Firma Danone a.s. IČO 45272972


Danone a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Danone a.s. (45272972) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vinohradská 2828/151, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Danone a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Danone a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Danone a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Danone a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Danone a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Danone a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1514
IČO (identifikační číslo osoby) 45272972
Jméno Danone a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 24. ledna 2014 mezi společností jako prodávajícím a Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01893556, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, sp. zn. C 213091 jako kupujícím byla s účinností od 31. ledna 2014 na Schreiber Czech Republic s.r.o. převedena část obchodního závodu společnosti sestávající ze souboru jmění vztahující se k mlékárenskému závodu na adrese Konopišťská 905, 25 6 01 Benešov. 30.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 30.7.2014 - 23.10.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 30.7.2014 - 23.10.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 22.8.2008 v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o změně podoby 323457 kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-Kč ze zaknihované na podobu listinnou. 29.9.2008
Valná hromada společnosti Danone a.s., se sídlem Benešov, Konopišťská 905, IČ: 45272972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen "Společnost"), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Produits Laitiers Frais Est Europe société par actions simplifiée, se sídlem 17 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Paříži pod. č. B 444 219 125 R CS PARIS (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 317.969 kusů nekótovaných kmenových akcií, ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100,- Kč, SIN 770930003429, vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,30% (akcie vydané Společností dále jen jako "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů (dále jen "výpis z registru emitenta"), který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti a (ii) výpisu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady jakož i k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 317.969 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,30%, a že tedy hlav ní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonávat práva výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníkem budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 5.289,- Kč (slovy: pět tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých) za jednu Akcii (dále jen "protiplnění"). Navrže ná výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, resp. její přiměřenost, doložena znaleckým posudkem č. 67-1/2005 vypracovaným znaleckým ústavem, společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 209 6/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Produits Laitiers Frais Est Europe société par actions simplifiée k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti Danone a.s. ve výši 5.289,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií". Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil na základě výnosové metody diskontovaných pe něžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Ak cií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění, resp. částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií, bude poskytnuta oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ: 00001350 (dále jen "Banka"). Protiplnění bude oprávněným osobám zaplaceno prostřednictvím Banky bez zbytečného odkladu po dni zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to formou poštovních poukázek na jejich adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího též identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k Akciím, a to ke dni účinnosti přechodu Akcií na hlavního akcionáře, a předá jej bez zbytečného o dkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 9.4.2008 - 12.8.2008
Řádná valná hromada společnosti Danone a.s. konaná dne 13.5.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Danone a.s. z původní částky 323.457.000 Kč (slovy: třistadvacettřimilionůčtyřistapadesátsedmtisíc korun českých)na částku 32.345.700,- Kč (slovy: třicetdvamilonůtřistačtyřicetpěttísícsedmset korun českých), a to 318.097 (slovy: třistaosmnáctisícidevadesátisedmi) hlasy přítomných akcionářů. 30.6.2004 - 3.1.2005
Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je překapitalizace společnosti Danone a.s., t.j. přebytek volných finančních zdrojů, které má společnost Danone a.s. k dispozici a které nepotřebuje pro své podnikání. Snížení základního kapitálu bude prove deno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze stávající jmenovité hodnoty 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) každé akcie na jmenovitou hodnotu 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) každé akcie. 30.6.2004 - 3.1.2005
S částkou ve výši 291.111.300 Kč (dvěstědevadesátjednamilionůstojedenácttisíctřista korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (tj. v poměru, v jakém se podílí na zákla dním kapitálu společnosti). 30.6.2004 - 3.1.2005
Valná hromada schvaluje změnu druhu akcií a to tak, že stávající zaměstananecké akcie vydané v litinné podobě se mění na akcie kmenové v zaknihované podobě. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. Po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo doporučeným dopisem vyzve akcionáře, aby ve stanovené lhůtě odevzdali společnosti listinné akcie a zajistí registraci zaknihovaných akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k zajištění veškerých úkonů směřujících k provedení výměny listinných zaměstnaneckých akcií za akcie kmenové v zaknihované podobě. 17.7.2002
Valná hromada rozhoduje z důvodu nesplnění povinnosti stanovené v § 161a Obchodního zákoníku prodat do 12 měsíců po jejich nabytí zaměstnanecké akcie, o snížení základního kapitálu ze stávající výše 324.311.000,-Kč o 854.000,-Kč na hodnotu základního kapitálu 323.457.000,-Kč. Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastních 854 ks zaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč; snížení základního kapitálu bude provedeno zničením těchto akcií. 1.10.2001 - 23.9.2002
Vzledem k tomu, že tato operace je účetního hlediska naprosto neutrální (tyto akcie nebyly společností prodány zaměstnancům), nevzniká žádná částka, se kterou by bylo třeba ve smyslu §211 odst. 1) písm. a)Obchodního zákoníku nakládat. 1.10.2001 - 23.9.2002
Valná hromada společnosti dne 30.6.1998 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 4.329.000,- Kč tak, že ke snížení základního jmění použije 4.329 ks zaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Důvodem snížení základního jmění je povinnost snížit základní jmění podle § 161 b) odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost neprodala zaměstnancům 4.329 ks zaměstnaneckých akcií v termínu do 12 měsíců ode dne jejich nabytí, jak jí ukládá ustanovení § 161 a) obchodního zákoníku. 6.1.1999 - 27.12.1999
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím písemným souhlasem představenstva. 1.6.1998
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Benešovská mlékárna, s.p.. 1.5.1992 - 3.11.1992

Kapitál Danone a.s.

zakladni jmění 32 345 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.1.2005
zakladni jmění 323 457 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.9.2002 - 3.1.2005
zakladni jmění 324 311 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.12.1999 - 23.9.2002
zakladni jmění 328 640 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.1998 - 27.12.1999
zakladni jmění 328 640 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.9.1996 - 1.6.1998
zakladni jmění 311 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.12.1994 - 17.9.1996
zakladni jmění 249 184 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.1994 - 9.12.1994
zakladni jmění 194 936 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.1993 - 31.5.1994
zakladni jmění 145 956 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.1992 - 28.6.1993
zakladni jmění 116 272 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 3.11.1992

Akcie Danone a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 323 457 29.9.2008
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 323 457 3.1.2005 - 29.9.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 323 457 23.9.2002 - 3.1.2005
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 509 27.12.1999 - 23.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 322 802 17.9.1996 - 23.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 305 162 9.12.1994 - 17.9.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 243 346 31.5.1994 - 9.12.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 189 098 14.4.1994 - 31.5.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 5 838 14.4.1994 - 27.12.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 194 936 28.6.1993 - 14.4.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 145 956 3.11.1992 - 28.6.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 116 272 1.5.1992 - 3.11.1992

Sídlo Danone a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00 14.6.2007
Adresa Konopišťská 905 , Benešov 256 01 1.5.1992 - 14.6.2007

Předmět podnikání Danone a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 30.7.2014
mlékárenství 22.8.2001
silniční motorová doprava 28.8.1995 - 30.7.2014
hostinská činnost 29.3.1993
výroba potravin a nápojů 29.3.1993 - 30.7.2014
obchodní činnost 29.3.1993 - 30.7.2014
3. výroba poživatin pro zvláštní skupiny obyvatel, 1.5.1992 - 29.3.1993
4. zpracování vedlejších produktů, vznikajících při výrobní činnosti, 1.5.1992 - 29.3.1993
5. výroba krmiv a krmných komponentů na bázi mléčné suroviny, 1.5.1992 - 29.3.1993
6. výroba a opravy jednoúčelových strojů a zařízení, technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu, 1.5.1992 - 29.3.1993
7. obchodní činnost, 1.5.1992 - 29.3.1993
8. odbytová činnost, 1.5.1992 - 29.3.1993
9. opravy strojně-technologického zařízení, energetických rozvodů a zdrojů, 1.5.1992 - 29.3.1993
10. opravy dopravních a manipulačních prostředků, 1.5.1992 - 29.3.1993
11. montáže a opravy měřící a automatizační techniky, 1.5.1992 - 29.3.1993
12. provozování stavební činnosti, 1.5.1992 - 29.3.1993
13. poskytování služeb výpočetní techniky, 1.5.1992 - 29.3.1993
14. metrologie a cejchování nádob, 1.5.1992 - 29.3.1993
15. neveřejná silniční doprava nákladů a osob, 1.5.1992 - 29.3.1993
16. poskytování prací a služeb, 1.5.1992 - 29.3.1993
17. evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém, 1.5.1992 - 29.3.1993
18. propagace, marketing a průzkum trhu, 1.5.1992 - 29.3.1993
19. výroba zahuštěných šťáv a nealkoholických nápojů, 1.5.1992 - 29.3.1993
20. zpracování potravinářských produktů sušením. 1.5.1992 - 29.3.1993
1. Nákup zemědělských produktů a potřebných surovin k mlékárenské výrobě, 1.5.1992 - 29.3.1993
2. výroba mlékárenských výrobků a výrobků, jejichž součástí je mléko v různých modifikacích nebo látky, získané z mléka, 1.5.1992 - 29.3.1993

vedení firmy Danone a.s.

Statutární orgán Danone a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány členové představenstva samostatně. 30.7.2014
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele nebo společně dva členové představenstva. 9.4.2003 - 30.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda představenstva nebo společně dva členové předdstavenstva nebo společně jeden člen představenstva a generální ředitel, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo za ni podepisují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva a generální ředitel. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 31.5.1994 - 9.4.2003
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost: Za společnost podepisují společně generální ředitel a jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně zmocněn představenstvem, nebo společně dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.11.1992 - 31.5.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 3.11.1992
člen představenstva Paolo Maria Tafuri 23.10.2015
Vznik členství 15.7.2015
Adresa: Gesztenyefa u. 7 , Budapest Maďarská republika
člen představenstva Ing. Josef Tichý 1.5.1992 - 3.11.1992
Adresa: Návršní 1546/4 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Bedřich Štechr 1.5.1992 - 3.11.1992
Adresa: Zdíkovská 2771/67 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jarmila Beranová 1.5.1992 - 3.11.1992
Adresa: Benešovská 273 , Neveklov 257 56
člen představenstva Gunther Mauerhofer 3.11.1992 - 29.3.1993
Adresa: U Andělky 1026/21 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Václav Spůra 3.11.1992 - 31.5.1994
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57 , Praha 150 00
člen představenstva Gunther Mauerhofer 29.3.1993 - 31.5.1994
Adresa: Týnský dvůr 10 , Praha 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Tichý 3.11.1992 - 28.8.1995
Adresa: Návršní 1546/4 , Praha 140 00
člen představenstva Jacques Vincent 3.11.1992 - 1.6.1998
Adresa: U Andělky 1026/21 , Praha 162 00
předseda představenstva Gunter Mauerhofer 31.5.1994 - 1.6.1998
Adresa: Týnský dvůr 10 , Praha 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Martin Záveský 31.5.1994 - 1.6.1998
Adresa: Lidická 59/15 , Litoměřice 412 01
předseda představenstva Gunter Mauerhofer 1.6.1998 - 1.6.1998
Adresa: Hodějovského 736 , Benešov 256 01
člen představenstva Patric Sauvageot 1.6.1998 - 1.6.1998
Adresa: Na Hřebenkách 30 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Max Berger 3.11.1992 - 18.7.2001
Zánik funkce 12.6.2000
Adresa: Opletalova 983/45 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Otakar Švorčík 28.8.1995 - 18.7.2001
Zánik funkce 12.6.2000
Adresa: Římská 418/19 , Praha 120 00
člen představenstva Patrick Sauvageot 1.6.1998 - 18.7.2001
Zánik funkce 12.6.2000
Adresa: Na Hřebenkách 30 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda představenstva Gunther Mauerhofer 1.6.1998 - 9.4.2003
Zánik funkce 14.11.2002
Adresa: Hodějovského 736 , Benešov 256 01
člen představenstva Damien Leclerc 18.7.2001 - 9.4.2003
Vznik funkce 12.6.2000
Adresa: Wolfova 265/1 , Praha 150 00
člen představenstva Thierry Zurcher 18.7.2001 - 9.4.2003
Vznik funkce 12.6.2000
Zánik funkce 14.11.2002
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1076/25 , Praha 150 00
člen představenstva Jan Klaas Van Timmeren 17.7.2002 - 9.4.2003
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 14.11.2002
Adresa: Na dlouhé mezi 60/9 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Miloš Medřický 9.4.2003 - 10.9.2005
Vznik funkce 14.11.2002
Zánik funkce 13.5.2005
Adresa: V Březině 181/10 , Říčany 251 01
člen Olivier Klein 1.12.2003 - 10.9.2005
Vznik členství 14.11.2002
Zánik funkce 13.5.2005
Adresa: Elišky Krásnohorské 135/7 , Praha 110 00
předseda představenstva Damien Leclerc 9.4.2003 - 10.7.2006
Zánik členství 9.5.2006
Vznik funkce 14.11.2002
Zánik funkce 9.5.2006
Adresa: Wolfova 265/1 , Praha 150 00
člen představenstva Frédéric Duverger 10.9.2005 - 21.9.2006
Vznik funkce 13.5.2005
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Francouzská republika
Bonave 69640, Ville sur Jarnioux
místopředseda představenstva Yves Legros 9.4.2003 - 4.10.2006
Zánik členství 9.5.2006
Vznik funkce 14.11.2002
Zánik funkce 9.5.2006
Adresa: Pevnostní 931/14 , Praha 160 00
člen představenstva Steve Knight 10.9.2005 - 20.6.2007
Vznik funkce 13.5.2005
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Zborovská 96/62 , Praha 150 00
předseda představenstva Gilles Francois Rabouille 10.7.2006 - 7.9.2010
Vznik členství 9.5.2006
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 9.5.2006
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Francouzská republika
Mareil-Marly, rue des Saules 2
člen představenstva Benoit Alexandre Otton Zolnai 21.9.2006 - 7.1.2011
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 29.11.2010
Adresa: Nad Petruskou 2280/3 , Praha 120 00
člen představenstva Krzysztof Tomasz Chmura 7.1.2011 - 21.6.2011
Vznik členství 29.11.2010
Zánik členství 2.5.2011
Adresa: Uczniowska 22A , 3112 Varšava Polská republika
předseda představenstva Thibaut Helleputte 7.9.2010 - 24.10.2011
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 30.8.2011
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 30.8.2011
Adresa: Rue de Hetres 86 , 1630 Linkebeek Belgické království
místopředseda představenstva Yves Louis Jean Pellegrino 4.10.2006 - 3.5.2012
Vznik členství 9.5.2006
Zánik členství 8.3.2012
Vznik funkce 9.5.2006
Zánik funkce 8.3.2012
Adresa: Rue Joliot Curie 17 , 917 90 Boissy sous St Yon Francouzská republika
člen představenstva Jan Žák 21.6.2011 - 22.7.2013
Vznik členství 2.5.2011
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Vrážská 1006 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Jaroslav Dufek 20.6.2007 - 13.10.2013
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 15.5.2007
Adresa: Naardenská 669/21 , Praha 162 00
předseda představenstva Jeanluc Pierre Percy 24.10.2011 - 29.10.2013
Vznik členství 30.8.2011
Zánik členství 1.9.2013
Vznik funkce 30.8.2011
Zánik funkce 1.9.2013
Adresa: Avenue ľAvocat 19 , 1410 Waterloo Belgické království
člen představenstva Paolo Maria Tarufi 22.7.2013 - 13.11.2013
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Gesztenyefa u. 7 , 1082 Budapest Maďarská republika
místopředseda představenstva Mgr. Lenka Jochman Slunská 3.5.2012 - 30.7.2014
Vznik členství 8.3.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 9.3.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Ve Stráni 204 , Slaný 274 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Dufek 13.10.2013 - 30.7.2014
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 15.5.2007
Adresa: Naardenská 669/21 , Praha 162 00
předseda představenstva Koen Burghouts 29.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 1.9.2013
Vznik funkce 1.9.2013
Adresa: Lenzwiesenweg 8 , 8135 Langnau am Albis Švýcarská konfederace
člen představenstva Paolo Maria Tafuri 13.11.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Gesztenyefa u. 7 , 1082 Budapest Maďarská republika
předseda představenstva Koen Burghouts 30.7.2014 - 23.10.2015
Vznik členství 1.9.2013
Zánik členství 14.7.2015
Vznik funkce 1.9.2013
Zánik funkce 14.7.2015
Adresa: Dubová 622 , Praha 164 00

Dozorčí rada Danone a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zsuzsanna Kovacs 23.10.2015
Vznik členství 15.7.2015
Adresa: Nagyszeben street 24/A , Budapest Maďarská republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Sernický 1.5.1992 - 3.11.1992
Adresa: Mládežnická 3063/3 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Vlasta Radvanová 1.5.1992 - 3.11.1992
Adresa: Na Spořilově 1378 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Jaroslav Franěk 1.5.1992 - 3.11.1992
Adresa: Tyršova 217 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Jaroslav Sychra 3.11.1992 - 28.8.1995
Adresa: Vlašimská 1793 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Pavel Navrátil 3.11.1992 - 8.3.2003
Zánik členství 12.6.2000
Adresa: Nad Školou 325 , Trhový Štěpánov 257 63
člen dozorčí rady Heiner Haslinger 3.11.1992 - 8.3.2003
Zánik členství 12.6.2000
Adresa: Movestrasse 56 , 8000 Munchen 82 Česká republika
člen dozorčí rady Henri Giraud 3.11.1992 - 9.4.2003
Zánik funkce 14.11.2002
Adresa: 35 rue Rousselet , Paris Česká republika
člen ing. Pavel Lhotka 8.3.2003 - 21.6.2003
Vznik členství 12.6.2000
Zánik funkce 14.11.2002
Adresa: Generála Janouška 892/30 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Lubomír Vaškovic 28.8.1995 - 5.11.2003
Zánik členství 13.4.2003
Adresa: Jiráskova 497 , Votice 259 01
člen Thierry Angles D´auriac 8.3.2003 - 5.11.2003
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: 3, Avenue Eugine , 920 00 Saint-Cloud Francouzská republika
člen dozorčí rady Roger Thomas 3.11.1992 - 10.9.2005
Zánik funkce 15.5.1999
Adresa: 40, rue Pierre Larousse , Paris 4 Česká republika
člen René Adam 5.11.2003 - 10.9.2005
Vznik členství 23.6.2003
Zánik funkce 16.5.2005
Adresa: Tsingtauer Str. 97 , Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Aleš Novák 10.9.2005 - 8.1.2009
Vznik funkce 16.5.2005
Zánik funkce 1.6.2008
Adresa: Fibichova 1526/4 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Beranová 3.11.1992 - 18.11.2009
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: Benešovská 273 , Neveklov 257 56
člen Eduard Bermann 8.3.2003 - 18.11.2009
Vznik členství 12.6.2000
Zánik členství 12.6.2005
Adresa: Hodějovského 736 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Miloš Štafen 9.4.2003 - 18.11.2009
Vznik funkce 14.11.2002
Zánik funkce 14.11.2007
Adresa: Kollárova 1174 , Úvaly 250 82
člen dozorčí rady: Felix Martin Garcia 21.6.2003 - 18.11.2009
Vznik funkce 14.11.2002
Zánik funkce 14.11.2007
Adresa: Španělské království
Escoles Pies, 21 3 1, 08017 Barcelona
člen Miloslav Svoboda 5.11.2003 - 18.11.2009
Vznik členství 15.4.2003
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: Ulrichova 1214 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Rázek 18.11.2009 - 12.6.2012
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 16.4.2012
Adresa: Slezská 2210/128 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Miloš Štafen 18.11.2009 - 29.10.2013
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 31.8.2013
Adresa: Kollárova 1174 , Úvaly 250 82
člen dozorčí rady Emilia Hristova Foteva 12.6.2012 - 29.10.2013
Vznik členství 16.4.2012
Zánik členství 31.8.2013
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
člen dozorčí rady JUDr. Otakar Švorčík 8.1.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 1.6.2008
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Římská 418/19 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Eduard Bermann 18.11.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Sokola Tůmy 2169 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Michal Teichmann 18.11.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Záveská 836/6 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Petr Pacholík 18.11.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Riegrova 553 , Vlašim 258 01
člen dozorčí rady Kateřina Tumpachová 29.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 31.8.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Na Stráni 327/4 , Libiš 277 11
člen dozorčí rady Kamila Toušková 29.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 31.8.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Přecechtělova 2406/21 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Paolo Maria Tafuri 30.7.2014 - 23.10.2015
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 14.7.2015
Adresa: Gesztenyefa u. 7 , Budapest Maďarská republika

Prokura Danone a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 30.5.2016
Jméno Marián Jánoš 13.10.2016
Adresa: Myslíkova 209/5 , Praha 110 00
Jméno Radek Plachý 30.5.2016 - 13.10.2016
Adresa: Rybízová 1866 , Lysá nad Labem 289 22

Sbírka Listin Danone a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1514/SL 81 notářský zápis NZ 588/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 23.7.2014 11.9.2014 35
B 1514/SL 80 ostatní Prohlášení o zrušení projektu přeměny Městský soud v Praze 1.1.2014 30.7.2014 30.7.2014 2
B 1514/SL 79 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 22.4.2014 9.5.2014 35
B 1514/SL 78 ostatní proujekt přeměny rozdělením Městský soud v Praze 11.11.2013 11.11.2013 12.11.2013 54
B 1514/SL 77 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 1.9.2013 24.10.2013 4.11.2013 3
B 1514/SL 76 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 1.9.2013 24.10.2013 4.11.2013 2
B 1514/SL 75 ostatní rozhodnutí Městský soud v Praze 31.8.2013 24.10.2013 4.11.2013 2
B 1514/SL 74 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 1.7.2013 18.7.2013 4.9.2013 3
B 1514/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 3.5.2013 7.5.2013 35
B 1514/SL 72 ostatní - záp.z jed.předst. Městský soud v Praze 8.3.2012 7.5.2012 15.11.2012 3
B 1514/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.4.2012 3.9.2012 4
B 1514/SL 70 ostatní - záp.z jed.DR/předst./ Městský soud v Praze 14.5.2012 14.6.2012 25.6.2012 3
B 1514/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.5.2012 15.5.2012 33
B 1514/SL 67 ostatní - zápis z jednání Městský soud v Praze 30.8.2011 24.10.2011 4
B 1514/SL 65 ostatní -zápis rozhodnutí představ. Městský soud v Praze 2.5.2011 21.6.2011 2
B 1514/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.5.2011 13.5.2011 37
B 1514/SL 62 ostatní zápis o rozhodnutí Městský soud v Praze 17.11.2010 10.1.2011 2
B 1514/SL 60 ostatní - záp.z jed.DR/představenstvo/ Městský soud v Praze 29.11.2010 30.12.2010 5.1.2011 3
B 1514/SL 58 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 1.9.2010 7.9.2010 2
B 1514/SL 57 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.9.2010 7.9.2010 1
B 1514/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2009 21.4.2010 23.4.2010 51
B 1514/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.6.2009 5.6.2009 50
B 1514/SL 53 notářský zápis -NZ307/08 Městský soud v Praze 22.8.2008 29.9.2008 11
B 1514/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.6.2008 10.6.2008 49
B 1514/SL 51 ostatní - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 16.5.2007 3.7.2007 3
B 1514/SL 50 notářský zápis NZ 118/2007 Městský soud v Praze 15.5.2007 3.7.2007 7
B 1514/SL 49 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 15.5.2007 3.7.2007 3
B 1514/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.5.2007 3.7.2007 1
B 1514/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2007 3.7.2007 24
B 1514/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 + zpr. představenstva Městský soud v Praze 21.3.2007 31.5.2007 4.6.2007 0
B 1514/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2006 19.10.2006 0
B 1514/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 15.6.2006 19.6.2006 0
B 1514/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2005 11.10.2005 0
B 1514/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.5.2005 6.6.2005 45
B 1514/SL 10 ostatní, podpisové vzory zápis voleb,ČP,rezign.p.Auriac Městský soud v Praze 15.4.2003 6.11.2003 1.12.2003 0
B 1514/SL 6 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 3.7.2003 8.7.2003 0
B 1514/SL 8 ostatní -zápis z V.H.+předst. Městský soud v Praze 14.11.2002 4.7.2003 0
B 1514/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ200/2002 Městský soud v Praze 14.11.2002 4.7.2003 0
B 1514/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 31.12.2002 13.1.2003 0
B 1514/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2001 7.9.2001 0
B 1514/SL 3 usnesení VH - §210 Městský soud v Praze 7.9.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Danone a.s.

IČO (identifikační číslo) 45272972
Jméno Danone a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 11
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo Danone a.s.

Živnosti a provozovny Danone a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Na Dlouhém 90, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1009779851
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2014

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Konopišťská 905, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1001401026
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.1994

Živnost č. 3 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 15.8.2014

Živnost č. 4 Obchodní činnost - § 33 a, v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 21.6.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Danone a.s.

Člen statutárního orgánu Paolo Maria Tafuri

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Danone a.s.

IČO: 45272972
Firma: Danone a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.1.1992

Sídlo Danone a.s.

Sídlo: Vinohradská 2828/151, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image