Firma CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. IČO 26212242


CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (26212242) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Štětkova 1638/18, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 11. 2000 a je stále aktivní. CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6853
IČO (identifikační číslo osoby) 26212242
Jméno CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.11.2000
Společnost CRIF S.p.A., se sídlem Bologna, Via M. Fantin 1-3, Italská republika, jakožto jediný akcionář společnosti CCB ? Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ 262 12 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853, přijala dne 12. 8. 2008 ve formě notářského zápisu N 459/2008, NZ 426/2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje následujícím způsobem: (a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu umožnění výplaty ve prospěch jediného akcionáře společnosti, kterým je v době přijetí to hoto rozhodnutí společnost CRIF S.p.A. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti ve formě úplaty za akcie vzaté z oběhu (tj. kupní ceny ve smyslu ustanovení § 213c odst. 4 obchodního zákoníku). (b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku v rozsahu 38 600 000 Kč (slovy: třicet osm milionů šest set tisíc korun českých), tj. z částky 53 600 000 Kč (slovy: padesát tři milionů šest set tisíc korun č eských) na částku 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). (c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, který předloží společnost jedinému akcionáři do 1 4 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. (d) Výše úplaty za akcie vzaté z oběhu: Úplata za akcie vzaté z oběhu bude odpovídat jmenovité hodnotě těchto akcií a bude splatná na účet, který jediný akcionář písemně předem oznámí společnosti, nejpozději do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapi tálu (vyplývající z tohoto rozhodnutí) do obchodního rejstříku. Společnost je oprávněna poskytnout jedinému akcionáři úplatu kdykoli dříve, pokud jediný akcionář předloží společnosti akcie brané z oběhu; společnost však neposkytne úplatu přede dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. (e) Lhůta pro předložení listinných akcií: Jediný akcionář je povinen předložit společnosti listinné akcie vzaté z oběhu, a to nejpozději do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu (vyplývající z tohoto rozhodnutí) do obchodního rejstříku, avšak ne dříve než dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2. Představenstvo uskuteční v souladu s právními předpisy veškeré kroky potřebné pro snížení základního kapitálu, včetně vyhotovení a publikace potřebných oznámení a výzev a podání potřebných návrhů na zápis do obchodního rejstříku, a to tak, aby ke sníže ní základního kapitálu společnosti mohlo dojít bez zbytečných průtahů. 14.8.2008 - 4.2.2009
Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o 48 600 000,- Kč z částky 5 000 000,- Kč na částku 53 600 000,- Kč, a to upsáním nových akcií společnost peněžitým vkladem takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 48 600 000,- kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) počet, jmenovitá hodnota, drut, forma a podoba upisovanýchakcií: 486 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč, znějících na jméno, v listinné podobě, c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo jediného akcionáře společnosti na upisování akcií se neuplatní, neboť jediný akcionář společnosti, t.j. společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií, d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti na základě smlouvy podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodnho zákoníku, která musí být uzavřena do 14 kalendářních dnů ode dne, který bude písemně oznámen jedinému akcionáři společnosti představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž uvedená lhůta 14 kalendářních dnů nezačne běžet dříve, než ode dne doručení takového oznámení jedinému akcionáři společnoti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, e) emisní kurs nových akcií: emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 100 000,- Kč, f) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: emisní kurs nových akcií bude splatný ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, emisní kurs bude jediným akcionářem společnosti splacen v plné výši peněžitým vkladem na účet č. 3117000016/7910, vedený u Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka, který za tímto účelem zřídilo představenstvo společnosti. 10.9.2005 - 19.10.2005
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) z částky 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a vyslovila souhlas se započtením peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči akcionářům na splacení emisního krusu takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 400 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 6 stanov společnosti, v listinné podobě; c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnosti MOZART TWO LIMITED, se sídlem 3rd Floor, St. George´s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE, Velká Británie (dále je "MOZART"), společnost CENTRALE RISCHI FINANZIARIA CRIF S.p.A. (ve zkratce CRIF S.p.A.), se sídlem Via Lame 15, 40122 Bologna, Italie (dále jen "CRIF") a společnost TRANS UNION INTERNATIONAL, INC., se sídlem 2711 Centerville Road, Wilmington, okres New Castle, Delaware, 19808, Spojené státy americké, a s hlavním místem podnikání 555 West Adams Street, Chicago, Illinois, 60661, Spojené státy americké (sále jen "Trans Union"), se před rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií; d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku (dále jen "Dohoda o upsání akcií"), která musí být uzavřena do dvou týdnů ode dne, který bude písemně oznámen akcionářům představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o upsání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1 e) emisní kurs nových akicí: emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých); f) souhlas se započtením: připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením; g) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: představenstvo společnosti doručí každému akcionáři společnosti návrh smlouvy o započtení mezi společností a příslušným akcionářem do 7 dnů ode dne uzavření Dohody o upsání akcií; každému akcionáři bude poskytnuta lhůta 7 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení k podpisu návrhu smlouvy o započtení a doručení návrhu smlouvy o započtení do sídla společnosti k jeho podpisu za společnost; h) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: emisní kurs akcií nových bude splatný v lhůtě 14 dnů od uzavření Dohody o upsání akcií; emisní kurs bude splacen započtením následujích pohledávek akcionářů vůči společnost: - pohledávka CRIF ve výši 42 00 EUR (slovy: čtyřicet dva tisíc euro) vzniklá z titulu půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.9.2001 mezi společností, CRIF, Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o.; - pohledávky Trans Union ve výši 42 000 EUR (slovy: čtyřicet dva tisíc euro) vzniklá z titulu půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.9.2001 mezi společnosti CRIF, Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o.; - pohledávka MOZART ve výši 120 000 EUR (slovy: sto dvacet tisíc euro) na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi MOZART a ASPEKT Central Europe Group, a.s. dne 20.3.2002, kterou ASPEKT Central Europe Group, a.s. postoupla na MOZART pohledávku vzniklu v titulu půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.11.2001 mezi společností, CRIF, Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o. (podnik Aspetk Kilcullen s.r.o., včetně práv a povinností ze smlouvy o půjčce ze dne 22.11.2001, byl smlouvou o prodeji podniku převeden s účinností ke dni 1.1.2002 na ASPEKT Central Europe Group, a.s.), proti pohledávkám společností vůči akcionářům na splacení emisního kursu nových akcií v celkové výši 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Kurs EUR vůči Kč bude stanoven dle kursu České národní banky ke dni uzavření Dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku. Podle takto stanoveného kursu měn bude započtena každému akcionáři příslušná část jeho pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu. Zbylá část pohledávky každého upisujícího akcionáře zůstane nadále jeho pohledávkou vůči společnosti. 17.10.2002 - 6.1.2003
Převoditelnost akcií na jméno je omezena. Omezená převoditelnost akcií na jméno spočívá v předkupním právu akcionářů při převodech akcií na jméno. Bližší podmínky převoditelnosti akcií na jméno jsou uvedeny v čl. 6 stanov společnosti. 21.11.2000 - 10.9.2005

Aktuální kontaktní údaje CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Kapitál CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.2.2009
zakladni jmění 53 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.10.2005 - 4.2.2009
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2003 - 19.10.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2000 - 6.1.2003

Akcie CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 4.2.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 486 19.10.2005 - 4.2.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 500 6.1.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 21.11.2000 - 6.1.2003

Sídlo CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Štětkova 1638/18 , Praha 140 00 8.10.2018
Adresa Na Vítězné pláni 1719/4 , Praha 140 00 15.8.2015 - 8.10.2018
Adresa Na Vítězné pláni 1719/4 , Praha 140 00 19.8.2009 - 15.8.2015
Adresa Na příkopě 1096/21 , Praha 110 00 10.3.2004 - 19.8.2009
Adresa Sokolovská 192/79 , Praha 180 00 29.4.2002 - 10.3.2004
Adresa Víta Nejedlého 509/15 , Praha 130 00 21.11.2000 - 29.4.2002

Předmět podnikání CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 10.3.2004 - 19.8.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 29.4.2002 - 19.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 29.4.2002 - 19.8.2009
poskytování software 21.11.2000 - 29.4.2002
poradenství v oblasti software 21.11.2000 - 29.4.2002
poradenství v oblasti hardware 21.11.2000 - 29.4.2002
automatizované zpracování dat 21.11.2000 - 29.4.2002
služby databank 21.11.2000 - 29.4.2002
správa počítačových sítí 21.11.2000 - 29.4.2002

vedení firmy CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Statutární orgán CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Platnost údajů od - do
Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, jednají za Společnost vždy alespoň dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předsedou představenstva. 2.4.2015
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předsedou představenstva společnosti. 10.9.2005 - 2.4.2015
Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. 21.11.2000 - 10.9.2005
místopředseda představenstva Ing. Pavel Finger 9.11.2017
Vznik členství 13.9.2017
Vznik funkce 13.9.2017
Adresa: Služská 534/33 , Praha 182 00
předseda představenstva Carlo Gherardi 13.9.2018
Vznik členství 2.7.2018
Vznik funkce 2.7.2018
Adresa: Via Saragozza 1 , Bologna Italská republika
člen představenstva Loretta Chiusoli 13.9.2018
Vznik členství 2.7.2018
Adresa: Via Leoncavallo 11 , Bologna Italská republika
člen představenstva Mgr. Petr Kučera 21.11.2000 - 6.1.2003
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 7.3.2002
Adresa: 110 00 Praha 1 Česká republika
předseda představenstva Ing. Tomáš Denemark 21.11.2000 - 24.7.2004
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 21.11.2003
Adresa: Plzeňská 165/46 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Libor Novák 21.11.2000 - 24.7.2004
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 21.11.2003
Adresa: Veltruská 599/20 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Denemark 24.7.2004 - 24.6.2005
Vznik členství 21.11.2003
Zánik členství 20.10.2004
Vznik funkce 21.11.2003
Zánik funkce 20.10.2004
Adresa: Plzeňská 165/46 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Libor Novák 24.7.2004 - 24.6.2005
Vznik členství 21.11.2003
Zánik členství 25.3.2005
Vznik funkce 21.11.2003
Zánik funkce 25.3.2005
Adresa: Veltruská 599/20 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Pavel Finger 6.1.2003 - 30.9.2005
Vznik funkce 11.9.2002
Adresa: Navigátorů 615/15 , Praha 161 00
předseda představenstva Mgr. Petr Kučera 24.6.2005 - 19.10.2005
Vznik funkce 20.10.2004
Adresa: Jaromíra Vejvody 1397 , Praha 156 00
člen představenstva Fabrizio Fraboni 30.9.2005 - 8.12.2005
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 14.11.2005
Adresa: Via Volontari della Liberta 20 , Bologna Italská republika
předseda představenstva Mgr. Petr Kučera 19.10.2005 - 8.12.2005
Vznik členství 20.10.2004
Vznik funkce 15.11.2004
Zánik funkce 14.11.2005
Adresa: Jaromíra Vejvody 1397 , Praha 156 00
člen představenstva Fabrizio Arboresi 30.9.2005 - 7.8.2007
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Via del Pratello 2 , Bologna Italská republika
místopředseda představenstva Mgr. Petr Kučera 8.12.2005 - 12.3.2008
Vznik členství 20.10.2004
Zánik členství 20.10.2007
Vznik funkce 14.11.2005
Zánik funkce 20.10.2007
Adresa: Jaromíra Vejvody 1397 , Praha 156 00
člen představenstva Enrico Lodi 30.9.2005 - 28.7.2008
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 27.7.2008
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 27.7.2008
Adresa: Via Otello Selleri 88 , Bologna Italská republika
člen představenstva Leonardo D'amico 30.9.2005 - 28.7.2008
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 27.7.2008
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 27.7.2008
Adresa: Via Cristoforo da Bologna 12 , Bologna Italská republika
člen představenstva Marco Preti 30.9.2005 - 28.7.2008
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 27.7.2008
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 27.7.2008
Adresa: Via Selica 189 , Ravenna Italská republika
předseda představenstva Fabrizio Fraboni 8.12.2005 - 28.7.2008
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 27.7.2008
Vznik funkce 14.11.2005
Zánik funkce 27.7.2008
Adresa: Via Volontari della Liberta 20 , Bologna Italská republika
člen představenstva Ing. Pavel Finger 30.9.2005 - 12.9.2008
Zánik členství 11.9.2008
Vznik funkce 11.9.2005
Adresa: Služská 534/33 , Praha 182 00
člen představenstva Aldo Bruschi 7.8.2007 - 7.12.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Via Del Rondone 18 , Bologna Italská republika
místopředseda představenstva Mgr. Petr Kučera 12.3.2008 - 7.12.2010
Vznik členství 20.10.2007
Zánik členství 20.10.2010
Vznik funkce 20.10.2007
Zánik funkce 20.10.2010
Adresa: Jaromíra Vejvody 1397 , Praha 156 00
předseda představenstva Fabrizio Fraboni 28.7.2008 - 7.12.2010
Vznik členství 28.7.2008
Zánik členství 26.11.2010
Vznik funkce 28.7.2008
Zánik funkce 28.10.2010
Adresa: Via Volontari della Liberta 20 , Bologna Italská republika
člen představenstva Enrico Lodi 28.7.2008 - 7.12.2010
Vznik členství 28.7.2008
Adresa: Via Otello Selleri 88 , Bologna Italská republika
člen představenstva Leonardo D'amico 28.7.2008 - 7.12.2010
Vznik členství 28.7.2008
Zánik členství 26.11.2010
Adresa: Via Cristoforo da Bologna 12 , Bologna Italská republika
člen představenstva Marco Preti 28.7.2008 - 27.7.2011
Vznik členství 28.7.2008
Zánik členství 23.7.2011
Adresa: Via Selica 189 , Ravenna Italská republika
předseda představenstva Enrico Lodi 7.12.2010 - 27.7.2011
Vznik členství 28.7.2008
Zánik členství 28.7.2011
Vznik funkce 28.10.2010
Zánik funkce 22.7.2011
Adresa: Via Otello Selleri 88 , Bologna Italská republika
předseda představenstva Enrico Lodi 27.7.2011 - 27.7.2011
Vznik členství 28.7.2011
Adresa: Via Otello Selleri 88 , Bologna Italská republika
člen představenstva Ing. Pavel Finger 12.9.2008 - 26.9.2011
Vznik členství 12.9.2008
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Služská 534/33 , Praha 182 00
člen představenstva Aldo Bruschi 7.12.2010 - 2.7.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Via Del Rondone 18 , Bologna Italská republika
místopředseda představenstva Mgr. Petr Kučera 7.12.2010 - 13.11.2013
Vznik členství 20.10.2010
Zánik členství 20.10.2013
Vznik funkce 20.10.2010
Zánik funkce 20.10.2013
Adresa: Jaromíra Vejvody 1397 , Praha 156 00
předseda představenstva Sandra Alexia Boninsegna 27.7.2011 - 30.8.2014
Vznik členství 22.7.2011
Zánik členství 22.7.2014
Vznik funkce 22.7.2011
Zánik funkce 22.7.2014
Adresa: Italská republika
Boloňa, Via del Rondone 18
člen představenstva Enrico Lodi 27.7.2011 - 30.8.2014
Vznik členství 28.7.2011
Zánik členství 28.7.2014
Adresa: Via Otello Selleri 88 , Bologna Italská republika
člen představenstva Ing. Pavel Finger 26.9.2011 - 11.2.2015
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 12.9.2014
Adresa: Služská 534/33 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Mgr. Petr Kučera 13.11.2013 - 2.4.2015
Vznik členství 20.10.2013
Zánik členství 28.2.2015
Vznik funkce 20.10.2013
Zánik funkce 28.2.2015
Adresa: Jaromíra Vejvody 1397 , Praha 156 00
člen představenstva Aldo Bruschi 2.7.2013 - 15.8.2015
Vznik členství 24.6.2013
Vznik funkce 24.6.2013
Adresa: Via Del Rondone 18 , Bologna Italská republika
člen představenstva Ing. Pavel Finger 11.2.2015 - 15.8.2015
Vznik členství 12.9.2014
Adresa: Služská 534/33 , Praha 182 00
předseda představenstva Sandra Alexia Boninsegna 30.8.2014 - 9.4.2016
Vznik členství 22.7.2014
Vznik funkce 22.7.2014
Zánik funkce 1.7.2015
Adresa: Via del Rondone 18 , Boloňa Italská republika
člen představenstva Enrico Lodi 30.8.2014 - 9.4.2016
Vznik členství 28.7.2014
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: Via Otello Selleri 88 , San Lazzaro di Savena (BO) Italská republika
člen představenstva Aldo Bruschi 15.8.2015 - 9.4.2016
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 1.7.2015
Vznik funkce 24.6.2013
Zánik funkce 1.7.2015
Adresa: Via Del Rondone 18 , Bologna Italská republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Finger 15.8.2015 - 9.11.2017
Vznik členství 12.9.2014
Zánik členství 12.9.2017
Vznik funkce 1.3.2015
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Služská 534/33 , Praha 182 00
člen představenstva Sandra Alexia Boninsegna 9.4.2016 - 8.2.2018
Vznik členství 22.7.2014
Zánik členství 22.7.2017
Adresa: Via del Rondone 18 , Bologna Italská republika
předseda představenstva Carlo Gherardi 9.4.2016 - 13.9.2018
Vznik členství 1.7.2015
Zánik členství 1.7.2018
Vznik funkce 1.7.2015
Zánik funkce 1.7.2018
Adresa: Via Saragozza 1 , Bologna Italská republika
člen představenstva Loretta Chiusoli 9.4.2016 - 13.9.2018
Vznik členství 1.7.2015
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: Via Leoncavallo 11 , Bologna Italská republika

Dozorčí rada CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marco Berti 9.4.2016
Vznik členství 27.7.2015
Adresa: Vicolo Santa Croce 21 , Ferrara Italská republika
předseda dozorčí rady Maria Cristina Carpaneda 9.4.2016
Vznik členství 27.2.2015
Vznik funkce 1.7.2015
Adresa: Via Calori 5 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady Stefania Negrini 9.4.2016
Vznik členství 30.6.2015
Adresa: Via Pomponazzi 13 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady JUDr. Václav Školout 21.11.2000 - 10.3.2004
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Na nivách 913/27 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Larry K. Howell Dat.nar. 23.května 1942 21.11.2000 - 24.6.2005
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 5.5.2005
Adresa: Via Saragozza 63 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady Enda Padraig O'coineen 10.3.2004 - 24.6.2005
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 9.5.2005
Adresa: 12 Rosmeen Gardens , Dun Loaghaire Irsko
předseda dozorčí rady Fabrizio Fraboni 21.11.2000 - 10.9.2005
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 27.7.2005
Adresa: Italská republika
Via Volontari della Liberta No. 20/3, San Giorgo di Piano,Bologna,
člen dozorčí rady Carlo Gherardi 24.6.2005 - 30.9.2005
Vznik funkce 5.5.2005
Zánik funkce 27.7.2005
Adresa: Via Saragozza 1 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady Roberto Parlangeli 10.9.2005 - 23.3.2010
Zánik členství 26.2.2010
Vznik funkce 27.7.2005
Adresa: Via Anna Frank 9 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady Marco Berti 10.9.2005 - 7.12.2010
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 27.7.2010
Adresa: Via G. Compagnoni 126 , Ferrara Italská republika
předseda dozorčí rady Carlo Gherardi 30.9.2005 - 7.12.2010
Vznik členství 5.5.2005
Zánik členství 3.5.2010
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 3.5.2010
Adresa: Via Saragozza 1 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady Marco Berti 7.12.2010 - 7.12.2010
Vznik členství 27.7.2010
Adresa: Via G. Compagnoni 126 , Ferrara Italská republika
člen dozorčí rady Maria Cristina Carpaneda 23.3.2010 - 15.8.2015
Vznik členství 26.2.2010
Zánik členství 26.2.2015
Adresa: Italská republika
Bologna, Via San Felice 141
předseda dozorčí rady Carlo Gherardi 7.12.2010 - 15.8.2015
Vznik členství 3.5.2010
Zánik členství 3.5.2015
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 3.5.2015
Adresa: Via Saragozza 1 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady Marco Berti 7.12.2010 - 15.8.2015
Vznik členství 27.7.2010
Adresa: Vicolo Santa Croce 21 , Ferrara Italská republika
člen dozorčí rady Marco Berti 15.8.2015 - 9.4.2016
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 27.7.2015
Adresa: Vicolo Santa Croce 21 , Ferrara Italská republika
předseda dozorčí rady Carlo Gherardi 15.8.2015 - 9.4.2016
Vznik členství 4.5.2015
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 4.5.2015
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Via Saragozza 1 , Bologna Italská republika
člen dozorčí rady Maria Cristina Carpaneda 15.8.2015 - 9.4.2016
Vznik členství 27.2.2015
Adresa: Via Calori 5 , Bologna Italská republika

Sbírka Listin CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6853/SL 98 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.5.2015 29.5.2015 28
B 6853/SL 97 notářský zápis [NZ 53/2015] Městský soud v Praze 28.1.2015 6.3.2015 7.4.2015 11
B 6853/SL 96 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 2.2.2015 6.3.2015 7.4.2015 1
B 6853/SL 95 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.9.2014 5.1.2015 13.2.2015 1
B 6853/SL 94 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.2.2015 13.2.2015 44
B 6853/SL 93 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.1.2015 3.2.2015 44
B 6853/SL 92 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 902/2014] Městský soud v Praze 17.9.2014 27.10.2014 15.12.2014 25
B 6853/SL 91 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 28.7.2014 5.8.2014 9.9.2014 1
B 6853/SL 90 ostatní zápis z DR - volba čl. předstvaenstva Městský soud v Praze 22.7.2014 5.8.2014 9.9.2014 1
B 6853/SL 89 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.6.2014 2.8.2014 27
B 6853/SL 88 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.12.2013 10.1.2014 31
B 6853/SL 87 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 18.10.2013 12.11.2013 4.12.2013 1
B 6853/SL 86 ostatní zápis DR/odvolání a jmenování předs. Městský soud v Praze 14.6.2013 26.6.2013 4.7.2013 1
B 6853/SL 85 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.5.2013 4.6.2013 24
B 6853/SL 84 notářský zápis NZ 15/2013 Městský soud v Praze 14.1.2013 14.1.2013 7.2.2013 76
B 6853/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.10.2012 23.10.2012 41
B 6853/SL 82 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.9.2012 6.10.2012 6
B 6853/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.12.2011 2.1.2012 41
B 6853/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.9.2011 24.10.2011 1
B 6853/SL 79 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 5.9.2011 24.10.2011 1
B 6853/SL 78 ostatní - zápis z představensva Městský soud v Praze 22.7.2011 9.9.2011 1
B 6853/SL 77 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 22.7.2011 9.9.2011 2
B 6853/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2011 9.9.2011 3
B 6853/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2011 9.9.2011 3
B 6853/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.12.2010 30.12.2010 40
B 6853/SL 74 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.11.2010 28.12.2010 7
B 6853/SL 73 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 531/2010 Městský soud v Praze 29.11.2010 28.12.2010 30
B 6853/SL 72 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 26.11.2010 28.12.2010 1
B 6853/SL 71 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 20.10.2010 28.12.2010 1
B 6853/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.11.2010 28.12.2010 1
B 6853/SL 69 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 28.10.2010 28.12.2010 2
B 6853/SL 68 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 20.10.2010 28.12.2010 1
B 6853/SL 67 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 24.6.2010 28.12.2010 1
B 6853/SL 66 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.7.2010 28.12.2010 2
B 6853/SL 65 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.5.2010 28.12.2010 2
B 6853/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.12.2010 28.12.2010 40
B 6853/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.10.2010 16.10.2010 23
B 6853/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 21.5.2010 25.5.2010 38
B 6853/SL 60 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 26.2.2010 29.3.2010 1
B 6853/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.8.2009 27.10.2009 20
B 6853/SL 58 notářský zápis NZ 164/2009 Městský soud v Praze 10.8.2009 27.10.2009 8
B 6853/SL 57 ostatní -zpr.představenstva k ÚZ Městský soud v Praze 24.3.2009 30.6.2009 16.7.2009 2
B 6853/SL 56 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.6.2009 16.7.2009 14
B 6853/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.6.2009 16.7.2009 22
B 6853/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.2.2009 7.2.2009 45
B 6853/SL 53 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 17.6.2008 8.9.2008 2
B 6853/SL 52 ostatní -zvláštní část zápisu jed.DR Městský soud v Praze 17.6.2008 8.9.2008 2
B 6853/SL 50 notářský zápis NZ 426/2008 Městský soud v Praze 12.8.2008 14.8.2008 15.8.2008 14
B 6853/SL 51 podpisové vzory +čest.prohl. 4x Městský soud v Praze 17.6.2008 28.7.2008 24
B 6853/SL 49 ostatní - zpráva předst./bez data/ Městský soud v Praze 19.6.2008 30.6.2008 1
B 6853/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.6.2008 30.6.2008 26
B 6853/SL 47 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 26.3.2008 19.6.2008 30.6.2008 7
B 6853/SL 46 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 20.10.2007 14.3.2008 2
B 6853/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.8.2007 21.11.2007 2
B 6853/SL 44 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.6.2007 4.10.2007 2
B 6853/SL 43 ostatní -vzdání se fun./F.Arboresi/ Městský soud v Praze 28.6.2007 4.10.2007 1
B 6853/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 23.7.2007 23.7.2007 42
B 6853/SL 41 účetní závěrka r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 21.12.2006 21.12.2006 29
B 6853/SL 40 ostatní -usnesení MS Městský soud v Praze 19.12.2005 12.1.2006 13.1.2006 0
B 6853/SL 39 posudek znalce č.206/12/05 Městský soud v Praze 11.1.2006 12.1.2006 13.1.2006 0
B 6853/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.11.2005 30.12.2005 0
B 6853/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.11.2005 30.12.2005 0
B 6853/SL 36 ostatní -záp.ze zas.předst. Městský soud v Praze 14.11.2005 30.12.2005 0
B 6853/SL 35 účetní uzávěrky, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 24.11.2005 28.11.2005 28
B 6853/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.10.2005 25.10.2005 27.10.2005 0
B 6853/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2005 19.10.2005 0
B 6853/SL 32 ostatní záp.z DR(volba členů předst) Městský soud v Praze 11.9.2005 19.10.2005 0
B 6853/SL 31 podpisové vzory +záp.z DR Městský soud v Praze 27.7.2005 19.10.2005 0
B 6853/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 13.10.2005 40
B 6853/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.7.2005 4.10.2005 0
B 6853/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ487/2005 Městský soud v Praze 27.7.2005 4.10.2005 0
B 6853/SL 26 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 6.5.2005 25.7.2005 0
B 6853/SL 24 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 25.3.2005 25.7.2005 0
B 6853/SL 21 ostatní -zápis ze zased.DR Městský soud v Praze 20.10.2004 25.7.2005 0
B 6853/SL 20 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 15.11.2004 25.7.2005 0
B 6853/SL 18 výroční zpráva za rok 2003 Městský soud v Praze 8.11.2004 15.11.2004 0
B 6853/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2003 20.4.2004 0
B 6853/SL 15 notářský zápis NZ 367/2003 Městský soud v Praze 18.6.2003 20.4.2004 0
B 6853/SL 14 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 18.6.2003 20.4.2004 0
B 6853/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.9.2002 30.1.2003 0
B 6853/SL 11 ostatní zápis zased.DR/7.3.02/11.9.02/ Městský soud v Praze 30.1.2003 0
B 6853/SL 10 notářský zápis NZ451/2002 Městský soud v Praze 11.7.2002 4.12.2002 0
B 6853/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 610/2001 Městský soud v Praze 17.12.2001 26.8.2002 0
B 6853/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.2.2002 26.8.2002 0
B 6853/SL 7 účetní závěrka výr. zpráva + audit r. 2001 Městský soud v Praze 6.8.2002 7.8.2002 0
B 6853/SL 6 výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.7.2001 27.9.2001 0
B 6853/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.1.2001 17.1.2001 17.1.2001 0
B 6853/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.10.2000 21.11.2000 0
B 6853/SL 3 notářský zápis NZ 148/2000 Městský soud v Praze 23.10.2000 21.11.2000 0
B 6853/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.7.2000 21.11.2000 0
B 6853/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis -NZ101/2000 Městský soud v Praze 21.7.2000 21.11.2000 0
B 6853/SL 19 ostatní zápis ze zased.předst.+ DR Městský soud v Praze 21.11.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26212242
Jméno CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.11.2000
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Živnosti a provozovny CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Štětkova 1638/18, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012525881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.5.2017

Živnost č. 2 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poradenství v oblasti hardware

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2000
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 4 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenství v oblasti software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2000
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 6 Služby databank

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2000
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 7 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2000
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Člen statutárního orgánu LORETTA CHIUSOLI
Člen statutárního orgánu CARLO GHERARDI
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Finger

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

IČO: 26212242
Firma: CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 21.11.2000

Sídlo CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
tracking image