Firma CREDITEX HOLDING, a.s. IČO 16193938


CREDITEX HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CREDITEX HOLDING, a.s. (16193938) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U vysočanského pivovaru 701/3, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1991 a je stále aktivní. CREDITEX HOLDING, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CREDITEX HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CREDITEX HOLDING, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CREDITEX HOLDING, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CREDITEX HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CREDITEX HOLDING, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 753
IČO (identifikační číslo osoby) 16193938
Jméno CREDITEX HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.5.1991
1. Základní kapitál obchodní společnosti CREDITEX HOLDING, a.s. se sníží o částku 5.450.000,- Kč (slovy pět milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) ze současné výše 1.090.000.000,- Kč (slovy jedna miliarda devadesát milionů korun českých) na novou celkovou výši 1.084.550.000,- Kč (slovy jedna miliarda osmdesát čtyři milionů pět set padesát tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je rozdělení přebytečného provozního kapitálu mezi akcionáře. 2. Částka 5.450.000,- Kč (slovy pět milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), o kterou bude základní kapitál snížen bude v plném rozsahu vyplacena jedinému akcionáři - obchodní společnosti CREDITEX, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohrady, Ondříčkova 197 5/10, PSČ 130 00, identifikační číslo 274 11 290. 3. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude snížena o 50,- Kč (slovy padesát korun českých) a bude mít novou jmenovitou hodnotu 9.950,- Kč (slovy devět tisíc devět set padesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výmenou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři se stanoví lhůta k předložení akcií v délce třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. 6.10.2010 - 25.10.2010
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 2.10.2004 mezi společností JULIUS MEINL, a.s., IČ 161 93 938, jako prodávajícím a společností JULIUS MEINL Potraviny, s.r.o., IČ 261 70 655, se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 96/272, zapsanou v obchdoním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 76619 jako kupujícím, došlo k prodeji části podniku společnosti JULIUS MEINL, a.s. 20.10.2004
Rozhodnutím živnostenského odboru Městské části Praha 8 ze dne 23.12.2002 č.j. ŽO/PO/4285 na základě oznámení společnosti se přerušuje provozování živnosti "pronájem motorových vozidel" na dobu určitou od 23.12.2002 do 22.12.2004. 21.3.2003
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 5.8.2002 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář společnosti firma JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft prohlašuje, že dle § 204a odst. 1,7 obchodního zákoníku se tímto vzdává přednostního práva na upisování akcií. a) Konstatuje se, že základní kapitál společnosti činí 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) a je splacen v plné výši, b) zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem, a to ze stávajících 500,000.000,- Kč (slovy: pětset milionů korun českých) o částku 590,000.000,- Kč (slovy: pětsetdevadesát milionů korun českých), takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 1,090,000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu devadesát milionů koru českých), c) určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, d) určuje se, že na toto zvýšení základního kapitálu bude vydáno 59 000 (slovy: padesátdevěttisíc) kusů nových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), akcie budou kmenové, v listinné podobě, emisní kurs jedné a každé upisované akcie bude shodný se jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč, emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nikterak dotčena; e) určuje se, že všechny nové akcie specifikované shora v písm. d) budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft, se sídlem Rakousko, A-101 Wien, Jasomirgottstrasse 6. f) určuje se, že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v době od 9:00 hod do 16:00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do tří dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem. g) určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemci JULIUS MEINL International. Aktiengesellschaft vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) zák. č. 513/1991 Sb. Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společnosti JULIUS MEINL, a.s. a určitým zájemcem, tj. společností JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft na částku 590,000.000,- Kč (slovy: pět set devadesát milionů korun českých), která vznikla z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 19.3.1999, kterou určitý zájemce uzavřel se společností JULIUS MEINL, a.s. tato pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 590,000.000,- Kč (slovy: pět set devadesát milionů korun českých). Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o započtení, činí 5 pracovních dní po jejich upsání. Uděluje se souhlas ve smyslu ust. § 163 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. 30.9.2002 - 30.10.2002
Ke dni 31, května 2000 došlo k prodeji části podniku, tvořící samostatnou organizační složku, která není zapsána v obchodním rejstříku, popsané ve smlouvě o prodeji části podniku ze dne 24,5,2000. Kupujícím byla společnost JULIUS MEINL Káva, s.r.o. se sídlem Počernická 96, Praha 10, IČO: 26170655. 28.6.2000
Jediný akcionář navrhovatele ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku při výkonu působnosti valné hromady dne 8,6,2000 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti následujícím způsobem: a) Základní jmění společnosti JULIUS MEINL, a.s. se zvyšuje celkem o 490,000,000,--Kč (slovy: čtyřista devadesát milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady na celkovou výši základního jmění 500,000,000,--Kč (slovy: pětset milionů korun českých) emisí 49.000 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000,--Kč (slovy: desetisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. b) Počet upisovaných akcií je 49,000 ks (slovy: čtyřicetdevět tisíc kusů) kmenových akcií, nominální hodnota jedné a každé akcie je 10,000,-Kč, akcie znějí na jméno, akcie budou vydány v listinné podobě a nebodou veřejně obchodovatelné. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii je 49 nových akcií o jmenovité hodnotě jené a každé akcie 10,000,--Kč (slovy desettisíc korun českých). c) Emisní kurs jedné a každé upisované akcie je shodný se jmenovitou hodnotou akcie, tj. 10,000,--Kč (slovy: desettisíckorunčeských); emisní kurs se pouze peněžitými vklady. d) Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání akcií se stanoví takto: místem pro úpis je sídlo společnosti na adrese U libeňského pivovaru 63, lhůta je 15 dnů a počne běžet dnem následujícím po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 15ti dnů od upsání těchto akcií, a to na účet JULIUS MEINL, a.s. č. 1011002524/5500, vedený u Raiffeisenbank, pobočka Praha 21, Vodičkova. 28.6.2000 - 30.10.2002
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost JULIUS MEINL byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20. 3. 1991, zakladatelé uskutečnili v souladu s ust. § 25 zák. o akciových společnostech jednorázové založení společnosti. Uzavřeli zakladatelskou smlouvu s tím, že schváli- li stanovy společnosti, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu a revizora účtů, Ze 100% upsaného kapitálu je k 8. 4. 1991 splaceno 100%. 31.5.1991

Aktuální kontaktní údaje CREDITEX HOLDING, a.s.

Kapitál CREDITEX HOLDING, a.s.

zakladni jmění 1 084 550 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.2010
zakladni jmění 1 090 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.2002 - 25.10.2010
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.8.2000 - 30.10.2002
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.9.1994 - 7.8.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.6.1994 - 26.9.1994
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.1991 - 16.6.1994

Akcie CREDITEX HOLDING, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 9 950 Kč 109 000 25.10.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 109 000 30.10.2002 - 25.10.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 000 7.8.2000 - 30.10.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 26.9.1994 - 7.8.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 16.6.1994 - 26.9.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 31.5.1991 - 16.6.1994

Sídlo CREDITEX HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U vysočanského pivovaru 701/3 , Praha 190 00 9.11.2010
Adresa Anny Letenské 34/7 , Praha 120 00 18.5.2010 - 9.11.2010
Adresa U libeňského pivovaru 63/2 , Praha 180 00 17.5.2000 - 18.5.2010
Adresa Vinohradská 90 , 130 00 Praha 3 Česká republika
26.9.1994 - 17.5.2000
Adresa Závěrka 630/2 , Praha 169 00 31.5.1991 - 26.9.1994

Předmět podnikání CREDITEX HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.10.2009
hostinská činnost 7.10.2009 - 18.5.2010
řeznictví a uzenářství 7.10.2009 - 18.5.2010
pekařství,cukrářství 7.10.2009 - 18.5.2010
ostraha majetku a osob 7.10.2009 - 18.5.2010
Silniční motorová doprava osobní 9.11.2000 - 10.12.2002
Silniční motorová doprava nákladní 9.11.2000 - 10.12.2002
Pronájem motorových vozidel 9.11.2000 - 29.12.2004
Hostinská činnost 9.11.2000 - 7.10.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 9.11.2000 - 7.10.2009
Výroba lahůdek 9.11.2000 - 7.10.2009
Aranžérské práce 9.11.2000 - 7.10.2009
Řeznictví a uzenářství 9.11.2000 - 7.10.2009
Výroba a prodej nenehraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových záznamů 9.11.2000 - 7.10.2009
Průzkum trhu 9.11.2000 - 7.10.2009
Pekařství,cukrářství 9.11.2000 - 7.10.2009
Reklamní činnost 9.11.2000 - 7.10.2009
Provozování parkoviště (vyjma činností uvedených v příl.3 zák.č.455/91 Sb.) 9.11.2000 - 7.10.2009
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 9.11.2000 - 7.10.2009
Realitní činnost v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí 9.11.2000 - 7.10.2009
Prodej chemických a chemických přípravků s vyjímkou toxických a vysoce toxických 9.11.2000 - 7.10.2009
Prodej drogistického zboží 9.11.2000 - 7.10.2009
Výroba polotovarů 9.11.2000 - 7.10.2009
Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků,které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 9.11.2000 - 7.10.2009
Realitní kancelář. 26.9.1994 - 7.8.2000
Zprostředkovatelská činnost při údržbě bytového a nebytového fondu. 26.9.1994 - 7.8.2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.). 26.9.1994 - 7.10.2009
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.6.1994 - 26.9.1994
Výroba a obchod s potravinami a pochutinami 31.5.1991 - 16.6.1994

vedení firmy CREDITEX HOLDING, a.s.

Statutární orgán CREDITEX HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva, a to ve všech věcech samostatně. 18.5.2010
Společnost je zastupována dvěma členy představensta společně. 7.10.2009 - 18.5.2010
společnost je zastupována dvěma členy představensta společně. 31.5.1991 - 7.10.2009
člen představenstva Věra Tikalová 10.6.2013
Vznik členství 7.5.2010
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Miroslava Hajna 740/2 , Praha 199 00
člen představenstva Dkfm. Gerhard Schreyvogl 31.5.1991 - 16.6.1994
Adresa: Jancquingasse 23 , 1030 Vídeň Česká republika
člen představenstva Dr Hans Trinkl 31.5.1991 - 16.6.1994
Adresa: Nottebohmstrasse 60 , Vídeň Česká republika
člen představenstva Ing. Werner Ziegler 31.5.1991 - 16.6.1994
Adresa: Herklotzgasse 22/7 , 1150 Vídeň Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Jiskra 16.6.1994 - 28.6.2000
Adresa: Jeseniova 446/37 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Pavel Vicen 16.6.1994 - 28.6.2000
Adresa: Jeseniova 446/37 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. Hans Trinkl 16.6.1994 - 28.6.2000
Adresa: Jeseniova 446/37 , Praha 130 00
člen Ing. Jindřich Barák 28.6.2000 - 9.11.2000
Adresa: Proutěná 379/20 , Praha 149 00
člen Ing. Daniela Poštová 28.6.2000 - 13.8.2003
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Hvězdná 38 , Jindřichův Hradec 377 01
člen Radim Pátek 9.11.2000 - 31.3.2004
Zánik funkce 30.1.2004
Adresa: Sokolská 130 , Nasavrky 538 25
člen Jan Bachura 13.8.2003 - 29.8.2005
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 31.7.2005
Adresa: Ke Koh-i-nooru 1312/19 , Praha 155 00
člen Wolfgang Hammerer 31.3.2004 - 4.1.2006
Vznik funkce 30.1.2004
Zánik funkce 2.12.2005
Adresa: Matějská 2357/22 , Praha 160 00
člen představenstva Petra Korejtková 4.1.2006 - 10.5.2006
Vznik funkce 2.12.2005
Adresa: V korytech 2894/6 , Praha 106 00
člen představenstva Herbert Vlasaty 27.2.2004 - 7.10.2009
Vznik funkce 20.11.2003
Adresa: U libeňského pivovaru 2229/2 , Praha 180 00
člen představenstva Petra Stráňavová 10.5.2006 - 18.5.2010
Zánik členství 6.5.2010
Vznik funkce 2.12.2005
Adresa: V korytech 2894/6 , Praha 106 00
předseda představenstva Herbert Vlasaty 7.10.2009 - 18.5.2010
Vznik členství 22.9.2009
Zánik členství 6.5.2010
Vznik funkce 22.9.2009
Zánik funkce 6.5.2010
Adresa: Rakouská republika
Sollenau, Lärchengasse 27, 2601
člen představenstva Pavel Smolnický 7.10.2009 - 18.5.2010
Vznik členství 22.9.2009
Zánik funkce 6.5.2010
Adresa: Ke Školce 1319/5 , Rudná 252 19
člen představenstva Věra Tikalová 18.5.2010 - 10.6.2013
Vznik členství 7.5.2010
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Vratislavská 389/1 , Praha 181 00
člen představenstva Věra Tikalová 10.6.2013 - 10.6.2013
Vznik členství 7.5.2010
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Miroslava Hajna 740/2 , Praha 199 00

Dozorčí rada CREDITEX HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Lic. Oec. Hsg Julius Meinl 16.6.1994 - 9.11.2000
Adresa: Grinzingerstrasse 62 , 1190 Vídeň Česká republika
Jméno Julius Meinl 16.6.1994 - 9.11.2000
Adresa: Weimarerstrasse 83 , 1190 Vídeň Česká republika
Jméno Thomas Meinl 16.6.1994 - 9.11.2000
Adresa: Jessengasse 1 , 1190 Vídeň Česká republika
člen Herbert Vlasaty 9.11.2000 - 27.2.2004
Zánik funkce 20.11.2003
Adresa: Rakouská republika
Sollenau, Keinerackerg 22
člen Dr. Friedrich Hofinger 9.11.2000 - 7.10.2009
Zánik funkce 30.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Mnichov,Ludmillastrasse 14
člen Mag. Stephan Visy 9.11.2000 - 7.10.2009
Zánik funkce 30.5.2005
Adresa: Rakouská republika
Vídeň,Gebhardtgasse 15/6
předseda dozorčí rady Dr Oskar Winkler 7.10.2009 - 18.5.2010
Vznik členství 22.9.2009
Zánik členství 5.5.2010
Vznik funkce 22.9.2009
Zánik funkce 5.5.2010
Adresa: Rakouská republika
Wien, Kopfgasse 8, 1130
člen dozorčí rady Mag. Evamaria Lübke 7.10.2009 - 18.5.2010
Vznik členství 22.9.2009
Zánik členství 5.5.2010
Adresa: Rakouská republika
Wien, Pilgramgasse 7, 1050
člen dozorčí rady Gerhard Brunner 7.10.2009 - 18.5.2010
Vznik členství 22.9.2009
Zánik členství 5.5.2010
Adresa: Rakouská republika
Wien, Kirchstetterngasse 32/2/4, 1160

Sbírka Listin CREDITEX HOLDING, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 753/SL 74 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 28.6.2015 8.7.2015 6
B 753/SL 73 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 19.6.2014 9.7.2014 6
B 753/SL 72 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 5.8.2013 27.8.2013 6
B 753/SL 71 účetní závěrka r.2011 rozvaha+VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 14.8.2012 6.9.2012 6
B 753/SL 70 účetní závěrka r.2010-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 14.11.2011 16.11.2011 2
B 753/SL 69 účetní závěrka r.2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 14.11.2011 16.11.2011 4
B 753/SL 68 ostatní - rozhodnutí jed.akc. Městský soud v Praze 5.5.2010 26.5.2010 3
B 753/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.5.2010 26.5.2010 2
B 753/SL 66 notářský zápis NZ 175/2010 Městský soud v Praze 12.5.2010 26.5.2010 10
B 753/SL 65 notářský zápis NZ 218/2009 Městský soud v Praze 22.9.2009 26.10.2009 38
B 753/SL 64 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 21.9.2009 26.10.2009 1
B 753/SL 63 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 4.9.2009 26.10.2009 5
B 753/SL 62 ostatní -volba předs.představ. Městský soud v Praze 22.9.2009 26.10.2009 1
B 753/SL 61 účetní závěrka r.2008-cashflow Městský soud v Praze 31.12.2008 23.9.2009 24.9.2009 1
B 753/SL 60 účetní závěrka r.2008-přehled o změn. vl.kap. Městský soud v Praze 31.12.2008 23.9.2009 24.9.2009 2
B 753/SL 59 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 23.9.2009 24.9.2009 4
B 753/SL 58 účetní závěrka r.2008-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 23.9.2009 24.9.2009 2
B 753/SL 57 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 23.9.2009 24.9.2009 19
B 753/SL 56 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.9.2009 24.9.2009 2
B 753/SL 55 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2009 23.9.2009 24.9.2009 2
B 753/SL 54 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.9.2009 24.9.2009 1
B 753/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.9.2009 24.9.2009 29
B 753/SL 52 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.9.2009 24.9.2009 3
B 753/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.9.2009 24.9.2009 34
B 753/SL 50 zpráva o vztazích 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.9.2009 24.9.2009 34
B 753/SL 49 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.5.2009 22.5.2009 9
B 753/SL 48 účetní závěrka za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.8.2007 17.8.2007 9
B 753/SL 47 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 24.8.2006 28.8.2006 32
B 753/SL 46 ostatní -zápis z jednání jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.12.2005 24.1.2006 2
B 753/SL 45 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 2.12.2005 24.1.2006 1
B 753/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.11.2005 24.11.2005 22
B 753/SL 42 notářský zápis -NZ706/05 Městský soud v Praze 9.11.2005 24.11.2005 29
B 753/SL 41 ostatní -zápis z jed.a rozhod.jed.akci Městský soud v Praze 29.7.2005 8.8.2005 21.9.2005 8
B 753/SL 40 ostatní -sml.o převodu jmění-bez data Městský soud v Praze 21.9.2005 446
B 753/SL 39 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 8.9.2005 33
B 753/SL 38 ostatní návrh sml./prodej části podnik Městský soud v Praze 7.4.2004 31.8.2004 10.12.2004 209
B 753/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999/2001 Městský soud v Praze 31.12.2000 22.11.2004 60
B 753/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ174/2000 Městský soud v Praze 12.4.2000 22.11.2004 28
B 753/SL 35 posudek znalce č.38/04 Městský soud v Praze 30.6.2004 22.11.2004 33
B 753/SL 34 ostatní sml.o prodeji části podniku+př Městský soud v Praze 2.10.2004 22.11.2004 180
B 753/SL 33 notářský zápis -NZ473/04 Městský soud v Praze 2.10.2004 22.11.2004 17
B 753/SL 32 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 16.8.2004 31.8.2004 41
B 753/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 20.11.2003 1.4.2004 2
B 753/SL 28 ostatní zápis z rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.11.2003 1.4.2004 6
B 753/SL 31 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 30.1.2004 2.3.2004 1
B 753/SL 30 ostatní zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.1.2004 2.3.2004 7
B 753/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.7.2003 33
B 753/SL 26 ostatní odstoup. z funkce/ing.Poštová/ Městský soud v Praze 18.6.2003 21.7.2003 1
B 753/SL 25 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 30.6.2003 21.7.2003 1
B 753/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2003 21.7.2003 3
B 753/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 3.7.2003 8.7.2003 33
B 753/SL 19 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 1.11.2002 30
B 753/SL 18 notářský zápis NZ361/2002 Městský soud v Praze 26.6.2002 1.11.2002 10
B 753/SL 17 notářský zápis NZ420/2002 Městský soud v Praze 5.8.2002 1.11.2002 18
B 753/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 6.9.2001 30
B 753/SL 15 ostatní zápis z jed.jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2001 6.9.2001 3
B 753/SL 12 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 31.7.2000 12.1.2001 14
B 753/SL 11 zpráva o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 12.1.2001 4
B 753/SL 7 ostatní - prohlášení prodávajícího Městský soud v Praze 31.5.2000 14.7.2000 2
B 753/SL 6 ostatní - rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 23.5.2000 14.7.2000 5
B 753/SL 5 ostatní rozhod.jed.akcionáře 29.6.2001+5.6.2000 Městský soud v Praze 14.7.2000 6
B 753/SL 4 notářský zápis -NZ 257/2000 Městský soud v Praze 8.6.2000 14.7.2000 18
B 753/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2000 23.6.2000 30
B 753/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 174/2000 Městský soud v Praze 12.4.2000 23.6.2000 30
B 753/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r1998 +rozhodnutí jed.akcionáře 25.8.1999 Městský soud v Praze 31.12.1998 16.3.2000 34
B 753/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 576/1997 Městský soud v Praze 4.12.1997 6.9.1999 15
B 753/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 +rozhodnutí jed.akcionáře 18.6.1998 Městský soud v Praze 31.12.1997 27.7.1998 8.4.1998 22
B 753/SL 44 ostatní -opis ze seznamu akcionářů Městský soud v Praze 9.11.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CREDITEX HOLDING, a.s.

IČO (identifikační číslo) 16193938
Jméno CREDITEX HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 4.11.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 1

Sídlo CREDITEX HOLDING, a.s.

Živnosti a provozovny CREDITEX HOLDING, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1992

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1994
Zánik oprávnění 7.6.2000

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost při údržbě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1994
Zánik oprávnění 7.6.2000

Živnost č. 5 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Finanční leasing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 7.6.2000

Živnost č. 7 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 22.11.2004

Živnost č. 8 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 22.4.2010

Živnost č. 9 Prodej chemických látek a chemických přípravků s výjimkou toxických a vysoce toxických

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 29.4.2010

Živnost č. 12 Výroba lahůdek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 29.4.2010

Živnost č. 14 Aranžerské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování parkoviště (s výjimkou činností uvedených v příloze č.3 zákona č.455/91 Sb., v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba polotovarů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů, prodej a půjčování nahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost v oblasti nákupu a prodeje nemovitoství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2000
Zánik oprávnění 30.10.2002

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2000
Zánik oprávnění 30.10.2002

Živnost č. 23 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 22.4.2010

Živnost č. 24 Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CREDITEX HOLDING, a.s.

Člen statutárního orgánu Věra Tikalová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CREDITEX HOLDING, a.s.

IČO: 16193938
Firma: CREDITEX HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1991

Sídlo CREDITEX HOLDING, a.s.

Sídlo: U vysočanského pivovaru 701/3, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba magnetických a optických médií
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Činnosti související s pozemní dopravou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
tracking image