Firma ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. IČO 60108851


ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (60108851) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Třebovská 330, Ústí nad Orlicí 562 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1021
IČO (identifikační číslo osoby) 60108851
Jméno ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Valná hromada rozhodla dne 26.10.2018 takto: a) určuje a osvědčuje na základě předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ke dni 27. 9. 2018 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. k rozhodnému dni (16. 10. 2018) i k dnešnímu dni, že společnost ICOM transport a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732, IČ: 46346040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716 (dále také jako hlavní akcionář), je k rozhodnému dni i k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., který vlastní 104 430 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., jejichž souhrnná jmenovi tá hodnota činí (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 90,03 % základního kapitálu společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.,na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 90,03 % podíl na hlasov acích právech ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., a tedy že společnost ICOM transport a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., tj. 11 570 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akci ím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, c) na základě předloženého znaleckého posudku č. 672-97/2018 vypracovaného znaleckým ústavem Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČ: 48910660, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu Akcii s polečnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (tj. za každou jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč emitovanou společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.) činí částku 603 Kč (slovy: šest set tři koruny české), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od zápi su vlastnického práva k Akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů), e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který je uve dený v seznamu akcionářů vedeném společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., anebo pokud oprávněná osoba společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. bankovní účet nesdělila - poštovní poukázkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., případně poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby. 2.11.2018
Valná hromada společnosti konaná dne 28.6.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.687 000 Kč, slovy devět milionů šest set osmdesát sedm tisíc korun českých na částku 116.000.000 Kč, slovy: jedno sto šestnáct milionů korun českých vydáním 9.687 slovy devět tisíc šest set osmdesát sedm kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých (dále jen "nové akcie") 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti 1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všech 9 687 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých 0,0911 jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o pře dnostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na jméno 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. (pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 43-7227920217/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpo zději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Kateřině Kratochvílové, r.č. 755708/4018, bytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 120 00 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 Kč (tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro uspání a kcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie doch ází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7227920217/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obc hodního zákoníku pro splacení vkladu. 1.9.2010 - 6.1.2011

Aktuální kontaktní údaje ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Kapitál ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

zakladni jmění 116 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2014
zakladni jmění 116 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2011 - 6.11.2014
zakladni jmění 106 313 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2001 - 6.1.2011
zakladni jmění 106 313 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 19.1.2001

Akcie ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 116 000 5.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 116 000 2.2.2015 - 5.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 116 000 30.12.2014 - 2.2.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 116 000 6.11.2014 - 30.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 116 000 6.1.2011 - 6.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 106 313 4.5.2005 - 6.1.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 106 313 13.1.2000 - 4.5.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 106 313 18.8.1999 - 13.1.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 9 568 1.1.1994 - 18.8.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 96 745 1.1.1994 - 18.8.1999

Sídlo ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Třebovská 330 , Ústí nad Orlicí 562 03 1.1.1994

Předmět podnikání ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 20.3.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.9.2009
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 7.9.2009 - 20.3.2013
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 15.8.2006 - 7.9.2009
úřední měření 15.8.2006 - 7.9.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 4.5.2005 - 7.9.2009
opravy silničních vozidel 28.1.2003
silniční motorová doprava nákladní 28.1.2003 - 15.8.2006
zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní 28.1.2003 - 7.9.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 28.1.2003 - 7.9.2009
provoz veřejného WC 28.1.2003 - 7.9.2009
mytí a čištění motorových vozidel 28.1.2003 - 7.9.2009
poradenství v oboru dopravy a celního zařízení 28.1.2003 - 7.9.2009
silniční motorová doprava osobní 28.1.2003 - 7.9.2009
ubytování 28.1.2003 - 7.9.2009
provoz parkoviště 18.8.1999 - 7.9.2009
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 28.1.2003
hostinská činnost 1.1.1994 - 28.1.2003
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 28.1.2003
opravy karoserií 1.1.1994 - 28.1.2003
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 1.1.1994 - 28.1.2003
provozování cestovní kanceláře 1.1.1994 - 28.1.2003
ubytovací zařízení 1.1.1994 - 28.1.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 7.9.2009

vedení firmy ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Statutární orgán ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Platnost údajů od - do
Každý člen představenstva samostatně zastupuje společnost ve všech záležitostech. 6.11.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. 28.1.2003 - 6.11.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečnuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. 19.1.2001 - 28.1.2003
Způsob jednání za společnost: Za společnost ve všech věcech jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 8.10.1997 - 19.1.2001
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 4.3.1997 - 8.10.1997
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 4.3.1997
předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová 3.7.2014
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředsedkyně představenstva MA Eva Kratochvílová 3.7.2014
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Lumír Krahulec 1.1.1994 - 5.10.1995
Adresa: SNP 1103 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Člen představenstva Ing. Bohuslav Staněk 1.1.1994 - 5.10.1995
Adresa: Vrchlického 238 , Vysoké Mýto 566 01
Člen představenstva Ing. Martin P R O U Z A 1.1.1994 - 5.10.1995
Adresa: Českých bratří 1017 , Nové Město nad Metují 549 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Bílek 5.10.1995 - 4.3.1997
Adresa: Astronautů 1094/9 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Lumír Krahulec 5.10.1995 - 4.3.1997
Adresa: 59 , Dolní Dobrouč 562 01
člen představenstva Ing. Antonín Bukovský 5.10.1995 - 8.10.1997
Adresa: Kmochova 546 , Hradec Králové-Malšovice Česká republika
člen představenstva Ing. Lumír Krahulec 4.3.1997 - 8.10.1997
Adresa: 59 , Dolní Dobrouč 562 01
předseda představenstva František Halašta 4.3.1997 - 8.10.1997
Adresa: Husova 1570/34 , Nový Jičín 741 01
Předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 8.10.1997 - 18.8.1999
Adresa: Bratří Hlaviců 109 , Vsetín 755 01
Člen představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 8.10.1997 - 23.3.2000
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
Místopředseda představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 8.10.1997 - 19.1.2001
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
Předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 18.8.1999 - 19.1.2001
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín 755 01
Člen představenstva Ing. Zdeněk Šmejkal 23.3.2000 - 19.1.2001
Adresa: Dlouhá 1760/25 , Nový Jičín 741 01
Předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 19.1.2001 - 28.1.2003
Adresa: 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Místopředseda představenstva Luboslav Ujčík 19.1.2001 - 28.1.2003
Adresa: Březinova 3957/78 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Ing. Jan Varhaník 19.1.2001 - 28.1.2003
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
Předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 28.1.2003 - 4.11.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 25.3.2002
Zánik funkce 12.5.2003
Adresa: 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Místopředseda představenstva Kateřina Kratochvílová 28.1.2003 - 4.11.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 25.3.2002
Zánik funkce 12.5.2003
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Ing. Jan Varhaník 28.1.2003 - 4.11.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
Předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 4.11.2003 - 31.8.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
Místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 4.11.2003 - 31.8.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Člen představenstva Ing. Jan Varhaník 4.11.2003 - 31.8.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 31.8.2007 - 10.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 31.8.2007 - 10.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Petr Schwarz 31.8.2007 - 10.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Adresa: Na Hliništi 1987/13 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 10.10.2008 - 7.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 10.10.2008 - 7.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 10.10.2008 - 7.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 7.9.2009 - 20.11.2009
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 7.9.2009 - 10.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 7.9.2009 - 10.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 20.11.2009 - 10.9.2010
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Zahraničního odboje 956/19 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 10.9.2010 - 3.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 10.9.2010 - 3.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 10.9.2010 - 3.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 25.4.2014
Adresa: Zahraničního odboje 956/19 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 3.7.2014 - 6.11.2014
Vznik členství 25.4.2014
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01

Dozorčí rada ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 14.9.2016
Vznik členství 17.6.2016
Vznik funkce 17.6.2016
Adresa: 74 , Jihlava 586 01
Jméno Jaroslav Šíša 1.1.1994 - 5.10.1995
Adresa: Hraniční 275/15 , Svitavy 568 02
Jméno Petr Řehák 1.1.1994 - 5.10.1995
Adresa: 87 , Lupenice 517 41
Jméno Miroslav Vokál 1.1.1994 - 5.10.1995
Adresa: 57 , Perálec 539 44
předseda dozor.rady Doc.Ing. Petr Wolf CSc. 5.10.1995 - 4.7.1996
Adresa: Závišova 1031/4 , Ostrava 709 00
místopředseda dozor.rady Ing. Zuzana Horáková 5.10.1995 - 4.7.1996
Adresa: Bohumínská 440/48 , Ostrava 710 00
předseda dozor.rady Ing. Zuzana Horáková 4.7.1996 - 4.3.1997
Adresa: Nádražní 2775/145 , Ostrava 702 00
místopředseda dozor.rady Jaromír Horák 4.7.1996 - 4.3.1997
Adresa: 91 , Starý Jičín 741 01
předseda dozorčí rady Doc.Ing. Petr Wolf CSc. 4.3.1997 - 8.10.1997
Adresa: Závišova 1031/4 , Ostrava 709 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Zahradníček 4.3.1997 - 8.10.1997
Adresa: SPC C/8 , Krnov Česká republika
člen dozorčí rady Michaela Králová 8.10.1997 - 23.3.2000
Adresa: Stará Tenice 1128 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Holubář 8.10.1997 - 19.1.2001
Adresa: Pod Vodojemem 2492/1 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. René Goldenstein 23.3.2000 - 19.1.2001
Adresa: 0 Stará Ves nad Ondřejnicí Česká republika
člen dozorčí rady František Kostka 5.10.1995 - 16.7.2002
Adresa: Hronova 1563 , Náchod 547 01
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Vincenc 19.1.2001 - 28.1.2003
Adresa: Perunská 3230/4 , Hodonín 695 01
Člen dozorčí rady Kateřina Kratochvílová 19.1.2001 - 28.1.2003
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
Člen dozorčí rady Radek Kuběnka 16.7.2002 - 4.11.2003
Vznik členství 27.9.2001
Adresa: 236 , Žichlínek 563 01
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Vincenc 28.1.2003 - 4.11.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Perunská 3230/4 , Hodonín 695 01
Člen dozorčí rady Eva Kratochvílová 28.1.2003 - 4.11.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Předseda Ing. Jiří Vincenc 4.11.2003 - 15.8.2006
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 21.5.2003
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: Perunská 3230/4 , Hodonín 695 01
Místopředseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 4.11.2003 - 15.8.2006
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 21.5.2003
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
Člen dozorčí rady Radek Kuběnka 4.11.2003 - 10.10.2008
Vznik členství 27.9.2003
Zánik členství 19.9.2008
Adresa: 236 , Žichlínek 563 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 15.8.2006 - 10.10.2008
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Geist 15.8.2006 - 10.10.2008
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Kainarova 4367/13 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 10.10.2008 - 7.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Petr Schwarz 10.10.2008 - 7.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Na Hliništi 1987/13 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 7.9.2009 - 10.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Petr Schwarz 7.9.2009 - 10.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Na Hliništi 1987/13 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 10.9.2010 - 15.6.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Bc. Petr Schwarz 10.9.2010 - 21.6.2013
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 9.4.2013
Adresa: Na Hliništi 1987/13 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 15.6.2013 - 21.6.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: 74 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Petr Schwarz 21.6.2013 - 18.10.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 9.4.2013
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: 38 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Jaroslav Širmer 21.6.2013 - 18.10.2013
Vznik členství 9.4.2013
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 9.4.2013
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Radek Kuběnka 10.10.2008 - 20.11.2013
Vznik členství 19.9.2008
Zánik členství 4.11.2013
Adresa: 236 , Žichlínek 563 01
předseda Petr Schwarz 18.10.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: 38 , Jihlava 586 01
místopředseda Jaroslav Širmer 18.10.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Radek Kuběnka 20.11.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 4.11.2013
Zánik členství 25.4.2014
Adresa: 236 , Žichlínek 563 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Schwarz 3.7.2014 - 6.11.2014
Vznik členství 25.4.2014
Zánik členství 20.6.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: 38 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 3.7.2014 - 6.11.2014
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Zánik funkce 1.10.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Radek Kuběnka 3.7.2014 - 6.11.2014
Vznik členství 25.4.2014
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: 236 , Žichlínek 563 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 6.11.2014 - 14.9.2016
Vznik členství 25.4.2014
Zánik členství 17.6.2016
Vznik funkce 1.10.2014
Zánik funkce 17.6.2016
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1021/SL 57 účetní závěrka [2014] em. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2015 11.1.2016 13.1.2016 36
B 1021/SL 56 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2014 17.12.2014 12.1.2015 13
B 1021/SL 55 notářský zápis, ostatní NZ 580/2014 Krajský soud v Hradci Králové 1.10.2014 3.11.2014 12.11.2014 24
B 1021/SL 54 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2014 24.10.2014 29.10.2014 41
B 1021/SL 53 ostatní 3x zápis - VH,DR,předst. Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2014 11.6.2014 10.7.2014 10
B 1021/SL 52 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2013 28.11.2013 29.11.2013 19
B 1021/SL 51 ostatní 2x zápis Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2013 27.11.2013 3
B 1021/SL 50 ostatní zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2013 24.9.2013 23.10.2013 3
B 1021/SL 49 výroční zpráva [2012], zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2013 5.8.2013 14.8.2013 42
B 1021/SL 48 ostatní 2x zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2013 26.6.2013 7
B 1021/SL 47 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2012 20.7.2012 20.7.2012 42
B 1021/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2011 27.7.2011 3.8.2011 35
B 1021/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2010 9.12.2010 9.12.2010 19
B 1021/SL 44 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory NZ 192/2010 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2010 6.9.2010 10.9.2010 125
B 1021/SL 43 notářský zápis NZ 192/2010 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2010 11.8.2010 11.8.2010 89
B 1021/SL 42 účetní závěrka 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2010 29.6.2010 4.8.2010 31
B 1021/SL 41 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.11.2009 16.11.2009 20.11.2009 6
B 1021/SL 40 stanovy společnosti změna Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 2
B 1021/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 17
B 1021/SL 38 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 27
B 1021/SL 37 ostatní, podpisové vzory Cafourek Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 2
B 1021/SL 36 ostatní, podpisové vzory Schwarz Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 2
B 1021/SL 35 ostatní, podpisové vzory Kratochvíl Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 1
B 1021/SL 34 ostatní, podpisové vzory Kratochvílová E. Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 1
B 1021/SL 33 ostatní, podpisové vzory Kratochvílová K. Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2009 27.10.2009 1
B 1021/SL 32 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2009 27.10.2009 27.10.2009 1
B 1021/SL 31 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2009 27.10.2009 27.10.2009 1
B 1021/SL 30 stanovy společnosti CD Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2009 5.10.2009 5.10.2009 17
B 1021/SL 29 notářský zápis NZ 217/2009, CD Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2009 5.10.2009 5.10.2009 27
B 1021/SL 28 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2009 3.7.2009 42
B 1021/SL 27 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 186/2008 Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 8.10.2008 8.10.2008 84
B 1021/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2008 25.6.2008 62
B 1021/SL 25 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 180/2007 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 22.8.2007 22.8.2007 24
B 1021/SL 24 účetní závěrka, ostatní, zpráva o vztazích, zpráva auditora - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2007 24.7.2007 24.7.2007 49
B 1021/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 141/2006 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2006 11.8.2006 11.8.2006 34
B 1021/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2005 27.7.2005 27.7.2005 64
B 1021/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva - NZ 173/2004,za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2004 21.3.2005 21.3.2005 131
B 1021/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2004 17.8.2004 17.8.2004 57
B 1021/SL 18 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory - NZ 130/2003 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2003 29.7.2003 29.7.2003 56
B 1021/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2003 28.4.2003 28.4.2003 59
B 1021/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 81/2002 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2002 13.6.2002 13.6.2002 62
B 1021/SL 15 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva - za r. 1994 - 1999,2001 Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2002 16.4.2002 16.4.2002 327
B 1021/SL 14 ostatní - návrhy, rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 27.9.2001 2.11.2001 2.11.2001 10
B 1021/SL 13 výroční zpráva - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2001 22.6.2001 22.6.2001 27
B 1021/SL 9 notářský zápis NZ 207/1999 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1999 8.2.2000 8.2.2000 9
B 1021/SL 8 notářský zápis NZ 207/99 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1999 10.1.2000 10.1.2000 10
B 1021/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.5.1999 29.6.1999 29.6.1999 12
B 1021/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1997 8.10.1997 8.10.1997 12
B 1021/SL 4 notářský zápis - NZ 82/97 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1997 8.10.1997 8.10.1997 18
B 1021/SL 3 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.9.1996 27.12.1996 27.12.1996 1
B 1021/SL 2 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 26.9.1996 27.12.1996 27.12.1996 5
B 1021/SL 1 notářský zápis - NZ 188/96 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.1996 27.12.1996 27.12.1996 29
B 1021/SL 12 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 22.8.2000 1
B 1021/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.8.2000 3
B 1021/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, výroční zpráva NZ 175/2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2000 53

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60108851
Jméno ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Ústí nad Orlicí
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 2

Sídlo ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Živnosti a provozovny ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Třebovská 330, Ústí nad Orlicí 562 03
Identifikační číslo provozovny 1008036706
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 24.3.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Sokolovská 612, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1007321164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Staré náměstí 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo provozovny 1007321199
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.4.1994
Provozovna č. 4
Provozovna Pionýrská 719, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1009439472
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 6.2.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Ekologická 348, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1007321172
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 6.2.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Malé náměstí 2004/24, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1011383870
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 26.1.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Nádražní 165, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1011383853
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 26.1.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Komenského 1413, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1011383861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 26.1.2017
Provozovna č. 9
Provozovna 570 01 Litomyšl
Identifikační číslo provozovny 1011724987
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.7.2017
Provozovna č. 10
Provozovna Mařákova 1087, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1011724979
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 20.7.2017

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 612, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1007321164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.10.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Ekologická 348, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1007321172
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.10.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Třebovská 330, Ústí nad Orlicí 562 03
Identifikační číslo provozovny 1008036706
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Nádražní 165, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1011383853
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Pionýrská 719, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1009439472
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Mařákova 1087, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1011724979
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2017

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1994
Zánik oprávnění 26.1.2017

Živnost č. 6 Mytí a čištění motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 12.1.2005

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 16.5.1996

Živnost č. 9 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.1995
Zánik oprávnění 4.10.2000

Živnost č. 11 Provoz veřejného WC

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.1995
Zánik oprávnění 30.10.1996

Živnost č. 13 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1996
Zánik oprávnění 20.11.2000

Živnost č. 14 Zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poradenství v oboru dopravy a celního řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provoz parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Úřední měření

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Člen statutárního orgánu Kateřina Kratochvílová
Člen statutárního orgánu Eva Kratochvílová MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

IČO: 60108851
Firma: ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Orlicí
Základní územní jednotka: Ústí nad Orlicí
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Sídlo: Třebovská 330, Ústí nad Orlicí 562 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image