Firma D-TECHNIK a.s. IČO 61974480


D-TECHNIK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

D-TECHNIK a.s. (61974480) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 613, Jablůnka 756 23. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 1995 a je stále aktivní. D-TECHNIK a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o D-TECHNIK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o D-TECHNIK a.s. na Justice.cz
Detailní informace o D-TECHNIK a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro D-TECHNIK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje D-TECHNIK a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1122
IČO (identifikační číslo osoby) 61974480
Jméno D-TECHNIK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.9.1995
Valná hromada rozhodla dne 13.10.2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: A) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu a) důvodem snížení základního kapitálu v částce 450.000,- Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 15 (patnáct) kusů vlastních akcií, vydaných na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých), v úhrnné jmenovité hodnotě 450.000 Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých), které nabyla dle § 161a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen obchodní zákoník) a které nebyly ve lhůtě určené v ust. § 161b) odst. 3) obc hodního zákoníku zcizeny; společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií. Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku spole čnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny; b) důvodem snížení základního kapitálu v částce 2.025.000,- Kč (dva miliony dvacet pět tisíc korun českých) je strategie hospodaření společnosti s tím, že přebytek provozního kapitálu společnosti bude rozdělen mezi akcionáře; B) rozsah navrhovaného snížení a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 4.500.000,- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) o částku Kč 2.475.000,- (dva miliony čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) na 2.025.000,- Kč (dva miliony dvacet pět tisíc korun českých) ; celkový počet hlasů ve Společnosti se sníží ze 150 hlasů o 15 hlasů na 135 hlasů po snížení základního kapitálu. b) Základní kapitál Společnosti bude v částce 450.000,- Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých) snížen zrušením (zničením) vlastních akcií Společnosti o počtu 15 (patnácti) kusů - čísla akcií 136 až 150; Společnost ke snížení základního kapitálu o tuto částku použije výhradně vlastní kmenové akcie, a to tak, že do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí 15 (patnáct) kusů vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovi té hodnotě 30.000,- Kč, které má ve svém majetku, c) snížení základního kapitálu Společnosti v částce 2.025.000,- Kč (dva miliony dvacet pět tisíc korun českých) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 135 (sto třiceti pěti) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v dosavadní jmenovité hodnotě 30.000 ,- Kč (třicet tisíc korun českých) o 50 % (padesát procent), tj. na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých), formou výměny 135 kusů akcií s čísly 1 až 135, za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. C) způsob provedení navrhovaného snížení a) vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 15 (patnácti) s čísly 136 až 150 jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 450.000,- Kč, nemůže být vyplacena akcionářům Společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu; s částkou odpovídající snížení základního kapitálu v této výši bude naloženo pouze v účetním smyslu a snížení základního kapitálu se projeví pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti. Rozdíl mezi po řizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotou bude zúčtován proti účtu vlastního kapitálu. b) Společnost zničí akcie s čísly 136 až 150 do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jejich skartováním, o skartování sepíše představenstvo zápis; c) částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 2.025.000,- Kč (dva miliony dvacet pět tisíc korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře, tj. každému akcionáři vlastnícímu některou ze 135 kusů akcií bude vyplacena částka 15.000,- Kč (patnáct t isíc korun českých) na jednu akcii na účet uvedený v seznamu akcionářů, s tím, že k výplatě akcionářům dojde do 60 (šedesáti) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; d) Akcionáři vlastnící akcie Společnosti číslo 1 až 135, jsou povinni předložit tyto akcie k výměně ve lhůtě jednoho měsíce od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; představenstvo Společnosti vyzve způsobem stanoveným stano vami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 26.1.2015 - 31.8.2015
Valná hromada společnosti přijala dne 29.9.2003 toto: a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmy, 20.10.2003 - 14.11.2003
b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 1,500.000,- ( slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých ), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 3,000.000,- ( slovy: tři miliony korun českých ) dosud zapsaného v obchodním rejstříku na Kč 4,500.000,- ( slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých ) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 20.10.2003 - 14.11.2003
c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž nově budou vydány akcie takto: Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na majitele, Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota, 50 ks ( slovy: padesát kusů ) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,-Kč, (slovy: třicet tisíc korun českých), Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií: Emisní kurs nově upisovaných akcií na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií a činí Kč 30.000,- za úpis jedné akcie. 20.10.2003 - 14.11.2003
d) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsah jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 20.10.2003 - 14.11.2003
e) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 15-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku, 20.10.2003 - 14.11.2003
f) peněžité vklady musí být upisovateli splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet 6769260247/0100, u Komerční banky, a.s., pobočka Vsetín, 20.10.2003 - 14.11.2003
g) upisovatelé jsou povinni splatit 60% emisního kurzu jimi upsaných akcií peněžitými vklady do 30-ti dnů od následujícího dne po posledním dni lhůty k upisování, zbývajících 40% emisního kurzu jimi upsaných akcií peněžitými vklady do dvou měsíců ode dne zápisu zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, 20.10.2003 - 14.11.2003
h) lhůta pro upisování nových akcií akcionáři činí patnáct dnů, přičemž počátkem této lhůty je den nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a místem, kde lze úpis akcií provést, j e sídlo společnosti Jablůnka čp. 610, v pracovní dny v době od 8,00 do 15,00 hod. 20.10.2003 - 14.11.2003
Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění - 1 000 000,-Kč, bylo zcela splaceno. 4.12.1996 - 20.10.2003

Aktuální kontaktní údaje D-TECHNIK a.s.

Kapitál D-TECHNIK a.s.

zakladni jmění 2 025 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.2015
zakladni jmění 4 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.2004 - 31.8.2015
zakladni jmění 4 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.2003 - 25.11.2004
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.2003 - 14.11.2003
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.2.2001 - 20.10.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.9.1995 - 16.2.2001

Akcie D-TECHNIK a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 135 31.8.2015
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 150 26.1.2015 - 31.8.2015
Kmenové akcie na majitele 30 000 Kč 150 14.11.2003 - 26.1.2015
Kmenové akcie na majitele 30 000 Kč 100 20.10.2003 - 14.11.2003
Akcie na majitele 30 000 Kč 100 16.2.2001 - 20.10.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 27.7.2000 - 16.2.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 4.12.1996 - 27.7.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 14.9.1995 - 4.12.1996

Sídlo D-TECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 613 , Jablůnka 756 23 26.1.2015
Adresa 0 756 23 Jablůnka Česká republika
16.2.2001 - 26.1.2015
Adresa 3 , Jablůnka 756 23 25.1.1996 - 16.2.2001
Adresa Raisova 889/5 , Ostrava 709 00 14.9.1995 - 25.1.1996

Předmět podnikání D-TECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.5.2018
Vývoj zbraní, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva 22.5.2018
Provozování střelnic 22.5.2018
Výzkum a vývoj munice, výroba, ničení, nákup a prodej výbušnin a munice, skladování munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice 22.5.2018
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení střeliva, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 26.1.2015 - 22.5.2018
vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní 29.1.2009 - 26.1.2015
výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva 29.1.2009 - 26.1.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.1.2009 - 22.5.2018
výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 20.9.2005 - 22.5.2018
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona 3.4.2002 - 29.1.2009
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona 3.4.2002 - 29.1.2009
výroba tepla 3.4.2002 - 22.5.2018
rozvod tepla 3.4.2002 - 22.5.2018
rozvod elektřiny 3.4.2002 - 22.5.2018
provozování střelnic 3.4.2002 - 22.5.2018
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 27.7.2000 - 20.9.2005
výroba zboží z plastů 27.7.2000 - 29.1.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 27.7.2000 - 29.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.9.1995 - 29.1.2009
jiná drobná výroba a úpravy výrobků mimo příl. z. 455/91 Sb. /ochranné pomůcky/ 14.9.1995 - 29.1.2009

vedení firmy D-TECHNIK a.s.

Statutární orgán D-TECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 26.1.2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně bez omezení; místopředseda a člen představenstva jednají vždy společně. 21.11.2006 - 26.1.2015
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají a vystupují společně vždy dva členové představenstva z nichž aspoň jeden je předseda nebo místopředseda. 14.9.1995 - 21.11.2006
předseda představenstva Libor Macháček 26.1.2015
Vznik členství 13.10.2014
Vznik funkce 13.10.2014
Adresa: Na Výsluní 373 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Dagmar Macháčková 26.1.2015
Vznik členství 13.10.2014
Adresa: Pod Žamboškou 1182 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Martin Macháček 26.1.2015
Vznik členství 13.10.2014
Adresa: Pod Žamboškou 1182 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Ing. Horst Dittrich 14.9.1995 - 4.12.1996
Adresa: Josefa Kotase 1184/7 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Václav Kristian 14.9.1995 - 4.12.1996
Adresa: Benátky 1168 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jiří Calaba 14.9.1995 - 4.12.1996
Adresa: U Vodojemu 1231 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva ing. Horst Dittrich 4.12.1996 - 21.3.2000
Adresa: Josefa Kotase 1184/7 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Václav Kristian 4.12.1996 - 21.3.2000
Adresa: Benátky 1168 , Vsetín 755 01
člen představenstva ing. Jiří Calaba 4.12.1996 - 21.3.2000
Adresa: U Vodojemu 1231 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Václav Kristian 21.3.2000 - 3.4.2002
Zánik funkce 22.5.2001
Adresa: Benátky 1168 , Vsetín 755 01
předseda představenstva ing. Jiří Calaba 21.3.2000 - 20.10.2003
Adresa: U Vodojemu 1231 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Jaromír Fiala 21.3.2000 - 20.10.2003
Adresa: 435 , Jablůnka 756 23
člen představenstva Ing. Jaromír Fiala 20.10.2003 - 25.11.2004
Zánik členství 16.9.2004
Vznik funkce 16.12.1999
Zánik funkce 16.9.2004
Adresa: 435 , Jablůnka 756 23
místopředseda představenstva Libor Macháček 3.4.2002 - 20.9.2005
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 18.4.2005
Adresa: Na Výsluní 373 , Vsetín 755 01
předseda představenstva ing. Jiří Calaba 20.10.2003 - 20.9.2005
Zánik členství 18.4.2005
Vznik funkce 14.9.1995
Zánik funkce 18.4.2005
Adresa: Kotěrova 905 , Zlín 760 01
člen představenstva Jiří Vrána 25.11.2004 - 20.9.2005
Vznik členství 16.9.2004
Adresa: Slovenská 1106/17 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Jiří Vrána 20.9.2005 - 21.11.2006
Vznik členství 16.9.2004
Zánik členství 10.10.2006
Vznik funkce 18.4.2005
Zánik funkce 10.10.2006
Adresa: Slovenská 1106/17 , Praha 120 00
člen představenstva Dagmar Macháčková 20.9.2005 - 21.11.2006
Vznik členství 18.4.2005
Adresa: Pod Žamboškou 1182 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Libor Macháček 20.9.2005 - 26.1.2015
Zánik členství 13.10.2014
Vznik funkce 18.4.2005
Zánik funkce 13.10.2014
Adresa: Na Výsluní 373 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Ing. Dagmar Macháčková 21.11.2006 - 26.1.2015
Vznik členství 18.4.2005
Zánik členství 13.10.2014
Vznik funkce 10.10.2006
Zánik funkce 13.10.2014
Adresa: Pod Žamboškou 1182 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jaroslav Polách 21.11.2006 - 26.1.2015
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 13.10.2014
Adresa: Pod Žamboškou 1182 , Vsetín 755 01

Dozorčí rada D-TECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Josef Sváček 22.5.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Rokytnice 222 , Vsetín 755 01
člen Ing. Václav Pošta 14.9.1995 - 4.12.1996
Adresa: Oty Pavla 50/879 , 721 00 Ostrava - Svinov Česká republika
člen Ing. Jaroslav Suchel 14.9.1995 - 4.12.1996
Adresa: Gen. Píky 2893/16 , Ostrava 702 00
člen Libor Macháček 14.9.1995 - 4.12.1996
Adresa: Na Výsluní 373 , Vsetín 755 01
člen ing. Jaroslav Suchel 4.12.1996 - 26.11.1999
Adresa: Gen. Píky 2893/16 , Ostrava 702 00
člen ing. Eva Poštová 4.12.1996 - 21.3.2000
Adresa: Oty Pavla 879/12 , Ostrava 721 00
člen ing. Jaroslav Suchel 26.11.1999 - 21.3.2000
Adresa: Na Okraji 563/2 , Ostrava 717 00
člen Libor Macháček 4.12.1996 - 3.4.2002
Zánik funkce 22.5.2001
Adresa: Na Výsluní 373 , Vsetín 755 01
člen JUDr. Josef Jančařík 21.3.2000 - 3.4.2002
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Pod Bečevnou 173 , Vsetín 755 01
člen Ing. Petr Kovář 21.3.2000 - 20.10.2003
Adresa: 467 , Hošťálková 756 22
předseda JUDr. Josef Jančařík 3.4.2002 - 21.11.2006
Zánik členství 30.8.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 30.8.2006
Adresa: Pod Bečevnou 173 , Vsetín 755 01
člen Ing. Ivana Šamajová 3.4.2002 - 21.11.2006
Zánik členství 22.8.2006
Vznik funkce 22.5.2001
Adresa: 249 , Janová 755 01
člen Ing. Petr Kovář 20.10.2003 - 21.11.2006
Zánik členství 16.3.2005
Vznik funkce 16.12.1999
Adresa: 467 , Hošťálková 756 22
člen dozorčí rady Ing. Eva Quisová 21.11.2006 - 8.9.2009
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: Ohrada 1872 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Ing. Alena Svozilová 21.11.2006 - 26.1.2015
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 13.10.2014
Vznik funkce 10.10.2006
Zánik funkce 13.10.2014
Adresa: Husova 601 , Rajhrad 664 61
člen dozorčí rady Michaela Vojtková 21.11.2006 - 26.1.2015
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 13.10.2014
Adresa: 137 , Ratiboř 756 21
člen dozorčí rady Martin Macháček 8.9.2009 - 26.1.2015
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 13.10.2014
Adresa: Pod Žamboškou 1182 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Michaela Vojtková 26.1.2015 - 22.5.2018
Vznik členství 13.10.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: 137 , Ratiboř 756 21

Sbírka Listin D-TECHNIK a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1122/SL 58 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 22.12.2015 6.1.2016 24
B 1122/SL 57 notářský zápis [Nz 935/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 31.8.2015 31.8.2015 19
B 1122/SL 56 notářský zápis [NZ 935/2014] osvědčení, stanovy Krajský soud v Ostravě 13.10.2014 19.3.2015 20.3.2015 20
B 1122/SL 55 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 13.10.2014 8.1.2015 9.2.2015 3
B 1122/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. doz. rady Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 8.1.2015 9.2.2015 1
B 1122/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 8.1.2015 9.2.2015 2
B 1122/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 8.1.2015 9.2.2015 3
B 1122/SL 51 notářský zápis [Nz 935/2014, N 748/2014] Krajský soud v Ostravě 13.10.2014 8.1.2015 9.2.2015 21
B 1122/SL 50 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 8.1.2015 26.1.2015 3
B 1122/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 13.10.2014 8.1.2015 26.1.2015 3
B 1122/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 13.10.2014 8.1.2015 26.1.2015 8
B 1122/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 8.1.2015 26.1.2015 2
B 1122/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 8.1.2015 26.1.2015 1
B 1122/SL 46 notářský zápis [NZ 935/2014, N 748/2014] Krajský soud v Ostravě 13.10.2014 8.1.2015 16.1.2015 18
B 1122/SL 44 účetní závěrka [2013] s příl. Krajský soud v Ostravě 19.12.2014 8.1.2015 14
B 1122/SL 43 účetní závěrka [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 6.3.2014 11.3.2014 20
B 1122/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.10.2006 21.11.2006 24.11.2006 2
B 1122/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 2
B 1122/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 22.9.2004 6.12.2004 2
B 1122/SL 14 notářský zápis NZ 277/2000 Krajský soud v Ostravě 20.11.2000 27.10.2003 27
B 1122/SL 13 notářský zápis NZ 146/01-VH,uč.uz.00,stanovy Krajský soud v Ostravě 22.5.2001 11.6.2002 50
B 1122/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.10.2001 30.10.2001 4
B 1122/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 17.12.1999 29.10.2001 30.10.2001 1
B 1122/SL 10 notářský zápis Nz 526/99 Krajský soud v Ostravě 16.12.1999 29.10.2001 30.10.2001 45
B 1122/SL 1 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.4.1998 6.4.1998 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje D-TECHNIK a.s.

IČO (identifikační číslo) 61974480
Jméno D-TECHNIK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 14.9.1995
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Sídlo D-TECHNIK a.s.

Živnosti a provozovny D-TECHNIK a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 613, Jablůnka 756 23
Identifikační číslo provozovny 1011908921
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 8.11.2017

Živnost č. 2 Výzkum a vývoj munice, výroba, ničení, nákup a prodej výbušnin a munice, skladování munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 613, Jablůnka 756 23
Identifikační číslo provozovny 1011908921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2017

Živnost č. 3 Vývoj zbraní, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 613, Jablůnka 756 23
Identifikační číslo provozovny 1011908921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2017

Živnost č. 4 Provozování střelnic

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 613, Jablůnka 756 23
Identifikační číslo provozovny 1011908921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2017

Živnost č. 5 Jiná drobná výroba a úpravy výrobků mimo příl. z.455/91Sb., /ochranné pomůcky/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba zboží z plastů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 25.11.2003

Živnost č. 11 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán D-TECHNIK a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Macháček
Člen statutárního orgánu Libor Macháček
Člen statutárního orgánu Ing. Dagmar Macháčková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje D-TECHNIK a.s.

IČO: 61974480
Firma: D-TECHNIK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Jablůnka
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.9.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba výbušnin
Výroba plastových výrobků
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Provozování sportovních zařízení
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image