Firma DELTA PEKÁRNY a.s. IČO 25348833


DELTA PEKÁRNY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DELTA PEKÁRNY a.s. (25348833) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bohunická 519/24, Brno 619 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1997 a je stále aktivní. DELTA PEKÁRNY a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o DELTA PEKÁRNY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DELTA PEKÁRNY a.s. na Justice.cz
Detailní informace o DELTA PEKÁRNY a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro DELTA PEKÁRNY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DELTA PEKÁRNY a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2357
IČO (identifikační číslo osoby) 25348833
Jméno DELTA PEKÁRNY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.8.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 23.1.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 23.1.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 23.1.2014 - 20.9.2017
Na základě smlouvy o fúzi došlo ke sloučení a přechodu jmění zanikající společnosti Delta Strakonice s.r.o., se sídlem Strakonice, Heydukova 314, IČ: 45021732, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1 394, na společnost DELTA PEKÁRNY a.s., jakožto nástupnickou společnost. 31.8.2009
Na základě smlouvy o fúzi došlo ke sloučení a přechodu jmění zanikající společnosti RAMILL a.s., se sídlem Brno, Bohunická 519/24, PSČ 619 00, IČ: 601 92 704, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4853, na DELTA PEK ÁRNY a.s., jako nástupnickou společnost. 30.9.2008
Na základě Smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 07.12.2006, podle ustanovení § 59 odst. 5 ve spojení s § 487, § 477 a následujícími zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi společností DELTA PEKÁRNY a.s. (jako vkladatelem) a společností UN ITED BAKERIES a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ: 619 00, IČ: 262 22 990, došlo k převodu části podniku DELTA PEKÁRNY a.s., vymezené v účetnictví společnosti DELTA PEKÁRNA a.s. jako nákladové středisko provoz a specifikované v u vedené Smlouvě o vkladu části podniku, na společnost UNITED BEKERIES a.s., a to jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu UNITED BAKERIES a.s. Uvedená Smlouva o vkladu části podniku byla dne 07.12.2006 schválena, v souladu s ustanovením § 67a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, rozhodnutím jediného akcionáře společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. Převod části podniku na základě uvedené Smlouvy o vkladu části podniku nabyl účinnosti dne 31.12.2006. 7.2.2007
Usnesení valné hromady ze dne 26.8.2005 o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře: 1. Valná hromada společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. (dále jen "společnost"), schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost UNITED BAKERIES LUXEMBOURG S.A., se sídlem 16, Rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, zapsaná v obchodním rejstříku Lucembursko pod číslem N° B-107.217 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dn i uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto oka mžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo (i) čestným prohlášením hlavního akcionáře o tom, že hlavní akcionář je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem listinných akcií na majitele emitovaných společností, a to celkem 53 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč; 41 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč; 15.248 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč a 8.343 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, (ii) potvrzením n otáře Josepha Elvingera, se sídlem 15, Côte d´Eich, L-1450 LUXEMBOURG, ze dne 23. srpna 2005, vydaným pro účely mimořádné valné hromady společnosti konané dne 26. srpna 2005 o uložení výše uvedených akcií hlavním akcionářem. Z výše uvedených dokumentů ted y vyplývá, že hlavní akcionář vlastní akcie společnosti, které představují podíl ve výši 94,61% na základním kapitálu společnosti. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za akcie společnosti protiplnění ve výši (i) 36,- Kč (slovy: třicet šest korun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč, (ii) 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) za každ ou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, (iii) 3 600,- Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, (iv) 36 000,- Kč (slovy: třicet šest tisíc korun českých) za každou j ednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. zn. den.: 1781/38/2005 zpracovaným znalcem Doc. Ing. Jaromírem Ryskou, CSc., se sídlem K Matěji 4, Praha 6, PSČ 160 00 (dále jen "znalecký posudek"). 2. Výroková část znaleckého posudku zní: "Cílem předložené zprávy bylo stanovit tržní hodnotu 5,39% akcií společnosti DELTA PEKÁRNY a.s., IČ: 253 48 833, na základě rozhodnutí hlavního akcionáře o realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. ObchZ, ke dni 31.5.2005. Na základě provedené detailní analýzy a při uvážení všech předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, činím závěr, že tržní hodnota 5,39% akcií společnosti DELTA PEKÁRNY a.s., IČ: 253 48 833, pro realizaci práva výkupu účastnických cennýc h papírů podle § 183i a následných ObchZ, činí k datu 31.5.2005 částku 15,652 mil. Kč. Slovy: patnáct milionů šest set padesát dva tisíc korun českých. Výše protiplnění určená znaleckým posudkem, podle § 183j odst. 6 ObchZ, byla stanovena metodou majetkovou a na základě provedeného tržního porovnání pro tento procentní podíl akcií ve společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. Použitím tohoto metodického postupu bylo vypočteno, že tržní hodnota 5,39% akcií společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. činí 15 652 000,- Kč, to je 27,82% nominální hodnoty těchto akcií. Hodnota připadající na: 1 akcii společnosti o nominální hodnotě 100,- Kč je tedy - 27,82 Kč; 1 akcii společnosti o nominální hodnotě 1 000,- Kč je tedy - 278,20 Kč; 1 akcii společnosti o nominální hodnotě 10 000,- Kč je tedy - 2 782,00 Kč; 1 akcii společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč je tedy - 27 820,00 Kč. Bude-li výše vypořádání činit nejméně tyto částky, dojde, podle názoru znalce, k dostatečnému zohlednění zájmů minoritních akcionářů v případě postupu podle ust. § 183j odst. 6 ObchZ. Hlavní akcionář znalci dne 29.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům společnosti ve výši: (i) 36,00 Kč na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,00 Kč; (ii) 360,00 Kč na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč; (iii) 3 600,00 Kč na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč; (iv) 36 000,00 Kč na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. a hodnoty akcií, podléhajících právu výkupu účastnických cenných papírů, dospěl k závěru, že tato výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu § 183i a následu jících obchodního zákoníku." 3. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, ve kterém budou společnosti předány vykoupené akcie společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři (odlišní od hlavního akcionáře) jsou přitom dle zmíněných ustanovení obchodního zákoníku povinni předat společnosti veškeré jimi vlastněné akcie společnosti do 30 dnů ode den účinnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní ak cionář nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti, a to způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí předání vrácených vykoupených akcií dosavadních akcionářů společnosti hlavnímu akcionáři a vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění (včetně (i) uvedení počtu a identifikace předaných ak cií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob, (ii) uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů), a předání takovýchto seznamů hlavnímu akcionáři neprodleně po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne účinnosti urč ené obchodním zákoníkem k předložení akcií společnosti. Nepředloží-li dosavadní akcionáři (odlišní od hlavního akcionáře) své akcie společnosti ve výše uvedené zákonné lhůtě, představenstvo zabezpečí vyhotovení seznamů obsahující zmíněné údaje a jejich př edložení hlavnímu akcionáři neprodleně po uplynutí případné náhradní lhůty určené společností k jejich předložení, či po dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem. 22.9.2005 - 29.4.2008
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti PEKÁRNY Plzeň, s.r.o., se sídlem Plzeň, Koterovská 164, okres Plzeň-město, IČ 46886753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2910, společnosti DELTA pekárny Kladno, a.s., se sídlem Kladno-Kročehlavy, Unhošťská III, IČ 60717327, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4605 a společnosti SOUPEK s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Štyrsova 85, IČ 47536560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17047. 31.12.2002
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 871 092 000 Kč (slovy osm set sedmdesát jeden milion devadesát dva tisíce korun českých) na částku 1 043 092 000 Kč (slovy jedna miliarda čtyřicet tři miliony devadesát dva tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií Společnosti předem určeným zájemcem s vyloučením přednostního práva akcionářů Společnosti a s připuštěním možnosti započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu takto: 6.3.2002 - 4.4.2002
(a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 172 000 000 Kč (slovy jedno sto sedmdesát dva miliony korun českých); 6.3.2002 - 4.4.2002
(b) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 6.3.2002 - 4.4.2002
(c) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 1 720 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá, ve formě na majitele, v listinné podobě; 6.3.2002 - 4.4.2002
(d) údaj o vyloučení přednostního práva: přednostní právo akcionářů Společnosti na upsání nových akcií bylo v důležitém zájmu Společnosti rozhodnutím valné hromady vyloučeno; 6.3.2002 - 4.4.2002
(e) určení osoby zájemce o upsání akcií: všechny nové akcie upíše předem určený zájemce, společnost MOULINS DE KLEINBETTINGEN, anct. Muller Freres, s.a.r.l., se sídlem L - 8380 Kleinbettingen, 8 rue de Moulin, Grand - Duché de Luxemburg, společnost řádně založená a existující podle práva státu Luxemburg ("Předem určený zájemce"); 6.3.2002 - 4.4.2002
(f) místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: akcie společnosti budou upsány v sídle Předem určeného zájemce; 6.3.2002 - 4.4.2002
(g) způsob upsání akcií bez využití přednostního práva: upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.3.2002 - 4.4.2002
(h) lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva: představenstvo Společnosti odešle Předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po dni konání mimořádné valné hromady, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejího konání, s tím, že Předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta 14 dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření; 6.3.2002 - 4.4.2002
(i) připouštění možnosti započtení: připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs má být splacen výhradně započtením; 6.3.2002 - 4.4.2002
(j) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: představenstvo Společnosti odešle Předem určenému zájemci text dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií k podpisu návrhu dohody o započtení a jejímu doručení do sídla Společnosti k jejímu podpisu za Společnost; 6.3.2002 - 4.4.2002
(k) způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 172 000 000 Kč (slovy jedno sto sedmdesát dva miliony korun českých) za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu akcií ve výši 172 000 000 Kč (slovy jedno sto sedmdesát dva miliony korun českých), a to ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeným zájemcem. 6.3.2002 - 4.4.2002
Zvýšení základního jmění: Mimořádná valná hromada rozhodla o tom, že základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč, přičemž se připouští úpis akcií nad tuto částku, a to bez omezení. 8.3.2000 - 14.9.2001
Na zvýšení tohoto základního jmění bude vydána nová emise (EMISE C) listinných, kmenových akcií na majitele, v počtu 1.000 ks o jmenovité hodnotě 10.000,- za jeden ks akcie. Emisní kurz nových akcií je 10.000,- Kč za 1 ks akcie. 8.3.2000 - 14.9.2001
Akcie společnosti mohou upisovat stávající akcionáři společnosti, a to ve lhůtě 15 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti Brno, Bohunická 24. Upsat akcie je možno nepeněžitým způsobem ve formě pohledávky akcionáře za společností a příslušenství této pohledávky v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku, podle kterého je vklad splacen účinností smlouvy o postoupení pohledávky. Upisovatel upíše akcie podpisem smlouvy o postoupení pohledávky se společností v sídle společnosti. To se považuje za stanovení místa pro splacení nepeněžitého vkladu. Pohledávky za společností a jejich příslušenství se oceňují jejich nominální hodnotou ke dni podpisu smlouvy o postoupení pohledávky. 8.3.2000 - 14.9.2001
S ohledem na přípustnost úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění, se nestanovuje počet nových akcií, které lze upsat na jednu stávající akcii. 8.3.2000 - 14.9.2001
O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne podle výsledku úpisu nových akcií představenstvo společnosti. 8.3.2000 - 14.9.2001
"Základní jmění se zvyšuje o částku 142,000.000,- Kč, slovy jednostočtyřicetdvamiliony korun českých), přičemž se připouští úpis akcií nad tuto částku, a to bez omezení. 4.12.1998 - 4.12.1998
Základní jmění se zvyšuje vydáním nových akcií společnosti (EMISE B), a to 14.200 ks (čtrnácttisícdvěstě) ks kmenových, listinných akcií na majitele v nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) a o emisním kurzu 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun čeksých) za 1 akcii. 4.12.1998 - 4.12.1998
Akcie společnosti mohou upisovat stávající akcionáři společnosti, a to ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti Brno, Bohunická 24. Upsat akcie je možné nepeněžitým vkladem ve formě pohledávky akcionáře za společnost a příslušenství této pohledávky v souladu s ust. § 59 odst. 7. obchodního zákoníku, podle kterého je vklad splacen účinností smlouvy o postoupení pohledávky. Upisovatel upíše akcie podpisem slouvy o postoupení pohledávky se společností v sídle společnosti. To se považuje za stanovení místa pro splacení nepeněžitého vkladu. Pohledávky za společností a jejich příslušenství se oceňují jejich nominální hodnotou ke dni popisu smlouvy o postoupení pohledávky. 4.12.1998 - 4.12.1998
S ohledem na přípustnost úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění, se nestanovuje počet nových akcií, které lze upsat na jednu stávající akcii. 4.12.1998 - 4.12.1998
O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne podle výsledku úpisu nových akcií představenstvo společnosti." 4.12.1998 - 4.12.1998
"Základní jmění se zvyšuje o částku 142,000.000,- Kč, slovy jednostočtyřicetdvamiliony korun českých), přičemž se připouští úpis akcií nad tuto částku, a to bez omezení. 4.12.1998 - 30.4.1999
Základní jmění se zvyšuje vydáním nových akcií společnosti (EMISE B), a to 14.200 ks (čtrnácttisícdvěstě) ks kmenových, listinných akcií na majitele v nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) a o emisním kurzu 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za 1 akcii. 4.12.1998 - 30.4.1999
Akcie společnosti mohou upisovat stávající akcionáři společnosti, a to ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti Brno, Bohunická 24. Upsat akcie je možné nepeněžitým vkladem ve formě pohledávky akcionáře za společnost a příslušenství této pohledávky v souladu s ust. § 59 odst. 7. obchodního zákoníku, podle kterého je vklad splacen účinností smlouvy o postoupení pohledávky. Upisovatel upíše akcie podpisem slouvy o postoupení pohledávky se společností v sídle společnosti. To se považuje za stanovení místa pro splacení nepeněžitého vkladu. Pohledávky za společností a jejich příslušenství se oceňují jejich nominální hodnotou ke dni podpisu smlouvy o postoupení pohledávky. 4.12.1998 - 30.4.1999
S ohledem na přípustnost úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění, se nestanovuje počet nových akcií, které lze upsat na jednu stávající akcii. 4.12.1998 - 30.4.1999
O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne podle výsledku úpisu nových akcií představenstvo společnosti." 4.12.1998 - 30.4.1999
Společnost vznikla splynutím společností: 31.8.1997
H.B.P., a.s. Havlíčkův Brod, Strojírenská 937, IČO 15058760, Rg B 272 Krajského soudu v Hradci Králové 31.8.1997
H.P.C., a.s. Olomouc, tř.Svobody 31, IČO 15503241, Rg B 174 Krajského obchodního soudu v Ostravě 31.8.1997
Pekárny Bečva, a.s. Valašské Meziříčí, Palackého 232, IČO 42865867, Rg B 252 Krajského obchodního soudu v Ostravě 31.8.1997
PAINEX a.s. Brno, Bohunická 24, IČO 41601581, Rg B 516 Krajského obchodního soudu v Brně 31.8.1997
PAINEX INTERNATIONAL a.s. Brno, Bohunická 24, IČO 60731893, Rg B 1469 Krajského obchodního soudu v Brně 31.8.1997
Slovácké pekárny a.s. Uherský Brod, Trávníky 538, IČO 60748486, Rg B 1587 Krajského obchodního soudu v Brně 31.8.1997
Znojemská pekárna a.s. Znojmo, Kollárova 19, IČO 60748508, Rg B 1585 Krajského obchodního soudu v Brně 31.8.1997
Znojemská pekárna DELTA a.s. Znojmo, Kollárova 19, IČO 60748494, Rg B 1586 Krajského obchodního soudu v Brně. 31.8.1997

Aktuální kontaktní údaje DELTA PEKÁRNY a.s.

Kapitál DELTA PEKÁRNY a.s.

zakladni jmění 1 043 090 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.4.2002
zakladni jmění 871 092 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.9.2001 - 4.4.2002
zakladni jmění 845 462 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1999 - 14.9.2001
zakladni jmění 703 462 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1997 - 30.4.1999

Akcie DELTA PEKÁRNY a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 748 23.1.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 57 23.1.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 86 23.1.2014
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 60 23.1.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 14 200 23.1.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 563 23.1.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 8 748 4.4.2002 - 23.1.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 563 14.9.2001 - 23.1.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 14 200 30.4.1999 - 23.1.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 7 028 16.7.1998 - 4.4.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 57 16.7.1998 - 23.1.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 86 16.7.1998 - 23.1.2014
Akcie na majitele 100 Kč 60 16.7.1998 - 23.1.2014
Akcie na majitele 100 Kč 7 034 620 31.8.1997 - 16.7.1998

Sídlo DELTA PEKÁRNY a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 8.12.2016
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 5.12.2002 - 8.12.2016
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 31.8.1997 - 5.12.2002

Předmět podnikání DELTA PEKÁRNY a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.3.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 13.10.2006 - 1.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 31.7.2006 - 1.3.2010
správa a údržba nemovitostí 31.7.2006 - 1.3.2010
reklamní činnost a marketing 5.8.2005 - 1.3.2010
činnost technických poradců v oblasti potravinářství 5.8.2005 - 1.3.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 5.8.2005 - 1.3.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 5.8.2005 - 1.3.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 5.8.2005 - 1.3.2010
technické činnosti v dopravě 28.5.2005 - 1.3.2010
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
ubytovací služby 21.5.2004 - 29.4.2008
hostinská činnost 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
pekařství, cukrářství 21.5.2004 - 29.4.2008
ubytovací služby 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
hostinská činnost 21.5.2004 - 29.4.2008
ubytovací služby 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
hostinská činnost 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
hostinská činnost 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
hostinská činnost 21.5.2004 - 29.4.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
specializovaný maloobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 21.5.2004 - 29.4.2008
velkoobchod 21.5.2004 - 29.4.2008
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 21.5.2004 - 29.4.2008
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 21.5.2004 - 29.4.2008
neuveden 7.6.2003 - 21.5.2004
neuveden 7.6.2003 - 21.5.2004
neuveden 7.6.2003 - 21.5.2004
pekařství, cukrářství 5.12.2002
hostinská činnost 5.12.2002
velkoobchod 5.12.2002 - 1.3.2010
specializovaný maloobchod 5.12.2002 - 1.3.2010
ubytovací služby 5.12.2002 - 1.3.2010
činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců 5.12.2002 - 1.3.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 5.12.2002 - 1.3.2010
ubytovací služby 5.3.1998 - 5.12.2002
hostinská činnost 31.8.1997 - 5.12.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 31.8.1997 - 5.12.2002
výroba a opravy pekařských strojů a zařízení 31.8.1997 - 5.12.2002
výroba a prodej pekařských výrobků, včetně cukrářských 31.8.1997 - 5.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.8.1997 - 5.12.2002
neuveden 31.8.1997 - 21.5.2004
neuveden 31.8.1997 - 21.5.2004
neuveden 31.8.1997 - 21.5.2004
neuveden 31.8.1997 - 21.5.2004
neuveden 31.8.1997 - 21.5.2004
neuveden 31.8.1997 - 21.5.2004
neuveden 31.8.1997 - 21.5.2004

vedení firmy DELTA PEKÁRNY a.s.

Statutární orgán DELTA PEKÁRNY a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva. 17.12.2015
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. 23.1.2014 - 17.12.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně. V případě zcizování nemovitostí a finančních investic, jejichž nabývací cena je vyšší než 10.000.000, Kč (slovy: deset milionů korun českých), jednají vždy předs eda představenstva a místopředseda představenstva společnosti společně. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 31.7.2006 - 23.1.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. V případě zcizování nemovitostí a finančních investic, jejichž nabývací cena je vyšší než 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých), jednají vždy předseda představenstva a místopředseda představ enstva společně. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 5.8.2005 - 31.7.2006
Způsob jednání: Za společnost podepisuje a společnost zastupuje předseda a místopředseda představenstva samostatně. V případě zcizování nemovitostí a finančních investic, jejichž nybývací cena je vyšší než 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých), je třeba podpisů předsedy představenstva a místopředsedy představenstva společně. 7.11.2000 - 7.11.2000
Způsob jednání: Za společnost podepisuje a společnost zastupuje předseda a místopředseda představenstva samostatně. V případě zcizování nemovitostí a finančních investic, jejichž nabývací cena je vyšší než 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých), je třeba podpisů předsedy představenstva a místopředsedy představenstva společně. 7.11.2000 - 5.8.2005
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jako statutární orgán představenstvo společnosti, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy společně dva členové představenstva. 16.7.1998 - 7.11.2000
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jako statutární orgán představenstvo společnosti tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 31.8.1997 - 16.7.1998
člen představenstva Edmond Georges Lucien Müller 25.7.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 17 rue de Kahler , Kleinbettingen Lucemburské velkovévodství
člen představenstva Jaroslav Michael Pařík, R.č.410923/175 31.8.1997 - 16.7.1998
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
člen představenstva Marko Pařík 31.8.1997 - 16.7.1998
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
nístopředseda představenstva Jaroslav Michael Pařík, R.č.410923/175 16.7.1998 - 28.7.1998
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
člen představenstva JUDr. Miloš Jedlička 31.8.1997 - 5.12.2002
Vznik funkce 31.8.1997
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Eliášova 1309/33 , Brno 616 00
předseda představenstva Marko Pařík 16.7.1998 - 5.12.2002
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Jaroslav Michael Pařík, R.č.410923/175 28.7.1998 - 5.12.2002
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
předseda představenstva Marko Pařík 5.12.2002 - 7.6.2003
Vznik funkce 31.8.1997
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 5.12.2002 - 7.6.2003
Vznik funkce 31.8.1997
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
místopředseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 7.6.2003 - 21.2.2004
Vznik funkce 5.9.2002
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
předseda představenstva Marko Pařík 7.6.2003 - 5.8.2005
Zánik členství 30.3.2005
Vznik funkce 5.9.2002
Zánik funkce 30.3.2005
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 21.2.2004 - 5.8.2005
Vznik funkce 5.9.2002
Zánik funkce 30.3.2005
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Jan Dobrzenský 28.5.2005 - 5.8.2005
Vznik funkce 7.2.2005
Adresa: Riegrova 1 , Chotěboř 583 01
člen představenstva Edmond Muller 5.12.2002 - 31.7.2006
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Lucemburské velkovévodství
bytem 17, Route de Kahler, L-8378 Kleinbettingen
místopředseda představenstva Jan Dobrzenský 5.8.2005 - 31.7.2006
Vznik členství 7.2.2005
Vznik funkce 30.3.2005
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Riegrova 1 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 5.8.2005 - 21.1.2008
Vznik funkce 30.3.2005
Zánik funkce 5.9.2007
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Jan Dobrzenský 31.7.2006 - 2.3.2010
Vznik členství 7.2.2005
Zánik členství 7.2.2010
Adresa: Riegrova 1 , Chotěboř 583 01
místopředseda představenstva Marko Pařík 31.7.2006 - 13.7.2010
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 26.5.2010
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 26.5.2010
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Jan Dobrzenský 2.3.2010 - 13.7.2010
Vznik členství 8.2.2010
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Riegrova 1 , Chotěboř 583 01
člen představenstva Alain Huberty 16.1.2007 - 9.1.2012
Vznik členství 9.10.2006
Zánik členství 5.12.2011
Adresa: Lucemburské velkovévodství
L-8023 Strassen, Rue des Anémones 7
předseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 21.1.2008 - 26.10.2012
Vznik členství 6.9.2007
Zánik členství 31.8.2012
Vznik funkce 6.9.2007
Zánik funkce 31.8.2012
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Tomáš Vaněk 9.1.2012 - 15.7.2013
Vznik členství 5.12.2011
Zánik členství 8.4.2013
Adresa: Na Žižkově 636/70 , Liberec 460 06
místopředseda představenstva Marko Pařík 13.7.2010 - 26.7.2013
Vznik členství 26.5.2010
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Jan Dobrzenský 13.7.2010 - 23.1.2014
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Riegrova 1 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Jaroslav Pařík 26.10.2012 - 23.1.2014
Vznik členství 31.8.2012
Vznik funkce 31.8.2012
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Michal Freiberger 15.7.2013 - 23.1.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Za Strahovem 384/45 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Marko Pařík 26.7.2013 - 23.1.2014
Vznik členství 26.5.2010
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Jaroslav Pařík 23.1.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 31.8.2012
Zánik členství 10.8.2014
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
předseda představenstva Marko Pařík 23.1.2014 - 20.8.2015
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 26.5.2015
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Grégoire Michael Parik 20.8.2015 - 17.12.2015
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 3.9.2015
Adresa: Habrovská 414 , Praha 190 14
člen představenstva Marko Pařík 20.8.2015 - 25.7.2018
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 26.6.2018
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00

Dozorčí rada DELTA PEKÁRNY a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mark Martin 20.8.2015
Vznik členství 23.6.2015
Adresa: Žitomírská 599/38 , Praha 101 00
člen Ing. Miroslav Olbrecht 31.8.1997 - 6.2.2002
Zánik funkce 17.9.2001
Adresa: Vladislava Perutky 1296 , Uherské Hradiště 686 05
člen Ing. Václav Zvoníček 31.8.1997 - 5.12.2002
Adresa: 520 , Zašová 756 51
člen Václav Šrámek 31.8.1997 - 5.12.2002
Adresa: Štefánikova 123/63 , Brno 612 00
člen Alexandra Paříková 6.2.2002 - 5.12.2002
Vznik funkce 17.9.2001
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen Ing. Václav Zvoníček 5.12.2002 - 7.6.2003
Vznik funkce 31.8.1997
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: 520 , Zašová 756 51
člen Václav Šrámek 5.12.2002 - 7.6.2003
Vznik funkce 31.8.1997
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: Prokopa Velikého 1937/48 , Brno 628 00
člen Ing. Václav Zvoníček 10.10.2003 - 31.7.2006
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: 520 , Zašová 756 51
člen Ing. Jaromír Rumplík 7.6.2003 - 15.2.2008
Vznik funkce 12.12.2002
Zánik funkce 12.12.2007
Adresa: Dlouhá 489/36 , Olomouc 779 00
členka Alexandra Paříková 5.12.2002 - 22.4.2008
Vznik funkce 17.9.2001
Zánik funkce 17.9.2006
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jan Jedlička 26.5.2008 - 13.7.2010
Vznik členství 15.5.2008
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Masarykovo nábřeží 239/22 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ladislav Míka 26.5.2008 - 11.10.2010
Vznik členství 15.5.2008
Adresa: Na Terase 83 , Zlatníky-Hodkovice 252 41
člen dozorčí rady Jan Jedlička 13.7.2010 - 11.10.2010
Vznik členství 26.5.2010
Adresa: Masarykovo nábřeží 239/22 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Alexandra Paříková 22.4.2008 - 9.1.2012
Vznik členství 18.9.2006
Zánik členství 5.12.2011
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ladislav Míka 11.10.2010 - 22.3.2013
Vznik členství 15.5.2008
Zánik členství 12.3.2013
Adresa: Pražská 383 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Jan Jedlička 11.10.2010 - 15.7.2013
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Jansova 136 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Alexandra Paříková 9.1.2012 - 23.1.2014
Vznik členství 5.12.2011
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Barbora Pánková 22.3.2013 - 23.1.2014
Vznik členství 12.3.2013
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Na Pernikářce 1407/14 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Petr Mlíka 15.7.2013 - 20.8.2015
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 23.6.2015
Adresa: Nad Vltavou 2159 , Roztoky 252 63

Vedoucí organizační složky DELTA PEKÁRNY a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Václav Šrámek 31.8.1997 - 5.3.1998
Adresa: Štefánikova 123/63 , Brno 612 00
Jméno Václav Šrámek 31.8.1997 - 5.3.1998
Adresa: Štefánikova 123/63 , Brno 612 00
Jméno Ing. Vlastimil Kouba 31.8.1997 - 5.3.1998
Adresa: 12 , Vlastějovice Česká republika
Jméno Hana Dvořáková 31.8.1997 - 20.5.1999
Adresa: Potoční 10/3 , Znojmo 669 04
Jméno Lubomír Maňásek 31.8.1997 - 20.5.1999
Adresa: Michalská 1756 , Staré Město 686 03
Jméno MVDr. Ing. Jiří Horký 5.3.1998 - 20.5.1999
Adresa: Voříškova 568/10 , Brno 623 00
Jméno Ing. Alexandra Machová 31.8.1997 - 28.2.2001
Adresa: Havlíčkova 1179 , Valašské Meziříčí 757 01
Jméno Iva Sklenářová 5.3.1998 - 28.2.2001
Adresa: Chrudimská 150 , Ždírec nad Doubravou 582 63
Jméno ing. Jan Rumplík 5.3.1998 - 28.2.2001
Adresa: Dlouhá 489/36 , Olomouc 779 00
Jméno Ing. Pavel Kán 20.5.1999 - 28.2.2001
Adresa: Havlíčkova 1259 , Uherský Brod 688 01
Jméno Ing. Jiří Réda 20.5.1999 - 28.2.2001
Adresa: Palackého 1200/11 , Znojmo 669 02
Jméno Lubomír Maňásek 20.5.1999 - 4.8.2001
Adresa: Michalská 1756 , Staré Město u Uh.Hradiště Česká republika
Jméno Ing. Jan Nicák 28.2.2001 - 4.8.2001
Adresa: Českobratrská 129/63 , Olomouc 779 00
Jméno Ing. Jan Nicák 28.2.2001 - 4.8.2001
Adresa: Českobratrská 129/63 , Olomouc 779 00
Jméno Lubomír Maňásek 28.2.2001 - 4.8.2001
Adresa: Michalská 1756 , Staré Město u Uh.Hradiště Česká republika
Jméno Ing. Miloš Zimolka 31.8.1997 - 7.6.2003
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Miloš Zimolka 28.2.2001 - 7.6.2003
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Miloš Zimolka 28.2.2001 - 7.6.2003
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Miloš Zimolka 4.8.2001 - 7.6.2003
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Miloš Zimolka 4.8.2001 - 7.6.2003
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Miloš Zimolka 4.8.2001 - 7.6.2003
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Miloš Zimolka 4.8.2001 - 7.6.2003
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Hana Kuchtová 7.6.2003 - 21.5.2004
Adresa: tř. Václava Klementa 836 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno Ing. Marek Juračka 7.6.2003 - 21.5.2004
Adresa: Cihlářská čtvrť 3124/11 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Jaromír Rumplík 7.6.2003 - 21.5.2004
Adresa: Dlouhá 489/36 , Olomouc 779 00
Jméno Ing. Marek Juračka 7.6.2003 - 21.5.2004
Adresa: Cihlářská čtvrť 3124/11 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Marek Juračka 7.6.2003 - 21.5.2004
Adresa: Cihlářská čtvrť 3124/11 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Jaromír Rumplík 7.6.2003 - 21.5.2004
Adresa: Dlouhá 489/36 , Olomouc 779 00
Jméno Michal Vorel 7.6.2003 - 28.5.2005
Adresa: Kodetova 104 , Nový Jáchymov 267 03
Jméno Ing. Stanislav Šlehofer 7.6.2003 - 28.5.2005
Adresa: Lipová 481 , Klatovy 339 01
Jméno Lubomír Maňásek 7.6.2003 - 28.5.2005
Adresa: Michalská 756 , 686 03 Staré Město Česká republika
Jméno Lubomír Maňásek 7.6.2003 - 29.4.2008
Adresa: Michalská 756 , 686 03 Staré Město Česká republika
Jméno Hana Kuchtová 21.5.2004 - 29.4.2008
Adresa: tř. Václava Klementa 836 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno Ing. Miloš Zimolka 21.5.2004 - 29.4.2008
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Josef Škoda 21.5.2004 - 29.4.2008
Adresa: 464 , Hovorany 696 12
Jméno Ing. Josef Škoda 21.5.2004 - 29.4.2008
Adresa: 464 , Hovorany 696 12
Jméno Ing. Josef Škoda 21.5.2004 - 29.4.2008
Adresa: 464 , Hovorany 696 12
Jméno Ing. Miloš Zimolka 21.5.2004 - 29.4.2008
Adresa: Tylova 1974/9 , Hodonín 695 01
Jméno Ing. Richard Zabadal 28.5.2005 - 29.4.2008
Adresa: Hornická 1404 , Tachov 347 01
Jméno Hana Kuchtová 28.5.2005 - 29.4.2008
Adresa: tř. Václava Klementa 836 , Mladá Boleslav 293 01

Sbírka Listin DELTA PEKÁRNY a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2357/SL 183 notářský zápis [NZ 740/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 9.12.2015 16.12.2015 21.12.2015 6
B 2357/SL 182 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 3.9.2015 16.12.2015 21.12.2015 1
B 2357/SL 181 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 23.6.2015 12.8.2015 26.8.2015 1
B 2357/SL 180 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 26.5.2015 12.8.2015 26.8.2015 2
B 2357/SL 179 ostatní návrh a konečná podoba rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 Krajský soud v Brně 30.6.2014 11.7.2014 31.7.2014 1
B 2357/SL 178 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 28.3.2014 11.7.2014 31.7.2014 53
B 2357/SL 177 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.1.2014 23.1.2014 27.1.2014 1
B 2357/SL 176 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2014 23.1.2014 27.1.2014 10
B 2357/SL 175 notářský zápis stanovy, NZ 636/2013 Krajský soud v Brně 4.12.2013 23.1.2014 27.1.2014 18
B 2357/SL 174 výroční zpráva [2012]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 12.7.2013 8.1.2014 9.1.2014 56
B 2357/SL 173 ostatní návrh a konečná podoba vypořádání HV 2012 Krajský soud v Brně 28.6.2013 30.7.2013 9.8.2013 1
B 2357/SL 171 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 28.6.2013 11.7.2013 19.7.2013 3
B 2357/SL 170 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 8.4.2013 11.7.2013 19.7.2013 1
B 2357/SL 169 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 12.3.2013 22.3.2013 25.3.2013 2
B 2357/SL 168 ostatní - zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 31.8.2012 29.10.2012 31.10.2012 1
B 2357/SL 167 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 31.8.2012 29.10.2012 31.10.2012 3
B 2357/SL 166 výroční zpráva 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 29.6.2012 20.9.2012 48
B 2357/SL 165 ostatní - návrh na vypořádání HV 2011 Krajský soud v Brně 28.6.2012 16.8.2012 1
B 2357/SL 164 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 16.8.2012 57
B 2357/SL 163 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 5.12.2011 13.1.2012 3
B 2357/SL 162 výroční zpráva 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 4.7.2011 11.11.2011 47
B 2357/SL 161 ostatní - návrh na vypořádání HV 2010 Krajský soud v Brně 30.6.2011 5.9.2011 1
B 2357/SL 160 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 18.4.2011 5.9.2011 58
B 2357/SL 159 ostatní -odborné vyjádření znalce Krajský soud v Brně 21.10.2010 12.11.2010 18
B 2357/SL 158 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Brně 21.10.2010 12.11.2010 2
B 2357/SL 157 výroční zpráva 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 16.6.2010 7.10.2010 46
B 2357/SL 156 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.9.2010 24.9.2010 20
B 2357/SL 155 ostatní -návrh na vypořádání hosp. výs Krajský soud v Brně 8.7.2010 23.7.2010 1
B 2357/SL 154 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.6.2010 21.7.2010 2
B 2357/SL 153 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.6.2010 21.7.2010 4
B 2357/SL 152 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 21.6.2010 21.7.2010 4
B 2357/SL 151 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 26.5.2010 21.7.2010 3
B 2357/SL 150 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.7.2010 61
B 2357/SL 149 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.1.2010 4.3.2010 3
B 2357/SL 148 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 5.2.2010 4.3.2010 2
B 2357/SL 147 výroční zpráva 2008 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 29.6.2009 30.9.2009 41
B 2357/SL 146 zpráva auditora - k 1.1.2009 - zahaj. rozvaha Krajský soud v Brně 5.5.2009 25.8.2009 17
B 2357/SL 145 zpráva auditora 2008 - Delta Strakonice s.r.o. Krajský soud v Brně 27.2.2009 25.8.2009 28
B 2357/SL 144 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 20.3.2009 25.8.2009 39
B 2357/SL 143 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 335/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 25.8.2009 12
B 2357/SL 142 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 334/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 25.8.2009 18
B 2357/SL 141 ostatní -návrh na vyp. hosp. výsledku Krajský soud v Brně 24.6.2009 26.6.2009 1
B 2357/SL 140 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 15.4.2009 26.6.2009 61
B 2357/SL 139 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 11.5.2009 13.5.2009 14.5.2009 4
B 2357/SL 138 výroční zpráva 2007 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 31.10.2008 23.1.2009 67
B 2357/SL 137 ostatní -odstoupení od ovládací smlouv Krajský soud v Brně 20.10.2008 6.1.2009 1
B 2357/SL 136 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 659/08 Krajský soud v Brně 25.11.2008 6.1.2009 6
B 2357/SL 135 zpráva auditora - Ramil Krajský soud v Brně 14.5.2008 8.9.2008 38
B 2357/SL 134 zpráva auditora - DP Krajský soud v Brně 14.5.2008 8.9.2008 42
B 2357/SL 133 ostatní - zahajovací rozvaha DP Krajský soud v Brně 26.5.2008 8.9.2008 21
B 2357/SL 132 notářský zápis - sml. o sloučení, NZ 369/08 Krajský soud v Brně 8.7.2008 8.9.2008 13
B 2357/SL 131 notářský zápis - rozh. VH, NZ 368/08 Krajský soud v Brně 8.7.2008 8.9.2008 15
B 2357/SL 130 notářský zápis - rozh. VH, NZ 367/08 Krajský soud v Brně 8.7.2008 8.9.2008 14
B 2357/SL 129 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 26.5.2008 7.7.2008 63
B 2357/SL 128 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.5.2008 6.6.2008 3
B 2357/SL 127 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 15.5.2008 6.6.2008 1
B 2357/SL 126 ostatní - návrh sml. o fúzi Krajský soud v Brně 5.6.2008 4
B 2357/SL 125 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 31.8.2007 6.5.2008 3
B 2357/SL 124 ostatní -prohl. o způsob.výk. funkce Krajský soud v Brně 11.4.2008 25.4.2008 2
B 2357/SL 123 notářský zápis -NZ 447/2006 Krajský soud v Brně 1.6.2006 25.4.2008 8
B 2357/SL 122 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 12.12.2007 18.2.2008 1
B 2357/SL 121 ostatní -zápis z jee. DR Krajský soud v Brně 12.12.2007 18.2.2008 1
B 2357/SL 120 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 18.12.2007 24.1.2008 4
B 2357/SL 119 ostatní -prohl. o způs.k výk. funkce Krajský soud v Brně 31.8.2007 24.1.2008 2
B 2357/SL 118 podpisové vzory Krajský soud v Brně 31.8.2007 24.1.2008 2
B 2357/SL 117 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 6.9.2007 24.1.2008 1
B 2357/SL 116 výroční zpráva 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 1.11.2007 16.1.2008 103
B 2357/SL 115 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 15.5.2007 6.12.2007 72
B 2357/SL 114 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 28.6.2007 18.9.2007 2
B 2357/SL 113 ostatní -smlouva o vkladu části podnik Krajský soud v Brně 7.12.2006 13.2.2007 127
B 2357/SL 112 ostatní -znal. posudek č.1871/71/II/20 Krajský soud v Brně 28.12.2006 7.2.2007 51
B 2357/SL 111 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 9.10.2006 18.1.2007 5
B 2357/SL 110 ostatní -prohlášení způs. k výkonu fun Krajský soud v Brně 5.12.2006 18.1.2007 5
B 2357/SL 109 podpisové vzory Krajský soud v Brně 6.12.2006 18.1.2007 6
B 2357/SL 108 ostatní -smlouva o vkl. části podniku Krajský soud v Brně 7.12.2006 21.12.2006 16
B 2357/SL 107 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 844/06 Krajský soud v Brně 6.10.2006 17.10.2006 7
B 2357/SL 106 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.10.2006 16.10.2006 20
B 2357/SL 105 ostatní -ŽL Krajský soud v Brně 3.7.2006 25.8.2006 2
B 2357/SL 104 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.6.2006 25.8.2006 2
B 2357/SL 103 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 1.6.2006 25.8.2006 22
B 2357/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2006 25.8.2006 20
B 2357/SL 101 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 447/06 Krajský soud v Brně 1.6.2006 25.8.2006 8
B 2357/SL 100 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 28.4.2006 25.8.2006 76
B 2357/SL 92 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.3.2005 12.8.2005 19
B 2357/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.2.2005 3.6.2005 19
B 2357/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2003 12.1.2004 19
B 2357/SL 72 ostatní návrh sml o vkladu části podni Krajský soud v Brně 27.8.2003 5
B 2357/SL 71 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.1.2003 13.6.2003 16
B 2357/SL 70 ostatní - smlouva o úvěru Krajský soud v Brně 13.6.2003 2
B 2357/SL 69 ostatní - smlouva o úvěru Krajský soud v Brně 5.9.2002 13.6.2003 2
B 2357/SL 68 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 5.9.2002 13.6.2003 11
B 2357/SL 67 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 2.1.2003 13.6.2003 3
B 2357/SL 66 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 5.9.2002 13.6.2003 2
B 2357/SL 65 notářský zápis - sml o fúzi Krajský soud v Brně 31.7.2002 27.1.2003 6
B 2357/SL 64 notářský zápis - návrh sml o fúzi Krajský soud v Brně 31.7.2002 27.1.2003 9
B 2357/SL 63 notářský zápis - návrh snl o fúzi Krajský soud v Brně 31.7.2002 27.1.2003 9
B 2357/SL 62 notářský zápis - rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 31.7.2002 27.1.2003 10
B 2357/SL 61 notářský zápis - návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Brně 31.7.2002 27.1.2003 11
B 2357/SL 59 změna právní formy, fúze - návrh Krajský soud v Brně 18.6.2002 27.1.2003 10
B 2357/SL 58 účetní závěrka 2001 -Soupek Krajský soud v Brně 26.9.2002 27.1.2003 10
B 2357/SL 57 zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2001 Krajský soud v Brně 10.6.2002 12.12.2002 34
B 2357/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.6.2002 12.12.2002 2
B 2357/SL 54 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 13.6.2002 12.12.2002 23
B 2357/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.4.2002 12.12.2002 19
B 2357/SL 52 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy Krajský soud v Brně 26.6.2002 7
B 2357/SL 51 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 23.11.2001 20.5.2002 29
B 2357/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.9.2001 7.2.2002 1
B 2357/SL 49 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 17.9.2001 7.2.2002 25
B 2357/SL 48 ostatní - pověření Krajský soud v Brně 1.10.2000 7.2.2002 1
B 2357/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.10.2001 7.2.2002 10
B 2357/SL 46 ostatní -zápis zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.4.2001 24.8.2001 1
B 2357/SL 45 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 26.6.2001 7.8.2001 55
B 2357/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.7.2000 20.11.2000 10
B 2357/SL 43 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.11.1999 23.3.2000 7
B 2357/SL 42 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.12.1998 13.1.2000 7
B 2357/SL 41 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 18.1.1999 14.6.1999 2
B 2357/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.4.1999 7.5.1999 10
B 2357/SL 39 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.11.1998 14.12.1998 3
B 2357/SL 38 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 13.2.1998 13.8.1998 29
B 2357/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.1998 5.8.1998 10
B 2357/SL 36 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 18.6.1998 5.8.1998 3
B 2357/SL 35 ostatní - čestné prohláš. Krajský soud v Brně 26.5.1997 4.5.1998 2
B 2357/SL 34 posudek znalce - 28500-03/97 Krajský soud v Brně 24.3.1997 4.5.1998 39
B 2357/SL 33 posudek znalce - 28500-09/97 Krajský soud v Brně 24.3.1997 4.5.1998 60
B 2357/SL 32 posudek znalce - 28500-06/97 Krajský soud v Brně 24.3.1997 4.5.1998 77
B 2357/SL 31 posudek znalce - 28500-05/97 Krajský soud v Brně 24.3.1997 4.5.1998 90
B 2357/SL 30 posudek znalce - 28500-07 Krajský soud v Brně 24.3.1997 4.5.1998 87
B 2357/SL 29 posudek znalce - 28500-01/97 Krajský soud v Brně 24.3.1997 4.5.1998 94
B 2357/SL 28 posudek znalce - 28500-04/97 Krajský soud v Brně 24.3.1997 4.5.1998 35
B 2357/SL 27 posudek znalce - 42/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 18
B 2357/SL 26 posudek znalce - 40/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 21
B 2357/SL 25 posudek znalce - 41/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 21
B 2357/SL 24 posudek znalce - 44/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 22
B 2357/SL 23 posudek znalce - 38/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 19
B 2357/SL 22 posudek znalce - 43/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 13
B 2357/SL 21 posudek znalce - 37/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 20
B 2357/SL 20 posudek znalce - 29/97 Krajský soud v Brně 27.3.1997 4.5.1998 19
B 2357/SL 19 posudek znalce - 28500-18/97 Krajský soud v Brně 10.4.1998 4.5.1998 9
B 2357/SL 18 posudek znalce - 28500-17/97 Krajský soud v Brně 10.4.1997 4.5.1998 9
B 2357/SL 17 posudek znalce - 28500-13/97 Krajský soud v Brně 10.4.1997 4.5.1998 9
B 2357/SL 16 posudek znalce - 2855-12/97 Krajský soud v Brně 10.4.1997 4.5.1998 9
B 2357/SL 15 posudek znalce - 28500-16/97 Krajský soud v Brně 10.4.1997 4.5.1998 9
B 2357/SL 14 posudek znalce - 28500-14/97 Krajský soud v Brně 10.4.1997 4.5.1998 9
B 2357/SL 13 posudek znalce - 28500-11/97 Krajský soud v Brně 10.4.1997 4.5.1998 9
B 2357/SL 12 posudek znalce - 2855-15/97 Krajský soud v Brně 10.4.1997 4.5.1998 9
B 2357/SL 11 ostatní - zpr. pro spol.,projkt splyn. Krajský soud v Brně 3.4.1997 4.5.1998 3
B 2357/SL 10 ostatní - projekt splynutí Krajský soud v Brně 28.3.1997 4.5.1998 27
B 2357/SL 9 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 24
B 2357/SL 8 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 24
B 2357/SL 7 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 23
B 2357/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 23
B 2357/SL 5 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 25
B 2357/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 23
B 2357/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 23
B 2357/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 23
B 2357/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.5.1997 13.3.1998 10
B 2357/SL 60 ostatní - mylný zápis Krajský soud v Brně 0
B 2357/SL 55 ostatní - chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DELTA PEKÁRNY a.s.

IČO (identifikační číslo) 25348833
Jméno DELTA PEKÁRNY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 3.9.1997
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 3

Sídlo DELTA PEKÁRNY a.s.

Živnosti a provozovny DELTA PEKÁRNY a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.1997

Živnost č. 2 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 3.9.1997
Přerušení oprávnění 15.4.2019

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 12.9.1997
Přerušení oprávnění 15.4.2019

Živnost č. 4 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 29.10.2001

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a prodej pekařských výrobků, včetně cukrářských

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 27.10.2000

Živnost č. 11 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství a strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DELTA PEKÁRNY a.s.

Člen statutárního orgánu Edmond Georges Lucien Müller

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DELTA PEKÁRNY a.s.

IČO: 25348833
Firma: DELTA PEKÁRNY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.8.1997

Sídlo DELTA PEKÁRNY a.s.

Sídlo: Bohunická 519/24, Brno 619 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image