Firma ČKD PRAHA HOLDING, a.s. IČO 00001813


ČKD PRAHA HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČKD PRAHA HOLDING, a.s. (00001813) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kolbenova 609/38, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1990 a je stále aktivní. ČKD PRAHA HOLDING, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ČKD PRAHA HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 200
IČO (identifikační číslo osoby) 00001813
Jméno ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.9.1990
Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost ZETA-SYCHROV, s.r.o., IČ: 05502446, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 00 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a. s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením. 25.10.2016
Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o., IČ: 4351011, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 00 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením. 27.8.2015
Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku. 13.1.2014
Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost DELTA-SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. 23.5.2011
Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost GAMA-SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. 24.5.2010
Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost BETA-SYCHROV, s.r.o., identifikační číslo: 289 22 905 se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27 přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA H OLDING, a.s. 25.6.2009
Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové nástupnické společnosti ALFA - SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, identifikační číslo: 284 59 768. 16.9.2008
Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 000 01 813 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen ?Společnost?), konaná dne 15.3.2006 rozhodla takto: a) určuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221, IČ 27117201 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9102, jako vlastník 95.501 kusu (slovy: devadesáti pěti tisíc pě t set jednoho kusu) kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117 804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,868 % základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je te dy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů; b) konstatuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102 (dále jen ?Hlavní akcionář?), požádala o svolán í mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádos ti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006, tak i k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 8.3.2006, vlastnil 95.501 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč, což představuje 93,868% podíl na základním kapitálu Společnosti. Pos tavení hlavního akcionáře je doloženo výpisem z obchodního rejstříku Hlavního akcionáře a výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů, vyhotoveným ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti d le § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006 a ke dni rozhodnému pro účast na této mimořádné valné hromadě Společnosti, tj. k 8.3.2006; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novo dvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CZ0005117804, a protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CS0005002765. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1112005 ze dne 11 .11.2005, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/173/2005/ 2, které nabylo právní moci dne 10.1.2006, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas Komise pro cenné papíry k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlí n, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen ?Obchodník s cennými papíry?), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 14.3.2006; f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplat u těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost; g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Sp olečnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 25.4.2006 - 23.11.2006
Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2005 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. O částku odpovídající snížení základního kapitálu se sníží neuhrazená ztráta minulých let. b) Základní kapitál společnosti se snižuje o 7.900.618.863,--Kč (sedm miliard devět set milionů šest set osmdesát tisíc osm set šedesát tři korun českých) z původní výše 8.144.967.900,--Kč (osm miliard jedno sto čtyřicet čtyři milionů devět set šedesát se dm tisíc devět set korun českých) na novou výši 244.349.037,--Kč (dvě stě čtyřicet milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých). c) Snížení základního kapitálu společnosti se provede poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní jmenovité hodnoty každé akcie ve výši 100,--Kč (jedno sto korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 3,--Kč (tři koruny čes ké). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu představenstva společnosti po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 1.8.2005 - 3.10.2005
Řádná valná hromada rozhodla dne 3.8.2000 o snížení základního jmění společnosti takto: a) Důvod snížení základního jmění Důvodem snížení základního jmění společnosti je úhrada kumulovaných ztrát společnosti podle § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku v rozsahu navrhovaného snížení základního jmění společnosti. b) Rozsah snížení základního jmění Základní jmění společnosti se z dosavadní výše 4.737.537.000,-- Kč snižuje o 4.263.783.300,-- Kč na základní jmění 473.753.700,-- Kč. c) Způsob snížení základního jmění Snížení základního jmění společnosti se provádí poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní výše jmenovité hodnoty každé akcie 1.000,-- Kč o částku 900,-- Kč, tj. o 90% na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie 100,-- Kč, a to změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v SCP na základě příkazu představenstva společnosti po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 30.8.2000 - 15.4.2003
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 3.8.2000 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvod zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodu zajištění možnosti nabídnout věřitelům společnosti vyrovnání formou nové emise akcií společnosti podle § 46 odst. 2 zákona o konkurzu a vyrovnání v platném znění. b) Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000,000.000,- Kč ( slovy pětmiliardkorun českých) na celkovou částku 5.473,753.700,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku, přičemž konečnou částku stanoví představenstvo na základě celkové výše dluhů společnosti. c) Způsob zvýšení základního kapitálu Nové akcie budou nabídnuty k úpisu všem věřitelům společnosti, kteří budou mít pohledávky vůči společnosti v době upisování akcií, vzhledem k tomu, že podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku nepřísluší stávajícím akcionářům právo na přednostní úpis akcií. Věřitelé, kteří upíší akcie společnosti, splatí upsané akcie nepeněžitým vkladem formou kapitalizace pohledávek za společností. Vklady budou splaceny ke dni účinnosti smluv o postoupení pohledávek, které budou uzavřeny mezi společností a jednotlivými vkladateli,přičemž účinnost smlouvy o postoupení pohledávek bude účastníky stanovena patnáctým dnem ode dne upsání akcií. Ocenění těchto nepeněžitých vkladů se navrhuje v nominální hodnotě vkládaných pohledávek nebo jejich částí. Nové akcie budou vydány jako kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Celkový počet nově vydávaných akcií bude činit nejméně 50,000.000 kusů.Emisní kurz nově vydávaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 100,- Kč za akcii, neboť vlastní jmění společnosti je nižší než její základní kapitál a emisní kurz akcie nemůže být nižší než její jmenovitá hodnota. Lhůta pro úpis nových akcií je dva roky a začíná běžet dnem podání návrhu na vyrovnání dle § 46 a násl. zákona o konkurzu a vyrovnání v platném znění u Městského soudu v Praze. Úpis proběhne v sídle společnosti - Praha 9, Freyova 27, a to zápisem do listiny upisovatelů na základě písemné výzvy představenstva. 6.3.2000 - 15.4.2003
Poznamenává se záměr snížit základní jmění z hodnoty 7.624.000.000,- Kčs o 2.886.463.000,- Kčs takže celkové základní jmění společnosti bude činit 4.737.537.000,- Kčs (slovy čtyřimiliardy- sedmsettřicetsedmmiliónůpětsettřicetsedmtisíc Kčs.) Snížení základního jmění se stane vyjmutím příslušného počtu akcií z oběhu. 29.9.1992 - 16.8.1993
Údaje o zřízení společnosti - vyplňuje se o text: Valná hromada ČKD Praha, a.s. svým rozhodnutím 300/2174/317/91 rozhodla dne 17.5.1991 o změně textu stanov společnosti a to tak, že původní stanovy schválené v zakladatelském plánu se nahrazují stanovami dle přílohy číslo 2. 29.9.1992 - 16.1.1997
V podnikovém rejstříku oddíl Sa vložka 200 se poznamenává oznámení představenstva akciové společnosti ČKD Praha o rozhodnutí zřizovatele - snížit základní kapitál společnosti o 1.464.145.000,- Kčs. 16.11.1990 - 29.9.1992
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem je Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky České republiky, které zároveň zrušilo dle ustanovení § 32 zák. č. 111/90 Sb. bez likvidace státní podnik ČKD PRAHA, kombinát v souladu se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 239 ze dne 31.8.1990. V Zakladatelském plánu bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů, 1.9.1990 - 2.11.1993
schváleny stanovy společnosti. Ze 100 % upsaného akciového kapitálu je splaceno 100 %, když tento kapitál představuje nepeněžité plnění, jehož předběžné ohodnocení vyplývá ze znaleckého posudku znalce ing. Jana Kříže, bytem Praha 8, Kundratka 9/1416 č. 19/90. 1.9.1990 - 2.11.1993

Aktuální kontaktní údaje ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Kapitál ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

zakladni jmění 244 349 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.2005
zakladni jmění 8 144 970 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.2002 - 3.10.2005
zakladni jmění 473 754 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.2000 - 25.11.2002
zakladni jmění 4 737 540 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.1993 - 6.12.2000
zakladni jmění 7 624 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.8.1993 - 16.8.1993
zakladni jmění 6 159 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.11.1990 - 13.8.1993
zakladni jmění 7 624 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.1990 - 16.11.1990

Akcie ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 81 449 679 13.1.2014
Kmenové akcie na majitele 3 Kč 81 449 679 22.1.2007 - 13.1.2014
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 4 737 537 3.10.2005 - 22.1.2007
Kmenové akcie na majitele 3 Kč 76 712 142 3.10.2005 - 22.1.2007
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 4 737 537 25.11.2002 - 3.10.2005
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 76 712 142 25.11.2002 - 3.10.2005
Akcie na jméno 100 Kč 4 737 537 6.12.2000 - 25.11.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 737 537 3.9.1996 - 6.12.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 737 537 10.10.1994 - 3.9.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 737 537 16.8.1993 - 10.10.1994
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 624 13.8.1993 - 16.8.1993
Akcie na jméno 6 159 860 000 Kč 1 8.6.1993 - 13.8.1993
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 624 1.9.1990 - 8.6.1993

Sídlo ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kolbenova 609/38 , Praha 190 00 21.9.2016
Adresa Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 26.7.2005 - 26.7.2005
Adresa Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 26.7.2005 - 21.9.2016
Adresa Na Sychrově 975/8 , Praha 101 00 2.11.2004 - 26.7.2005
Adresa Freyova 82/27 , Praha 190 00 3.9.1996 - 2.11.2004
Adresa Drahobejlova 945/48 , Praha 190 00 16.8.1993 - 3.9.1996
Adresa U Kolbenky 159 , Praha 9 Česká republika
1.9.1990 - 16.8.1993

Předmět podnikání ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.12.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.11.2009
velkoobchod 1.8.2005 - 18.11.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 2.5.2005 - 18.11.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.11.2004
zprostředkování obchodu 2.11.2004 - 18.11.2009
zprostředkování služeb 2.11.2004 - 18.11.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.11.2004 - 18.11.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 2.11.2004 - 18.11.2009
Nákup, prodej, uschovávání a půjčování zbraní, podléhajících registraci podle zákona 11.3.1999 - 23.2.2001
Nákup, prodej, uschovávání a půjčování střeliva do zbraní, podléhajících registraci podle zákona 11.3.1999 - 23.2.2001
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu: SVM 6 - a) Vozidla speciálně konstruovaná nebo upravená pro vojenské použití a jejich konstruované součásti-pouze podpoložky e),f),g),i) b) Speciálně konstruované součásti nezbraňového charakteru vozidel speciálně konstruovaných nebo upravených pro vojenské použití - podpoložky a),b),c),d),h),j) SVM 13 - Speciální pancéřové materiály SVM 18 - Zařízení a technologie pro "výrobu" výrobků uvedených v tomto povolení SVM 24 - Služby poskytované nebo přijímané v souvislosti s výrobky uvedenými v tomto povolení 4.5.1998 - 23.2.2001
Hostinská činnost. 16.1.1997 - 23.2.2001
Poskytování ubytování. 16.1.1997 - 23.2.2001
Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních. 16.1.1997 - 2.11.2004
Nákup, prodej, přeprava zbraní. 3.8.1995 - 11.3.1999
Nákup, prodej, přeprava střeliva. 3.8.1995 - 11.3.1999
Reklamní agentura. 10.4.1995 - 23.2.2001
Inženýrská činnost v investiční výstavbě. 10.4.1995 - 23.2.2001
Projektová činnost v investiční výstavbě. 10.4.1995 - 23.2.2001
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti strojů, zařízení a přístrojů, nástrojů a technologie výroby. 10.4.1995 - 23.2.2001
Konstrukční technolog. činnost v oblasti strojů, přístrojů, zařízení, technologie výroby a stroj. vybavení (s vyjimkou živností uvedených v příl. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.). 10.4.1995 - 23.2.2001
Vydavatelská činnost. 10.4.1995 - 2.11.2004
Nakladatelská činnost. 10.4.1995 - 2.11.2004
Realitní kancelář. 10.4.1995 - 2.11.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. 2-3 zák. č. 455/91 Sb.). 7.3.1994 - 2.11.2004
Poradenská činnost v oblasti technického rozvoje ve strojírenské oblasti. 2.11.1993 - 23.2.2001
Zprostředkování výměny informací ve strojírenství. 2.11.1993 - 23.2.2001
Zprostředkování výměny informací v obchodní oblasti. 2.11.1993 - 23.2.2001
Průzkum trhu. 2.11.1993 - 23.2.2001
Zprostředkování nákupu a prodeje zboží. 2.11.1993 - 2.11.2004
Poradenství v nákupu a prodeji zboží. 2.11.1993 - 2.11.2004
Činnost účetních poradců. 2.11.1993 - 2.11.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 2.11.1993 - 2.11.2004
finanční podnikání 29.9.1992 - 2.11.1993
obchodní a marketingová činnost 29.9.1992 - 2.11.1993
obstaravatelská, zprostředkovatelská, koordinační a poradenská činnost především pro dceřiné akciové společnosti 29.9.1992 - 2.11.1993
služby v oblasti reprografie 29.9.1992 - 2.11.1993
zakládání obchodních společností a zastupitelství na území ČSFR a jiných států v rámci platných právních předpisů 29.9.1992 - 2.11.1993
1) Výzkum, vývoj, výroba a prodej následujících druhů výrobků a činností: 1.9.1990 - 29.9.1992
elektromotory a generátory, 1.9.1990 - 29.9.1992
soustrojí zdrojová elektrická poháněná pístovým motorem, 1.9.1990 - 29.9.1992
transformátory a tlumivky, 1.9.1990 - 29.9.1992
systémy automatického řízení výrobních procesů, 1.9.1990 - 29.9.1992
výkonové měniče a měnírenské jednotky, 1.9.1990 - 29.9.1992
lokomotivy motorové a vícezdrojové, 1.9.1990 - 29.9.1992
pístové spalovací motory a kompletáže, 1.9.1990 - 29.9.1992
kompresory a vzduchotechnická zařízení, 1.9.1990 - 29.9.1992
chladící a mrazící zařízení, 1.9.1990 - 29.9.1992
převodovky, 1.9.1990 - 29.9.1992
zařízení těžná pro hlubinné doly, 1.9.1990 - 29.9.1992
elektrovýzbroj kolejových vozidel, 1.9.1990 - 29.9.1992
zařízení pro tvorbu a ochranu životního prostředí, 1.9.1990 - 29.9.1992
zařízení pro manipulaci a přepravu kusového materiálu, 1.9.1990 - 29.9.1992
konstrukce kovové, 1.9.1990 - 29.9.1992
vozidla kolejová osobní hromadné přepravy, 1.9.1990 - 29.9.1992
zařízení a výrobky strojírenské metalurgie, 1.9.1990 - 29.9.1992
součásti strojní tvořené z plastu, 1.9.1990 - 29.9.1992
regulátory otáček pro naftové motory, 1.9.1990 - 29.9.1992
nápravy pro nákladní automobily, 1.9.1990 - 29.9.1992
energie tepelná, 1.9.1990 - 29.9.1992
energie elektrická, 1.9.1990 - 29.9.1992
stavební činnost. 1.9.1990 - 29.9.1992
2) Výkon vyšších dodavatelských funkcí a zabezpečování inženýrských dodavatelských a investorských činností, včetně projektování a jiných služeb, včetně výzkumu a vývoje. 1.9.1990 - 29.9.1992
3) Generální opravy, opravy a servisní služby. 1.9.1990 - 29.9.1992
4) Výzkumná činnost související s předmětem podnikání akciové společnosti. 1.9.1990 - 29.9.1992
7) Projektová činnost, jak vyplývá ze sdělení Ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR ze dne 31.8.1990, č.j. 130/470/90 a z ustanovení § 32 odst. 3 zák. č. 111/90 Sb. 1.9.1990 - 29.9.1992
5) Obchodní činnost a poskytování služeb. 1.9.1990 - 29.9.1992
6) Zprostředkovatelská a poradní činnost. 1.9.1990 - 29.9.1992

vedení firmy ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Statutární orgán ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis statutární ředitel. 16.12.2015
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. 13.1.2014 - 16.12.2015
Jménem společnosti jedná kterýkoli z členů představenstva samostatně a v plném rozsahu. 13.9.2004 - 13.1.2014
Za společnost podepisuje a jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán společnosti a to: - všichni členové představenstva společně, - nebo předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva, - nebo místopředseda společně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění vedení v předchozím odstavci připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 24.9.1999 - 13.9.2004
Za společnost podepisují buď: - všichni členové představenstva společně, - nebo samostatně předseda představenstva, - nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva, - nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, - nebo samostatně generální ředitel, pokud je současně členem představenstva, - a nebo prokuristé v rozsahu udělených oprávnění. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění uvedení v předchozím odstavci připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 10.10.1994 - 24.9.1999
Za společnost podepisují předseda představenstva, dále místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy podepisují dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že ke jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 2.11.1993 - 10.10.1994
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému názvu nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době jeho nepřítomnosti a jeden člen představenstva. 1.9.1990 - 2.11.1993
statutární ředitel Ing. Petr Speychal 22.11.2018
Vznik funkce 27.4.2018
Adresa: Hlavní 1552/115 , Praha 141 00
člen představenstva ing. Josef Dittert CSc. 1.9.1990 - 17.5.1991
Adresa: Africká 668/19 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Josef Mach 1.9.1990 - 17.5.1991
Adresa: Českolipská 383/21 , Praha 190 00
předseda představenstva JUDr. Otakar Koutský 1.9.1990 - 17.5.1991
Adresa: Jiřího Wolkera 1607 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Rostislav Petráš 1.9.1990 - 17.5.1991
Adresa: Rudé armády 800 , Hradec Králové Česká republika
člen představenstva ing. Jan Havelka 1.9.1990 - 17.5.1991
Adresa: U Beránky 1465/8 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr.ing. Jaroslav Vorel 1.9.1990 - 17.5.1991
Adresa: Bardounova 2030 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva prof.ing. Miroslav Tuček 1.9.1990 - 29.9.1992
Adresa: Újezd 600/1 , Praha 150 00
člen představenstva prof.ing. Karel Kouba DrSc. 1.9.1990 - 16.8.1993
Adresa: Obránců míru 852 , Praha 7 Česká republika
člen představenstva ing. Josef Novotný 1.9.1990 - 16.8.1993
Adresa: 67 , Tetín Česká republika
člen představenstva ing. Josef Jungmann 17.5.1991 - 16.8.1993
Adresa: Vrchlického 793/34 , Praha 150 00
člen představenstva ing. Radomír Zaňka 17.5.1991 - 16.8.1993
Adresa: Na vrcholu 2483/8 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Jaroslav Bříza CSc. 17.5.1991 - 16.8.1993
Adresa: Kadeřávkovská 1076/5 , Praha 160 00
člen představenstva Jaroslav Češpivo 17.5.1991 - 16.8.1993
Adresa: Pražská 8 , 102 00 Praha 10 Česká republika
člen představenstva ing. Karel Sellner CSc. 17.5.1991 - 16.8.1993
Adresa: Vetínská 3 , Praha 5 Česká republika
předseda představenstva ing. Jan Havelka 17.5.1991 - 10.10.1994
Adresa: U Beránky 1465/8 , Praha 160 00
místopředseda představenstva ing. Jaroslav Bartoš 17.5.1991 - 10.10.1994
Adresa: Notečská 566/6 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Jaroslav Škrhák 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Střekovská 1341/8 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Zdeněk Trinkewitz 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Notečská 566/6 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Josef Schorm CSc. 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Lublinská 575/9 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Ivan Janeček 2.11.1993 - 10.10.1994
Adresa: Kdaňská 666 , Praha 8 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Vašek 2.11.1993 - 10.10.1994
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Jan Štěrba 10.10.1994 - 3.8.1995
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Jan Vlček CSc. 10.10.1994 - 3.8.1995
Adresa: Kolbenova 601/24 , Praha 190 00
člen představenstva prof.ing. Ladislav Rus 3.8.1995 - 10.10.1995
Adresa: Slezská 1738/103 , Praha 130 00
předseda představenstva ing. Jiří Maroušek 10.10.1994 - 3.9.1996
Adresa: Bělehradská 2324/58 , Praha 120 00
místopředseda představenstva ing. František Horák 10.10.1994 - 3.9.1996
Adresa: Augustinova 2072/3 , Praha 148 00
člen představenstva ing. Petr Formánek CSc. 10.10.1994 - 3.9.1996
Adresa: Jasná II 1340/4 , Praha 147 00
člen představenstva ing. Jiří Stádník 3.8.1995 - 3.9.1996
Adresa: Kaprova 49/8 , Praha 110 00
člen představenstva Prof.ing. Ladislav Rus DrSc. 10.10.1995 - 3.9.1996
Adresa: Slezská 1738/103 , Praha 130 00
Člen představenstva ing. Petr Formánek CSc. 3.9.1996 - 2.3.1998
Adresa: Jasná II 1340/4 , Praha 147 00
Předseda představenstva ing. Jiří Maroušek 3.9.1996 - 24.9.1999
Adresa: Bělehradská 2324/58 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva ing. František Horák 3.9.1996 - 24.9.1999
Adresa: Augustinova 2072/3 , Praha 148 00
Člen představenstva ing. Josef Bouda 2.3.1998 - 24.9.1999
Adresa: Vejvanovského 1613/2 , Praha 149 00
Člen představenstva Prof.Dr. Ladislav Rus DrSc. 11.3.1999 - 24.9.1999
Adresa: Slezská 1738/103 , Praha 130 00
Člen představenstva JUDr.Ing. Bohumil Studýnka CSc. 11.3.1999 - 24.9.1999
Adresa: Mezivrší 1443 , 147 00 Praha 8 Česká republika
Místopředseda představenstva ing. Josef Lopata 24.9.1999 - 21.2.2000
Adresa: Tylišovská 770/5 , Praha 160 00
Člen představenstva ing. Vladimír Žižka 24.9.1999 - 21.2.2000
Adresa: Pod Jarovem 2030/18 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Petr Hála 21.2.2000 - 23.2.2001
Adresa: Za zahradami 393/5 , Praha 109 00
Předseda představenstva ing. Gustav Hojdysz CSc 24.9.1999 - 15.4.2003
Zánik funkce 31.3.2002
Adresa: Slezská 1400/22 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva ing. Vladimír Žižka 21.2.2000 - 15.4.2003
Zánik funkce 28.6.2002
Adresa: Pod Jarovem 2030/18 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Luděk Votava 13.12.2000 - 15.4.2003
Adresa: Brandlova 1565/19 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jiří Pospíšil 19.2.2002 - 21.11.2003
Zánik členství 23.7.2003
Vznik funkce 21.2.2001
Zánik funkce 23.7.2003
Adresa: Úpická 513 , Praha 190 12
Místopředseda představenstva Ing. Luděk Votava 15.4.2003 - 21.11.2003
Vznik členství 6.9.2000
Zánik členství 23.7.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 23.7.2003
Adresa: Brandlova 1565/19 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Vladimír Žižka 15.4.2003 - 21.11.2003
Vznik členství 28.6.1999
Zánik členství 23.7.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 23.7.2003
Adresa: Pod Javorem 2030 , Praha 3 Česká republika
člen Vladimír Truska 21.11.2003 - 21.11.2003
Vznik členství 23.7.2003
Vznik funkce 23.7.2003
Adresa: Kostnická 277 , Husinec 384 21
předseda představenstva Ing. Zdeněk Řehák 21.11.2003 - 13.9.2004
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 24.7.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Svatopluka Čecha 1554/39 , Nový Jičín 741 01
místopředseda Mgr. Miroslav Grunt 21.11.2003 - 13.9.2004
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 24.7.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Florykova 166/4 , Olomouc 779 00
člen Vladimír Truksa 21.11.2003 - 13.9.2004
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Kostnická 277 , Husinec 384 21
Předseda představenstva Jan Jerie 13.9.2004 - 26.9.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 17.7.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 17.7.2007
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
Místopředseda představenstva Ing. Jana Faifrová 13.9.2004 - 26.9.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 17.7.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 17.7.2007
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
Člen představenstva Jaromír Černý 13.9.2004 - 26.9.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 17.7.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 17.7.2007
Adresa: Bartoškova 1367/6 , Praha 140 00
Předseda představenstva Jan Jerie 26.9.2007 - 18.3.2008
Vznik členství 17.7.2007
Zánik členství 12.2.2008
Vznik funkce 17.7.2007
Zánik funkce 12.2.2008
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
člen představenstva Mario Hais 26.9.2007 - 10.12.2008
Vznik členství 17.7.2007
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: Veverkova 721/28 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Pavel Pojman 10.12.2008 - 15.7.2011
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 2.6.2011
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 2.6.2011
Adresa: Pod hvězdárnou 1587/4 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva Ing. Jana Faifrová 26.9.2007 - 6.9.2011
Vznik členství 17.7.2007
Zánik členství 17.10.2010
Vznik funkce 17.7.2007
Zánik funkce 17.10.2010
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Soňa Vladařová 18.3.2008 - 6.9.2011
Vznik funkce 12.2.2008
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Ouřada 15.7.2011 - 12.8.2013
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 1.8.2013
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
předseda představenstva Ing. Soňa Vladařová 6.9.2011 - 12.8.2013
Vznik členství 11.8.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 1.8.2013
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Jana Faifrová 6.9.2011 - 12.8.2013
Vznik členství 11.8.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 1.8.2013
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
předseda představenstva Petr Speychal 12.8.2013 - 16.12.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 10.12.2015
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 10.12.2015
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Ing. Soňa Vladařová 12.8.2013 - 16.12.2015
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 10.12.2015
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 10.12.2015
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jana Faifrová 12.8.2013 - 16.12.2015
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 10.12.2015
Zánik funkce 10.12.2015
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
statutární ředitel Ing. Petr Speychal 16.12.2015 - 12.9.2016
Vznik členství 10.12.2015
Zánik členství 20.8.2016
Vznik funkce 10.12.2015
Zánik funkce 20.8.2016
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
statutární ředitel Štěpán Sádecký 12.9.2016 - 3.5.2018
Vznik členství 20.8.2016
Zánik členství 27.4.2018
Vznik funkce 20.8.2016
Zánik funkce 27.4.2018
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57 , Praha 150 00
statutární ředitel Ing. Petr Speychal 3.5.2018 - 22.11.2018
Vznik funkce 27.4.2018
Adresa: Třeboňská 530/2 , Praha 140 00

Dozorčí rada ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Milan Drnovský 29.9.1992 - 16.8.1993
Adresa: Lvovská 1224/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Bednář 29.9.1992 - 16.8.1993
Adresa: Zelenečská 329/16 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Vít Šubert 29.9.1992 - 16.8.1993
Adresa: U Sanopzu 1783/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Faifrová 29.9.1992 - 16.8.1993
Adresa: Bryxov 947 , Praha 9 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Ivan Samek 29.9.1992 - 16.8.1993
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Lisner 29.9.1992 - 10.10.1994
Adresa: Šimůnkova 1593/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady ing. Oldřich Keřka 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Talichova 2055/1 , Praha 169 00
člen dozorčí rady ing. Jaroslav Pinkava 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: 183 , Hodějice 684 01
člen dozorčí rady ing. Ivan Samek 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
člen dozorčí rady JUDr. Ladislav Petrásek 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Guevarova 1281 , Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady ing. Karel Sellner CSc. 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Tětínská 3 , Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady ing. Milan Drnovský 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Lvovská 1224/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Prof. Karel Kouba CSc. 16.8.1993 - 10.10.1994
Adresa: Milady Horákové 852/82 , Praha 170 00
člen dozorčí rady ing. Pavel Stejskal 16.8.1993 - 3.8.1995
Adresa: Vyžlovská 2242/34 , Praha 100 00
člen dozorčí rady ing. Vladimír Franc 3.8.1995 - 3.9.1996
Adresa: Teplická 271/38 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady ing. Josef Bouda 10.10.1994 - 16.1.1997
Adresa: Landové-Štychové 1613 , Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Josef Maršálek 16.8.1993 - 2.3.1998
Adresa: Sněženková 25 , 106 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady ing. Milan Pekárek 10.10.1994 - 2.3.1998
Adresa: Ratibořská 754/26 , Praha 181 00
Předseda dozorčí rady ing. Josef Bouda 16.1.1997 - 2.3.1998
Adresa: Landové-Štychové 1613 , Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady ing. Petr Formánek CSc. 2.3.1998 - 4.5.1998
Adresa: Jasná II, č. 1340 , 147 00 Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Jitka Köhlerová 3.9.1996 - 11.3.1999
Adresa: Na bahnech 562/1 , Praha 196 00
člen dozorčí rady ing. Jitka Mošničková 2.3.1998 - 11.3.1999
Adresa: Kukelská 904/3 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Doc.ing. Milan Veverka CSc. 10.10.1994 - 24.9.1999
Adresa: Antala Staška 1734/56 , Praha 140 00
člen dozorčí rady ing. Naděžda Šídová 10.10.1994 - 24.9.1999
Adresa: Slavíkova 1488/29 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady ing. Petr Formánek CSc. 4.5.1998 - 24.9.1999
Adresa: Jasná II, č. 1340 , 147 00 Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Prof.Ing. Petr Zuna CSc. 11.3.1999 - 24.9.1999
Adresa: Nad Šárkou 1353/97 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Petr Maroušek 11.3.1999 - 24.9.1999
Adresa: Bělehradská 2324/58 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ladislav Míča 16.8.1993 - 28.9.1999
Adresa: Paculova 1110/2 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Otto Mach 24.9.1999 - 21.2.2000
Adresa: Nad Turbovou 1191/15 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Doc.ing. Kamil Janáček CSc. 10.10.1994 - 13.12.2000
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Aleš Malý 2.3.1998 - 13.12.2000
Adresa: Jarníkova 1870/24 , Praha 148 00
člen dozorčí rady JUDr.Ing. Bohumil Studýnka CSc 24.9.1999 - 13.12.2000
Adresa: Mezivrší 1447/33 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady ing. Michal Habart 24.9.1999 - 13.12.2000
Adresa: K vrbě 522/8 , Praha 103 00
člen dozorčí rady RNDr. Vlastimil Kraus CSc. 24.9.1999 - 13.12.2000
Adresa: Kunešova 2645/2 , Praha 130 00
člen dozorčí rady ing. František Horák 24.9.1999 - 13.12.2000
Adresa: Augustinova 2072/3 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Věra Pelikánová 28.9.1999 - 13.12.2000
Adresa: Kpt. Stránského 978/13 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Lindauerová 21.2.2000 - 13.12.2000
Adresa: Hrdličkova 2189/12 , Praha 148 00
člen dozorčí rady ing. Ivan Němec 16.8.1993 - 20.5.2002
Zánik členství 22.3.2001
Adresa: Heřmanova 1209/6 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Petr Vitásek 13.12.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Sušická 851/30 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr.Ing. Čestmír Ondrůšek 13.12.2000 - 31.7.2002
Zánik členství 31.5.2001
Adresa: Vitáskova 1520/4 , Brno 621 00
místopředseda dozorčí rady Doc.ing. Kamil Janáček CSc. 13.12.2000 - 31.7.2002
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Mgr. Zuzana Tvardíková 13.12.2000 - 15.4.2003
Zánik členství 9.1.2003
Adresa: Dačického 996/7 , Praha 140 00
Jméno Mgr. Michaela Mikotová 31.7.2002 - 15.4.2003
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Sídliště 591 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42
předseda dozorčí rady Ing. Martin Sušil 13.12.2000 - 1.10.2003
Zánik členství 8.4.2003
Adresa: Hlavní 2737/116 , Praha 141 00
Jméno Ing. Luboš Zíka 31.7.2002 - 1.10.2003
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Ostravská 3067 , Kladno 272 01
Jméno Mgr. Michaela Studená 15.4.2003 - 1.10.2003
Vznik členství 26.6.2001
Adresa: Sídliště 591 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42
místopředseda Mgr. Michaela Studená 1.10.2003 - 21.11.2003
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 23.7.2003
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 23.7.2003
Adresa: Sídliště 591 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42
člen Ing. Pavel Veselý 1.10.2003 - 21.11.2003
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 27.6.2003
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 27.6.2003
Adresa: Pplk. Sochora 435/5 , Praha 170 00
přeseda Ing. Ladislav Bátora Ph.D. 1.10.2003 - 21.11.2003
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 27.6.2003
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 27.6.2003
Adresa: Tovární 1270/10 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Miroslav Kvíz 20.5.2002 - 13.9.2004
Vznik členství 3.4.2001
Adresa: Tyršova 256 , Nučice 252 16
Jméno Ing. Zdeněk Pustějovský 31.7.2002 - 13.9.2004
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 30.6.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Na Labišti 523 , Pardubice 530 09
člen Ing. Jaroslav Topič 1.10.2003 - 13.9.2004
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Chabařovická 1239 , 180 00 Praha 8 Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Bátora 21.11.2003 - 13.9.2004
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Tovární 1270/10 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Pavel Veselý 21.11.2003 - 13.9.2004
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Pplk. Sochora 435/5 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Mgr. David Rais 3.1.2004 - 13.9.2004
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 30.6.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Dolní 3779/26 , Prostějov 796 01
Člen dozorčí rady Miroslav Holinka 13.9.2004 - 8.8.2005
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 24.6.2005
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: Poštovní 744 , 742 13 Studénka Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Polenda 13.9.2004 - 16.6.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 19.12.2005
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 19.12.2005
Adresa: Seifertova 1835 , Sokolov 356 01
člen dozorčí rady Ing. Soňa Vladařová 8.8.2005 - 16.6.2006
Vznik členství 24.6.2005
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 22.2.2006
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Zeman 16.6.2006 - 16.6.2006
Vznik členství 22.2.2006
Zánik členství 15.3.2006
Vznik funkce 22.2.2006
Zánik funkce 15.3.2006
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
Předseda dozorčí rady Miroslav Kvíz 13.9.2004 - 26.9.2007
Vznik členství 3.4.2001
Zánik členství 17.7.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 17.7.2007
Adresa: Tyršova 256 , Nučice 252 16
Místopředseda dozorčí rady Ing. Soňa Vladařová 16.6.2006 - 26.9.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 17.7.2007
Vznik funkce 22.2.2006
Zánik funkce 17.7.2007
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Zeman 16.6.2006 - 26.9.2007
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 17.7.2007
Vznik funkce 15.3.2006
Zánik funkce 17.7.2007
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
Místopředseda dozorčí rady Ing. Soňa Vladařová 26.9.2007 - 18.3.2008
Vznik členství 17.7.2007
Vznik funkce 17.7.2007
Zánik funkce 12.2.2008
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Zeman 26.9.2007 - 9.4.2008
Vznik členství 17.7.2007
Vznik funkce 17.7.2007
Zánik funkce 12.2.2008
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
místopředseda dozorčí rady Bc. Zuzana Malíková 18.3.2008 - 9.4.2008
Vznik funkce 12.2.2008
Adresa: Loukotova 334 , Stará Huť 262 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Zeman 9.4.2008 - 10.12.2008
Vznik členství 17.7.2007
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 12.2.2008
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
Předseda dozorčí rady Miroslav Kvíz 26.9.2007 - 20.2.2009
Vznik členství 17.7.2007
Vznik funkce 17.7.2007
Zánik funkce 23.1.2009
Adresa: Tyršova 256 , Nučice 252 16
člen dozorčí rady Bc. Zuzana Malíková 9.4.2008 - 20.2.2009
Vznik členství 12.2.2008
Adresa: Loukotova 334 , Stará Huť 262 02
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Ouřada 10.12.2008 - 20.2.2009
Vznik členství 25.11.2008
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Ouřada 20.2.2009 - 15.7.2011
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 2.6.2011
Vznik funkce 23.1.2009
Zánik funkce 2.6.2011
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
místopředseda dozorčí rady Miroslav Kvíz 20.2.2009 - 6.9.2011
Vznik členství 17.7.2007
Zánik členství 17.10.2010
Vznik funkce 23.1.2009
Zánik funkce 17.10.2010
Adresa: Tyršova 256 , Nučice 252 16
člen dozorčí rady Bc. Zuzana Holá 20.2.2009 - 6.9.2011
Vznik členství 12.2.2008
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Loukotova 334 , Stará Huť 262 02
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Hora 15.7.2011 - 6.9.2011
Vznik členství 2.6.2011
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 11.8.2011
Adresa: Finská 2251 , Kladno 272 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Hora 6.9.2011 - 11.11.2011
Vznik členství 2.6.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Adresa: Finská 2251 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Musil CSc. 6.9.2011 - 12.6.2013
Vznik členství 11.8.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Bc. Zuzana Holá 6.9.2011 - 16.8.2013
Vznik členství 11.8.2011
Adresa: Loukotova 334 , Stará Huť 262 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Hora 11.11.2011 - 16.8.2013
Vznik členství 2.6.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Adresa: Čs. armády 3119 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Bc. Zuzana Holá 16.8.2013 - 19.8.2015
Vznik členství 11.8.2011
Adresa: Loukotova 334 , Stará Huť 262 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Hora 16.8.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 21.8.2015
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 21.8.2015
Adresa: Čs. armády 3119 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Musil CSc. 12.6.2013 - 16.12.2015
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 10.12.2015
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 10.12.2015
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Bc. Zuzana Holá 19.8.2015 - 16.12.2015
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 10.12.2015
Zánik funkce 10.12.2015
Adresa: Amforová 1905/4 , Praha 155 00

Prokura ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti. 22.6.2018
Jméno Mgr. Robert Wolf 22.6.2018
Adresa: Jičínská 1025 , Černošice 252 28
Jméno Ing. Jaroslav Bartoš 29.9.1992 - 10.10.1994
Adresa: Notečská 566/6 , Praha 181 00
Jméno Ing. Jaroslav Škrhák 29.9.1992 - 10.10.1994
Adresa: Střekovská 1341/8 , Praha 182 00
Jméno Ing. Zdeněk Trinkewitz 29.9.1992 - 10.10.1994
Adresa: Notečská 566/6 , Praha 181 00

Sbírka Listin ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 200/SL 137 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 1365/2015] Městský soud v Praze 10.12.2015 16.12.2015 20
B 200/SL 136 posudek znalce Městský soud v Praze 27.8.2015 20
B 200/SL 135 zpráva auditora Městský soud v Praze 27.8.2015 9
B 200/SL 132 notářský zápis [NZ 152/2015] Městský soud v Praze 27.8.2015 27.8.2015 20
B 200/SL 130 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 22.12.2014 8.1.2015 40
B 200/SL 129 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 20.12.2013 17.1.2014 14
B 200/SL 128 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 733/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 20.12.2013 17.1.2014 24
B 200/SL 127 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora +rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 31.12.2012 29.8.2013 18.9.2013 41
B 200/SL 126 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.8.2013 6.8.2013 21.8.2013 1
B 200/SL 125 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.8.2013 6.8.2013 21.8.2013 1
B 200/SL 124 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.8.2012 27.8.2012 3
B 200/SL 123 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.8.2012 24.8.2012 29
B 200/SL 122 notářský zápis NZ426/2011 Městský soud v Praze 11.8.2011 14.9.2011 8
B 200/SL 121 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.8.2011 14.9.2011 20
B 200/SL 120 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.8.2011 14.9.2011 1
B 200/SL 119 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.8.2011 14.9.2011 1
B 200/SL 118 zpráva o vztazích k 31.8.2010 Městský soud v Praze 31.8.2010 29.8.2011 7.9.2011 3
B 200/SL 117 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.6.2011 3.8.2011 8.8.2011 3
B 200/SL 116 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2011 3.8.2011 2
B 200/SL 115 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.2010 Městský soud v Praze 31.8.2010 27.7.2011 28.7.2011 29
B 200/SL 114 posudek znalce č.18-02-2011/27 Městský soud v Praze 18.2.2011 3.6.2011 235
B 200/SL 113 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.9.10 Městský soud v Praze 1.9.2010 3.6.2011 12
B 200/SL 112 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.10 Městský soud v Praze 31.8.2010 3.6.2011 30
B 200/SL 111 notářský zápis -NZ173/11-proj.rozděl.odštěp. Městský soud v Praze 4.4.2011 3.6.2011 24
B 200/SL 110 ostatní -projekt rozdělení Městský soud v Praze 25.2.2011 28.2.2011 1.3.2011 9
B 200/SL 109 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 26.8.2010 27.8.2010 3
B 200/SL 108 zpráva auditora +zahaj. rozvaha k 1.10.2009 Městský soud v Praze 1.10.2009 25.5.2010 10
B 200/SL 107 účetní závěrka, zpráva auditora mimoř. k 30.9.2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 25.5.2010 30
B 200/SL 106 posudek znalce č.18-03-2010/47 Městský soud v Praze 18.3.2010 25.5.2010 165
B 200/SL 105 notářský zápis NZ 218/2010 Městský soud v Praze 4.5.2010 25.5.2010 8
B 200/SL 104 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 30.3.2010 31.3.2010 1.4.2010 1
B 200/SL 103 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.3.2010 31.3.2010 1.4.2010 7
B 200/SL 102 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 10.12.2009 24.2.2010 26.2.2010 1
B 200/SL 101 zpráva o vztazích k 31.10.2008 Městský soud v Praze 29.4.2009 1.2.2010 2.2.2010 2
B 200/SL 100 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.6.2009 1.2.2010 2.2.2010 2
B 200/SL 99 posudek znalce č.28-04-2009/71 Městský soud v Praze 28.4.2009 2.7.2009 144
B 200/SL 98 zpráva auditora 2x Městský soud v Praze 1.11.2008 2.7.2009 22
B 200/SL 97 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.10.2008 2.7.2009 32
B 200/SL 96 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 379/2009+projekt rozdělení Městský soud v Praze 8.6.2009 2.7.2009 22
B 200/SL 95 ostatní -rozhod.představenstva Městský soud v Praze 4.10.2004 28.5.2009 3
B 200/SL 94 ostatní -zápis č.6 ze zased.předst. Městský soud v Praze 26.3.2002 28.5.2009 2
B 200/SL 93 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.11.08 Městský soud v Praze 1.11.2008 29.4.2009 30.4.2009 8
B 200/SL 92 ostatní -projekt rozdělení odštěp. Městský soud v Praze 28.4.2009 29.4.2009 30.4.2009 8
B 200/SL 91 ostatní -zahaj.rozvaha /Beta-Sychrov/ Městský soud v Praze 1.11.2008 29.4.2009 30.4.2009 8
B 200/SL 90 účetní závěrka k 31.10.08 Městský soud v Praze 31.10.2008 29.4.2009 30.4.2009 29
B 200/SL 89 ostatní -zápis ze zasedání DR č.4/08 Městský soud v Praze 23.1.2009 24.2.2009 0
B 200/SL 88 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 5.12.2008 25.1.2009 1
B 200/SL 87 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 25.11.2008 25.1.2009 2
B 200/SL 86 posudek znalce č.21-05-2008/82 Městský soud v Praze 21.5.2008 18.9.2008 145
B 200/SL 85 zpráva auditora +zahaj.rozvaha 1.12.07/C143083 Městský soud v Praze 1.12.2007 18.9.2008 10
B 200/SL 84 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.12.07 Městský soud v Praze 1.12.2007 18.9.2008 10
B 200/SL 83 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.11.07 Městský soud v Praze 30.11.2007 18.9.2008 32
B 200/SL 82 ostatní -návrh projektu rozdělení Městský soud v Praze 27.5.2008 30.5.2008 7
B 200/SL 81 ostatní - záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 12.2.2008 21.3.2008 1
B 200/SL 80 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 12.2.2008 21.3.2008 1
B 200/SL 79 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 12.2.2008 21.3.2008 3
B 200/SL 78 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.2.2008 21.3.2008 1
B 200/SL 77 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.7.2007 23.10.2007 4
B 200/SL 76 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 17.7.2007 23.10.2007 7
B 200/SL 75 ostatní -zápis zasedání DR Městský soud v Praze 17.7.2007 23.10.2007 1
B 200/SL 74 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.7.2007 1.10.2007 1
B 200/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.7.2007 1.10.2007 1
B 200/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.7.2007 1.10.2007 1
B 200/SL 71 účetní závěrka 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 8.8.2007 32
B 200/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2007 31.1.2007 21
B 200/SL 69 notářský zápis -NZ14/07 Městský soud v Praze 11.1.2007 31.1.2007 6
B 200/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 31.7.2006 52
B 200/SL 62 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2006 28.7.2006 31.7.2006 2
B 200/SL 64 notářský zápis -NZ204/06 Městský soud v Praze 15.3.2006 19.6.2006 0
B 200/SL 61 ostatní -usnesení/zrušení exekuce/ Městský soud v Praze 1.12.2005 18.1.2006 0
B 200/SL 60 ostatní -exekuční příkaz Městský soud v Praze 10.11.2005 16.11.2005 25.11.2005 0
B 200/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2005 16.11.2005 21.11.2005 0
B 200/SL 58 ostatní -zápis z jednání VH+přílohy Městský soud v Praze 24.6.2005 11.8.2005 0
B 200/SL 56 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 19.7.2005 4.8.2005 0
B 200/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 461/2005 Městský soud v Praze 24.6.2005 4.8.2005 0
B 200/SL 54 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 4.8.2005 39
B 200/SL 53 stanovy společnosti -nové znění Městský soud v Praze 30.6.2004 8.11.2004 0
B 200/SL 50 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 5.10.2004 0
B 200/SL 49 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2004 5.10.2004 0
B 200/SL 48 notářský zápis -NZ439/04+př.1-16 Městský soud v Praze 30.6.2004 5.10.2004 0
B 200/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2004 5.11.2004 5.10.2004 0
B 200/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 5.10.2004 47
B 200/SL 45 notářský zápis NZ440/04+o nájmu části podniku Městský soud v Praze 30.6.2004 5.10.2004 0
B 200/SL 44 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 8.1.2004 0
B 200/SL 43 ostatní zápis č.14zased.představenstva Městský soud v Praze 24.7.2003 8.1.2004 0
B 200/SL 41 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 27.6.2003 8.1.2004 0
B 200/SL 39 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 23.7.2003 8.1.2004 0
B 200/SL 38 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 200/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,přílohy,zpráva auditora Městský soud v Praze 18.4.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 200/SL 36 notářský zápis NZ 342/2002+záp.představ. Městský soud v Praze 28.6.2002 20.10.2003 1.12.2003 0
B 200/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 440/2003+růz.příl. Městský soud v Praze 27.6.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 200/SL 33 notářský zápis NZ 578/2003. Městský soud v Praze 30.9.2003 10.10.2003 16.10.2003 0
B 200/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 578/2003,list.akcionářů Městský soud v Praze 30.9.2003 10.10.2003 16.10.2003 0
B 200/SL 30 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 28.6.1999 12.5.2003 12.5.2003 0
B 200/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2002 12.5.2003 12.5.2003 0
B 200/SL 26 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 28.6.2002 29.11.2002 0
B 200/SL 25 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 6.9.2000 29.11.2002 0
B 200/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.10.2002 29.11.2002 0
B 200/SL 23 notářský zápis NZ354/2000-přílohy Městský soud v Praze 3.8.2000 29.11.2002 0
B 200/SL 22 notářský zápis NZ816/2002 Městský soud v Praze 11.10.2002 29.11.2002 0
B 200/SL 19 notářský zápis NZ 552/2002 Městský soud v Praze 12.6.2002 12.9.2002 2.10.2002 0
B 200/SL 20 notářský zápis NZ435/2001 Městský soud v Praze 26.6.2001 21.8.2002 22.8.2002 0
B 200/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 436/2001 Městský soud v Praze 16.7.2001 11.3.2002 0
B 200/SL 17 notářský zápis NZ 435/2001 Městský soud v Praze 26.6.2001 11.3.2002 0
B 200/SL 16 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 21.2.2001 11.3.2002 0
B 200/SL 11 výroční zpráva r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 13.12.2001 0
B 200/SL 10 výroční zpráva r.2000-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 200/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 29.11.2001 0
B 200/SL 8 účetní závěrka r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 30.8.2000 0
B 200/SL 7 notářský zápis NZ 354/2000 Městský soud v Praze 3.8.2000 30.8.2000 0
B 200/SL 6 účetní závěrka  r 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 30.8.2000 0
B 200/SL 5 notářský zápis NZ 526/99 Městský soud v Praze 24.8.1999 26.10.1999 0
B 200/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 394/99 Městský soud v Praze 23.6.1999 26.10.1999 0
B 200/SL 3 notářský zápis NZ 357/98 Městský soud v Praze 23.7.1998 11.3.1999 0
B 200/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.1998 1.9.1998 2.10.1998 0
B 200/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ233/97 Městský soud v Praze 18.7.1997 27.3.1998 0
B 200/SL 42 ostatní -zápis č.10/DR/03 Městský soud v Praze 23.7.2003 4
B 200/SL 40 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 21.10.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00001813
Jméno ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 2

Sídlo ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Živnosti a provozovny ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Zprostředkování služeb

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 3 Zprostředkování výměny informací v obchodní oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 4 Poradenství v nákupu a prodeji zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 20.9.2004

Živnost č. 5 Zprostředkování výměny informací ve strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 6 Poradenská činnost v oblasti technického rozvoje ve strojírenské oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 7 Průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1993
Zánik oprávnění 20.9.2004

Živnost č. 11 Vydavatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 20.9.2004

Živnost č. 12 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 13 Konstrukční technolog.činnost v obl.strojů,přístrojů, zařízení,technologie výroby a stroj.vybavení (s vyj.živ.uved.v příl.1-3 zák.č.4

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 14 Nakladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 20.9.2004

Živnost č. 15 Reklamní agentura

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 16 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 20.9.2004

Živnost č. 17 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 18 Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti strojů, zařízení a přístrojů, nástrojů a technologie výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 19 Nákup, prodej, přeprava zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.1997
Konec oprávnění 30.6.1997

Živnost č. 20 Nákup, prodej, přeprava střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.1997
Konec oprávnění 30.6.1997

Živnost č. 21 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 22 Poskytování ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 23 Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 20.9.2004

Živnost č. 24 Nákup,prodej, uschovávání a půjčování zbraní, podléhajících registraci zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 25 Nákup, prodej, uschovávání a půjčování střeliva do zbraní, podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 26 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Speychal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

IČO: 00001813
Firma: ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.10.1990

Sídlo ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Sídlo: Kolbenova 609/38, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image