Firma DEZA, a.s. IČO 00011835


DEZA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DEZA, a.s. (00011835) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. DEZA, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o DEZA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DEZA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o DEZA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro DEZA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DEZA, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 120
IČO (identifikační číslo osoby) 00011835
Jméno DEZA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.2.2014 - 22.4.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 11.2.2014 - 22.4.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 11.2.2014 - 22.4.2016
Na společnost DEZA , a.s., IČ 00011835, se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 jmění společnosti AGROBOHEMIE a.s., IČ 63078121, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, jako zanikající společnosti. Společnost DEZA, a.s. je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti AGROBOHEMIE a.s. 30.6.2008
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25.července 2005 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 1.července 2005, doručené společnosti dne 1.července 2005, přijaté v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§181i až 183n. Valná hromada emitenta DEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejsříku Valašské Meziříčí, úplnou adresou sídla Valašské Meziříčí, Masarykova č. p. 753, PSČ 757 28, IČ 00011835, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§183i až 183n následující usnesení: 1/ Určení hlavního akcionáře - valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 29.6.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společn ostí DEZA a.s., které jsou v majetku PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 a které jsou u oprávněné osoby pro PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, je hlavním akcionářem společnosti DEZA a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti DEZA a.s. ve výši 99,10%, neboť jsou pro něj u oprávněné osoby uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1 091 166 000,- Kč; 2/ Osvědčení PRECHEZA a.s. jako hlavního akcionáře - valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Krajským soud em v Ostravě, oddíl B, vložka 153 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionárů) na jeh o osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění; 3/ Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1 000,- Kč a 1 000 000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 6 2, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n; 4/ Určení výše protiplnění - valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 3 135,-- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 3 134 736,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 243-143/05; 5/ Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům - vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; 6/ Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky - dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (aciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnos ti DEZA a.s. v kanceláři asistenta finančního ředitele každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní dobu od 8.00 do 14.00 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o  převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zas lání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papí rů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účasnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje j inak. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. 7/ Lhůta pro poskytnutí protiplnění - valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odst. 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a které nebude kratší n ež 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. 8/ Zmocnění představenstvu - valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně , aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. 29.7.2005 - 26.7.2006
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb., rozhodnutím č. 569/1990 ministra průmyslu ČR, na základě zakladatelského plánu ze dne 31.12.1990 a přijatých stanov. 29.12.1990
Den vzniku: 31. prosince 1990 29.12.1990
Základní jmění činí 818 096 000 Kčs, s toho SOU 19 318 000,- Kčs. 29.12.1990 - 11.12.1992
Název společnosti: - v jazyce anglickém: DEZA, Company Limited - v jazyce španělském: DEZA, Sociedad Anonima - v jazyce německém: DEZA, Aktiengesellschaft - v jazyce francouzském: DEZA, Sociéte Anonyma - v jazyce ruském: DEZA, akcioněrnoe obščestvo 29.12.1990 - 5.5.1995

Kapitál DEZA, a.s.

zakladni jmění 1 101 030 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.7.2006
zakladni jmění 1 101 030 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.1992 - 26.7.2006
zakladni jmění 818 096 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1990 - 11.12.1992

Akcie DEZA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 101 030 000 Kč 1 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 101 18.7.2007 - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 18.7.2007 - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 18.7.2007 - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 970 28.12.2000 - 28.12.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 970 28.12.2000 - 18.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 131 025 28.12.2000 - 18.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 101 025 17.7.1997 - 28.12.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 33 032 11.12.1992 - 17.7.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 067 993 11.12.1992 - 17.7.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 79 878 29.12.1990 - 11.12.1992

Sídlo DEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykova 753 , Valašské Meziříčí 757 01 11.2.2014
Adresa Masarykova 753 , Valašské Meziříčí 757 01 6.8.2001 - 11.2.2014
Adresa Masarykova 753 , Valašské Meziříčí 757 01 17.7.1997 - 6.8.2001
Adresa Hřbitovní 753 , 757 28 Valašské Meziříčí Česká republika
3.9.1993 - 17.7.1997
Adresa 757 27 Valašské Meziříčí Česká republika
29.12.1990 - 3.9.1993

Předmět podnikání DEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 11.2.2014
Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.2.2014
Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.2.2014
Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 11.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2008
výroba a zpracování paliv a maziv 25.11.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.11.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.11.2008
opravy silničních vozidel 25.11.2008
hostinská činnost 25.11.2008
čištění a praní textilu a oděvů 25.11.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.11.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 25.11.2008
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 25.11.2008 - 11.2.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 25.11.2008 - 11.2.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostání provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.11.2008 - 11.2.2014
silniční motorová doprava vnitrostátní příležitostná osobní 25.11.2008 - 11.2.2014
obchod s elektřinou 1.8.2005
distribuce elektřiny 18.8.2004
výroba tepelné energie 18.8.2004
rozvod tepelné energie 18.8.2004
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 18.8.2004 - 25.11.2008
opravy silničních vozidel 18.8.2004 - 25.11.2008
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 18.8.2004 - 25.11.2008
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 18.8.2004 - 25.11.2008
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 18.8.2004 - 25.11.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 18.8.2004 - 25.11.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 18.8.2004 - 25.11.2008
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 3.11.2000 - 18.8.2004
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 3.11.2000 - 18.8.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na kus balení 6.9.1999 - 18.8.2004
hostinská činnost 6.9.1999 - 25.11.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21.7.1998 - 25.11.2008
provozování vodovodů a kanalizací 17.7.1997 - 18.8.2004
posuzování vlivů na životní prostředí 17.7.1997 - 25.11.2008
výroba elektřiny 10.10.1996
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu 10.10.1996 - 17.7.1997
výroba jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 10.10.1996 - 3.11.2000
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 10.10.1996 - 18.8.2004
opravy motorových vozidel 10.10.1996 - 18.8.2004
rozvod elektřiny 10.10.1996 - 18.8.2004
výroba tepla 10.10.1996 - 18.8.2004
rozvod tepla 10.10.1996 - 18.8.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.10.1996 - 25.11.2008
silniční motorová doprava nákladní 10.10.1996 - 25.11.2008
silniční motorová doprava osobní 10.10.1996 - 25.11.2008
vypracování sanačních koncepcí při znečištění půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod 31.10.1995 - 17.7.1997
průzkum a odborné posudky na kontaminaci v půdě, budovách, vzduchu a vodách včetně podzemních vod 31.10.1995 - 17.7.1997
provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod 31.10.1995 - 25.11.2008
práce s mechanismy 31.10.1995 - 25.11.2008
hostinská činnost 3.9.1993 - 31.10.1995
výroba dřevěných obalů 3.9.1993 - 31.10.1995
plnění tlakových nádob na plyny 3.9.1993 - 10.10.1996
výroba a odbyt jedů a žíravin, s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 3.9.1993 - 10.10.1996
podnikání v oblasti nakládání s odpady 3.9.1993 - 10.10.1996
silniční motorová doprava 3.9.1993 - 10.10.1996
rozvod pitné vody 3.9.1993 - 17.7.1997
zpracování ekologických expertiz vč. vypracování ekologických programů 3.9.1993 - 17.7.1997
výroba vápna 3.9.1993 - 6.8.2001
veřejné ubytovací služby 3.9.1993 - 18.8.2004
obchodní činnost 3.9.1993 - 18.8.2004
výroba základních a pomocných chemických výrobků 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba technických plynů 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba výrobků ze surového dehtu 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba syntetických pryskyřic 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba čistých chemikálií 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba gumárenských a plastikářských přípravků 3.9.1993 - 25.11.2008
výroba demineralizované vody 3.9.1993 - 25.11.2008
čištění cisteren 3.9.1993 - 25.11.2008
mechanické, chemické a biologické čištění vody 3.9.1993 - 25.11.2008
pronájem nemovitostí vč. nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 3.9.1993 - 25.11.2008
provádění chemických analýz 3.9.1993 - 25.11.2008
zpracování surového dehtu, směsných dehtových olejů, surového benzolu, výroba základních aromátů-benzenu, toluenu, xylenu, výroba antrachinonu, antracenu, naftalenu, ftalenhydridu, ftalátových změkčovadel, impregnačních olejů, inden-kumaronových pryskyřic, výrobků pyridinové a chinolinové skupiny, retortových sazí a černouhelných smol, výroba pomocných látek a vedlejších výrobků souvisejících s tímto odvětvím 29.12.1990 - 3.9.1993
výroba chemických výrobků všeobecného charakteru 29.12.1990 - 3.9.1993
nabývání a odbyt výrobků výše uvedených druhů 29.12.1990 - 3.9.1993
výroba a opravy chemických zařízení, strojírenských zařízení a náhradních dílů 29.12.1990 - 3.9.1993
projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 29.12.1990 - 3.9.1993
provoz a poskytování služeb výpočetní techniky 29.12.1990 - 3.9.1993
výzkumné a vývojové práce v oboru organické a anorganické chemie 29.12.1990 - 3.9.1993
výroba a prodej páry 29.12.1990 - 3.9.1993

vedení firmy DEZA, a.s.

Statutární orgán DEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 19.12.2016
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 11.2.2014 - 19.12.2016
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo : a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva b) samostatně předsedou nebo místopředsedou nebo členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 21.10.2010 - 11.2.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo : a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva b) samostatně členem představenstva na základě písemného pověření představenstva c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 25.6.2009 - 21.10.2010
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. 18.7.2007 - 25.6.2009
J e d n á n í : Za společnost jednají samostatně předseda představenstva, společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 6.8.2001 - 18.7.2007
Podepisování: Podepisování představenstva za společnost se děje, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 6.8.2001
člen představenstva Ing. Martin Marek 29.10.2014
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Horní Dráhy 2701 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Pavel Pustějovský 19.12.2016
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Beskydská 1530 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 4.7.2019
Vznik členství 31.5.2019
Vznik funkce 31.5.2019
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Miloš Malík 29.12.1990 - 25.6.1991
Adresa: 219 , Poličná 757 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 29.12.1990 - 11.12.1992
Adresa: V předpolí 1472/27 , Praha 100 00
člen představenstva Doc. Ing. Milan Hronec DrSc. 29.12.1990 - 3.9.1993
Adresa: Martinčekova 30 , Bratislava Česká republika
člen představenstva Ing. Zbyněk Přikryl 29.12.1990 - 3.9.1993
Adresa: Raškovice 127 , 739 04 okr. Frýdek-Místek Česká republika
předseda představenstva a ředitel Ing. Miloš Malík 25.6.1991 - 3.9.1993
Adresa: 219 , Poličná 757 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Rotnagl 11.12.1992 - 3.9.1993
Adresa: Janáčkovo nábřeží 885/3 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Vlastislav Ondráček 3.9.1993 - 3.9.1993
Adresa: Křižná 618/21 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Pavel Gall 3.9.1993 - 3.9.1993
Adresa: Edvarda Valenty 3854/27 , Prostějov 796 03
člen představenstva Ing. Pavel Hromádka 3.9.1993 - 3.9.1993
Adresa: Na Šištotě 276 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Jarmil Vlach 3.9.1993 - 20.9.1994
Adresa: Strnadova 2377 , Brno 4, Líšeň Česká republika
II. místopředseda představenstva Jiří Čížek 3.9.1993 - 5.5.1995
Adresa: Na výsluní 2309/24 , Praha 100 00
I. místopředseda představenstva Ing. Oldřich Kuchař 3.9.1993 - 31.10.1995
Adresa: Chabařovická 1323/19 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Karel Jiříček 29.12.1990 - 10.10.1996
Adresa: Sokolská 1088 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva JUDr. Tomáš Vícha 3.9.1993 - 10.10.1996
Adresa: Jiřího Herolda 1564/2 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Pavol Baranec 3.9.1993 - 10.10.1996
Adresa: Kuzmányho 24 , Považská Bystrica Česká republika
člen představenstva Ing. Libor Dobrý 20.9.1994 - 10.10.1996
Adresa: Hlinky 522/19 , Brno 603 00
II. místopředseda představenstva Mgr. Viktor Morawitz 5.5.1995 - 8.4.1997
Adresa: Voříškova 405/17 , Brno 623 00
člen představenstva Ing. Miroslav Čermák 31.10.1995 - 8.4.1997
Adresa: Karasova 11 , Přerov II, Předmostí Česká republika
člen představenstva ing. Ladislav Mráček 10.10.1996 - 8.4.1997
Adresa: Cihlářská 467/23 , Praha 190 00
člen představenstva ing. Zbyněk Průša 10.10.1996 - 21.7.1998
Adresa: 468 , Poličná 757 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Čermák 8.4.1997 - 21.7.1998
Adresa: Karasova 11/1 , Přerov 751 24
člen představenstva Ing. Jiří Beneš 8.4.1997 - 21.7.1998
Adresa: Ladova 1810/23 , Brno 621 00
člen představenstva ing. Jiří Chroustovský 10.10.1996 - 14.9.1998
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Helena Miškovičová 21.7.1998 - 25.3.1999
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1364/3 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Miloš Malík 3.9.1993 - 6.9.1999
Adresa: 219 , Poličná 757 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Mráček 8.4.1997 - 6.9.1999
Adresa: Cihlářská 467/23 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks 21.7.1998 - 6.9.1999
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen představenstva ing. Zbyněk Průša 21.7.1998 - 6.9.1999
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva ing. Jiří Chroustovský 14.9.1998 - 6.9.1999
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Vladimír Osoba 25.3.1999 - 6.9.1999
Adresa: Nevanova 1060/34 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pečenka 6.9.1999 - 6.9.2000
Adresa: Dittrichova 1773/25 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Aleš Zvolánek 6.9.1999 - 6.9.2000
Adresa: Čacké 1510 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Radek Hartman 6.9.2000 - 22.12.2000
Adresa: Duškova 967/6 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Ivo Hanáček 22.12.2000 - 22.12.2000
Adresa: Pod Kozincem 1309 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Bohumil Dohnal 6.9.1999 - 8.2.2002
Zánik členství 5.10.2001
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: 115 , Velenka 289 12
místopředseda představenstva Ing. Aleš Zvolánek 6.9.2000 - 8.2.2002
Zánik členství 5.10.2001
Zánik funkce 5.10.2001
Adresa: Čacké 1510 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Ivo Hanáček 22.12.2000 - 25.9.2002
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 5.6.2002
Adresa: Pod Kozincem 1309 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Hana Mazochová 8.2.2002 - 25.9.2002
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 5.6.2002
Adresa: Tyršova 12 , 751 24 Přerov Česká republika
člen představenstva Ing. Miloš Malík 6.9.1999 - 18.8.2004
Vznik členství 2.7.1999
Zánik členství 10.6.2004
Adresa: 219 , Poličná 757 01
předseda představenstva ing. Zbyněk Průša 6.9.1999 - 18.8.2004
Vznik členství 2.7.1999
Zánik členství 10.6.2004
Vznik funkce 2.7.1999
Zánik funkce 10.6.2004
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Antonín Mlčoch CSc. 8.2.2002 - 18.8.2004
Zánik členství 3.6.2004
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jan Kadaník 25.9.2002 - 18.8.2004
Vznik členství 5.6.2002
Adresa: Vlkova 507/16 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Karel Jiříček 25.9.2002 - 26.7.2006
Vznik členství 5.6.2002
Adresa: Sokolská 1088 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Kadaník 18.8.2004 - 27.12.2006
Vznik členství 5.6.2002
Vznik funkce 11.6.2004
Adresa: Vlkova 507/16 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Kadaník 27.12.2006 - 28.5.2007
Vznik členství 5.6.2002
Zánik členství 31.3.2007
Vznik funkce 11.6.2004
Zánik funkce 31.3.2007
Adresa: Čtyřkoly 39 , 257 22 Čerčany Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Jiříček 26.7.2006 - 18.7.2007
Vznik členství 5.6.2002
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 18.8.2004 - 25.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 28.5.2009
Vznik funkce 11.6.2004
Zánik funkce 28.5.2009
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Ivo Hanáček 18.7.2007 - 9.11.2009
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 22.9.2009
Adresa: Pod Kozincem 1309 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 18.7.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 9.7.2007
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 25.7.2012 - 25.7.2012
Vznik členství 11.6.2012
Vznik funkce 11.6.2012
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 25.6.2009 - 18.8.2013
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 29.5.2014
Vznik funkce 9.6.2009
Zánik funkce 29.5.2014
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Martin Marek 9.11.2009 - 11.2.2014
Vznik členství 1.10.2009
Adresa: Horní Dráhy 2701 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 25.7.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 11.6.2012
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Karel Jiříček 11.2.2014 - 24.3.2014
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 11.6.2012
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 24.3.2014 - 20.6.2014
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 11.6.2012
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 18.8.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 29.5.2014
Vznik funkce 9.6.2009
Zánik funkce 29.5.2014
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Martin Marek 11.2.2014 - 29.10.2014
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 30.9.2014
Adresa: Horní Dráhy 2701 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 24.6.2014 - 4.7.2019
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 30.5.2019
Vznik funkce 30.5.2014
Zánik funkce 30.5.2019
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Dozorčí rada DEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Vabroušek 28.4.2016
Vznik členství 3.3.2016
Vznik funkce 15.3.2016
Adresa: Jabloňová 1920 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Konečný 22.3.2017
Vznik členství 25.1.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Marta Bezděková 20.7.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Ve Stráni 690 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Pavla Čmuchalová 3.9.1993 - 3.9.1993
Adresa: Bohumínská 1387/73 , Ostrava 710 00
člen Ing. Jarmil Vlach 3.9.1993 - 3.9.1993
Adresa: Strnadova 2377/9 , Brno 628 00
člen Ing. Jiří Švihálek 3.9.1993 - 3.9.1993
Adresa: Havířská 40 , 664 84 Zastávka Česká republika
člen Ing. Vlastislav Ondráček 3.9.1993 - 20.9.1994
Adresa: Křižná 618/21 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Pavel Gall 3.9.1993 - 20.9.1994
Adresa: Edvarda Valenty 3854/27 , Prostějov 796 03
člen Ing. Pavel Hromádka 3.9.1993 - 31.10.1995
Adresa: Na Šištotě 276 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Václav Kosina 31.10.1995 - 10.10.1996
Adresa: Biskupcova 1758/70 , Praha 130 00
člen Jindřiška Nováková 20.9.1994 - 8.4.1997
Adresa: Krasnoarmejců 2596/24 , Ostrava 700 30
člen Jiří Čížek 10.10.1996 - 8.4.1997
Adresa: Na výsluní 2309/24 , Praha 100 00
místopředseda Jindřiška Nováková 8.4.1997 - 17.7.1997
Adresa: Krasnoarmejců 2596/24 , Ostrava 700 30
člen Ing. Ivan Chvátal 3.9.1993 - 21.7.1998
Adresa: Zašovská 195 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Pavol Jankovych 20.9.1994 - 21.7.1998
Adresa: Olivova 1144 , Senica Česká republika
člen ing. Zdeněk Juřica 10.10.1996 - 21.7.1998
Adresa: Horská 1731 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda Jiří Čížek 8.4.1997 - 21.7.1998
Adresa: Na výsluní 2309/24 , Praha 100 00
člen Ing. Petra Linková 17.7.1997 - 21.7.1998
Adresa: Modletická 1390/1 , Praha 149 00
předseda Ing. Přemysl Skočdopol 21.7.1998 - 6.9.1999
Adresa: Klírova 1913/10 , Praha 148 00
místopředsedkyně ing. Marie Krčková 21.7.1998 - 6.9.1999
Adresa: Ovenecká 348/36 , Praha 170 00
místopředsedkyně Ing. Hana Mazochová 6.9.1999 - 6.9.2000
Adresa: Tyršova 12 , 751 24 Přerov Česká republika
předseda Ing. Oldřich Konečný 6.9.1999 - 6.9.2000
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
místopředseda Ing. Oldřich Konečný 6.9.2000 - 8.2.2002
Zánik funkce 4.10.2001
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
předseda Ing. Tomáš Krejča 6.9.2000 - 8.2.2002
Zánik členství 4.10.2001
Zánik funkce 4.10.2001
Adresa: Lamačova 909/25 , Praha 152 00
člen Jan Vynikal 3.9.1993 - 7.8.2003
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Sídliště 6. května 1052 , Zubří 756 54
místopředseda JUDr. Květoslav Hlína 8.2.2002 - 1.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 4.10.2001
Zánik funkce 2.6.2005
Adresa: Teličkova 3/3 , Přerov 751 24
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Jurák 1.8.2005 - 22.12.2005
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Pavrovského 2557/16 , Praha 155 00
člen Ing. Ivo Hanáček 7.8.2003 - 11.5.2006
Vznik členství 16.6.2003
Adresa: Pod Kozincem 1309 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Ing. Luděk Kramoliš 11.5.2006 - 26.7.2006
Vznik členství 16.3.2006
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Růžová 153 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda Ing. Oldřich Konečný 8.2.2002 - 27.12.2006
Vznik funkce 4.10.2001
Zánik funkce 4.10.2006
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivo Hanáček 11.5.2006 - 18.7.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 31.5.2007
Vznik funkce 16.3.2006
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Pod Kozincem 1309 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Konečný 27.12.2006 - 18.7.2007
Vznik členství 5.10.2006
Zánik členství 3.1.2007
Vznik funkce 5.10.2006
Zánik funkce 3.1.2007
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Mgr. Štěpán Schenk 26.7.2006 - 3.9.2007
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: tř. 17. listopadu 298/28 , Přerov 750 02
místopředseda dozorčí rady Mgr. Štěpán Schenk 3.9.2007 - 23.7.2008
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 11.6.2008
Vznik funkce 19.7.2007
Zánik funkce 11.6.2008
Adresa: tř. 17. listopadu 298/28 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Tesařík 23.7.2008 - 25.11.2008
Vznik členství 12.6.2008
Adresa: Na Zdolnici 327 , Odolena Voda 250 70
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Tesařík 25.11.2008 - 16.5.2011
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 17.10.2008
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Na Zdolnici 327 , Odolena Voda 250 70
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Konečný 18.7.2007 - 9.3.2012
Vznik členství 3.1.2007
Zánik členství 24.1.2012
Vznik funkce 22.3.2007
Zánik funkce 24.1.2012
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Vabroušek 16.5.2011 - 28.5.2012
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 6.4.2011
Adresa: Čsl. armády 806/12 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Konečný MBA 9.3.2012 - 28.5.2012
Vznik členství 24.1.2012
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Novrocík CSc. 3.9.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: 228 , Hostašovice 741 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Vabroušek 28.5.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 6.4.2011
Adresa: Jabloňová 1920 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Konečný MBA 28.5.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 24.1.2012
Vznik funkce 2.4.2012
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Marta Bezděková 25.7.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 26.6.2012
Adresa: Ve Stráni 690 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda dozorčí rady Karel Vabroušek 11.2.2014 - 24.3.2014
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 6.4.2011
Adresa: Jabloňová 1920 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Oldřich Konečný 11.2.2014 - 24.3.2014
Vznik členství 24.1.2012
Vznik funkce 2.4.2012
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Marta Bezděková 11.2.2014 - 24.3.2014
Vznik členství 26.6.2012
Adresa: Ve Stráni 690 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Vabroušek 24.3.2014 - 28.4.2016
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 2.3.2016
Vznik funkce 6.4.2011
Zánik funkce 2.3.2016
Adresa: Jabloňová 1920 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Konečný 24.3.2014 - 22.3.2017
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 24.1.2017
Vznik funkce 2.4.2012
Zánik funkce 24.1.2017
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Marta Bezděková 24.3.2014 - 20.7.2017
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: Ve Stráni 690 , Valašské Meziříčí 757 01

Prokura DEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání prokuristy: Prokurista je kromě oprávnění plynoucích ze zákona oprávněn rovněž zcizovat nemovitý majetek společnosti a zatěžovat jej zástavními právy, věcnými břemeny jakož i jinými zákonem stanovenými způsoby. 26.7.2006
Jednání prokuristy: Prokurista je kromě oprávnění plynoucích ze zákona oprávněn rovněž zcizovat nemovitý majetek společnosti a zatěžovat jej zástavními právy, věcnými břemeny jakož i jinými zákonem stanovenými způsoby. 22.6.2000
Jméno Ing. Karel Jiříček 25.6.1991 - 22.6.2000
Adresa: Sokolská 1088 , Valašské Meziříčí 757 01
Jméno Ing. Karel Jiříček 22.6.2000 - 26.7.2006
Adresa: Sokolská 1088 , Valašské Meziříčí 757 01
Jméno Ing. Karel Jiříček 26.7.2006 - 19.8.2009
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Sbírka Listin DEZA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 120/SL 115 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 21.7.2015 21.7.2015 120
B 120/SL 114 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.6.2015 13.7.2015 15.7.2015 1
B 120/SL 113 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 21.10.2014 7.11.2014 1
B 120/SL 112 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 8.7.2014 2
B 120/SL 111 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 8.7.2014 116
B 120/SL 109 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 510/2013, N 549/2013 Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 11.2.2014 11.2.2014 21
B 120/SL 107 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 11.6.2013 11.6.2013 114
B 120/SL 106 ostatní - volební protokol Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 16.7.2012 21.9.2012 1
B 120/SL 105 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.5.2012 16.7.2012 21.9.2012 2
B 120/SL 104 ostatní -výp. ze záp.č. 82 ze zas.před Krajský soud v Ostravě 3.7.2012 16.7.2012 21.9.2012 1
B 120/SL 103 rozhod. o statut. orgánu -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.5.2012 16.7.2012 21.9.2012 1
B 120/SL 102 ostatní výpis ze zápisu č.1 ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 16.5.2012 16.7.2012 21.9.2012 1
B 120/SL 101 výroční zpráva r. 2011 s úz - konsolid. Krajský soud v Ostravě 17.7.2012 24.7.2012 140
B 120/SL 100 výroční zpráva r. 2011 s úč.z.,aud., §66a/9 Krajský soud v Ostravě 11.6.2012 13.6.2012 122
B 120/SL 99 rozhod. o statut. orgánu - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 24.1.2012 16.3.2012 22.3.2012 1
B 120/SL 98 ostatní - Výpis ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 12.8.2011 12.9.2011 3
B 120/SL 97 výroční zpráva r. 2010 s úz - konsolid. Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 15.8.2011 140
B 120/SL 96 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 22.6.2011 3
B 120/SL 95 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,§66a/6,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 15.6.2011 16.6.2011 143
B 120/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 6.4.2011 12.5.2011 25.5.2011 2
B 120/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.3.2011 12.5.2011 25.5.2011 1
B 120/SL 91 notářský zápis NZ 424/2010-změna stanov Krajský soud v Ostravě 1.9.2010 19.10.2010 22.10.2010 24
B 120/SL 90 výroční zpráva 09+konsol.úč.z.vč.příl.+audit Krajský soud v Ostravě 2.8.2010 4.8.2010 140
B 120/SL 89 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 8.7.2010 8.7.2010 137
B 120/SL 88 stanovy společnosti -úpl.znění k 2.11.2009 Krajský soud v Ostravě 2.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 21
B 120/SL 87 notářský zápis NZ 458/2009-RJA-změna stanov Krajský soud v Ostravě 2.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 3
B 120/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - Záp. č.50/09 jedn. představe Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 10.11.2009 12.11.2009 5
B 120/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. j.s.při VH Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 10.11.2009 12.11.2009 2
B 120/SL 83 ostatní -Záp.č.48/2009 z jed.představ. Krajský soud v Ostravě 29.7.2009 18.8.2009 14.9.2009 3
B 120/SL 82 stanovy společnosti úpl.znění k 29.4.2009 Krajský soud v Ostravě 29.4.2009 15.7.2009 26.8.2009 21
B 120/SL 81 výroční zpráva r.2008 s kons.úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 20.6.2009 14.8.2009 19.8.2009 107
B 120/SL 80 rozhod. o statut. orgánu záp.z mimoř.jedn.předst. 45/09 Krajský soud v Ostravě 9.6.2009 8.7.2009 13.8.2009 3
B 120/SL 79 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.5.2009 8.7.2009 13.8.2009 2
B 120/SL 77 výroční zpráva r. 2008vč.ú.z.,příl.,§66, zpr. Krajský soud v Ostravě 22.7.2009 23.7.2009 133
B 120/SL 76 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas. dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 17.10.2008 21.11.2008 27.11.2008 3
B 120/SL 75 notářský zápis NZ 376/2008 změna stanov Krajský soud v Ostravě 9.10.2008 21.11.2008 27.11.2008 4
B 120/SL 74 ostatní rozh.o úpr. strukt.vl.kapitálu Krajský soud v Ostravě 16.7.2008 8.9.2008 26.9.2008 1
B 120/SL 73 ostatní -rozh. VH AGROB. a.s.,ú.z.r.07 Krajský soud v Ostravě 14.5.2008 18.9.2008 23.9.2008 1
B 120/SL 72 zpráva auditora -r.2007 AGROBOCHEMIE a.s,ú.z. Krajský soud v Ostravě 26.2.2008 18.9.2008 23.9.2008 18
B 120/SL 71 výroční zpráva r.07 vč.konsolidované uč.záv. Krajský soud v Ostravě 8.9.2008 8.9.2008 120
B 120/SL 70 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného společníka Krajský soud v Ostravě 11.6.2008 23.7.2008 21.8.2008 2
B 120/SL 68 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.7.2008 10.7.2008 133
B 120/SL 67 změna právní formy, fúze - Návrh smlouvy o sloučení Krajský soud v Ostravě 19.3.2008 25.3.2008 25.3.2008 7
B 120/SL 66 výroční zpráva r. 2006 (AGROFERT HOLDING) Krajský soud v Ostravě 11.9.2007 12.9.2007 118
B 120/SL 65 rozhodnutí o neplatnosti - Volebí protokol Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 31.8.2007 4.9.2007 2
B 120/SL 64 ostatní - Zápis č. 4/2007 za zased. DR Krajský soud v Ostravě 19.7.2007 31.8.2007 4.9.2007 3
B 120/SL 62 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 1/2007 z jed.doz.r. Krajský soud v Ostravě 22.3.2007 17.7.2007 23.7.2007 4
B 120/SL 61 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.20/2007 z jed.předst. Krajský soud v Ostravě 9.7.2007 17.7.2007 23.7.2007 4
B 120/SL 60 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.3/2007 ze zas.DR Krajský soud v Ostravě 31.5.2007 17.7.2007 23.7.2007 5
B 120/SL 59 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jed.akc.při výk.půs. VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2007 17.7.2007 23.7.2007 3
B 120/SL 58 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jed.akc.při výkonu VH Krajský soud v Ostravě 3.1.2007 17.7.2007 23.7.2007 2
B 120/SL 57 notářský zápis NZ 222/2007,vč. stanov Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 17.7.2007 23.7.2007 24
B 120/SL 56 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 10.7.2007 11.7.2007 125
B 120/SL 55 výroční zpráva r.2005 AGROFERT vč.kons.úč.z. Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 10.7.2007 96
B 120/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.3/2006 z mim.zas.DR Krajský soud v Ostravě 5.10.2006 21.12.2006 9.1.2007 3
B 120/SL 53 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře při VH Krajský soud v Ostravě 20.6.2006 24.7.2006 15.8.2006 3
B 120/SL 51 výroční zpráva r.2005 vč.§66a/9 na CD Krajský soud v Ostravě 14.7.2006 4.8.2006 121
B 120/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis č.1/2006 z mim.zased.DR Krajský soud v Ostravě 16.3.2006 19.4.2006 8.6.2006 4
B 120/SL 49 ostatní odstoupení mistopředsedy DR Krajský soud v Ostravě 19.10.2005 19.1.2006 1
B 120/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.6.2005 10.8.2005 30
B 120/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 10.8.2005 2
B 120/SL 46 ostatní - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 10.8.2005 36
B 120/SL 45 notářský zápis Nz 285/2005 Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 10.8.2005 229
B 120/SL 44 notářský zápis Nz 113/2005 Krajský soud v Ostravě 2.6.2005 10.8.2005 25
B 120/SL 43 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 1.7.2005 120
B 120/SL 42 notářský zápis NZ 123/2004 Krajský soud v Ostravě 10.6.2004 24.8.2004 23
B 120/SL 41 ostatní Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 11.6.2004 24.8.2004 9
B 120/SL 16 rozhod. o statut. orgánu Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 29.4.2004 24.8.2004 4
B 120/SL 39 výroční zpráva r.2003 Krajský soud v Ostravě 12.7.2004 15.7.2004 134
B 120/SL 38 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 3.7.2003 7.8.2003 121
B 120/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 24.7.2003 29
B 120/SL 36 notářský zápis  NZ 114/2003 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 18.7.2003 24.7.2003 22
B 120/SL 6 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 1.10.2002 20
B 120/SL 14 ostatní -zápis VH(schv.úč.uz.r.2001) Krajský soud v Ostravě 5.6.2002 1.10.2002 10
B 120/SL 35 výroční zpráva r.2001+účetní uzávěrka Krajský soud v Ostravě 11.6.2002 104
B 120/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 3/2001 Krajský soud v Ostravě 5.10.2001 16.4.2002 24.4.2002 7
B 120/SL 33 ostatní zápis č. 3/2001 z DR Krajský soud v Ostravě 4.10.2001 16.4.2002 24.4.2002 2
B 120/SL 31 notářský zápis NZ 86/96 Krajský soud v Ostravě 30.5.1996 16.4.2002 24.4.2002 10
B 120/SL 30 notářský zápis NZ 95/95 Krajský soud v Ostravě 18.5.1995 16.4.2002 24.4.2002 30
B 120/SL 29 notářský zápis NZ 180/93 Krajský soud v Ostravě 30.6.1993 16.4.2002 24.4.2002 30
B 120/SL 28 notářský zápis NZ 88/93 Krajský soud v Ostravě 23.3.1993 16.4.2002 24.4.2002 19
B 120/SL 27 notářský zápis NZ 617/92 Krajský soud v Ostravě 5.11.1992 16.4.2002 24.4.2002 10
B 120/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2/98 z představ. Krajský soud v Ostravě 24.8.1998 16.4.2002 24.4.2002 5
B 120/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis 3/2000 z DR Krajský soud v Ostravě 27.6.2000 16.4.2002 24.4.2002 2
B 120/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.6.2001 19.7.2001 3.10.2001 30
B 120/SL 23 notářský zápis NZ 100/01 Krajský soud v Ostravě 7.6.2001 19.7.2001 3.10.2001 52
B 120/SL 22 výroční zpráva r. 2000+účetní uzávěrka Krajský soud v Ostravě 18.6.2001 19.6.2001 91
B 120/SL 21 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 17.10.2000 13.12.2000 8.1.2001 4
B 120/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.11.2000 3.11.2000 35
B 120/SL 19 notářský zápis NZ 109/2000 Krajský soud v Ostravě 23.6.2000 1.11.2000 3.11.2000 14
B 120/SL 18 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 26.7.2000 6.9.2000 88
B 120/SL 17 notářský zápis NZ 107/2000 Krajský soud v Ostravě 19.6.2000 26.7.2000 6.9.2000 8
B 120/SL 13 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 18.7.2000 35
B 120/SL 9 notářský zápis NZ 73/99 Krajský soud v Ostravě 12.5.1999 17.8.1999 6.9.1999 10
B 120/SL 8 notářský zápis NZ 137/99 Krajský soud v Ostravě 2.7.1999 17.8.1999 6.9.1999 8
B 120/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.7.1999 17.8.1999 6.9.1999 31
B 120/SL 11 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.8.1999 17.8.1999 91
B 120/SL 7 ostatní -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 27.1.1999 22.3.1999 25.3.1999 2
B 120/SL 4 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 23.6.1998 21.7.1998 21
B 120/SL 3 notářský zápis NZ 78/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 30.4.1998 23.6.1998 21.7.1998 50
B 120/SL 5 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 30.6.1998 30.6.1998 70
B 120/SL 2 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 14.7.1997 14.7.1997 65
B 120/SL 1 notářský zápis NZ 170/97+stanovy Krajský soud v Ostravě 12.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 48
B 120/SL 12 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DEZA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00011835
Jméno DEZA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Valašské Meziříčí
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 51
Aktivních živností: 12

Sídlo DEZA, a.s.

Živnosti a provozovny DEZA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 18.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1002436133
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 15.10.2008

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.12.1992

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.9.1994

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.3.1996

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1998

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1999

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.10.2008

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.10.2008

Živnost č. 10 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.2008

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.2009

Živnost č. 12 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1002436117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1009216236
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2013

Živnost č. 13 Plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.3.2004

Živnost č. 14 Čištění cisteren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba základních a pomocných chemických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 17 Výroba dřevěných obalů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 17.8.1996

Živnost č. 18 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 19 Mechanické, chemické a biologické čištění vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Veřejné ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.3.2004

Živnost č. 22 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem nemovitostí včetně nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 26 Výroba technických plynů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Rozvod pitné vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 28 Výroba výrobků ze surového dehtu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba syntetických pryskyřic

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba čistých chemikálií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba gumárenských a plastikářských přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Výroba demineralizované vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba vápna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 16.7.2001

Živnost č. 34 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Provádění chemických analýz

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 13.3.1996

Živnost č. 37 silniční motorová doprava viz podmínky podnikání

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 28.12.1993
Konec oprávnění 28.12.1993

Živnost č. 38 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Průzkum a odborné posudky při znečištění půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.1994
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 41 Vypracování sanačních koncepcí na kontaminaci v půdě, budovách, vzduchu, vodách včetně podzemních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.1994
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 42 Provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Práce s mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1999
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 46 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1999
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 47 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1999
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 48 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředímimo látky výbušn

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2000
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 49 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 51 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2008
Zánik oprávnění 31.10.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DEZA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Pustějovský
Člen statutárního orgánu Ing. Zbyněk Průša
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Marek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DEZA, a.s.

IČO: 00011835
Firma: DEZA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Valašské Meziříčí
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo DEZA, a.s.

Sídlo: Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní pozemní osobní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Ostatní vzdělávání
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image