Firma Credo Ventures a.s. IČO 28538137


Credo Ventures a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Credo Ventures a.s. (28538137) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karlovo náměstí 2097/10, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 2009 a je stále aktivní. Credo Ventures a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Credo Ventures a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Credo Ventures a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Credo Ventures a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Credo Ventures a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Credo Ventures a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15102
IČO (identifikační číslo osoby) 28538137
Jméno Credo Ventures a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.3.2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.5.2014
Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 22.5.2014 došlo ke změně stanov společnosti, kdy na základě článku 25. stanov je představenstvo pověřeno zvýšením základního kapitálu společnosti, za následujících podmínek: a)ke zvýšení dojde upisováním nových akcií, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40,-- Kč b)základní kapitál bude zvýšen nejvýše o 480.000,-- Kč, c)v případě, že dojde ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce je oprávněna rozhodnout dozorčí rada d)v rámci tohoto pověření je představenstvo oprávněno zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celkové částka zvýšení 480.000,-- Kč. Pověření představenstvu ke zvýšení základního kapitálu je uděleno na dobu 5 let, tj. do 22.5.2019. 28.5.2014
Valná hromada společnosti konané dne 22.5.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje, o částku ve výši 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 4.400.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista tisíc k orun českých) na částku ve výši 4.640.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šestset čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, budou vydány v listinné podobě, v počtu 6.000 (šesti tisíc ) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40,-- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs ve výši 500,-- Kč (pět set korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 40,-- Kč (čtyřicet korun českých), tedy celkový emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů akcií činí 3.000.000,-- Kč (tři miliony korun českýc h). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích je vyloučeno. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24704415, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, zapsaná v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313 (dále jen předem určený zájemce). Předem určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou, kterou uzavírá se společností, kdy podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 5, Křížová 4/2598, PSČ 150 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet v den konání valné hromady a skončí po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu, a to elektronicky na emailovou adresu, kterou předem určený zájemce představenstvu sdělil. Přílohou tohoto oznámení bude ná vrh smlouvy na upsání akciíl Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 30 (třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) bude uhrazen na účet 2011510056/6000 vedený u PPF Banka a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona o obcho dních korporacích. Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií bude splacen do 30 dnů (třiceti) ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 28.5.2014 - 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.5.2014 - 16.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 28.5.2014 - 16.6.2017
Základní kapitál obchodní společnosti Credo Ventures a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, IČO 285 38 137, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability obchodní společnosti a její důvěryhodnost vůči investorům. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), tedy z částky 4.160.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) na částku 4.400.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 6 kusů (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 a 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři obchodní společnosti Credo Ventures a.s. vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií obchodní společnos ti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu obchodní společnosti; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, tj. Praha 5 - Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, oznámí písemně akcionáři či akcionářům počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jim zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat nále žitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit patnáct (15) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcí. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřen a nedojde-li k naplnění rozv azovací podmínky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) připadá podíl na 1/104 (slovy: jedna lomeno jedno sto čtyři) nové akcie s tím, že dosavadní akcionář společnost ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, K ERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, jako vlastník 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) upíše všec h 6 (slovy: šest) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých); - emisní kurs bude 270.000,- Kč na každou takto upisovanou akcii; - emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrované v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547; - emisní kurs 6 (slovy: šesti) kusů akcií v celkové hodnotě 1.620.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých) bude dosavadním akcionářem společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, celý splacen do 15 dnů (slovy: patnácti dnů) od upsání akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku na zvláštní účet vedený u PPF banka a.s., zřízený na firmu společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, za účelem splacení emisního kursu akcií; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to z 104 (slovy: jednoho sta čtyř) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na 110 (slovy: jedno sto deset) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). 7.12.2012 - 20.12.2012
Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 14.4.2010 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje, o částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) s emisním ážiem ve výši 840.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) tedy zákla dní kapitál se zvyšuje z částky 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 4.160.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony jednosto šedesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 4 (čty ř) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs jedné akcie ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), kdy částka ve výši 210.000,-- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) představuje emisní ážio. Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Pavlu Šťovíčkovi, r.č. 730722/0514, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00 (dále jen ?upisovatel?). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 1, Nové Město, Klimentská 50/1443, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude čini t 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet č. 2011510013/6000 vedený u PPF banky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 20.4.2010 - 11.5.2010
Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle ů 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 14.7.2009 - 14.7.2009
Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 14.7.2009 - 6.11.2009

Aktuální kontaktní údaje Credo Ventures a.s.

Kapitál Credo Ventures a.s.

zakladni jmění 4 640 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.7.2014
zakladni jmění 4 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2012 - 7.7.2014
zakladni jmění 4 160 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.5.2010 - 20.12.2012
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2009 - 11.5.2010
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.3.2009 - 6.11.2009

Akcie Credo Ventures a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 40 Kč 116 000 7.7.2014
Kmenové akcie na jméno 40 Kč 110 000 28.5.2014 - 7.7.2014
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 110 20.12.2012 - 28.5.2014
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 104 11.5.2010 - 20.12.2012
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 100 6.11.2009 - 11.5.2010
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 75 2.3.2009 - 6.11.2009

Sídlo Credo Ventures a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Karlovo náměstí 2097/10 , Praha 120 00 1.10.2015
Adresa Křížová 2598/4 , Praha 150 00 16.10.2012 - 1.10.2015
Adresa Lomnického 1705/7 , Praha 140 00 5.5.2011 - 16.10.2012
Adresa Klimentská 1443/50 , Praha 110 00 6.11.2009 - 5.5.2011
Adresa V tůních 1770/10 , Praha 120 00 2.3.2009 - 6.11.2009

Předmět podnikání Credo Ventures a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.3.2009

vedení firmy Credo Ventures a.s.

Statutární orgán Credo Ventures a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 28.5.2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 2.3.2009 - 28.5.2014
předseda představenstva Ondřej Bartoš 28.5.2014
Vznik členství 22.5.2014
Vznik funkce 22.5.2014
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1072/29 , Praha 150 00
člen představenstva Jan Habermann 28.5.2014
Vznik členství 22.5.2014
Adresa: Nad Řekou 1885 , Vlašim 258 01
člen představenstva Ing. Vladislav Jež 28.5.2014
Vznik členství 22.5.2014
Adresa: Filmařská 1155/23 , Praha 152 00
člen představenstva Jan Hebermann 2.3.2009 - 9.3.2009
Vznik členství 2.3.2009
Adresa: Preslova 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Weihai Chu 2.3.2009 - 20.4.2010
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 1.3.2010
Adresa: V sídlišti 436 , Praha 164 00
člen představenstva Jan Habermann 9.3.2009 - 20.4.2010
Vznik členství 2.3.2009
Adresa: Preslova 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Tomáš Orlík 14.7.2009 - 5.5.2011
Vznik členství 8.7.2009
Adresa: Meruňková 3246/6 , Praha 106 00
člen představenstva Jan Habermann 20.4.2010 - 5.5.2011
Vznik členství 2.3.2009
Adresa: Preslova 1269/17 , Praha 150 00
člen představenstva Tomáš Orlík 5.5.2011 - 9.8.2011
Vznik členství 8.7.2009
Zánik členství 16.7.2011
Adresa: Hořejšího 1912 , Praha 190 16
člen představenstva Jan Habermann 5.5.2011 - 12.1.2014
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Nad Řekou 1885 , Vlašim 258 01
předseda představenstva Ondřej Bartoš 2.3.2009 - 28.5.2014
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 22.5.2014
Vznik funkce 2.3.2009
Zánik funkce 22.5.2014
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1072/29 , Praha 150 00
člen představenstva Vladislav Jež 9.8.2011 - 28.5.2014
Vznik členství 16.7.2011
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Filmařská 1155/23 , Praha 152 00
člen představenstva Jan Habermann 12.1.2014 - 28.5.2014
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Nad Řekou 1885 , Vlašim 258 01

Dozorčí rada Credo Ventures a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Vyhnálek 7.7.2014
Vznik členství 22.5.2014
Adresa: Finkovská 1662/5 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Andrej Kiska 16.6.2017
Vznik členství 6.6.2017
Vznik funkce 6.6.2017
Adresa: Ústecko-Orlická 3300/25 , 5801 Poprad Slovenská republika
člen dozorčí rady Aleš Ducháč 16.6.2017
Vznik členství 6.6.2017
Vznik funkce 6.6.2017
Adresa: Rybova 1538/8 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Šťovíček 2.3.2009 - 11.5.2010
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 2.3.2010
Vznik funkce 2.3.2009
Zánik funkce 2.3.2010
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Nielsen 2.3.2009 - 11.5.2010
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 2.3.2010
Adresa: Patočkova 5/10 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Eduard Míka 2.3.2009 - 11.5.2010
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 2.3.2010
Adresa: Oblouková 206 , Ohrobec 252 45
člen dozorčí rady Ing. Eduard Míka 11.5.2010 - 27.11.2013
Vznik členství 3.3.2010
Adresa: Oblouková 206 , Ohrobec 252 45
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Šťovíček 11.5.2010 - 1.4.2014
Vznik členství 3.3.2010
Vznik funkce 3.3.2010
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Nielsen 11.5.2010 - 1.4.2014
Vznik členství 3.3.2010
Adresa: Patočkova 5/10 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Eduard Míka 27.11.2013 - 1.4.2014
Vznik členství 3.3.2010
Adresa: Oblouková 206 , Ohrobec 252 45
předseda dozorčí rady Pavel Šťovíček 1.4.2014 - 7.7.2014
Vznik členství 10.12.2013
Zánik členství 22.5.2014
Vznik funkce 10.12.2013
Zánik funkce 22.5.2014
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
člen Jan Vyhnálek 1.4.2014 - 7.7.2014
Vznik členství 10.12.2013
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Finkovská 1662/5 , Praha 160 00
člen Tomáš Nielsen 1.4.2014 - 7.7.2014
Vznik členství 10.12.2013
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Chotovická 1788/16 , Praha 182 00
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Nielsen 7.7.2014 - 22.8.2014
Vznik členství 22.5.2014
Adresa: Chotovická 1788/16 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Šťovíček 7.7.2014 - 16.6.2017
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 6.6.2017
Vznik funkce 22.5.2014
Zánik funkce 6.6.2017
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Nielsen 22.8.2014 - 16.6.2017
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 6.6.2017
Zánik funkce 6.6.2017
Adresa: Ve Dvoře 770 , Líbeznice 250 65

Sbírka Listin Credo Ventures a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15102/SL 30 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 11.11.2015 12.11.2015 2
B 15102/SL 29 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 11.11.2015 12.11.2015 4
B 15102/SL 28 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.11.2015 12.11.2015 4
B 15102/SL 27 účetní závěrka [2013] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 11.11.2015 12.11.2015 2
B 15102/SL 24 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 354/2014 Městský soud v Praze 22.5.2014 29.5.2014 4.6.2014 32
B 15102/SL 23 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 22.5.2014 29.5.2014 4.6.2014 12
B 15102/SL 22 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 22.5.2014 29.5.2014 4.6.2014 1
B 15102/SL 21 stanovy společnosti k 01.01.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 5.11.2013 8.11.2013 9
B 15102/SL 20 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 30.10.2013 6.11.2013 7
B 15102/SL 19 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 30.10.2013 6.11.2013 11
B 15102/SL 18 notářský zápis NZ 635/2012 Městský soud v Praze 16.11.2012 27.11.2012 10.12.2012 11
B 15102/SL 17 účetní závěrka r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2011 4.7.2011 7
B 15102/SL 16 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 1.6.2010 29.6.2011 4.7.2011 7
B 15102/SL 15 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 12.4.2011 29.6.2011 4.7.2011 7
B 15102/SL 14 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.6.2011 4.7.2011 6
B 15102/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2010 22.11.2010 22.11.2010 8
B 15102/SL 12 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.3.2010 28.4.2010 7
B 15102/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2010 28.4.2010 10
B 15102/SL 10 notářský zápis NZ 280/2010 Městský soud v Praze 14.4.2010 28.4.2010 16
B 15102/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.7.2009 17.7.2009 20.7.2009 1
B 15102/SL 4 notářský zápis NZ 468/2009 Městský soud v Praze 8.7.2009 17.7.2009 20.7.2009 12
B 15102/SL 3 stanovy společnosti - úplné zění Městský soud v Praze 8.7.2009 17.7.2009 20.7.2009 9
B 15102/SL 9 zakladatelské dokumenty - úplné znění Městský soud v Praze 8.7.2009 16.7.2009 9
B 15102/SL 8 notářský zápis NZ 468/2009 Městský soud v Praze 8.7.2009 16.7.2009 14
B 15102/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.7.2009 16.7.2009 1
B 15102/SL 2 podpisové vzory (3x) Městský soud v Praze 4.2.2009 24.2.2009 3
B 15102/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 63/2009 Městský soud v Praze 4.2.2009 24.2.2009 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Credo Ventures a.s.

IČO (identifikační číslo) 28538137
Jméno Credo Ventures a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 2.3.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Credo Ventures a.s.

Živnosti a provozovny Credo Ventures a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.3.2009

Statutární orgán Credo Ventures a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladislav Jež
Člen statutárního orgánu Jan Habermann
Člen statutárního orgánu Ondřej Bartoš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Credo Ventures a.s.

IČO: 28538137
Firma: Credo Ventures a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.3.2009

Sídlo Credo Ventures a.s.

Sídlo: Karlovo náměstí 2097/10, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Poradenství v oblasti řízení
tracking image