Firma ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. IČO 25829653


ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. (25829653) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 1999 a je stále aktivní. ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2079
IČO (identifikační číslo osoby) 25829653
Jméno ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.1.1999
Počet členů statutárního orgánu: 3 20.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 20.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.9.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.3.2008: 9.4.2008 - 5.1.2009
a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 258 29 653, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2079 (dále též jen "Společnost") ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) na 152.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátd vamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. 9.4.2008 - 5.1.2009
b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 75 (slovy: sedmdesátipěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenácttisíctřistadvacetpět korun českých), te dy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 2.033.591,-Kč (slovy: dvamilionytřicettřitisícepětsetdevadesátjedna koruna česká) s tím, že rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a emisním kursem bude určen jako emisní ážio. 9.4.2008 - 5.1.2009
c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 451 92 057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě v oddíle C, vložka 366 (dále jen "předem určený zájemce"). 9.4.2008 - 5.1.2009
d) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopise m odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií j e povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 9.4.2008 - 5.1.2009
e) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vyplývajících z těchto závazků: 1) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s obchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrově 177, PSČ 537 01, identifikační číslo: 601 08 835 jako postupitelem dne 14.12.2007 v e znění dodatku číslo 1 ze dne 8.1.2008, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávek vyplývajícícíh ze smluv o půjčkách ze dne 17.4.2001, 18.12.2002, 20.12.2002, 8.1.2003, 28.1.2003 a 12.2.2003, které byly uzavřeny mezi obchodní společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. jako dlužníkem a obchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. jako věřitelem; na základě této Smlouvy o postoupení pohledávek pak má předem určený zájemce pohledávku vůči Společnosti v celkové výši 40.890.539,50Kč (slovy: čtyřicetmilionůosmsetd evadesáttisícpětsettřicetdevět korun českých padesát haléřů českých); 2) z titulu plnění předem určeného zájemce jako ručitele vyplývajícího z Prohlášení ručitele a dohody věřitele a ručitele, kterou předem určený zájemce uzavřel s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, identifikační číslo: 453 17 054, ve kterém se předem určený zájemce zavázal, že uspokojí věřitele, jestliže věřiteli dlužník - obchodní společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. - nesplní své závazky na úhradu jistiny a příslušenství plynoucí se Smlouvy o úvěru registrační číslo 714 000200250 ze dne 5.10.2000; obchodní společnost Komerční banka, a.s. pak tuto svou pohledávku postoupila obchodní společnosti GE Capital bank, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo: 256 72 720 dne 18.2.2003; předem určený zájemce pak dn e 9.3.2004 obchodní společnosti GE Capital bank, a.s. poskytnul plnění z výše uvedeného titulu ručitelského prohlášení ve výši 47.651.095,-Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionůšestsetpadesátjedentisícdevadesápět korun českých); obchodní společnost GE Capital ban k, a.s. pak ke dni 12.3.2004 postoupila svou pohledávku za společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na obchodní společnost CASCO INVEST, s.r.o. se sídlem Patrice Lumumby 66, Ostrava-Zábřeh, identifikační číslo: 619 74 200, které pak předem určený zájemce uh radil z titulu svého výše uvedeného ručitelského prohlášení částku ve výši 11.000.000,-Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých); předem určený zájemce tak uhradil za společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava z titulu svého výše uvedeného ručitelského prohlášení č ástku ve výši 58.651.095,-Kč (slovy: padesátosmmilionůšestsetpadesátjedentisícdevadesátpět tisíc korun českých); 3) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s obchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrově 177, PSČ 537 01, identifikační číslo: 601 08 835 jako postupitelem dne 4.3.2008; na základě této Smlouvy o postoupení pohledávek pak má předem určený zájemce pohledávku vůči Společnosti v celkové výši 50.635.862,60 Kč (slovy: padesátmilionůšestsettřicetpěttisícosmsetšedesátdvě krouny české šedesát haléřů českých); 9.4.2008 - 5.1.2009
f] Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrhu smlouvy o započtení. 9.4.2008 - 5.1.2009
g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č,. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník ve znění p ozdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; * peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenáctisíctřistadvacetpět korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesá tdvamilionypětsetdevatenácttisíctřistadvacetpět korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu 9.4.2008 - 5.1.2009
Dne 31.8.2004 učinila společnost ČSAD Ostrava a.s. jako jediný akcionář rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. o snížení základního kapitálu, kdy: 13.9.2004 - 13.10.2004
důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztráty společnosti a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu ztráty z minulých let, 13.9.2004 - 13.10.2004
základní kapitál se snižuje o částku 313.012.000,- Kč (slovy: třistatřináctmilionůdvanácttisíc korun českých), tedy z částky 315.012.000,- Kč (slovy: třistapatnáctmilionůdvanácttisíc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českýc h), 13.9.2004 - 13.10.2004
snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty u akcie společnosti takto: snížením jmenovité hodnoty akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 315.012.000,- Kč (slovy: třistapatnáctmilionůdvanácttisíc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), 13.9.2004 - 13.10.2004
lhůta pro předložení listinné akcie společnosti činí třicet dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.9.2004 - 13.10.2004
Jediný akcionář na podkladě znaleckého posudku znalce Jaroslava Šantrůčka č. 350/2000 ze dne 12.6.2000 schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění, jehož předmětem je část podniku akciové společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 60108835, organizační složka středisko nákladní doprava ve výši 11.286.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Za účelem rozvoje podnikatelských aktivit se základní jmění společnosti zvyšuje o 11.286.000,- Kč a to upsáním 11 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, 28 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a 6 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Zvýšení základního jmění nad částku 11.286.000,- Kč není přípustné. 28.11.2000 - 27.8.2004
Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně nepeněžitým vkladem v hodnotě 11.286.000,- Kč, jehož předmětem je část podniku akciové společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 60108835, organizační složka středisko nákladní doprava. 28.11.2000 - 27.8.2004
Tento vklad je popsán a výše jeho ocenění je stanovena ve znaleckém posudku znalce Jaroslava Šantrůčka č. 350/2000 ze dne 12.6.2000. Popis a ocenění nepeněžitého vkladu obsahuje dále znalecký posudek znalkyně Ing. Yvety Janásové č. 9-05/00 ze dne 31.5.2000. 28.11.2000 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč činí 1.000.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Všechny nově upisované akcie je oprávněna upsat výlučně osoba předem určeného zájemce, tj. ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 60108835, se sídlem Chrudim, Na ostrově 177 a to do 60 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. 28.11.2000 - 27.8.2004
Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkovická 2 a místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkovická 2. 28.11.2000 - 27.8.2004
Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech upsaných akcií do 60 dnů ode dne jejich upsání. 28.11.2000 - 27.8.2004
Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií je splněna účinností smlouvy, kterou upisovatel převede na společnost vlastnická práva k věcem, jiná majteková práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování části podniku, jež je předmětem nepeněžitého vkladu a společnost převezme závazky upisovatele, související s vkládanou částí podniku, jež je předmětem nepeněžitého vkladu. 28.11.2000 - 27.8.2004
Za účelem rozvoje podnikatelských aktivit se základní jmění společnosti zvyšuje o 302.726.000,-Kč a to upsáním 302 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč a 726 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. 27.5.1999 - 27.8.2004
Zvýšení základního jmění nad částku 302.726.000,-Kč není přípustné. 27.5.1999 - 27.8.2004
Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně nepeněžitým vkladem v hodnotě 302.726.000,-Kč, jehož předmětem je část podniku akciové společnosti ČSAD Ostrava a.s. - organizační složka ČSAD Ostrava a.s. nákladní doprava. 27.5.1999 - 27.8.2004
Tento vklad je popsán a výše jeho ocenění je stanovena ve znaleckém posudku číslo 2385/99 ze dne 10.5.1999 znalce ADONE - znalecká kancelář, zapsaná Ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 21 odstavec 3 zákona číslo 36/67 o znalcích do 1. oddílu seznamu ústavu, kvalifikovaných pro znaleckou činnost, pod č.j. 177/93-ODD, znalec: Ing. Petr Schulmeister. Popis a ocenění nepeněžitého vkladu obsahuje dále znalecký posudek znalce Ing. Petra Svobody, CSc., Gorkého 9, Brno, číslo 492-178/99 ze dne 10.5.1999. 27.5.1999 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč činí 1.000.000,-Kč. 27.5.1999 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí 1.000,-Kč. 27.5.1999 - 27.8.2004
Všechny nově upisované akcie je oprávněn upsat výlučně jediný akcionář ČSAD Ostrava a.s., IČO 45192057, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 2 a to do 60 dnů ode dne , kdy usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. 27.5.1999 - 27.8.2004
Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkovická 2 a místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkovická 2. 27.5.1999 - 27.8.2004
Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisného kursu všech upsaných akcií do 60 dnů ode dne jejich upsání. 27.5.1999 - 27.8.2004
Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií je splněna účinností smlouvy, kterou jediný akcionář převede na společnost vlastnická práva k věcem, jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování části podniku, jež je předmětem nepeněžitého vkladu a společnost převezme závazky jediného akcionáře, související s vkládanou částí podniku, jež je předmětem nepeněžitého vkladu. 27.5.1999 - 27.8.2004
Jediný akcionář: ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 2 IČO 45192057 28.1.1999 - 26.5.2014

Aktuální kontaktní údaje ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Kapitál ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

zakladni jmění 152 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.1.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.10.2004 - 5.1.2009
zakladni jmění 315 012 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.1.2001 - 13.10.2004
zakladni jmění 303 726 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.7.1999 - 16.1.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.1.1999 - 27.7.1999

Akcie ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 76 5.1.2009
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 13.10.2004 - 5.1.2009
Kmenové akcie na jméno 315 012 000 Kč 1 27.8.2004 - 13.10.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 313 16.1.2001 - 27.8.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 732 16.1.2001 - 27.8.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 28 16.1.2001 - 27.8.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 302 27.7.1999 - 16.1.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 726 27.7.1999 - 16.1.2001
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 28.1.1999 - 27.8.2004

Sídlo ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vítkovická 3083/1 , Ostrava 702 00 26.5.2014
Adresa Vítkovická 3083/1 , Ostrava 702 00 24.8.2007 - 26.5.2014
Adresa Vítkovická 3056/2 , Ostrava 702 00 28.1.1999 - 24.8.2007

Předmět podnikání ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 20.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.9.2014
směnárenská činnost 14.5.1999 - 18.8.2004
silniční motorová doprava nákladní 14.5.1999 - 20.9.2014
vnitrostátní zasilatelství 14.5.1999 - 20.9.2014
mezinárodní zasilatelství 14.5.1999 - 20.9.2014
celní deklarant 14.5.1999 - 20.9.2014
pronájem motorových vozidel 14.5.1999 - 20.9.2014
pronájem jiných dopravních zařízení 14.5.1999 - 20.9.2014
skladování 14.5.1999 - 20.9.2014
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 14.5.1999 - 20.9.2014
poradenství v oblasti dopravy 28.1.1999 - 20.9.2014
reklama, propagace, inzerce 28.1.1999 - 20.9.2014
technická a ekonomická činnost 28.1.1999 - 20.9.2014
leasing spojený s financováním 28.1.1999 - 20.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.1.1999 - 20.9.2014

vedení firmy ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Statutární orgán ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají vždy všichni členové představenstva společně. 26.5.2014
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy všichni členové představenstva společně. 3.1.2011 - 26.5.2014
Jednání: Činit právní úkony jménem společnosti ve všech věcech je oprávněn samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 28.1.1999 - 3.1.2011
předseda představenstva Ing. Tomáš Vrátný 1.8.2019
Vznik členství 18.4.2017
Vznik funkce 18.4.2017
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Petr Nemrava 1.8.2019
Vznik členství 18.4.2017
Adresa: Štramberská 1091/8 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Miroslav Konečný 1.8.2019
Vznik členství 18.4.2017
Adresa: Květná 281/10 , Mohelnice 789 85
místopředseda představenstva Ing. Roman Štěrbáček 28.1.1999 - 1.11.1999
Adresa: 9. května 294/48 , Horní Moštěnice 751 17
člen představenstva Ing. Jaroslav Kudra 28.1.1999 - 1.11.1999
Adresa: Nerudova 270/18 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. František Toman 1.11.1999 - 20.12.2002
Zánik členství 18.1.2002
Adresa: Nová 453/18 , Štěpánov 783 13
člen představenstva Ing. Lubomír Belko 1.11.1999 - 20.12.2002
Zánik členství 18.1.2002
Adresa: Antonína Slavíčka 3950/16 , Prostějov 796 04
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 28.1.1999 - 13.9.2004
Zánik členství 19.8.2004
Zánik funkce 19.8.2004
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Ing. Petr Nemrava 20.12.2002 - 19.6.2007
Vznik členství 18.1.2002
Zánik členství 18.1.2007
Adresa: Štramberská 1091/8 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Miroslav Konečný 20.12.2002 - 19.6.2007
Vznik členství 18.1.2002
Zánik členství 18.1.2007
Adresa: Květná 281/10 , Mohelnice 789 85
předseda představenstva Ing. Tomáš Vrátný 13.9.2004 - 5.8.2009
Vznik členství 19.8.2004
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 20.8.2004
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Petr Nemrava 19.6.2007 - 9.8.2013
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 18.4.2012
Adresa: Štramberská 1091/8 , Kopřivnice 742 21
předseda představenstva Ing. Tomáš Vrátný 5.8.2009 - 9.8.2013
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
člen představenstva Miroslav Konečný 19.6.2007 - 27.11.2013
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 18.4.2012
Adresa: Květná 281/10 , Mohelnice 789 85
předseda představenstva Ing. Tomáš Vrátný 9.8.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Petr Nemrava 9.8.2013 - 21.6.2014
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 18.4.2012
Adresa: Štramberská 1091/8 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Miroslav Konečný 27.11.2013 - 21.6.2014
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 18.4.2012
Adresa: Květná 281/10 , Mohelnice 789 85
předseda představenstva Ing. Tomáš Vrátný 26.5.2014 - 20.9.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Petr Nemrava 21.6.2014 - 1.8.2019
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 18.4.2017
Adresa: Štramberská 1091/8 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Miroslav Konečný 21.6.2014 - 1.8.2019
Vznik členství 18.4.2012
Zánik členství 18.4.2017
Adresa: Květná 281/10 , Mohelnice 789 85
předseda představenstva Ing. Tomáš Vrátný 20.9.2014 - 1.8.2019
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 18.4.2017
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 18.4.2017
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00

Dozorčí rada ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 7.10.2016
Vznik členství 10.3.2016
Vznik funkce 10.3.2016
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Luděk Macháček 7.10.2016
Vznik členství 10.3.2016
Adresa: Na Lani 229 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Jiří Švec 1.8.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Za Zahradami 399 32, 783 01 Olomouc Česká republika
člen Ing. Marta Kátriková 28.1.1999 - 1.11.1999
Adresa: Čajkovského 2089/14 , Šumperk 787 01
člen František Sigmund 28.1.1999 - 1.11.1999
Adresa: Školní 115 , Hustopeče nad Bečvou 753 66
člen Ing. Miroslav Mihula 1.11.1999 - 20.12.2002
Zánik členství 18.1.2002
Adresa: 566 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen Ing. Miloslav Krček 1.11.1999 - 7.6.2006
Zánik členství 15.1.2006
Adresa: Bystrovanská 277/44 , Olomouc 779 00
předsedkyně Ing. Michaela Maňhalová 28.1.1999 - 19.6.2007
Zánik členství 19.1.2007
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Elišky Krásnohorské 1290/2 , Havířov 736 01
člen Ing. Luděk Macháček 20.12.2002 - 19.6.2007
Vznik členství 18.1.2002
Zánik členství 18.1.2007
Adresa: Na Lani 229 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Jiří Vystavěl 7.6.2006 - 3.1.2011
Vznik členství 15.1.2006
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Anglická 4118/6 , Prostějov 796 04
předseda dozorčí rady Ing. Michaela Maňhalová 19.6.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Elišky Krásnohorské 1290/2 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Luděk Macháček 19.6.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Na Lani 229 , Nový Jičín 741 01
předseda dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 3.1.2011 - 9.8.2013
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Luděk Macháček 3.1.2011 - 26.5.2014
Vznik členství 16.12.2010
Adresa: Na Lani 229 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Petr Vrobel 3.1.2011 - 26.5.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Drážní 140/43 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 9.8.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 26.5.2014 - 7.10.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.3.2016
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 10.3.2016
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Luděk Macháček 26.5.2014 - 7.10.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.3.2016
Adresa: Na Lani 229 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Petr Vrobel 26.5.2014 - 7.10.2016
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 10.3.2016
Adresa: Drážní 140/43 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Petr Vrobel 7.10.2016 - 1.8.2019
Vznik členství 10.3.2016
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: Drážní 140/43 , Přerov 750 02

Sbírka Listin ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2079/SL 43 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 3.3.2016 9.3.2016 24
B 2079/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 8.8.2014 24
B 2079/SL 40 zpráva auditora r. 2011 Krajský soud v Ostravě 16.4.2013 22.4.2013 2
B 2079/SL 39 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. s příl.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.4.2013 22.4.2013 21
B 2079/SL 38 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.8.2011 19.9.2011 24
B 2079/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zprávqa o výsledku voleb DR Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 14.1.2011 2
B 2079/SL 36 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 14.1.2011 4
B 2079/SL 35 notářský zápis Nz 1897/2010 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 15.12.2010 3.1.2011 14.1.2011 4
B 2079/SL 34 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.12.2010 6.12.2010 34
B 2079/SL 33 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 30
B 2079/SL 32 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 28
B 2079/SL 31 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 28
B 2079/SL 30 výroční zpráva r.2005,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 29
B 2079/SL 29 podpisové vzory - Ing. Tomáš Vrátný Krajský soud v Ostravě 26.7.2009 4.8.2009 6.8.2009 2
B 2079/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - Rozh.VH - výsl.hosp.2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 4.8.2009 6.8.2009 1
B 2079/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 4.8.2009 6.8.2009 1
B 2079/SL 26 ostatní - Rozh.VH - výsl.hosp.2007 Krajský soud v Ostravě 4.8.2008 5.9.2008 1
B 2079/SL 25 notářský zápis NZ 1248/2007 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 22.8.2007 23.8.2007 29.8.2007 4
B 2079/SL 24 ostatní - Rozh.VH - výsl.hosp.2006 Krajský soud v Ostravě 26.6.2007 12.7.2007 27.8.2007 1
B 2079/SL 23 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - Rozh.jed.akcion, doz.rady Krajský soud v Ostravě 19.1.2007 29.6.2007 2.8.2007 6
B 2079/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.1.2007 26.3.2007 27.3.2007 1
B 2079/SL 21 ostatní - Rozh.VH - výsl.hosp.2005 Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 26.3.2007 27.3.2007 1
B 2079/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.4.2006 26.3.2007 27.3.2007 1
B 2079/SL 19 usn. o nařízení výk.rozh. -91Nc10465/2005 - zastav.exek. Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 27.7.2006 17.8.2006 2
B 2079/SL 18 výroční zpráva r. 1999 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 19.7.2006 20
B 2079/SL 17 výroční zpráva r.2004,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 19.7.2006 26
B 2079/SL 16 výroční zpráva r.2001,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.7.2006 19.7.2006 25
B 2079/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - Protokol o výsl.voleb DR Krajský soud v Ostravě 16.1.2006 11.5.2006 8.6.2006 2
B 2079/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - výsledek volebe člena DR Krajský soud v Ostravě 16.1.2006 11.5.2006 8.6.2006 1
B 2079/SL 13 podpisové vzory - Jiří Vystavěl Krajský soud v Ostravě 22.3.2006 11.5.2006 8.6.2006 1
B 2079/SL 12 ostatní - Rozh.VH - hosp.výsl.2004 Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 7.11.2005 8.11.2005 1
B 2079/SL 9 notářský zápis NZ 896/2004 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 31.8.2004 2.9.2004 16.9.2004 4
B 2079/SL 8 výroční zpráva r.2003,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.9.2004 16.9.2004 51
B 2079/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 20.8.2004 2.9.2004 16.9.2004 1
B 2079/SL 10 podpisové vzory - Ing. Tomáš Vrátný Krajský soud v Ostravě 20.8.2004 2.9.2004 16.9.2004 2
B 2079/SL 7 výroční zpráva r.2002,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 6.8.2003 8.8.2003 32
B 2079/SL 6 podpisové vzory - Ing.P.Nemrava, M.Konečný Krajský soud v Ostravě 4.3.2002 14.10.2002 19.2.2003 1
B 2079/SL 5 notářský zápis NZ 48/2002 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 18.1.2002 14.10.2002 19.2.2003 11
B 2079/SL 4 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 22
B 2079/SL 3 notářský zápis NZ 365/2000 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 7.9.2000 2.10.2000 28.11.2000 5
B 2079/SL 2 notářský zápis NZ 509/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 12.11.1998 14.12.1998 28.1.1999 24
B 2079/SL 1 notářský zápis NZ 508/98 - Zakl.listina Krajský soud v Ostravě 12.11.1998 14.12.1998 28.1.1999 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

IČO (identifikační číslo) 25829653
Jméno ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 28.1.1999
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 2

Sídlo ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Živnosti a provozovny ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Albrechtická 1787/121, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1000363392
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 15.3.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Sladkovského 142/37, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000363414
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Tržní 2832/5, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000363406
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.7.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého 1675/25, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1008341720
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Sladkovského 1215/41, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008341711
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2012
Provozovna č. 6
Provozovna Uničovská 370/19, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009181114
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.10.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Gen. Fajtla 372, Mošnov 742 51
Identifikační číslo provozovny 1012246256
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.6.2018
Provozovna č. 8
Provozovna K Překladišti 948 739 21 Paskov
Identifikační číslo provozovny 1012247546
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.6.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Rolsberská 1203/90, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012607089
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.2.2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého 1675/25, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1008341720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Sladkovského 1215/41, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008341711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2012
Provozovna č. 3
Provozovna Rolsberská 1203/90, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012607089
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2019

Živnost č. 3 Leasing spojený s financováním

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Technická a ekonomická činnost kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklama, propagace, inzerce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenství v oblasti dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Skladování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 20.2.2006

Živnost č. 9 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vnitrostátní zasílatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Celní deklarant

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 22.6.2000

Živnost č. 17 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1999
Zánik oprávnění 10.6.2004

Živnost č. 18 Poradenství v oblasti řízení jakosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2000
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 19 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Konečný
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Nemrava
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Vrátný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

IČO: 25829653
Firma: ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.1.1999

Sídlo ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Sídlo: Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Finanční leasing
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
tracking image