Firma ČSAD autobusy Plzeň a.s. IČO 48362611


ČSAD autobusy Plzeň a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD autobusy Plzeň a.s. (48362611) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 a je stále aktivní. ČSAD autobusy Plzeň a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČSAD autobusy Plzeň a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD autobusy Plzeň a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD autobusy Plzeň a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD autobusy Plzeň a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 337
IČO (identifikační číslo osoby) 48362611
Jméno ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.8.2014 - 23.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 26.8.2014 - 23.1.2018
Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti přešla část jmění společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., IČ: 483 62 611, se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň-město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 337, uvedená v projektu rozdělení odštěpením ze dne 4.5.2009, na nástupnickou společnost Plzeňská dopravní a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, PSČ 312 78, IČ: 290 70 392. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. ze dne 4.5.2009 ve věci snížení základního kapitálu společnosti: - důvodem snížení základního kapitálu společnosti je potřeba dodržení výše vlastního kapitálu při realizaci procesu rozdělení odštěpením, a to podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona o přeměnách, podle kterého při rozdělení odštěpením, a to podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona o přeměnách, podle kterého při rozdělení odštěpením nesmí být vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než základní kapitál; - způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vytvoření ostatních složek vlastního kapitálu v souladu s projektem rozdělení odštěpením; - rozsah snížení základního kapitálu činí částku 209.965.490,- Kč, (slovy: dvěstědevětmilionůdevětsetšedesátpěttisícčtyřistadevadesát korunčeských); - snížení základního kapitálu společnosti o částku 209.965.490,- Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku - u všech akcií společnosti se snižuje jejich jmenovitá hodnota poměrně, a to o 49%, ( slovy: čtyřicetdevět procent), jejich původní jmenovité hodnoty; - u každé z kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 490,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátkorunčeských), na novou jmenovitou hodnotu ve výši 510, - Kč (slovy: pětsetdesetkorunčeských); - u každé kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 4.900.000,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských), na novou jmenovitou hod notu 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíckorunčeských); - u kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.749.000,- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicetdevěttisíckorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 2.327.010,- Kč (slovy: dvamilionytřistadvacetsedmtisícdesetkorunčesk ých), na novou jmenovitou hodnotu ve výši 2.421.990,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadvacetjedentisícdevětsetdevadesátkorunčeských); - u kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9.862.000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetšedesátdvatisícekorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 4.832.380,- Kč (slovy: čtyřimilionyosmsettřicetdvatisícetřistaosmdesátk orunčeských), na novou jmenovitou hodnotu ve výši 5.029.620,- Kč (slovy: pětmilionůdvacetdevěttisícšestsetdvacetkorunčeských); - snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanovuje na 30, (slovy: třicet), pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře sp olečnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě 30, (slovy: třicet), pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o sn ížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo spole čnosti uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. 1.6.2009 - 11.1.2010
Mimořádná valná hromada společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. konaná 7.7.2008 přijala toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s.: - určuje, že na základě prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 7.7.2008 (den konání valné hromady) a jejich předložení před zápisem do listiny přítomných na této valné hromadě společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. se sídlem Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429 /16, PSČ 915 01, Slovenská republika, IČ 36252476, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíně, oddíl Sa, vložka 10533/R, je hlavním akcionářem společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ 48362611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 337, vlastnícím v této společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu ČSAD autobusy Plzeň a.s., s nímž jsou spo jena hlasovací práva, a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech v této společnosti, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 425.927.000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet pět milionů devět set dvacet sedm tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 428.501.000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet osm milionů pět set jeden tisíc korun českých) činí 99,40 %, a tedy že společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlas tnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, - schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie na m ajitele, o jmenovité hodnotě každé jedné á 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s., se sídlem Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429/16, PSČ 915 01, Slovenská republika, IČ: 36252476, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíně, oddíl Sa, vložka 10533/R, za podmínek stanovených ustanoveními §§ 183i až 183n obchodního záko níku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v sou ladu s ustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 492,- Kč (slovy čtyři sta devadesát dva korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), jehož př iměřenost doložil hlavní akcionář "Protokolem o provedené nedobrovolné dražbě cenných papírů společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s." ze dne 14.2.2008. 7.8.2008 - 15.12.2008
bankovní účet, na který je upisovatel povinen splatit úpis akcií, je vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1063005639/5500. Lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90 dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovit é hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od úpisu. 24.2.2004 - 8.12.2006
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 21.11.2002 ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s.. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 71,499.000,- Kč ze stávající výše 428,501.000,- Kč na novou výši 500,000.000,- Kč, 23.1.2003 - 8.12.2006
důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, 23.1.2003 - 8.12.2006
zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií 23.1.2003 - 8.12.2006
částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 71.499.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých), s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, 23.1.2003 - 8.12.2006
druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné na jméno, 71 499 kusů, 23.1.2003 - 8.12.2006
jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 23.1.2003 - 8.12.2006
místo a lhůta pro vykonání přednostího práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15 dnů od 15-tého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Právo, 23.1.2003 - 8.12.2006
podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč: 71499/428501, upisovat lze pouze celé akcie, 23.1.2003 - 8.12.2006
jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 23.1.2003 - 8.12.2006
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti, 23.1.2003 - 8.12.2006
místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámem dopisem, 23.1.2003 - 8.12.2006
bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Union banka, a.s. číslo účtu 175555833/3400 upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 23.1.2003 - 8.12.2006
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.2.2001 o zvýšení základního kapitálu: - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí 60,000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 60.000 kusů - jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,- Kč - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti dnů od 15-tého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Právo - podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč: 60000/368501, upisovat lze pouze celé akcie - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných v využitám přednostního práva: 1.000,- Kč, kmeno- vé, na jméno, listiná, 1.000,- - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti - místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společ- nosti, do 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámem dopisem - bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Union banky, a.s. v Plzni, č.ú. 175554833/3400, upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytem jmenovité hodnoty psaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 17.12.2001 - 17.4.2002
rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ČSAD Autobusy Plzeň a. s. snížit základní jmění o 49 863 000,- Kč vzetím z oběhu 49 863 ks akcií. 1.11.1993 - 21.7.1994
Základní jmění: 418 364 000,- Kč. Splaceno zakladatelem v plné výši bez upisování akcií, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedeného v zakladatelské listině a v privatizačním projektu státního podniku Československá státní automobilová doprava Plzeň schváleném MSNMP ČR pod č. j. 340/2041/343/93 ze dne 20. 1. 1993. 1.4.1993 - 21.7.1994

Aktuální kontaktní údaje ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Kapitál ČSAD autobusy Plzeň a.s.

zakladni jmění 218 536 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.1.2010
zakladni jmění 428 501 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.12.2002 - 11.1.2010
zakladni jmění 428 501 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.4.2002 - 13.12.2002
zakladni jmění 368 501 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.1994 - 17.4.2002
zakladni jmění 418 364 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1993 - 21.7.1994

Akcie ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 510 Kč 13 890 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 5 100 000 Kč 40 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 2 421 990 Kč 1 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 5 029 620 Kč 1 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 510 Kč 13 890 11.1.2010 - 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 5 100 000 Kč 40 11.1.2010 - 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 2 421 990 Kč 1 11.1.2010 - 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 5 029 620 Kč 1 11.1.2010 - 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 13 890 11.11.2009 - 11.1.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 40 11.11.2009 - 11.1.2010
Kmenové akcie na jméno 4 749 000 Kč 1 11.11.2009 - 11.1.2010
Kmenové akcie na jméno 9 862 000 Kč 1 11.11.2009 - 11.1.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 13 890 16.2.2007 - 11.11.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 40 16.2.2007 - 11.11.2009
Kmenové akcie na majitele 4 749 000 Kč 1 16.2.2007 - 11.11.2009
Kmenové akcie na majitele 9 862 000 Kč 1 16.2.2007 - 11.11.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 428 501 16.11.2002 - 16.2.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 428 395 17.4.2002 - 16.11.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 368 395 3.12.1999 - 17.4.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 368 395 26.2.1996 - 3.12.1999
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 106 26.2.1996 - 16.11.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 367 395 21.7.1994 - 26.2.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 106 21.7.1994 - 26.2.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 417 109 1.4.1993 - 21.7.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 255 1.4.1993 - 21.7.1994

Sídlo ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa V Malé Doubravce 1242/27 , Plzeň 312 00 21.10.2016
Adresa V Malé Doubravce 1242/27 , Plzeň 312 00 25.3.2011 - 21.10.2016
Adresa V Malé Doubravce 1242/27 , Plzeň 312 00 1.4.1993 - 25.3.2011

Předmět podnikání ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 22.1.2015
klempířství a oprava karoserií 22.1.2015
zámečnictví, nástrojařství 26.8.2014
obráběčství 26.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 26.8.2014
Silniční motorová doprava osobní: -příležitostná - kyvadlová vnitrostátní -veřejná linková osobní vnitrostátní -zvláštní linková osobní vnitrostátní -osobní příležitostná - kyvadlová mezinárodní -veřejná linková osobní mezinárodní -zvláštní linková osobní mezinárodní 24.2.2004 - 26.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 16.11.2002
silniční motorová doprava osobní 16.11.2002 - 24.2.2004
opravy silničních vozidel 16.11.2002 - 26.8.2014
kovoobráběčství 16.11.2002 - 26.8.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 16.11.2002 - 26.8.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.11.2002 - 26.8.2014
výroba čalounických výrobků 16.11.2002 - 26.8.2014
reklamní činnost a marketing 16.11.2002 - 26.8.2014
provozování cestovní agentury 16.11.2002 - 26.8.2014
zasilatelství 16.11.2002 - 26.8.2014
ubytovací služby 16.11.2002 - 26.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 16.11.2002 - 26.8.2014
výroba, opravy a montáž měřidel 16.11.2002 - 26.8.2014
realitní činnost 16.11.2002 - 26.8.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.11.2002 - 26.8.2014
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 16.11.2002 - 26.8.2014
činnost technických poradců v oblasti dopravy 16.11.2002 - 26.8.2014
zprostředkování obchodu 16.11.2002 - 26.8.2014
velkoobchod 16.11.2002 - 26.8.2014
maloobchod se smíšeným zbožím 16.11.2002 - 26.8.2014
specializovaný maloobchod 16.11.2002 - 26.8.2014
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 16.11.2002 - 26.8.2014
technické činnosti v dopravě 16.11.2002 - 26.8.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 16.11.2002 - 26.8.2014
činost informačních a zpravodajských kanceláří 16.11.2002 - 26.8.2014
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 Kg na jeden kus balení - velkoobchod 16.11.2002 - 26.8.2014
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 kus balení 26.2.1996 - 16.11.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.2.1996 - 26.8.2014
prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 1.12.1994 - 16.11.2002
veřejné ubytovací zařízení 1.12.1994 - 16.11.2002
provozování odstavných ploch 1.12.1994 - 16.11.2002
mezinárodní zasilatelství 1.12.1994 - 16.11.2002
celní deklarace 1.12.1994 - 16.11.2002
vyučování řízení motorových vozidel (proškolování řidičů z povolání) 1.12.1994 - 8.12.2006
zednictví 1.4.1993 - 1.12.1994
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.4.1993 - 1.12.1994
výroba a opravy zemědělských strojů 1.4.1993 - 1.12.1994
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvíhacích zařízení 1.4.1993 - 1.12.1994
vyučování řízení motorových vozidel 1.4.1993 - 1.12.1994
mezinárodní zasilatelství včetně celní deklarace 1.4.1993 - 1.12.1994
skladování za úplatu 1.4.1993 - 1.12.1994
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla 1.4.1993 - 1.12.1994
ubytovací služby včetně hostinské činnosti 1.4.1993 - 1.12.1994
hostinská činnost 1.4.1993 - 1.12.1994
provozování drah s výjimkou celostátních 1.4.1993 - 1.12.1994
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.4.1993 - 1.12.1994
revize elektrických zařízení 1.4.1993 - 1.12.1994
truhlářství 1.4.1993 - 16.11.2002
kovoobrábění 1.4.1993 - 16.11.2002
opravy motorových vozidel 1.4.1993 - 16.11.2002
automatizované zpracování dat 1.4.1993 - 16.11.2002
poskytování software 1.4.1993 - 16.11.2002
čalounictví 1.4.1993 - 16.11.2002
mytí vozidel 1.4.1993 - 16.11.2002
konzultační a poradenská činnost v oboru dopravy a autoopravárenství 1.4.1993 - 16.11.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.4.1993 - 16.11.2002
reklamní činnost 1.4.1993 - 16.11.2002
provozování cestovní kanceláře 1.4.1993 - 16.11.2002
silniční motorová doprava 1.4.1993 - 16.11.2002
vnitrostátní zasilatelství 1.4.1993 - 16.11.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.4.1993 - 16.11.2002
stavitel 1.4.1993 - 16.11.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.4.1993 - 16.11.2002
autolakýrnictví 1.4.1993 - 16.11.2002
zámečnictví 1.4.1993 - 26.8.2014
opravy karoserií 1.4.1993 - 26.8.2014

vedení firmy ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Statutární orgán ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda nebo alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k t akovému zastoupení zmocněn. 26.8.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti napsané nebo vytištěné připojí svůj podpis. 18.6.2001 - 26.8.2014
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně b) podepisování - za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně 19.12.1997 - 18.6.2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, za něž jedná ve všech věcech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich v plném rozsahu samostatně, případně ti členové představenstva, kteří k tomu byli předsedou nebo místopředsedou představenstva v představenstvu písemně zmocněni, b) podepisování - za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat jménem společnosti. Činí tak tím způsobem, že k otištěnému, napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 27.9.1995 - 19.12.1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 1.4.1993 - 27.9.1995
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Věra Zemková 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Miroslav Hrad 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: Jaroslava Foglara 862/5 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Josef Kolář 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: 301 , Polešovice 687 37
člen představenstva Milan Betinec 1.4.1993 - 1.12.1994
Adresa: Revoluční 947/80 , Plzeň 312 00
člen představenstva Miroslav Hucl 1.4.1993 - 27.9.1995
Adresa: Slovanské údolí 346/19 , Plzeň 318 00
člen představenstva Zdeněk Jelen 1.4.1993 - 27.9.1995
Adresa: Smrková 965/16 , Plzeň 312 00
člen představenstva Jaroslav Hošek 1.12.1994 - 27.9.1995
Adresa: Stadtrodská 1495 , Tachov 347 01
člen představenstva ing. Pavel Bohánek 1.4.1993 - 17.4.1996
Adresa: Růžová 365/6 , Cheb 350 02
člen představenstva Jaroslav Hošek 27.9.1995 - 17.4.1996
Adresa: Stadtrodská 1495 , Tachov 347 01
předseda představenstva Miroslav Hucl 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Slovanské údolí 346/19 , Plzeň 318 00
místopředseda představenstva Zdeněk Jelen 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Smrková 965/16 , Plzeň 312 00
člen představenstva Jaromír Horák 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: 91 , Starý Jičín 741 01
člen představenstva ing. Jiří Votava 17.4.1996 - 19.12.1997
Adresa: Luženičky 30 , Draženov Česká republika
člen představenstva František Adamec 17.4.1996 - 19.12.1997
Adresa: Koperníkova 1222/42 , Plzeň 301 00
Předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 19.12.1997 - 3.12.1999
Adresa: Bratří Hlaviců 109 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 19.12.1997 - 24.5.2000
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
Předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 3.12.1999 - 24.5.2000
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín 755 01
člen představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 19.12.1997 - 18.6.2001
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 24.5.2000 - 18.6.2001
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Hrad 24.5.2000 - 18.6.2001
Adresa: Svážná 399/11 , Brno 634 00
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 18.6.2001 - 15.9.2004
Vznik členství 20.6.1997
Zánik členství 12.11.2001
Vznik funkce 7.8.2000
Zánik funkce 12.11.2001
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Hrad 18.6.2001 - 8.12.2006
Vznik členství 22.11.1999
Zánik členství 17.6.2004
Vznik funkce 7.8.2000
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: Svážná 399/11 , Brno 634 00
člen představenstva Zdeněk Zemek 18.6.2001 - 8.12.2006
Vznik členství 7.8.2000
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 15.9.2004 - 8.12.2006
Vznik členství 12.11.2001
Zánik členství 17.6.2004
Vznik funkce 12.11.2001
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 8.12.2006 - 14.2.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 17.6.2004
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 8.12.2006 - 14.2.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Miroslav Hrad 8.12.2006 - 14.2.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: Svážná 399/11 , Brno 634 00
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 14.2.2009 - 19.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Vznik funkce 21.11.2008
Zánik funkce 29.10.2012
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Miroslav Hrad 14.2.2009 - 19.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: Svážná 399/11 , Brno 634 00
člen představenstva Zdeněk Zemek 14.2.2009 - 19.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 19.12.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Miroslav Hrad 19.12.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Jaroslava Foglara 862/5 , Brno 639 00
člen představenstva Zdeněk Zemek 19.12.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Věra Zemková 19.12.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 19.12.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Věra Zemková 26.8.2014 - 25.1.2017
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 26.8.2014 - 31.3.2017
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 26.8.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 26.8.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Miroslav Hrad 26.8.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Jaroslava Foglara 862/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Věra Zemková 25.1.2017 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 31.3.2017 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01

Dozorčí rada ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Bláha 15.10.2018
Vznik členství 12.10.2018
Adresa: 162 , Bdeněves 330 32
člen dozorčí rady Miroslav Macán 27.12.2018
Vznik členství 23.11.2018
Adresa: Staňkovská 281 , Chudenice 339 01
člen ing. Miroslav Hájek 1.4.1993 - 1.12.1994
Adresa: Petra Bezruče 160 , Zbůch 330 22
člen Adolf Ripper 1.4.1993 - 27.9.1995
Adresa: Luční 843 , Třemošná 330 11
člen Adolf Ripper 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Luční 843 , Třemošná 330 11
člen Jiřina Zdražilová 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Vrbická 348/31 , Ostrava 713 00
člen ing. Hana Sazovská 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Dolní 428 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen ing. Vítězslav Slezák CSc. 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Výškovická 2592/91 , Ostrava 700 30
člen ing. Zuzana Horáková 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Rybí 171 , 742 65 Nový Jičín Česká republika
člen Jan Soustružník 27.9.1995 - 19.12.1997
Adresa: Tyršova 647 , Třemošná 330 11
člen ing. Barbora Honeiserová 27.9.1995 - 17.6.1998
Adresa: Zelená 2671/45 , Ostrava 702 00
člen RNDr. Ctirad Andrle 1.12.1994 - 24.5.2000
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
člen Josef Kadlec 1.4.1993 - 16.11.2002
Zánik členství 29.6.2000
Adresa: Zahradní 255 , Chudenice 339 01
člen Ing. Oldřich Holubář 19.12.1997 - 16.11.2002
Zánik členství 5.2.2001
Adresa: Pod Vodojemem 2492/1 , Zlín 760 01
člen Ing. René Goldenstein 24.5.2000 - 16.11.2002
Zánik členství 5.2.2001
Adresa: 634 , Stará Ves nad Ondřejnicí Česká republika
Člen Alexandr Zemek 16.11.2002 - 8.12.2006
Vznik členství 5.2.2001
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: Vršava 4469 , Zlín Česká republika
Člen Ing. Josef Kolář 16.11.2002 - 8.12.2006
Vznik členství 5.2.2001
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
Člen Jan Soustružník 16.11.2002 - 16.2.2007
Vznik členství 29.6.2000
Zánik členství 9.6.2005
Adresa: Tyršova 647 , Třemošná 330 11
člen dozorčí rady Alexandr Zemek 8.12.2006 - 14.2.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Kolář 8.12.2006 - 14.2.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
člen dozorčí rady Jan Soustružník 16.2.2007 - 25.3.2011
Vznik členství 9.6.2005
Zánik členství 9.9.2010
Adresa: Tyršova 647 , Třemošná 330 11
člen dozorčí rady Alexandr Zemek 14.2.2009 - 19.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Kolář 14.2.2009 - 19.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
člen dozorčí rady Jan Soustružník 25.3.2011 - 26.8.2014
Vznik členství 2.11.2010
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Tyršova 647 , Třemošná 330 11
člen dozorčí rady Ladislav Bednařík 19.12.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Sídl. Olšava 2213 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Kolář 19.12.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 219 , Polešovice 687 37
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 26.8.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00

Sbírka Listin ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 337/SL 121 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 23.12.2014 17.8.2015 19.8.2015 6
B 337/SL 120 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 15.5.2015 30.6.2015 19.8.2015 47
B 337/SL 119 notářský zápis [Nz 753/2014] Nz 753/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 23.12.2014 20.1.2015 28.1.2015 12
B 337/SL 118 rozhod. o statut. orgánu zápis představenstva Krajský soud v Plzni 27.6.2014 20.8.2014 12.9.2014 1
B 337/SL 117 notářský zápis Nz 428/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.6.2014 20.8.2014 26.8.2014 18
B 337/SL 116 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.5.2014 29.7.2014 30.7.2014 20
B 337/SL 115 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 28.5.2014 29.7.2014 29.7.2014 30
B 337/SL 114 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 29.10.2012 10.7.2013 6.8.2013 25
B 337/SL 112 zpráva o vztazích - 2012 Krajský soud v Plzni 19.3.2013 4.7.2013 4.7.2013 5
B 337/SL 111 účetní závěrka [2012]  - příloha Krajský soud v Plzni 31.5.2013 4.7.2013 4.7.2013 21
B 337/SL 110 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.5.2013 4.7.2013 4.7.2013 9
B 337/SL 109 notářský zápis Nz 284/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.10.2012 30.11.2012 19.12.2012 22
B 337/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 29.10.2012 30.11.2012 19.12.2012 1
B 337/SL 107 výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 11.5.2012 17.10.2012 17.10.2012 14
B 337/SL 106 zpráva o vztazích - 2011 Krajský soud v Plzni 27.3.2012 17.10.2012 17.10.2012 4
B 337/SL 105 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 10.5.2012 17.10.2012 17.10.2012 31
B 337/SL 104 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 10.5.2012 17.10.2012 17.10.2012 9
B 337/SL 103 zpráva o vztazích - 2010 Krajský soud v Plzni 31.3.2011 16.6.2011 16.6.2011 12
B 337/SL 102 výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 31.5.2011 16.6.2011 16.6.2011 16
B 337/SL 101 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 31.5.2011 16.6.2011 16.6.2011 47
B 337/SL 100 podpisové vzory Jana Soustružníková Krajský soud v Plzni 2.11.2010 25.3.2011 25.3.2011 1
B 337/SL 99 zpráva o vztazích - 2009 Krajský soud v Plzni 31.3.2010 11.8.2010 11.8.2010 10
B 337/SL 98 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2010 27.7.2010 27.7.2010 64
B 337/SL 97 zpráva auditora 2009 - ověření výr. zprávy Krajský soud v Plzni 25.6.2010 27.7.2010 27.7.2010 2
B 337/SL 96 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 22.6.2010 27.7.2010 27.7.2010 24
B 337/SL 95 notářský zápis Nz 307/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 10.11.2009 21.12.2009 22.12.2009 2
B 337/SL 94 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 10.11.2009 4.12.2009 10.12.2009 25
B 337/SL 93 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 10.11.2009 11.11.2009 11.11.2009 25
B 337/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 30.3.2009 16.9.2009 16.9.2009 61
B 337/SL 91 výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 14.4.2009 16.9.2009 16.9.2009 43
B 337/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 29.12.2008 16.9.2009 16.9.2009 55
B 337/SL 89 podpisové vzory - JUDr. Ing. Zdeněk Zemek Krajský soud v Plzni 13.5.2009 9.7.2009 10.7.2009 2
B 337/SL 88 posudek znalce č. 0306/09 Krajský soud v Plzni 1.1.2009 9.7.2009 10.7.2009 42
B 337/SL 87 zpráva auditora 2008 - ověření úč. závěrky Krajský soud v Plzni 30.3.2009 9.7.2009 10.7.2009 3
B 337/SL 86 notářský zápis Nz 125/2009-rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 4.5.2009 20.5.2009 25.5.2009 107
B 337/SL 85 účetní závěrka k 31/12 ´08 + 1/1 2009 - R Krajský soud v Plzni 31.3.2009 31.3.2009 14
B 337/SL 84 změna právní formy, fúze - projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Plzni 31.3.2009 31.3.2009 59
B 337/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 21.11.2008 19.1.2009 22.1.2009 2
B 337/SL 82 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 20.11.2008 19.1.2009 22.1.2009 2
B 337/SL 81 notářský zápis Nz 185/2008 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 7.7.2008 14.8.2008 14.8.2008 19
B 337/SL 80 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 31.12.2007 13.8.2008 14.8.2008 38
B 337/SL 79 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 18.3.2008 4.8.2008 6.8.2008 47
B 337/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Plzni 14.5.2008 4.8.2008 6.8.2008 84
B 337/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 1.12.2006 2.7.2008 3.7.2008 20
B 337/SL 76 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 10.5.2007 26.6.2007 29.6.2007 32
B 337/SL 75 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 24.5.2007 26.6.2007 29.6.2007 16
B 337/SL 74 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 25.4.2007 26.6.2007 29.6.2007 52
B 337/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 7.1.2007 14.2.2007 20.2.2007 25
B 337/SL 72 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 31.1.2007 14.2.2007 20.2.2007 1
B 337/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 2/2005 Krajský soud v Plzni 9.6.2005 14.2.2007 20.2.2007 2
B 337/SL 70 ostatní - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 7.1.2007 14.2.2007 20.2.2007 6
B 337/SL 69 notářský zápis Nz 2/2007 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 7.1.2007 14.2.2007 20.2.2007 79
B 337/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.11.2006 16.11.2006 4.12.2006 5
B 337/SL 67 ostatní - zápis z VH + předst. Krajský soud v Plzni 17.6.2006 16.11.2006 4.12.2006 7
B 337/SL 66 notářský zápis Nz 140/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 17.6.2006 16.11.2006 4.12.2006 5
B 337/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+ audit, zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 15.5.2006 22.6.2006 23.6.2006 102
B 337/SL 64 účetní závěrka, zpráva auditora 2004 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 23.12.2005 16.2.2006 16.2.2006 21
B 337/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 30.5.2005 13.7.2005 16.8.2005 82
B 337/SL 62 účetní závěrka 2003 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 10.11.2004 4.1.2005 17.1.2005 21
B 337/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 17.6.2004 6.12.2004 5.1.2005 26
B 337/SL 60 notářský zápis Nz 140/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 17.6.2004 6.12.2004 5.1.2005 5
B 337/SL 59 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 17.6.2004 6.12.2004 5.1.2005 7
B 337/SL 58 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 17.8.2004 19.8.2004 7.9.2004 1
B 337/SL 57 ostatní -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 12.11.2001 19.8.2004 7.9.2004 3
B 337/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora - konsolidovaná - 2002 Krajský soud v Plzni 29.12.2003 11.2.2004 19.2.2004 37
B 337/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 24.6.2003 2.10.2003 9.10.2003 26
B 337/SL 53 notářský zápis Nz 111/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2003 2.10.2003 9.10.2003 6
B 337/SL 52 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 24.6.2003 2.10.2003 9.10.2003 9
B 337/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 20.6.2003 15.7.2003 22.7.2003 80
B 337/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.11.2002 15.7.2003 22.7.2003 27
B 337/SL 49 ostatní -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 21.11.2002 15.7.2003 22.7.2003 6
B 337/SL 48 notářský zápis Nz 205/2002 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 21.11.2002 18.12.2002 6.1.2003 6
B 337/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.6.2002 19.11.2002 16.12.2002 9
B 337/SL 46 rozhod. o statut. orgánu, převod,náj.podn.,ovládání -zápis z VH Krajský soud v Plzni 7.8.2000 19.11.2002 16.12.2002 4
B 337/SL 45 podpisové vzory člena DR Krajský soud v Plzni 5.12.2001 10.6.2002 17.10.2002 1
B 337/SL 44 notářský zápis Nz 223/2001 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 12.11.2001 10.6.2002 17.10.2002 8
B 337/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 12.11.2001 10.6.2002 17.10.2002 8
B 337/SL 42 notářský zápis Nz 126/2001 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 28.6.2001 10.6.2002 17.10.2002 8
B 337/SL 41 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.6.2001 10.6.2002 17.10.2002 7
B 337/SL 40 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 5.2.2001 10.6.2002 17.10.2002 6
B 337/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 8.8.2002 9.8.2002 23.8.2002 28
B 337/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2002 9.8.2002 23.8.2002 52
B 337/SL 37 notářský zápis Nz 124/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 28.6.2002 9.8.2002 23.8.2002 7
B 337/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.11.2001 9.8.2002 23.8.2002 28
B 337/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 5.2.2001 9.8.2002 23.8.2002 33
B 337/SL 33 notářský zápis Nz 16/2001 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 5.2.2001 9.8.2002 23.8.2002 53
B 337/SL 34 zpráva o vztazích - 2001 Krajský soud v Plzni 27.3.2002 5.4.2002 21.5.2002 6
B 337/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora 1999 Krajský soud v Plzni 7.6.2000 3.8.2001 9.10.2001 67
B 337/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Plzni 4.10.1999 3.8.2001 9.10.2001 44
B 337/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 31.12.1997 3.8.2001 9.10.2001 24
B 337/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2001 3.8.2001 9.10.2001 24
B 337/SL 28 účetní závěrka 2000 - daň. přiz. NESKENOVÁNO Krajský soud v Plzni 29.6.2001 3.8.2001 9.10.2001 0
B 337/SL 27 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 1.4.1993 3.8.2001 9.10.2001 18
B 337/SL 26 účetní závěrka zpráva auditora 2000 Krajský soud v Plzni 18.6.2001 3.8.2001 9.10.2001 25
B 337/SL 25 notářský zápis NZ 50/93 Krajský soud v Plzni 15.3.1993 3.8.2001 9.10.2001 21
B 337/SL 24 notářský zápis Nz 212/2000 - osv. VH Krajský soud v Plzni 7.8.2000 5.10.2000 30.5.2001 22
B 337/SL 23 posudek znalce společný ZP, výpis KN nesken. Krajský soud v Plzni 28.5.2001 30.5.2001 378
B 337/SL 22 posudek znalce 1444-54/01, 249/44/01 Krajský soud v Plzni 26.4.2001 28.5.2001 30.5.2001 30
B 337/SL 21 ostatní - plná moc -nezakládá se do SL Krajský soud v Plzni 18.12.2000 28.5.2001 30.5.2001 0
B 337/SL 20 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 19.5.2001 28.5.2001 30.5.2001 2
B 337/SL 19 ostatní - vyjádření DR Krajský soud v Plzni 9.5.2001 28.5.2001 30.5.2001 1
B 337/SL 18 posudek znalce -návrh smlouvy o nepeněž.vkl. Krajský soud v Plzni 28.5.2001 30.5.2001 4
B 337/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 1999 Krajský soud v Plzni 16.6.2000 20.12.2000 10.1.2001 39
B 337/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 7.8.2000 20.12.2000 10.1.2001 40
B 337/SL 15 notářský zápis Nz 212/2000 - osv. VH Krajský soud v Plzni 20.12.2000 20.12.2000 10.1.2001 5
B 337/SL 14 notářský zápis Nz 427/99 - osv. VH Krajský soud v Plzni 22.11.1999 11.2.2000 3.7.2000 6
B 337/SL 9 ostatní -průvodní dopis -NEZAKLÁDÁ SE Krajský soud v Plzni 27.7.1999 28.7.1999 28.7.1999 0
B 337/SL 13 účetní závěrka 1998 - zpráva auditora Krajský soud v Plzni 21.5.1999 28.7.1999 28.7.1999 1
B 337/SL 12 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 28.7.1999 28.7.1999 5
B 337/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 14.5.1999 28.7.1999 28.7.1999 12
B 337/SL 10 notářský zápis NZ 130/99, N 129/99 Krajský soud v Plzni 17.5.1999 28.7.1999 28.7.1999 10
B 337/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 2.6.1998 7.8.1998 19.8.1998 3
B 337/SL 7 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 20.4.1998 7.8.1998 19.8.1998 6
B 337/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Plzni 7.7.1998 7.8.1998 19.8.1998 5
B 337/SL 5 stanovy společnosti platné od 20. 6. 1997 Krajský soud v Plzni 20.6.1997 27.11.1997 27.11.1997 11
B 337/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora 1996 Krajský soud v Plzni 15.5.1997 27.11.1997 27.11.1997 17
B 337/SL 3 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Plzni 21.3.1997 27.11.1997 27.11.1997 6
B 337/SL 2 notářský zápis Nz 53/97 + stanovy Krajský soud v Plzni 2.7.1997 27.11.1997 27.11.1997 20
B 337/SL 1 notářský zápis Nz 50/93 + ZL + stanovy Krajský soud v Plzni 15.3.1993 27.11.1997 27.11.1997 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD autobusy Plzeň a.s.

IČO (identifikační číslo) 48362611
Jméno ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 11.10.1993
Celkový počet živností: 50
Aktivních živností: 7

Sídlo ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Živnosti a provozovny ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.1993
Provozovna č. 1
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1003556833
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 8.11.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 613, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003556868
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.11.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Oldřichovská 1530, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1003556841
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.11.1993
Provozovna č. 4
Provozovna T. G. Masaryka 1398, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1003556914
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.9.1997
Provozovna č. 5
Provozovna V Drahelinkách 124, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003556850
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.2.2001
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 567, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003556892
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.11.1993
Provozovna č. 7
Provozovna Husova 918, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003556884
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.11.1993
Provozovna č. 8
Provozovna Blatenská 222, Nepomuk 335 03
Identifikační číslo provozovny 1003556876
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 15.1.1995
Provozovna č. 9
Provozovna Husova 2713/60, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003556931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 3.10.1995

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1147, Stříbro 349 01
Identifikační číslo provozovny 1011234424
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Husova 2713/60, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003556931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Jiráskova 1, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1011234432
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1003556833
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.1993
Provozovna č. 5
Provozovna Prokopa Velikého 572, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1003556906
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.1998
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 613, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003556868
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.1993
Provozovna č. 7
Provozovna Oldřichovská 1530, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1003556841
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.1993
Provozovna č. 8
Provozovna V Drahelinkách 124, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003556850
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.1993
Provozovna č. 9
Provozovna Husova 918, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003556884
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.1993
Provozovna č. 10
Provozovna Nádražní 567, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003556892
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.1993
Provozovna č. 11
Provozovna Blatenská 222, Nepomuk 335 03
Identifikační číslo provozovny 1003556876
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1993

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1993

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.12.1993

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Husova 918, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003556884
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 2
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1003556833
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 567, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003556892
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Oldřichovská 1530, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1003556841
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 5
Provozovna V Drahelinkách 124, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003556850
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Blatenská 222, Nepomuk 335 03
Identifikační číslo provozovny 1003556876
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014

Živnost č. 7 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Husova 918, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003556884
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 2
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1003556833
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 567, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003556892
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Oldřichovská 1530, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1003556841
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 5
Provozovna V Drahelinkách 124, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003556850
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Blatenská 222, Nepomuk 335 03
Identifikační číslo provozovny 1003556876
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2014

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava osobní: - příležitostná - kyvadlová vnitrostátní - veřejná linková osobní vnitrostátní - zvláštní linková osobní vnitrostátní - osobní příležitostná - kyvadlová mezinárodní - veřejná linková osobní mezinárodní - zvláštní linková

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1993
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 11 Autolakýrnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 12 Výroba čalounických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 4.6.2014

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 4.6.2014

Živnost č. 15 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 16 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Mytí vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 22 Celní deklarace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 5.9.2000

Živnost č. 23 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 24 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 17.10.2001

Živnost č. 25 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 5.3.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 33 Vyučování řízení motorových vozidel ( proškolování řidičů z povolání )

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1993
Zánik oprávnění 1.1.2002

Živnost č. 34 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.1993
Zánik oprávnění 29.3.1996

Živnost č. 36 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1993
Zánik oprávnění 10.4.1996

Živnost č. 37 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1994
Zánik oprávnění 4.1.2001

Živnost č. 38 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1994
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 40 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 1.2.2001

Živnost č. 41 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 12.1.2001

Živnost č. 42 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Člen statutárního orgánu Věra Zemková
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Hrad
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu Josef Kolář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD autobusy Plzeň a.s.

IČO: 48362611
Firma: ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 4
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.4.1993

Sídlo ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Sídlo: V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
tracking image