Firma COLOREN a.s. IČO 25270231


COLOREN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

COLOREN a.s. (25270231) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tyršova 953, 572 01 Polička Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1997 a je stále aktivní. COLOREN a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o COLOREN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o COLOREN a.s. na Justice.cz
Detailní informace o COLOREN a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro COLOREN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje COLOREN a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1651
IČO (identifikační číslo osoby) 25270231
Jméno COLOREN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.6.1997
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19. 12. 2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti: 2.4.2003 - 9.7.2003
a)Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, to je na celkovou výšizákladního kapitálu 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korunčeských. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2.4.2003 - 9.7.2003
b)Upisovat se bude 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, akcie budou kmenové, na majitele a budou vydávány v listinnépodobě. 2.4.2003 - 9.7.2003
c)30, slovy: třicet kusů nových akcií bude upisováno s využitímpřednostního práva. Tento počet akcií bude splácen peněžitýmivklady. Přednostní právo úpisu mají dosavadní akcionářispolečnosti. Akcionáři mají právo vykonat úpis do jednoho měsíceod zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Počátek 30 ti denní lhůty pro přednostní upsání akciíoznámí představenstvo akcionářům, kteří se nevzdali přednostníhopráva na upisování nových akcií, písemně, na adresy jimiuvedené. Upisovat akcie je možné v sídle společnosti v pracovnídny od 8.00 hodin do 15.00 hodin.Pokud se dosavadní akcionáři vzdají přednostního práva, budouakcie nabídnuty zájemci Ing. Leoši Kvapilovi, bytem HradecKrálové, Hradecká 300.Upsání akcií mohou provádět akcionáři, držící akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč, vždy na deset dosavadních akcií jednu novouakcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Akcionáři, držící akcieo jmenovité hodnotě 100.000,- Kč mohou upsat na jednu dosavadníakcii jednu akcii novou. Upisovat lze pouze celé akcie.Upsání 70, slovy: sedmdesáti kusů nových akcií bude nabídnutozájemci Ing. Břetislavu Tesařovi, bytem Bystré, Na Drahách 299,který splatí jejich hodnotu níže uvedeným nepeněžitým vkladem.Upisování akcií na základě veřejné nabídky nebude prováděno. 2.4.2003 - 9.7.2003
d)Upsání akcií bez využití přednostního práva bude možné ve stejnélhůtě na stejném místě jako upisování akcií s využitímpřednostního práva. O počátku lhůty bude zájemce vyrozuměnpředstavenstvem písemně.Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se rovná jejichjmenovité hodnotě, to je 100.000,- Kč.Upisovatelé akcií, které budou spláceny peněžitým vkladem jsoupovinni splatit nejméně 30 % emisní hodnoty upisovaných akcií dokonce lhůty pro upisování akcií, uvedené pod bodem c/ tohotousnesení. Upisovatel akcií, které budou spláceny nepeněžitýmvkladem je povinen splatit vklad písemným prohlášením o vnesenívkladu, ve stejné lhůtě, v sídle společnosti.K fyzickému předání vkladu musí dojít před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu obchodnímu rejstříku. 2.4.2003 - 9.7.2003
e)Splácenou část emisního kursu nových akcií jsou upisovatelépovinni splatit na účet č. 1282788389/0800, vedený u Českéspořitelny, a.s. ve lhůtě stanovené pro upisování akcií.Upisovatel, fyzická osoba, uvede jako variabilní symbol svérodné číslo, upisovatel právnická osoba, uvede jako variabilnísymbol své identifikační číslo. 2.4.2003 - 9.7.2003
f)Zájemce o upsání, Ing. Břetislav Tesař, vnese nepeněžitý vkladspočívající v nemovitostech. Těmito nemovitostmi budouprůmyslový objekt na stavební parcele č. 531/1 a stavebníparcele č. 531/2, stavební parcela č. 531/2, pozemkové parcelyč. 1193/1, 1193/7 a 1193/8 v katastrálním území ProstředníLánov, obce Lánov, okres Trutnov, zapsané na LV č. 755.Nepeněžitý vklad v celkové výši 7.147.600,- Kč /slovy: sedmmilionů jednostočtyřicet sedm tisíc šest set korun českých/ byloceněn posudkem znalce Jiřího Melicha, znalce pro odvětvíEkonomika, ceny a odhady nemovitostí /jmenován pod č.j. Spr.2022/98/ číslo posudku 177807/2002, ze dne 16. 12. 2002.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 70, slovy: sedmdesát kusůakcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, na majitele, v listinnépodobě. Akcie budou kmenové. Zbytek, to je částka ve výši147.600,- Kč bude zúčtována jako emisní ážio na účet 412. 2.4.2003 - 9.7.2003
Dle oznámení soudního exekutora JUDr. Ivo Dědka, byla exekucepod č.j. 1Nc 3123/2002-6 ze dne 12. července 2002 úspěšněprovedena řízení ukončeno. 27.2.2003 - 27.2.2003
Usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. července 2002č.j. 1Nc 3123/2002-6 se nařizuje exekuce na majetek společnostiCOLOREN a.s., identifikační číslo 252 70 231, Polička, Riegrova36, okres Svitavy, PSČ 572 01.Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek,Exekutorský úřad Zlín, se sídlem Zarámí 92, 760 00 Zlín. 17.9.2002 - 27.2.2003
Dle oznámení soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka,Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,byla exekuce pod č.j. Ex 3/02-9, nařízená usnesením Okresníhosoudu ve Svitavách ze dne 8. února 2002 č.j. 1 Nc 3004/2002-8úspěšně provedena a řízení u k o n č e n o . 30.5.2002 - 30.5.2002
Usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 8. února 2002 č.j.1 Nc 3004/2002-8 se nařizuje exekuce na majetek společnostiCOLOREN a.s., identifikační číslo 252 70 231, Polička, Riegrova36, okres Svitavy, PSČ 572 01.Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. MilanSuchánek, sídlem Exekutorského úřadu Pod Pekárnami 245/10,190 00 Praha 9. 26.3.2002 - 30.5.2002
Řádná valná hromada společnosti COLOREN a.s., IČ 25270231přijala toto usnesení o zvýšení základního jmění upsánímnových akcií: 20.9.1999 - 18.10.1999
l. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno:5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých, tj. na celkovouvýši základního jmění 10,000.000,- Kč. Upisování nad tuto částkunení přípustné. 20.9.1999 - 18.10.1999
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Upisovat se bude 50 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinnépodobě. 20.9.1999 - 18.10.1999
3. Úpis akciíAkcie budou upisovat přednostně dosavadní akcionáři společnosti,kteří upíšou 39 akcií na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku.Celkem 11 kusů akcií bude nabídnuto k upsání společnostiDanup-Invest s.r.o. IČ 25265342, se sídlem Hradec Králové,Tř. ČSA 353. Hodnota upsaných akcií bude uhrazena formou převodupohledávky, kterou má vkladatel, společnost Danup-Invest s.r.o.,vůči společnosti COLOREN a.s., v její nominální hodnotě. Upsáníakcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií nebudeprováděno. 20.9.1999 - 18.10.1999
4. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, t.j. 100 000,- Kč za akcii.Úpis akcií bude proveden formou uzavření dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku a to do 14 dnů od zápisu usnesenío zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Předsedapředstavenstva sdělí všem akcionářům, že usnesení bylov obchodním rejstříku zapsáno do 2 dnů poté, co se o tétoskutečnosti doví a sdělí akcionářům termín podpisu dohodyakcionářů formou notářského zápisu.Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisní hodnoty jimiupisovaných akcií nejpozději do dvou pracovních dnů od podpisudohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění 30 %emisního kursu akcií na účet č. 6801359-598/0800 vedený u ČSSvitavy, pobočka Polička. Platbu je potřeba provést platebnímpříkazem k úhradě příslušné částky z účtu upisovatele na účetvýše uvedený, nebo v hotovosti složením na tento účet, kdy budejako variabilní symbol uvedeno rodné číslo upisující fyzickéosoby.Upisovatel, společnost Danup-Invest s.r.o., provede úpispísemnou smlouvou o převodu pohledávky dne 30. 9. 1999. 20.9.1999 - 18.10.1999
5. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění posudky znalcůUpisovatel, společnost Danup-Invest s.r.o. vloží do základníhojmění společnosti svou pohledávku ve výši 1,100.000,- Kčvzniklou z důvodu neuhrazení dlužné částky ve stejné výši podlesmlouvy o půjčce ze dne 10. 1. 1999. Hodnota pohledávky budeoceněna posudky znalců Ing. Karla Udržala a Jiřího Melicha, kedni 30. 9. 1999. 20.9.1999 - 18.10.1999
Mimořádná valná hromada společnosti COLOREN a.s.,IČO 25270231 se sídlem v Poličce, Riegrova 36, schválila totousnesení o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií:1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno:3 500 000,- Kč, slovy tři milióny pětset tisíc korun českých,tj. na celkovou výši základního jmění 5 000 000,- Kč. Upisovánínad tuto částku není přípustné.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Upisovat se bude 35 akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Novéakcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinnépodobě.3. Úpis akciíAkcie budou upisovat přednostně dosavadní akcionáři společnosti,kteří upíšou všechny akcie na základě dohody podle § 205obchodního zákoníku. Upsání akcií na základě veřejné výzvyk upisování akcií nebude prováděno.4. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, t.j. 100 000,- Kč za akcii pro akcionáře, kteří majíprávo přednostního úpisu akcií.Úpis akcií bude proveden formou uzavření dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku a to do 14 dnů od zápisu usnesenío zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Předsedapředstavenstva sdělí všem akcionářům, že usnesení bylov obchodním rejstříku zapsáno do 2 dnů poté, co se o tétoskutečnosti doví a sdělí akcionářům termín podpisu dohodyakcionářů formou notářského zápisu.Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisní hodnoty jimiupisovaných akcií nejpozději dvou pracovních dnů od podpisudohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění 30 %emisního kursu akcií na účet č. 6801359-598/0800 vedenýu ČS Svitavy, pobočka Polička. Platbu je potřeba provéstplatebním příkazem k úhradě příslušné částky z účtu upisovatelena účet výše uvedený, nebo v hotovosti složením na tento účet,kdy bude jako variabilní symbol uvedeno rodné číslo upisujícífyzické osoby. 4.9.1997 - 27.10.1997
Splaceno 100 % základního jmění společnosti. 1.6.1997 - 27.10.1997

Kapitál COLOREN a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.2004
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.7.2003 - 22.6.2004
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.10.1999 - 9.7.2003
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.7.1998 - 18.10.1999
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.10.1997 - 29.7.1998
zakladni jmění 1 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.1997 - 27.10.1997

Sídlo COLOREN a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tyršova 953 , 572 01 Polička Česká republika
Tyršova 953, Horní Předměstí, 572 01 Polička
21.9.2016
Adresa Tyršova 953 , 572 01 Polička Česká republika
Polička, Tyršova 953, PSČ 57201
8.7.2011 - 21.9.2016
Adresa Riegrova 36 , Polička Česká republika
Polička, Riegrova 36, okres Svitavy, PSČ 57201
1.6.1997 - 8.7.2011

Předmět podnikání COLOREN a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.7.2014
Malířství, lakýrnictví a natěračství 17.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2014
Služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy ufyzických aprávnických osob 13.1.2005 - 17.7.2014
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 13.1.2005 - 17.7.2014
Výroba nápojů 13.1.2005 - 17.7.2014
Výroba chemických látek a chemických přípravků 12.10.2001 - 17.7.2014
Velkoobchod 12.10.2001 - 17.7.2014
Specializovaný maloobchod 12.10.2001 - 17.7.2014
Maloobchod tabákovými výrobky 12.10.2001 - 17.7.2014
Zprostředkování obchodu 12.10.2001 - 17.7.2014
Dokončovací stavební práce 12.10.2001 - 17.7.2014
Zednictví 21.8.2001
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovanýchjako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 21.8.2001 - 17.7.2014
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví školivé, žíravé, dráždivé,senzibilizující 21.8.2001 - 17.7.2014
Prodej drogistického zboží 21.8.2001 - 17.7.2014
Silniční motorová doprava nákladní 21.8.2001 - 17.7.2014
Malířské a natěračské práce 21.8.2001 - 12.10.2001
prodej jedů, žíravin a pesticidů 29.7.1998 - 21.8.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.6.1997 - 12.10.2001
zprostředkovatelská činnost 1.6.1997 - 12.10.2001
výroba hmot pro úpravu a ošetření materiálů 1.6.1997 - 12.10.2001
drogistická živnost 1.6.1997 - 21.8.2001
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 1.6.1997 - 29.7.1998

vedení firmy COLOREN a.s.

Statutární orgán COLOREN a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Hradecká 300 , 500 11 Hradec Králové Česká republika
Hradecká 300/32, Třebeš, 500 11 Hradec Králové
člen představenstva Ing. Břetislav Tesař 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Nad Kašpárkem 466 , 569 92 Bystré Česká republika
Nad Kašpárkem 466, 569 92 Bystré
místopředseda představenstva Jindřich Sodomka 21.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Zahradní 288 , 539 44 Proseč Česká republika
Zahradní 288, 539 44 Proseč
Předseda představenstva Vladimír Kvapil 1.6.1997 - 25.9.1998
Adresa: Hegerova 903 , Polička Česká republika
Polička, Hegerova 903, okres Svitavy, PSČ 57201
Členka představenstva Jarmila Vondrová 1.6.1997 - 21.8.2001
Adresa: Vedřelova 172 , 569 92 Bystré Česká republika
Bystré, Vedřelova 172, PSČ 56992
Místopředseda představenstva Eduard Kvapil 1.6.1997 - 12.10.2001
Zánik členství 21.6.2001
Adresa: Střítež 31 , Polička Česká republika
Polička, Střítež 31, okres Svitavy, PSČ 57201
Předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 25.9.1998 - 12.10.2001
Zánik členství 21.6.2001
Adresa: Hradecká 300 , 500 11 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Hradecká 300, PSČ 50011
Místopředseda představenstva Eduard Kvapil 12.10.2001 - 22.6.2004
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 9.2.2004
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 9.2.2004
Adresa: 572 01 Polička - Střítež 31 Česká republika
Polička - Střítež 31, PSČ 57201
Člen představenstva Jaroslav Dvořák 21.8.2001 - 19.5.2005
Vznik členství 14.11.2000
Adresa: Mařákova 1111 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Litomyšl, Mařákova 1111, PSČ 57001
Předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 12.10.2001 - 8.7.2011
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Hradecká 300 , 500 11 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Hradecká 300, PSČ 50011
Místopředseda představenstva Jindřich Sodomka 13.1.2005 - 8.7.2011
Vznik členství 26.11.2004
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 26.11.2004
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 539 44 Proseč - Záboří 146 Česká republika
Proseč - Záboří 146, PSČ 53944
Člen představenstva Jaroslav Dvořák 19.5.2005 - 8.7.2011
Vznik členství 14.11.2000
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Na Řetízku 1173 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Litomyšl, Na Řetízku 1173, PSČ 57001
předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 8.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Hradecká 300 , 500 11 Hradec Králové - Třebeš Česká republika
Hradec Králové - Třebeš, Hradecká 300/32, PSČ 50011
místopředseda představenstva Jindřich Sodomka 8.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: 539 44 Proseč 288 Česká republika
Proseč 288, PSČ 53944
člen představenstva Ing. Břetislav Tesař 8.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Nad Kašpárkem 466 , 569 92 Bystré Česká republika
Bystré, Nad Kašpárkem 466, PSČ 56992
místopředseda představenstva Jindřich Sodomka 17.7.2014 - 21.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: 288 , 539 44 Proseč Česká republika
č.p. 288, 539 44 Proseč

Dozorčí rada COLOREN a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kvasnička 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Vilová 252 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Vilová 252/20, Strašnice, 100 00 Praha 10
člen dozorčí rady Jarmila Tesařová 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Nad Kašpárkem 466 , 569 92 Bystré Česká republika
Nad Kašpárkem 466, 569 92 Bystré
Členka dozorčí rady Jaroslava Trkalová 1.6.1997 - 20.9.1999
Adresa: Ledvinova 1716 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ledvinova 1716/16, PSČ 14000
Předseda dozorčí rady František Stříteský 1.6.1997 - 21.8.2001
Adresa: 569 62 Sebranice 35 Česká republika
Sebranice 35, PSČ 56962
Člen dozorčí rady Jindřich Sodomka 20.9.1999 - 21.8.2001
Adresa: Záboří 146 , 539 44 Proseč Česká republika
Proseč, Záboří 146, PSČ 539 44, okres Chrudim
Členka dozorčí rady Marie Kvapilová 1.6.1997 - 12.10.2001
Zánik členství 21.6.2001
Adresa: 572 01 Polička - Střítež 31 Česká republika
Polička - Střítež 31, PSČ 57201
Předseda dozorčí rady Jindřich Sodomka 21.8.2001 - 13.1.2005
Vznik členství 27.8.1999
Zánik členství 26.11.2004
Vznik funkce 20.11.2000
Zánik funkce 26.11.2004
Adresa: Záboří 146 , 539 44 Proseč Česká republika
Proseč, Záboří 146, PSČ 539 44, okres Chrudim
Člen Jarmila Tesařová 21.8.2001 - 8.7.2011
Vznik členství 14.11.2000
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Vedřelova 172 , 569 92 Bystré Česká republika
Bystré, Vedřelova 172, PSČ 56992
Členka dozorčí rady Marie Kvapilová 12.10.2001 - 8.7.2011
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: 572 01 Polička - Střítež 31 Česká republika
Polička - Střítež 31, PSČ 57201
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Kvasnička 13.1.2005 - 8.7.2011
Vznik členství 26.11.2004
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 26.11.2004
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Vilová 252 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vilová 252/20, PSČ 10000
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kvasnička 8.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Vilová 252 , 100 00 Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Vilová 252/20, PSČ 10000
člen dozorčí rady Jarmila Tesařová 8.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Nad Kašpárkem 466 , 569 92 Bystré Česká republika
Bystré, Nad Kašpárkem 466, PSČ 56992
člen dozorčí rady Marie Kvapilová 8.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: 572 01 Polička - Střítež 31 Česká republika
Polička - Střítež 31, PSČ 57201
člen dozorčí rady Marie Kvapilová 17.7.2014 - 21.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 24.8.2016
Adresa: Střítež 31 , 572 01 Polička Česká republika
Střítež 31, 572 01 Polička

Sbírka Listin COLOREN a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1651/SL 63 stanovy společnosti NZ 127/2014 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2014 8.7.2014 21.8.2014 15
B 1651/SL 62 notářský zápis NZ 127/2014 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2014 8.7.2014 21.8.2014 20
B 1651/SL 57 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2011 1.7.2011 8.7.2011 3
B 1651/SL 31 stanovy společnosti, posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2002 12.5.2003 12.5.2003 68
B 1651/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2002 22.11.2002 22.11.2002 27
B 1651/SL 27 usn. o nařízení výk.rozh. Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2002 16.8.2002 17.9.2002 2
B 1651/SL 25 usn. o nařízení výk.rozh. Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2002 12.3.2002 26.3.2002 2
B 1651/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2001 23.7.2001 23.7.2001 5
B 1651/SL 21 notářský zápis - NZ 172/2001 - VH Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2001 23.7.2001 23.7.2001 21
B 1651/SL 20 podpisové vzory - 1x Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2001 27.3.2001 30
B 1651/SL 19 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2000 27.3.2001 27.3.2001 1
B 1651/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2000 27.3.2001 27.3.2001 1
B 1651/SL 17 notářský zápis - NZ 236/2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2000 27.3.2001 27.3.2001 13
B 1651/SL 11 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 17.8.1998 17.8.1998 6
B 1651/SL 10 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 7.8.1998 17.8.1998 17.8.1998 5
B 1651/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.9.1997 29.9.1997 29.9.1997 15
B 1651/SL 2 ostatní - ocenění společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1997 28.5.1997 32
B 1651/SL 1 posudek znalce - č. 05097 OR Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1997 28.5.1997 28.5.1997 42
B 1651/SL 16 posudek znalce - číslo 99232 - ocenění pohl. Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1999 5
B 1651/SL 15 posudek znalce - číslo 99232 - ocenění pohl. Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1999 21
B 1651/SL 14 stanovy společnosti - platné znění k 1.10.1999 Krajský soud v Hradci Králové 1.10.1999 21
B 1651/SL 13 účetní závěrka - za rok 1998 + zpráva audit. Krajský soud v Hradci Králové 21.4.1999 15
B 1651/SL 12 notářský zápis - NZ 173/99 - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1999 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje COLOREN a.s.

IČO (identifikační číslo) 25270231
Jméno COLOREN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Polička
Vznik první živnosti: 2.6.1997
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 5

Sídlo COLOREN a.s.

Živnosti a provozovny COLOREN a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Riegrova 36, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1008524522
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna nám. 9. května 51, Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny 1000978125
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.6.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Kapitána Jaroše 28/6, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000978141
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.12.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Střítežská 399, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1000978087
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.6.1997
Provozovna č. 5
Provozovna Tyršova 953, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1000978150
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 10.12.2001
Provozovna č. 6
Provozovna Tyršova 163, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1000978117
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.6.1997
Provozovna č. 7
Provozovna nám. Na podkově 74, Bystré 569 92
Identifikační číslo provozovny 1011319942
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.1.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Lorencova alej 1098, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1011616068
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.5.2017

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 3 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.8.2000

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.1.2001

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.3.2001

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba hmot pro úpravu a ošetření materiálu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 10 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 31.12.1998

Živnost č. 15 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví školdlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 16 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 17 Malířské a natěračské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2000
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 18 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán COLOREN a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Břetislav Tesař
Člen statutárního orgánu Ing. Leoš Kvapil
Člen statutárního orgánu Jindřich Sodomka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje COLOREN a.s.

IČO: 25270231
Firma: COLOREN a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Polička
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1997

Sídlo COLOREN a.s.

Sídlo: Tyršova 953, Polička 572 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Malířské a natěračské práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image