Firma CRISTAL PALACE a. s. IČO 45359172


CRISTAL PALACE a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CRISTAL PALACE a. s. (45359172) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hlavní třída 61/66, Mariánské Lázně 353 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. CRISTAL PALACE a. s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o CRISTAL PALACE a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CRISTAL PALACE a. s. na Justice.cz
Detailní informace o CRISTAL PALACE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CRISTAL PALACE a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CRISTAL PALACE a. s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 202
IČO (identifikační číslo osoby) 45359172
Jméno CRISTAL PALACE a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Řádná valná hromada společnosti CRISTAL PALACE a. s. rozhodla dne 17.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíce dvě stě korun českých) na částku 15 174 800,-- Kč (patnáct milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíce osm set korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové struktury společnosti. Částka odpovídající snížení nebude vyplacena akcionářům, ale bude zaúčtována ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osmdesát pět tisíc korun českých) na účet 429 000 neuhrazené ztráty minulých let a ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) na účet 421000- rezervní fond. Rozsah snížení základního kapitálu je roven 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíc dvě stě korun českých) a skládá se z neuhrazených ztrát společnosti ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osm desát pět tisíc korun českých), částka ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) bude převedena do rezervního fondu společnosti. Způsob snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Nová jmenovitá hodnota akcií ve výši 100,-- Kč (jedno sto korun českých) na jednu akcii bude vyznačena na všech stávajících akciích. Jelikož v důsledku snížení bude třeba, aby akcionáři předložili společnosti své listinné akcie za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty, bude lhůta pro jejich předložení činit 30 dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.10.2010
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 24.11.1997 o zvýšení základního jmění společnosti: V zájmu zajištění dalšího financování a rozvoje společnosti zvyšuje se její základní jmění o 80 000 000,- Kč z původních 151 748 000,- Kč na novou výši 231 748 000,- Kč peněžitými vklady, a to úpisem 80 000 ks nových veřejně obchodovatelných kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na 1 akcii. Emisní kurz, rovnající se jmenovité hodnotě akcií, bude stejný pro úpis s využitím přednostního práva i pro úpis bez takového využití, přičemž emisní kurz lze splatit toliko peněžními vklady - upisuje se s využitím přednostního práva. Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. A. Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu 1. a) požádalo o jeho zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení odst. 4 § 203 obchodního zákoníku, t.j. do 30 dnů od usnesení této valné hromady a aby poté, kdy bude zápis proveden, toto usnesení zveřejnilo b) podniklo příslušné kroky k tomu, aby Ministerstvo financí ČR vydalo povolení k veřejnému obchodování s nově emitovanými akciemi 2. po dni, v němž nabyde právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a za předpokladu, že do té doby Ministerstvo financí ČR vydá povolení k veřejnému obchodování s nově emitovanými akciemi, zveřejnilo v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách oznámení o přednostním právu k úpisu 3. po upsání všech nových akcií požádalo o zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a poté, kdy bude zápis proveden, přikázalo Středisku cenných papírů provedení příslušných změn v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů. B. Upisování započne v den uvedený ve zveřejněném oznámení o přednostním právu a bude provedeno ve dvou resp. třech kolech za těchto podmínek: 1. upisovací kolo V 1. kole, které bude trvat dva kalendářní týdny počínaje dnem úpisu, lze upisovat pouze s využitím přednostního práva. Akcionáři, uvedení v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni zahájení úpisu, mohou po dobu trvání 1. kola v každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hod. v kanceláři ředitele v budově společnosti na adrese Hlavní 61, Mariánské Lázně, vykonat přednostní právo tím způsobem, že upíší nové akcie společnosti tak, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč lze upsat nejvýše 1 novou akcii. 2. upisovací kolo Akcie, které nebudou s využitím přednostního práva v rámci prvního upisovacího kola upsány, budou nabídnuty do tří týdnů ode dne ukončení upisování akcií v rámci prvního kola písemně formou doporučeného dopisu osobám, které řádně upsaly akcie v rámci prvního upisovacího kola, a které byly akcionáři společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, t.j. ke dni 24.11.1997. Lhůta pro doručení písemné nabídky těmto osobám činí alespoň dva dny před započetím úpisu akcií v rámci druhého kola. Akcie budou adresátům nabídnuty v poměru, který v nejvyšší možné míře odpovídá poměru, v němž se akcionáři podíleli na úpisu v rámci prvního kola. Pokud bude nutné zaokrouhlení, bude toto zaokrouhlení provedeno v nejmenší možné míře a musí jej učinit pouze představenstvo společnosti. Lhůta k úpisu akcií v rámci druhého kola upisování činí dva dny a počíná běžet dnem, který bude uveden v písemné pozvánce. Upisování se uskuteční ve stejném místě a bude možné ve stejnou dobu jako v prvním kole. 3. upisovací kolo V rámci třetího upisovacího kola mohou upsat akcie zbylé po druhém upisovacím kole osoby, které budou určeny usnesením představenstva společnosti a kterým budou tyto akcie představenstvem nabídnuty písemně formou doporučeného dopisu. Výběr těchto osob a písemnou nabídku těmto osobám je představenstvo společnosti povinno učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy skončila možnost úpisu akcií v rámci druhého kola. V nabídce představenstvo stanoví rovněž lhůtu, hodiny a místo úpisu akcií v rámci třetího kola. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií do jednoho týdne ode dne, kdy podepsal listinu upisovatelů, přičemž pozdější splacení je společnost oprávněna odmítnout. Emisní kurz se splácí na bankovní účet společnosti u Komerční banky Cheb, expozitura Mariánské Lázně, č.ú. 11403-331/0100, konstantní symbol 558. Jako variabilní symbol platby musí být uvedeno v případě upisovatele - fyzické osoby jeho rodné číslo a v případě upisovatele - právnické osoby jeho identifikační číslo. Každý upisovatel je povinen bez prodlení zaslat k rukám předsedy představenstva společnosti kopii dokladu osvědčujícího úhradu celého emisního kurzu jím upsaných akcií. Za den zaplacení se v případě bezhotovostní platby považuje den, kdy bude předmětná částka připsaná na účet společnosti. Nesplatí-li upisovatel jím upsané akcie řádně a včas, je jeho upsání neúčinné. 15.1.1998 - 2.10.1998
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 21 748 000,- Kč představující hodnotu majetku dle schváleného privatizačního projektu aktualizovaného k 30. 9. 1992. 31.1.1994 - 25.4.1996
Základní jmění: 19 086 000 Kčs, slovy devatenáctmilionůosmdesátšesttisíc Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Interhotel CRISTAL PALACE Mariánské Lázně, s. p. schváleném MSNMP pod č. j. 50/RR/230/92 ze dne 17. 3. 1992. 1.5.1992 - 31.1.1994

Aktuální kontaktní údaje CRISTAL PALACE a. s.

Kapitál CRISTAL PALACE a. s.

zakladni jmění 15 174 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.2011
zakladni jmění 151 748 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.1996 - 15.7.2011
zakladni jmění 21 748 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.1994 - 25.4.1996
zakladni jmění 19 086 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 31.1.1994

Akcie CRISTAL PALACE a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 151 748 8.10.2014
Akcie na jméno 100 Kč 151 748 15.11.2013 - 8.10.2014
Akcie na majitele 100 Kč 151 748 15.7.2011 - 15.11.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 151 748 21.6.2005 - 15.7.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 151 748 21.9.2002 - 21.6.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 151 748 17.10.1997 - 21.9.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 150 661 25.4.1996 - 17.10.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 661 31.1.1994 - 25.4.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 087 31.1.1994 - 17.10.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 950 1.5.1992 - 31.1.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 18 136 1.5.1992 - 31.1.1994

Sídlo CRISTAL PALACE a. s.

Předmět podnikání CRISTAL PALACE a. s.

Platnost údajů od - do
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 21.6.2005
provoz nestátního zdravotnického zařízení 15.1.1998
provozování hracích přístrojů za cizí měnu 7.11.1994 - 21.6.2005
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni zařazených do třídy ** a výše včetně hostinské činnosti v těchto zařízeních a ubytovací služby v zařízeních kemp do třídy *** 31.1.1994
hostinská činnost 31.1.1994
směnárny 31.1.1994
obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví 1.5.1992 - 31.1.1994
poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činnosti souvisejících s cestovním ruchem 1.5.1992 - 31.1.1994
prodej obchodního zboží 1.5.1992 - 31.1.1994
propagace vlastní činnosti a služeb 1.5.1992 - 31.1.1994
zajišťování gastronomických akcí a praxí pracovníků v zahraničí 1.5.1992 - 31.1.1994
účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu a hotelnictví 1.5.1992 - 31.1.1994
zajišťování náhradních dílů, pomocného materiálu, servisních prací pro investiční celky 1.5.1992 - 31.1.1994

vedení firmy CRISTAL PALACE a. s.

Statutární orgán CRISTAL PALACE a. s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná: společně dva členové představenstva. 30.10.2008
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně tři členové představenstva b) podepisování - za společnost podepisují tři členové představenstva, a to tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce 21.9.2002 - 30.10.2008
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně všichni členové představenstva nebo samostatně člen představenstva v rozsahu plné moci udělené mu písemně představenstvem b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně člen představenstva na základě plné moci udělené mu představenstvem, a to tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 17.10.1997 - 21.9.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují všichni členové představenstva společně nebo samostatně ing. Jan Jokl nebo ing. Oldřich Tobrman, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo samostatně ing. Oldřich Tobrman nebo ing. Jan Jokl, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. 31.1.1994 - 17.10.1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.5.1992 - 31.1.1994
Místopředseda představenstva Tomáš Uher 31.1.2018
Vznik členství 20.6.2017
Vznik funkce 18.7.2017
Adresa: Jungmannova 747/28 , Praha 110 00
Člen představenstva Miloslav Chadim 31.1.2018
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Hlavní třída 277/11 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Kos 2.2.2018
Vznik členství 15.12.2017
Vznik funkce 15.12.2017
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
Předseda představenstva Alfred Hans Augustin 30.1.2019
Vznik členství 20.6.2017
Vznik funkce 18.7.2017
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Ivanka Krátká 1.5.1992 - 31.1.1994
Adresa: Zelenky-Hajského 1826/1 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Manfred Líbal 1.5.1992 - 31.1.1994
Adresa: Italská 1384/6 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva ing. Oldřich Tobrman 1.5.1992 - 25.4.1996
Adresa: Dyleňská 699/1 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva doc. ing. Jiří Pokorný 31.1.1994 - 25.4.1996
Adresa: Příběnická 977/8 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Milan Šmíd 31.1.1994 - 25.4.1996
Adresa: Loučimská 1049/7 , Praha 102 00
člen představenstva ing. Petr Frýbl 31.1.1994 - 17.10.1997
Adresa: Kardinála Berana 2694/13 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Jan Jokl 31.1.1994 - 17.10.1997
Adresa: Jeremenkova 367/1 , Praha 147 00
místopředseda představenstva ing. Milan Šmíd 25.4.1996 - 17.10.1997
Adresa: Loučimská 1049/7 , Praha 102 00
člen představenstva Jan Mayer 25.4.1996 - 17.10.1997
Adresa: Šimůnkova 1603/7 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Jiří Budek 25.4.1996 - 17.10.1997
Adresa: Leskovická 2661 , Tábor 390 03
člen představenstva Mgr. Zdeněk Zajíček 25.4.1996 - 17.10.1997
Adresa: Přecechtělova 2405/23 , Praha 155 00
člen představenstva ing. Václav Srba 17.10.1997 - 6.10.1999
Adresa: Rytířova 781/7 , Praha 143 00
člen představenstva ing. Alena Háková 17.10.1997 - 6.10.1999
Adresa: Hrnčířská 2141/12 , Cheb 350 02
člen představenstva ing. Josef Huněk 17.10.1997 - 6.10.1999
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
předseda představenstva ing. Oldřich Tobrman 25.4.1996 - 28.3.2002
Adresa: Dyleňská 699/1 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva Mag. Alfred Augustin 6.10.1999 - 21.6.2005
Zánik členství 30.9.2004
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Jan Jokl 17.10.1997 - 29.4.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Čapkova 113/22 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva Mgr. Tomáš Uher 6.10.1999 - 29.4.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Jungmannova 28 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva ing. Zdeněk Kos 6.10.1999 - 29.4.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Letohradská 366/7 , Praha 170 00
předseda představenstva ing. Oldřich Tobrman 28.3.2002 - 29.4.2006
Zánik členství 14.6.2005
Zánik funkce 14.6.2005
Adresa: Na Průhonu 791/5 , Mariánské Lázně 353 01
předseda představenstva Ing. Jan Jokl 29.4.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 4.6.2008
Vznik funkce 14.6.2005
Zánik funkce 4.6.2008
Adresa: Čapkova 113/22 , Mariánské Lázně 353 01
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Tobrman 29.4.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 4.6.2008
Vznik funkce 14.6.2005
Zánik funkce 4.6.2008
Adresa: Na Průhonu 791/5 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva Mgr. Tomáš Uher 29.4.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Jungmannova 28 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Kos 29.4.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Letohradská 366/7 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kos 30.10.2008 - 15.10.2013
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 4.9.2011
Vznik funkce 4.6.2008
Zánik funkce 4.9.2011
Adresa: Letohradská 366/7 , Praha 170 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Uher 30.10.2008 - 15.11.2013
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 4.9.2011
Adresa: Jungmannova 28 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Mag. Alfred Augustin 30.10.2008 - 15.11.2013
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 4.9.2011
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kos 15.10.2013 - 15.11.2013
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 4.9.2011
Vznik funkce 4.6.2008
Zánik funkce 4.9.2011
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
předseda představenstva Zdeněk Kos 15.11.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 26.6.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Tomáš Uher 15.11.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 26.6.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Jungmannova 747/28 , Praha 110 00
člen představenstva Alfred Augustin 15.11.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
předseda představenstva Alfred Augustin 8.10.2014 - 31.1.2018
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 20.6.2017
Vznik funkce 7.7.2014
Zánik funkce 20.6.2017
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Tomáš Uher 8.10.2014 - 31.1.2018
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 20.6.2017
Vznik funkce 7.7.2014
Zánik funkce 20.6.2017
Adresa: Jungmannova 747/28 , Praha 110 00
člen představenstva Miloslav Chadim 8.10.2014 - 31.1.2018
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 20.6.2017
Adresa: Hlavní třída 277/11 , Mariánské Lázně 353 01
Předseda představenstva Alfred Augustin 31.1.2018 - 30.1.2019
Vznik členství 20.6.2017
Vznik funkce 18.7.2017
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00

Dozorčí rada CRISTAL PALACE a. s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Michala Kosová 31.1.2018
Vznik členství 20.6.2017
Vznik funkce 18.7.2017
Adresa: Kotlářka 1259/3 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Monika Dorničáková 25.4.2018
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: 344 , 354 93 Dolní Žandov Česká republika
Člen dozorčí rady Lesia Chadim 2.5.2018
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Boženy Němcové 182 , Velká Hleďsebe 353 01
člen ing. Ludvík Bohánek 1.5.1992 - 31.1.1994
Adresa: 17. listopadu 1253/55 , Cheb 350 02
člen Jiří Pulpán 1.5.1992 - 31.1.1994
Adresa: Palackého 72/75 , Mariánské Lázně 353 01
člen ing. Miroslav Hrbek 31.1.1994 - 25.4.1996
Adresa: p. Františkovy Lázně , 374 01 Střížov 10 Česká republika
člen JUDr. Václav Špot 1.5.1992 - 17.10.1997
Adresa: Hroznatova 486/13 , Mariánské Lázně 353 01
člen Ivana Musilová 31.1.1994 - 17.10.1997
Adresa: Luční 238 , Velká Hleďsebe 353 01
člen doc. ing. Jiří Pokorný 25.4.1996 - 17.10.1997
Adresa: Příběnická 977/8 , Praha 130 00
člen ing. Jan Kovanda 17.10.1997 - 6.10.1999
Adresa: Žižkova 1718 , Tachov 347 01
člen Mgr. Dita Ryšková 17.10.1997 - 6.10.1999
Adresa: Seydlerova 2149/7 , Praha 158 00
člen Paul Putz 6.10.1999 - 11.4.2000
Adresa: Ondříčkova 2167/16 , Praha 130 00
člen Dušan Quis 17.10.1997 - 29.4.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Hroznatova 514/10 , Mariánské Lázně 353 01
člen Mgr. Dita Schautová 6.10.1999 - 29.4.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Volutova 2523 , Praha 5 Česká republika
člen Ing. Aleš Rozmanitý 11.4.2000 - 29.4.2006
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: Borovanského 2208/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Aleš Rozmanitý 29.4.2006 - 17.8.2007
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Borovanského 2208/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Dušan Quis 29.4.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Hroznatova 514/10 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Mgr. Dita Schautová 29.4.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Volutova 2523 , Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Michala Kosová 17.8.2007 - 30.10.2008
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Kotlářka 1259/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Olga Váchalová 30.10.2008 - 18.12.2009
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 29.4.2009
Adresa: Mánesova 625/1 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Mgr. Dita Schautová 30.10.2008 - 15.11.2013
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 4.9.2011
Adresa: Volutová 2523/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady JUDr. Michala Kosová 30.10.2008 - 15.11.2013
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 4.9.2011
Adresa: Kotlářka 1259/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Vladimír Ďuriš 18.12.2009 - 15.11.2013
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 29.7.2012
Adresa: Mánesova 569/4 , Mariánské Lázně 353 01
předseda dozorčí rady Miloslav Chadim 15.11.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 26.6.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Hlavní třída 277/11 , Mariánské Lázně 353 01
místopředseda dozorčí rady Michala Kosová 15.11.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 26.6.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Kotlářka 1259/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Monika Dorničáková 8.10.2014 - 2.11.2016
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Stavbařů 578/12 , Mariánské Lázně 353 01
předseda dozorčí rady Michala Kosová 8.10.2014 - 12.12.2016
Vznik členství 19.6.2014
Vznik funkce 7.7.2014
Adresa: Kotlářka 1259/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Lesja Staňková 15.11.2013 - 31.1.2018
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 20.6.2017
Adresa: Boženy Němcové 182 , Velká Hleďsebe 353 01
člen dozorčí rady Monika Dorničáková 2.11.2016 - 31.1.2018
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 20.6.2017
Adresa: Stavbařů 578/12 , Mariánské Lázně 353 01
předseda dozorčí rady Michala Kosová 12.12.2016 - 31.1.2018
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 20.6.2017
Vznik funkce 7.7.2014
Zánik funkce 20.6.2017
Adresa: Kotlářka 1259/3 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Lesja Staňková 31.1.2018 - 28.3.2018
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Boženy Němcové 182 , Velká Hleďsebe 353 01
Člen dozorčí rady Monika Dorničáková 31.1.2018 - 25.4.2018
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Stavbařů 578/12 , Mariánské Lázně 353 01
Člen dozorčí rady Lesja Chadim 28.3.2018 - 2.5.2018
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Boženy Němcové 182 , Velká Hleďsebe 353 01

Sbírka Listin CRISTAL PALACE a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 202/SL 71 notářský zápis [NZ 184/2015] Krajský soud v Plzni 20.7.2015 13.11.2015 19
B 202/SL 70 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 14.4.2014 19.3.2015 22.7.2015 6
B 202/SL 69 zpráva auditora r. 2013 Krajský soud v Plzni 19.3.2015 22.7.2015 9
B 202/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 18.6.2014 14.7.2014 27.11.2014 24
B 202/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 7.7.2014 19.8.2014 3.11.2014 4
B 202/SL 66 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 7.7.2014 19.8.2014 3.11.2014 3
B 202/SL 65 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 19.6.2014 19.8.2014 3.11.2014 15
B 202/SL 64 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 20.2.2014 20.2.2014 8
B 202/SL 63 zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.2.2014 20.2.2014 8
B 202/SL 62 účetní závěrka [2012]  VZZ Krajský soud v Plzni 12.4.2013 20.2.2014 20.2.2014 6
B 202/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 26.6.2013 25.10.2013 15.11.2013 4
B 202/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 26.6.2013 25.10.2013 15.11.2013 4
B 202/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.6.2013 25.10.2013 15.11.2013 26
B 202/SL 58 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 21.6.2013 7.10.2013 15.11.2013 1
B 202/SL 57 notářský zápis Nz 396/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.6.2013 7.10.2013 15.11.2013 21
B 202/SL 56 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 13.6.2013 21.6.2013 24.6.2013 20
B 202/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 30.4.2012 31.1.2013 31.1.2013 18
B 202/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 24.5.2011 12.1.2012 12.1.2012 14
B 202/SL 53 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 13.6.2011 12.1.2012 12.1.2012 10
B 202/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.6.2011 12.7.2011 13.7.2011 20
B 202/SL 51 zpráva o vztazích - 2009 Krajský soud v Plzni 30.3.2010 25.1.2011 25.1.2011 1
B 202/SL 50 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 15.5.2010 25.1.2011 25.1.2011 7
B 202/SL 49 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 17.5.2010 25.1.2011 25.1.2011 12
B 202/SL 48 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 3.5.2010 25.1.2011 25.1.2011 2
B 202/SL 47 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 3.5.2010 25.1.2011 25.1.2011 4
B 202/SL 46 notářský zápis Nz 124/2010 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 17.6.2010 15.10.2010 15.10.2010 6
B 202/SL 45 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 31.3.2009 28.4.2010 28.4.2010 2
B 202/SL 44 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.3.2009 28.4.2010 28.4.2010 4
B 202/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - výsledky z voleb do DR Krajský soud v Plzni 29.4.2009 15.12.2009 7.1.2010 1
B 202/SL 42 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 4.6.2008 5.11.2008 6.11.2008 3
B 202/SL 41 podpisové vzory - Mgr. Tomáš Uher Krajský soud v Plzni 28.8.2008 5.11.2008 6.11.2008 2
B 202/SL 40 podpisové vzory - Mag. Alfred Augustin Krajský soud v Plzni 28.8.2008 5.11.2008 6.11.2008 2
B 202/SL 39 podpisové vzory - Ing. Zdeněk Kos Krajský soud v Plzni 26.8.2008 5.11.2008 6.11.2008 1
B 202/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - volby do DR Krajský soud v Plzni 27.5.2008 5.11.2008 6.11.2008 2
B 202/SL 37 notářský zápis Nz 143/2008 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 4.6.2008 5.11.2008 6.11.2008 4
B 202/SL 36 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 5.6.2008 8.10.2008 30.10.2008 19
B 202/SL 35 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 8.7.2008 9.7.2008 29
B 202/SL 34 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2007 3.8.2007 17.8.2007 3
B 202/SL 33 zpráva o vztazích - 2006 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 19.7.2007 8.8.2007 1
B 202/SL 32 účetní závěrka 2006, výroční zpráva Krajský soud v Plzni 31.5.2007 19.7.2007 8.8.2007 10
B 202/SL 31 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 31.5.2007 19.7.2007 8.8.2007 9
B 202/SL 30 účetní závěrka 2006-výkaz změn Krajský soud v Plzni 31.5.2007 8.8.2007 8.8.2007 2
B 202/SL 29 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 31.5.2007 19.7.2007 8.8.2007 9
B 202/SL 28 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Plzni 14.6.2006 14.9.2006 19.9.2006 19
B 202/SL 27 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 14.6.2006 14.9.2006 19.9.2006 3
B 202/SL 26 notářský zápis NZ 134/2006 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 14.6.2006 14.9.2006 19.9.2006 4
B 202/SL 25 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 28.4.2006 10.7.2006 11.7.2006 27
B 202/SL 24 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 5.6.2002 21.3.2006 24.3.2006 3
B 202/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 6.3.2006 21.3.2006 24.3.2006 14
B 202/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 13.6.2005 21.3.2006 24.3.2006 2
B 202/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+zpr. auditora Krajský soud v Plzni 29.4.2005 25.7.2005 17.8.2005 33
B 202/SL 20 účetní závěrka 1996-1998 Krajský soud v Plzni 25.7.2005 17.8.2005 33
B 202/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 25.4.2005 17.5.2005 26.5.2005 1
B 202/SL 18 ostatní - zápis MVH Krajský soud v Plzni 20.10.2004 26.4.2005 26.5.2005 2
B 202/SL 17 notářský zápis Nz 260/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 20.10.2004 26.4.2005 26.5.2005 4
B 202/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.12.2004 26.5.2005 19
B 202/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 3.6.2004 28.7.2004 5.8.2004 43
B 202/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 23.3.2003 15.7.2003 22.7.2003 50
B 202/SL 13 notářský zápis NZ 158/2002 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 19.6.2002 31.7.2002 4.9.2002 4
B 202/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 5.6.2002 12.7.2002 4.9.2002 19
B 202/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2001-audit,(závěrky 2000,1999) Krajský soud v Plzni 4.4.2002 12.7.2002 4.9.2002 38
B 202/SL 10 ovládací smlouva -zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 2.4.2002 3.4.2002 24.4.2002 1
B 202/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 11.6.2001 5.11.2001 23.11.2001 20
B 202/SL 8 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 11.6.2001 23.10.2001 14.11.2001 2
B 202/SL 7 výroční zpráva dodatek 2000 Krajský soud v Plzni 18.3.1999 25.9.2001 4.10.2001 6
B 202/SL 6 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 31.12.2000 24.9.2001 4.10.2001 21
B 202/SL 5 notářský zápis, usnesení VH - §210 -NZ 253/97 osv.MVH Krajský soud v Plzni 24.11.1997 8.12.1997 6.5.1998 14
B 202/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 4.7.1997 17.9.1997 17.10.1997 23
B 202/SL 3 notářský zápis -NZ 46/97 osv.VH+stanovy Krajský soud v Plzni 4.7.1997 17.9.1997 17.10.1997 27
B 202/SL 2 notářský zápis -NZ 26/96 osv.VH Krajský soud v Plzni 4.6.1996 21.10.1996 17.10.1997 5
B 202/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CRISTAL PALACE a.s.

IČO (identifikační číslo) 45359172
Jméno CRISTAL PALACE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Mariánské Lázně
Vznik první živnosti: 3.8.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 5

Sídlo CRISTAL PALACE a.s.

Živnosti a provozovny CRISTAL PALACE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní třída 61/66, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1004885377
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Zeyerova 161/3, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1006388770
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Dusíkova 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny 1006388788
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.12.2004

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní třída 61/66, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1004885377
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Zeyerova 161/3, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1006388770
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1992

Živnost č. 3 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Zeyerova 161/3, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1006388770
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Hlavní třída 61/66, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1004885377
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2009

Živnost č. 4 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní třída 61/66, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1004885377
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Zeyerova 161/3, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1006388770
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2009

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Zeyerova 161/3, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1006388770
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Hlavní třída 61/66, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1004885377
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.2014

Živnost č. 6 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování lyžařských vleků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CRISTAL PALACE a.s.

Člen statutárního orgánu Bc.Mgr. Miloslav Chadim
Člen statutárního orgánu Alfred Augustin
Člen statutárního orgánu Tomáš Uher
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Kos

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CRISTAL PALACE a. s.

IČO: 45359172
Firma: CRISTAL PALACE a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Cheb
Základní územní jednotka: Mariánské Lázně
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo CRISTAL PALACE a. s.

Sídlo: Hlavní třída 61/66, Mariánské Lázně 353 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image