Firma Destination Group, a.s. IČO 63079674


Destination Group, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Destination Group, a.s. (63079674) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 2056/96, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1995 a je stále aktivní. Destination Group, a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Destination Group, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Destination Group, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Destination Group, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Destination Group, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Destination Group, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3210
IČO (identifikační číslo osoby) 63079674
Jméno Destination Group, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.6.1995
a) základní kapitál obchodní společnosti Destination Group, a.s. se zvyšuje o částku 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) ze stávající výše 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na výši 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milion ů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení jak vlastního tak i základního kapitálu společnosti, c) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, bez veřejné nabídky k jejich upsání, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podí lu akcionáře na základním kapitálu společnosti; podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii činí 1/1 (slovy: jedna ku jedné) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, d) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 150 ks (slovy: sto padesáti kusů) nových, nekótovaných, kmenových akcií společnosti Destination Group, a.s. v listinné podobě, znějících na majitele, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,-Kč (slov y: jedno sto tisíc korun českých), bez emisního ážia, přičemž nově vydané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako akcie dosud vydané, e) emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), výše emisního kursu odpovídá účelu, důvodům a způsopbu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, emisní kurs všech upisovanýc h akcií bude splácen peněžitým vkladem, f) přednostní právo akcionářů na upisování nově vydaných akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu se vylučuje, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je posílení jak vlastního tak základního kapitálu společnos ti předem určeným zájemcem, g) všechny nové akcie budou nabídnuty společnosti INTERDESTINATION LIMI-TED, Ltd., Hytron Street 30/A, Nicosia, Kypr, jako předem určenému zájemci, který upíše všech 150 ks (slovy: jedno sto padesát kusů) nových akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uza vře se společností Destination Group, a.s.; smlouva o upsání nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny, h) představenstvo společnosti Destination Group, a.s. je povinno odeslast návrh smlouvy o upsání akcií právnímu zástupci jediného akcionáře do 14ti (slovy: čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií; k upsání akcií je předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; místo pro upsání novýc h akcií, tedy místo pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Destination Group, a.s. na adrese Praha 4, Severozápadní V. 478/22, PSČ 140 00 , i) emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce na zvláštní účet banky, číslo: 322131312095/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem společnosti Destination Group, a.s. otevřela na s vé jméno ve smyslu ust. § 204 obchodního zákoníku, j) peněžitý vklad, kterým se splácí emisní kurs všech nově upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, je upisovatel povinen splatit do 30ti (slovy: třiceti dnů) od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku (zápis záměru), a to nejméně ve výši 30% (slovy: třiceti procent) jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií; zbývající část je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od data právní moci rozhodnutí o zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku, k) upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku (zápis záměru), l) nové akcie budou vydávány a doručeny akcionářům nejpouději do 30ti (slovy: třiceti) dnů poté, co akcionáři plně splatí jmenovitou hodnotu nově upsaných akcií, m) jediný akcionář prohlašuje, že představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři, který vykonává působnost valné hromady, písemnou zprávu ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, ve které byly uvedeny důvody vyloučení přednostního práv a a odůvodněn navržený emisní kurs a způsob jeho určení 24.4.2006 - 15.5.2006
Dne 11.4.2001 přijala valná hromada rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál se zvyšuje upisováním akcií na 10,000.000,- Kč, tedy o 9,000.000,- Kč (slovy: Devět miliónů korun českých). Jmenovitá hodnota akcie je 100.000,,- Kč, druh akcie - kmenová, formu akcie - na majitele, podobu akcie - listinná. Emisní kurs akcie nelze splácet nepeněžitými vklady. Připouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku, a to až do výše 15,000.000,,- Kč základního kapitálu, tedy o 14,000.000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliónů korun českých). b) Důvodem pro zvýšení kapitálu je možnost získání peněžních prostředků k uhrazení závazků společnosti. c) Zvýšení kapitálu o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním maximálně 140 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie nejsou veřejně obchodovatelné. d) Emisní kurs upisované akcie činí 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). e) Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Praha 1, Ve Smečkách 22, 3. patro. Lhůta pro výkon přednostního práva činí 30 (třicet) dnů. Její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta 30-ti dnů počíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V této lhůtě je akcionář oprávněn k výkonu svého přednostního práva na úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. Na jednu dosavadní akcii o jemnovité hodnotě 100.000,,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 14 kusů (slovy: Čtrnáct kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Zvýšení kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva bude provedeno upsáním majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) s emisním kursem upisované jedné akcie 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Určuje se, že lze upsat pouze celé akcie. f) Upisovatel je povinen zaplatit na účet obchodní společnosti vedený u HypoVereinsbank CZ, a.s., číslo 3221317021/3800 nejméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to do jednoho týdne ode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií akcií upsaných upisovatelem musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií metodou dohody akcionářů ve formě notářského zápisu je kancelář společnosti na shora uvedené adrese a lhůta pro tento úpis činí 10 (slovy:Deset) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta k vykonání přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií. Budou-li akcie upsány touto dohodou, je akcionář - upisovatel, který upsal akcie na základě dohody akcionářů, povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti, vedený u HypoVereinsbank CZ, a.s., číslo 3221317021/3800 do 60-ti dnů po upsání akcií. 15.11.2001 - 11.2.2004
Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 16.5.1995, téhož dne přijaty stanovy. 1.6.1995

Aktuální kontaktní údaje Destination Group, a.s.

Kapitál Destination Group, a.s.

zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.6.2006
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.5.2006 - 15.6.2006
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2002 - 15.5.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.3.1998 - 26.3.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.1995 - 25.3.1998

Akcie Destination Group, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 29 25.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 25.3.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 30.9.2014 - 25.3.2015
Akcie na majitele 100 000 Kč 300 15.5.2006 - 30.9.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 150 26.3.2002 - 15.5.2006
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 25.3.1998 - 26.3.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 1.6.1995 - 25.3.1998

Sídlo Destination Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Budějovická 2056/96 , Praha 140 00 9.5.2011
Adresa Severozápadní V 478/22 , Praha 141 00 25.3.1998 - 9.5.2011
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 1.6.1995 - 25.3.1998

Předmět podnikání Destination Group, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.5.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.5.2011
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 9.5.2011
silniční motorová doprava osobní (vnitrostátní doprava provozovaná autobusy, mezinárodní doprava provozovaná autobusy) 8.9.2003 - 9.5.2011
hostinská činnost 15.11.2001
silniční motorová doprava osobní 15.11.2001 - 24.4.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) 15.11.2001 - 9.5.2011
pronajímání nemovitostí ve vlastnictví společnosti, bez poskytování jiných než základních s nájmem spojených služeb 15.11.2001 - 9.5.2011
činnost realitní kanceláře 15.11.2001 - 9.5.2011
ubytovací služby 15.11.2001 - 9.5.2011
pronájem motorových vozidel 1.6.1995 - 9.5.2011

vedení firmy Destination Group, a.s.

Statutární orgán Destination Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 20.8.2019
Způsob jednání a podepisování za společnost: Za společnost jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otiště- nému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo 1. člen představenstva samostatně, nebo 2. člen představenstva společně s předsedou nebo 1. členem představenstva. 25.3.1998 - 20.8.2019
Způsob jednání a podepisování za společnost: Za společnost jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otiště- nému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva. 1.6.1995 - 25.3.1998
Předseda představenstva Ing. Eva Měšťanová 20.8.2019
Vznik členství 8.7.2014
Vznik funkce 8.8.2019
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Pavel Attl 1.6.1995 - 25.3.1998
Adresa: Poznaňská 458/6 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Ivan Breznen 1.6.1995 - 11.2.2004
Zánik členství 29.12.2003
Zánik funkce 29.12.2003
Adresa: Mánesova 1092/42 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Eva Měšťanová 1.6.1995 - 11.2.2004
Zánik členství 29.12.2003
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
člen představenstva Karel Beránek 25.3.1998 - 11.2.2004
Zánik členství 29.12.2003
Adresa: Na pláni 1991/53 , Praha 150 00
předseda Ing. Ivan Breznen 11.2.2004 - 6.5.2010
Vznik členství 29.12.2003
Zánik členství 29.3.2009
Vznik funkce 29.12.2003
Zánik funkce 29.3.2009
Adresa: Mánesova 1092/42 , Praha 120 00
člen Ing. Eva Měšťanová 11.2.2004 - 6.5.2010
Vznik členství 29.12.2003
Zánik členství 29.3.2009
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
člen Karel Beránek 11.2.2004 - 6.5.2010
Vznik členství 29.12.2003
Zánik členství 12.1.2007
Adresa: Jabloňová 2352/27 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Eva Měšťanová 6.5.2010 - 8.6.2010
Vznik členství 22.4.2010
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
člen představenstva Jaroslav Novák 6.5.2010 - 29.12.2010
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 23.12.2010
Adresa: Boloňská 604/23 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Ivan Breznen 6.5.2010 - 29.12.2010
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 23.12.2010
Vznik funkce 26.4.2010
Zánik funkce 22.12.2010
Adresa: Mánesova 1092/42 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Eva Měšťanová 8.6.2010 - 29.12.2010
Vznik členství 22.4.2010
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Eva Měšťanová 29.12.2010 - 6.10.2013
Vznik členství 22.4.2010
Vznik funkce 22.12.2010
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Eva Měšťanová 6.10.2013 - 30.9.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 8.7.2014
Vznik funkce 22.12.2010
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
Předseda představenstva Ing. Ivan Breznen 30.9.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 8.7.2014
Vznik funkce 8.7.2014
Adresa: Mánesova 1092/42 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Eva Měšťanová 30.9.2014 - 20.8.2019
Vznik členství 8.7.2014
Vznik funkce 8.7.2014
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
Předseda představenstva Ing. Ivan Breznen 25.2.2015 - 20.8.2019
Vznik členství 8.7.2014
Zánik členství 8.8.2019
Vznik funkce 8.7.2014
Zánik funkce 8.8.2019
Adresa: Pod srázem 1755/7 , Praha 147 00

Dozorčí rada Destination Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Petr Ostatek 3.8.2015
Vznik členství 8.7.2014
Vznik funkce 8.7.2014
Adresa: Italská 210/15 , Praha 120 00
předseda Ing. Roman Šubert 1.6.1995 - 25.3.1998
Adresa: Dobrovského 375/15 , Praha 170 00
člen JUDr. Josef Kubovec 1.6.1995 - 25.3.1998
Adresa: Bítovská 1226/7 , Praha 140 00
člen Ing. Petr Kompiš 1.6.1995 - 25.3.1998
Adresa: Bratislava , Slovenská republika Česká republika
předseda ing. Jaroslav Brezen 25.3.1998 - 11.2.2004
Zánik členství 16.10.2002
Zánik funkce 16.10.2002
Adresa: Bazovského 1117/7 , Praha 163 00
člen ing. Miroslav Měšťan 25.3.1998 - 11.2.2004
Zánik členství 16.10.2002
Adresa: Severozápadní V. 22 , Praha 4 Česká republika
člen Jan Měšťan 25.3.1998 - 11.2.2004
Zánik členství 16.10.2002
Adresa: Severozápadní V. 22 , Praha 4 Česká republika
předseda Ing. Jaroslav Breznen 11.2.2004 - 6.5.2010
Vznik členství 29.12.2003
Zánik členství 29.3.2009
Vznik funkce 29.12.2003
Zánik funkce 29.3.2009
Adresa: Na Chodovci 2723/58 , Praha 141 00
člen Ing. Miroslav Měšťan 11.2.2004 - 6.5.2010
Vznik členství 29.12.2003
Zánik členství 29.3.2009
Adresa: U Lesa 957 , Sulice 251 68
člen Ing. Petr Ostatek 11.2.2004 - 6.5.2010
Vznik členství 29.12.2003
Zánik členství 29.3.2009
Adresa: Masarykovo nábřeží 238/20 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslv Breznen 6.5.2010 - 13.5.2010
Vznik členství 22.4.2010
Vznik funkce 26.4.2010
Adresa: Na Chodovci 2723/58 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Ostatek 6.5.2010 - 30.9.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 8.7.2014
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: Italská 210/15 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Měšťan 6.5.2010 - 30.9.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 8.7.2014
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: U Lesa 957 , Sulice 251 68
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Breznen 13.5.2010 - 30.9.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 8.7.2014
Vznik funkce 26.4.2010
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: Na Chodovci 2723/58 , Praha 141 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Ostatek 30.9.2014 - 3.8.2015
Vznik členství 8.7.2014
Vznik funkce 8.7.2014
Adresa: Italská 210/15 , Praha 120 00

Sbírka Listin Destination Group, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3210/SL 33 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 31.8.2015 3.9.2015 12
B 3210/SL 32 notářský zápis [NZ 59/2015] Městský soud v Praze 3.3.2015 3.3.2015 9.4.2015 4
B 3210/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 838/2014 Městský soud v Praze 8.7.2014 22.9.2014 14.10.2014 34
B 3210/SL 28 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 8.7.2014 22.9.2014 14.10.2014 4
B 3210/SL 27 ostatní zápis zased. představen. Městský soud v Praze 8.7.2014 22.9.2014 14.10.2014 1
B 3210/SL 26 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 6.9.2013 25.9.2013 10
B 3210/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.9.2012 6.10.2012 10
B 3210/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.9.2011 12.9.2011 10
B 3210/SL 23 notářský zápis NZ 385/2011 Městský soud v Praze 26.4.2011 9.5.2011 9
B 3210/SL 22 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 22.12.2010 27.12.2010 19.1.2011 2
B 3210/SL 21 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.12.2010 27.12.2010 19.1.2011 1
B 3210/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.10.2010 5.10.2010 10
B 3210/SL 19 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.4.2010 5.5.2010 13.5.2010 6
B 3210/SL 18 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.4.2010 5.5.2010 13.5.2010 1
B 3210/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2008 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2008 10.10.2009 11.11.2009 10
B 3210/SL 16 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 12.11.2008 27.11.2008 4.12.2008 2
B 3210/SL 15 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.11.2008 4.12.2008 8
B 3210/SL 14 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 3.11.2008 3.11.2008 8
B 3210/SL 13 zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 3.11.2008 3.11.2008 2
B 3210/SL 12 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 3.11.2008 3.11.2008 9
B 3210/SL 11 zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 3.11.2008 3.11.2008 2
B 3210/SL 9 zpráva auditora za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 16.7.2008 17.7.2008 1
B 3210/SL 8 účetní závěrka za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2008 17.7.2008 8
B 3210/SL 7 zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2008 17.7.2008 2
B 3210/SL 10 účetní závěrka za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 16.7.2008 17.7.2008 8
B 3210/SL 6 notářský zápis NZ 164/2006 Městský soud v Praze 31.3.2006 24.4.2006 0
B 3210/SL 4 ostatní -zápis o rozhod. mimořádné VH Městský soud v Praze 29.12.2003 8.3.2004 0
B 3210/SL 3 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 11.4.2001 21.10.2002 0
B 3210/SL 2 notářský zápis -osvědčení o průběhu VH Městský soud v Praze 31.8.1999 4.3.2002 4.3.2002 0
B 3210/SL 1 notářský zápis - VH / zvýš,kapitálu,stanovy/ Městský soud v Praze 11.4.2001 4.3.2002 4.3.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Destination Group, a.s.

IČO (identifikační číslo) 63079674
Jméno Destination Group, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 1.6.1995
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Sídlo Destination Group, a.s.

Živnosti a provozovny Destination Group, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Ve Smečkách 592/22, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000865037
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 27.4.1998

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Ve Smečkách 592/22, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000865037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.1999

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2003

Živnost č. 4 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2000
Zánik oprávnění 1.7.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Destination Group, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Eva Měšťanová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Destination Group, a.s.

IČO: 63079674
Firma: Destination Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1995

Sídlo Destination Group, a.s.

Sídlo: Budějovická 2056/96, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
tracking image