Firma Czech Airlines Technics, a.s. IČO 27145573


Czech Airlines Technics, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Czech Airlines Technics, a.s. (27145573) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jana Kašpara 1069/1, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2004 a je stále aktivní. Czech Airlines Technics, a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o Czech Airlines Technics, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Czech Airlines Technics, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Czech Airlines Technics, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Czech Airlines Technics, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Czech Airlines Technics, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9307
IČO (identifikační číslo osoby) 27145573
Jméno Czech Airlines Technics, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.4.2004
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.5.2014 - 8.10.2014
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 10.1.2014
Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 20.6.2012 byla na Letiště Praha, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1019/6, PSČ 160 08, IČ 282 44 532, převedena část podniku společnosti Czech Airlines Technics, a.s., s označením "Odpadové a vodní hospodářství", a to s účinností ke dni 1.7.2012. 10.9.2012
Představenstvo společnosti České aerolinie a.s. v souladu s ustanovením § 191 odst. 1 a § 190 odst. 1 obchodního zákoníku činí tato rozhodnutí společnosti České aerolinie a.s. jako jediného akcionáře společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v působnosti valné hromady: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o částku 30.000.000,- Kč tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 814.100.000,- Kč, a to upsáním 300 kusů kmenových akcií společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřip ouští. b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti Czech Airlines Technics, a.s., budou upsány vlastníkem nepeněžitého vkladu, který je uveden pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti Czech Airlines Technics, a.s., ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty upisovateli uvedenému pod písmenem b), s tím, že toto oznámení bude doručeno upisovateli uvede nému pod písmenem b) ve lhůtě 7 dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obcho dního rejstříku společnosti Czech Airlines Technics, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem - společností RSM TACOMA a.s., který spočívá v části podniku společnosti České aerolinie a.s., představující samostatnou organizační složku s označením "Údržba letadlových podvozk ů", tak, jak byla popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností RSM TACOMA a.s. ze dne 27.7.2011, číslo posudku 70-1/2011, částkou 63.039.174,- Kč s tím, že výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti bude činit 30.000.00 0,- Kč a za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti České aerolinie a.s., IČ 457 95 908 - vydáno 300 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, s emisním kursem jedné akcie 210.130,58 Kč, tj. s emisním kursem všech upisovaných akcií celkem 63.039.174,- Kč. 8.9.2011 - 14.11.2011
---Představenstvo společnosti České aerolinie a.s. v souladu s ustanovením § 191 odst. 1 a § 190 odst. 1 obchodního zákoníku činí tato rozhodnutí společnosti České aerolinie a.s. jako jediného akcionáře společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v působnosti valné hromady: ------------------------------------- a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o částku 402.100.000,- Kč (slovy: čtyři sta dva milionů sto tisíc korun českých) tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 784.100.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát čtyři milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním 4.021 (slovy: čtyři tisíce dvacet jedna) kusů kmenových akcií společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami společno sti Czech Airlines Technics, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -------- b) určuje, že všechny akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti Czech Airlines Technics, a.s. ? společností České aerolinie a.s.;- c) určuje, že všechny akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti Czech Airlines Technics, a.s., ve smlouvě o upsání akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty společnosti České aerolinie a .s. s tím, že toto oznámení bude doručeno společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Czech Airlines Technics, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czec h Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku, ----------------------------------------------------------------------------- d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií společnosti, ------------------ e) určuje, že emisní kurs všech akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics a.s., je stanoven celkem částkou 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmd esát pět haléřů), ------------------------------- f) určuje, že celý emisní kurs upisovatelem upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti České aerolinie a.s. proti pohledávce společnosti Czech Airlines Technics, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných společností Česk é aerolinie a.s.; ------------------------------ g) souhlasí se započtením pohledávky společnosti České aerolinie a.s. ve výši 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmdesát pět haléřů) proti pohledávce společnosti Czech Airlines Technics, a .s., na splacení emisního kurzu 4.021 (slovy: čtyři tisíce dvacet jedna) kusů nových akcií v celkové výši 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmdesát pět haléřů). Pohledávka společnosti Čes ké aerolinie a.s. vůči společnosti Czech Airlines Technics, a.s., vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.9.2010, kterou společnost České aerolinie a.s., jakožto věřitel, poskytla společnosti Czech Airlines Technics, a.s., jakožto dlužníkovi, finanční prostředky ve výši 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmdesát pět haléřů) na úhradu kupní ceny za věci movité, které společnost České aerolinie a.s., jakožto prodávající, prodala společnosti Czech Airlines Technics, a.s., jakožto kupujícímu, za kupní cenu stanovenou v souladu s § 196a odst. 3 obchodního zákoníku znaleckým posudkem číslo 0909/10 vypracovaným znaleckým ústavem ? společnosti PROSCON, s.r.o., IČ 493 56 381, který byl znalcem pro ocenění převáděných movitých věcí ustanoven rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 24.9.2010, čj. 2Nc 5079/2010-15, které nabylo právní moci dne 27.9.2010; ----------------------------------------------------------------------------------- ---------- h) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky společnosti České aerolinie a.s. proti pohledávce společnosti Czech Airlines Technics, a.s., na splacení emisního kurzu nových akcií: -------------------------------- --------------------------------------------------------- - společnost Czech Airlines Technics, a.s., zašle návrh dohody o započtení společnosti České aerolinie a.s. do 10 dnů ode dne, kdy dojde k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností Czech Airlines Technics, a.s., a společností České aerolinie a.s.; -------------------------------- - dohoda o započtení bude mezi společností Czech Airlines Technics, a.s., a společností České aerolinie a.s. uzavřena do 15 dnů od dne, kdy bude návrh společnosti Czech Airlines Technics, a.s., uzavření dohody o započtení doručen společnosti České aeroli nie a.s. nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti České aerolinie, a.s., a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. --------------------------------------------- ---------------------------------------- 28.12.2010 - 23.2.2011
Představenstvo společnostiČeské aerolinie a.s. v souladu s ustanovením § 191 odst. 1 a § 190 odst. 1 obchodního zákoníku činí tato rozhodnutí společnosti České aerolinie a.s. jako jediného akcionáře společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v působnosti valné hromady: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o částku 380.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů korun českých) tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 382.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva mili onů korun českých), a to upsáním 3.800 (slovy: tiř tisíce osm set) kusů kmenových akcií společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami společnosti Czech Airlines Technic s, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti Czech Airlines Technics, a.s., budou upsány vlastníkem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti Czech Airlines Technics, a.s., ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty upisovateli uvedenému pod písmenem b), s tím, že toto oznámení bude doručen o upisovatlei uvedenému pod písmenem b) ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., obsahujícího zapsané usnesení před stavenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem - společností PROSCON, s.r.o., který spočívá v části podniku společnosti České aerolinie a.s., představující samostatnou organizační složku s označením "Technický provoz", tak, ja k byla popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností PROSCON, s.r.o. ze dne 31.5.2010, číslo posuku 0514/10, částkou 423.100.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet tři milionů sto tisíc korun českch) s tím, že výše nepeněžitého vkladu do zákl adního kapitálu společnosti bude činit 380.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti České aerolinie a.s., IČ 457 95 908 - vydáno 3.800 (slovy: tři tisíce osm set) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), s emisním kursem 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých). 13.7.2010 - 5.10.2010

Aktuální kontaktní údaje Czech Airlines Technics, a.s.

Kapitál Czech Airlines Technics, a.s.

zakladni jmění 814 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2011
zakladni jmění 784 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.2.2011 - 14.11.2011
zakladni jmění 382 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.10.2010 - 23.2.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2004 - 5.10.2010

Akcie Czech Airlines Technics, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 141 14.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 7 841 23.2.2011 - 14.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 820 5.10.2010 - 23.2.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 28.4.2004 - 5.10.2010

Sídlo Czech Airlines Technics, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00 22.6.2012
Adresa Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00 16.7.2004 - 22.6.2012
Adresa Karlovo náměstí 0 , 120 00 Praha 2 Česká republika
28.4.2004 - 16.7.2004

Předmět podnikání Czech Airlines Technics, a.s.

Platnost údajů od - do
galvanizérství, smaltérství 14.11.2011
zámečnictví, nástrojářství 25.3.2011
obráběčství 25.3.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.3.2011
klempířství a oprava karoserií 25.3.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.3.2011 - 1.4.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 4.11.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.11.2008
provozování cestovní agentury 20.11.2007 - 4.11.2008
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 28.4.2004 - 4.11.2008

Předmět činnosti Czech Airlines Technics, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha - Ruzyně 25.3.2011

vedení firmy Czech Airlines Technics, a.s.

Statutární orgán Czech Airlines Technics, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 10.1.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 26.5.2010 - 10.1.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 20.11.2007 - 26.5.2010
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce. 28.4.2004 - 20.11.2007
místopředseda představenstva Ing. Igor Zahradníček 14.9.2018
Vznik členství 1.9.2018
Vznik funkce 3.9.2018
Adresa: Moravanská 397 , Praha 190 17
člen představenstva Ing. Petr Doberský 5.2.2019
Vznik členství 21.1.2019
Adresa: Za Fořtem 871/29 , Praha 154 00
předseda představenstva Mgr. Pavel Haleš 10.9.2019
Vznik členství 1.9.2019
Vznik funkce 1.9.2019
Adresa: Růžová 631 , Chýně 253 01
člen Jiří Sixta 28.4.2004 - 16.7.2004
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 29.4.2004
Adresa: Šrobárova 2177/11 , Praha 130 00
Jméno Zdeněk Prejzek 16.7.2004 - 14.9.2007
Vznik členství 29.4.2004
Zánik členství 4.9.2007
Adresa: Ortenovo náměstí 1457/23 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Kaše 14.9.2007 - 20.11.2007
Vznik členství 4.9.2007
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Hana Stříbrná 14.9.2007 - 20.11.2007
Vznik členství 4.9.2007
Adresa: Řehníkova 2137 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Ing. Jan Kaše 20.11.2007 - 4.11.2008
Vznik členství 4.9.2007
Vznik funkce 18.9.2007
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Ing. Hana Stříbrná 20.11.2007 - 27.1.2010
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 27.11.2009
Vznik funkce 18.9.2007
Zánik funkce 27.11.2009
Adresa: Řehníkova 2137 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Ing. Jan Kaše 4.11.2008 - 27.1.2010
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 27.11.2009
Vznik funkce 18.9.2007
Zánik funkce 27.11.2009
Adresa: Modřínová 259 , Zdiby 250 66
člen představenstva Ing. Tomáš Holan 14.9.2007 - 26.5.2010
Vznik členství 4.9.2007
Adresa: Bellušova 1863/42 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Holan 26.5.2010 - 18.8.2010
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 20.7.2010
Vznik funkce 20.5.2010
Zánik funkce 20.7.2010
Adresa: Bellušova 1863/42 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Mgr. Karol Marsovszky LL.M. 26.5.2010 - 18.8.2010
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 20.7.2010
Vznik funkce 20.5.2010
Zánik funkce 20.7.2010
Adresa: Libínská 3127/1 , Praha 150 00
člen představenstva JUDr. Alexandra Valentová 26.5.2010 - 18.8.2010
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 20.7.2010
Adresa: Radčina 491/18 , Praha 161 00
člen představenstva Bc. David Rod DiS. 18.8.2010 - 11.8.2011
Vznik členství 20.7.2010
Zánik členství 1.8.2011
Adresa: K Olympiku 563/2 , Praha 186 00
člen představenstva Ing. Petr Minařík 11.8.2011 - 16.1.2012
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: Baranova 897/19 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Postránecký 16.1.2012 - 26.8.2013
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 13.6.2013
Adresa: Svídnická 510/10 , Praha 181 00
předseda představenstva Ondřej Konývka 18.8.2010 - 12.5.2014
Vznik členství 20.7.2010
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 20.7.2010
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: Čermákova 2723 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Hrdina 18.8.2010 - 12.5.2014
Vznik členství 20.7.2010
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 20.7.2010
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: V olšinkách 1735 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Andrea Techmanová 26.8.2013 - 12.5.2014
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: Čížková 360 , Jesenice 252 42
předseda představenstva Ondřej Konývka 12.5.2014 - 8.10.2014
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 1.9.2014
Vznik funkce 1.4.2014
Zánik funkce 1.9.2014
Adresa: Čermákova 2723 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Hrdina 12.5.2014 - 1.4.2015
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 1.3.2015
Vznik funkce 1.4.2014
Zánik funkce 1.3.2015
Adresa: V olšinkách 1735 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Andrea Techmanová 12.5.2014 - 1.4.2015
Vznik členství 1.4.2014
Adresa: Čížková 360 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Andrea Techmanová 1.4.2015 - 15.5.2017
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 30.4.2017
Vznik funkce 1.3.2015
Zánik funkce 30.4.2017
Adresa: Čížková 360 , Jesenice 252 42
předseda představenstva Mgr. Pavel Haleš 8.10.2014 - 5.3.2018
Vznik členství 1.9.2014
Vznik funkce 1.9.2014
Adresa: Růžová 631 , Chýně 253 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Soukal 19.7.2017 - 9.4.2018
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 26.3.2018
Vznik funkce 3.7.2017
Zánik funkce 26.3.2018
Adresa: Dr. Baizy 1972 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ivan Pikl 1.4.2015 - 11.12.2018
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: U Poštovky 1148/1 , Praha 150 00
předseda představenstva Mgr. Pavel Haleš 5.3.2018 - 10.9.2019
Vznik členství 1.9.2014
Zánik členství 1.9.2019
Vznik funkce 1.9.2014
Zánik funkce 1.9.2019
Adresa: Růžová 631 , Chýně 253 01

Dozorčí rada Czech Airlines Technics, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Radek Hovorka 14.6.2016
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Boloňská 603/21 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Kment 5.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Blankytná 1145/18 , Liberec 460 06
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Brázdil 8.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 4.2.2019
Adresa: Nad mlýnským potokem 639/8 , Praha 107 00
předseda Milan Polák 28.4.2004 - 16.7.2004
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 29.4.2004
Vznik funkce 28.4.2004
Zánik funkce 29.4.2004
Adresa: Přeštická 1091/14 , Praha 102 00
člen Daniel Weinhold 28.4.2004 - 16.7.2004
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 29.4.2004
Adresa: Berounská 1712 , Černošice 252 28
člen Pavel Svoboda 28.4.2004 - 16.7.2004
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 29.4.2004
Adresa: Pod kaštany 236/2 , Praha 160 00
Jméno Ing. Zuzana Řezníčková 16.7.2004 - 22.8.2005
Vznik členství 29.4.2004
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Zajíčkova 337 , Pardubice 530 03
Jméno Ing. Jaroslav Tvrdík 16.7.2004 - 30.6.2006
Vznik členství 29.4.2004
Zánik členství 25.5.2006
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
Jméno Ing. Jan Váňa 16.7.2004 - 30.6.2006
Vznik členství 29.4.2004
Zánik členství 25.5.2006
Adresa: Mrkvičkova 1367/5 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Šantrůček 22.8.2005 - 30.6.2006
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 25.5.2006
Adresa: Sluneční náměstí 2563/1 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jakub Kořínek 30.6.2006 - 27.7.2006
Vznik členství 26.5.2006
Adresa: Brdlíkova 285/1 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Marian Severa 30.6.2006 - 14.9.2007
Vznik členství 26.5.2006
Zánik členství 4.9.2007
Adresa: 51 , Sluštice 250 84
člen dozorčí rady Ing. Marek Jánský 30.6.2006 - 14.9.2007
Vznik členství 26.5.2006
Zánik členství 4.9.2007
Adresa: Chadalíkova 409 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Jakub Kořínek 27.7.2006 - 14.9.2007
Vznik členství 26.5.2006
Zánik členství 4.9.2007
Vznik funkce 14.7.2006
Zánik funkce 4.9.2007
Adresa: Brdlíkova 285/1 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Bc. Petr Řehák 14.9.2007 - 14.9.2007
Vznik členství 4.9.2007
Adresa: Okružní 370 , Poříčí nad Sázavou 257 21
člen dozorčí rady Ing. Petr Pištělák 14.9.2007 - 25.1.2008
Vznik členství 4.9.2007
Adresa: Volutová 2523/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Luboš Černý 14.9.2007 - 25.1.2008
Vznik členství 4.9.2007
Adresa: Harmonická 1386/9 , Praha 158 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Luboš Černý 25.1.2008 - 16.9.2009
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 18.8.2009
Vznik funkce 18.9.2007
Zánik funkce 18.8.2009
Adresa: Harmonická 1386/9 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček 16.9.2009 - 12.10.2009
Vznik členství 18.8.2009
Adresa: K tůni 773/1 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Bc. Petr Řehák 14.9.2007 - 27.1.2010
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 27.11.2009
Adresa: Okružní 370 , Poříčí nad Sázavou 257 21
předseda dozorčí rady Ing. Petr Pištělák 25.1.2008 - 27.1.2010
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 27.11.2009
Vznik funkce 18.9.2007
Zánik funkce 27.11.2009
Adresa: Volutová 2523/14 , Praha 158 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček 12.10.2009 - 27.1.2010
Vznik členství 18.8.2009
Zánik členství 27.11.2009
Vznik funkce 26.8.2009
Zánik funkce 27.11.2009
Adresa: K tůni 773/1 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Dolák 27.1.2010 - 15.3.2010
Vznik členství 27.11.2009
Zánik členství 1.3.2010
Adresa: Doubravčická 2203/6 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Minařík 27.1.2010 - 30.8.2010
Vznik členství 27.11.2009
Zánik členství 20.7.2010
Adresa: Baranova 897/19 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jindra Machová 15.3.2010 - 30.8.2010
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 20.7.2010
Adresa: Okružní 395 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Marek Týbl 30.8.2010 - 5.10.2010
Vznik členství 20.7.2010
Adresa: Finská 2247 , Kladno 272 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 30.8.2010 - 5.1.2011
Vznik členství 20.7.2010
Zánik členství 1.12.2010
Vznik funkce 20.7.2010
Zánik funkce 1.12.2010
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Marek Týbl 5.10.2010 - 23.2.2011
Vznik členství 20.7.2010
Adresa: Jižní 410 , Nová Ves pod Pleší 262 04
předseda dozorčí rady Mgr. Josef Adam 27.1.2010 - 16.1.2012
Vznik členství 27.11.2009
Zánik členství 1.12.2011
Vznik funkce 4.1.2010
Zánik funkce 1.12.2011
Adresa: U Radnice 456 , Odolena Voda 250 70
místopředseda dozorčí rady Ing. Marek Týbl 23.2.2011 - 16.1.2012
Vznik členství 20.7.2010
Zánik členství 1.12.2011
Vznik funkce 18.1.2011
Zánik funkce 1.12.2011
Adresa: Jižní 410 , Nová Ves pod Pleší 262 04
člen dozorčí rady Mgr. Petr Vlasák 16.1.2012 - 10.2.2012
Vznik členství 1.12.2011
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Marta Guthová 16.1.2012 - 10.2.2012
Vznik členství 1.12.2011
Adresa: U obecního dvora 794/4 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Petr Novák 5.1.2011 - 15.10.2013
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Marty Krásové 920/2 , Praha 196 00
předseda dozorčí rady Marta Guthová 10.2.2012 - 30.10.2013
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 1.10.2013
Vznik funkce 20.1.2012
Zánik funkce 1.10.2013
Adresa: U obecního dvora 794/4 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Vlasák 10.2.2012 - 8.10.2014
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 20.1.2012
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Miroslav Dvořák 30.10.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 18.10.2013
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Petr Novák 15.10.2013 - 1.4.2015
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 1.3.2015
Adresa: Řehořova 927/43 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Pavelec LL.M. 8.10.2014 - 19.11.2015
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 8.8.2014
Zánik funkce 1.10.2015
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73
člen dozorčí rady Ing. Jan Brázdil 16.7.2015 - 19.11.2015
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 1.10.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 1.10.2015
Adresa: Nad mlýnským potokem 639/8 , Praha 107 00
předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Tairova FCCA 8.10.2014 - 24.2.2016
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 8.8.2014
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Prokopcová FCCA 24.2.2016 - 14.6.2016
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 8.8.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Pavelec LL.M., 19.11.2015 - 5.2.2019
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Řehoř Ph.D.,MBA, 19.11.2015 - 5.2.2019
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 1.10.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: 121 , Chuderov 400 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Brázdil 5.2.2019 - 8.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Nad mlýnským potokem 639/8 , Praha 107 00

Sbírka Listin Czech Airlines Technics, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9307/SL 94 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.5.2015 29.6.2015 9.7.2015 4
B 9307/SL 93 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 9.7.2015 49
B 9307/SL 92 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 17.2.2015 31.3.2015 10.4.2015 4
B 9307/SL 91 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 26.2.2015 31.3.2015 10.4.2015 3
B 9307/SL 90 notářský zápis [NZ 236/2015] Městský soud v Praze 23.3.2015 31.3.2015 10.4.2015 3
B 9307/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.3.2015 31.3.2015 10.4.2015 26
B 9307/SL 88 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 14.5.2014 5.12.2014 12.12.2014 3
B 9307/SL 87 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 12.12.2014 51
B 9307/SL 86 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.8.2014 1.10.2014 21.10.2014 4
B 9307/SL 85 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.9.2014 1.10.2014 21.10.2014 3
B 9307/SL 84 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.9.2014 1.10.2014 21.10.2014 26
B 9307/SL 83 notářský zápis NZ 855/2014 Městský soud v Praze 2.9.2014 1.10.2014 21.10.2014 11
B 9307/SL 82 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 31.3.2014 23.4.2014 14.5.2014 3
B 9307/SL 81 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 25.3.2014 23.4.2014 14.5.2014 4
B 9307/SL 80 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 20.12.2013 14.1.2014 26
B 9307/SL 79 notářský zápis NZ 707/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 20.12.2013 14.1.2014 37
B 9307/SL 78 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 8.1.2014 56
B 9307/SL 77 ostatní výpis ze zasedání Městský soud v Praze 16.5.2013 20.12.2013 8.1.2014 4
B 9307/SL 76 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.8.2013 22.8.2013 6.9.2013 4
B 9307/SL 75 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.6.2013 22.8.2013 6.9.2013 4
B 9307/SL 74 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 3.5.2012 28.12.2012 8.1.2013 2
B 9307/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 8.1.2013 52
B 9307/SL 71 ostatní smlouva o prodeji části podnik Městský soud v Praze 20.6.2012 17.9.2012 52
B 9307/SL 70 posudek znalce č. 472/2012 Městský soud v Praze 21.5.2012 17.9.2012 54
B 9307/SL 69 notářský zápis NZ 345/2012 Městský soud v Praze 7.6.2012 17.9.2012 36
B 9307/SL 68 notářský zápis NZ 344/2012 Městský soud v Praze 7.6.2012 17.9.2012 36
B 9307/SL 67 ostatní výpis zápisu představenstva Městský soud v Praze 22.11.2011 14.2.2012 2
B 9307/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.8.2011 16.11.2011 28
B 9307/SL 65 posudek znalce Městský soud v Praze 27.7.2011 16.11.2011 191
B 9307/SL 64 notářský zápis NZ 601/2011-smlouva o vkladu Městský soud v Praze 30.8.2011 16.9.2011 31
B 9307/SL 63 notářský zápis NZ 600/2011 Městský soud v Praze 30.8.2011 16.9.2011 14
B 9307/SL 62 ostatní výpis ze zápisu zased.předst. Městský soud v Praze 21.4.2011 5.9.2011 1
B 9307/SL 61 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 4.2.2011 5.9.2011 6
B 9307/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.9.2011 32
B 9307/SL 59 ostatní výpis ze zápisu zas.představ. Městský soud v Praze 20.7.2011 5.9.2011 1
B 9307/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.7.2011 5.9.2011 1
B 9307/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2010 25.3.2011 28
B 9307/SL 56 notářský zápis NZ 513/2010 Městský soud v Praze 10.8.2010 25.3.2011 8
B 9307/SL 54 notářský zápis NZ 876/2010 Městský soud v Praze 16.12.2010 28.12.2010 15
B 9307/SL 53 posudek znalce č.0514/10 Městský soud v Praze 31.5.2010 12.10.2010 90
B 9307/SL 52 ostatní smlouva o vkladu části podniku Městský soud v Praze 29.7.2010 12.10.2010 13
B 9307/SL 51 ostatní rozhodnutí jed. společníka Městský soud v Praze 20.7.2010 18.8.2010 2
B 9307/SL 50 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 20.7.2010 18.8.2010 2
B 9307/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2010 18.8.2010 1
B 9307/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2010 18.8.2010 1
B 9307/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.8.2010 18.8.2010 1
B 9307/SL 46 notářský zápis NZ 416/2010-sml.o vkladu podni Městský soud v Praze 28.6.2010 13.7.2010 33
B 9307/SL 45 notářský zápis NZ 415/2010-sml.o vkladu podni Městský soud v Praze 28.6.2010 13.7.2010 41
B 9307/SL 44 notářský zápis NZ 388/2010 Městský soud v Praze 15.6.2010 18.6.2010 7
B 9307/SL 43 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 20.5.2010 26.5.2010 2
B 9307/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2010 26.5.2010 1
B 9307/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2010 26.5.2010 1
B 9307/SL 39 ostatní schválení UZ r.2009 Městský soud v Praze 7.4.2010 27.4.2010 27.4.2010 1
B 9307/SL 38 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.4.2010 27.4.2010 6
B 9307/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.4.2010 27.4.2010 24
B 9307/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.1.2010 27.1.2010 8
B 9307/SL 35 notářský zápis NZ 723/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 27.1.2010 12
B 9307/SL 34 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.11.2009 27.1.2010 2
B 9307/SL 33 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 3.3.2009 15.6.2009 8.7.2009 3
B 9307/SL 32 ostatní výp.z jedn.představ.č.20-09 Městský soud v Praze 19.5.2009 15.6.2009 8.7.2009 2
B 9307/SL 31 účetní závěrka - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.6.2009 8.7.2009 22
B 9307/SL 30 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2008 Městský soud v Praze 16.4.2009 15.6.2009 29.6.2009 5
B 9307/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.2008 22.1.2009 25.1.2009 8
B 9307/SL 28 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 4.9.2007 8.7.2008 2
B 9307/SL 27 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 15.5.2008 27.6.2008 1.7.2008 7
B 9307/SL 26 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 30.4.2008 27.6.2008 1.7.2008 1
B 9307/SL 23 ostatní - záp.č.37-7 předst. Městský soud v Praze 9.10.2007 4.6.2008 5
B 9307/SL 21 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 17.9.2007 29.11.2007 2
B 9307/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.9.2007 29.11.2007 8
B 9307/SL 19 notářský zápis NZ 525/2007 Městský soud v Praze 4.9.2007 29.11.2007 9
B 9307/SL 18 notářský zápis NZ 512/2007 Městský soud v Praze 24.8.2007 29.11.2007 8
B 9307/SL 17 podpisové vzory /Holan/ Městský soud v Praze 4.9.2007 2.10.2007 1
B 9307/SL 16 podpisové vzory /Kaše/ Městský soud v Praze 4.9.2007 2.10.2007 1
B 9307/SL 15 podpisové vzory /Stříbrná/ Městský soud v Praze 4.9.2007 2.10.2007 1
B 9307/SL 14 notářský zápis NZ 525/2007 Městský soud v Praze 4.9.2007 2.10.2007 9
B 9307/SL 13 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.9.2007 26.9.2007 14
B 9307/SL 12 ostatní -prezenční list z VH Městský soud v Praze 22.6.2007 24.9.2007 26.9.2007 1
B 9307/SL 11 ostatní -zápis z rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.6.2007 24.9.2007 26.9.2007 2
B 9307/SL 10 notářský zápis NZ 512/2007 Městský soud v Praze 24.8.2007 24.9.2007 8
B 9307/SL 9 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 25.5.2006 19.9.2006 0
B 9307/SL 7 ostatní -záp.z jed.DR Městský soud v Praze 13.7.2006 27.7.2006 0
B 9307/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+o vztazích+zpr. Městský soud v Praze 31.12.2005 28.6.2006 3.7.2006 22
B 9307/SL 5 podpisové vzory +rozhodnutí o jmenování Městský soud v Praze 30.3.2005 13.10.2005 0
B 9307/SL 4 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 9.7.2005 2.8.2005 0
B 9307/SL 3 notářský zápis -NZ141/04 Městský soud v Praze 29.4.2004 27.7.2004 0
B 9307/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ121/04 Městský soud v Praze 16.4.2004 11.5.2004 0
B 9307/SL 1 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 20.4.2004 11.5.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Czech Airlines Technics, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27145573
Jméno Czech Airlines Technics, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 3.9.2007
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 6

Sídlo Czech Airlines Technics, a.s.

Živnosti a provozovny Czech Airlines Technics, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2007

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.2010

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.2010

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.2010

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.2010

Živnost č. 6 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2011

Živnost č. 7 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2011
Zánik oprávnění 31.12.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Czech Airlines Technics, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Pavel Haleš
Člen statutárního orgánu Ing. Igor Zahradníček
Člen statutárního orgánu Petr Doberský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Czech Airlines Technics, a.s.

IČO: 27145573
Firma: Czech Airlines Technics, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 28.4.2004

Sídlo Czech Airlines Technics, a.s.

Sídlo: Jana Kašpara 1069/1 NEOAD, Praha 6 160 08

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image