Firma ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost IČO 25677888


ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (25677888) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 333/150, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 1998 a je stále aktivní. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost na Justice.cz

Výpis dat pro ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5446
IČO (identifikační číslo osoby) 25677888
Jméno ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.7.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Na společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (před sloučením ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB), IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3544. V souvislosti s fúzí došlo ke změně obchodní firmy z ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a ke zm ěně výše základního kapitálu z 216000000 Kč na 499000000 Kč, s čímž souvisí i změna počtu akcií z 216 kusů na 499 kusů. 31.12.2011
Na společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ: 115 20, IČ: 002 55 149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 365. 13.1.2004
Společnost je právní nástupcem obchodní společnosti O.B.INVEST, investiční společnost, spol. s r.o., IČ 44 26 74 87, se sídlem U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. 7.11.2003
Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 21. července 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 191.000.000,- Kč (slovy: stodevadesátjednamiliónů korun českých) na částku 216.000.000,- Kč (slovy: dvěstěšestnáctmiliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu, tj. nad částku 191.000.000,- Kč, se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet: 191 ks (slovy: sto devadesát jeden kus) jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) druh: kmenová forma: na jméno podoba: listinná 3. Akcie budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 191 ks nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 191.000.000,- Kč, upsány nepeněžitými vklady, takže stávající akcionář nebude mít přednostní právo k upsání těchto akcií, a tyto akcie b udou nabídnuty následujícím společnostem, jako předem určeným zájemcům ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku: a) Československá obchodní banka, a.s., se sídlem 115 20 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46; b) Auxilium, a.s., se sídlem 111 50 Praha 1, Jindřišská 16/937, IČ 25636855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5146. 4. Československá obchodní banka, a.s. upíše 158 akcií a Auxilium, a.s. upíše 33 akcií. 5. Emisní kurs upisovaných, tzn, všech nově vydávaných akcií, se stanovuje částkou 3.031.989,53,- Kč (slovy: tři miliony třicet jeden tisíc devět set osmdesát devět korun českých padesát tři haléřů) za jednu akcii. 6. Emisní ážio ve výši 388.110.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm milionů sto deset tisíc korun českých), které tvoří rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů, tj. částkou 579.110.000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, tj. částkou 191.000.000,- Kč, bud e převedeno na účet emisního ážia Společnosti. 7. Předmětem nepeněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti je 5.906 akcií společnosti První investiční společnost, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 365 (dále je "PIAS"). Akcie PIAS mají jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a jsou vydány jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě. 8. Československá obchodní banka, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 4.878 akcií PIAS, které byly ke dnei 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 478.309.952,59 Kč, přičemž Československé obchodní bance, a.s. bude za tento nepeněži tý vklad vydáno 158 nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. 9. Auxilium, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 1.028 akcií PIAS, které byly ke dni 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 100.800.047,41 Kč, přičemž společnosti Auxilium, a.s. bude za tento nepeněžitý vklad vydáno 33 nových kmenov ých akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. 10. Jediný akcionář shodně s rozhodnutím představenstva o hospodářské využitelnosti vkladu konstatuje, že předmětný nepeněžitý vklad je pro Společnost ve vztahu k jejímu předmětu podnikání hospodářsky využitelný. Společnost navýšením základního kapitálu z íská kontrolu nad jinou investiční společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování upravené zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Propojením obou společností předpokládá jediný akcionář prohloubení efektivity a výnosnosti obou společností, a proto má za to, že upsání akcií uvedených nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti. 11. Akcie nového druhu nebudou vydány, vydání poukázek na akcie se nepřipouští. 12. ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, jako jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu Společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohot o rozhodnutí a oznámilo společnostem Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. 13. Upsání akcií Společnosti smlouvami o upsání akcií uzavřených mazi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. (dále též "upisovatelé") bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovac í podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14. Představesntvo Společnosti je povinno předat upisovatelům návrh na uzavření smluv o upsání akcií podepsaný jménem Společnosti společně s oznámením, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Text návrhu smluv o upsání akcií , které budou uzavřeny mezi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., tvoří přílohy č. 3 a 4 notářského zápisu. 15. Společnosti Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., jako předem určení zájemci, upíší akcie Spolenčosti tím, že Společnosti doručí řádně podepsané smlouvy o úpisu akcií, které obdrželi od Společnosti podepsané jejím jménem, a to nejpozdě jí do 14 dní od doručení písmeného oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž smlouvy o úpisu akcií mají být doručeny do výše uvedeného sídla Společnosti. 16. Představnestvo Společnosti je povinno oznámit upisovatelům nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbyteného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Upisovatelé jsou povinni zcela splatit emisní k urz upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do 5 dní od doručení oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem Společnosti. Emisní kurz bude splacen protokolárním předáním předmětných akcií a provedením rubopisu v sídle Společnosti. 17. Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 14 dní od splnění obou těchto skutečností, tj. od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obch odního rejstříku a úplného splacení emisního kurzu všech akcií, upsaných upisovateli. 8.9.2003 - 22.10.2003

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Kapitál ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

zakladni jmění 499 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2011
zakladni jmění 216 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.10.2003 - 31.12.2011
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.7.1998 - 22.10.2003

Akcie ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 499 31.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 216 22.10.2003 - 31.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 5.3.2003 - 22.10.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 3.7.1998 - 5.3.2003

Sídlo ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 333/150 , Praha 150 00 21.6.2007
Adresa Perlová 371/5 , Praha 110 00 5.3.2003 - 21.6.2007
Adresa Škrétova 490/12 , Praha 120 00 2.10.2002 - 5.3.2003
Adresa Milíčova 470/6 , Praha 130 00 18.2.2002 - 2.10.2002
Adresa Milíčova 470/6 , Praha 130 00 3.7.1998 - 18.2.2002

Předmět podnikání ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Platnost údajů od - do
Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; - obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); - poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. 2.9.2014
kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kolektivním investování v rozsahu povolení u děleného Českou národní bankou 21.6.2007 - 2.9.2014
předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kelektivn ím investování v rozsahu povolení uděleného Komisí pro cenné papíry 9.8.2005 - 21.6.2007
předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kelektivn ím investování 13.8.2004 - 9.8.2005
Shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a obhospodařovat majetek v podílových fondech v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen "zákon o investičních společnostech a i nvestičních fondech) a statuty podílových fondů. 7.11.2003 - 13.8.2004
Obhospodařovat majetek investičních fondů v souladu se zákonem, statuty obhospodařovaných investičních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami. 7.11.2003 - 13.8.2004
Obhospodařovat majetek penzijních fondů v souladu se zákonem, statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami. 7.11.2003 - 13.8.2004
Kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet, v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími platnými právními předpisy. 7.11.2003 - 13.8.2004
shromažďovat peněžní prostředky vydáváním podílových listů, z takto shromážděných peněžních prostředků vytvářet podílové fondy a obhospodařovat majetek v podílových fondech podle statutů těchto fondů, pokud zákon č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak, 3.7.1998 - 7.11.2003
obhospodařovat majetek investičních fondů podle obhospodařovatelských smluv, 3.7.1998 - 7.11.2003
obhospodařovat majetek penzijních fondů podle obhospodařovatelských smluv v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem, 3.7.1998 - 7.11.2003
kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet 3.7.1998 - 7.11.2003

vedení firmy ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Statutární orgán ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. V případě písemných právních jednání společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 3.6.2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 31.5.2019 - 3.6.2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva s uvedením jména a funkce. 12.1.2018 - 31.5.2019
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně. 7.11.2003 - 12.1.2018
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně. 5.3.2003 - 7.11.2003
Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 2.10.2002 - 5.3.2003
Jménem společnosti jedná její představenstvo tak, že jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně. 3.7.1998 - 2.10.2002
předsedkyně představenstva Nicole Krajčovičová 13.5.2019
Vznik členství 27.9.2017
Vznik funkce 18.3.2019
Adresa: Branaldova 1014/7 , Praha 155 00
člen představenstva Jürgen Steven Verschaeve 13.5.2019
Vznik členství 21.2.2019
Adresa: Mimosalaan 63 , 2500 Lier Belgické království
člen představenstva Petr Dolanský 13.5.2019
Vznik členství 18.3.2019
Adresa: Bratislavská 1488/6 , Praha 102 00
Jméno Ing. Petr Hlinomaz CSc. 3.7.1998 - 21.6.1999
Adresa: Bezdrevská 376 , Praha 198 00
Jméno Ing. Zdeňka Weissová 3.7.1998 - 10.4.2000
Adresa: Za vodárnou 1759/29 , Praha 182 00
Jméno Mgr. Miroslava Kořínková 10.4.2000 - 2.1.2001
Adresa: Špitálská 670/10 , Praha 190 00
Jméno Mgr. Drahomíra Lamserová 3.7.1998 - 18.2.2002
Adresa: Seydlerova 2149/7 , Praha 158 00
předseda Ing. Petr Lašek 21.12.1999 - 2.10.2002
Vznik funkce 11.5.1999
Zánik funkce 19.9.2001
Adresa: Přecechtělova 2392/14 , Praha 155 00
člen Ing. Ivo Hoffman 18.2.2002 - 2.10.2002
Vznik funkce 11.7.2001
Zánik funkce 22.5.2002
Adresa: Leštínská 2336 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Jméno Ing. Pavel Tichý 5.3.2003 - 7.11.2003
Vznik členství 4.11.2002
Adresa: Březovská 495 , Zvole 252 45
Jméno Ing. Vítězslav Vojáček 2.1.2001 - 12.1.2004
Zánik členství 8.12.2003
Vznik funkce 19.10.2000
Adresa: Bryksova 951/13 , Praha 198 00
Jméno Mgr. Jan Barta 5.3.2003 - 13.8.2004
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 11.6.2004
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
předseda Ing. Pavel Tichý 7.11.2003 - 13.8.2004
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 11.6.2004
Vznik funkce 7.8.2003
Zánik funkce 11.6.2004
Adresa: Březovská 495 , Zvole 252 45
člen Ing. Jarmila Čermáková 12.1.2004 - 13.8.2004
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 11.6.2004
Vznik funkce 8.12.2003
Adresa: Novoborská 374/29 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Pavel Romanovský 13.8.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 11.6.2004
Adresa: Čapkova 224/4 , Praha 140 00
člen představenstva Mgr. Denisa Weikertová 13.8.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 30.3.2005
Adresa: Seydlerova 2150/5 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Robert Pecha 13.8.2004 - 21.12.2005
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 9.12.2005
Vznik funkce 14.7.2004
Zánik funkce 9.12.2005
Adresa: Boloňská 302/2 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Pavel Romanovský 9.8.2005 - 21.12.2005
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 9.12.2005
Adresa: Na Drážce 1564 , Pardubice 530 03
předseda Johan De Ryck 21.12.2005 - 21.6.2007
Vznik členství 9.12.2005
Vznik funkce 9.12.2005
Adresa: Norbertov 714/4 , Praha 162 00
člen Mgr. Jan Barta 21.12.2005 - 13.7.2009
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 1.5.2009
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
předseda představenstva Johan De Ryck 21.6.2007 - 13.7.2009
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 1.5.2009
Vznik funkce 9.12.2005
Zánik funkce 1.5.2009
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
předseda představenstva Mgr. Jan Barta 13.7.2009 - 13.7.2009
Vznik členství 9.12.2009
Vznik funkce 1.5.2009
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
člen představenstva Johan De Ryck 13.7.2009 - 13.7.2009
Vznik členství 1.5.2009
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
předseda představenstva Mgr. Jan Barta 13.7.2009 - 13.7.2009
Vznik členství 1.5.2009
Vznik funkce 1.5.2009
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
člen Ing. Jarmila Čermáková 21.12.2005 - 6.9.2010
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 11.5.2010
Adresa: Novoborská 374/29 , Praha 190 00
člen představenstva Johan De Ryck 13.7.2009 - 13.12.2010
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 9.12.2010
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
předseda představenstva Mgr. Jan Barta 13.7.2009 - 13.12.2010
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 9.12.2010
Vznik funkce 1.5.2009
Zánik funkce 9.12.2010
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Nicole Krajčovičová 29.11.2010 - 2.1.2012
Vznik členství 22.10.2010
Zánik členství 30.12.2011
Adresa: Branaldova 1014/7 , Praha 155 00
předseda představenstva Mgr. Jan Barta 13.12.2010 - 19.1.2012
Vznik členství 10.12.2010
Vznik funkce 10.12.2010
Zánik funkce 2.1.2012
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
člen představenstva Johan De Ryck 13.12.2010 - 19.1.2012
Vznik členství 10.12.2010
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Josef Beneš 2.1.2012 - 5.10.2012
Vznik členství 31.12.2011
Zánik členství 4.9.2012
Adresa: U kříže 631/20 , Praha 158 00
člen představenstva Mgr. Jan Barta 19.1.2012 - 25.10.2012
Vznik členství 10.12.2010
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
předseda představenstva Johan De Ryck 19.1.2012 - 25.10.2012
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 7.10.2012
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 7.10.2012
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
předseda představenstva Mgr. Jan Barta 25.10.2012 - 4.2.2016
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 10.12.2015
Vznik funkce 16.10.2012
Zánik funkce 10.12.2015
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
člen představenstva Mgr. Jan Barta 4.2.2016 - 30.11.2016
Vznik členství 11.12.2015
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
předseda představenstva Jaroslav Mužík MBA 4.2.2016 - 22.12.2017
Vznik členství 15.12.2015
Vznik funkce 21.12.2015
Adresa: Benátská 1712/3 , Praha 128 00
člen představenstva Ing. Nicole Krajčovičová 5.10.2012 - 12.1.2018
Vznik členství 26.9.2012
Zánik členství 26.9.2017
Adresa: Branaldova 1014/7 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Aleš Zíb 25.10.2012 - 12.1.2018
Vznik členství 12.10.2012
Zánik členství 30.9.2017
Adresa: U Kunratického lesa 1384/15 , Praha 148 00
předseda představenstva Jaroslav Mužík MBA 22.12.2017 - 12.1.2018
Vznik členství 15.12.2015
Zánik členství 31.5.2017
Vznik funkce 21.12.2015
Zánik funkce 31.5.2017
Adresa: Školní 334 , Neveklov 257 56
člen představenstva Ing. Nicole Krajčovičová 12.1.2018 - 13.5.2019
Vznik členství 27.9.2017
Adresa: Branaldova 1014/7 , Praha 155 00
předseda představenstva Jürgen Steven Verschaeve 1.3.2018 - 13.5.2019
Vznik členství 17.8.2017
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 14.9.2017
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Mimosalaan 63 , 2500 Lier Belgické království

Dozorčí rada ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Michal Babický 30.11.2016
Vznik členství 15.9.2016
Adresa: Stoupající 801/26 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Johan Marcel R Lema 1.3.2018
Vznik členství 20.9.2017
Vznik funkce 12.10.2017
Adresa: Schoonstraat 23A , 9940 Evergem Belgické království
člen dozorčí rady Jiří Vévoda 2.6.2018
Vznik členství 29.3.2018
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
Jméno Ing. Libor Bosák 3.7.1998 - 19.8.2002
Adresa: Štěchovická 1402 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno Ing. Jindřich Pich 3.7.1998 - 19.8.2002
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
Jméno Ing. Jiří Hofta 3.7.1998 - 19.8.2002
Adresa: Choceradská 3120/8 , Praha 141 00
Jméno Ing. Ivo Hoffman 2.10.2002 - 5.3.2003
Zánik členství 4.11.2002
Vznik funkce 22.5.2002
Adresa: Leštínská 2336 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Jméno Ing. Libor Bosák 2.10.2002 - 7.11.2003
Zánik členství 1.8.2003
Vznik funkce 6.2.2002
Adresa: Štěchovická 1402 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno Ing. Jiří Hofta 2.10.2002 - 7.11.2003
Zánik členství 1.8.2003
Vznik funkce 6.2.2002
Adresa: Choceradská 3120/8 , Praha 141 00
Jméno Ing. Zbyněk Těhle 5.3.2003 - 13.8.2004
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 3.6.2004
Adresa: Chlístov 1 , 256 01 Benešov u Prahy Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Vlasák 7.11.2003 - 13.8.2004
Vznik členství 1.8.2003
Zánik členství 3.6.2004
Vznik funkce 18.8.2003
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: Habrmanova 230/10 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Johan De Ryck 13.8.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 3.6.2004
Vznik funkce 11.6.2004
Adresa: Havlíčkovy sady 59/2 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Beneš 13.8.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 3.6.2004
Adresa: Dürerova 2169/2 , Praha 100 00
Jméno Mgr. Martin Vít 7.11.2003 - 21.12.2005
Vznik členství 1.8.2003
Zánik členství 8.12.2005
Adresa: Maiselova 25/4 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Johan De Ryck 9.8.2005 - 21.12.2005
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 8.12.2005
Vznik funkce 11.6.2004
Zánik funkce 8.12.2005
Adresa: Norbertov 714/4 , Praha 162 00
člen Stefan Duchateau 21.12.2005 - 21.12.2005
Vznik členství 8.12.2005
Adresa: Steengavenstraat 53 , Houthalen - Helchteren Belgické království
předseda Guido Segers 21.12.2005 - 28.6.2006
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 2.6.2006
Vznik funkce 9.12.2005
Zánik funkce 2.6.2006
Adresa: Torenstraat 114 , Rotselaar Belgické království
člen Erwin Schoeters 21.12.2005 - 28.6.2006
Vznik členství 8.12.2005
Adresa: Mechelsesteenweg 155 , Antverpy Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Josef Beneš 9.8.2005 - 21.6.2007
Vznik členství 3.6.2004
Adresa: 9 , Špindlerův Mlýn 543 51
člen Philippe Moreels 21.12.2005 - 28.2.2008
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 5.12.2007
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen Stefan Duchateau 21.12.2005 - 12.12.2008
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 7.10.2008
Adresa: Steenhavenstraat 53 , Houthalen - Helchteren Belgické království
člen Ing. Pavel Kavánek 21.12.2005 - 12.12.2008
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 3.10.2008
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Christian Defrancq 28.6.2006 - 13.7.2009
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 11.5.2009
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 11.5.2009
Adresa: Kortenberg 23 , 3070 Zonnelaan Belgické království
člen dozorčí rady Erwin Schoeters 28.6.2006 - 13.7.2009
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 11.5.2009
Adresa: Verbrandelei 21 , 2160 Wommelgem Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Josef Beneš 21.6.2007 - 13.7.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Adresa: U kříže 631/20 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Luc Popelier 13.7.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 2.10.2009
Vznik funkce 5.6.2009
Zánik funkce 2.10.2009
Adresa: Belgické království
Mechelen, Voosdonk 21, PSČ 2801
člen dozorčí rady Karel Heyndrickx 18.11.2009 - 18.3.2010
Vznik členství 15.10.2009
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111
člen dozorčí rady John Hollows 28.2.2008 - 6.9.2010
Vznik členství 5.12.2007
Zánik členství 11.5.2010
Adresa: Vlaamse Gaaienlaan 11 , 3080 Tervuren Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Josef Beneš 13.7.2009 - 6.9.2010
Vznik členství 4.6.2009
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: U kříže 631/20 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Beneš 13.7.2009 - 9.3.2011
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 4.2.2011
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Christof De Mil 12.12.2008 - 12.7.2011
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 6.5.2011
Adresa: Belgické království
Aalter, Brielstraat 13, 9880
předseda dozorčí rady Karel Heyndrickx 18.3.2010 - 12.7.2011
Vznik členství 15.10.2009
Zánik členství 7.5.2011
Vznik funkce 3.12.2009
Zánik funkce 7.5.2011
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111
člen dozorčí rady Gert Rammeloo 12.7.2011 - 17.10.2011
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Polská republika
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 22
člen dozorčí rady Ing. Karel Svoboda 9.3.2011 - 2.1.2012
Vznik členství 24.2.2011
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Jeroen Van Leeuwen 12.12.2008 - 12.3.2012
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 10.1.2012
Adresa: třída Míru 90 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Peter Marchand 6.9.2010 - 12.3.2012
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 10.1.2012
Adresa: Belgické království
Geraardsbergen, Zavelstraat 120, PSČ 9500
člen dozorčí rady Ing. Nicole Krajčovičová 12.3.2012 - 5.10.2012
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 24.9.2012
Adresa: Branaldova 1014/7 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Aleš Zíb 12.3.2012 - 25.10.2012
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Na Rozmezí 101 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Gert Rammeloo 17.10.2011 - 7.12.2012
Vznik členství 26.5.2011
Vznik funkce 2.9.2011
Zánik funkce 23.11.2012
Adresa: Polská republika
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 22
člen dozorčí rady Johan Lema 2.1.2012 - 7.12.2012
Vznik členství 31.12.2011
Zánik členství 31.10.2012
Adresa: Belgické království
Evergem, Schoonstraat 23A, 9940
člen dozorčí rady Ing. Petr Hutla 29.11.2010 - 21.6.2013
Vznik členství 20.10.2010
Zánik členství 19.2.2013
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím 12.7.2011 - 28.5.2014
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 4.3.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady RNDr. Jiří Sušický 7.12.2012 - 2.9.2014
Vznik členství 30.10.2012
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Havlůjové 1032 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Mária Rojíková 7.12.2012 - 2.9.2014
Vznik členství 30.10.2012
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: 121 , 04419 Košice, Olešovany Slovenská republika
člen dozorčí rady Nik Vincke 21.6.2013 - 2.9.2014
Vznik členství 4.3.2013
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Nebušická 868 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Jirgl 28.5.2014 - 23.5.2015
Vznik členství 10.3.2014
Zánik členství 2.9.2014
Adresa: Donínská 1764 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Jaroslav Mužík 7.12.2012 - 4.2.2016
Vznik členství 8.11.2012
Zánik členství 30.11.2015
Vznik funkce 23.11.2012
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: Benátská 1712/3 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Dirk Mampaey 2.9.2014 - 4.2.2016
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: De Schietboog 99 , 2970 Schilde Belgické království
člen dozorčí rady Gert Rammeloo 7.12.2012 - 30.11.2016
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Adresa: ul. Od Lasu 22 , 05-510 Konstancin-Jeziorna Polská republika
člen dozorčí rady Chris Sterckx 2.9.2014 - 30.11.2016
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 2.9.2016
Adresa: de Selliers de Moranvillelaan 70 , 1082 Brussels Belgické království
člen dozorčí rady Mgr. Bc. Jana Urbánková 23.5.2015 - 30.11.2016
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 15.9.2016
Adresa: Na výsluní 291 , Albrechtice nad Orlicí 517 22
člen dozorčí rady Ing. Marek Ditz 2.9.2014 - 25.5.2017
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 23.3.2017
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
předseda dozorčí rady Dirk Mampaey 4.2.2016 - 12.1.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 30.8.2017
Vznik funkce 30.11.2015
Zánik funkce 30.8.2017
Adresa: De Schietboog 99 , 2970 Schilde Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Petr Hutla 25.5.2017 - 2.6.2018
Vznik členství 23.3.2017
Zánik členství 29.3.2018
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00

Prokura ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Platnost údajů od - do
Jméno Petr Dolanský 21.2.2019 - 13.5.2019
Adresa: Bratislavská 1488/6 , Praha 102 00

Sbírka Listin ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5446/SL 170 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 30.11.2015 22.1.2016 8.2.2016 3
B 5446/SL 169 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 21.12.2015 22.1.2016 8.2.2016 3
B 5446/SL 168 notářský zápis [NZ 139/2015] Městský soud v Praze 24.11.2015 22.1.2016 8.2.2016 11
B 5446/SL 167 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 308
B 5446/SL 166 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 17.4.2015 22.1.2016 27.1.2016 1
B 5446/SL 165 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 97
B 5446/SL 164 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 3.10.2014 101
B 5446/SL 162 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2014 3.7.2014 27.8.2014 16
B 5446/SL 161 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2014 3.7.2014 1.8.2014 16
B 5446/SL 159 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 104
B 5446/SL 158 ostatní zápis z mimoř. zased. představ. Městský soud v Praze 16.10.2012 18.10.2012 10.12.2012 1
B 5446/SL 157 ostatní zápis z řádného zased. DR Městský soud v Praze 4.9.2012 18.10.2012 10.12.2012 2
B 5446/SL 156 ostatní zápis s mim. zased. DR Městský soud v Praze 1.10.2012 18.10.2012 10.12.2012 2
B 5446/SL 155 ostatní zápis z mimoř. zased. DR Městský soud v Praze 24.9.2012 12.10.2012 2
B 5446/SL 154 ostatní část záp. řádného zased. DR Městský soud v Praze 4.9.2012 12.10.2012 2
B 5446/SL 153 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 1.7.2011-31.12.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 126
B 5446/SL 152 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.6.2012 1.8.2012 6.8.2012 17
B 5446/SL 151 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 2.1.2012 14.2.2012 1
B 5446/SL 150 zakladatelské dokumenty k 2. 1. 2012 Městský soud v Praze 2.1.2012 10.2.2012 18
B 5446/SL 149 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 2.1.2012 40
B 5446/SL 148 posudek znalce č.175-08/11 Městský soud v Praze 18.8.2011 2.1.2012 23
B 5446/SL 147 účetní závěrka k 1.7.2011-zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.7.2011 2.1.2012 17
B 5446/SL 146 notářský zápis NZ 527/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 28.11.2011 2.1.2012 24
B 5446/SL 145 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 24.10.2011 25.10.2011 25.10.2011 1
B 5446/SL 144 ostatní - projek fúze Městský soud v Praze 10.8.2011 25.10.2011 25.10.2011 9
B 5446/SL 143 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 474
B 5446/SL 142 notářský zápis NZ 309/2011 Městský soud v Praze 26.5.2011 21.7.2011 33
B 5446/SL 141 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 8.12.2010 5.1.2011 6
B 5446/SL 140 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 22.10.2010 5.1.2011 2
B 5446/SL 139 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 10.12.2010 5.1.2011 1
B 5446/SL 138 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.11.2010 1.12.2010 3
B 5446/SL 137 ostatní -zápis DR /čl.předst./ Městský soud v Praze 22.10.2010 1.12.2010 2
B 5446/SL 136 ostatní odstoupení z funkce člen předs Městský soud v Praze 29.4.2010 29.9.2010 1
B 5446/SL 135 ostatní zápis z řádné VH. Městský soud v Praze 22.6.2010 29.9.2010 21
B 5446/SL 134 notářský zápis NZ 391/2010 Městský soud v Praze 22.6.2010 29.9.2010 40
B 5446/SL 133 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 353
B 5446/SL 132 notářský zápis NZ 566/2009 Městský soud v Praze 15.10.2009 3.12.2009 40
B 5446/SL 131 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2009 18.11.2009 19.11.2009 17
B 5446/SL 130 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 442
B 5446/SL 129 notářský zápis NZ 271/2009 Městský soud v Praze 12.5.2009 24.7.2009 39
B 5446/SL 128 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 436
B 5446/SL 127 notářský zápis NZ 324/2008 - VH k ÚZ Městský soud v Praze 5.6.2008 18.6.2008 19.6.2008 6
B 5446/SL 126 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 5.12.2007 7.4.2008 15
B 5446/SL 125 notářský zápis -NZ844/07 Městský soud v Praze 5.12.2007 7.4.2008 31
B 5446/SL 124 notářský zápis NZ 318/2007 Městský soud v Praze 18.5.2007 15.8.2007 7
B 5446/SL 123 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 438
B 5446/SL 122 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 OPF 8x Městský soud v Praze 31.12.2005 2.10.2006 2.10.2006 0
B 5446/SL 121 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 2.10.2006 2.10.2006 372
B 5446/SL 120 notářský zápis NZ 317/2006 Městský soud v Praze 2.6.2006 7.9.2006 0
B 5446/SL 119 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 23.6.2006 7.9.2006 0
B 5446/SL 118 ostatní -zpr.DR Městský soud v Praze 31.3.2006 7.9.2006 0
B 5446/SL 117 ostatní -zpr. předsavenstva Městský soud v Praze 28.4.2006 7.9.2006 0
B 5446/SL 116 ostatní -záp.z VH+přílohy Městský soud v Praze 2.6.2006 7.9.2006 0
B 5446/SL 115 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 8.12.2005 8.12.2005 6.1.2006 0
B 5446/SL 114 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.12.2005 6.1.2006 0
B 5446/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2005 6.1.2006 0
B 5446/SL 112 ostatní -zápis z DR/představenstva Městský soud v Praze 9.12.2005 6.1.2006 0
B 5446/SL 111 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 9.12.2005 6.1.2006 0
B 5446/SL 110 ostatní -zápis o mimořádné VH Městský soud v Praze 8.12.2005 6.1.2006 0
B 5446/SL 109 notářský zápis -NZ746/05 Městský soud v Praze 8.12.2005 6.1.2006 0
B 5446/SL 108 účetní závěrka 1.5.-31.12.04/podíl.fondy/+aud Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 31.10.2005 0
B 5446/SL 107 účetní závěrka r.04/podíl.fondy/-9x+aud. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 31.10.2005 0
B 5446/SL 106 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 31.10.2005 32
B 5446/SL 105 výroční zpráva 1.7.03-31.12.04+aud.+zp.o vz. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 31.10.2005 0
B 5446/SL 104 ostatní odst.z funkce čl.představenstv Městský soud v Praze 23.3.2005 15.9.2005 0
B 5446/SL 103 ostatní zápis z DR/představenstva Městský soud v Praze 30.3.2005 15.9.2005 0
B 5446/SL 102 notářský zápis NZ 337/2005 Městský soud v Praze 26.5.2005 15.9.2005 0
B 5446/SL 101 notářský zápis NZ 338/2005 Městský soud v Praze 26.5.2005 15.9.2005 0
B 5446/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2004 13.9.2004 0
B 5446/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.7.2004 13.9.2004 0
B 5446/SL 99 ostatní odst.z funkce/představ 3x Městský soud v Praze 11.6.2004 16.8.2004 0
B 5446/SL 98 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 11.6.2004 16.8.2004 0
B 5446/SL 97 ostatní zápis ze zased.představen Městský soud v Praze 14.7.2004 16.8.2004 0
B 5446/SL 96 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 373/2004 Městský soud v Praze 3.6.2004 16.8.2004 0
B 5446/SL 95 notářský zápis NN 373/2004 Městský soud v Praze 3.6.2004 16.8.2004 0
B 5446/SL 100 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 20.7.2004 16.8.2004 0
B 5446/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.7.2003 Městský soud v Praze 1.7.2003 22.3.2004 0
B 5446/SL 91 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 OB IVEST Městský soud v Praze 31.12.2002 22.3.2004 0
B 5446/SL 90 ostatní společná zpráva představenstev Městský soud v Praze 24.10.2003 22.3.2004 0
B 5446/SL 89 posudek znalce č.401/03 Městský soud v Praze 31.7.2003 22.3.2004 0
B 5446/SL 88 notářský zápis NZ 869/2003-sml. o převzetí Městský soud v Praze 8.12.2003 22.3.2004 0
B 5446/SL 87 notářský zápis NZ 868/2003 Městský soud v Praze 8.12.2003 22.3.2004 0
B 5446/SL 86 notářský zápis NZ 867/2003 Městský soud v Praze 8.12.2003 22.3.2004 0
B 5446/SL 85 notářský zápis NZ 866/2003 Městský soud v Praze 8.12.2003 22.3.2004 0
B 5446/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 10.2.2004 20.2.2004 0
B 5446/SL 83 posudek znalce č.401/03 -První invest.spol. Městský soud v Praze 31.7.2003 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 82 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 PRVNÍ INVEST.S. Městský soud v Praze 31.12.2000 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 80 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 PRVNÍ INVEST.S Městský soud v Praze 31.12.2002 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2003 PRVN.INVEST.S Městský soud v Praze 30.6.2003 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.7.2003 ČSOB Investiční spo Městský soud v Praze 31.7.2003 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 OB INVEST Městský soud v Praze 31.12.2000 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 76 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 OB INVEST Městský soud v Praze 31.12.2001 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 75 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2003 INVEST-ČSOB Městský soud v Praze 30.6.2003 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 74 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2003 PRVNI INVES.S. Městský soud v Praze 30.6.2003 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 73 ostatní sml. o převzetí jmění Městský soud v Praze 22.10.2003 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 72 ostatní spol.zpráva z představenstev Městský soud v Praze 22.10.2003 5.11.2003 27.11.2003 0
B 5446/SL 71 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.8.2003 26.11.2003 26.11.2003 0
B 5446/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ560/2003 Městský soud v Praze 8.8.2003 26.11.2003 26.11.2003 0
B 5446/SL 69 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 5.8.2003 26.11.2003 0
B 5446/SL 67 posudek znalce  č.376/2003 Městský soud v Praze 18.7.2003 17.9.2003 0
B 5446/SL 66 notářský zápis NZ531/2003 Městský soud v Praze 21.7.2003 17.9.2003 0
B 5446/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 19.3.2003 16.7.2003 10.9.2003 0
B 5446/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 20.8.2003 1.9.2003 0
B 5446/SL 63 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 28.11.2002 18.3.2003 0
B 5446/SL 62 notářský zápis NZ295/2002 Městský soud v Praze 1.11.2002 18.3.2003 0
B 5446/SL 61 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.11.2002 18.3.2003 0
B 5446/SL 60 notářský zápis NZ359/2002 Městský soud v Praze 19.12.2002 18.3.2003 0
B 5446/SL 59 ostatní komise pro CP/rozhodnutí/ Městský soud v Praze 22.10.2002 18.3.2003 0
B 5446/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2002 18.3.2003 0
B 5446/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.1.2003 18.3.2003 0
B 5446/SL 56 notářský zápis NZ22/2002 Městský soud v Praze 23.1.2003 18.3.2003 0
B 5446/SL 55 notářský zápis -NZ75/2002 Městský soud v Praze 13.3.2002 15.11.2002 0
B 5446/SL 54 notářský zápis -NZ146/2002 Městský soud v Praze 20.5.2002 15.11.2002 0
B 5446/SL 53 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.5.2002 15.11.2002 0
B 5446/SL 52 ostatní -zápis z představenstva č.9/01 Městský soud v Praze 19.9.2001 15.11.2002 0
B 5446/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.2002 15.11.2002 0
B 5446/SL 50 ostatní -rezignace na funkci/p.Lašek/ Městský soud v Praze 13.9.2001 15.11.2002 0
B 5446/SL 49 ostatní -komise pro cenné papíry Městský soud v Praze 8.1.2002 15.11.2002 0
B 5446/SL 48 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 26.7.2001 15.11.2002 0
B 5446/SL 47 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 31.5.2001 15.11.2002 0
B 5446/SL 46 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.7.2001 15.11.2002 0
B 5446/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 27.9.2002 30.9.2002 0
B 5446/SL 43 účetní závěrka -pololetní zpráva r.2002 Městský soud v Praze 30.6.2002 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001/ČSOBčeský peněžní trh/ Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001/ČSOBčeský dluhopiso Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001/ČSOBsvětový akciový Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001/ČSOBsmíšený/ Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001/ČSOBevropský akciov Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001/ČSOBvýnosový/ Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 36 účetní závěrka -pololetní zpráva r.02/Kvanto/ Městský soud v Praze 30.6.2002 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2001 12.8.2002 20.8.2002 0
B 5446/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 12.8.2002 0
B 5446/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 333/2001 Městský soud v Praze 28.12.2001 18.1.2002 20.3.2002 0
B 5446/SL 32 ostatní -zápis rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.7.2001 18.1.2002 20.3.2002 0
B 5446/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.6.2001 OB Invest Městský soud v Praze 30.6.2001 18.1.2002 20.3.2002 0
B 5446/SL 30 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 8.10.1999 18.1.2002 20.3.2002 0
B 5446/SL 29 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 6.5.1998 18.1.2002 20.3.2002 0
B 5446/SL 28 ostatní -rezignace 2x Městský soud v Praze 18.1.2002 20.3.2002 0
B 5446/SL 27 ostatní - rozhodnutí akcionáře 2x Městský soud v Praze 18.1.2002 20.3.2002 0
B 5446/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 OB Invest Městský soud v Praze 31.12.2000 26.11.2001 29.11.2001 0
B 5446/SL 25 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.10.2000 15.3.2001 0
B 5446/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r 1999 5 fondů Městský soud v Praze 31.12.1999 18.9.2000 26.9.2000 0
B 5446/SL 9 stanovy společnosti OB Kanto Globální listinný Městský soud v Praze 17.8.1998 2.11.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 8 stanovy společnosti OB Kvanto Svět Městský soud v Praze 17.8.1998 2.11.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 7 stanovy společnosti OB Kvanto Globální Městský soud v Praze 17.8.1998 2.11.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora k 2.7.98-O.B.Invest Městský soud v Praze 2.7.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora k 2.7.98-Zlatý otevř.f.Kvanto Městský soud v Praze 2.7.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora k 2.7.98-Zlatý uzav.f.Kvanto Městský soud v Praze 2.7.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora k 2.7.98-Finopa Městský soud v Praze 2.7.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 18 účetní závěrka, zpráva auditora k 2.7.98-1.obchodní f. Kvanto Městský soud v Praze 2.7.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 16 účetní závěrka k 30.6.99-OB Kvanto Globální Městský soud v Praze 30.6.1999 21.7.1999 23.8.2000 0
B 5446/SL 15 účetní závěrka k 30.6.99- OB Kvanto Glob.lis. Městský soud v Praze 30.6.1999 21.7.1999 23.8.2000 0
B 5446/SL 14 účetní závěrka k 30.6.99-OB Kvanto Svět Městský soud v Praze 30.6.1999 21.7.1999 23.8.2000 0
B 5446/SL 13 účetní závěrka k 30.6.99-OB INVEST Městský soud v Praze 30.6.1999 21.7.1999 23.8.2000 0
B 5446/SL 12 účetní závěrka k 30.6.1998-Finopa Městský soud v Praze 30.6.1998 9.12.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 11 účetní závěrka k 30.6.98-Zlatý uzav. f.Kvanto Městský soud v Praze 30.6.1998 9.12.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 10 účetní závěrka k 30.6.98.-O.B.Invest Městský soud v Praze 30.6.1998 9.12.1998 23.8.2000 0
B 5446/SL 5 rozhod. o statut. orgánu 5x Městský soud v Praze 15.6.2000 14.7.2000 0
B 5446/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 53/2000 Městský soud v Praze 15.2.2000 22.5.2000 0
B 5446/SL 4 účetní závěrka k 30.6.1999 OB Invest Městský soud v Praze 30.6.1999 13.3.2000 20.9.1999 0
B 5446/SL 17 účetní závěrka k 30.6.99-OB Kvanto Českomor. Městský soud v Praze 23.8.2000 21.7.1999 3.8.1999 0
B 5446/SL 3 účetní závěrka k 30.6.98-1.obchodní f. Kvanto Městský soud v Praze 30.6.1998 21.10.1998 0
B 5446/SL 2 účetní závěrka k 30.6.98-Zlat.otevř.f.Kvanto Městský soud v Praze 30.6.1998 21.10.1998 0
B 5446/SL 68 ostatní - protokol o předávání Městský soud v Praze 9.9.2003 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

IČO: 25677888
Firma: ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 3.7.1998

Sídlo ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Správa fondů
tracking image