Firma Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. IČO 27245322


Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. (27245322) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 2005 a je stále aktivní. Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9958
IČO (identifikační číslo osoby) 27245322
Jméno Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.6.2005
Jediný akcionář společnosti Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku ve výši 315.000.000,- Kč, na celkovou částku 515.000.000,- Kč, po zvýšení základního kapitál u společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 315 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, které budou všechny vydány v zaknihované podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláš tní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost Delcreder e | Ducroire, se sídlem 1010 Brusel, Rue Montoyerstraat 3, Belgické království, registrační číslo: 0203.286.759, (předem určený zájemce); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000.000,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč vydanou v zaknihované podobě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., v budově na adrese Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost a upisovatel nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 479 z ákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v penězích, a to takto: (i) Emisní kurs akcií ve výši 262.500.000,- Kč musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti číslo IBAN: CZ84 0100 0000 3521 4742 0287, vedený u společnosti Ko merční banka, a.s. (ii) Emisní kurs akcií ve výši 52.500.000,- Kč musí být splacen nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti číslo IBAN: CZ84 0100 0000 3521 4742 0287, vedený u společnosti Komerční bank a, a.s. 6.8.2018 - 27.6.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.6.2014
Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP") se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 45 27 93 1 4, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1619, v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komerčního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistného kmene , s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas. 16.11.2005
Usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií z 5.9.2005: Společnost Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP") jako jediný akcionář společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále jen "společnost") v působnosti valné hromady rozhodla takto: a) částka, o niž má být základní kapitál zvýšen: 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. ze stávající částky 160 000 000 Kč (slovy jedno sto šedesát milionů korun českých) na částku 200 000 000 Kč (slovy dvě stě milionů korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) počet upisovaných akcií: 40 (slovy: čtyřicet) a jmenovitá hodnota jedné upisované akcie: 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých), druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno, podoba upisovaných akcií: zaknihované, c) všechny akcie upíše jediný akcionář, tj. EGAP, a to na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; vzhledem k tomu, že emisní kurs upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, budou akcie upisovány bez přednostního pr áva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, d) představenstvo společnosti vyzve akcionáře k upisování akcií tak, že mu nejpozději do 3 (tří) týdnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy o upsání akcií do sídla EGAP s určením lhůty, do které je nutno tento návrh akceptovat. Tato lhůta bude činit 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií se uskuteční v sídle společnosti, a to tím způsobem, že akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií bude doručen do sídla společnos ti. Emisní kurs jedné akcie je 12 467 650,- Kč (slovy dvanáct milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set padesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou vkládané části podniku (tj. částkou 498 706 000,- Kč) a částkou, o niž má být základní kapitál zvýšen (tj. částkou 40 000 000,- Kč), představuje: - emisní ážio ve výši 418 706 000,- Kč (čtyři sta osmnáct milionů sedm set šest tisíc korun českých) - zákonný rezervní fond ve výši 40 000 000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) e) místo splacení nepeněžitého vkladu: sídlo společnosti lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Vklad je splacen uzavřením smlouvy o vkladu a předáním předmětu vkladu ze strany EGAP ve prospěch společnosti. Smlouva o vkladu bude podepsána v souladu se smlouvou o upsání akcií nejpozději do 60 (šedesáti) dní od uzavření smlouvy o upsání akcií, předmět vkladu bude předán do 3 (tří) pracovních dnů po dni nabytí účinnosti smlouvy o vkladu. Smlouva o vkladu nabude účinnosti schválením převodu pojistného kmene, ke kterému dojde v rámci nepeněžitého vkladu, ze strany Ministerstva financí České republiky v souladu s § 32 odst. 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších před pisů. Žádost o takové schválení převodu pojistného kmene bude podána ve lhůtě 5 (pět) dnů ode dne uzavření smlouvy o vkladu. f) předmět vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců Předmětem vkladu je část podniku EGAP, v jejímž rámci poskytuje komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňuj e činnosti s tím související a která je označována jako "Úsek komerčního pojištění (120)" (dále jen "část podniku"). Část podniku je souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání EGAP, které funkčně a organizačně souvisejí s poskytová ním komerčního pojištění Hodnota části podniku byla znalcem stanovena ve výši 498 706 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů sedm set šest tisíc korun českých) znaleckým posudkem vypracovaným znalcem, jímž je společnost A & CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašins kého 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 4037, a který byl k tomuto účelu jmenován Městským soudem v Praze rozhodnutím ze dne 13. května 2005 (usnesení č.j. Nc 4320/2005-11). 19.9.2005 - 16.11.2005

Aktuální kontaktní údaje Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Kapitál Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

zakladni jmění 515 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2019
zakladni jmění 515 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.8.2018 - 27.6.2019
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.11.2005 - 6.8.2018
zakladni jmění 160 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.6.2005 - 16.11.2005

Akcie Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 515 6.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 200 16.11.2005 - 6.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 160 24.6.2005 - 16.11.2005

Sídlo Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Pankráci 1683/127 , Praha 140 00 4.12.2008
Adresa Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 24.6.2005 - 4.12.2008

Předmět podnikání Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
a) pojišťovací činnost v rozsahu odvětví č. 13, č. 14 a č. 15 neživotních pojištění dle přílohy č. 1 část B zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), 10.6.2019
b) činnosti související s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví a v rozsahu daném příslušným povolením: 1) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, 2) poradenská činnost související s pojišťovací činností, 3) šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou. 10.6.2019
pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 13 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona 7.1.2009 - 10.6.2019
pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 15 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona 7.1.2009 - 10.6.2019
pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona 24.6.2005 - 10.6.2019
činnosti související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., a to: -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. -poradenská činnost související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. -šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona č. 363/1999 Sb. 24.6.2005 - 10.6.2019

vedení firmy Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Statutární orgán Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a zavazuje statutární orgán, kterým je představenstvo. Společnost zastupuje a podepisuje za ni předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 10.6.2014
Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje statutární orgán, kterým je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem společnosti podepisuje předseda představe nstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 24.6.2005 - 10.6.2014
Předseda představenstva Stefaan Van Boxstael 9.4.2018
Vznik členství 1.3.2018
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Rabotstraat 73 , 9940 Evergem Belgické království
člen představenstva Ing. Jan Kovačič 4.7.2019
Vznik členství 10.5.2019
Adresa: Hlavní 64 , Horoušany 250 82
člen představenstva Martin Fritz 16.8.2019
Vznik členství 1.8.2019
Adresa: 124 , Dobročovice 250 82
předseda představenstva Ing. Martin Růžička 24.6.2005 - 25.8.2008
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Wassermannova 1043/7 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Karel Šimsa 24.6.2005 - 25.8.2008
Vznik členství 24.6.2005
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Ladislava Soukupová 24.6.2005 - 25.8.2008
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Třeboradická 1077/16 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jitka Hejnová 25.8.2008 - 4.9.2008
Vznik členství 24.6.2008
Adresa: Na Písku 35/2 , Lysá nad Labem 289 22
předseda představenstva Ing. Martin Růžička 25.8.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.11.2008
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 24.11.2008
Adresa: Wassermannova 1043/7 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Karel Šimsa 25.8.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Jitka Hejnová 4.9.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.11.2008
Vznik funkce 21.8.2008
Zánik funkce 24.11.2008
Adresa: Na Písku 35/2 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Ing. Pavol Parízek 13.3.2009 - 30.3.2009
Vznik členství 24.2.2009
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
člen představenstva Eric Joos 30.3.2009 - 2.4.2009
Vznik členství 21.3.2009
Adresa: Belgické království
9100 Sint-Niklaas, Broodstraat 32
člen představenstva Sylvie Hirn 30.3.2009 - 7.1.2010
Vznik členství 21.3.2009
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Belgické království
1945 Villers-la-Ville, Sart 1, Dréve Pierre Laruelle 1
předseda představenstva Ing. Pavol Parízek 30.3.2009 - 31.8.2010
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 26.8.2010
Vznik funkce 23.3.2009
Zánik funkce 26.8.2010
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Eric Joos 2.4.2009 - 31.8.2010
Vznik členství 21.3.2009
Vznik funkce 23.3.2009
Adresa: Belgické království
9100 Sint-Niklaas, Broodstraat 32
předseda představenstva Eric Joos 31.8.2010 - 21.10.2010
Vznik členství 21.3.2009
Vznik funkce 26.8.2010
Adresa: Belgické království
9100 Sint-Niklaas, Broodstraat 32
předseda představenstva Eric Joos 21.10.2010 - 4.4.2011
Vznik členství 21.3.2009
Vznik funkce 26.8.2010
Zánik funkce 1.4.2011
Adresa: Belgické království
9100 Sint-Niklaas, Baenslandstraat 37
člen představenstva Ing. Michal Veselý 22.10.2010 - 4.4.2011
Vznik členství 14.10.2010
Adresa: U Hřiště 85 , Louňovice 251 62
člen představenstva Joseph Vincent 27.4.2010 - 20.10.2011
Vznik funkce 23.4.2010
Zánik funkce 10.10.2011
Adresa: Belgické království
9000 Gent, Rijsenbergstraat 300
člen představenstva Eric Joos 4.4.2011 - 9.7.2012
Vznik členství 21.3.2009
Zánik členství 21.3.2012
Adresa: Belgické království
9100 Sint-Niklaas, Baenslandstraat 37
člen představenstva Olivier Van Aelst 5.12.2012 - 10.5.2013
Vznik členství 29.11.2012
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Rue de la Roche Fatale 71 , 1200 Brusel Belgické království
předseda představenstva Ing. Michal Veselý 4.4.2011 - 21.10.2013
Vznik členství 14.10.2010
Zánik členství 14.10.2013
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 14.10.2013
Adresa: U Hřiště 85 , Louňovice 251 62
člen představenstva Ing. Petr Herman 12.1.2012 - 9.10.2014
Vznik členství 1.1.2012
Adresa: Pelzova 1392 , Praha 156 00
člen představenstva Stefaan Van Boxstael 6.11.2013 - 9.10.2014
Vznik členství 1.11.2013
Zánik funkce 12.9.2014
Adresa: Rabotstraat 73 , 9940 Evergem Belgické království
Jméno Ing. Martin Hrnčiřík 9.10.2014 - 9.10.2014
Vznik funkce 15.9.2014
Adresa: Moskevská 262/57 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Petr Herman 9.10.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: Pelzova 1392 , Praha 156 00
předseda představenstva Michal Veselý 21.10.2013 - 17.9.2015
Vznik členství 14.10.2013
Vznik funkce 16.10.2013
Adresa: U Hřiště 85 , Louňovice 251 62
člen představenstva Ing. Martin Hrnčiřík 9.10.2014 - 17.9.2015
Vznik funkce 15.9.2014
Adresa: Moskevská 262/57 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Petr Herman 5.3.2015 - 17.9.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Pelzova 1392 , Praha 156 00
člen představenstva Ing. Petr Herman 17.9.2015 - 28.2.2016
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 28.2.2016
Adresa: Pelzova 1392 , Praha 156 00
předseda představenstva Michal Veselý 17.9.2015 - 9.11.2016
Vznik členství 14.10.2013
Zánik členství 14.10.2016
Vznik funkce 16.10.2013
Zánik funkce 14.10.2016
Adresa: Habrová 271 , Louňovice 251 62
člen představenstva Ing. Martin Hrnčiřík 17.9.2015 - 21.12.2017
Zánik členství 15.9.2017
Vznik funkce 15.9.2014
Adresa: Harlacherova 3319/4 , Praha 106 00
Předseda představenstva Ing. Michal Veselý 9.11.2016 - 9.4.2018
Vznik členství 14.10.2016
Zánik členství 28.2.2018
Vznik funkce 14.10.2016
Zánik funkce 28.2.2018
Adresa: Habrová 271 , Louňovice 251 62
člen představenstva Ing. Jan Kovačič 13.6.2016 - 4.7.2019
Vznik členství 10.5.2016
Zánik členství 10.5.2019
Adresa: Hlavní 64 , Horoušany 250 82
člen představenstva Ing Martin Hrnčiřík 21.12.2017 - 16.8.2019
Vznik členství 15.9.2017
Zánik členství 1.8.2019
Adresa: Harlacherova 3319/4 , Praha 106 00

Dozorčí rada Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ronny Matton 26.2.2018
Vznik členství 17.12.2017
Adresa: Jacob De Meyerestraat 9 , 8200 Brugge Belgické království
člen dozorčí rady Nabil Jijakli 5.6.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Rue de la Résistance 78 , 1140 Evere Belgické království
předseda dozorčí rady Dirk Terweduwe 4.7.2019
Vznik členství 27.4.2018
Vznik funkce 7.5.2018
Adresa: Hoogveldstraat 11A , 3070 Kortenberg Belgické království
člen dozorčí rady Frank Vanwingh 4.7.2019
Vznik členství 27.4.2018
Adresa: Pellenbergstraat 174 , 3010 Leuven Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Helena Knížková 24.6.2005 - 11.8.2006
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 21.12.2005
Adresa: Česká 1108/11 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 24.6.2005 - 28.6.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2006
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 24.6.2006
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavol Parízek 24.6.2005 - 28.6.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2006
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 24.6.2006
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šiman 24.6.2005 - 28.6.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2006
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Venuše Váchová 24.6.2005 - 28.6.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2006
Adresa: Machuldova 573/9 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klaban 24.6.2005 - 28.6.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2006
Adresa: Chodovická 2281/57 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Laštovka 11.8.2006 - 24.10.2007
Vznik členství 9.5.2006
Zánik členství 10.10.2007
Adresa: Sasanková 2658/4 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 28.6.2007 - 24.10.2007
Vznik členství 24.6.2006
Zánik členství 10.10.2007
Vznik funkce 4.9.2006
Zánik funkce 10.10.2007
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavol Parízek 28.6.2007 - 24.10.2007
Vznik členství 24.6.2006
Zánik členství 10.10.2007
Vznik funkce 4.9.2006
Zánik funkce 10.10.2007
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šiman 28.6.2007 - 24.10.2007
Vznik členství 24.6.2006
Zánik členství 10.10.2007
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Venuše Váchová 28.6.2007 - 24.10.2007
Vznik členství 24.6.2006
Zánik členství 10.10.2007
Adresa: Machuldova 573/9 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klaban 28.6.2007 - 24.10.2007
Vznik členství 24.6.2006
Zánik členství 10.10.2007
Adresa: Chodovická 2281/57 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Yves Windelincx 24.10.2007 - 31.1.2008
Vznik členství 10.10.2007
Adresa: Belgické království
Ohain, Rue du Vallon 9, 1380
člen dozorčí rady Ing. Pavol Parízek 24.10.2007 - 31.1.2008
Vznik členství 10.10.2007
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavol Parízek 31.1.2008 - 13.3.2009
Vznik členství 10.10.2007
Vznik funkce 13.11.2007
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Alessandro Castellano 24.10.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 10.10.2007
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: Italská republika
Řím, Via A. Gramsci 15/D, 0197
člen dozorčí rady Tullio Ferrucci 24.10.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 10.10.2007
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: Italská republika
Řím, Via Salaria 300/b, 0199
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Uvíra 24.10.2007 - 10.8.2009
Vznik členství 10.10.2007
Adresa: Topolová 772 , Jesenice 252 42
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Uvíra 10.8.2009 - 11.1.2010
Vznik členství 10.10.2007
Zánik členství 16.12.2009
Vznik funkce 3.7.2009
Zánik funkce 16.12.2009
Adresa: Topolová 772 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Thibaut De Haene 26.6.2009 - 7.5.2010
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 22.3.2010
Adresa: Belgické království
1495 Villers-La-Ville, Avenue des sapins 12
člen dozorčí rady Ing. Karel Šimsa 26.6.2009 - 7.5.2010
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 30.4.2010
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Bohdan Hejduk 7.5.2010 - 3.6.2010
Vznik členství 30.4.2010
Adresa: Olbrachtova 820 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Dirk Terweduwe 24.10.2007 - 22.10.2010
Vznik členství 10.10.2007
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070
místopředseda dozorčí rady Yves Windelincx 31.1.2008 - 22.10.2010
Vznik členství 10.10.2007
Zánik členství 27.8.2010
Vznik funkce 13.11.2007
Zánik funkce 27.8.2010
Adresa: Rue du Vallon 9 , 1380 Ohain Belgické království
předseda dozorčí rady Ing. Bohdan Hejduk 3.6.2010 - 22.10.2010
Vznik členství 30.4.2010
Zánik členství 27.8.2010
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 27.8.2010
Adresa: Olbrachtova 820 , Roztoky 252 63
místopředseda dozorčí rady Dirk Terweduwe 22.10.2010 - 7.1.2011
Vznik členství 10.10.2007
Zánik členství 10.10.2010
Vznik funkce 27.8.2010
Zánik funkce 10.10.2010
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070
člen dozorčí rady Stfaan Van Boxtael 7.1.2011 - 11.1.2011
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: Belgické království
Evergem, Rabotstraat 73, 9940
člen dozorčí rady Dirk Terweduwe 7.1.2011 - 17.3.2011
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070
člen dozorčí rady Ing. Karel Pleva 26.5.2010 - 3.5.2011
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 19.4.2011
Adresa: Kloboukova 1212/53 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Pravda 31.1.2011 - 12.1.2012
Vznik členství 13.1.2011
Adresa: Univerzitní 686/14 , Praha 108 00
místopředseda dozorčí rady Dirk Terweduwe 17.3.2011 - 12.1.2012
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Zánik funkce 16.9.2011
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070
člen dozorčí rady Frank Vanwingh 26.6.2009 - 9.7.2012
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: Belgické království
3010 Leuven, Pellenbergstraat 174
člen dozorčí rady Karin Deesen 7.5.2010 - 9.7.2012
Vznik členství 30.4.2010
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: Belgické království
1160 Brusel, Rue Eugéne Denis 23
člen dozorčí rady Stefaan Van Boxstael 11.1.2011 - 9.7.2012
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: Belgické království
Evergem, Rabotstraat 73, 9940
člen dozorčí rady Mgr. Jan Hofman 3.5.2011 - 9.7.2012
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Dirk Terweduwe 12.1.2012 - 9.7.2012
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 27.4.2012
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 27.4.2012
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/A, 3070
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Pravda 12.1.2012 - 9.7.2012
Vznik členství 13.1.2011
Zánik členství 27.4.2012
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 27.4.2012
Adresa: Univerzitní 686/14 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Dirk Terweduwe 9.7.2012 - 5.12.2012
Vznik členství 27.4.2012
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/a, 3070
člen dozorčí rady Ing. Michal Pravda 9.7.2012 - 5.12.2012
Vznik členství 27.4.2012
Adresa: Univerzitní 686/14 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Stefaan Van Boxstael 9.7.2012 - 21.10.2013
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 13.9.2013
Adresa: Belgické království
Evergem, Rabotstraat 73, 9940
člen dozorčí rady Mgr. Jan Hofman 9.7.2012 - 9.10.2014
Vznik členství 27.4.2012
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Pravda 5.12.2012 - 9.10.2014
Vznik členství 27.4.2012
Vznik funkce 27.9.2012
Adresa: Univerzitní 686/14 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Karin Deesen 9.7.2012 - 20.1.2015
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 17.12.2014
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Belgické království
1160 Brusel, Rue Eugéne Denis 23
člen dozorčí rady Frank Vanwingh 9.7.2012 - 4.6.2015
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 27.4.2015
Adresa: Belgické království
3010 Leuven, Pellenbergstraat 174
předseda dozorčí rady Dirk Terweduwe 5.12.2012 - 4.6.2015
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 27.4.2015
Vznik funkce 27.9.2012
Zánik funkce 27.4.2015
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Hoogveldstraat 11/a, 3070
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Pravda 9.10.2014 - 4.6.2015
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 27.4.2015
Vznik funkce 27.9.2012
Zánik funkce 27.4.2015
Adresa: Univerzitní 686/14 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Hofman 9.10.2014 - 4.6.2015
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 27.4.2015
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
Jméno Dirk Terweduwe 4.6.2015 - 17.9.2015
Vznik členství 27.4.2015
Adresa: Hoogveldstraat 11A , 3070 Kortenberg Belgické království
Jméno Mgr. Jan Hofman 4.6.2015 - 17.9.2015
Vznik členství 27.4.2015
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
Jméno Frank Vanwingh 4.6.2015 - 21.9.2015
Vznik členství 27.4.2015
Adresa: Pellenbergstraat 174 , 3010 Leuven Belgické království
Jméno Ing. Michal Pravda 4.6.2015 - 21.9.2015
Vznik členství 27.4.2015
Adresa: Univerzitní 686/14 , Praha 108 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jan Hofman 17.9.2015 - 16.2.2017
Vznik členství 27.4.2015
Zánik členství 5.12.2016
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 5.12.2016
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Pravda 21.9.2015 - 16.2.2017
Vznik členství 27.4.2015
Zánik členství 5.12.2016
Adresa: Univerzitní 686/14 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Stefaan Van Boxstael 20.1.2015 - 26.2.2018
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 17.12.2017
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Rabotstraat 73 , 9940 Evergem Belgické království
člen dozorčí rady Ronny Matton 20.1.2015 - 26.2.2018
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 17.12.2017
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Jacob De Meyerestraat 9 , 8200 Brugge Belgické království
člen dozorčí rady Stefaan Van Boxstael 26.2.2018 - 9.4.2018
Vznik členství 17.12.2017
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Rabotstraat 73 , 9940 Evergem Belgické království
předseda dozorčí rady Dirk Terweduwe 17.9.2015 - 4.7.2019
Vznik členství 27.4.2015
Zánik členství 27.4.2018
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 27.4.2018
Adresa: Hoogveldstraat 11A , 3070 Kortenberg Belgické království
člen dozorčí rady Frank Vanwingh 21.9.2015 - 4.7.2019
Vznik členství 27.4.2015
Zánik členství 27.4.2018
Adresa: Pellenbergstraat 174 , 3010 Leuven Belgické království

Sbírka Listin Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9958/SL 62 ostatní zasednání představenstva Městský soud v Praze 25.9.2015 8.2.2016 18.2.2016 2
B 9958/SL 61 ostatní zápis Městský soud v Praze 10.8.2015 10.9.2015 24.9.2015 2
B 9958/SL 59 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 22.4.2015 22.5.2015 9.6.2015 4
B 9958/SL 58 ostatní zápis z jednání DR Městský soud v Praze 17.12.2014 26.2.2015 11.3.2015 3
B 9958/SL 57 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 17.12.2014 14.1.2015 22.1.2015 5
B 9958/SL 56 ostatní zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 15.9.2014 26.9.2014 16.10.2014 2
B 9958/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2014 12.6.2014 27.6.2014 18
B 9958/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 469/2014 Městský soud v Praze 28.4.2014 6.6.2014 10.6.2014 28
B 9958/SL 52 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 31.10.2013 4.11.2013 8.11.2013 2
B 9958/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2013 17.10.2013 21.10.2013 18
B 9958/SL 50 ostatní výpis ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 16.10.2013 17.10.2013 21.10.2013 1
B 9958/SL 49 ostatní zápis z DR - volba/odv. čl. představenstva Městský soud v Praze 13.9.2013 17.10.2013 21.10.2013 3
B 9958/SL 47 ostatní výpis ze zasedání DR / volba čl. představenstva Městský soud v Praze 22.6.2012 5.12.2012 6.12.2012 2
B 9958/SL 45 ostatní DR/volba předs. Městský soud v Praze 21.12.2011 12.1.2012 2
B 9958/SL 44 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 12.7.2011 13.7.2011 17
B 9958/SL 42 ostatní -zápis z jedn.představenstva Městský soud v Praze 25.3.2011 27.4.2011 1
B 9958/SL 41 ostatní - rozhodnutí o jmen. Městský soud v Praze 13.10.2010 3.11.2010 2
B 9958/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2010 3.11.2010 2
B 9958/SL 39 ostatní - výpis ze záp.DR/předst./ Městský soud v Praze 27.8.2010 3.11.2010 3
B 9958/SL 37 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 26.8.2010 1.9.2010 4
B 9958/SL 36 notářský zápis NZ 241/2010 Městský soud v Praze 12.5.2010 19.5.2010 80
B 9958/SL 35 ostatní -zápis z DR-(volba představ.) Městský soud v Praze 16.12.2009 5.5.2010 4
B 9958/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.12.2009 5.5.2010 4
B 9958/SL 33 ostatní -zápis z jed.představ. Městský soud v Praze 16.12.2009 14.1.2010 3
B 9958/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.8.2009 6.8.2009 72
B 9958/SL 30 zpráva auditora za r.2008 Městský soud v Praze 31.3.2009 28.7.2009 3.8.2009 2
B 9958/SL 29 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 3.8.2009 34
B 9958/SL 28 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 26.5.2009 2.7.2009 4
B 9958/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.3.2009 31.3.2009 9
B 9958/SL 26 ostatní rozh.o změně představ. Městský soud v Praze 19.3.2009 30.3.2009 2
B 9958/SL 25 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 23.3.2009 30.3.2009 7
B 9958/SL 24 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 19.3.2009 30.3.2009 9
B 9958/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.3.2009 30.3.2009 2
B 9958/SL 22 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 24.2.2009 30.3.2009 10
B 9958/SL 18 notářský zápis NZ 434/2008 Městský soud v Praze 21.10.2008 27.11.2008 23
B 9958/SL 21 ostatní výpis ze zápisu zased.před. Městský soud v Praze 24.11.2008 7.1.2008 3
B 9958/SL 20 ostatní -zápis z V.H Městský soud v Praze 17.12.2008 7.1.2008 5
B 9958/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2005 7.1.2008 17
B 9958/SL 16 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 10.10.2007 31.10.2007 31.10.2007 14
B 9958/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 362/2007 Městský soud v Praze 3.10.2007 25.10.2007 25.10.2007 27
B 9958/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 14.9.2007 17.9.2007 48
B 9958/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.6.2007 41
B 9958/SL 11 účetní závěrka r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 11.7.2006 0
B 9958/SL 9 posudek znalce č.230-130/05 Městský soud v Praze 20.6.2005 14.11.2005 0
B 9958/SL 8 notářský zápis, posudek znalce -230-130/05/20.6.05/-NZ393/05 Městský soud v Praze 19.9.2005 14.11.2005 0
B 9958/SL 10 posudek znalce č.1259-86/05+788/111/05 Městský soud v Praze 18.7.2005 14.11.2005 0
B 9958/SL 7 notářský zápis +sml.o vkl.č.podniku-NZ373/05 Městský soud v Praze 5.9.2005 16.9.2005 0
B 9958/SL 4 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 5.9.2005 5.9.2005 7.9.2005 0
B 9958/SL 3 notářský zápis NZ 372/2005 N 405/2005 Městský soud v Praze 5.9.2005 5.9.2005 7.9.2005 0
B 9958/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 30/2005 Městský soud v Praze 31.1.2005 19.4.2005 6.9.2005 0
B 9958/SL 5 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 31.1.2005 19.4.2005 6.9.2005 0
B 9958/SL 2 posudek znalce 230-130/05 Městský soud v Praze 20.6.2005 22.7.2005 26.7.2005 0
B 9958/SL 1 ostatní sml. o vkl. části podniku Městský soud v Praze 29.6.2005 22.7.2005 26.7.2005 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

IČO: 27245322
Firma: Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 24.6.2005

Sídlo Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Neživotní pojištění
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
tracking image