno Ing. Olga Obermajerová 29.7.1993 - 31.8.1994
Adresa: Růžová 272/13 , Brno 620 00
Jméno Ing. Miloslav Muselík 29.7.1993 - 28.2.1996
Adresa: Dětská 1206 , Zlín Česká republika
Jméno Ing. Jaroslav Mikšík 29.7.1993 - 3.2.1997
Adresa: Šmejkalova 551/19 , Brno 616 00
Jméno Alena Dohnalová 31.8.1994 - 3.2.1997
Adresa: Staňkova 377/27 , Brno 602 00
Jméno JUDr. PhDr. Jaromír Saxl 28.2.1996 - 3.2.1997
Adresa: Fryčajova 543/133 , Brno 614 00
Jméno Tomáš Götz 3.2.1997 - 22.8.1997
Adresa: Bzenecká 4191/6 , Brno 628 00
Jméno Alena Dohnalová 3.2.1997 - 22.8.1997
Adresa: Staňkova 377/27 , Brno 602 00
Jméno JUDr. PhDr. Jaromír Saxl 3.2.1997 - 22.8.1997
Adresa: Fryčajova 543/133 , Brno 614 00
člen Michal Šuhájek 22.8.1997 - 4.11.1999
Adresa: Lipská 2444/4 , Brno 616 00
předseda Ing. Roman Mikulášek 22.8.1997 - 11.12.2000
Adresa: 83 , Zahořany 252 10
člen RNDr. Michal Tuček 22.8.1997 - 11.12.2000
Adresa: Havlíčkova 167/69 , Brno 602 00
člen Ing. Milan Koutský 22.8.1997 - 11.12.2000
Adresa: Tyršovo návrší 177 , Řícmanice 664 01
předseda Ing. Milan Koutský 11.12.2000 - 5.2.2003
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Tyršovo návrší 177 , Řícmanice 664 01
člen Ing. Miroslav Chudáček 11.12.2000 - 5.2.2003
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Jelínkova 377/6 , Brno 616 00
člen Ing. Václav Foglar 5.2.2003 - 23.12.2003
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: Kuchařská 773 , Praha 190 14
člen Ing. Hanuš Šamánek 22.8.1997 - 4.8.2006
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Ruská 1751/24 , Prostějov 796 01
předseda Ing. Václav Foglar 23.12.2003 - 4.8.2006
Vznik funkce 25.6.2002
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Kuchařská 773 , Praha 190 14
člen Peter Vajda 5.2.2003 - 26.10.2006
Vznik funkce 25.6.2002
Zánik funkce 29.8.2006
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Strašák 4.8.2006 - 20.12.2007
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Zborovská 1384/14 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Šamánek 4.8.2006 - 17.1.2012
Vznik členství 26.6.2006
Adresa: Ruská 1751/24 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Peter Vajda 26.10.2006 - 17.1.2012
Vznik členství 29.8.2006
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Šamánek 17.1.2012 - 29.3.2012
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 22.8.2011
Adresa: Ruská 1751/24 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Šamánek 29.3.2012 - 29.3.2012
Vznik členství 22.8.2011
Adresa: Ruská 1751/24 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Peter Vajda 17.1.2012 - 18.4.2012
Vznik členství 29.8.2006
Zánik členství 29.11.2011
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Šamánek 29.3.2012 - 27.9.2013
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Ruská 1751/24 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Rajčák 26.4.2012 - 27.9.2013
Vznik členství 23.4.2012
Adresa: Strečnianská 3085 , 851 05 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Martin Krev 26.4.2012 - 2.10.2013
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 29.1.2013
Adresa: Špačkova 3875/6 , Brno 636 00
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Šamánek 27.9.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Ruská 1751/24 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Rajčák 27.9.2013 - 21.3.2017
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 23.4.2016
Zánik funkce 23.4.2016
Adresa: Strečnianská 5 , 851 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Miroslav Chudáček 2.10.2013 - 21.3.2017
Vznik členství 31.8.2013
Zánik členství 3.10.2016
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: Jelínkova 377/6 , Brno 616 00

Sbírka Listin Dimension, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 618/SL 65 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 25.6.2015 22.12.2015 4.1.2016 56
B 618/SL 64 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2015 5.10.2015 8.10.2015 3
B 618/SL 63 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře VH Krajský soud v Brně 5.12.2014 19.12.2014 13.1.2015 2
B 618/SL 62 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.6.2014 22.12.2014 2.1.2015 57
B 618/SL 61 notářský zápis stanovy, NZ 867/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 5.8.2014 9.10.2014 10
B 618/SL 59 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 28.3.2012 18.6.2013 20.6.2013 90
B 618/SL 58 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 22.8.2011 6.4.2012 3
B 618/SL 57 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 22.8.2011 6.4.2012 1
B 618/SL 56 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 20.6.2011 1.11.2011 84
B 618/SL 55 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 18.10.2010 97
B 618/SL 54 zpráva auditora -konsolid. účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 4.5.2009 9.9.2010 31
B 618/SL 53 zpráva auditora -konsolid. účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 9.9.2010 30
B 618/SL 52 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.2.2010 9.9.2010 29
B 618/SL 51 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 11.5.2009 28.12.2009 83
B 618/SL 50 zpráva auditora za rok 2008 Krajský soud v Brně 4.5.2009 8.12.2009 30
B 618/SL 49 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 29.12.2008 84
B 618/SL 48 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 30.10.2008 30
B 618/SL 47 účetní závěrka -zahaj. Krajský soud v Brně 30.6.2008 3.10.2008 13
B 618/SL 46 účetní závěrka -2007,Dimension a.s. Krajský soud v Brně 18.6.2008 3.10.2008 29
B 618/SL 45 účetní závěrka -2007,Dimension online Krajský soud v Brně 18.6.2008 3.10.2008 22
B 618/SL 44 ostatní -rozhod. předst. Krajský soud v Brně 4.9.2008 3.10.2008 1
B 618/SL 43 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 4.9.2008 3.10.2008 3
B 618/SL 42 notářský zápis -sml. o fúzi,NZ 722/08 Krajský soud v Brně 4.9.2008 3.10.2008 7
B 618/SL 41 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 1.7.2008 8.8.2008 1
B 618/SL 40 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 1.7.2008 8.8.2008 1
B 618/SL 39 ostatní -návrh sml. o fúzi sloučením Krajský soud v Brně 27.6.2008 27.6.2008 7
B 618/SL 38 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 21.4.2008 79
B 618/SL 37 změna právní formy, fúze - návrh Krajský soud v Brně 25.3.2008 27.3.2008 7
B 618/SL 36 notářský zápis - rozh. mim. VH, NZ 764/2007 Krajský soud v Brně 4.10.2007 23.10.2007 10
B 618/SL 35 účetní závěrka 2006 + zpr.auditora Krajský soud v Brně 29.3.2007 4.9.2007 32
B 618/SL 34 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 2.3.2006 22.5.2007 3
B 618/SL 33 zpráva auditora o ověření úč.uzáv. Krajský soud v Brně 10.4.2006 22.5.2007 14
B 618/SL 32 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 31.3.2006 6.4.2007 96
B 618/SL 31 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 31.3.2006 31.7.2006 38
B 618/SL 30 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 31.12.2004 29.3.2006 72
B 618/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.4.2004 3.12.2004 11
B 618/SL 28 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 378/04 Krajský soud v Brně 26.4.2004 3.12.2004 7
B 618/SL 27 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 13.4.2004 27.7.2004 118
B 618/SL 26 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.6.2002 21.1.2004 1
B 618/SL 25 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 4.4.2003 21.7.2003 108
B 618/SL 24 notářský zápis - ovládací smlouva Krajský soud v Brně 15.5.2003 11.7.2003 29
B 618/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.5.2003 11.7.2003 12
B 618/SL 22 ostatní - ovládací smlouva Krajský soud v Brně 14.5.2003 27.5.2003 20
B 618/SL 21 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 25.6.2002 21.2.2003 3
B 618/SL 20 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 3.12.2002 62
B 618/SL 19 ovládací smlouva Krajský soud v Brně 3.4.2002 14.10.2002 20
B 618/SL 18 ostatní - ovládací smlouva Krajský soud v Brně 3.4.2002 25.7.2002 10
B 618/SL 17 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 21.2.2002 16.7.2002 79
B 618/SL 16 ostatní - ovládací smlouva Krajský soud v Brně 3.4.2002 16.7.2002 5
B 618/SL 15 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 2.10.2001 5.11.2001 2
B 618/SL 13 doklady org. složky - plná moc Krajský soud v Brně 1.10.2001 9.10.2001 1
B 618/SL 12 ostatní - ovládací smlouva Krajský soud v Brně 7.6.2001 9.10.2001 24
B 618/SL 11 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 31.5.2001 20.9.2001 82
B 618/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 4.6.2001 9.7.2001 26
B 618/SL 9 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 2.6.2000 10.7.2000 24
B 618/SL 8 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 26.11.1999 21.3.2000 3
B 618/SL 7 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 10.8.1999 9.11.1999 18
B 618/SL 6 ostatní - odstoupení z dozor.rady Krajský soud v Brně 9.8.1999 9.11.1999 1
B 618/SL 5 účetní závěrka - 1998 + výroční zpráva Krajský soud v Brně 21.5.1999 20.7.1999 137
B 618/SL 4 účetní závěrka - 1997 + výr.zpráva Krajský soud v Brně 29.5.1998 14.7.1998 80
B 618/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 4.7.1997 25.2.1998 18
B 618/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 22.11.1996 25.2.1998 16
B 618/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 11.8.1995 25.2.1998 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dimension, a.s.

IČO (identifikační číslo) 44992211
Jméno Dimension, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 22.11.1995
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo Dimension, a.s.

Živnosti a provozovny Dimension, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Vyskočilova 1461/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1001486935
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Londýnské náměstí 856/2, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1001486943
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 7.3.2007

Živnost č. 2 Obstarávání služeb spojených se správou majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenská činnost v ekonomických a finančních záležitostech

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.1997
Zánik oprávnění 17.11.1999

Živnost č. 6 Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenská činnost v oblasti marketingu, reklamy a vnějších vztahů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Dimension, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Hložánek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dimension, a.s.

IČO: 44992211
Firma: Dimension, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.12.1991

Sídlo Dimension, a.s.

Sídlo: Pražákova 1008/69, Brno 639 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
tracking image