Hlavní navigace

FIRMA Credo Ventures a.s. IČO: 28538137

Credo Ventures a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Credo Ventures a.s. (28538137) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karlovo náměstí 2097/10, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 2009 a je stále aktivní. Credo Ventures a.s. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o Credo Ventures a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Credo Ventures a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Credo Ventures a.s.

Soud: Městský soud v Praze 2. 3. 2009
Spisová značka: B 15102
IČO (identifikační číslo osoby): 28538137
Jméno: Credo Ventures a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.3.2009
Zapsána dne: 2.3.2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.5.2014
Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 22.5.2014 došlo ke změně stanov společnosti, kdy na základě článku 25. stanov je představenstvo pověřeno zvýšením základního kapitálu společnosti, za následujících podmínek: a)ke zvýšení dojde upisováním nových akcií, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40,-- Kč b)základní kapitál bude zvýšen nejvýše o 480.000,-- Kč, c)v případě, že dojde ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce je oprávněna rozhodnout dozorčí rada d)v rámci tohoto pověření je představenstvo oprávněno zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celkové částka zvýšení 480.000,-- Kč. Pověření představenstvu ke zvýšení základního kapitálu je uděleno na dobu 5 let, tj. do 22.5.2019. 28.5.2014
Valná hromada společnosti konané dne 22.5.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje, o částku ve výši 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 4.400.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista tisíc k orun českých) na částku ve výši 4.640.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šestset čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, budou vydány v listinné podobě, v počtu 6.000 (šesti tisíc ) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40,-- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs ve výši 500,-- Kč (pět set korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 40,-- Kč (čtyřicet korun českých), tedy celkový emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů akcií činí 3.000.000,-- Kč (tři miliony korun českýc h). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích je vyloučeno. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24704415, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, zapsaná v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313 (dále jen předem určený zájemce). Předem určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou, kterou uzavírá se společností, kdy podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 5, Křížová 4/2598, PSČ 150 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet v den konání valné hromady a skončí po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu, a to elektronicky na emailovou adresu, kterou předem určený zájemce představenstvu sdělil. Přílohou tohoto oznámení bude ná vrh smlouvy na upsání akciíl Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 30 (třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) bude uhrazen na účet 2011510056/6000 vedený u PPF Banka a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona o obcho dních korporacích. Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií bude splacen do 30 dnů (třiceti) ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 28.5.2014 - 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.5.2014 - 16.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 28.5.2014 - 16.6.2017
Základní kapitál obchodní společnosti Credo Ventures a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, IČO 285 38 137, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability obchodní společnosti a její důvěryhodnost vůči investorům. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), tedy z částky 4.160.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) na částku 4.400.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 6 kusů (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 a 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři obchodní společnosti Credo Ventures a.s. vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií obchodní společnos ti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu obchodní společnosti; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, tj. Praha 5 - Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, oznámí písemně akcionáři či akcionářům počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jim zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat nále žitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit patnáct (15) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcí. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřen a nedojde-li k naplnění rozv azovací podmínky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) připadá podíl na 1/104 (slovy: jedna lomeno jedno sto čtyři) nové akcie s tím, že dosavadní akcionář společnost ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, K ERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, jako vlastník 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) upíše všec h 6 (slovy: šest) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých); - emisní kurs bude 270.000,- Kč na každou takto upisovanou akcii; - emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrované v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547; - emisní kurs 6 (slovy: šesti) kusů akcií v celkové hodnotě 1.620.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých) bude dosavadním akcionářem společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, celý splacen do 15 dnů (slovy: patnácti dnů) od upsání akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku na zvláštní účet vedený u PPF banka a.s., zřízený na firmu společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, za účelem splacení emisního kursu akcií; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to z 104 (slovy: jednoho sta čtyř) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na 110 (slovy: jedno sto deset) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). 7.12.2012 - 20.12.2012
Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 14.4.2010 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje, o částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) s emisním ážiem ve výši 840.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) tedy zákla dní kapitál se zvyšuje z částky 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 4.160.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony jednosto šedesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 4 (čty ř) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs jedné akcie ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), kdy částka ve výši 210.000,-- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) představuje emisní ážio. Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Pavlu Šťovíčkovi, r.č. 730722/0514, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00 (dále jen ?upisovatel?). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 1, Nové Město, Klimentská 50/1443, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude čini t 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet č. 2011510013/6000 vedený u PPF banky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 20.4.2010 - 11.5.2010
Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle ů 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 14.7.2009 - 14.7.2009
Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 14.7.2009 - 6.11.2009

Kapitál Credo Ventures a.s.

Základní kapitál 4 640 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.7.2014
Základní kapitál 4 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2012  - 7.7.2014
Základní kapitál 4 160 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.5.2010  - 20.12.2012
Základní kapitál 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2009  - 11.5.2010
Základní kapitál 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.3.2009  - 6.11.2009

Akcie Credo Ventures a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 40 Kč 116 000 7.7.2014
Kmenové akcie na jméno 40 Kč 110 000 28.5.2014  - 7.7.2014
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 110 20.12.2012  - 28.5.2014
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 104 11.5.2010  - 20.12.2012
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 100 6.11.2009  - 11.5.2010
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 75 2.3.2009  - 6.11.2009

Sídlo Credo Ventures a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Karlovo náměstí 2097/10, Praha 12000, Česká republika 1.10.2015
Adresa: Křížová 2598/4, Praha 5 15000, Česká republika 16.10.2012 - 1.10.2015
Adresa: Lomnického 1705/7, Praha 4 14000, Česká republika 5.5.2011 - 16.10.2012
Adresa: Klimentská 50/1443, Praha 1 11000, Česká republika 6.11.2009 - 5.5.2011
Adresa: V Tůních 1770/10, Praha 2 12000, Česká republika 2.3.2009 - 6.11.2009

Předmět podnikání Credo Ventures a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.3.2009

Vedení firmy Credo Ventures a.s.

Statutární orgán Credo Ventures a.s.

člen představenstva Jan Habermann
Ve funkci od 28.5.2014
Adresa Nad Řekou 1885, 25801 Vlašim
předseda představenstva Ondřej Bartoš
Ve funkci od 28.5.2014
Adresa Janáčkovo nábřeží 1072/29, 15000 Praha 5
předseda představenstva Ondřej Bartoš
Ve funkci od 28.5.2014
Adresa Janáčkovo nábřeží 1072/29, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Vladislav Jež
Ve funkci od 28.5.2014
Adresa Filmařská 1155/23, 15200 Praha
předseda představenstva Ondřej Bartoš
Ve funkci od 2.3.2009 do 28.5.2014
Adresa Janáčkovo nábřeží 1072/29, 15000 Praha 5
člen představenstva Vladislav Jež
Ve funkci od 9.8.2011 do 28.5.2014
Adresa Filmařská 1155/23, 15200 Praha 5
člen představenstva Jan Habermann
Ve funkci od 12.1.2014 do 28.5.2014
Adresa Nad Řekou 1885, 25801 Vlašim
člen představenstva Jan Habermann
Ve funkci od 5.5.2011 do 12.1.2014
Adresa Nad Řekou 1885, 25801 Vlašim
člen představenstva Tomáš Orlík
Ve funkci od 5.5.2011 do 9.8.2011
Adresa Hořejšího 1912, 19016 Praha 9
člen představenstva Tomáš Orlík
Ve funkci od 14.7.2009 do 5.5.2011
Adresa Meruňková 3246/6, 10600 Praha 10
člen představenstva Jan Habermann
Ve funkci od 20.4.2010 do 5.5.2011
Adresa Preslova 1269/17, 15000 Praha 5
člen představenstva Wei-Hai Chu
Ve funkci od 2.3.2009 do 20.4.2010
Adresa V Sídlišti 436, 16000 Praha 6
člen představenstva Jan Habermann
Ve funkci od 9.3.2009 do 20.4.2010
Adresa Preslova 17/269, 15000 Praha 5
člen představenstva Jan Hebermann
Ve funkci od 2.3.2009 do 9.3.2009
Adresa Preslova 17/269, 15000 Praha 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Credo Ventures a.s.

IČO (identifikační číslo): 28538137
Jméno: Credo Ventures a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 2. 3. 2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Živnosti Credo Ventures a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 3. 2009

Statutární orgán Credo Ventures a.s.

Člen statutárního orgánu: Jan Habermann
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladislav Jež
Člen statutárního orgánu: Ondřej Bartoš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Credo Ventures a.s.

IČO: 28538137
Firma: Credo Ventures a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 2. 3. 2009

Sídlo Credo Ventures a.s.

Sídlo: Karlovo náměstí 2097/10, Praha 12000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení