Hlavní navigace

FIRMA DEZA, a.s. IČO: 00011835

DEZA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

DEZA, a.s. (00011835) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. DEZA, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o DEZA, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro DEZA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DEZA, a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 29. 12. 1990
Spisová značka: B 120
IČO (identifikační číslo osoby): 00011835
Jméno: DEZA, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Zapsána dne: 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.2.2014 - 22.4.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 11.2.2014 - 22.4.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 11.2.2014 - 22.4.2016
Na společnost DEZA , a.s., IČ 00011835, se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 jmění společnosti AGROBOHEMIE a.s., IČ 63078121, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, jako zanikající společnosti. Společnost DEZA, a.s. je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti AGROBOHEMIE a.s. 30.6.2008
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25.července 2005 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 1.července 2005, doručené společnosti dne 1.července 2005, přijaté v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§181i až 183n. Valná hromada emitenta DEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejsříku Valašské Meziříčí, úplnou adresou sídla Valašské Meziříčí, Masarykova č. p. 753, PSČ 757 28, IČ 00011835, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§183i až 183n následující usnesení: 1/ Určení hlavního akcionáře - valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 29.6.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společn ostí DEZA a.s., které jsou v majetku PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 a které jsou u oprávněné osoby pro PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, je hlavním akcionářem společnosti DEZA a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti DEZA a.s. ve výši 99,10%, neboť jsou pro něj u oprávněné osoby uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1 091 166 000,- Kč; 2/ Osvědčení PRECHEZA a.s. jako hlavního akcionáře - valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Krajským soud em v Ostravě, oddíl B, vložka 153 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionárů) na jeh o osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění; 3/ Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1 000,- Kč a 1 000 000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 6 2, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n; 4/ Určení výše protiplnění - valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 3 135,-- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 3 134 736,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 243-143/05; 5/ Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům - vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; 6/ Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky - dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (aciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnos ti DEZA a.s. v kanceláři asistenta finančního ředitele každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní dobu od 8.00 do 14.00 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o  převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zas lání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papí rů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účasnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje j inak. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. 7/ Lhůta pro poskytnutí protiplnění - valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odst. 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a které nebude kratší n ež 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. 8/ Zmocnění představenstvu - valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně , aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. 29.7.2005 - 26.7.2006
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb., rozhodnutím č. 569/1990 ministra průmyslu ČR, na základě zakladatelského plánu ze dne 31.12.1990 a přijatých stanov. 29.12.1990
Den vzniku: 31. prosince 1990 29.12.1990
Základní jmění činí 818 096 000 Kčs, s toho SOU 19 318 000,- Kčs. 29.12.1990 - 11.12.1992
Název společnosti: - v jazyce anglickém: DEZA, Company Limited - v jazyce španělském: DEZA, Sociedad Anonima - v jazyce německém: DEZA, Aktiengesellschaft - v jazyce francouzském: DEZA, Sociéte Anonyma - v jazyce ruském: DEZA, akcioněrnoe obščestvo 29.12.1990 - 5.5.1995

Kapitál DEZA, a.s.

Základní kapitál 1 101 025 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.7.2006
Základní kapitál 1 101 025 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.1992  - 26.7.2006
Základní kapitál 818 096 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1990  - 11.12.1992

Akcie DEZA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 101 025 000 Kč 1 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 101 18.7.2007  - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 18.7.2007  - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 18.7.2007  - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 970 28.12.2000  - 28.12.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 970 28.12.2000  - 18.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 131 025 28.12.2000  - 18.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 101 025 17.7.1997  - 28.12.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 33 032 11.12.1992  - 17.7.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 067 993 11.12.1992  - 17.7.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 79 878 29.12.1990  - 11.12.1992

Sídlo DEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Masarykova 753, Valašské Meziříčí 75701, Česká republika 11.2.2014
Adresa: Masarykova č.p. 753, Valašské Meziříčí 75728, Česká republika 6.8.2001 - 11.2.2014
Adresa: Masarykova 753, Valašské Meziříčí 75728, Česká republika 17.7.1997 - 6.8.2001
Adresa: Hřbitovní 753, Valašské Meziříčí 75728, Česká republika 3.9.1993 - 17.7.1997
Adresa: , Valašské Meziříčí 75727, Česká republika 29.12.1990 - 3.9.1993

Předmět podnikání DEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 11.2.2014
Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.2.2014
Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.2.2014
Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 11.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2008
výroba a zpracování paliv a maziv 25.11.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.11.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.11.2008
opravy silničních vozidel 25.11.2008
hostinská činnost 25.11.2008
čištění a praní textilu a oděvů 25.11.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.11.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 25.11.2008
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 25.11.2008 - 11.2.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 25.11.2008 - 11.2.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostání provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.11.2008 - 11.2.2014
silniční motorová doprava vnitrostátní příležitostná osobní 25.11.2008 - 11.2.2014
obchod s elektřinou 1.8.2005
distribuce elektřiny 18.8.2004
výroba tepelné energie 18.8.2004
rozvod tepelné energie 18.8.2004
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 18.8.2004 - 25.11.2008
opravy silničních vozidel 18.8.2004 - 25.11.2008
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 18.8.2004 - 25.11.2008
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 18.8.2004 - 25.11.2008
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 18.8.2004 - 25.11.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 18.8.2004 - 25.11.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 18.8.2004 - 25.11.2008
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 3.11.2000 - 18.8.2004
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 3.11.2000 - 18.8.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na kus balení 6.9.1999 - 18.8.2004
hostinská činnost 6.9.1999 - 25.11.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21.7.1998 - 25.11.2008
provozování vodovodů a kanalizací 17.7.1997 - 18.8.2004
posuzování vlivů na životní prostředí 17.7.1997 - 25.11.2008
výroba elektřiny 10.10.1996
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu 10.10.1996 - 17.7.1997
výroba jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 10.10.1996 - 3.11.2000
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 10.10.1996 - 18.8.2004
opravy motorových vozidel 10.10.1996 - 18.8.2004
rozvod elektřiny 10.10.1996 - 18.8.2004
výroba tepla 10.10.1996 - 18.8.2004
rozvod tepla 10.10.1996 - 18.8.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.10.1996 - 25.11.2008
silniční motorová doprava nákladní 10.10.1996 - 25.11.2008
silniční motorová doprava osobní 10.10.1996 - 25.11.2008
vypracování sanačních koncepcí při znečištění půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod 31.10.1995 - 17.7.1997
průzkum a odborné posudky na kontaminaci v půdě, budovách, vzduchu a vodách včetně podzemních vod 31.10.1995 - 17.7.1997
provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod 31.10.1995 - 25.11.2008
práce s mechanismy 31.10.1995 - 25.11.2008
hostinská činnost 3.9.1993 - 31.10.1995
výroba dřevěných obalů 3.9.1993 - 31.10.1995
plnění tlakových nádob na plyny 3.9.1993 - 10.10.1996
výroba a odbyt jedů a žíravin, s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 3.9.1993 - 10.10.1996
podnikání v oblasti nakládání s odpady 3.9.1993 - 10.10.1996
silniční motorová doprava 3.9.1993 - 10.10.1996
rozvod pitné vody 3.9.1993 - 17.7.1997
zpracování ekologických expertiz vč. vypracování ekologických programů 3.9.1993 - 17.7.1997
výroba vápna 3.9.1993 - 6.8.2001
veřejné ubytovací služby 3.9.1993 - 18.8.2004
obchodní činnost 3.9.1993 - 18.8.2004
výroba základních a pomocných chemických výrobků 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba technických plynů 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba výrobků ze surového dehtu 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba syntetických pryskyřic 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba čistých chemikálií 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba gumárenských a plastikářských přípravků 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba demineralizované vody 3.9.1993 - 25.11.2008
čištění cisteren 3.9.1993 - 25.11.2008
mechanické, chemické a biologické čištění vody 3.9.1993 - 25.11.2008
pronájem nemovitostí vč. nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 3.9.1993 - 25.11.2008
provádění chemických analýz 3.9.1993 - 25.11.2008
zpracování surového dehtu, směsných dehtových olejů, surového benzolu, výroba základních aromátů-benzenu, toluenu, xylenu, výroba antrachinonu, antracenu, naftalenu, ftalenhydridu, ftalátových změkčovadel, impregnačních olejů, inden-kumaronových pryskyřic, výrobků pyridinové a chinolinové skupiny, retortových sazí a černouhelných smol, výroba pomocných látek a vedlejších výrobků souvisejících s tímto odvětvím 29.12.1990 - 3.9.1993
výroba chemických výrobků všeobecného charakteru 29.12.1990 - 3.9.1993
nabývání a odbyt výrobků výše uvedených druhů 29.12.1990 - 3.9.1993
výroba a opravy chemických zařízení, strojírenských zařízení a náhradních dílů 29.12.1990 - 3.9.1993
projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 29.12.1990 - 3.9.1993
provoz a poskytování služeb výpočetní techniky 29.12.1990 - 3.9.1993
výzkumné a vývojové práce v oboru organické a anorganické chemie 29.12.1990 - 3.9.1993
výroba a prodej páry 29.12.1990 - 3.9.1993

Vedení firmy DEZA, a.s.

Statutární orgán DEZA, a.s.

člen představenstva Ing. Radomír Masařík
Ve funkci od 9.11.2021
Adresa Štěpánov 1067, 75701 Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Daniel Hruška
Ve funkci od 8.3.2023
Adresa U Vodojemu 1194, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 4.7.2019
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Martin Marek
Ve funkci od 6.12.2019
Adresa Horní Dráhy 2701, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Pavel Pustějovský
Ve funkci od 24.8.2021 do 9.11.2021
Adresa Beskydská 1530, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Pavel Pustějovský
Ve funkci od 19.12.2016 do 24.8.2021
Adresa Beskydská 1530, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Martin Marek
Ve funkci od 29.10.2014 do 6.12.2019
Adresa Horní Dráhy 2701, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 24.6.2014 do 4.7.2019
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Martin Marek
Ve funkci od 11.2.2014 do 29.10.2014
Adresa Horní Dráhy 2701, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 18.8.2013 do 24.6.2014
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček
Ve funkci od 24.3.2014 do 20.6.2014
Adresa Sluneční 2408, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Karel Jiříček
Ve funkci od 11.2.2014 do 24.3.2014
Adresa Sluneční 2408, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Martin Marek
Ve funkci od 9.11.2009 do 11.2.2014
Adresa Horní Dráhy 2701, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček
Ve funkci od 25.7.2012 do 11.2.2014
Adresa Sluneční 2408, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček
Ve funkci od 25.7.2012 do 11.2.2014
Adresa Sluneční 2408, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 25.6.2009 do 18.8.2013
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček
Ve funkci od 18.7.2007 do 25.7.2012
Adresa Sluneční 2408, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Ivo Hanáček
Ve funkci od 18.7.2007 do 9.11.2009
Adresa Pod Kozincem 1309, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
předseda představenstva ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 18.8.2004 do 25.6.2009
Adresa Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Karel Jiříček
Ve funkci od 26.7.2006 do 18.7.2007
Adresa Sluneční 2408, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Jan Kadaník
Ve funkci od 27.12.2006 do 28.5.2007
Adresa Čtyřkoly 39, 25722 Čerčany
místopředseda představenstva Ing. Jan Kadaník
Ve funkci od 18.8.2004 do 27.12.2006
Adresa Vlkova 507/16, Praha 3
člen představenstva Ing. Karel Jiříček
Ve funkci od 25.9.2002 do 26.7.2006
Adresa Sokolská 1088, Valašské Meziříčí
člen představenstva ing. Miloš Malík
Ve funkci od 6.9.1999 do 18.8.2004
Adresa Poličná 219, Valašské Meziříčí
předseda představenstva ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 6.9.1999 do 18.8.2004
Adresa Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Antonín Mlčoch CSc.
Ve funkci od 8.2.2002 do 18.8.2004
Adresa Kodaňská 48, Praha 10
člen představenstva Ing. Jan Kadaník
Ve funkci od 25.9.2002 do 18.8.2004
Adresa Vlkova 507/16, Praha 3
člen představenstva Ing. Ivo Hanáček
Ve funkci od 22.12.2000 do 25.9.2002
Adresa Pod Kozincem 1309, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Hana Mazochová
Ve funkci od 8.2.2002 do 25.9.2002
Adresa Tyršova 12, 75124 Přerov
člen představenstva Ing. Bohumil Dohnal
Ve funkci od 6.9.1999 do 8.2.2002
Adresa , 28912 Velenka 115
místopředseda představenstva Ing. Aleš Zvolánek
Ve funkci od 6.9.2000 do 8.2.2002
Adresa Čacké 1510, 53002 Pardubice
člen představenstva Ing. Radek Hartman
Ve funkci od 6.9.2000 do 22.12.2000
Adresa Duškova 6/967, 15000 Praha 5 - Smíchov
člen představenstva Ing. Ivo Hanáček
Ve funkci od 22.12.2000 do 22.12.2000
Adresa Po Kozincem 1309, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pečenka
Ve funkci od 6.9.1999 do 6.9.2000
Adresa Dittrichova 25, 12000 Praha 2
člen představenstva Ing. Aleš Zvolánek
Ve funkci od 6.9.1999 do 6.9.2000
Adresa Čacké 1510, 53002 Pardubice
předseda představenstva ing. Miloš Malík
Ve funkci od 3.9.1993 do 6.9.1999
Adresa Poličná 219, Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva ing. Ladislav Mráček
Ve funkci od 8.4.1997 do 6.9.1999
Adresa Cihlářská 467/23, Praha 9 - Prosek
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks
Ve funkci od 21.7.1998 do 6.9.1999
Adresa Kodaňská 1459/48, Praha 10
člen představenstva ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 21.7.1998 do 6.9.1999
Adresa Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva ing. Jiří Chroustovský
Ve funkci od 14.9.1998 do 6.9.1999
Adresa Geologická 992/3, Praha 5 - Hlubočepy
člen představenstva Ing. Vladimír Osoba
Ve funkci od 25.3.1999 do 6.9.1999
Adresa Nevanova 1060/34, Praha 6
člen představenstva Ing. Helena Miškovičová
Ve funkci od 21.7.1998 do 25.3.1999
Adresa nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5-Radotín
člen představenstva ing. Jiří Chroustovský
Ve funkci od 10.10.1996 do 14.9.1998
Adresa Geologická 992/3, Praha 5 - Hlubočepy
člen představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 10.10.1996 do 21.7.1998
Adresa Poličná 468, Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Čermák
Ve funkci od 8.4.1997 do 21.7.1998
Adresa Karasova 1a), Přerov II-Předmostí
člen představenstva Ing. Jiří Beneš
Ve funkci od 8.4.1997 do 21.7.1998
Adresa Ladova 23, Brno
II. místopředseda představenstva Mgr. Viktor Morawitz
Ve funkci od 5.5.1995 do 8.4.1997
Adresa Voříškova 17, Brno
člen představenstva Ing. Miroslav Čermák
Ve funkci od 31.10.1995 do 8.4.1997
Adresa Karasova 11, Přerov II, Předmostí
člen představenstva ing. Ladislav Mráček
Ve funkci od 10.10.1996 do 8.4.1997
Adresa Cihlářská 467/23, Praha 9 - Prosek
člen představenstva Ing. Karel Jiříček
Ve funkci od 29.12.1990 do 10.10.1996
Adresa Sokolská 1088, Valašské Meziříčí
člen představenstva JUDr. Tomáš Vícha
Ve funkci od 3.9.1993 do 10.10.1996
Adresa J. Herolda 2, Ostrava-Hrabůvka
člen představenstva Ing. Pavol Baranec
Ve funkci od 3.9.1993 do 10.10.1996
Adresa Kuzmányho 24, Považská Bystrica
člen představenstva Ing. Libor Dobrý
Ve funkci od 20.9.1994 do 10.10.1996
Adresa Hlinky 19a, Brno
I. místopředseda představenstva Ing. Oldřich Kuchař
Ve funkci od 3.9.1993 do 31.10.1995
Adresa Chabařovická 19, Praha 8 - Kobylisy
II. místopředseda představenstva Jiří Čížek
Ve funkci od 3.9.1993 do 5.5.1995
Adresa Na Výsluní 2309, Praha 10- Strašnice
člen představenstva Ing. Jarmil Vlach
Ve funkci od 3.9.1993 do 20.9.1994
Adresa Strnadova 2377, Brno 4, Líšeň
člen představenstva Doc. Ing. Milan Hronec DrSc.
Ve funkci od 29.12.1990 do 3.9.1993
Adresa Martinčekova 30, Bratislava
člen představenstva Ing. Zbyněk Přikryl
Ve funkci od 29.12.1990 do 3.9.1993
Adresa Raškovice 127, okr. Frýdek-Místek
předseda představenstva a ředitel Ing. Miloš Malík
Ve funkci od 25.6.1991 do 3.9.1993
Adresa Poličná 219, Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Milan Rotnagl
Ve funkci od 11.12.1992 do 3.9.1993
Adresa Janáčkovo nábř. 3, Praha 5, Smíchov
člen představenstva Ing. Pavel Gall
Ve funkci od 3.9.1993 do 3.9.1993
Adresa E. Valenty 27, Prostějov
člen představenstva Ing. Pavel Hromádka
Ve funkci od 3.9.1993 do 3.9.1993
Adresa Na Šištotě 276, Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Vlastislav Ondráček
Ve funkci od 3.9.1993 do 3.9.1993
Adresa Křižná 618, Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc.
Ve funkci od 29.12.1990 do 11.12.1992
Adresa Předpolí 27, Praha 10, Strašnice
předseda představenstva Ing. Miloš Malík
Ve funkci od 29.12.1990 do 25.6.1991
Adresa Poličná 219, Valašské Meziříčí

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DEZA, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00011835
Jméno: DEZA, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1991
Celkový počet živností: 51
Aktivních živností: 12

Sídlo DEZA, a.s.

Sídlo: Masarykova 753, Valašské Meziříčí 75701

Živnosti DEZA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 11. 2013

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 11. 2009

Živnost č. 3 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 11. 2008

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2008

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2008

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 2. 1999

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 3. 1998

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 3. 1996

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 9. 1994

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 12. 1992

Živnost č. 11 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 12 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán DEZA, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Marek
Člen statutárního orgánu: Ing. Zbyněk Průša
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Pustějovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DEZA, a.s.

IČO: 00011835
Firma: DEZA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Valašské Meziříčí
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1991

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní pozemní osobní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Ostatní vzdělávání
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel