Firma DGV Consulting, s.r.o. IČO 25888196


DGV Consulting, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DGV Consulting, s.r.o. (25888196) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Gorkého 3037/2, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 2001 a je stále aktivní. DGV Consulting, s.r.o. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o DGV Consulting, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DGV Consulting, s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o DGV Consulting, s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro DGV Consulting, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DGV Consulting, s.r.o.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka C 34085
IČO (identifikační číslo osoby) 25888196
Jméno DGV Consulting, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.8.2001
Na společnost DGV Consulting, s.r.o. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti DGV River Side, s.r.o. se sídlem Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 55 678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl ožka číslo 31833, zanikající společnosti DGV Development s.r.o. se sídlem Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 14 645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 30449 a zanikající společnost i New Senior Residence s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava Gorkého 3037/2, PSČ 702 00 IČ 278 13 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 30408, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které jako zanikající společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016. 14.7.2016
Jediný akcionář svým rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady dne 23.10.2009 rozhodl o změně právní formy akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 10.11.2009
Společnost DGV Investment S.A., jako jediný akcionář ve společnosti DGV Consulting, a.s., poté, co prohlásila, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislost i s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, dle § 190 odst. 1 a dle § 187 odst. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpis ů, svým rozhodnutím nahrazujícím konání valné hromady, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti DGV Consulting, a.s. tak, že: 1. Základní kapitál společnosti DGV Consulting, a.s. se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, tedy z částky 5.000.000,- Kč, slovy pět milionů korun českých, na novou výši základního kapitálu 9.000.000,- Kč, slovy: devět mili onů korun českých, upsáním všech nových akcií předem určeným zájemcem, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 4 ks, slovy: čtyř kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 3. Všechny nové akcie v počtu 4 ks, slovy: čtyř kusů, budou upsány jediným akcionářem společnosti DGV Consulting, a.s., kterým je společnost DGV Investment S.A., se sídlem 1, Rue Goethe L - 1637, Luxembourg, Identifikační číslo: B 92976 (dále jen Upisovat el). 4. Emisní kurz každé nově upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, když se připouští, aby Upisovatel započetl své pohledávky v ůči společnosti DGV Investment S.A. proti pohledávkám společnosti DGV Consulting, a.s. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, a to z důvodu posílení ekonomické stability. Jedná se o tyto dohody: - Úvěrovou dohodu ze dne 20.6.2005 o půjčce 85.000,- eur s přísl. ve výši 5 % p.a. do zaplacení splatných nejpozději k 31.12.2008, - Úvěrovou dohodu ze dne 26.2.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.2008 o půjčce 1.000.000,- Kč s přísl. ve výši 5 % p.a. splatných nejpozději k 31.12.2008, - Úvěrovou dohodu ze dne 15.10.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.2008 o půjčce 500.000,- Kč s přísl. ve výši 5 % p.a. splatných nejpozději k 31.12.2008. 5. Upisovatel upíše upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností DGV Consulting, a.s. v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti DGV Consulting, a.s., vypracuje návrh smlouvy o upsání akci í a odešle jej Upisovateli do jeho sídla uvedeného v seznamu akcionářů, nebo jej Upisovateli osobně předá, a to ve lhůtě třiceti dnů od provedení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 200d a občanského soudního řádu. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti dnů od doručení jejího návrhu Upisovateli. 6. Upisovatel je povinen ve lhůtě třičeti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií, představující peněžitý vklad ve výši 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých tak, že v této lhůtě uzavře se společností DGV Consulting, a.s. smlouvu o započtení pohledávek. Návrh smlouvy bude vypracován představenstvem společnosti DGV Consulting, a.s. a bude zaslán či předán Upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Podpisy na smlouv ě o započtení musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení s Upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.1.2009 - 27.3.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6.4.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost DGV Investment S.A. jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti DGV Consulting, a.s., rozhodla takto: 3.1. zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií a základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč je zcela splacen; 5.5.2004 - 4.6.2004
3.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba aktivního zvýšení základního kapitálu pro realizaci dalších podnikatelských záměrů společnosti; 5.5.2004 - 4.6.2004
3.3. Základní kapitál se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých), tedy o částku 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nep řipouští; 5.5.2004 - 4.6.2004
3.4. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 ks (třicet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii, každá v listinné podobě s tím, že akcie nebudou registrovány; 5.5.2004 - 4.6.2004
3.5. S ohledem na prohlášení učiněné jediným akcionářem do tohoto notářského zápisu, kdy tento akcionář prohlásil, že využije zcela své přednostní právo k upsání 30 ks (třiceti kusů) nových akcií, upíše tento jediný akcionář s využitím přednostního práv a 30 kusů nových akcií v souladu s ust. § 204 odst. 5 ve smlouvě o upsání akcií; 5.5.2004 - 4.6.2004
3.6. Místem upisování akcií s využitím přednostního práva jediným akcionářem je sídlo společnosti DGV Consulting, a.s., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ: 702 00, a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den od 8.00 hodin do 15.00 hodin; 5.5.2004 - 4.6.2004
3.7. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva jediným akcionářem je termín od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Upisování, které začne dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.5.2004 - 4.6.2004
3.8. Jediný akcionář upíše 30 kusů akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v usta novení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a k upsání těchto akcií se poskytuje lhůta 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží jedinému akcionáři představenstvo společnosti, a to nejpozději do 15 dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. 5.5.2004 - 4.6.2004
3.9. Jediný akcionář je povinen splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, číslo účtu 190024758/0300 před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do přísl. obchodního rejs tříku, a to do 30 dnů ode dne úpisu akcií. Zbylou část emisního kursu nových akcií je povinen doplatit do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.5.2004 - 4.6.2004

Aktuální kontaktní údaje DGV Consulting, s.r.o.

Kapitál DGV Consulting, s.r.o.

zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.9.2014
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.11.2009 - 25.9.2014
zakladni jmění 9 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2009 - 10.11.2009
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.8.2004 - 27.3.2009
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.6.2004 - 24.8.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.2003 - 4.6.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.8.2001 - 26.2.2003

Akcie DGV Consulting, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 27.3.2009 - 10.11.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 4.6.2004 - 10.11.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 27.8.2001 - 4.6.2004

Sídlo DGV Consulting, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Gorkého 3037/2 , Ostrava 702 00 8.11.2017
Adresa Gorkého 3037/2 , Ostrava 702 00 10.11.2009 - 8.11.2017
Adresa Gorkého 3037/2 , Ostrava 702 00 27.8.2001 - 10.11.2009

Předmět podnikání DGV Consulting, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.11.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.11.2009 - 8.11.2017

Předmět činnosti DGV Consulting, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Zprostředkování obchodu 3.1.2004 - 10.11.2009
Velkoobchod 3.1.2004 - 10.11.2009
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 3.1.2004 - 10.11.2009
Realitní činnost 3.1.2004 - 10.11.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 3.1.2004 - 10.11.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 3.1.2004 - 10.11.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 3.1.2004 - 10.11.2009
Zprostředkování služeb 3.1.2004 - 10.11.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.8.2001 - 10.11.2009

vedení firmy DGV Consulting, s.r.o.

Statutární orgán DGV Consulting, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jednatel jedná za společnost samostatně. 25.9.2014
Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně a v plném rozsahu. 10.11.2009 - 25.9.2014
Jednání: Za představenstvo (společnost) jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. 27.8.2001 - 10.11.2009
jednatel Ing. Zdeněk Jurczyk 25.9.2014
Vznik funkce 10.11.2009
Adresa: Majakovského 2046/4 , Karviná 734 01
Jednatel Ing. Jozef Dejčík 8.11.2017
Vznik funkce 10.11.2009
Adresa: Sklopčická 594 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ing. Danuše Spiššiaková 27.8.2001 - 5.5.2004
Vznik členství 27.8.2001
Zánik členství 16.1.2004
Adresa: Volgogradská 2413/88 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Jozef Dejčík 27.8.2001 - 23.11.2006
Vznik členství 27.8.2001
Zánik členství 27.10.2006
Zánik funkce 27.10.2006
Adresa: Sklopčická 594 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ing. Zdeněk Jurczyk 27.8.2001 - 23.11.2006
Vznik členství 27.8.2001
Zánik členství 27.10.2006
Adresa: Majakovského 2046/4 , Karviná 734 01
člen představenstva Vítězslav Grygar 5.5.2004 - 23.11.2006
Vznik členství 7.4.2004
Zánik členství 27.10.2006
Adresa: 19 , Kyjovice 747 68
předseda představenstva Ing. Jozef Dejčík 23.11.2006 - 10.11.2009
Vznik členství 27.10.2006
Vznik funkce 28.10.2006
Adresa: Sklopčická 594 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ing. Zdeněk Jurczyk 23.11.2006 - 10.11.2009
Vznik členství 27.10.2006
Adresa: Majakovského 2046/4 , Karviná 734 01
člen představenstva Ing. Ivan Kupka 23.11.2006 - 10.11.2009
Vznik členství 27.10.2006
Adresa: Bohumínská 446/59 , Ostrava 710 00
jednatel Ing. Jozef Dejčík 10.11.2009 - 16.8.2013
Vznik funkce 10.11.2009
Adresa: Sklopčická 594 , Ostrava 725 26
jednatel Ing. Zdeněk Jurczyk 10.11.2009 - 25.9.2014
Vznik funkce 10.11.2009
Adresa: Majakovského 2046/4 , Karviná 734 01
jednatel Ing. Jozef Dejčík 16.8.2013 - 25.9.2014
Vznik funkce 10.11.2009
Adresa: Sklopčická 594 , Ostrava 725 26
jednatel Ing. Jozef Dejčík 25.9.2014 - 8.11.2017
Vznik funkce 10.11.2009
Adresa: Sklopčická 594 , Ostrava 725 26

Dozorčí rada DGV Consulting, s.r.o.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Marie Parmová 27.8.2001 - 14.11.2002
Vznik členství 27.8.2001
Zánik členství 27.8.2002
Zánik funkce 27.8.2002
Adresa: Vdovská 761/17 , Ostrava 712 00
člen Ing. Daniel Kadlec 27.8.2001 - 14.11.2002
Vznik členství 27.8.2001
Zánik členství 27.8.2002
Adresa: Englišova 2201/81 , Opava 746 01
člen Ing. Jan Hromada 27.8.2001 - 14.11.2002
Vznik členství 27.8.2001
Zánik členství 27.8.2002
Adresa: Gorkého 1431/8 , Opava 746 01
předseda Ing. Marie Parmová 14.11.2002 - 29.9.2003
Vznik členství 28.8.2002
Zánik členství 4.6.2003
Vznik funkce 28.8.2002
Zánik funkce 4.6.2003
Adresa: Vdovská 761/17 , Ostrava 712 00
člen Ing. Daniel Kadlec 14.11.2002 - 29.9.2003
Vznik členství 28.8.2002
Zánik členství 4.6.2003
Adresa: Englišova 2201/81 , Opava 746 01
člen Ing. Jan Hromada 14.11.2002 - 29.9.2003
Vznik členství 28.8.2002
Zánik členství 4.6.2003
Adresa: Gorkého 1431/8 , Opava 746 01
předseda Michal Wittmann 29.9.2003 - 10.11.2009
Vznik členství 5.6.2003
Vznik funkce 5.6.2003
Adresa:
27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, Velkovévodství lucemburské
člen PhDr. Jindřich Beznoska 29.9.2003 - 10.11.2009
Vznik členství 5.6.2003
Adresa: Kafkova 586/13 , Praha 160 00
člen Ing. Karel Žalský 29.9.2003 - 10.11.2009
Vznik členství 5.6.2003
Adresa: Žilovská 761 , Praha 155 00

Sbírka Listin DGV Consulting, s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 34085/SL 33 účetní závěrka [2012] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 15.5.2015 19.5.2015 9
C 34085/SL 32 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 15.5.2015 18.5.2015 8
C 34085/SL 31 účetní závěrka [2013]  vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 20.5.2014 29.5.2014 9
C 34085/SL 30 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2011,vč. přílohy, RJS Krajský soud v Ostravě 21.6.2012 9.8.2012 14
C 34085/SL 29 účetní závěrka r. 2010,vč. přílohy, RJS Krajský soud v Ostravě 20.5.2011 24.5.2011 14
C 34085/SL 28 účetní závěrka r. 2009 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 20.5.2010 21.5.2010 12
C 34085/SL 27 notářský zápis Nz 577/2009 RJA vč.ÚPZ ZL Krajský soud v Ostravě 23.10.2009 12.1.2010 15.1.2010 23
C 34085/SL 26 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu zm.práv.formy Krajský soud v Ostravě 14.9.2009 16.9.2009 16.9.2009 11
C 34085/SL 25 účetní závěrka r. 2007 Rozvaha,VZZ Krajský soud v Ostravě 8.8.2008 4.9.2008 7
C 34085/SL 24 účetní závěrka r. 2007 přílohy Krajský soud v Ostravě 8.8.2008 4.9.2008 7
C 34085/SL 23 ostatní § 66a/9 r. 2006 Krajský soud v Ostravě 3.4.2007 12.4.2007 1
C 34085/SL 22 účetní závěrka r. 2006 příl. Krajský soud v Ostravě 3.4.2007 12.4.2007 6
C 34085/SL 21 účetní závěrka r. 2006 VZZ Krajský soud v Ostravě 3.4.2007 12.4.2007 2
C 34085/SL 20 účetní závěrka r. 2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 3.4.2007 12.4.2007 4
C 34085/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst.-volb Krajský soud v Ostravě 28.10.2006 21.11.2006 5.12.2006 1
C 34085/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akci.-volba Krajský soud v Ostravě 27.10.2006 21.11.2006 5.12.2006 4
C 34085/SL 17 ostatní -oznámení o vzd.se funkce Krajský soud v Ostravě 14.8.2006 21.11.2006 5.12.2006 1
C 34085/SL 16 podpisové vzory Ing.Dejčík,Jurczyk,Kupka Krajský soud v Ostravě 13.11.2006 21.11.2006 5.12.2006 3
C 34085/SL 15 ostatní -§ 66a/9 o.z.-r.2005 Krajský soud v Ostravě 21.4.2006 25.4.2006 1
C 34085/SL 14 účetní závěrka r.2005 s příl. Krajský soud v Ostravě 21.4.2006 25.4.2006 12
C 34085/SL 13 výroční zpráva 2004,vč.úč.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 7.4.2005 14.4.2005 25
C 34085/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 3.8.2004 4.8.2004 25
C 34085/SL 9 notářský zápis Nz 301/2004 RJA-změny +hos.r03 Krajský soud v Ostravě 6.4.2004 7.5.2004 10
C 34085/SL 11 výroční zpráva 2003,vč.úč.z.,zpr.aud.§66a/9 Krajský soud v Ostravě 7.5.2004 24
C 34085/SL 10 podpisové vzory Vítězslav Grygar Krajský soud v Ostravě 14.4.2004 7.5.2004 1
C 34085/SL 8 notářský zápis NZ 270/03 RJA-změny+Stanovy Krajský soud v Ostravě 1.9.2003 7.11.2003 10.11.2003 33
C 34085/SL 7 výroční zpráva 2002,vč.úč.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 17.6.2003 19.6.2003 20
C 34085/SL 6 ostatní § 66 odst.9 o.z. (r. 2002) Krajský soud v Ostravě 17.6.2003 19.6.2003 6
C 34085/SL 5 výroční zpráva 2001,vč.úč.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 27.6.2002 22
C 34085/SL 4 ostatní § 66a/9 o.z.(2001) Krajský soud v Ostravě 4.4.2002 12.4.2002 6
C 34085/SL 3 podpisové vzory 3x DR+3x představ. Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 15.6.2001 25.9.2001 12
C 34085/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -záp.z předs. + DR-volba Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 15.6.2001 25.9.2001 2
C 34085/SL 1 notářský zápis Nz 333/2001-zaklad.list. Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 15.6.2001 25.9.2001 39

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DGV Consulting, s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 25888196
Jméno DGV Consulting, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 27.8.2001
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo DGV Consulting, s.r.o.

Živnosti a provozovny DGV Consulting, s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.8.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Gorkého 3037/2, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000897761
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 27.8.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Nekázanka 880/11, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000897770
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 22.10.2003

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DGV Consulting, s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Jozef Dejčík MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Jurczyk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DGV Consulting, s.r.o.

IČO: 25888196
Firma: DGV Consulting, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.8.2001

Sídlo DGV Consulting, s.r.o.

Sídlo: Gorkého 3037/2, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image