Firma Cosmonde, a.s. IČO 45272859


Cosmonde, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Cosmonde, a.s. (45272859) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dusíkova 795/7, Brno 638 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Cosmonde, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Cosmonde, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Cosmonde, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Cosmonde, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Cosmonde, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Cosmonde, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6393
IČO (identifikační číslo osoby) 45272859
Jméno Cosmonde, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.4.2014
Valná hromada společnosti Dermacol a.s., IČ: 45272859, se sídlem Praha 6, Výtvarná 4/1023, PSČ 161 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1456 (dále jen "Dermacol a.s."), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Dermacol a.s. je společnost Alphaduct, a.s., IČ: 26212412, se sídlem Brno, Dusíkova 7 č.p. 795, PSČ 638 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4768 (dále jen "hlavní akcionář"), k terá byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Dermacol a.s. vlastníkem 86 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1, 000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. akcií 02/000001 - 02/000086, a 62.587 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/01929 2, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, emitovaných společností Dermacol a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 117,293.500,-Kč (slovy: jednosto sedmnáct milionů dvěstě devadesát tři tisíce pětset korun českých), což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s. a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s. (akcie vydané společností Dermacol a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: - předložením 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodn otě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, - čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 11.08.2009, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Dermacol a.s., vlastníkem 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000 .000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/00101 5 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s., a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Dermacol a.s. na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti Dermacol a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Dermacol a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcion áře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti Dermacol a.s. peněžité protiplnění ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za jednu (1) Akcii (dále jen "protiplnění"). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 090530, vypracovaným dne 30.05.2009 společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o znalecký ústav (dále jen "znalecký posudek ", v jehož výrokové části se uvádí: ?Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k názoru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii společnosti Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00, Česká republika, IČ: 452 72 859, o jednotlivé j menovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých), k datu 31.03.2009 činí 415,-Kč (slovy: čtyřista patnáct korun českých). 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CAPITAL PARTNERS a.s, se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005, IČ: 60281308 (dále jen "obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 555.500,-Kč (slovy: pětset padesát pět tisíc pětset korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odk ladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost Dermacol a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Dermacol a.s. Osobou oprávněnou k přijet í protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního re jstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře právnickou osobu, s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. Místem převzetí akcií je sídlo obchodníka s cennými papíry na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005. Místo převzetí akcií bude otevřeno vždy v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin. V případě uzavření místa převzetí akcií je náhradním místem převzetí akcií sídlo společnosti Dermacol a.s., na adrese Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00. 20.8.2009 - 29.4.2019
Valná hromada přijala dne 30.1.2004 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 86.000.000,- Kč (slovy osmdesátšestmilionů korun českých) z částky 31849.000,- Kč (slovy třicetjednamilionůosmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých) na konečnou výši 117.849.000,- Kč (slovy stosedmnáctmili ónůosmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých), a to upsáním nově emitovaných akcií peněžitými vklady. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Emisní kurz nově upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 86 ks kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých), všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. c) Dle § 204a odst. 5 obch. zákoníku se vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání nově emitovaných akcií, a to z toho důvodu, že cílem zvýšení základního kapiátlu je snížení úvěrového zatížení společnosti vůči společnosti Alphaduct, a.s. kapitalizací její pohledávky, kteréžto tvrzení se dokládá písemnou zprávou představenstva ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obch. zákoníku, která je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. d) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Alphaduct, a.s., se sídlem Na Příkopě 12, Praha 1, IČ: 262 12 412. e) Nové akcie budou upsány v sídle společnosti Dermacol uzavřením smlouvy o upsání akcií, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákon íku a bude doručen určenému zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Dermacol, a.s. do obchodního rejstříku s tím, že doručení návrhu na uzvaření smlouvy se bere za počátek běhu sho ra uvedené lhůty. f) V případě, že nové emitované akcie budou upsány společností Alphaduct, a.s., připouští se započtení pohledávky společnosti Dermacol, a.s. z titulu nároku na splacení emisního kurz upisovaných akcií proti části pohledávky společnosti Alphaduct, a.s. vůč i společnosti Dermacol, a.s. ve výši 86.000.000,- Kč, splatné k 31.12.2003 z titulu úvěrové smlouvy ze dne 30.11.2001 ve znění jejích dodatků č. 1 a 2., přičemž celková výše pohledávky činí (k 29.1.2004) 87.387.313,- Kč (slovy osmdesátsedmmiliónůtřistaosm desátsedmtisíctřistatřináct korun českých), z toho jistina 76.500.000,- Kč (slovy sedmdesátšestmiliónůpětsettisíc korun českých) a příslušenství 10.887.313,- Kč (slovy desetmiliónůosmsetosmdesátsedmtisíctřista třináct korun českých), pohledávka je splatná k 31.12.2003. Valná hromada vyslovuje s tímto započtením souhlas. g) Společnost Dermacol, a.s. doručí návrh smlouvy o započtení společnosti Alphaduct, a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí být pak uzavřena v sídle společnosti Dermacol, a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy společnosti Alphaduct, a.s. Upisovatel - společnost Alphaduct, a.s. je v případě upsání akcií povinna splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 dnů od jejich úpisu, zbývající část emisního kurzu pak do 1 roku od zápisu zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení je povinnost splatit emisní kurz akcií splněna do výše započtených pohledávek. 16.9.2004 - 17.12.2004
Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 15. září 2003 1) snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku 2) snižuje se základní kapitál společnosti o částku ve výši 31,849.000,- Kč, slovy: třicetjedenmilionosmsetčtyřicettisíc korun českých 3) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií podle § 213a obchodního zákoníku 4) lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za nové listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva k předložení akcií k výměně dle § 213a odst. 2 po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku 20.11.2003 - 29.4.2019
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. ., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 29.4.2019
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 29.4.2019
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného majetku uvedeného v zaklada- telské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Dermacol, s.p. 1.5.1992 - 29.4.2019

Aktuální kontaktní údaje Cosmonde, a.s.

Kapitál Cosmonde, a.s.

zakladni jmění 117 849 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2004
zakladni jmění 31 849 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.2003 - 17.12.2004
zakladni jmění 63 698 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.1.1994 - 20.11.2003
zakladni jmění 52 717 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 26.1.1994

Akcie Cosmonde, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 63 698 4.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 86 4.4.2014
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 63 698 17.12.2004 - 4.4.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 86 17.12.2004 - 4.4.2014
Akcie na majitele 500 Kč 63 698 20.11.2003 - 17.12.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 698 1.4.2003 - 20.11.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 698 26.1.1994 - 1.4.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 52 717 1.5.1992 - 26.1.1994

Sídlo Cosmonde, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dusíkova 795/7 , Brno 638 00 27.8.2015
Adresa Dusíkova 795/7 , Brno 638 00 13.6.2011 - 27.8.2015
Adresa Výtvarná 1023/4 , Praha 161 00 13.5.2005 - 13.6.2011
Adresa Výtvarná 1023 , 160 00 Praha 6 Česká republika
10.2.2003 - 13.5.2005
Adresa Kříženeckého náměstí 322/5 , Praha 152 00 1.5.1992 - 10.2.2003

Předmět podnikání Cosmonde, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2009
Kosmetické služby 17.7.2009 - 29.4.2019
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.10.2000 - 17.7.2009
nákup a prodej kosmetických přípravků 1.5.1992 - 27.10.2000
vývoj, výroba a odbyt kosmetických přípravků vyráběných pod ochrannou známkou "Filmstudio Barrandov DERMACOL" 1.5.1992 - 17.7.2009
vývoj , výroba a odbyt přípravků profesionální kosmetiky pro potřeby filmu, televize a divadel 1.5.1992 - 17.7.2009
výroba kosmetických přípravků ve spolupráci se zahraničními firmami a jejich prodej 1.5.1992 - 17.7.2009
poskytování kosmetických a jiných služeb 1.5.1992 - 17.7.2009

vedení firmy Cosmonde, a.s.

Statutární orgán Cosmonde, a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám a jiným orgánům. Za společnost jedná člen představenstva. 21.2.2018
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímá jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva společně. 5.3.1998 - 21.2.2018
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Další osoby jsou oprávněny jednat jménem společnosti pouze na základě plné moci udělené představenstvem. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 12.8.1996 - 5.3.1998
Za společnost jedný představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místo předseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 12.8.1996
Člen představenstva Mgr. Vladimír Komár 21.2.2018
Vznik členství 21.2.2018
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
Člen představenstva ing. Milan Jedlička 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Lumiérů 238/21 , Praha 152 00
Člen představenstva ing. Jan Buchta 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Na mírách 711/6 , Praha 165 00
Člen představenstva JUDr. Pavel Kubec 1.5.1992 - 12.8.1996
Adresa: Zelenečská 121/25 , Praha 198 00
člen představenstva Štefan Jakab 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Zimmlerova 3000/25 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Jana Doucková 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Pod strání 2218/33 , Praha 100 00
člen představenstva JUDr. Vladimír Koníř 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Vondroušova 1157/7 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Jíří Gregor 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Na Dlouhých 813/67 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Miroslav Crha 12.8.1996 - 22.4.1997
Adresa: Lindavská 787 , 181 00 Praha 8 Česká republika
předseda JUDr. Vladimír Koníř 12.8.1996 - 17.12.1997
Adresa: Vondroušova 1157/7 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Dagmar Loukotková 22.4.1997 - 17.12.1997
Adresa: Jetelová 2274/19 , Plzeň 326 00
místopředseda JUDr. Pavel Kubec 12.8.1996 - 5.3.1998
Adresa: Zelenečská 121/25 , Praha 198 00
Předseda představenstva ing. Radka Zachová 17.12.1997 - 5.3.1998
Adresa: 16 , Býkev 276 01
Člen představenstva Jiří Kozelek 17.12.1997 - 3.8.1999
Adresa: Mánesova 633 , Štětí 411 08
Člen představenstva ing. Lubomír Pujman 5.3.1998 - 3.8.1999
Adresa: Grohova 102/3 , Brno 602 00
Člen představenstva Šárka Šillerová 5.3.1998 - 3.8.1999
Adresa: Příhon 972 , Bučovice 685 01
předseda představenstva Jiří Kozelek 3.8.1999 - 20.1.2000
Adresa: Mánesova 633 , Štětí 411 08
místopředseda představenstva Ing. Josef Šimák 3.8.1999 - 20.1.2000
Adresa: Švehlova 806 , Sezimovo Ústí 391 01
Člen představenstva RNDr. Miloš Hoff 3.8.1999 - 20.1.2000
Adresa: Nad Rokoskou 1319/33 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Eva Davidová 3.8.1999 - 20.1.2000
Adresa: Havířovská 422 , Praha 199 00
člen představenstva Mgr. Vladimír Komár 3.8.1999 - 20.1.2000
Adresa: Novovysočanská 697/44 , Praha 190 00
předseda představenstva Mgr. Tomáš Šídlo 20.1.2000 - 27.10.2000
Adresa: Ulrychova 1724/6 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Kovář 20.1.2000 - 27.10.2000
Adresa: Veltěžská 817/13 , Praha 182 00
Člen představenstva Dr. Ladislav Passeri 20.1.2000 - 27.10.2000
Adresa: Charkovská 1720/6 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Michaela Krešlová 20.1.2000 - 27.10.2000
Adresa: Raisova 803/9 , Praha 160 00
Předseda představenstva Mgr. Vladimír Komár 27.10.2000 - 26.3.2002
Zánik funkce 16.10.2001
Adresa: Voskovcova 1075/55 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Jan Daňsa 20.1.2000 - 10.2.2003
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Salmovská 1539/10 , Praha 120 00
Člen představenstva PhD. Bohuslav Luňáček 27.10.2000 - 10.2.2003
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Na kovárně 461/10 , Praha 101 00
Předseda představenstva Ing. Karel Ježek 26.3.2002 - 10.2.2003
Vznik funkce 17.10.2001
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: 1046 , Mikulášovice 407 79
člen představenstva Mgr. Xénia Gubeková 10.2.2003 - 1.4.2003
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 10.1.2003
Adresa: Bežecká 2 , Košice Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Martin Tomko 10.2.2003 - 27.4.2005
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Pod Lipou 1647 , Hořice 508 01
předseda představenstva Ing Jan Daňsa 1.4.2003 - 13.9.2006
Vznik členství 10.1.2003
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 10.1.2003
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Salmovská 1539/10 , Praha 120 00
Jméno Mgr. Jozef Gemeľa 1.4.2003 - 13.9.2006
Vznik funkce 10.1.2003
Adresa: Sadská 479/7 , Praha 198 00
člen představenstva Mgr. Vladimír Komár 27.4.2005 - 13.9.2006
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Voskovcova 1075/55 , Praha 152 00
předseda představenstva Mgr. Vladimír Komár 13.9.2006 - 5.9.2007
Vznik členství 30.6.2004
Vznik funkce 24.7.2006
Zánik funkce 17.7.2007
Adresa: Na Zderaze 2007/7 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Mgr. Jozef Gemela 13.9.2006 - 5.9.2007
Vznik členství 10.1.2003
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 24.7.2006
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Dražetická 859/13 , Praha 182 00
předseda představenstva Mgr. Vladimír Komár 5.9.2007 - 5.8.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 17.7.2007
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Na Zderaze 2007/7 , Praha 120 00
předseda představenstva Mgr. Vladimír Komár 5.8.2009 - 20.8.2009
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 11.8.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 11.8.2009
Adresa: Na Zderaze 2007/7 , Praha 120 00
Jméno Mgr. Vladimír Komár 20.8.2009 - 5.10.2009
Vznik členství 11.8.2009
Adresa: Na Zderaze 2007/7 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Karel Tomšovský 13.9.2006 - 16.12.2009
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 1.12.2009
Adresa: U Lomu 320 , Větřní 382 11
místopředseda představenstva Mgr. Věra Komárová 5.9.2007 - 2.11.2010
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 17.7.2007
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
předseda představenstva Mgr. Vladimír Komár 5.10.2009 - 2.11.2010
Vznik členství 11.8.2009
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 28.8.2009
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Na Zderaze 2007/7 , Praha 120 00
člen představenstva Marián Fendek 16.12.2009 - 2.11.2010
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 1.9.2010
Adresa: Krásnohorská 18 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Grzegorz Antoni Król 2.11.2010 - 4.4.2014
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: Polská republika
Konstancin - 05-510, Ul. Przesmycuiego 31
místopředseda představenstva David Robert Main 8.2.2011 - 2.9.2014
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Warwickshire CV 23 0JB, Rugby, Easenhall, Farme Lane, Maris Piper Barn
člen představenstva Mgr. Vladimír Komár 2.11.2010 - 27.8.2015
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
předseda představenstva David Robert Main 2.9.2014 - 27.8.2015
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 9.6.2014
Adresa: Maris Piper Barn, Farme Lane, , Warwickshire, Rugby, Easenhall Spojené království Velké Británie a Severního Irska
místopředseda představenstva Matthias Kreysel 2.9.2014 - 27.8.2015
Vznik členství 6.6.2014
Vznik funkce 9.6.2014
Adresa: Boelstrasse 73 , 8704 Heerliberg Švýcarská konfederace
předseda představenstva David Robert Main 27.8.2015 - 20.1.2016
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 1.9.2015
Vznik funkce 9.6.2014
Zánik funkce 1.9.2015
Adresa: Maris Piper Barn, Farme Lane, , Warwickshire, Rugby, Easenhall Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Mgr. Vladimír Komár 27.8.2015 - 20.1.2016
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 1.9.2015
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
předseda představenstva David Robert Main 20.1.2016 - 15.4.2016
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 25.1.2016
Vznik funkce 2.12.2015
Zánik funkce 25.1.2016
Adresa: Maris Piper Barn, Farm Lane , Warwickshire, Rugby, Easenhall Spojené království Velké Británie a Severního Irska
místopředseda představenstva Matthias Kreysel 27.8.2015 - 11.7.2016
Vznik členství 6.6.2014
Zánik členství 6.6.2016
Vznik funkce 9.6.2014
Zánik funkce 6.6.2016
Adresa: Boelstrasse 73 , 8704 Heerliberg Švýcarská konfederace
člen představenstva Mgr. Vladimír Komár 20.1.2016 - 16.1.2018
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 15.3.2017
Zánik funkce 15.3.2017
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
Člen představenstva Marián Fendek 16.1.2018 - 31.1.2018
Vznik členství 15.3.2017
Zánik členství 5.10.2017
Vznik funkce 15.3.2017
Zánik funkce 5.10.2017
Adresa: Žehrianská 2 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Předseda představenstva Christopher Ian Charles Smith 15.4.2016 - 21.2.2018
Vznik členství 25.1.2016
Zánik členství 21.2.2018
Vznik funkce 25.1.2016
Zánik funkce 21.2.2018
Adresa: Clarke Lane, Mode Hill Barn , Cheshire, Bollington Spojené království Velké Británie a Severního Irska
místopředseda představenstva Neil Garry Jones 11.7.2016 - 21.2.2018
Vznik členství 6.6.2016
Zánik členství 21.2.2018
Vznik funkce 6.6.2016
Zánik funkce 21.2.2018
Adresa: Low Moor Farm , Brearton, Harrogate, North Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Člen představenstva Matthew Joseph Eatock 31.1.2018 - 21.2.2018
Vznik členství 5.10.2017
Zánik členství 21.2.2018
Vznik funkce 5.10.2017
Zánik funkce 21.2.2018
Adresa: 23 Bodington , Leeds, West Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada Cosmonde, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Erika Hořínková 21.2.2018
Vznik členství 21.2.2018
Adresa: Sídlisko II 1214/32 , 9301 Vranov nad Topľou Slovenská republika
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Havel 29.4.2019
Vznik členství 21.2.2018
Vznik funkce 21.2.2018
Adresa: Pod Slovany 2041/5 , Praha 128 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Slivoně 29.4.2019
Vznik členství 21.2.2018
Vznik funkce 21.2.2018
Adresa: Luženická 669 , Domažlice 344 01
Jméno ing. Jiří Zmatlík 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Dolanského 1390 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno ing. Dobromír Smutný 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Arménská 1372/10 , Praha 101 00
Jméno Věra Kallová 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Fantova 1792/12 , Praha 155 00
člen Ing. Igor Kocmánek 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Voršilská 143/4 , Praha 110 00
člen Václav Pražský 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Lumiérů 497/33 , Praha 152 00
člen JUDr. Blanka Kalčová 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Jižní 791/15 , Hradec Králové 500 03
člen Ing. Jana Černochová 8.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Přemyslovo náměstí 1/3 , Brno 627 00
člen Ing. Alois Fojtách 12.8.1996 - 22.4.1997
Adresa: Vondroušova 1162/4 , Praha 163 00
člen Ing. Alena Kindová 12.8.1996 - 17.12.1997
Adresa: Jiskrova 423 , Brandýs n.L./St.Boleslav Česká republika
člen Ing. Stanislava Brejchová 22.4.1997 - 17.12.1997
Adresa: Jílovská 426/27 , Praha 142 00
Jméno ing. Petra Marschallová 17.12.1997 - 5.3.1998
Adresa: Myslivecká 749 , Libochovice 411 17
Jméno Rostislav Zvonek 5.3.1998 - 3.8.1999
Adresa: 249 , Lačnov 756 12
Jméno ing. Pavel Smrček 17.12.1997 - 20.1.2000
Adresa: Petýrkova 1995/34 , Praha 148 00
člen Ing. Ivan Zach 3.8.1999 - 20.1.2000
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
člen Luděk Kovář 20.1.2000 - 27.10.2000
Adresa: Ruprechtická 2277/12 , Praha 193 00
člen Jaroslav Saidl 8.9.1995 - 10.5.2001
Zánik funkce 28.6.2000
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
Člen Ing. Jan Gerner 27.10.2000 - 2.11.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: nábřeží Jana Palacha 923/4 , Karlovy Vary 360 01
člen Ing. Petr Louša 20.1.2000 - 26.3.2002
Zánik funkce 17.10.2001
Adresa: Janovského 439/23 , Praha 170 00
Člen Mgr. Martin Tomko 2.11.2001 - 10.2.2003
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Pod Lipou 1647 , Hořice 508 01
člen Ing. Robert Schaffer 26.3.2002 - 10.2.2003
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Vítězná 568/79 , Karlovy Vary 360 01
předseda Zdeňka Jiříková 10.2.2003 - 21.4.2004
Vznik funkce 21.6.2002
Adresa: Antala Staška 1019/51 , Praha 140 00
člen Vladimír Šafář 10.5.2001 - 27.4.2005
Vznik funkce 29.6.2000
Zánik funkce 3.8.2004
Adresa: Ke škole 863 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen Lenka Sochorová 10.2.2003 - 27.4.2005
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 23.6.2003
Adresa: Sídl. Štědřík 151 , Psáry 252 44
člen Ing. Eva Rincónová 10.2.2003 - 13.9.2006
Vznik funkce 21.6.2002
Adresa: Kálikova 1557/5 , Praha 155 00
předseda Zdeňka Odvárková 21.4.2004 - 13.9.2006
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Antala Staška 1019/51 , Praha 140 00
člen Ing. Jaroslav Slivoně 27.4.2005 - 13.9.2006
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Luženická 669 , Domažlice 344 01
člen dozorčí rady Eva Rincónová 13.9.2006 - 5.9.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Kálikova 1557/5 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Eva Rincónová 5.9.2007 - 10.10.2008
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Kálikova 1557/5 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Slivoně 13.9.2006 - 14.7.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 29.5.2009
Vznik funkce 17.7.2006
Zánik funkce 29.5.2009
Adresa: Luženická 669 , Domažlice 344 01
člen dozorčí rady Mgr. Erika Komárová 13.9.2006 - 2.11.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 1.9.2010
Adresa: Sídlisko 0 , 9301 Vranov nad Topl´ou Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Slivoně 14.7.2009 - 2.11.2010
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Luženická 669 , Domažlice 344 01
místopředseda dozorčí rady Marián Fendek 2.11.2010 - 13.6.2011
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 18.5.2011
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 18.5.2011
Adresa: Krásnohorská 18 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Tomáš Topinka 13.6.2011 - 31.8.2011
Vznik členství 18.5.2011
Adresa: 226 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Petra Dočekalová 10.10.2008 - 2.9.2014
Vznik členství 10.9.2008
Zánik členství 10.12.2013
Adresa: Telečská 2895/35 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ondřej Šrámek 2.9.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 6.6.2014
Adresa: Dvorská 1507/18 , Blansko 678 01
místopředseda dozorčí rady RNDr. Tomáš Topinka 31.8.2011 - 8.4.2015
Vznik členství 18.5.2011
Zánik členství 16.12.2014
Vznik funkce 15.8.2011
Zánik funkce 16.12.2014
Adresa: 226 , Blansko 678 01
předseda dozorčí rady Aleksandra Glowacka-Dziuk 2.11.2010 - 27.8.2015
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.9.2010
Adresa: Polská republika
45-291 Opole, ul. Batalionu Parasol 9/603
člen dozorčí rady Ondřej Šrámek 24.2.2015 - 27.8.2015
Vznik členství 6.6.2014
Adresa: Arbesova 1/1 , Brno 638 00
místopředseda dozorčí rady Miquel Angel Romero 8.4.2015 - 31.8.2015
Vznik členství 16.12.2014
Zánik členství 3.8.2015
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 3.8.2015
Adresa: c/Ramon y Cajal 71 , 8272 Barcelona, Sant Fruitós de Bages Španělské království
předseda dozorčí rady Aleksandra Glowacka-Dziuk 27.8.2015 - 20.1.2016
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 1.9.2015
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 1.9.2015
Adresa: ul.Batalionu Parasol 9/603 , Opole Polská republika
místopředseda dozorčí rady Witold Skrzyński 31.8.2015 - 24.1.2017
Vznik členství 3.8.2015
Zánik členství 12.1.2017
Vznik funkce 4.8.2015
Zánik funkce 12.1.2017
Adresa: 51i , Stary Jaworóv Polská republika
předseda dozorční rady Aleksandra Glowacka-Dziuk 20.1.2016 - 22.3.2017
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 25.1.2017
Vznik funkce 2.12.2015
Zánik funkce 25.1.2017
Adresa: ul. Batalionu Parasol 9/603 , Opole Polská republika
člen dozorčí rady Ondřej Šrámek 27.8.2015 - 21.2.2018
Vznik členství 6.6.2014
Zánik členství 21.2.2018
Zánik funkce 21.2.2018
Adresa: Arbesova 1/1 , Brno 638 00
předseda dozorčí rady Michal Hasara 22.3.2017 - 21.2.2018
Vznik členství 25.1.2017
Zánik členství 21.2.2018
Vznik funkce 25.1.2017
Zánik funkce 21.2.2018
Adresa: Skalky 171 , Rebešovice 664 61
místopředseda dozorčí rady Dries Noël Cyriel Verbeke 24.1.2017 - 9.4.2018
Vznik členství 12.1.2017
Zánik členství 5.10.2017
Vznik funkce 12.1.2017
Zánik funkce 5.10.2017
Adresa: Nachtegaalstraat 3a , 8980 Passendale, Zonnebeke Belgické království
Člen dozorčí rady Jaroslav Slivoně 21.2.2018 - 29.4.2019
Vznik členství 21.2.2018
Adresa: Luženická 669 , Domažlice 344 01
Člen dozorčí rady Miroslav Havel 21.2.2018 - 29.4.2019
Vznik členství 21.2.2018
Adresa: Pod Slovany 2041/5 , Praha 128 00

Prokura Cosmonde, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Marián Fendek 26.2.2018
Adresa: Žehrianska 2 , 851 07 Bratislava Slovenská republika

Sbírka Listin Cosmonde, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6393/SL 103 ostatní oznámení o výsledku rozhodování per rollam Krajský soud v Brně 1.12.2015 29.12.2015 2.3.2016 3
B 6393/SL 102 ostatní oznámení o výsledku rozhodování per rollam Krajský soud v Brně 1.12.2015 29.12.2015 2.3.2016 3
B 6393/SL 101 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích k 30.6.2015 Krajský soud v Brně 30.6.2015 5.2.2016 8.2.2016 27
B 6393/SL 100 výroční zpráva [2014] za rok končící 30.6.2014 Krajský soud v Brně 19.11.2014 1.6.2015 2.6.2015 27
B 6393/SL 99 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 17.12.2014 2.4.2015 13.4.2015 3
B 6393/SL 98 ostatní oznámení o výsledku rozhodování per rollam Krajský soud v Brně 26.5.2014 1.9.2014 30.10.2014 3
B 6393/SL 96 výroční zpráva [2013]  za rok končící 30.6.2013 Krajský soud v Brně 29.11.2013 29.5.2014 2.6.2014 23
B 6393/SL 95 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 25.3.2014 4.4.2014 8.4.2014 11
B 6393/SL 94 notářský zápis rozhodnutí, změna Stanov, NZ 294/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 4.4.2014 8.4.2014 21
B 6393/SL 93 výroční zpráva [2012]  za rok končící 30.6.2012 Krajský soud v Brně 12.7.2012 21.1.2014 23.1.2014 25
B 6393/SL 92 zpráva auditora k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 7.12.2011 20.4.2012 9.5.2012 25
B 6393/SL 91 výroční zpráva ověření výroční zprávy Krajský soud v Brně 8.12.2011 20.4.2012 9.5.2012 38
B 6393/SL 90 výroční zpráva k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 8.12.2011 20.4.2012 9.5.2012 38
B 6393/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.5.2011 14.6.2011 17
B 6393/SL 88 notářský zápis NZ 188/2011 Krajský soud v Brně 18.5.2011 14.6.2011 28
B 6393/SL 87 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.9.2010 20.4.2011 4
B 6393/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 17
B 6393/SL 85 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 4
B 6393/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 4
B 6393/SL 83 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 611/2010 Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 14
B 6393/SL 82 ostatní -zápis ze zased.představ. Krajský soud v Brně 1.9.2010 28.2.2011 4
B 6393/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 29.6.2010 27.8.2010 28.8.2010 1
B 6393/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Krajský soud v Brně 31.12.2009 30.7.2010 1.8.2010 34
B 6393/SL 79 podpisové vzory Krajský soud v Brně 25.11.2009 12.1.2010 1
B 6393/SL 78 ostatní -zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 28.8.2009 5.10.2009 2
B 6393/SL 74 notářský zápis, posudek znalce NZ 319/2009 Krajský soud v Brně 11.8.2009 20.8.2009 99
B 6393/SL 73 ostatní zápis ze zasedání mimořádné VH Krajský soud v Brně 11.8.2009 20.8.2009 7
B 6393/SL 72 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.8.2009 20.8.2009 2
B 6393/SL 77 ostatní -pozvánka na zased.předst. Krajský soud v Brně 15.6.2009 5.8.2009 1
B 6393/SL 76 ostatní -zápis ze zased.předst. Krajský soud v Brně 15.6.2009 5.8.2009 2
B 6393/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Brně 31.7.2009 5.8.2009 2
B 6393/SL 71 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 29.5.2009 15.7.2009 12
B 6393/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Krajský soud v Brně 31.12.2008 15.7.2009 36
B 6393/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Brně 5.6.2009 15.7.2009 1
B 6393/SL 68 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 10.10.2008 8
B 6393/SL 67 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Brně 10.9.2008 10.10.2008 1
B 6393/SL 66 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Brně 10.9.2008 10.10.2008 1
B 6393/SL 65 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Brně 15.9.2008 10.10.2008 1
B 6393/SL 64 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 24.7.2008 29.7.2008 8
B 6393/SL 63 ostatní pozvánka na VH Krajský soud v Brně 24.7.2008 29.7.2008 2
B 6393/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Krajský soud v Brně 31.12.2007 24.7.2008 29.7.2008 37
B 6393/SL 61 podpisové vzory Krajský soud v Brně 24.7.2007 6.9.2007 1
B 6393/SL 59 ostatní -pozvánka na záp.z předst. Krajský soud v Brně 17.7.2007 6.9.2007 1
B 6393/SL 58 ostatní -záp.ze zased.předst. Krajský soud v Brně 17.7.2007 6.9.2007 2
B 6393/SL 57 ostatní -listina přít.při VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 6.9.2007 2
B 6393/SL 56 ostatní -záp.ze zased.řádné VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 6.9.2007 7
B 6393/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Krajský soud v Brně 31.12.2006 23.7.2007 30.7.2007 36
B 6393/SL 54 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 24.7.2006 7.9.2006 3
B 6393/SL 52 podpisové vzory -1x Krajský soud v Brně 21.7.2006 7.9.2006 1
B 6393/SL 50 ostatní -zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 29.6.2006 7.9.2006 9
B 6393/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2004 7.6.2005 15.6.2005 35
B 6393/SL 46 podpisové vzory -1x Krajský soud v Brně 22.10.2004 18.1.2005 4.4.2005 2
B 6393/SL 45 ostatní -zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 30.6.2004 18.1.2005 4.4.2005 11
B 6393/SL 43 notářský zápis -NZ 13/2004 Krajský soud v Brně 30.1.2004 24.9.2004 27
B 6393/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2003 13.7.2004 16.7.2004 74
B 6393/SL 41 notářský zápis -NZ149/2003 Krajský soud v Brně 30.9.2003 10.12.2003 26
B 6393/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 10.12.2003 36
B 6393/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002,zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 55
B 6393/SL 38 ostatní -rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 30.4.2003 16.7.2003 17.9.2003 2
B 6393/SL 37 zpráva o vztazích r. 2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 4
B 6393/SL 36 podpisové vzory -2x Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 4
B 6393/SL 35 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 2
B 6393/SL 34 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 5
B 6393/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.1.2001 7.5.2003 18
B 6393/SL 31 notářský zápis NZ2/2003 Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 25
B 6393/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2001 28.2.2003 67
B 6393/SL 29 notářský zápis -NZ135/2002 Krajský soud v Brně 21.6.2002 28.2.2003 18
B 6393/SL 27 ostatní zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 21.6.2002 28.2.2003 7
B 6393/SL 26 podpisové vzory -2x Krajský soud v Brně 28.2.2003 2
B 6393/SL 25 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 20.11.2002 28.2.2003 1
B 6393/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích + audit r. 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 8.8.2002 26.8.2002 46
B 6393/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 26.2.2002 26.2.2002 33
B 6393/SL 21 notářský zápis NZ 100/2001 Krajský soud v Brně 27.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 18
B 6393/SL 19 ostatní - listina přítomných akcionářů Krajský soud v Brně 29.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 1
B 6393/SL 18 ostatní - oznámení o konání řádné VH Krajský soud v Brně 27.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 3
B 6393/SL 17 ostatní - zápis ze zasedání řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 8
B 6393/SL 13 výroční zpráva r.2000( dodatek ) Krajský soud v Brně 31.12.2000 28.11.2001 6.12.2001 10
B 6393/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 27.11.2001 4.12.2001 38
B 6393/SL 9 notářský zápis NZ 302/2000 Krajský soud v Brně 28.6.2000 23.3.2001 7
B 6393/SL 11 stanovy společnosti -změna č.1-2 /r.1998/ Krajský soud v Brně 23.3.2001 4
B 6393/SL 7 ostatní -změna stanov č.2 Krajský soud v Brně 12.8.1998 29.1.2001 1
B 6393/SL 6 ostatní -změna stanov č.1 Krajský soud v Brně 26.1.1998 29.1.2001 1
B 6393/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 302/2000 Krajský soud v Brně 28.6.2000 29.1.2001 28
B 6393/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.6.1997 26.7.1999 20
B 6393/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.1997 26.7.1999 19
B 6393/SL 2 notářský zápis NZ 40/97 Krajský soud v Brně 27.1.1997 26.7.1999 4
B 6393/SL 1 notářský zápis NZ 206/96 Krajský soud v Brně 29.5.1996 19.6.1997 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Cosmonde, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45272859
Jméno Cosmonde, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo Cosmonde, a.s.

Živnosti a provozovny Cosmonde, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dusíkova 795/7, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1005807884
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.11.2004

Živnost č. 2 Výroba kosmetických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 16.4.2019
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Cosmonde, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Vladimír Komár

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje McBride Czech, a.s.

IČO: 45272859
Firma: McBride Czech, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-sever
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo McBride Czech, a.s.

Sídlo: Dusíkova 795/7, Brno 638 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

Podobné firmy

tracking image