Firma Coleman S.I., a.s. IČO 25350048


Coleman S.I., a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Coleman S.I., a.s. (25350048) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Smetanova 1484, Vsetín 755 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 1996 a je stále aktivní. Coleman S.I., a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Coleman S.I., a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Coleman S.I., a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Coleman S.I., a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Coleman S.I., a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Coleman S.I., a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1307
IČO (identifikační číslo osoby) 25350048
Jméno Coleman S.I., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.4.1996
Valná hromada obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, identifikační číslo: 253 50 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1307 (dále jen jako Společnost) rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a)rozsah snížení základního kapitálu činí 105.962.500,- Kč (slovy: jedno sto pět milionů devět set šedesát dva tisíc pět set korun českých); b)jako způsob provedení snížení základního kapitálu se určuje: i) ke snížení základního kapitálu se v souladu s ust. § 521 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále jen jako ZOK) nejprve použijí vlastní akcie, které Společnost za účelem prove dení tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu hodlá nabýt, a to 1.390 (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát) kusů kmenových akcií vydaných na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s číselným ozn ačením 1 až 1.390; ii) ve zbylém rozsahu snížení základního kapitálu dojde k poměrnému snížení jmenovité hodnoty všech ostatních akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé této kmenové akcie Společnosti vydané na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých); c)důvody a účel snížení základního kapitálu, a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: i) v rozsahu 13.900.000,- Kč (slovy: třinácti milionů devíti set tisíců korun českých) je důvodem a účelem skutečnost, že Společnost hodlá nabýt vlastní akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 13.900.000,- Kč (slovy: třinácti milionů devíti set tisíců korun če ských) od pana Ing. Petra Hurty, datum narození 19.6.1966, bydliště Vsetín, Lesní 2176, z důvodu vypořádání vzájemných finančních vztahů mezi Společností a panem Ing. Petrem Hurtou, přičemž k nabytí těchto akcií dojde zároveň za účelem provedení rozhodnut í valné hromady o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 306 ZOK; s ohledem na uvedené nebude s částkou odpovídající této části snížení základního kapitálu nijak nakládáno; ii) v rozsahu 35.504.014,- Kč (slovy: třiceti pěti milionů pět seti čtyř tisíců čtrnácti korun českých) je důvodem a účelem snížení základního kapitálu záměr Společnosti vypořádat ztráty minulých let; s touto částí snížení základního kapitálu bude naložen o tak, že bude použita na úhradu ztráty Společnosti minulých let, iii) v rozsahu 56.558.486,- Kč (slovy: padesáti šesti milionů pět seti padesáti osmi tisíců čtyř seti osmdesáti šesti korun českých) je důvodem a účelem záměr posílení ostatních složek vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál; s touto částí sn ížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude převedena do ostatních kapitálových fondů Společnosti; d)lhůta pro předložení akcií Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude v souvislosti s tímto snížením základního kapitálu snižovat, za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu se způsobem provedení tohoto snížení základního kapitálu Společnosti, se určuje na 30 (slovy: třicet) dní ode dne účinnosti tohoto snížení základního kapitálu, přičemž výše uvedené vlastní akcie Společnosti v této lhůtě v souladu s ust. § 522 ZOK Společnost zničí. 22.11.2016 - 4.5.2017
Mimořádná valná hromada konaná dne 13.12.2009 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu v tomto znění: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. se zvyšuje o částku ve výši 105.850.000,- Kč (slovy: jednostopětmilionů-osmsetpadesáttisíc korun českých), tedy z částky 30.800.000,- Kč (slovy: třicetmilionů-osmsetisíc korun českých) na částk u ve výši 136.650.000,- Kč (slovy: jednostotřicetšest-milionůšestsetpadesáttisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospod ářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost společnosti; 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 10.585 ks (slovy: desetitisíc-pětisetosmdesátipěti kusy) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšen í základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. 4. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitými vklady a tyto akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídle m Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106, a dále dalšímu vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní společnost H & B delta, s.r.o. s e sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511; 5. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlo uvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zá pis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českýc h); 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady zájemců, kterými jsou obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106, a obchodní společnost H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511, přičemž I. zájemce - obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkl adem: A) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2648 pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, a to: - budova č.p. 722, v části obce Holice, způsob využití-jiná st., stojící na pozemku parcelního čísla 1445/3 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, způsob využití-jiná st., stojící na pozemku parcelního čísla 1445/2 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1445/1 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1445/2 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1445/3 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1447 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; - pozemek parcelního čísla 1448 - zahrada; - pozemek parcelního čísla 1449 - zahrada; - pozemek parcelního čísla 1450/2 - orná půda; - pozemek parcelního čísla 1450/3 - orná půda; - pozemek parcelního čísla 1471/5 - orná půda; B) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2595 pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, a to: - spoluvlastnický podíl o velikosti 4749/10000 (čtyřitisícesedmsetčtyřicetdevět lomeno desetitisíc) na pozemku parcelního čísla 1446/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace; - spoluvlastnický podíl o velikosti 4749/10000 (čtyřitisícesedmsetčtyřicetdevět lomeno desetitisíc) na pozemku parcelního čísla 1454 - ostatní plocha, jiná plocha. C) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1502 pro katastrální území Brněnské Ivanovice, obec Brno, a to: - pozemek parcelního čísla 1331 - orná půda; - pozemek parcelního čísla 1333 - ostatní plocha, manipulační plocha; - pozemek parcelního čísla 1339/10 - ostatní plocha, jiná plocha. D) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 2701/10-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno p adesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-z astavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2701/16-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno p adesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129- zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno pa desátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-z astavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 553/51069 (pětsetpadesáttři lomeno pades átjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zas tavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 312 9-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/13-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 542/51069 (pětsetčtyřicetdva lomeno pad esátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-za stavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/3-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 542/51069 (pětsetčtyřicetdva lomeno pade sátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zast avěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicetosm lomeno pad esátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129; - bytová jednotka číslo 2703/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno p adesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129- zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 -zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/16-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 750/51069 (sedmsetpadesát lomeno padesá tjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zasta věné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2704/2-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 749/51069 (sedmsetčtyřicetdevět lomeno p adesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129; - bytová jednotka číslo 2705/2-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 763/51069 (sedmsetšedesáttři lomeno pade sát-jednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-za stavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2705/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicetosm lomeno pad esátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129; - bytová jednotka číslo 2705/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno p adesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 -zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2705/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/51069 (pětsetčtyřicet lomeno padesá tjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zast avěné plochy a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6153 a na listu vlastnictví 5776 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav. E) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 2726/5-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/4-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/6-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/7-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2728/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2729/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2729/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2729/9-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/6-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/7-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/1-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/4-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/9-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/11-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115 , 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/1-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/10-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 311 6, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/12-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 31 15, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2733/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 334/53980 (třistatřicetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2733/10-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 311 6, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2733/12-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 31 15, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2735/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2735/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6900 a na listu vlastnictví 6899 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav. F) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 2973/4-byt, v budově č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 531/10176 (pětsettřicetjedna lomeno desettisícstosedmdesátšest) na společných částech budovy č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, a na pozemku St. parcelního čísla 4839-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2974/8-byt, v budově č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 531/10176 (pětsettřicetjedna lomeno desettisícstosedmdesátšest) na společných částech budovy č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, a na pozemku St. parcelního čísla 4839-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6629 a na listu vlastnictví 6628 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav. G) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 972/3-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3005/121285 (třitisícepět lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstěosmdesátpět) na společných částec h budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 972/8-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3010/121285 (třitisícedeset lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstěosmdesátpět) na společných část ech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 972/14-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6320/121285 (šesttisíctřistadvacet lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstě-osmdesátpět) na společ ných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 972/15-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7260/121285 (sedmtisícdvěstěšedesát lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstě-osmdesátpět) na spole čných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3590 a na listu vlastnictví 2617 pro katastrální území Poštorná, obec Břeclav, okres Břeclav. Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 byl oceněn znalecký mi posudky soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Eduardem Hromadou, bytem Praha 10 Strašnice, Černokostelecká 2111/131, PSČ 108 00, doručovací adresa: Lidická 1974, Vsetín 755 01, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 2 9Nc 4276/2009 ze dne 1. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 7.12.2009 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body A) a B) ve svém znaleckém posudku č. 155/2009 ze dne 8.12.2009 na částku ve v ýši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých). Znalec dále ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod bodem C) ve svém znaleckém posudku č. 156/2009 ze dne 9.12.2009 na částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů kor un českých). Znalec dále ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body D) až G) ve svém znaleckém posudku č. 157/2009 ze dne 10.12.2009 na částku ve výši 31.250.000,- Kč (slovy: třicetjednamilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). Celková výše ocenění nepeněžitého vkladu tohoto zájemce tak na základě citovaných znaleckých posudků činí 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 částkou ve výši 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstě-padesáttisíc korun českých) s tím, že na vklad tohoto zájemce - vkladate le se započítává částka ve výši 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstě-padesáttisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 6.525 ks (slovy: šesttisícpětsetdvacetpět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. II. zájemce - obchodní společnost H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vk ladem: H) bytová jednotka, a to: - bytová jednotka číslo 410/17-byt, v budově č.p. 410, v části obce Rokytnice, na pozemku St. parcelního čísla 819, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 739/23330 (sedmsettřicetdevět lomeno dvacettřitisícetřistatřicet) na společných částech budovy č.p. 410, v části obce Rokytnice, na pozemku St. parcelního čísla 819, a na pozemku St. parcelního čísla 819-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 10360 a na listu vlastnictví 3941 pro katastrální území Rokytnice u Vsetína, obec Vsetín, okres Vsetín. I) bytové jednotky a jiné nebytové prostory, a to: - bytová jednotka číslo 1061/1-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p . 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/2-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p . 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/11-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/14-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č. p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/17-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 269/21768 (dvěstěšedesátdevět lomeno dvacetjednatisícsedmsetšedesátosm) na společných částech budovy č. p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/39-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/41-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/46-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/43536 (čtyřistadevadesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budov y č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/66-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/72-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/75-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 161/43536 (jednostošedesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných část ech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/76-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/43536 (třistapadesáttři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/77-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 163/43536 (jednostošedesáttři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částec h budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/78-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 125/43536 (jednostodvacetpět lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/79-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 175/21768 (jednostosedmdesátpět lomeno dvacetjednatisícsedmset-šedesátosm ) na společných č ástech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/80-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/43536 (jednostodevět lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech bud ovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6419 a na listu vlastnictví 5970 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. J) bytová jednotka a garáž, a to: - bytová jednotka číslo 1090/26-byt, v budově č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 741/19249 (sedmsetčtyřicetjedna lomeno devatenácttisícdvěstěčtyřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, a na pozemku parcelního čísla 614-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1090/32-garáž, v budově č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 180/19249 (jednostoosmdesát lomeno devatenácttisícdvěstěčtyřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1090 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, a na pozemku parcelního čísla 614-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9169 a na listu vlastnictví 5993 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. K) bytová jednotka, a to: - bytová jednotka číslo 1841/19-byt, v budově č.p. 1841, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6503, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 736/23615 (sedmsettřicetšest lomeno dvacettřitisícešestsetpatnáct) na společných částech budovy č.p. 1 841, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6503, a na pozemku parcelního čísla 6503-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9110 a na listu vlastnictví 5991 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. L) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1844/3-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č .p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/15-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/16-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/19-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/26-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/21843 (dvěstědvacet lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1 844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/32-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/33-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/21843 (dvěstědvacet lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1 844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/50-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 73/7281 (sedmdesáttři lomeno sedmtisícdvěstěosmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/54-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 73/7281 (sedmdesáttři lomeno sedmtisícdvěstěosmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/63-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9124 a na listu vlastnictví 5992 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. M) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1853/11-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1853/19-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1853/24-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/13211 (sedmsetčtyřicet lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9062 a na listu vlastnictví 5987 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. N) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1856/11-byt, v budově č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, a na pozemku parcelního čísla 6831-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1856/20-byt, v budově č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, a na pozemku parcelního čísla 6831-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6427 a na listu vlastnictví 5985 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. O) bytová jednotka, a to: - bytová jednotka číslo 1858/1-byt, v budově č.p. 1858, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6833, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1858 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6833, a na pozemku parcelního čísla 6833-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6420 a na listu vlastnictví 5978 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. P) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1859/4-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1859 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1859/8-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 334/13211 (třistatřicetčtyři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1859/16-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 185 9, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8951 a na listu vlastnictví 5982 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. Q) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1860/6-byt, v budově č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 185/3539 (jednostoosmdesátpět lomeno třitisícepětsettřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1860 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, a na pozemku parcelního čísla 6835-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1860/22-byt, v budově č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 371/7078 (třistasedmdesátjedna lomeno sedmtisícsedmdesátosm) na společných částech budovy č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, a na pozemku parcelního čísla 6835-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8974 a na listu vlastnictví 5983 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. R) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1862/13-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podíl 15.12.2009 - 22.12.2009
Mimořádná valná hromada schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií za těchto podmínek: a) Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., se sídlem Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, IČ 253 50 048, se zvyšuje z dosavadní výše 15 800 000,- Kč (slovy: patnáct milionů osm set tisíc Kč) o částku 15 000 000,- Kč (patnáct milionů Kč) na 30 800.000,- slovy : třicetmilionůosmsettisíckorunčeských upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Upsáno bude 1500 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurs na jednu akcii se rovná jmenovité hodnotě, tedy 10 000,- Kč za 1 kus akcie. Emisní ážio nevzniká. Akcie nebudou kótované. c) Prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií: Akcionáři obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., IČ 253 50 048 a to: (i) společnost H & B REAL, a.s., se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, IČ 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 a (ii) Ing. Petr Hurta, r.č. 660619/1064, bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147, PSČ 755 01 prohlašují, že se vzdávají svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Coleman S.I., a.s., IČ 253 50 048, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu této společnosti ve smysl u § 204a obchodního zákoníku. d) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchod ního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Petr Hurta, r.č. 660619/1064, bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147, PSČ 755 01. e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., na adrese Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, v pracovní dny v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnes ení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli (předem určenému zájemci), bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kursu takto upisovaných akcií oznámen písemným o známením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. f) Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem. Upisovatel (předem určený zájemce) je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na zvláštní účet číslo 230423375/0300, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu u Českosloven ské obchodní banky, a.s. Lhůta, ve které je povinen upisovatel splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, je nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií. g) S nově vydanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jedná se o akcie kmenové. h) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods t. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. i) Poukázky na akcie podle §204b obchodního zákoníku nebudou vydány. Předseda mimořádné valné hromady pan Ing. Petr Hurta následně nechal o návrhu tohoto usnesení hlasovat. Provedeným hlasováním valná hromada, kdy nebyl vznesen žádný protest, dotaz či připomínka ani nebylo požadováno vysvětlení nebo uplatňován návrh a prot inávrh, schválila jednomyslně, tj. všemi hlasy, které mohly vykonávat hlasovací právo, usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. 7.7.2009 - 15.12.2009
Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. o zvýšení základního kapitálu: 23.8.2002 - 30.10.2002
1. Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. ve výši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých byl v plné výši splacen. 23.8.2002 - 30.10.2002
2. Zvyšuje základní kapitál společnosti o částku ve výši 14,300.000,- Kč, slovy: čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českých, tedy z částky ve výši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých na částku ve výši 15,800.000,- Kč, slovy: patnáctmilionůosmsettisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 23.8.2002 - 30.10.2002
3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost využívá tento nepeněžitý vklad k svému podnikání. 23.8.2002 - 30.10.2002
4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1430 ks (slovy: jedentisícčtyřistatřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; všechny akcie ma zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 23.8.2002 - 30.10.2002
5. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým jsou manželé Ing. Petr Hurta, rodné číslo 66-06-19/1064 a paní Martina Hurtová, rodné číslo 71-51-29/5525, oba bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147; 23.8.2002 - 30.10.2002
6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Coleman S.I., a.s., tedy Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01 a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 23.8.2002 - 30.10.2002
7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to manželé Ing. Petr a Martina Hurtovi, je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 23.8.2002 - 30.10.2002
8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; 23.8.2002 - 30.10.2002
9. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým jsou manželé Ing. Petr a Martina Hurtovi; 23.8.2002 - 30.10.2002
10. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou: - nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1418 pro katastrální území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, okres Ostrava - město, a to jednotka č. 5560/1 (dílna nebo provozovna) v budově č.p. 5560, Třebovice na pozemku parcelního čísla 1061/1 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1061/1 - zastavěná plocha a nádvoří ve výši jednostosedmdesátsedmtisícčtyřistatři/milionpadesátdevěttisícšest setosmdesátpět (177403/1059685); - nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1416 pro katastrální území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, okres Ostrava - město, a to pozemek parcelního čísla 1061/5 - manipulační plocha a pozemek parcelního čísla 1061/9 - manipulační plocha. Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. 23.8.2002 - 30.10.2002
11. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce paní Ing. Martiny Schulmeisterové, bytem Ostrava 1, Milíčova 12 pod pořadovým číslem 178/02 částkou ve výši 14,300.000,- Kč, slovy, čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českých s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 14,300.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1430 ks (jedentisícčtyřistatřicet kusů) kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 23.8.2002 - 30.10.2002
12. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 23.8.2002 - 30.10.2002
13. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti, tedy Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, a to kancelář přesedy představenstva. 23.8.2002 - 30.10.2002
Akcie: 150 akcií na jméno, z toho 30 akcií je prioritních. 26.4.1996 - 30.10.2002

Aktuální kontaktní údaje Coleman S.I., a.s.

Kapitál Coleman S.I., a.s.

zakladni jmění 30 687 500 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.5.2017
zakladni jmění 136 650 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2009 - 4.5.2017
zakladni jmění 30 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.7.2009 - 22.12.2009
zakladni jmění 15 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.2002 - 22.7.2009
zakladni jmění 1 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.1996 - 30.10.2002

Akcie Coleman S.I., a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 500 Kč 12 275 30.10.2018
Kmenové akcie na jméno 2 500 Kč 12 275 4.5.2017 - 30.10.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 13 665 7.1.2015 - 4.5.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 13 665 22.12.2009 - 7.1.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 050 22.7.2009 - 22.12.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 550 30.10.2002 - 22.7.2009
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 30 30.10.2002 - 22.12.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 150 26.4.1996 - 30.10.2002

Sídlo Coleman S.I., a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Smetanova 1484 , Vsetín 755 01 7.1.2015
Adresa Smetanova 1484 , Vsetín 755 01 22.12.2009 - 7.1.2015
Adresa Bobrky 478 , Vsetín 755 01 26.4.1996 - 22.12.2009

Předmět podnikání Coleman S.I., a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.10.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.1.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.1.2015
přípravné práce pro stavby 24.6.2005 - 7.1.2015
půjčování předmětů 25.7.2000 - 7.1.2015
obchodní činnosti v rozsahu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.4.1996 - 7.1.2015
zprostředkovatelské služby v rozsahu obchod, služby a stavebnictví 26.4.1996 - 7.1.2015
poradenská činnost ve stavebnictví 26.4.1996 - 7.1.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců 26.4.1996 - 7.1.2015
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb 26.4.1996 - 7.1.2015

vedení firmy Coleman S.I., a.s.

Statutární orgán Coleman S.I., a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 7.1.2015
Jednání: Jménem akciové společnosti jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně. 26.4.1996 - 7.1.2015
člen představenstva Petr Hurta 7.1.2015
Vznik členství 21.10.2014
Adresa: Lesní 2176 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Petr Hurta 26.4.1996 - 10.7.1997
Adresa: Na Hrázi 1258 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jana Kostelníková 26.4.1996 - 10.7.1997
Adresa: Na Hrázi 1245 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jan Harabiš 26.4.1996 - 10.7.1997
Adresa: Jiříkovského 15 , Ostrava-Dubina Česká republika
předseda představenstva Ing. Petra Hurta 10.7.1997 - 15.9.1998
Adresa: Na Hrázi 1258 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jan Harabiš 10.7.1997 - 15.9.1998
Adresa: Jiříkovského 15 , Ostrava-Dubina Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Harabiš 15.9.1998 - 23.6.2001
Zánik členství 27.11.2000
Adresa: Mládeže 538/3 , Ostrava 700 30
člen představenstva Jiří Havránek 10.7.1997 - 22.12.2009
Vznik členství 10.4.1997
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Dr. Martínka 1156/43 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Petr Hurta 15.9.1998 - 22.12.2009
Vznik členství 26.4.1996
Zánik členství 16.12.2009
Vznik funkce 26.4.1996
Zánik funkce 16.12.2009
Adresa: Josefa Sousedíka 1147 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jaromír Homola 23.6.2001 - 22.12.2009
Vznik členství 27.11.2000
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: 528 , Huslenky 756 02
předseda představenstva Ing. Petr Hurta 22.12.2009 - 13.9.2011
Vznik členství 16.12.2009
Vznik funkce 16.12.2009
Adresa: Josefa Sousedíka 1147 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Petr Hurta 13.9.2011 - 24.8.2013
Vznik členství 16.12.2009
Vznik funkce 16.12.2009
Adresa: Lesní 2176 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Marek Baroš 22.12.2009 - 5.9.2014
Vznik členství 16.12.2009
Adresa: Masarykovo náměstí 171 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Tomáš Hurta 22.12.2009 - 7.1.2015
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 21.10.2014
Adresa: Pod Babykou 285 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Petr Hurta 24.8.2013 - 7.1.2015
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 21.10.2014
Vznik funkce 16.12.2009
Zánik funkce 21.10.2014
Adresa: Lesní 2176 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Marek Baroš 5.9.2014 - 7.1.2015
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 21.10.2014
Adresa: Masarykovo náměstí 171 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Dozorčí rada Coleman S.I., a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Vladimír Hurta 7.1.2015
Vznik členství 21.10.2014
Adresa: 163 , Kateřinice 756 21
předseda Ing. Jiří Chromčák 26.4.1996 - 10.7.1997
Adresa: Dolní Jasenka 751 , Vsetín 755 01
člen Ondřej Macek 26.4.1996 - 10.7.1997
Adresa: 81 , Malá Bystřice 756 27
člen Martina Hurtová 26.4.1996 - 10.7.1997
Adresa: Na Hrázi 1258 , Vsetín 755 01
člen Martina Hurtová 10.7.1997 - 15.9.1998
Adresa: Na Hrázi 1258 , Vsetín 755 01
předseda Ing. Jiřího Chromčák 10.7.1997 - 21.2.2011
Vznik členství 26.4.1996
Zánik členství 16.12.2009
Vznik funkce 26.4.1996
Zánik funkce 16.12.2009
Adresa: Dolní Jasenka 751 , Vsetín 755 01
člen Ondřej Macek 10.7.1997 - 21.2.2011
Vznik členství 26.4.1996
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: 81 , Malá Bystřice 756 27
člen Martina Hurtová 15.9.1998 - 21.2.2011
Vznik členství 26.4.1996
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Josefa Sousedíka 1147 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Vladimír Hurta 21.2.2011 - 7.1.2015
Vznik členství 21.7.2010
Zánik členství 21.10.2014
Vznik funkce 21.8.2010
Zánik funkce 21.10.2014
Adresa: 163 , Kateřinice 756 21
člen dozorčí rady Ondřej Macek 21.2.2011 - 7.1.2015
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 21.10.2014
Adresa: 125 , Velká Lhota 756 27
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Hurta 21.2.2011 - 7.1.2015
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 21.10.2014
Adresa: 164 , Kateřinice 756 21

Prokura Coleman S.I., a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Marek Baroš 7.1.2015
Adresa: Masarykovo náměstí 171 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Sbírka Listin Coleman S.I., a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1307/SL 40 účetní závěrka [2013], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 14.12.2015 21.12.2015 12
B 1307/SL 39 účetní závěrka [2012], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 14.12.2015 21.12.2015 12
B 1307/SL 38 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 13.10.2015 14.10.2015 13
B 1307/SL 36 účetní závěrka r. 2010,příl.,výr.zpr.,aud. Krajský soud v Ostravě 17.10.2011 26.10.2011 26
B 1307/SL 35 účetní závěrka r. 2009, příl., výr.zpr.,aud. Krajský soud v Ostravě 17.10.2011 26.10.2011 28
B 1307/SL 34 účetní závěrka r. 2008 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 13.5.2010 14.5.2010 12
B 1307/SL 33 zpráva auditora o ověření úč.záv.r.2008 Krajský soud v Ostravě 17.6.2009 30.4.2010 3.5.2010 3
B 1307/SL 32 podpisové vzory 3x: M.Baroš,P.Hurta,T.Hurta Krajský soud v Ostravě 13.12.2009 21.12.2009 29.12.2009 3
B 1307/SL 31 notářský zápis NZ 103/2009 -Rozh.mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 15.6.2009 17.6.2009 14.7.2009 12
B 1307/SL 30 účetní závěrka r.2007-příloha Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 26.10.2008 29.10.2008 3
B 1307/SL 29 výroční zpráva r.2007-úč.záv.,příl.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.9.2008 24.9.2008 10
B 1307/SL 28 účetní závěrka r.2007 VZZ Krajský soud v Ostravě 25.6.2008 10.9.2008 24.9.2008 2
B 1307/SL 27 účetní závěrka r.2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 25.6.2008 10.9.2008 24.9.2008 4
B 1307/SL 26 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 23.10.2007 9
B 1307/SL 25 výroční zpráva r.2005,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 30.5.2007 11
B 1307/SL 24 výroční zpráva r. 2004,úč.z.,zpr.au.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 22.11.2006 13
B 1307/SL 23 notářský zápis NZ 427/2005 vč.RMVH-zm.Stan Krajský soud v Ostravě 13.5.2005 27.9.2005 5
B 1307/SL 22 posudek znalce č.178/02 - hodn.nepeněž.vkladu Krajský soud v Ostravě 8.7.2002 1.2.2005 3.2.2005 57
B 1307/SL 21 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 1.2.2005 3.2.2005 17
B 1307/SL 20 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 1.2.2005 3.2.2005 16
B 1307/SL 19 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 1.2.2005 3.2.2005 10
B 1307/SL 18 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 28.12.2004 4.1.2005 10
B 1307/SL 17 výroční zpráva r.2002 vč.úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 28.12.2004 4.1.2005 16
B 1307/SL 16 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 28.12.2004 4.1.2005 14
B 1307/SL 15 notářský zápis Nz 676/2002 - Rozh.mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 16.7.2002 16.7.2002 27.8.2002 7
B 1307/SL 14 notářský zápis NZ 713/2001-vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 22.11.2001 6.2.2002 11.6.2002 38
B 1307/SL 9 notářský zápis NZ 195/97-VH Krajský soud v Ostravě 10.4.1997 18.12.2001 2.1.2002 18
B 1307/SL 8 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 26.2.1996 18.12.2001 2.1.2002 2
B 1307/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 26.2.1996 18.12.2001 2.1.2002 2
B 1307/SL 13 výroční zpráva r. 2000 vč.účetní uzávěrky Krajský soud v Ostravě 18.12.2001 2.1.2002 15
B 1307/SL 12 výroční zpráva r. 1999 vč.účetní uzávěrky Krajský soud v Ostravě 18.12.2001 2.1.2002 15
B 1307/SL 11 notářský zápis NZ 48/96-zakl.listina+stanovy Krajský soud v Ostravě 26.2.1996 18.12.2001 2.1.2002 32
B 1307/SL 10 notářský zápis NZ 275/2000-VH Krajský soud v Ostravě 29.5.2000 18.12.2001 2.1.2002 6
B 1307/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 11.1.2001 10.7.2001 10
B 1307/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.11.2000 11.1.2001 10.7.2001 1
B 1307/SL 4 účetní závěrka r. 1998 bez přílohy Krajský soud v Ostravě 9.8.1999 9.8.1999 3
B 1307/SL 3 účetní závěrka r. 1997 bez přílohy Krajský soud v Ostravě 29.8.1998 29.8.1998 3
B 1307/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 20.10.1997 20.10.1997 10
B 1307/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.4.1997 14.5.1997 14.5.1997 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Coleman S.I., a.s.

IČO (identifikační číslo) 25350048
Jméno Coleman S.I., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 26.4.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo Coleman S.I., a.s.

Živnosti a provozovny Coleman S.I., a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Práce 419/7, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1010696025
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.4.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 50, Loket 257 65
Identifikační číslo provozovny 1010696017
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.2.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Moravanská 224/98, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1002886121
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 21.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Bobrky 478, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1002910030
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 6.1.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Olomoucká 1759/26, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1008544591
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.10.2012
Provozovna č. 6
Provozovna U pekárny 722/24, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1002886309
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.9.2001
Provozovna č. 7
Provozovna Provozní 5560/1, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1002886295
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.6.2001
Provozovna č. 8
Provozovna Smetanova 1484, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1002886287
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.6.1997
Provozovna č. 9
Provozovna Strojnická 373, Český Těšín 735 62
Identifikační číslo provozovny 1002886325
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Průmyslová 1394, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1002886333
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.3.2009

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.2008

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.10.2018

Živnost č. 4 Obchodní činnost koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelské služby obchod, služby a stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Půjčování předmětů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost technických poradců v oblasti systému managementu jakosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Coleman S.I., a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Hurta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Coleman S.I., a.s.

IČO: 25350048
Firma: Coleman S.I., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Vsetín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.4.1996

Sídlo Coleman S.I., a.s.

Sídlo: Smetanova 1484, Vsetín 755 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image