Firma ČPF a.s. IČO 01656767


ČPF a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČPF a.s. (01656767) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Josefa Knihy 170, Rokycany 337 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 2013 a je stále aktivní. ČPF a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ČPF a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČPF a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČPF a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČPF a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČPF a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1867
IČO (identifikační číslo osoby) 01656767
Jméno ČPF a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.2013
Dne 27.06.2019 schválila valná hromada společnosti usnesení o snížení základního kapitálu společnosti tohoto znění: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti takto:1) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společno sti je skutečnost, že ČPF a. s. jako účelová společnost založená za konkrétním účelem již realizovala podnikatelskou myšlenku, kvůli které byla založena, a současné vysoké zůstatky na účtech společnosti ČPF a. s. již nebudou umísťovány do nových aktiv. Je dná se o postupné utlumení akviziční činnosti společnosti, což je plně v souladu se stávajícím očekáváním a přáním akcionářů. 2) Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 67.740.000,- Kč (slovy šedesát sedm milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých) o částku 60.966.000,- Kč (slovy šedesát milionů devět set šedesát šest tisíc korun českých), tj. na částku 6.774.000,- Kč (slovy šest milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých). 3) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 6 774 akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) snížena o 9.000,- Kč, tj. na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 4) Výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu: a) Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 60.966.000,- Kč (slovy šedesát milionů devět set šedesát šest tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. b) Na každou akcii společnosti bude akcionáři vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 6 774 akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude vyplacena částka 9.000,- Kč (slovy devět tisíc českých). c) Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu s pr ávními předpisy a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Představenstvo oznámí na webových stránkách společnosti (www.ceskypudnífond.cz) bez zbytečného odkladu: -datum zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám, - datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům, -datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům. e)Představe nstvo dále oznámí způsobem uvedeným v bodě d) alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná do 31. 12. 2019. f) Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude provádět společnost prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem. g) Představenstvo zajistí, aby v CDCP byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchod ního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z CDCP, na základě kterého bude akcionářům vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výp latu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Snížením základního kapitálu společnosti nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídajíc í snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů. 5) Představenstvu společnosti se ukládá, aby bez zbytečného odkladu po splnění zákonných podmínek podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obch odního rejstříku. 6) Představenstvu společnosti se dále ukládá, aby ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvalo akcionáře k předložení akcií za účelem výměny akcí za akcie s nižší jmenovitou ho dnotou, přičemž lhůta pro předložení akcií bude činit 60 kalendářních dní. 8.7.2019
Dne 8. září 2017 schválila valná hromada obchodní společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 58.660.000,- Kč (slovy padesát osm milionů šest set šedesát tisíc korun českých) až o částku 9.080.000,- Kč (slovy devět milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku maximálně 67.740.000,- Kč (slovy š edesát sedm milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 9.080.000,- Kč (slovy devět milionů osmdesát tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 908 (slovy devět set osm) kus ů akcií se zvláštními právy, jak jsou definovány v čl. 4 stanov, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé této akcie se zvláštními právy bude 17.000,- Kč (slovy sedmnáct tisíc korun českých). 3) Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen "Z OK") a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmenu a) tohoto usnesení. 4) První kolo upisování a) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 1 1.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveře jnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. b) S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení c) Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář opráv něn upsat podíl ve výši 0,15479 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. d) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat podíl ve výši 0,15479 nové akcie společnosti se zvláštn ími právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. e) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití pře dnostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. f) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. g) Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednos tní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Druhé kolo upisování a) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4), písmenu e) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu p ředem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: -osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení - úpadku, -upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK. b) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 21 (dvacet jedna) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. c) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs 17.000,- Kč (sedmnáct tisíc korun českých) u 908 (slovy devíti set osm) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, d) Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. 6) Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole a) Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978 / 0300, vedený u společnosti Československá obcho dní banka, a.s., (dále jen "Zvláštní účet"), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena pohledávka upisovatele za společ ností, přičemž k započtení jsou způsobilé níže uvedené peněžité pohledávky: Jméno/název - Započitatelná vlastník pohledávka pohledávky Bydliště/sídlo Dat.nar./IČO (Kč) Tomáš Vinklát Na Okraji 335/42 c, 162 00 Praha 6 8.2.1973 255000 Vojtěch Eksler Netín 120, 594 44 Netín 2.11.1979 1700000 Martin Novotný Na Třešňovce 1008, 280 02 Kolín 21.8.1964 748000 FALCATA SE Vinohradská 1188/58, 130 00 IČ: 242 31 258 5015000 Praha 3 - Vinohrady Kamil Kricner Hybešova 109/20, 278 01 Kralupy nad 16.7.1981 170000 Vltavou-Minice Pavla Blaštíková Polkovice 148, 751 44 Polkovice 8.1.1954 493000 Pavel Halabala Nádraží 331/22, 190 15 Praha 9 14.5.1980 510000 Čeněk Peták Pod Lomem 1076, 252 29 Dobřichovice 20.10.1945 3060000 Eva Blaštíková Polkovice 208, 751 44 Polkovice 3.6.1980 493000 Envipartner s.r.o. Vídeňská 546/55, 639 00 Brno - Štýřice ICO: 28358589 850000 Roman Chlupatý Na skalce 286, 252 44 Psáry, Dolní Jirčany 2.11.1975 170000 Dušan Grepl Klánovická 30, 198 00 Praha 9 21.5.1968 255000 Martin Kopecký Na Šmukýřce 35, 150 00 Praha 5 13.3.1981 153000 Martin Novák Nad Kapličkou 26/2335, 100 00 Praha 10 2.5.1971 510000 Dalibor Hlaváč Chmelařská 864/7, 158 00 Praha 5 Jinonice 11.11.1974 255000 ARIZONA Ke březině 309/7, Písnice, 142 00 Praha 4 ICO: 247 75 045 799000 FINANCE Veškeré pohledávky výše uvedených osob vznikly z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši odpovídající jednotlivým pohledávkám. c) Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smluv o započtení pohledávek mezi společností a věřiteli uvedenými v odstavci b). e) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výš i zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 7) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 15.9.2017 - 10.11.2017
Dne 14. června 2017 schválila valná hromada obchodní společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 53 670 000,- Kč (slovy padesát tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) až o částku 4.990.000,- Kč (slovy čtyři miliony devět set devadesát tisíc korun českých) na částku maximálně 58.660.000, - Kč (slovy padesát osm milionů šest set šedesát tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 4.990.000,- Kč (slovy čtyři miliony devět set devadesát tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 499 (slovy čtyři s ta devadesát devět) kusů akcií se zvláštními právy, jak jsou definovány v čl. 4 stanov, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé této akcie se zvláštní mi právy bude 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých). 3) Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen ZO K) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmenu a) tohoto usnesení. 4) První kolo upisování a) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 1 1.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveře jnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. b) S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení. c) Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář opráv něn upsat podíl ve výši 0,092976 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. d) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat podíl ve výši 0,092976 nové akcie společnosti se zvlášt ními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. e) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití pře dnostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. f) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. g) Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednos tní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Druhé kolo upisování a) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4), písmenu e) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu p ředem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: -osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení - úpadku, -upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK. b) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 21 (dvacet jedna) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. c) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) u 499 (slovy čtyři sta devadesáti devíti) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, d) Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. 6) Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole a) Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978 / 0300, vedený u společnosti Československá obcho dní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní ku rs akcií, na Zvláštní účet společnosti. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena pohledávka upisovatele za společ ností, přičemž k započtení jsou způsobilé níže uvedené peněžité pohledávky: jméno/název - Započitatelná vlastník pohledávka pohledávky bydliště/sídlo Dat.nar./IČO (Kč) - nominál dluhopisu Čeněk Peták, Pod Lomem 1076, 252 29 Dobřichovice, 20.10.1945, 3000000 David Fojtík, Za Černým mostem 40, 198 00 Praha 9, 4.2.1973, 2025000 Pavel Kolář, Na Výhledu 491/14, 373 71 Rudolfov, 19.1.1951, 525000 Ondřej Smejkal, Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava, 10.7.1985, 750000 Jiří Ocásek, Rybářská 913, 664 53 Újezd u Brna, 12.12.1966, 690000 Radomír Strážnický, Palachova 1776/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, 3.3.1961, 495000 Veškeré pohledávky výše uvedených osob vznikly z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši odpovídající jednotlivým pohledávkám. c) Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smluv o započtení pohledávek mezi společností a věřiteli uvedenými v odstavci b). e) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výš i zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 7) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 19.6.2017 - 16.8.2017
Dne 29. dubna 2016 schválila valná hromada společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 42.920.000,-- Kč (slovy čtyřicet dva miliony devět set dvacet tisíc korun českých) až o částku 15.000.000,-- Kč (slovy patnáct milionů korun českých) na částku maximálně 57.920.000,-- Kč (padesát sedm mi lionů devět set dvacet tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie: a)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 1.240.000,- Kč (slovy jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 124 jedno sto dvacet čtyři kusy kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 1 0.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno, které budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, přičemž emisní kurs každé kmenové akcie na jméno je 13.500,-- Kč (slovy třináct tisíc pět set korun českých); b)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 13.760.000,-- Kč (slovy třináct milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 1.376 (jeden tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité ho dnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé akcie se zvláštními právy je 13.500,-- Kč (slovy třináct tisíc pět set korun českých). 3) Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů , (dále jen ZOK) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmeni a) tohoto usnesení. 4) První kolo upisování a)Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11 .2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřej nit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. b)S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení. c)Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000, Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář opráv něn upsat: podíl ve výši 0,02889096 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním k ursu uvedeném v tomto usnesení, podíl ve výši 0,32059646 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat: podíl ve výši 0,02889096 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním k ursu uvedeném v tomto usnesení, podíl ve výši 0,32059646 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. d) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití před nostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. e)Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. f)Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednos tní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Druhé kolo upisování a)Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4) písmeni d) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu pře dem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: - osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti neb o předlužení úpadku, - upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489 odst. 1 ZOK. b)Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. c)Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 13.500,-- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých)/kmenová listinná akcie, vydaná jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 13.500,-- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých)/akcie se zvláštními právy, vydaná jako zaknihovaný cenný papí r o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). d)Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. 6) Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole a)Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. b)Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena pohledávka upisovatele za společn ostí, přičemž k započtení jsou způsobilé dále uvedené pohledávky: - peněžitá pohledávka pana Jindřicha Hrdého, nar. 21. ledna 1991, bytem Dr. Stejskala 433/8, 370 01 České Budějovice, (dále jen Jindřich Hrdý), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00 /23, ISIN CZ0003510869, ve výši 310.500,-- Kč (tři sta deset tisíc pět set korun českých), - peněžitá pohledávka pana Ondřeje Rákosníka, nar. 27. října 1978, bytem Na Dlážděnce 149/21, 182 00 Praha 81 - Troja, (dále jen Ondřej Rákosník), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0 ,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 999.000,-- Kč devět set devadesát devět tisíc korun českých), - peněžitá pohledávka JUDr. Tomáše Tomšíčka, nar. 12. července 1976, bytem Skautská 1537/11, 323 00 Plzeň Severní Předměstí, (dále jen JUDr. Tomáš Tomšíček), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.998.000,-- Kč (jeden milion devět set devadesát osm tisíc korun českých). - peněžitá pohledávka pana Michala Kurky, nar. 1. července 1946, bytem Na lesích 132, 267 11 Vráž, (dále jen Michal Kurka), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 999.000,-- Kč (devět set devadesát devět tisíc korun českých). c)Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. d)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Jindřichem Hrdým. e)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Michalem Kurkou. f)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Ondřejem Rákosníkem. g)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a JUDr. Tomášem Tomšíčkem. 7)Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 8) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 16.5.2016
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:------------------------ 1)Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 21.950.000,- Kč (slovy dvacetjednamilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých) až o částku 33.500.000,- Kč (slovy třicettřimilionůpětsettisíc korun českých) na částku maximálně 55.450.000,- Kč (slovy padesá tpětmilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ----------------------------------------------------------------------------- ---------------- 2)Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie:--------------------------------------------------------------------------------------- a)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 3.500.000,- Kč (slovy třimilionypětsettisíc korun českých) bude upisováno maximálně 350 (třistapadesát) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy des ettisíc korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno, které budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, přičemž emisní kurs každé kmenové akcie na jméno je 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíc korun českých); ------------- ------------------------------------------------------------------------------- b)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 30.000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých) bude upisováno maximálně 3.000 (třitisíce) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíc kor un českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé akcie se zvláštními právy je 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíc korun českých). -------------------- 3)Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen ZOK ) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmeni a) tohoto usnesení. ------------------------------------------------------------------------------ ------- 4)První kolo upisování ---------------------------------------------------------------------------------- a)Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11 .2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřej nit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. ------------------------------------------------------------------------------- strana čtvrtá b)S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení.---------------------------------------------------------- c)Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář oprávně n upsat: ------------------------------------------------------------------------------------ podíl ve výši 0,1594533 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení,---------------------------- podíl ve výši 1,366743 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. -------------------------- Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat: ---------------------------------------------------------- ----------- podíl ve výši 0,1594533 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, --------------------------- podíl ve výši 1,366743 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení.--------------------------- d)Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití předn ostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. ------------------------------------------- e)Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. ------------------------- f)Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednostn í právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------- 5)Druhé kolo upisování --------------------------------------------------------------------------------- a)Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4), písmeni d) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu př edem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: ------------ strana pátá -osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení úpadku, ------------------------------------- -upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. ------------------------------------ Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK. ---------------------------------- b)Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. --------------------------------------- ---------- c)Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základní ho kapitálu 12.000,- Kč/kmenová listinná akcie (slovy: dvanácttisíc korun českých), vydaná jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a 12.000,- Kč/akcie se zvláštními právy (slovy: dvanácttisíc korun český ch), vydaná jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). -------------------------------------- d)Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK.------------------------------------------------------------------------------------------------- 6)Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole. ----------------------------- a)Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978 / 0300, vedený u společnosti Československá obchod ní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kur s akcií, na Zvláštní účet společnosti. ------------------------------------- b)Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena pohledávka upisovatele za společn ostí, přičemž k započtení jsou způsobilé dále uvedené pohledávky: --------------- -peněžitá pohledávka Tomáše Vinkláta, nar. 8. 2. 1973, bytem Na Okraji 335/42c, Praha, PSČ 162 00, (dále jen Tomáš Vinklát), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem strana šestá TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.092.000,- Kč (jedenmiliondevadesátdvatisíce korun českých), ----------------------------------------- -peněžitá pohledávka Ing. Edvarda Behenského, nar. 14. 9. 1948, bytem Pod vrbou 401, Sezimovo Ústí, PSČ 391 02, (dále jen Edvard Behenský), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.020.000,-- Kč (jedenmiliondvacettisíc korun českých), -------------------------------------------------- -peněžitá pohledávka Martina Pinla, nar. 2. 7. 1964, bytem Brabcova 1159/2, Praha, PSČ 147 00, (dále jen Martin Pinl), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, v e výši 1.020.000,-- Kč (jedenmiliondvacettisíc korun českých), -------------------------------------------------- -peněžitá pohledávka Mgr. Norberta Nývlta, nar. 6. srpna 1972, bytem Smetanovo nám. 20, 570 01 Litomyšl, (dále jen Norbert Nývlt), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0 003510869, ve výši 2.400.000,- Kč (dvamilionyčtyřistatisíc korun českých), -------------------------------------------------- -peněžitá pohledávka MUDr. Pavla Mirovského, nar. 9. března 1951, bytem Pihelská 16, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry, (dále jen Pavel Mirovský), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23 , ISIN CZ0003510869, ve výši 10.800.000,- Kč (desetmilionůosmsettisíc korun českých), ----------------------------- -peněžitá pohledávka společnosti INMED s.r.o., IČO: 474 52 196, Spisová značka: C 2568 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem U Nemocnice 2115/4, 568 02 Svitavy, (dále jen INMED s.r.o.), za společností z důvodu předčasného splacení emise dlu hopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 5.040.000,- Kč (pětmilionůčtyřicettisíc korun českých).--------------------------------------------------- c)Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. ----------------------------------------------------------------- d)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Tomášem Vinklátem. ---------------- e)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Ing. Edvardem Behenským. -------- f)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Martinem Pinlem. ------------------- strana sedmá g)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Mgr. Norbertem Nývltem. ---------- h)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a MUDr. Pavlem Mirovským. -------- i)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a společností INMED s.r.o. ---------- 7)Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 29.6.2015 - 24.9.2015
Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 9.300.000,- Kč (slovy devětmilionů třistattisíc korun českých) o částku 12.650.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů šestsetpadesáttisíc korun českých) na částku 21.950.000,- Kč (slovy dvacetjednamilionů devětsetp adesáttisíc korun českých) s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie: 23.2.2015 - 12.3.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7.300.000,- Kč z částky 2.000.000,- Kč na částku 9.300.000,- Kč. 11.12.2014 - 23.2.2015

Kapitál ČPF a.s.

zakladni jmění 67 740 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2017
zakladni jmění 58 660 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.8.2017 - 10.11.2017
zakladni jmění 53 670 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.9.2016 - 16.8.2017
zakladni jmění 42 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.2015 - 5.9.2016
zakladni jmění 21 950 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.3.2015 - 24.9.2015
zakladni jmění 9 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2014 - 12.3.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.5.2013 - 11.12.2014

Akcie ČPF a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie se zvláštními právy 10 000 Kč 5 850 10.11.2017
Akcie se zvláštními právy 10 000 Kč 4 942 16.8.2017 - 10.11.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 924 5.9.2016
Akcie se zvláštními právy 10 000 Kč 4 443 5.9.2016 - 16.8.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 800 24.9.2015 - 5.9.2016
Akcie se zvláštními právy 10 000 Kč 3 492 24.9.2015 - 5.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 450 12.3.2015 - 24.9.2015
Akcie se zvláštními právy 10 000 Kč 1 745 12.3.2015 - 24.9.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 23.2.2015 - 12.3.2015
Akcie se zvláštními právy 10 000 Kč 730 23.2.2015 - 12.3.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 730 11.12.2014 - 23.2.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 14.6.2013 - 23.2.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 6.5.2013 - 14.6.2013

Sídlo ČPF a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Josefa Knihy 170 , Rokycany 337 01 23.2.2015
Adresa Pobřežní 394/12 , Praha 186 00 6.5.2013 - 23.2.2015

Předmět podnikání ČPF a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.6.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.5.2013

vedení firmy ČPF a.s.

Statutární orgán ČPF a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně kterýkoliv člen představenstva s výjimkou případů jakýchkoliv dispozicí s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti. V takových případech jednají jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva. 14.6.2013
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Pokud má představenstvo jediného člena, jedná tento člen samostatně. 6.5.2013 - 14.6.2013
předseda představenstva Jiří Jaklín 5.9.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: Josefa Knihy 213 , Rokycany 337 01
člen představenstva Petr Novotný 5.9.2018
Vznik členství 28.6.2018
Adresa: Ke březině 309/7 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Aleš Jelínek CFA 5.9.2018
Vznik členství 28.6.2018
Adresa: Topolová 1318 , 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika
člen představenstva Petr Lulák 6.5.2013 - 14.6.2013
Vznik členství 6.5.2013
Zánik členství 20.5.2013
Adresa: 119 , Koclířov 569 11
předseda představenstva Petr Vomastek 14.6.2013 - 30.10.2013
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 23.10.2013
Vznik funkce 20.5.2013
Zánik funkce 23.10.2013
Adresa: Opatovická 1315/7 , Praha 110 00
člen představenstva Jiří Jaklín 14.6.2013 - 30.10.2013
Vznik členství 20.5.2013
Adresa: Josefa Knihy 213 , Rokycany 337 01
člen představenstva Michael Šolín 30.10.2013 - 24.7.2014
Vznik členství 23.10.2013
Adresa: Pražská 1527 , Náchod 547 01
člen představenstva Michael Šolín 24.7.2014 - 23.2.2015
Vznik členství 23.10.2013
Zánik členství 30.12.2014
Adresa: Mánesova 1374/53 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Aleš Jelínek CFA 23.2.2015 - 21.9.2016
Vznik členství 30.12.2014
Adresa: Divišovská 2310/1 , Praha 149 00
člen představenstva Petr Novotný 14.6.2013 - 5.9.2018
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 20.5.2018
Adresa: Ke březině 309/7 , Praha 142 00
předseda představenstva Jiří Jaklín 30.10.2013 - 5.9.2018
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 20.5.2018
Vznik funkce 23.10.2013
Zánik funkce 20.5.2018
Adresa: Josefa Knihy 213 , Rokycany 337 01
člen představenstva Ing. Aleš Jelínek CFA 21.9.2016 - 5.9.2018
Vznik členství 30.12.2014
Zánik členství 28.6.2018
Adresa: Topolová 1318 , 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika

Dozorčí rada ČPF a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Daniel Fiřt 20.7.2018
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: Žatecká 16/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Pierrephilippe Nico Möller 20.7.2018
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: 8 , Lhotky 294 06
člen dozorčí rady Petr Vomastek 20.7.2018
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: Opatovická 1315/7 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Roman Chlupatý 20.7.2018
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: Na Skalce 286 , Psáry 252 44
člen dozorčí rady Ing. Svatoslav Schwarzer 20.7.2018
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: Sokolská 721 , Modřice 664 42
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Obluk MBA 1.5.2019
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: U velké skály 161/6 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Jana Chrenková 6.5.2013 - 14.6.2013
Vznik členství 6.5.2013
Zánik členství 20.5.2013
Adresa: Písnická 766/23 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Simona Drašarová 6.5.2013 - 14.6.2013
Vznik členství 6.5.2013
Zánik členství 20.5.2013
Adresa: Plzeňská 797/80 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Simona Vejvodová 6.5.2013 - 14.6.2013
Vznik členství 6.5.2013
Zánik členství 20.5.2013
Adresa: Mokropeská 1699 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady David Münzberg 14.6.2013 - 30.10.2013
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 23.10.2013
Zánik funkce 23.10.2013
Adresa: Kestřanská 133 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Daniel Fiřt 14.6.2013 - 1.4.2016
Vznik členství 20.5.2013
Vznik funkce 20.5.2013
Adresa: Korunní 2569/108 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Svatoslav Schwarzer 23.2.2015 - 5.4.2017
Vznik členství 30.12.2014
Adresa: 12 , Hlubočany 682 01
člen dozorčí rady Michael Šolín DiS 23.2.2015 - 25.4.2018
Vznik členství 30.12.2014
Adresa: Mánesova 1374/53 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Pierrephilippe Nico Möller 14.6.2013 - 20.7.2018
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 20.5.2018
Adresa: 8 , Lhotky 294 06
člen dozorčí rady Petr Vomastek 30.10.2013 - 20.7.2018
Vznik členství 23.10.2013
Zánik členství 23.5.2018
Adresa: Opatovická 1315/7 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Obluk MBA 23.2.2015 - 20.7.2018
Vznik členství 30.12.2014
Zánik členství 23.5.2018
Adresa: Tusarova 1268/13 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Daniel Fiřt 1.4.2016 - 20.7.2018
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 20.5.2018
Vznik funkce 20.5.2013
Zánik funkce 20.5.2018
Adresa: Žatecká 16/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Svatoslav Schwarzer 5.4.2017 - 20.7.2018
Vznik členství 30.12.2014
Zánik členství 23.5.2018
Adresa: Sokolská 721 , Modřice 664 42
člen dozorčí rady Michael Šolín DiS 25.4.2018 - 20.7.2018
Vznik členství 30.12.2014
Zánik členství 23.5.2018
Adresa: Heřmánková 304 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Obluk MBA 20.7.2018 - 1.5.2019
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: Tusarova 1268/13 , Praha 170 00

Sbírka Listin ČPF a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1867/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.9.2015 1.10.2015 3
B 1867/SL 12 notářský zápis [NZ 2385/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 12.6.2015 24.6.2015 16.7.2015 15
B 1867/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 4.3.2015 30.3.2015 4
B 1867/SL 10 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 2.2.2015 11.3.2015 20.3.2015 16
B 19111/SL 9 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 570/2014] Krajský soud v Plzni 30.12.2014 5.2.2015 4.3.2015 20
B 19111/SL 8 notářský zápis [NZ 726/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 18.6.2014 10.9.2014 16.12.2014 14
B 19111/SL 7 účetní závěrka [2013] VZaZ Krajský soud v Plzni 31.12.2013 1.4.2014 16.4.2014 2
B 19111/SL 6 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 31.12.2013 1.4.2014 16.4.2014 7
B 19111/SL 5 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 31.12.2013 1.4.2014 16.4.2014 4
B 19111/SL 4 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 23.10.2013 25.10.2013 7.11.2013 4
B 19111/SL 3 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 23.10.2013 25.10.2013 7.11.2013 10
B 19111/SL 2 notářský zápis NZ 218/2013 Krajský soud v Plzni 20.5.2013 7.6.2013 24.6.2013 7
B 19111/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 181/2013 Krajský soud v Plzni 19.4.2013 29.4.2013 14.5.2013 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČPF a.s.

IČO (identifikační číslo) 01656767
Jméno ČPF a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rokycany
Vznik první živnosti: 21.5.2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo ČPF a.s.

Živnosti a provozovny ČPF a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Projektování pozemkových úprav

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2013

Statutární orgán ČPF a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Novotný MBA
Člen statutárního orgánu Jiří Jaklín
Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Jelínek CFA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČPF a.s.

IČO: 01656767
Firma: ČPF a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rokycany
Základní územní jednotka: Rokycany
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.2013

Sídlo ČPF a.s.

Sídlo: Josefa Knihy 170, Rokycany 337 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
tracking image