Firma ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO 61859265


ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (61859265) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 333/150, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 1994 a je stále aktivní. ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB na Justice.cz

Výpis dat pro ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2809
IČO (identifikační číslo osoby) 61859265
Jméno ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.10.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Došlo ke sloučením společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 609 17 776, jako společností zanikající. Na společnost přešlo sloučení m obchodní jmění společnosti ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB. 30.11.2011
Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 18.2.2008 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu" ,, Z důvodu zvýšení počtu účastníků penzijního připojištění a objemu spravovaných prostředků ve fondu s očekáváním dalšího růstu se základní kapiál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, zvyšuje z dosavadní výše..........97,167.00,--Kč, (slovy: devadesát sedm miliónů jedno sto šed esát sedm tisíc Kč) o částku.............200,000.000,--Kč, (slovy: dvě stě miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši............297,167.000,--Kč, (slovy: dvě stě devadesát sedm miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc Kč), který bude splace n peněžitými vklady.----------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 2,000.000 ks (dva milióny kusů) nových kmenový ch akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:-------a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsa t část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;--------------b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;--------c) lhůta pro vykonán í přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desáteho dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;-----------d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;---------e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až dva milióny kusů novýc h akcií na devět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát kusů dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,--Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;-----------f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemy kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno;----------g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostn í právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.----------------Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití předno stního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájem cům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických osob,-------------------- - určitým zájemcem může být akcionář spol ečnosti,----------------------- - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.------------------------------- Výběr podléhá souhasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti.----------------------------- Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíly, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů ko run českých).----------------------------- Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a popotávka bude převyšovat hodnotu 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nově upisovaných akcií, bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.-------------- ----------- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: --------------------------------- a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., čle n skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;- b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynu tím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku;----------------------------------------------- c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;---------------------- d) urče ním výše emisního kurzu nových akcií upisovaným bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 100,--Kč (slovy: jedno sto korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v listinné podobě a budo u znít na jméno.------------------------------ Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002466474/2700, vedený u UniCredit Bank Czech republic, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.--- -------------- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.------------ Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.------------- Proti pohledávkám společnosti vůči jedntlivý m upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti."--------------------------- 12.3.2008 - 30.5.2008
Tato společnost je právním nástupcem společnosti: Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 36, IČ 25 14 05 91, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4813. 31.5.2000
Tato společnost je právním nástupcem společnosti Občanský penzijní fond, a.s., která byla ke dni 31.5.1999 vymazaná z obchodního rejstříku bez likvidace - IČ: 61860921 ( B 3003). 31.5.1999

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Kapitál ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.1.2012
zakladni jmění 297 167 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.5.2008 - 25.1.2012
zakladni jmění 97 167 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2000 - 30.5.2008
zakladni jmění 85 517 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.1999 - 31.5.2000
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.1995 - 31.5.1999
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.10.1994 - 29.11.1995

Akcie ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 3 000 000 25.1.2012
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 2 971 670 30.5.2008 - 25.1.2012
Akcie na jméno 100 Kč 971 670 31.5.2000 - 30.5.2008
Akcie na jméno 100 Kč 855 170 31.5.1999 - 31.5.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 000 29.11.1995 - 31.5.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 26.10.1994 - 29.11.1995

Sídlo ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 333/150 , Praha 150 00 10.8.2007
Adresa Perlová 371/5 , Praha 110 00 10.6.2004 - 10.8.2007
Adresa Vinohradská 3217/167 , Praha 100 00 26.7.2002 - 10.6.2004
Adresa Vinohradská 3217/167 , Praha 100 00 7.12.2000 - 26.7.2002
Adresa náměstí Dr. Václava Holého 1057/16 , Praha 180 00 2.11.1998 - 7.12.2000
Adresa Václavské náměstí 832/19 , Praha 110 00 9.1.1997 - 2.11.1998
Adresa Václaavské nám. 19 , Praha 1 Česká republika
26.10.1994 - 9.1.1997

Předmět podnikání ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření 2.1.2013
shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření 2.1.2013
vykonávání penzijního připojištění pomocí majetku v transformovaném fondu; a činnosti související s činností penzijní společnosti 2.1.2013
provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem 26.10.1994 - 2.1.2013

vedení firmy ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Statutární orgán ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněno jednat představenstvo jako její statutární orgán, a to minimálně dva členové představenstva společně. 26.7.2002
Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují dva členové představenstva, případně představenstvem k tomu zmocněná osoba. 26.10.1994 - 26.7.2002
člen představenstva Ing. Aleš Zíb 10.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: U Kunratického lesa 1384/15 , Praha 148 00
člen představenstva Petr Laštovka 21.1.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: Nuselská 294/10 , Praha 140 00
předsedkyně představenstva Marie Zemanová 16.8.2019
Vznik členství 2.8.2019
Vznik funkce 2.8.2019
Adresa: Ondříčkova 2167/16 , Praha 130 00
člen Ing. Vítězsav Bukač 26.10.1994 - 29.11.1995
Adresa: Na Rozhledně 812 , Chrudim 537 01
člen Ing. Luděk Dytrych 26.10.1994 - 29.11.1995
Adresa: Starostrašnická 15 , 100 00 Praha 10 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Pokorný 26.10.1994 - 9.1.1997
Adresa: Křivenická 444/33 , Praha 181 00
člen Mgr. Martin Vrba 26.10.1994 - 9.1.1997
Adresa: K Rozvodně 97 , Pardubice 530 09
člen Ing. Miroslav Špaček 26.10.1994 - 9.1.1997
Adresa: Sadová 60 , Černošice 252 28
člen Ing. Jiří Votrubec 29.11.1995 - 9.1.1997
Adresa: Vybíralova 976/1 , Praha 198 00
člen Ing. Miroslav Tichý 29.11.1995 - 9.1.1997
Adresa: Za Zelenou liškou 542/7 , Praha 140 00
místopředseda Ing. Miroslav Tichý 9.1.1997 - 2.11.1998
Adresa: Za Zelenou liškou 542/7 , Praha 140 00
člen Ing. Zdeňka Malá 9.1.1997 - 2.11.1998
Adresa: Starobylá 1010/16 , Praha 149 00
místopředseda Ing. Zdeňka Malá 2.11.1998 - 20.7.1999
Adresa: Starobylá 1010/16 , Praha 149 00
člen Ing. Josef Beneš 2.11.1998 - 20.7.1999
Adresa: Dürerova 2169/2 , Praha 100 00
člen Ing. Vlasta Pálová 2.11.1998 - 8.12.2000
Adresa: Na Rybníčkách 162 , Pardubice 533 01
místopředseda Ing. Olga Čapková 20.7.1999 - 8.12.2000
Adresa: Uhříněveská 808/5 , Praha 100 00
člen Ing. Tomáš Vystrčil 20.7.1999 - 8.12.2000
Adresa: Řešovská 567/28 , Praha 181 00
předseda představenstva Zdeňka Schmidtová 9.1.1997 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Zánik funkce 26.2.2001
Adresa: Národní obrany 457/4 , Praha 160 00
člen Ing. Miroslav Špaček 9.1.1997 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Adresa: Sadová 60 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Vystrčil 8.12.2000 - 26.7.2002
Adresa: Řešovská 567/28 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Lumír Kučaba 8.12.2000 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Adresa: Brdičkova 1909/25 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Milan Sobek 8.12.2000 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Adresa: Komunardů 1051/9 , Praha 170 00
člen RNDr. Bohumil Máca 26.7.2002 - 16.7.2003
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 16.5.2003
Adresa: Nuselská 37 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda ing. Tomáš Vystrčil 26.7.2002 - 16.7.2003
Vznik členství 14.4.1999
Zánik členství 1.4.2003
Vznik funkce 27.2.2001
Adresa: Řešovská 567/28 , Praha 181 00
místopředseda RNDr. Zuzana Uxová 26.7.2002 - 1.6.2006
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 16.5.2006
Vznik funkce 15.5.2001
Zánik funkce 16.5.2006
Adresa: Jungmannova 19/7 , Praha 110 00
člen ing. Václav Čižinský 26.7.2002 - 4.1.2007
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: Jiráskova 1295 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Miloš Malec 18.10.2002 - 4.1.2007
Vznik funkce 3.8.2001
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
člen Ing. Kateřina Štěrbová 16.7.2003 - 12.3.2008
Vznik členství 26.5.2003
Zánik členství 21.12.2007
Adresa: Havanská 194/22 , Praha 170 00
předseda ing. Petr Beneš 16.7.2003 - 22.7.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 1.4.2003
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Stanislav Kropš 1.6.2006 - 22.7.2008
Vznik členství 16.5.2006
Adresa: Bellušova 1873/62 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Miloš Malec 4.1.2007 - 22.7.2008
Vznik členství 31.10.2006
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
člen představenstva RNDr. Jiří Sušický 4.11.2007 - 17.12.2008
Vznik členství 5.10.2007
Zánik členství 1.9.2008
Adresa: U kříže 625/9 , Praha 158 00
předseda ing. Petr Beneš 22.7.2008 - 27.12.2010
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 26.11.2010
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 26.11.2010
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
předseda Ing. Karel Svoboda 27.12.2010 - 27.12.2010
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 20.12.2010
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Stanislav Kropš 22.7.2008 - 12.9.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 16.8.2011
Adresa: 65 , 257 22 Čtyřkoly Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Miloš Malec 22.7.2008 - 9.12.2011
Vznik členství 31.10.2006
Zánik členství 15.11.2011
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 15.11.2011
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
člen představenstva Mgr. Martin Vít 22.7.2008 - 19.3.2012
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 28.2.2012
Adresa: Maiselova 25/4 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Stanislav Kropš 12.9.2011 - 19.6.2012
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 21.5.2012
Adresa: 65 , Čtyřkoly 257 22
člen představenstva Ing. Jana Gabrielová 17.12.2008 - 29.3.2013
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 12.3.2013
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
člen představenstva RNDr. Zuzana Uxová 19.3.2012 - 19.7.2013
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Jungmannova 19/7 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Petr Procházka 19.6.2012 - 19.7.2013
Vznik členství 22.5.2012
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Pod Rozhlednou 685/37 , Plzeň 312 00
předseda Ing. Karel Svoboda 27.12.2010 - 13.3.2014
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 20.12.2010
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Ing. Miloš Malec 9.12.2011 - 15.10.2014
Vznik členství 15.11.2011
Zánik členství 31.8.2014
Vznik funkce 29.11.2011
Zánik funkce 31.8.2014
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
člen představenstva Marcela Suchánková 29.3.2013 - 15.10.2014
Vznik členství 12.3.2013
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Vidoulská 760/8 , Praha 158 00
předsedkyně představenstva Ing. Marcela Suchánková 15.10.2014 - 26.5.2015
Vznik členství 12.3.2013
Zánik členství 30.4.2015
Vznik funkce 30.4.2014
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Vidoulská 760/8 , Praha 158 00
člen Ing. Roman Fink 26.5.2015 - 10.8.2017
Vznik členství 15.4.2015
Zánik členství 31.5.2017
Vznik funkce 15.4.2015
Zánik funkce 31.5.2017
Adresa: V osikách 521/20 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Petr Procházka 15.10.2014 - 2.1.2019
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 1.8.2018
Vznik funkce 1.8.2014
Zánik funkce 1.8.2018
Adresa: Pod Rozhlednou 685/37 , Plzeň 312 00
člen představenstva Petr Procházka 2.1.2019 - 21.1.2019
Vznik členství 2.8.2018
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: Pod Rozhlednou 685/37 , Plzeň 312 00
předsedkyně Ing. Marie Zemanová 7.11.2015 - 16.8.2019
Vznik členství 1.8.2015
Zánik členství 1.8.2019
Vznik funkce 28.8.2015
Zánik funkce 1.8.2019
Adresa: Ondříčkova 2167/16 , Praha 130 00

Dozorčí rada ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
člen Ing. Martin Vašek 7.6.2018
Vznik členství 31.1.2018
Vznik funkce 31.1.2018
Adresa: Nad Lávkou 834 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Héléne Goessaert 9.10.2018
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Klein Hoogveld 75 , 1800 Vilvoorde Belgické království
předseda dozorčí rady Jiří Vévoda 6.5.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 15.4.2019
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
člen Ing. Jiří Vorel 26.10.1994 - 29.11.1995
Adresa: Bratislavská 1376/4 , Ústí nad Labem 400 01
člen JUDr. Jitka Hrabáková 26.10.1994 - 29.11.1995
Adresa: V pařezinách 580 , Praha 190 12
člen Ing. Jana Janderová 26.10.1994 - 9.1.1997
Adresa: V Horkách 1654/16 , Praha 140 00
člen Ing. Pavel Trnka 26.10.1994 - 9.1.1997
Adresa: Emilie Hyblerové 531/10 , Praha 149 00
člen Ing. Jiří Hlaváček 26.10.1994 - 9.1.1997
Adresa: Družby 192 , 530 09 Pardubice Česká republika
člen Ing. Josef Špryňar 29.11.1995 - 9.1.1997
Adresa: Poljanova 3241 , Praha 4 - Modřany Česká republika
člen Ing. Milan Sobek 29.11.1995 - 9.1.1997
Adresa: Komunardů 1051/9 , Praha 170 00
člen Ing. Vlasta Svobodová 29.11.1995 - 9.1.1997
Adresa: Šluknovská 316/12 , Praha 190 00
člen Ing. Stanislav Maxa 29.11.1995 - 9.1.1997
Adresa: Michelangelova 1997/12 , Praha 100 00
člen Ing. Jiří Hlaváček 9.1.1997 - 2.11.1998
Adresa: Družby 192 , 530 09 Pardubice Česká republika
předseda Ing. Milan Sobek 9.1.1997 - 2.11.1998
Adresa: Komunardů 1051/9 , Praha 170 00
člen Ing. František Jeřábek 9.1.1997 - 2.11.1998
Adresa: Neustupného 1830/26 , Praha 155 00
člen Ing. Josef Kubíček 2.11.1998 - 20.7.1999
Adresa: K Višňovce 1386 , Pardubice 530 02
člen Ing. Vlasta Svobodová 9.1.1997 - 8.12.2000
Adresa: Šluknovská 316/12 , Praha 190 00
člen Ing. Stanislav Maxa 9.1.1997 - 8.12.2000
Adresa: Michelangelova 1997/12 , Praha 100 00
předseda Ing. Milan Sobek 2.11.1998 - 8.12.2000
Adresa: Komunardů 1051/9 , Praha 170 00
místopředseda Ing. František Jeřábek 2.11.1998 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Zánik funkce 26.2.2001
Adresa: Neustupného 1830/26 , Praha 155 00
předseda Ing. Alenka Huláková 8.12.2000 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Zánik funkce 26.2.2001
Adresa: Krestova 1259/27 , Ostrava 700 30
člen Ing. Jan Princ CSc. 8.12.2000 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Adresa: Křivoklátská 345 , Unhošť 273 51
člen Ing. Olga Čapková 8.12.2000 - 26.7.2002
Zánik členství 26.2.2001
Adresa: Uhříněveská 808/5 , Praha 100 00
předseda RNDr. Luděk Ambrož 26.7.2002 - 16.7.2003
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 16.6.2003
Vznik funkce 26.2.2001
Adresa: Bydhošťská 608/6 , Praha 181 00
člen Zdeňka Schmidtová 26.7.2002 - 16.7.2003
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 16.6.2003
Adresa: Národní obrany 457/4 , Praha 160 00
člen Ing. Aleš Koblížek 20.7.1999 - 23.6.2005
Vznik členství 14.4.1999
Zánik členství 14.4.2004
Adresa: Jiránkova 2296 , Pardubice 530 02
místopředseda ing. David Borges 26.7.2002 - 23.6.2005
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 26.1.2004
Vznik funkce 26.2.2001
Zánik funkce 26.1.2004
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
člen JUDr. Boris Čuchran 16.7.2003 - 23.6.2005
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 3.8.2004
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Silvánska 19/459, PSČ 84104
člen Mgr. Bedřich Štogl 26.7.2002 - 7.11.2005
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: nám. Svobody 725 , Pohořelice 691 23
člen ing. Miroslav Špaček 26.7.2002 - 26.4.2006
Vznik členství 26.2.2001
Zánik členství 22.3.2006
Adresa: Sadová 60 , Černošice 252 28
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Káně 23.6.2005 - 4.1.2007
Vznik členství 2.3.2005
Vznik funkce 30.3.2005
Adresa: Vršní 155/9 , Praha 182 00
člen Ing. Milan Horák 16.7.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 16.6.2003
Adresa: náměstí Svobody 450/2 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Mgr. Jaroslav Rozehnal 23.6.2005 - 2.5.2007
Vznik členství 2.3.2005
Vznik funkce 30.3.2005
Adresa: Nad úpadem 438/57 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Aleš Koblížek 7.11.2005 - 2.5.2007
Vznik členství 20.7.2005
Adresa: Jiránkova 2296 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Petr Pohanka 7.11.2005 - 2.5.2007
Vznik členství 20.7.2005
Adresa: 106 , 592 31 Nová Ves Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Špaček 26.4.2006 - 2.5.2007
Vznik členství 22.3.2006
Adresa: Sadová 60 , Černošice 252 28
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Káně 4.1.2007 - 2.5.2007
Vznik členství 2.3.2005
Vznik funkce 30.3.2005
Adresa: U větrolamu 752/40 , Praha 184 00
člen Christian Defrancq 2.5.2007 - 2.5.2007
Vznik členství 20.7.2005
Vznik funkce 22.2.2007
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070
člen Christian Defrancq 2.5.2007 - 4.11.2007
Vznik funkce 22.2.2007
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070
člen Stefan Duchateau 2.5.2007 - 4.11.2007
Vznik členství 22.2.2007
Adresa: Belgické království
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530
člen Geert De Kegel 2.5.2007 - 4.11.2007
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 5.10.2007
Adresa: Malý dvůr 646 , Praha 164 00
místopředseda dozorčí rady Stefan Duchateau 4.11.2007 - 17.12.2008
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 2.10.2008
Vznik funkce 8.6.2007
Zánik funkce 2.10.2008
Adresa: Belgické království
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530
člen Erwin Schoeters 2.5.2007 - 24.6.2009
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 11.5.2009
Adresa: Belgické království
Wommelgem, Verbrandelei 21, 2160
předseda dozorčí rady Christian Defrancq 4.11.2007 - 24.6.2009
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 11.5.2009
Vznik funkce 8.6.2007
Zánik funkce 11.5.2009
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070
člen dozorčí rady Luc Roger Elie Popelier 24.6.2009 - 17.8.2009
Vznik členství 26.5.2009
Adresa: Belgické království
2801 Mechelen, Voosdonk 21
předseda dozorčí rady Luc Roger Elie Popelier 17.8.2009 - 30.12.2009
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 2.10.2009
Vznik funkce 5.6.2009
Zánik funkce 2.10.2009
Adresa: Belgické království
2801 Mechelen, Voosdonk 21
člen dozorčí rady Karel Gilbert Clement Heyndrickx 30.12.2009 - 16.4.2010
Vznik členství 2.12.2009
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111
člen dozorčí rady John Arthur Hollows 25.5.2007 - 14.6.2010
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 11.5.2010
Adresa: Belgické království
Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080
člen Johan De Ryck 2.5.2007 - 28.6.2010
Vznik členství 22.2.2007
Adresa: Norbertov 714/4 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Christof De Mil 11.2.2009 - 12.9.2011
Vznik členství 28.1.2009
Zánik členství 6.5.2011
Adresa: K Šubrtce 797 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Karel Gilbert Clement Heyndrickx 16.4.2010 - 12.9.2011
Vznik členství 2.12.2009
Zánik členství 7.5.2011
Vznik funkce 3.12.2009
Zánik funkce 7.5.2011
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111
člen dozorčí rady Gert Rammeloo 3.10.2011 - 9.12.2011
Vznik členství 16.9.2011
Adresa: Od Lasu 22 , Konstancin-Jeziorna Polská republika
člen Johan De Ryck 28.6.2010 - 4.10.2012
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 22.5.2012
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Jeroen Karel Van Leeuwen 11.2.2009 - 15.2.2013
Vznik členství 28.1.2009
Zánik členství 31.12.2012
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: třída Míru 90 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Peter Marchand 16.11.2010 - 15.2.2013
Vznik členství 20.10.2010
Zánik členství 31.12.2012
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Belgické království
9500 Greaardsbergen, Zavelstraat 120
člen dozorčí rady Ing. Petr Hutla 27.12.2010 - 15.2.2013
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 31.12.2012
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Gert Rammeloo 9.12.2011 - 15.2.2013
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 15.11.2011
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Od Lasu 22 , Konstancin-Jeziorna Polská republika
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím 26.10.2011 - 30.8.2013
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 5.3.2014
Zánik funkce 5.3.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
člen Pavel Sudek 15.2.2013 - 13.5.2014
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 11.3.2014
Vznik funkce 31.1.2013
Zánik funkce 11.3.2014
Adresa: V rovinách 1169/56 , Praha 140 00
člen Ivan Sedlák 15.2.2013 - 13.5.2014
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 11.3.2014
Vznik funkce 31.1.2013
Zánik funkce 11.3.2014
Adresa: Slovenská 993/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím 30.8.2013 - 13.5.2014
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 5.3.2014
Zánik funkce 5.3.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Jirgl 13.5.2014 - 15.10.2014
Vznik členství 5.3.2014
Zánik členství 2.10.2014
Vznik funkce 5.3.2014
Zánik funkce 2.10.2014
Adresa: Donínská 1764 , Praha 190 16
předseda Nik Vincke 25.4.2013 - 9.11.2015
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 9.11.2015
Vznik funkce 12.3.2013
Zánik funkce 9.11.2015
Adresa: Nebušická 868 , Praha 164 00
člen Jaroslav Mužík 25.4.2013 - 4.10.2016
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 28.4.2016
Vznik funkce 1.1.2013
Zánik funkce 28.4.2016
Adresa: Benátská 1712/3 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Urbánková 26.5.2015 - 4.10.2016
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 31.7.2016
Vznik funkce 18.2.2015
Zánik funkce 31.7.2016
Adresa: Na výsluní 291 , Albrechtice nad Orlicí 517 22
člen Marek Nezveda 15.2.2013 - 25.2.2017
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 2.10.2016
Vznik funkce 1.1.2013
Zánik funkce 2.10.2016
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
předseda Jaroslav Mužík 4.10.2016 - 25.2.2017
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Benátská 1712/3 , Praha 128 00
člen Ing. Marek Ditz 25.2.2017 - 5.9.2017
Vznik členství 19.10.2016
Zánik členství 1.6.2017
Vznik funkce 19.10.2016
Zánik funkce 1.6.2017
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen Jaroslav Mužík 25.2.2017 - 5.9.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 1.6.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Zánik funkce 1.6.2017
Adresa: Benátská 1712/3 , Praha 128 00
člen Ing. Petr Hlaváč 25.2.2017 - 7.6.2018
Vznik členství 19.10.2016
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 19.10.2016
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: V Pořadí 384 , Třebotov 252 26
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hutla 5.9.2017 - 7.6.2018
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 12.6.2017
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Šedivý 5.9.2017 - 9.10.2018
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 30.9.2018
Adresa: V Pohodě 580 , Hovorčovice 250 64
předseda Ing. Marcela Suchánková 7.6.2018 - 4.3.2019
Vznik členství 31.1.2018
Zánik členství 31.1.2019
Vznik funkce 9.4.2018
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Vidoulská 760/8 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Jiří Vévoda 4.3.2019 - 6.5.2019
Vznik členství 1.2.2019
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14

Sbírka Listin ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2809/SL 135 notářský zápis [NZ 3928/2015] Městský soud v Praze 3.12.2015 13.1.2016 14.1.2016 11
B 2809/SL 134 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.8.2015 19.10.2015 16.11.2015 3
B 2809/SL 133 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 15.7.2015 19.10.2015 16.11.2015 1
B 2809/SL 132 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.7.2015 28.7.2015 136
B 2809/SL 131 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2015 18.5.2015 28.5.2015 2
B 2809/SL 129 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.7.2014 22.9.2014 16.10.2014 2
B 2809/SL 128 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1187/2014 Městský soud v Praze 12.7.2014 12.7.2014 6.8.2014 23
B 2809/SL 127 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.4.2014 14.5.2014 232
B 2809/SL 126 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.10.2013 18.2.2014 24.3.2014 2
B 2809/SL 125 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.10.2013 22.10.2013 49
B 2809/SL 124 notářský zápis NZ 2671/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 9.7.2013 12.8.2013 8
B 2809/SL 123 notářský zápis NZ 2671/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 9.7.2013 6.8.2013 8
B 2809/SL 122 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2013 9.7.2013 6.8.2013 20
B 2809/SL 121 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 15.7.2013 49
B 2809/SL 120 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 21.11.2012 17.4.2013 3.5.2013 2
B 2809/SL 119 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 12.3.2013 25.3.2013 3.4.2013 2
B 2809/SL 118 notářský zápis NZ 1220/2012 Městský soud v Praze 30.11.2012 19.12.2012 7.1.2013 56
B 2809/SL 117 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.9.2012 1.10.2012 47
B 2809/SL 116 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.7.2012 30.8.2012 47
B 2809/SL 115 ostatní - Zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 21.5.2012 19.6.2012 2
B 2809/SL 114 ostatní zápis z DR/volba představ. Městský soud v Praze 28.2.2012 19.3.2012 2
B 2809/SL 113 ostatní zápis ze zased. představensta Městský soud v Praze 22.2.2012 19.3.2012 2
B 2809/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2011 8.2.2012 19
B 2809/SL 111 notářský zápis NZ 1619/2011 Městský soud v Praze 30.12.2011 25.1.2012 6
B 2809/SL 110 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.9.2011 12.12.2011 2
B 2809/SL 109 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 15.11.2011 12.12.2011 3
B 2809/SL 108 notářský zápis NZ 1347/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 14.11.2011 30.11.2011 18
B 2809/SL 107 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 3.10.2011 30.11.2011 10
B 2809/SL 106 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.7.2011 Městský soud v Praze 1.7.2011 30.11.2011 21
B 2809/SL 105 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 30.11.2011 46
B 2809/SL 104 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Městský soud v Praze 12.10.2011 24.10.2011 26.10.2011 1
B 2809/SL 103 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 3.10.2011 5.10.2011 6.10.2011 2
B 2809/SL 102 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 3.10.2011 5.10.2011 6.10.2011 10
B 2809/SL 101 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 13.9.2011 1
B 2809/SL 100 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 2.9.2011 13.9.2011 3
B 2809/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 2.8.2011 45
B 2809/SL 98 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2010 31.12.2010 2
B 2809/SL 97 ostatní zasedání předs. Městský soud v Praze 20.12.2010 31.12.2010 2
B 2809/SL 96 ostatní zásedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 17.12.2010 31.12.2010 3
B 2809/SL 95 ostatní zasedání předs. Městský soud v Praze 26.11.2010 31.12.2010 2
B 2809/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.12.2010 31.12.2010 1
B 2809/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 26.10.2010 45
B 2809/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.8.2010 17.9.2010 23.9.2010 19
B 2809/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 22.9.2009 44
B 2809/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 26.8.2009 44
B 2809/SL 89 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2009 6.2.2009 4.3.2009 2
B 2809/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.11.2008 11.12.2008 31.12.2008 2
B 2809/SL 87 ostatní -záp.z 8.jed.představ./část./ Městský soud v Praze 1.9.2008 11.12.2008 31.12.2008 2
B 2809/SL 86 ostatní -zápis ze zased.DR/částečný/ Městský soud v Praze 5.12.2008 11.12.2008 31.12.2008 3
B 2809/SL 85 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.10.2008 11.12.2008 31.12.2008 2
B 2809/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.11.2008 22.11.2008 45
B 2809/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 28.8.2008 45
B 2809/SL 83 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 18.6.2008 6.8.2008 2
B 2809/SL 82 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 30.4.2008 6.8.2008 3
B 2809/SL 81 ostatní - zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 30.6.2008 6.8.2008 2
B 2809/SL 80 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 24.6.2008 6.8.2008 2
B 2809/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2008 11.7.2008 15.7.2008 19
B 2809/SL 76 notářský zápis -NZ50/08 Městský soud v Praze 18.2.2008 25.3.2008 9
B 2809/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.3.2008 21.3.2008 51
B 2809/SL 75 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 31.10.2007 24.11.2007 2
B 2809/SL 74 ostatní - odstoupení z funkce čl.DR Městský soud v Praze 18.9.2007 24.11.2007 1
B 2809/SL 73 ostatní - část.výp.ze záp. DR Městský soud v Praze 5.10.2007 24.11.2007 2
B 2809/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2007 18.7.2007 4.9.2007 19
B 2809/SL 71 notářský zápis -NZ263/07 Městský soud v Praze 21.6.2007 18.7.2007 4.9.2007 8
B 2809/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.11.2006 8.12.2006 11.1.2007 0
B 2809/SL 69 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 31.10.2006 8.12.2006 11.1.2007 0
B 2809/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.7.2006 2.8.2006 0
B 2809/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.5.2006 27.6.2006 0
B 2809/SL 67 ostatní sml.o výkonu funkce čl.předst. Městský soud v Praze 27.6.2006 0
B 2809/SL 66 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 16.5.2006 27.6.2006 0
B 2809/SL 64 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.3.2006 13.4.2006 0
B 2809/SL 63 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 29.9.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 62 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.10.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 61 ostatní -rezignace/Mgr.Štogl/ Městský soud v Praze 7.6.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 60 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 59 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 28.6.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2005 23.8.2005 0
B 2809/SL 52 účetní závěrka za rok 2004 + audit Městský soud v Praze 21.2.2005 18.7.2005 19.7.2005 0
B 2809/SL 57 ostatní -zápis z jednání DR+přílohy Městský soud v Praze 27.4.2005 4.7.2005 0
B 2809/SL 56 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 3.3.2005 4.7.2005 0
B 2809/SL 55 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 3.8.2004 4.7.2005 0
B 2809/SL 54 ostatní odstoupení/JUDr.Čuchran/ Městský soud v Praze 13.7.2004 4.7.2005 0
B 2809/SL 53 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 26.1.2004 4.7.2005 0
B 2809/SL 51 notářský zápis N 325/2004 NZ 306/2004 Městský soud v Praze 22.12.2004 30.12.2004 19.1.2005 0
B 2809/SL 50 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 22.12.2004 30.12.2004 19.1.2005 0
B 2809/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 9.8.2004 0
B 2809/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2004 18.6.2004 0
B 2809/SL 48 notářský zápis -NZ76/04+příloha Městský soud v Praze 16.4.2004 18.6.2004 0
B 2809/SL 46 ostatní -hromad.listina-akcie na jméno Městský soud v Praze 30.6.1999 22.3.2004 0
B 2809/SL 45 ostatní -změna akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2004 22.3.2004 0
B 2809/SL 44 ostatní oznám./změna v osobě akcionáře Městský soud v Praze 19.1.2004 22.3.2004 0
B 2809/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 19.8.2003 21.8.2003 3.9.2003 0
B 2809/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 29.8.2003 0
B 2809/SL 33 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.8.2001 29.8.2003 0
B 2809/SL 42 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 17.7.2003 0
B 2809/SL 41 ostatní výp.ze záp.8.jed.představenstv Městský soud v Praze 16.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 40 ostatní výp.ze záp.7.jed.představenstv Městský soud v Praze 12.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 39 ostatní výp.ze záp.6.jed.představenstv Městský soud v Praze 16.5.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 38 ostatní výp.ze záp.4.jed.představenstv Městský soud v Praze 1.4.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ422/2003 Městský soud v Praze 16.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 36 účetní závěrka +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 0
B 2809/SL 35 notářský zápis NZ421/03 Městský soud v Praze 16.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 9.9.2002 15.10.2002 0
B 2809/SL 31 účetní závěrka za rok 1997 Městský soud v Praze 17.6.2002 4.7.2002 0
B 2809/SL 30 ostatní  - zpráva auditora za rok 1997 Městský soud v Praze 25.3.1998 17.6.2002 4.7.2002 0
B 2809/SL 29 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 25.6.2001 12.9.2001 0
B 2809/SL 28 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 12.9.2001 0
B 2809/SL 27 stanovy společnosti -přílohy Městský soud v Praze 1.6.2000 2.7.2001 0
B 2809/SL 26 účetní závěrka +audit za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 2.7.2001 0
B 2809/SL 25 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 30.5.2000 2.7.2001 0
B 2809/SL 24 zakladatelské dokumenty -statut -přílohy Městský soud v Praze 2.7.2001 0
B 2809/SL 23 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 17.12.1999 2.7.2001 0
B 2809/SL 9 ostatní - statut Městský soud v Praze 5.6.2000 0
B 2809/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 7 ostatní - projekt sloučení Městský soud v Praze 5.6.2000 0
B 2809/SL 6 účetní závěrka k 30.06.1999 Městský soud v Praze 30.7.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 5 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 30.9.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 17 posudek znalce č.1023-203/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 16 posudek znalce č.1024-204/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 15 posudek znalce č.1916-209/99,č.969-104a 47-23 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 14 posudek znalce č.1917-210/99,č.970-105a 48-24 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 13 posudek znalce č.97/1999 Městský soud v Praze 27.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 12 posudek znalce č.98/1999 Městský soud v Praze 27.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 11 posudek znalce č.1709/99 Městský soud v Praze 29.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 10 ostatní IV.Penzijní plán ČPF,a.s. Městský soud v Praze 5.6.2000 0
B 2809/SL 22 posudek znalce  č.19-19/98 Městský soud v Praze 28.9.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 21 posudek znalce  č.771-181/98 Městský soud v Praze 28.10.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.10.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 19 účetní závěrka za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 18 ostatní -projekt sloučení Městský soud v Praze 18.9.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 4 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 0
B 2809/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.5.1996 0
B 2809/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 14.4.1994 0
B 2809/SL 1 ostatní zakladat.smlouva Městský soud v Praze 14.4.1994 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

IČO: 61859265
Firma: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 26.10.1994

Sídlo ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Penzijní financování
tracking image