Firma ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. IČO 60071109


ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. (60071109) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Nádraží 694, Jindřichův Hradec 377 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD Jindřichův Hradec a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka C 27152
IČO (identifikační číslo osoby) 60071109
Jméno ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1994
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.1.2017 v souladu § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.1.2018
Valná hromada rozhodla dne 10.3.2017 takto: a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. ke dni 30. 1. 2017 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů spol ečnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. k dnešnímu dni, že společnost ICOM transport a.s., IČ: 46346040, se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 716 (dále také jak o hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., který vlastní 238 896 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., jej ichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,18 %, slovy devadesát jedna celých osmnáct setin procenta, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 91,18%, slovy devadesát jedna celých osmnáct setin procentní, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., a tedy že společnost ICOM transport a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 z ákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., tj. 23 104 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akci ím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, c) na základě předloženého znaleckého posudku č. A 102/2017 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu Akcii Společn osti (tj. za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč) činí částku 466,-- Kč (slovy: čtyři sta šedesát šest korun českých), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s.), e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná o soba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. 28.3.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 28. 6. 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5 313 000 Kč (pět milionů třista třináct tisíc korun českých), vydáním 5 313 (pět tisíc třista třináct) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité h odnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen ?nové akcie?) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti 1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všech 5 313 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 0,0422 jedné nové akcie, přičemž lz e upisovat pouze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o př ednostním právu a oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na jméno 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. pátým dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 43-7227800207/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejp ozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Kateřině Kratochvílové, r.č. 75 57 08/4018, bytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 120 00 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 Kč (tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro uspání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie doc hází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7227800207/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 ob chodního zákoníku pro splacení vkladu. 13.8.2010 - 10.12.2010
Usnesením valné hromady ze dne 25. 2. 2002 byly schváleny nové stanovy a. s. znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu ze dne 25. 3. 2002. 5.7.2002
Usnesením valné hromady ze dne 14. 8. 2000 byly schváleny nové stanovy a.s. - znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného 14. 8. 2000. 18.10.2000
Usnesením valné hromady za dne 14.5.1999 byla schválena změna stanov a. s., a to článků 7, 12 a 15 stanov, kdy nové znění těchto článků je zachyceno v notářském zápisu o průběhu valné hromady č.j. NZ 132/99, N 131/99 ze dne 17.5.1999. 30.6.1999
Usnesením valné hromady ze dne 20.6.1995 byly schváleny změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu no- tářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného 20.6.1995 26.9.1995
Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ČSAD Jindřichův Hradec s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších 1.1.1994
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD Jindřichův Hradec s.p.. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Kapitál ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2018
zakladni jmění 131 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2010 - 1.1.2018
zakladni jmění 125 687 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 10.12.2010

Akcie ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 262 000 13.4.2016 - 1.1.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 131 000 4.11.2014 - 13.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 131 000 10.12.2010 - 4.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 125 687 30.6.1999 - 10.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 125 687 1.1.1994 - 30.6.1999

Sídlo ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Předmět podnikání ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.11.2014
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 15.5.2013
úpravy a údržby potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 15.5.2013 - 4.11.2014
úprqavy a údržby potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 3.9.2009 - 15.5.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činností: 3.9.2009 - 4.11.2014
výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrohů a zařízení 3.9.2009 - 4.11.2014
velkoobchod a maloobchod 3.9.2009 - 4.11.2014
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 3.9.2009 - 4.11.2014
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 3.9.2009 - 4.11.2014
zasílatelství a zastupování v celním řízení 3.9.2009 - 4.11.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 3.9.2009 - 4.11.2014
testování, měření, analýzy a kontroly 3.9.2009 - 4.11.2014
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 3.9.2009 - 4.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.2.2009 - 3.9.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zv láštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 24.2.2009 - 15.5.2013
opravy a montáž měřidel 25.9.2007 - 24.2.2009
úřední měření 25.9.2007 - 24.2.2009
opravy silničních vozidel 5.7.2002
zastupování v celním řízení 5.7.2002 - 24.2.2009
specializoaný maloobchod 5.7.2002 - 24.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 5.7.2002 - 24.2.2009
údrža motorových vozidel a jeich příslušenství 5.7.2002 - 24.2.2009
reklamní činnost a marketing 5.7.2002 - 24.2.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 5.7.2002 - 24.2.2009
zasilatelství 5.7.2002 - 24.2.2009
technické činnosti v dopravě 5.7.2002 - 24.2.2009
silniční motorová doprava osobní 17.9.1998 - 24.2.2009
silniční motorová doprava nákladní 17.9.1998 - 24.2.2009
spediční služba - zasilatelství 26.9.1995 - 5.7.2002
celní sklad 26.9.1995 - 5.7.2002
měření emisí 26.9.1995 - 5.7.2002
prodej pohonných hmot a mazadel 26.9.1995 - 5.7.2002
lepení skel automobilů 26.9.1995 - 5.7.2002
cestovní kancelář 26.9.1995 - 5.7.2002
mezinárodní zasilatelství 1.1.1994 - 26.9.1995
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 17.9.1998
půjčovny motorových vozidel, stavebního a strojního zařízení 1.1.1994 - 5.7.2002
protektorování, opravy a servis pryžových pneumatik 1.1.1994 - 5.7.2002
administrativní práce /celní deklarace/ 1.1.1994 - 5.7.2002
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 5.7.2002
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 5.7.2002
stavitel 1.1.1994 - 5.7.2002
provádění jednoduchých staveb a poddodávek ostatních staveb 1.1.1994 - 5.7.2002
zámečnictví 1.1.1994 - 5.7.2002
obchodní činnost 1.1.1994 - 5.7.2002
koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 1.1.1994 - 5.7.2002
reklamní služby 1.1.1994 - 5.7.2002

vedení firmy ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Statutární orgán ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý jednatel samostatně. 1.1.2018
Každý člen představenstva samostatně zastupuje společnost ve všech záležitostech. 4.11.2014 - 1.1.2018
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva připojí svůj podpis k ochodní firmě společnosti otisku razítka společnosti. 5.7.2002 - 5.7.2002
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti. 5.7.2002 - 4.11.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva , nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 18.10.2000 - 5.7.2002
Za společnost ve všech věcech jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 24.7.1997 - 18.10.2000
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 17.2.1997 - 24.7.1997
Společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo , za něž jedna- jí ve všech věcech samostatně předseda, nebo místopředseda představenstva.Za společnost podepisují členové představen- stva, oprávnění jednat jménem společnosti. Podepisují tak, že k otištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 26.9.1995 - 17.2.1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 26.9.1995
jednatel Kateřina Kratochvílová 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
jednatel Eva Kratochvílová MBA 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Jan Vlnas 1.1.1994 - 13.1.1994
Adresa: Rečička 799/III, J. Hradec Česká republika
místopředseda Josef Knězů 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Jarošovská 62 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen Ing. František Spurný 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Nerudova 449 , Kunžak 378 62
člen představenstva Ing. Jan Vlnas 13.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Řečička 799 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda Zdeněk Šamal 1.1.1994 - 1.4.1996
Adresa: Družstevní 229 , Jindřichův Hradec 377 01
místopředseda představenstva ing. Ludmila Bubeníková 26.9.1995 - 1.4.1996
Adresa: Osvoboditelů 107 , Velká Polom 747 64
člen představenstva Josef Knězů 26.9.1995 - 1.4.1996
Adresa: Jarošovská 62 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
předseda ing. Vítězslav Slezák CSc. 1.4.1996 - 29.10.1996
Adresa: Výškovická 2592/91 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Josef Knězů 1.4.1996 - 29.10.1996
Adresa: Jarošovská 62 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen představenstva ing. Silvie Výtisková 1.4.1996 - 29.10.1996
Adresa: Volgogradská 2376/92 , Ostrava 700 30
člen představenstva ing. Silvie Výtisková 29.10.1996 - 29.10.1996
Adresa: Volgogradská 2376/92 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Josef Knězů 29.10.1996 - 17.2.1997
Adresa: Jarošovská 62 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
místopředsedkyně představenstva ing. Silvie Výtisková 29.10.1996 - 17.2.1997
Adresa: Volgogradská 2376/92 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Jiří Šandera 29.10.1996 - 17.2.1997
Adresa: Nádražní 2636/103 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Roman Štěrbáček 17.2.1997 - 24.7.1997
Adresa: 9. května 294/48 , Horní Moštěnice 751 17
člen představenstva Josef Knězů 17.2.1997 - 24.7.1997
Adresa: Jarošovská 62 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Vlnas 17.2.1997 - 24.7.1997
Adresa: Řečička 799 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 24.7.1997 - 30.6.1999
Adresa: Bratří Hlaviců 109 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 24.7.1997 - 8.2.2000
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 30.6.1999 - 4.5.2000
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Roman Vinca 8.2.2000 - 4.5.2000
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
místopředseda představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 24.7.1997 - 18.10.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 4.5.2000 - 18.10.2000
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Roman Vinca 4.5.2000 - 18.10.2000
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 18.10.2000 - 5.7.2002
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
místopředseda představenstva Luboslav Ujčík 18.10.2000 - 5.7.2002
Adresa: Březinova 3957/78 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 18.10.2000 - 5.7.2002
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 5.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 25.3.2002
Zánik funkce 12.5.2003
Adresa: 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
místopředseda představenstva Kateřina Kratochvílová 5.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 25.3.2002
Zánik funkce 12.5.2003
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 5.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 23.9.2003 - 25.9.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 23.9.2003 - 25.9.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 23.9.2003 - 25.9.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 25.9.2007 - 14.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 25.9.2007 - 14.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Martin Schrutz 25.9.2007 - 14.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Adresa:
Jindřichův Hradec, Rodvínov 4, PSČ 377 04
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 14.10.2008 - 3.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 14.10.2008 - 3.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 14.10.2008 - 3.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 3.9.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 18.11.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 1.10.2009
Adresa: Zahradního odboje 956 , 674 01 Třebič Česká republika
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 3.9.2009 - 9.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 3.9.2009 - 9.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 18.11.2009 - 9.9.2010
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Zahraničního odboje 956/19 , Třebíč 674 01
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 9.9.2010 - 15.5.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: Zahraničního odboje 956 16, 674 01 Třebíč Česká republika
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 9.9.2010 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředseda představenstva MA Eva Kratochvílová 9.9.2010 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 15.5.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: Zahraničního odboje 956/19 , Třebíč 674 01
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 1.7.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Zahraničního odboje 956/19 , Třebíč 674 01
předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová 1.7.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 24.4.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
místopředsedkyně představenstva MA Eva Kratochvílová 1.7.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 24.4.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00

Dozorčí rada ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Milan Kopačka 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: sídliště Vajgar 685 , Jindřichův Hradec 377 01
Jméno Pavel Pavlovský 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Dobrovského 182 , Jindřichův Hradec 377 01
Jméno Jan Novoný 1.1.1994 - 26.9.1995
Adresa: Šustova 887 , Třeboň 379 01
člen Alena Voráčková 26.9.1995 - 17.2.1997
Adresa: Na Nábřeží 12/19 , Havířov 736 01
člen Jaromír Horák 26.9.1995 - 17.2.1997
Adresa: 91 , Starý Jičín 741 01
předseda Ing. Rostislav Majkút 17.2.1997 - 24.7.1997
Adresa: Jeronýmova 426 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Radoslav Moravec CSc. 17.2.1997 - 24.7.1997
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Renáta Volčíková 24.7.1997 - 8.2.2000
Adresa: Rokytnice 415 , Vsetín 755 01
člen Milan Kopačka 26.9.1995 - 18.10.2000
Adresa: sídliště Vajgar 685 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Holubář 24.7.1997 - 18.10.2000
Adresa: Pod Vodojemem 2492/1 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Renáta Volčíková 8.2.2000 - 18.10.2000
Adresa: Luh 1805 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vincenc 18.10.2000 - 5.7.2002
Adresa: Perunská 3230/4 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Kateřina Kratochvílová 18.10.2000 - 5.7.2002
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Schrutz 18.10.2000 - 5.7.2002
Adresa: Rodvínov 4 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vincenc 5.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Perunská 3230/4 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Eva Kratochvílová 5.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Vincenc 23.9.2003 - 16.8.2006
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 21.5.2003
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: Perunská 3230/4 , Hodonín 695 01
místopředseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 23.9.2003 - 16.8.2006
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 21.5.2003
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Schrutz 5.7.2002 - 23.11.2006
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 4.11.2005
Adresa: 4 , 377 01 JIndřichův Hradec Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Martin Schrutz 23.11.2006 - 25.9.2007
Vznik členství 6.10.2006
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Rodvínov 4 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 16.8.2006 - 14.10.2008
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Geist 16.8.2006 - 14.10.2008
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Kainarova 4367/13 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Zdeněk Jelínek 25.9.2007 - 3.9.2009
Vznik členství 9.7.2007
Adresa: sídliště Vajgar 701 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 14.10.2008 - 3.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
Jméno Ing. Martin Schrutz 14.10.2008 - 3.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Rodvínov 4 , 377 04 Jindřichův Hradec Česká republika
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 3.9.2009 - 9.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 3.9.2009 - 9.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 9.9.2010 - 10.2.2012
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 1.8.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 1.8.2011
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 9.9.2010 - 10.2.2012
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 1.8.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 1.8.2011
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Zdeněk Jelínek 3.9.2009 - 3.9.2012
Vznik členství 9.7.2007
Zánik členství 10.7.2012
Adresa: sídliště Vajgar 701 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 10.2.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 1.8.2011
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Wolkerova 574/39 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 10.2.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 1.8.2011
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Zdeněk Jelínek 3.9.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 10.7.2012
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: sídliště Vajgar 701 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 1.7.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: 74 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 1.7.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 24.4.2014
Vznik funkce 24.4.2014
Zánik funkce 1.10.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Zdeněk Jelínek 1.7.2014 - 4.11.2014
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: sídliště Vajgar 701 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 4.11.2014 - 9.9.2016
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 17.6.2016
Vznik funkce 1.10.2014
Zánik funkce 17.6.2016
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 9.9.2016 - 1.1.2018
Vznik členství 17.6.2016
Zánik členství 1.1.2018
Vznik funkce 17.6.2016
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: 74 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 615/SL 104 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.1.2016 13.1.2016 37
B 615/SL 103 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.1.2016 12.1.2016 37
B 615/SL 102 ostatní Potvrzení o skutečnostech známých ze spisu Krajský soud v Českých Budějovicích 16.1.2015 19.1.2015 20.1.2015 1
B 615/SL 101 notářský zápis [287/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2014 19.1.2015 20.1.2015 23
B 615/SL 100 stanovy společnosti dle rozhodnutí valné hromady konané dne 20.6.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2015 20.1.2015 6
B 615/SL 99 notářský zápis 582/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2014 3.11.2014 4.11.2014 22
B 615/SL 97 výroční zpráva, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 24.10.2014 31.10.2014 48
B 615/SL 96 ostatní Zápis z jednání představenstva a dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2014 11.6.2014 17.7.2014 6
B 615/SL 95 ostatní Zápis o řádné valné hromadě Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2014 11.6.2014 17.7.2014 5
B 615/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2013 26.8.2013 26.8.2013 19
B 615/SL 93 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2013 26.8.2013 26.8.2013 3
B 615/SL 92 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2013 6.8.2013 40
B 615/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2013 15.5.2013 17.5.2013 19
B 615/SL 90 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2013 15.5.2013 17.5.2013 7
B 615/SL 89 ostatní Zápis z volební komise Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2012 5.9.2012 2
B 615/SL 88 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2012 5.9.2012 1
B 615/SL 87 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2012 44
B 615/SL 86 ostatní - zápis o valné hromadě Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2011 13.2.2012 6
B 615/SL 85 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2011 13.2.2012 3
B 615/SL 84 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 39
B 615/SL 83 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2010 3
B 615/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2010 19
B 615/SL 81 notářský zápis 193/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 98
B 615/SL 80 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 7
B 615/SL 79 ostatní - změna stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 11
B 615/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 19
B 615/SL 77 ostatní - zápis z představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 1
B 615/SL 76 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 1
B 615/SL 75 notářský zápis 193/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2010 13.8.2010 98
B 615/SL 74 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2010 35
B 615/SL 73 ostatní - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2009 3
B 615/SL 72 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2009 1
B 615/SL 71 ostatní - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2009 2
B 615/SL 70 ostatní - odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2009 1
B 615/SL 69 podpisové vzory 5x Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2009 7
B 615/SL 68 ostatní - 2x zápis Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2009 2
B 615/SL 67 stanovy společnosti + změna stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2009 20
B 615/SL 66 notářský zápis NZ 220/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2009 17
B 615/SL 65 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2009 44
B 615/SL 64 ostatní - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 16.10.2008 1
B 615/SL 63 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 16.10.2008 10
B 615/SL 62 ostatní - Zápis ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 16.10.2008 1
B 615/SL 61 notářský zápis 188/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 16.10.2008 67
B 615/SL 60 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2008 56
B 615/SL 59 ostatní -Zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 1.10.2007 1
B 615/SL 58 ostatní -Zápis z voleb zaměstnanců Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2007 1.10.2007 1
B 615/SL 57 notářský zápis 182/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 1.10.2007 16
B 615/SL 56 podpisové vzory + čestné prohlášení - 3x Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2007 1.10.2007 3
B 615/SL 55 ostatní - Změna stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 1.10.2007 1
B 615/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 1.10.2007 17
B 615/SL 53 podpisové vzory + čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2007 1.10.2007 2
B 615/SL 52 ostatní -Rozhodnutí představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2007 1.10.2007 1
B 615/SL 51 ostatní -Zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2007 1.10.2007 1
B 615/SL 50 ostatní -Návrh na volbu člena DR+V.řád Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 1.10.2007 4
B 615/SL 49 ostatní -Odstoupení z funkce člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2007 1.10.2007 1
B 615/SL 48 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2007 52
B 615/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2006 2
B 615/SL 46 ostatní -Záp.z jedn. předst.a odb.org. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.9.2006 27.11.2006 7
B 615/SL 45 notářský zápis 143/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2006 21.8.2006 4
B 615/SL 44 ostatní - ŘVH + Podpis.vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2006 21.8.2006 11
B 615/SL 43 účetní závěrka -r.2005+ Výroč.zpráva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2006 47
B 615/SL 42 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2005 24
B 615/SL 41 účetní závěrka r. 2004, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2005 13.7.2005 15
B 615/SL 40 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2004 11
B 615/SL 39 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2004 38
B 615/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2003 17.9.2003 5
B 615/SL 37 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2003 17.9.2003 1
B 615/SL 36 notářský zápis 127/2003 +VZ a úč.uzáv.-r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2003 17.9.2003 48
B 615/SL 35 ostatní - Zápis ze zas.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2003 17.9.2003 1
B 615/SL 34 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2003 17
B 615/SL 33 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2003 37
B 615/SL 32 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 9
B 615/SL 31 výroční zpráva -r.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 10
B 615/SL 30 výroční zpráva -r.1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 11
B 615/SL 29 účetní závěrka -r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 15
B 615/SL 28 výroční zpráva -r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 12
B 615/SL 27 účetní závěrka -r.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 12
B 615/SL 26 výroční zpráva -r.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 11
B 615/SL 24 ostatní -Pověř.představ.o zastup.spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2001 11.7.2002 1
B 615/SL 23 ostatní Protokol - Zápis o volbě čl.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2000 11.7.2002 1
B 615/SL 20 notářský zápis 29/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.1996 11.7.2002 4
B 615/SL 18 notářský zápis 60/95 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.1995 11.7.2002 4
B 615/SL 17 notářský zápis 206/93 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.1993 11.7.2002 26
B 615/SL 15 notářský zápis 80/2002 + Stanovy + VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2002 28.6.2002 37
B 615/SL 14 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2002 16
B 615/SL 13 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2002 29
B 615/SL 12 účetní závěrka - r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2001 14
B 615/SL 11 notářský zápis 173/2000+Stanovy+Výroč.zpr.99 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2000 31.10.2000 42
B 615/SL 10 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.10.2000 11
B 615/SL 9 notářský zápis 428/99 osvědčení VH Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.1999 14.2.2000 6
B 615/SL 8 notářský zápis 132/99 Osvědč. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.1999 21.7.1999 11
B 615/SL 7 ostatní -Prezenční listiny z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.1999 21.7.1999 4
B 615/SL 6 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.1999 10
B 615/SL 5 notářský zápis NZ 224/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.1998 26.11.1998 5
B 615/SL 4 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.1998 15
B 615/SL 3 notářský zápis NZ 9/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.1997 26.11.1998 19
B 615/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.1998 24
B 615/SL 1 notářský zápis NZ 191/96 + stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 27.9.1996 26.11.1998 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

IČO (identifikační číslo) 60071109
Jméno ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jindřichův Hradec
Vznik první živnosti: 11.2.1994
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 3

Sídlo ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Živnosti a provozovny ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 694, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1001472667
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.6.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 365, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001472675
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.1.1995
Provozovna č. 3
Provozovna Třída 9. května 454, Dačice 380 01
Identifikační číslo provozovny 1011557428
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.3.2017

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 694, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1001472667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.1994

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 694, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1001472667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 365, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001472675
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.1995
Provozovna č. 3
Provozovna Třída 9. května 454, Dačice 380 01
Identifikační číslo provozovny 1011557428
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.3.2017

Živnost č. 4 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE /celní deklarace/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 30.1.2001

Živnost č. 7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 5.2.2002

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 1.11.2001

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 S T A V I T E L provádění jednoduchých staveb a poddodávek ostatních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 10.7.1997

Živnost č. 12 AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 5.2.2002

Živnost č. 13 ZÁMEČNICTVÍ

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 18.1.2002

Živnost č. 14 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 1.1.1996
Konec oprávnění 6.12.1999

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 PROVOZOVÁNÍ ČERPACÍCH STANIC S PALIVY A MAZIVY

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 12.10.2000

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Z A S I L A T E L S T V Í

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1995
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 21 ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Úřední měření

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Člen statutárního orgánu Kateřina Kratochvílová
Člen statutárního orgánu Eva Kratochvílová MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

IČO: 60071109
Firma: ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Jindřichův Hradec
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Sídlo: U Nádraží 694/II NEOAD, Jindřichův Hradec 377 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image