Firma CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. IČO 27341313


CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. (27341313) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 1098/6, Chomutov 430 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2007 a je stále aktivní. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1838
IČO (identifikační číslo osoby) 27341313
Jméno CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.12.2007
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 16.12.2013 takto: Základní kapitál společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., se snižuje z hodnoty 921.900.000,- Kč (slovy devět set dvacet jedna milionů devět set tisíc korun českých) o částku 230.475.000,- Kč (slovy dvě stě třicet milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun če ských). Nová výše základního kapitálu po jeho snížení bude činit 691.425.000,- Kč (slovy šest set devadesát jedna milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti za roky 20 08 až 2011 a převod do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. 3. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 230.475.000,- Kč (slovy dvě stě třicet milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) bude naloženo tak, že částka ve výši 211.624.534,43 Kč (slovy dvě stě jedenáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc pět set třicet čtyři korun českých čtyři cet tři haléřů) bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let a částka ve výši 18.850.465,57 Kč (slovy osmnáct milionů osm set padesát tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých padesát sedm haléřů) bude převedena do rezervního fondu společnosti . 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno ve smyslu ustanovení § 213a odstavec 1 obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to následovně: a) jmenovitá hodnota každé z 9.219 (devíti tisíc dvě stě d evatenácti) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), dále jen též jen „stávající akcie společnosti", se sníží o částku 25.000,- Kč (s lovy dvacet pět tisíc korun českých), tedy na jmenovitou hodnotu 75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých). b) snížení jmenovité hodnoty dosavadních akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s písmenem a) tohoto odstavce rozhodnutí, tedy za 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) bude vyměněn za 1 (slovy jeden) kus kme nové akcie společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých). c) Nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve jediného akcionáře, kterým je Statutární město Chomutov, aby předložil veškeré stávající akcie společnosti, tedy všech 9.219 (devět tisíc dvě st ě devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení stávajících akcií společ nosti za účelem jejich výměny činí 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení akcií s tím, že pokud se společnost nedohodne s akcionářem jinak, bude výměna akcií probíhat v sídle společnosti na adrese Chomutov, Křižíkova 1098/6, PSČ 430 01, a to vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. Listinnými akciemi společnosti se rozumějí i hromadné listiny nahrazující listinné akcie společnosti. d) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není opr ávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 19.12.2013 - 2.1.2014
Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jediným akcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a z usnesení zastupitelstva Statutárního města Chomutov ze dne 19.12.2011, číslo 180/11, činí jako jediný akcionář společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. toto rozhodnutí: I. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 901.200.000,- Kč (slovy devět set jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 20.700.000,- Kč (slovy dvacet milionů sedm set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 921.900.000,- Kč (slovy devět set dvacet jedna milionů devět set tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 207 (slovy dvě stě sedm) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Všech 207 (slovy dvě stě sedm) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Statutární město Chomutov. 5. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6 a lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. Vratislavem Láfem, narozeným 3.2.1968, bytem Chomutov, V. Nezvala 4281, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí, který byl jmenován pro zvýšení základního kapitálu usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 33 Nc 1039/2011-11 ze dne 19.4.2011, které nabylo právní moci dne 17.5.2011. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti: 1) budova č.p. 12 Chomutov na parcele 65 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 65 o výměře 409 m2, zapsané na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.10.2011, pořadové číslo 1001-186/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.800.000,- Kč (slovy čtyři miliony osm set tisíc korun českých). 2) budova č.p. 13 Chomutov na parcele 64 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 64 o výměře 181 m2, zapsané na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 30.10.2011, pořadové číslo 1002-187/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.700.000,- Kč (slovy milion sedm set tisíc korun českých). 3) pozemek ostatní plocha 2655/7 o výměře 233 m2, na kterém se nachází objekt občerstvení nezapsaný v katastru nemovitostí sestávající ze stánků 1 až 6, který je též předmětem nepeněžitého vkladu a který dle právních předpisů nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, kdy pozemek 2655/7 je zapsán na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 17.11.2011, pořadové číslo 1015-200/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.160.000,- Kč (slovy tři miliony sto šedesát tisíc korun českých). 4) pozemek ostatní plocha 2672/17 o výměře 138 m2, na kterém se nachází objekt občerstvení nezapsaný v katastru nemovitostí sestávající ze stánků 7, 8 a sociálního zařízení, které jsou též předmětem nepeněžitého vkladu a které dle právních předpisů nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, kdy pozemek 2672/17 je zapsán na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 17.11.2011, pořadové číslo 1014-199/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 836.000,- Kč (slovy osm set třicet šest tisíc korun českých). 5) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 149 o výměře 336 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 987-172/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 437.000,- Kč (slovy čtyři sta třicet sedm tisíc korun českých). 6) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 396/4 o výměře 162 m2, vzniklý rozdělením pozemku ostatní plocha 396 o výměře 697 m2, zapsaného na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlo na základě geometrického plánu číslo 4617-149/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 pod číslem 324/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 14.11.2011 pod číslem 1456-11. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.11.2011, pořadové číslo 1019- 204/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 3 notářského zápisu. 7) pozemek ostatní plocha 2464 o výměře 267 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 988-173/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 112.000,- Kč (slovy sto dvanáct tisíc korun českých). 8) pozemek ostatní plocha 2473 o výměře 540 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 917-102/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 216.000,- Kč (slovy dvě stě šestnáct tisíc korun českých). 9) pozemek ostatní plocha 2476 o výměře 307 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 918-103/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých). 10) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2497/2 o výměře 476 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 14.10.2011, pořadové číslo 994-179/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 487.000,- Kč (slovy čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých). 11) pozemek ostatní plocha 2498 o výměře 143 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 993-178/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých). 12) pozemek zahrada 2499 o výměře 176 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 990-175/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 74.000,- Kč (slovy sedmdesát čtyři tisíc korun českých). 13) pozemek zahrada 2502 o výměře 183 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 989-174/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 77.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm tisíc korun českých). 14) pozemek ostatní plocha 2505 o výměře 242 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 991-176/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 102.000,- Kč (slovy sto dva tisíc korun českých). 15) pozemek ostatní plocha 2506 o výměře 247 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 992-177/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 104.000,- Kč (slovy sto čtyři tisíc korun českých). 16) pozemek ostatní plocha 2555/6 o výměře 799 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 919-104/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 335.000,- Kč (slovy tři sta třicet pět tisíc korun českých). 17) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2556 o výměře 29 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 920-105/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 23.000,- Kč (slovy dvacet tři tisíc korun českých). 18) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2611 o výměře 339 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 921-106/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých). 19) pozemek ostatní plocha 2793/9 o výměře 154 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 14.10.2011, pořadové číslo 995-180/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 65.000,- Kč (slovy šedesát pět tisíc korun českých). 20) pozemek zahrada 2820 o výměře 167 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 922-107/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých). 21) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 2828/4 o výměře 181 m2, vzniklý rozdělením pozemku ostatní plocha 2828/4 o výměře 278 m2, zapsaného na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlo na základě geometrického plánu číslo 3143-087/2004, vyhotoveného Geodetické práce Martina Veselá, Školní 5336, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janem Kubrichtem dne 27.9.2004 pod číslem 101/2005, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 9.2.2005 pod číslem 84-05. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1026- 211/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 95.000,- Kč (slovy devadesát pět tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 4 notářského zápisu. 22) pozemek ostatní plocha 2829 o výměře 274 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 923-108/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 160.000,- Kč (slovy sto šedesát tisíc korun českých). 23) pozemek ostatní plocha 2870/13 o výměře 461 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 16.10.2011, pořadové číslo 996-181/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 268.000,- Kč (slovy dvě stě šedesát osm tisíc korun českých). 24) pozemek ostatní plocha 2870/20 o výměře 22 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 16.10.2011, pořadové číslo 997-182/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 13.000,- Kč (slovy třináct tisíc korun českých). 25) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 2870/21 o výměře 52 m2, vzniklý rozdělením pozemku ostatní plocha 2870/21 o výměře 85 m2, zapsaného na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlo na základě geometrického plánu číslo 4612-145/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 8.11.2011 pod číslem 332/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 11.11.2011 pod číslem 1446-11. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.11.2011, pořadové číslo 1020- 205/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 5 notářského zápisu. 26) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2980/2 o výměře 386 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 924-109/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 390.000,- Kč (slovy tři sta devadesát tisíc korun českých). 27) pozemek ostatní plocha 3003/10 o výměře 54 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 925-110/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 34.000,- Kč (slovy třicet čtyři tisíc korun českých). 28) pozemek zahrada 3068 o výměře 162 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.7.2011, pořadové číslo 926-111/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých). 29) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 3606/17 o výměře 823 m2, vzniklý rozdělením pozemku ostatní plocha 3606/1 o výměře 4028 m2, zapsaného na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlo na základě geometrického plánu číslo 4517-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 23.11.2011 pod číslem 341/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1526-11. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 19.11.2011, pořadové číslo 1027- 212/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 395.000,- Kč (slovy tři sta devadesát pět tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 6 notářského zápisu. 30) pozemek zahrada 3733 o výměře 102 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.7.2011, pořadové číslo 927-112/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). 31) pozemek zahrada 3734 o výměře 169 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.7.2011, pořadové číslo 928-113/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 71.000,- Kč (slovy sedmdesát jedna tisíc korun českých). 32) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 5885/75 o výměře 2446 m2, vzniklý sloučením stávajícího pozemku 5885/75 s částmi pozemků 5885/74, 5885/73, 5885/65, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na základě geometrického plánu číslo 4514-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 pod číslem 321/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 23.11.2011 pod číslem 1494-11. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 19.11.2011, pořadové číslo 1016- 201/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.174.000,- Kč (slovy milion sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 7 notářského zápisu. 33) pozemek ostatní plocha 6023/31 o výměře 147 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.7.2011, pořadové číslo 931-116/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 69.000,- Kč (slovy šedesát devět tisíc korun českých). 34) pozemek ostatní plocha 6023/32 o nové výměře 2985 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, jehož výměra byla změněna geometrickým plánem číslo 4515-54/2011, vyhotoveným Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeným Ing. Janou Sasovou dne 6.6.2011 pod číslem 181/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 20.6.2011 pod číslem 747-11. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.7.2011, pořadové číslo 932-117/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč (slovy milion šest set tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 8 notářského zápisu. 35) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 6125/264 o výměře 3367 m2, vzniklý sloučením stávajícího pozemku 6125/264 s částí pozemku 6125/1, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na základě geometrického plánu číslo 4516-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 pod číslem 325/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 9.11.2011 pod číslem 1439-11. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 19.11.2011, pořadové číslo 1017-202/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.750.000,- Kč (slovy milion sedm set padesát tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 9 notářského zápisu. 36) pozemek zahrada 2911 o výměře 307 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 934-119/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých). 37) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2915 o výměře 409 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 935-120/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 403.000,- Kč (slovy čtyři sta tři tisíc korun českých). 38) pozemek ostatní plocha 4188/6 o výměře 253 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 938-123/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých). 39) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4188/9 o výměře 309 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 937-122/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 176.000,- Kč (slovy sto sedmdesát šest tisíc korun českých). 40) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4188/10 o výměře 280 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 936-121/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 160.000,- Kč (slovy sto šedesát tisíc korun českých). 41) nově vzniklý pozemek zastavěná plocha a nádvoří St. 124/3 o výměře 626 m2, vzniklý rozdělením stávajícího pozemku St. 124/3 o výměře 1015 m2, zapsaného na listu vlastnictví číslo 421 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na základě geometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11. Stavba na pozemku je jiného vlastníka a není předmětem nepeněžitého vkladu. Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1028-213/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých). Geometrický plán je přílohou číslo 10 notářského zápisu. 42) díly nově vzniklého pozemku ostatní plocha 1114/1, a to díl označený písmenem b o výměře 27 m2 a díl označený písmeny c+d o výměře 784 m2. Nově vzniklý pozemek 1114/1 vznikl sloučením částí původních pozemků St. 124/1, St. 124/3 a 1114. Pozemek St. 124/1 je zapsán na listu vlastnictví číslo 625 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Pozemky St. 124/3 a 1114 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 421 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Díl označený písmenem b vznikl z části původního pozemku St. 124/3 a díl označený písmeny c+d vznikl z části původního pozemku 1114. Tento stav vznikl na základě geometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11. Díly pozemku jsou popsány a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1029- 214/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých). Geometrický plán je již přílohou číslo 10 notářského zápisu. 43) nově vzniklé pozemky trvalý travní porost 233/5 o výměře 1568 m2 a trvalý travní porost 233/6 o výměře 687 m2, včetně trvalých porostů, kdy pozemek 233/5 vznikl rozdělením pozemku trvalý travní porost 233/1 a pozemek 233/6 vznikl rozdělením pozemku trvalý travní porost 233/3, kdy pozemky 233/1 a 233/3 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 421 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení došlo na základě geometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11. Stavba na pozemku je jiného vlastníka a není předmětem nepeněžitého vkladu. Tyto nemovitosti jsou popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1030- 215/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých). Geometrický plán je již přílohou číslo 10 notářského zápisu. 44) díly nově vzniklého pozemku ostatní plocha 1114/2, a to díl označený písmenem e o výměře 76 m2 a díl označený písmenem f o výměře 1180 m2, včetně trvalých porostů. Nově vzniklý pozemek 1114/2 vznikl sloučením částí původních pozemků St. 124/1, St. 124/3 a 1114. Pozemek St. 124/1 je zapsán na listu vlastnictví číslo 625 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Pozemky St. 124/3 a 1114 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 421 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Díl označený písmenem e vznikl z části původního pozemku St. 124/3 a díl označený písmenem f vznikl z části původního pozemku 1114. Tento stav vznikl na základě geometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11. Díly pozemku jsou popsány a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1031- 216/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). Geometrický plán je již přílohou číslo 10 notářského zápisu. Celková hodnota nepeněžitého vkladu oceněná znaleckými posudky činí 20.726.000,- Kč (slovy dvacet milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých), na nepeněžitý vklad se započítává částka 20.700.000,- Kč (slovy dvacet milionů sedm set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydává 207 (slovy dvě stě sedm) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. O vzniklé emisní ážio ve výši 26.000,- Kč (slovy dvacet šest tisíc korun českých) se navýší rezervní fond společnosti. II. Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí podá návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. III. Návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacení nepeněžitých vkladů dle § 204 obchodního zákoníku. 23.1.2012 - 3.2.2012
Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jediným akcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění činí jako jediný akcionář spole čnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. toto rozhodnutí: I. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 901.000.000,- Kč (slovy devět set jedna milionů korun českých) o částku 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepř ipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 901.200.000,- Kč (slovy devět set jedna milionů dvě stě tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíší 2 (slovy dva) kusy nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Jediný akcionář upíše všechny 2 (slovy dva) kusy nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. 2 (slovy dva) kusy akcií budou upsány nepeněžitý m vkladem jediného akcionáře (vkladem pohledávek), kterým je Statutární město Chomutov. 5. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Petrem Landou, Ústí nad Labem, Šumavská 3, znalcem z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, ceny a odhady se specializací tržního oceňování podniků, oceňování ne hmotného majetku, oceňování cenných papírů, který byl jmenován pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 72 Nc 1149/2010-13 ze dne 23.11.2010. Předmětem vkladu je: - nepeněžitý majetkový vklad, kterým jsou oceněné pohledávky jediného akcionáře Statutárního města Chomutov podle znaleckého posudku číslo 1/2011, vydaného soudním znalcem Ing. Petrem Landou, Šumavská 3, 400 11 Ústí nad Labem, uvedeného v příloze číslo 1, ve výši 253.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tři tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydávají 2 (slovy dva) kusy nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. U nepeněžitého vkladu vzniká emisní ážio ve výši 53.000,- Kč (slovy padesát tři tisíc korun českých), o které se navýší rezervní fond společnosti. 6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. II. Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí podá návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. III. Návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacení nepeněžitého vkladu dle § 204 odstavce 3 obchodního zákoníku. 19.5.2011 - 17.6.2011
Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jediným akcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a z usnesení zastupitelstva Sta tutárního města Chomutov ze dne 14.12.2009, číslo 228/09, činí jako jediný akcionář společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. toto rozhodnutí: I. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 866.600.000,- Kč (slovy osm set šedesát šest milionů šest set tisíc korun českých) o částku 34.400.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanove ní § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 901.000.000,- Kč (slovy devět set jedna milionů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 344 (slovy tři sta čtyřicet čtyři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Všech 344 (slovy tři sta čtyřicet čtyři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Statutární město Chomutov. 5. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6 a lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. Vratislavem Láfem, Chomutov, V. Nezvala 4281, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí, který byl jmenován pro zvýšen í základního kapitálu usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1005/2008-33 ze dne 14.1.2008, které nabylo právní moci dne 12.2.2008. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti: 1) bytová jednotka číslo 3579/2 v budově č.p. 3578, 3579 na parcele 440, 441 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set pět lomeno šest tisíc pět set šedesát dva na společných částech budovy č.p. 3578, 3579 na parcele 440, 441 a spoluvlastnický podíl v roz sahu pět set pět lomeno šest tisíc pět set šedesát dva na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 440 o výměře 137 m2, zastavěná plocha a nádvoří 441 o výměře 141 m2 , ostatní plocha 444/2 o výměře 278 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. B ytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 8251 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 440, 441 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 8250 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 444/2 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12658 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústec ký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 534-074/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto ne peněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých), 2) bytová jednotka číslo 3583/5 v budově č.p. 3582, 3583, 3584 na parcele 436, 437, 438 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát tři lomeno devět tisíc šest set dvacet sedm na společných částech budovy č.p. 3582, 3583, 3584 na parcele 436, 43 7, 438 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát tři lomeno devět tisíc šest set dvacet sedm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 436 o výměře 140 m2, zastavěná plocha a nádvoří 437 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádvoří 438 o výměře 153 m2, ostatní plocha 439/2 o výměře 129 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7839 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 436, 437, 438 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7838 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 439/2 je zapsán na listu vl astnictví číslo 12660 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 535-075/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých), 3) bytová jednotka číslo 3597/4 v budově č.p. 3596, 3597 na parcele 347, 348/1 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta osmdesát dva lomeno šest tisíc sto osmnáct na společných částech budovy č.p. 3596, 3597 na parcele 347, 348/1 a spoluvlastnický podí l v rozsahu čtyři sta osmdesát dva lomeno šest tisíc sto osmnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 347 o výměře 141 m2, zastavěná plocha a nádvoří 348/1 o výměře 143 m2, ostatní plocha 348/2 o výměře 103 m2, vše v katastrálním území Ch omutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 8260 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 347, 348/1 jsou zapsány na listu vlastnictví čí slo 8259 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 348/2 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12657 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úř adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 537-077/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodn ota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých), 4) bytová jednotka číslo 3598/2 v budově č.p. 3598, 3599 na parcele 394/1, 395 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát lomeno šest tisíc čtyři sta padesát čtyři na společných částech budovy č.p. 3598, 3599 na parcele 394/1, 395 a spoluvlastn ický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát lomeno šest tisíc čtyři sta padesát čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 394/1 o výměře 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří 395 o výměře 140 m2, ostatní plocha 394/3 o výměře 70 m2, vše v kata strálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 8276 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 394/1, 395 jsou zapsány na lis tu vlastnictví číslo 8275 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 394/3 je zapsán na listu vlastnictví číslo 11991 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 538-078/2009 včetně dodatku ze dn e 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 360.000,- Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých), 5) bytová jednotka číslo 3637/5 v budově č.p. 3634, 3635, 3636, 3637 na parcele 2841/3, 2841/4, 2841/5, 2841/6 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set padesát dva lomeno osmnáct tisíc čtyři sta osmnáct na společných částech budovy č.p. 3634, 3635, 3636, 3637 na parcele 2841/3, 2841/4, 2841/5, 2841/6 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set padesát dva lomeno osmnáct tisíc čtyři sta osmnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 2841/3 o výměře 154 m2, zastavěná plocha a nádvoří 2841/4 o výměře 166 m2, zastavěná plocha a nádvoří 2841/5 o výměře 176 m2, zastavěná plocha a nádvoří 2841/6 o výměře 161 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12390 pro obec Chomutov a katastrální území Cho mutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 2841/3, 2841/4, 2841/5, 2841/6 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12389 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústec ký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 539-079/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena v e výši 450.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých), 6) bytová jednotka číslo 3802/10 v budově č.p. 3802, 3803 na parcele 3749, 3750 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set čtyři lomeno dvanáct tisíc sedm set dvacet tři na společných částech budovy č.p. 3802, 3803 na parcele 3749, 3750 a spoluvlastnický p odíl v rozsahu pět set čtyři lomeno dvanáct tisíc sedm set dvacet tři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3749 o výměře 198 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3750 o výměře 201 m2, ostatní plocha 3751/18 o výměře 504 m2, vše v katastrálním ú zemí Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6129 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3749, 3750 jsou zapsány na listu vlastni ctví číslo 6128 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3751/18 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9658 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrá lního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 546-086/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.20 09, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 490.000,- Kč (slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých), 7) bytová jednotka číslo 3809/2 v budově č.p. 3808, 3809 na parcele 3747, 3748 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát devět lomeno třináct tisíc sedm set třicet devět na společných částech budovy č.p. 3808, 3809 na parcele 3747, 3748 a spol uvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát devět lomeno třináct tisíc sedm set třicet devět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3747 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3748 o výměře 210 m2, ostatní plocha 3751/17 o výměře 4 58 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5979 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3747, 3748 js ou zapsány na listu vlastnictví číslo 5978 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3751/17 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9671 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 547-087/2009 vč etně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 490.000,- Kč (slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých), 8) bytová jednotka číslo 3855/5 v budově č.p. 3855, 3856, 3857 na parcele 442, 443, 447 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set dvacet lomeno čtrnáct tisíc sto třicet pět na společných částech budovy č.p. 3855, 3856, 3857 na parcele 442, 443, 447 a spol uvlastnický podíl v rozsahu pět set dvacet lomeno čtrnáct tisíc sto třicet pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 442 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří 443 o výměře 193 m2, zastavěná plocha a nádvoří 447 o výměře 203 m2, ostat ní plocha 444/1 o výměře 323 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7825 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budo va a pozemky 442, 443, 447 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7824 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 444/1 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12659 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, po řadové číslo 548-088/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 430.000,- Kč (slovy čtyři sta třicet tisíc korun českých), 9) bytová jednotka číslo 3889/4 v budově č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set padesát dva lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na společných částech budovy č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3 180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set padesát dva lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3179 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3180 o výměře 205 m2, zastavěná plocha a nádvoř í 3181 o výměře 170 m2, ostatní plocha 3175/3 o výměře 337 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12070 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katast rální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3179, 3180, 3181 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12069 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/3 je zapsán n a listu vlastnictví číslo 12105 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězsla va Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 549-089/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 690.000,- Kč (slovy šest set devadesát tisíc korun českých), 10) bytová jednotka číslo 3890/13 v budově č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát devět lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na společných částech budovy č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát devět lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3179 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3180 o výměře 205 m2, zastavěná plo cha a nádvoří 3181 o výměře 170 m2, ostatní plocha 3175/3 o výměře 337 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12070 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3179, 3180, 3181 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12069 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/3 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12105 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomut ov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 550-090/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 490.000,- Kč (slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých), 11) bytová jednotka číslo 3892/7 v budově č.p. 3892, 3893, 3894 na parcele 3176, 3177, 3178 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmnáct lomeno osmnáct tisíc pět set třináct na společných částech budovy č.p. 3892, 3893, 3894 na parcele 3176, 3177, 31 78 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmnáct lomeno osmnáct tisíc pět set třináct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3176 o výměře 171 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3177 o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3178 o výměře 169 m2, ostatní plocha 3175/4 o výměře 1311 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12067 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviš tě Chomutov. Budova a pozemky 3176, 3177, 3178 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12066 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/4 je zapsán na listu vlastn ictví číslo 12074 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 428 1 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 553-093/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 520.000,- Kč (slovy pět set dvacet tisíc korun českých), 12) bytová jednotka číslo 3896/4 v budově č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 3172, 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát sedm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na společných částech budovy č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 31 72, 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát sedm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3172 o výměře 172 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3173 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3174 o výměře 164 m2, ostatní plocha 3175/5 o výměře 1129 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12065 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kr aj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3172, 3173, 3174 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12064 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/5 j e zapsán na listu vlastnictví číslo 12083 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov , Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 557-097/2009 včetně dodatku ze dne 7.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 560.000,- Kč (slovy pět set šedesát tisíc korun českých), 13) bytová jednotka číslo 3896/8 v budově č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 3172, 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta osmdesát osm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na společných částech budovy č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 3172 , 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta osmdesát osm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3172 o výměře 172 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3173 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a n ádvoří 3174 o výměře 164 m2, ostatní plocha 3175/5 o výměře 1129 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12065 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3172, 3173, 3174 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12064 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/5 je za psán na listu vlastnictví číslo 12083 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Ví tězslava Nezvala 4281 ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 558-098/2009 včetně dodatku ze dne 7.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 560.000,- Kč (slovy pět set šedesát tisíc korun českých), 14) bytová jednotka číslo 3984/8 v budově č.p. 3984, 3985, 3986 na parcele 922, 923, 924 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta šedesát šest na společných částech budovy č.p. 3984, 3985, 3986 na parcele 922, 923, 924 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta šedesát šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 922 o výměře 214 m2, zastavěná plocha a nádvoří 923 o výměře 212 m2, zastavěná plocha a nádvoří 924 o výměře 211 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3364 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 922, 923, 924 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3363 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 605-145/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 540.000,- Kč (slovy pět set čtyřicet tisíc korun českých), 15) bytová jednotka číslo 4018/4 v budově č.p. 4016, 4017, 4018 na parcele 906, 907, 908 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta devadesát na společných částech budovy č.p. 4016, 4017, 4018 na parcele 906, 907, 908 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta devadesát na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 906 o výměře 208 m2, zastavěná plocha a nádvoří 907 o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří 908 o výměře 201 m2 , vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3313 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 906, 907, 908 js ou zapsány na listu vlastnictví číslo 3312 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomut ov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 606-146/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 520.000,- Kč (slovy pět set dvacet tisíc korun českých), 16) bytová jednotka číslo 4041/3 v budově č.p. 4040, 4041, 4042 na parcele 4887, 4888, 4889 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set patnáct lomeno dvacet jedna tisíc třicet na společných částech budovy č.p. 4040, 4041, 4042 na parcele 4887, 4888, 4889 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set patnáct lomeno dvacet jedna tisíc třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4887 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4888 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4889 o výměře 216 m2, ostatní plocha 4870/4 o výměře 162 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5034 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomuto v. Budova a pozemky 4887, 4888, 4889 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5033 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4870/4 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9044 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8 .2009, pořadové číslo 607-147/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 560.000,- Kč (slovy pět set šedesát tisíc korun českých), 17) bytová jednotka číslo 4099/10 v budově č.p. 4099, 4100 na parcele 112, 113 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát dva lomeno dvacet sedm tisíc devět set osmdesát devět na společných částech budovy č.p. 4099, 4100 na parcele 112, 113 a spolu vlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát dva lomeno dvacet sedm tisíc devět set osmdesát devět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 112 o výměře 219 m2, zastavěná plocha a nádvoří 113 o výměře 219 m2, ostatní plocha 110/4 o výměře 104 m 2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 2708 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 112, 113 jsou z apsány na listu vlastnictví číslo 2576 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 110/4 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5200 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 608-148/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých), 18) bytová jednotka číslo 4160/8 v budově č.p. 4160 na parcele 1253/1 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sto devadesát devět lomeno třicet šest tisíc osm set čtyřicet dva na společných částech budovy č.p. 4160 na parcele 1253/1 a spoluvlastnický podíl v ro zsahu sto devadesát devět lomeno třicet šest tisíc osm set čtyřicet dva na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 1253/1 o výměře 414 m2, ostatní plocha 1253/2 o výměře 241 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 2671 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 1253/1 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 2577 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 1253/2 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5328 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální prac oviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 610-150/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stano vena ve výši 210.000,- Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých), 19) bytová jednotka číslo 4188/21 v budově č.p. 4187, 4188, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set čtyřicet dva lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na společných částech budovy č.p. 4187, 4 188, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set čtyřicet dva lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 432/6 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/7 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/8 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/9 o výměře 241 m2, ostatní plocha 431/13 o výměře 321 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3308 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3307 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 431/13 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5358 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální prac oviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 611-151/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stano vena ve výši 650.000,- Kč (slovy šest set padesát tisíc korun českých), 20) bytová jednotka číslo 4189/4 v budově č.p. 4187, 4188, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát čtyři lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na společných částech budovy č.p. 4187, 41 88, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát čtyři lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 432/6 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a n ádvoří 432/7 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/8 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/9 o výměře 241 m2, ostatní plocha 431/13 o výměře 321 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3308 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3307 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 431/13 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5358 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální praco viště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 612-152/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanov ena ve výši 360.000,- Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých), 21) bytová jednotka číslo 4200/47 v budově č.p. 4200 na parcele 281/4 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set padesát jedna lomeno třicet devět tisíc dvacet osm na společných částech budovy č.p. 4200 na parcele 281/4 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pě t set padesát jedna lomeno třicet devět tisíc dvacet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 281/4 o výměře 401 m2, ostatní plocha 281/14 o výměře 87 m2, ostatní plocha 281/15 o výměře 24 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 2675 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 281/4 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 2579 pro obec Cho mutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 281/14, 281/15 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5523 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 613-153/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohot o nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 540.000,- Kč (slovy pět set čtyřicet tisíc korun českých), 22) bytová jednotka číslo 4491/8 v budově č.p. 4491 na parcele 4865/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set devatenáct lomeno deset tisíc sedm set čtyři na společných částech budovy č.p. 4491 na parcele 4865/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set devatenáct lomeno deset tisíc sedm set čtyři na pozemku vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/31 o výměře 313 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7512 pro obec Chomutov a katastrální ú zemí Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/31 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7511 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastr ální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 565-105/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 670.000,- Kč (slovy šest set sedmdesát tisíc korun českých), 23) bytová jednotka číslo 4593/1 v budově č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set osmnáct lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na společ ných částech budovy č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set osmnáct lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na pozemcích vedených jako zast avěná plocha a nádvoří 4801/24 o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/25 o výměře 213 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/26 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/27 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/28 o výměře 215 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/29 o výměře 217 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7632 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální praco viště Chomutov. Budova a pozemky 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7631 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. T yto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 568-108/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 590.000,- Kč (slovy pět set devadesá t tisíc korun českých), 24) bytová jednotka číslo 4595/11 v budově č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na společ ných částech budovy č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na pozemcích vedených jako zasta věná plocha a nádvoří 4801/24 o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/25 o výměře 213 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/26 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/27 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/28 o výměře 215 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/29 o výměře 217 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7632 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracov iště Chomutov. Budova a pozemky 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7631 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Ty to nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 569-109/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet ti síc korun českých), 25) bytová jednotka číslo 4596/19 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set třicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set třicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zap sána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katast rální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastráln í pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 570-110/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu j e stanovena ve výši 600.000,- Kč (slovy šest set tisíc korun českých), 26) bytová jednotka číslo 4596/37 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet pět lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet pět lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je z apsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a kata strální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrá lní pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 571-111/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 210.000,- Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých), 27) bytová jednotka číslo 4596/108 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set deset lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v roz sahu sedm set deset lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na l istu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální úze mí Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovi ště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 573-113/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanove na ve výši 600.000,- Kč (slovy šest set tisíc korun českých), 28) bytová jednotka číslo 4596/133 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a kat astrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastr ální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.8.2009, pořadové číslo 632-172/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vklad u je stanovena ve výši 210.000,- Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých), 29) bytová jednotka číslo 4596/203 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě třicet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě třicet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je za psána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katas trální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrál ní pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 574-114/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), 30) nebytová jednotka - ateliér číslo 4596/302 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě dvacet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlast nický podíl v rozsahu dvě stě dvacet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Nebytová jednotka - ateliér je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 p ro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 575-115/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota toh oto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých), 31) nebytová jednotka - ateliér číslo 4596/306 s jednou polovinou spol. WC SVJ 1 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sto devadesát sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 459 6 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sto devadesát sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrá lním území Chomutov I. Nebytová jednotka - ateliér je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány n a listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chom utov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 576-116/2009 včetně dodat ku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých), 32) bytová jednotka číslo 4739/47 v budově č.p. 4739 na parcele 4801/35 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta dvacet čtyři lomeno třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát osm na společných částech budovy č.p. 4739 na parcele 4801/35 a spoluvlastnický po díl v rozsahu čtyři sta dvacet čtyři lomeno třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4801/35 o výměře 473 m2, ostatní plocha 4801/179 o výměře 54 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotk a je zapsána na listu vlastnictví číslo 6206 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4801/35 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6205 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4801/179 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10081 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Ka tastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 578-118/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 340.000,- Kč (slovy tři sta čtyřicet tisíc korun českých), 33) bytová jednotka číslo 4787/22 v budově č.p. 4787, 4788, 4789 na parcele 4801/61, 4801/62, 4801/63 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmdesát jedna lomeno třicet šest tisíc sto třicet devět na společných částech budovy č.p. 4787, 4788, 4789 na parcele 4801/61, 4801/62, 4801/63 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmdesát jedna lomeno třicet šest tisíc sto třicet devět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4801/61 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/62 o výmě ře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/63 o výměře 209 m2, ostatní plocha 4801/171 o výměře 282 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5513 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Kata strálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 4801/61, 4801/62, 4801/63 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5512 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastráln í pracoviště Chomutov. Pozemek 4801/171 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10086 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleck ém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 582-122/2009 včetně dodatku ze dne 16.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 550.000,- Kč (slovy pět set padesát tisíc korun česk ých), 34) bytová jednotka číslo 5008/7 v budově č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na společných částech budovy č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5772/36 o výměře 241 m2, zastavěná ploc ha a nádvoří 5772/37 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/38 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/39 o výměře 241 m2, ostatní plocha 5772/141 o výměře 522 m2, ostatní plocha 5772/142 o výměře 387 m2, vše v katastrálním území Chomut ov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4805 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4804 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/141, 5772/142 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9456 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 586-126/2009 vč etně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých), 35) bytová jednotka číslo 5008/16 v budově č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na společných částech budovy č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5772/36 o výměře 241 m2, zastavěná plo cha a nádvoří 5772/37 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/38 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/39 o výměře 241 m2, ostatní plocha 5772/141 o výměře 522 m2, ostatní plocha 5772/142 o výměře 387 m2, vše v katastrálním území Chomu tov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4805 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4804 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/141, 5772/142 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9456 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 587-127/2009 v četně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých), 36) bytová jednotka číslo 5008/22 v budově č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na společných částech budovy č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5772/36 o výměře 241 m2, zastavěná plo cha a nádvoří 5772/37 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/38 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/39 o výměře 241 m2, ostatní plocha 5772/141 o výměře 522 m2, ostatní plocha 5772/142 o výměře 387 m2, vše v katastrálním území Chomu tov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4805 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4804 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/141, 5772/142 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9456 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 588-128/2009 v četně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých), 37) bytová jednotka číslo 5039/7 v budově č.p. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044 na parcele 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát pět lomeno šedesát pět tisíc sedm set patnáct na společných částe ch budovy č.p. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044 na parcele 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát pět lomeno šedesát pět tisíc sedm set patnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvo ří 6126/4 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/5 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/6 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/7 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/8 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvo ří 6126/9 o výměře 240 m2, ostatní plocha 5772/137 o výměře 287 m2, ostatní plocha 5772/138 o výměře 332 m2, ostatní plocha 5772/139 o výměře 534 m2, ostatní plocha 5772/145 o výměře 169 m2, ostatní plocha 5772/146 o výměře 173m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5822 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126 /9 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5821 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/137, 5772/138, 5772/139, 5772/145, 5772/146 jsou zapsány na listu vlastn ictví číslo 9673 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 590-130/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých), 38) bytová jednotka číslo 5071/1 v budově č.p. 5069, 5070, 5071 na parcele 6126/10, 6126/11, 6126/12 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno třicet pět tisíc sto čtyřicet dva na společných částech budovy č.p. 5069, 5070, 5071 na parcele 6 126/10, 6126/11, 6126/12 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno třicet pět tisíc sto čtyřicet dva na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6126/10 o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/11 o výměře 238 m2, zastavěn á plocha a nádvoří 6126/12 o výměře 241 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4829 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Cho mutov. Budova a pozemky 6126/10, 6126/11, 6126/12, jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4828 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceně ny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 591-131/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých), 39) bytová jednotka číslo 5095/13 v budově č.p. 5094, 5095 na parcele 5885/21, 5885/22, 5885/260 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát devět lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát na společných částech budovy č.p. 5094, 5095 na parcele 5885/21, 5885/22, 5885/260 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát devět lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5885/21 o výměře 175 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5885/22 o výměře 2 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5885/260 o výměře 7 m2, ostatní plocha 5885/310 o výměře 95 m2, ostatní plocha 5885/311 o výměře 86 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6789 pro obec Chomutov a k atastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova je zapsána na listu vlastnictví 6715 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt ě Chomutov. Pozemky 5885/21, 5885/22 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9111 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5885/260 je zapsán na listu vlastnictví 1 p ro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5885/310, 5885/311 jsou zapsány na listu vlastnictví 10131 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úř adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 30.11.2009, pořadové číslo 593-133/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, ho dnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 540.000,- Kč (slovy pět set čtyřicet tisíc korun českých), 40) bytová jednotka číslo 5101/4 v budově č.p. 5100, 5101 na parcele 5885/10, 5885/11 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet osm lomeno dvacet sedm tisíc devadesát tři na společných částech budovy č.p. 5100, 5101 na parcele 5885/10, 5885/11 v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 9735 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova je zapsána na listu vlastnictví čísl o 9734 pro 20.1.2010 - 9.2.2010
Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jediným akcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a z usnesení zastupitelstva Sta tutárního města Chomutov, ze dne 22.6.2009, číslo 112/09 činí dne 13.7.2009 jako jediný akcionář společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. toto rozhodnutí: I. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z výše 824.300.000,-Kč (slovy osm set dvacet čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) o částku 42.300.000,-Kč (slovy čtyřicet dva milionů tři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 866.600.000,-Kč (slovy osm set šedesát šest milionů šest set tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 423 (slovy čtyři sta dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc kor un českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Jediný akcionář upíše všech 423 (slovy čtyři sta dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Z toho 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Statutární město Chomutov, a 202 (slovy dvě stě dva) kusů akcií bude upsáno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře (vkladem pohledávek), kterým je Statutární město Chomutov. 5. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Petrem Landou, Ústí nad Labem, Šumavská 3, znalcem z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, ceny a odhady se specializací tržního oceňování podniků, oceňování ne hmotného majetku, oceňování cenných papírů, který byl jmenován pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1166/2008-15 ze dne 11.12.2008, které nabylo právní moci dne 14.1.2009. Předmětem vkladů jsou: a) peněžitý vklad ve výši 22.100.000,-Kč (slovy: dvacet dva milionů jedno sto tisíc korun českých) b) nepeněžitý majetkový vklad, kterým jsou oceněné pohledávky jediného akcionáře Statutárního města Chomutov podle znaleckého posudku číslo 5/2009 ze dne 30.5.2009, vydaného soudním znalcem Ing. Petrem Landou, Šumavská 3, 400 11 Ústí nad Labem, uvedeného v příloze č. 1, ve výši 20.264.000,-Kč (slovy dvacet milionů dvě stě šedesát čtyři tisíc korun českých). Za peněžitý vklad se vydává 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, emisní ážio nevzniká. Za nepeněžité vklady se vydává 202 (slovy dvě stě dva) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. U nepeněžitého vkladu vzniká emisní ážio ve výši 64.000,-Kč (slovy šedesát čtyři tisíc korun českých), o které se navýší rezervní fond společnosti. 6. Místem pro splacení peněžitého vkladu je Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov, číslo účtu je 2103480237/0100, lhůta pro splacení celého emisního kurzu upsaných akcií je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. 10.8.2009 - 8.9.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6.10.2008 při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění. I. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 822.300.000,- Kč (slovy osm set dvacet dva milionů tři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 824.300.000,- Kč (slovy osm set dvacet čtyři milionů tři sta tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 8.223 (slovy osm tisíc dvě stě dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy st o tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6 a lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Všech 8.223 (slovy osm tisíc dvě stě dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno nepeněžitými vklady jediného ak cionáře, kterým je Statutární město Chomutov. 5. Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. Vratislavem Láfem, Chomutov, V. Nezvala 4281, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí, který byl jmenován pro toto z výšení základního kapitálu usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1005/2008-33 ze dne 14.1.2008, které nabylo právní moci dne 12.2.2008. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti: 1) budova č.p. 37 jiná stavba na parcele 76 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 76 o výměře 250 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomu tov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 393-152/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů os m set tisíc korun českých) 2) budova č.p. 108 jiná stavba na parcele 152/2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 152/2 o výměře 182 m2, budova č.p. 109 bydlení na parcele 151, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 151 o výměře 242 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 397-1 56/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.700.000,- Kč (slovy devět milionů sedm set tisíc korun českých) 3) budova č.p. 140 jiná stavba na parcele 144 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 144 o výměře 204 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 396-155/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.900.000,- Kč (slovy tři miliony devět set tisíc korun českých) 4) budova č.p. 571 jiná stavba na parcele 4995 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4995 o výměře 768 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nzevla 4281, ze dne 23.7.2008, pořadové číslo 390-149/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.800.000,- Kč (slovy dva miliony osm set tisíc korun českých) 5) budova č.p. 851 jiná stavba na parcele 2309 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2309 o výměře 513 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 388-147/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři milion y šest set tisíc korun českých) 6) budova č.p. 896 bydlení na parcele 2830 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2830 o výměře 560 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chom utov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 383-142/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony še st set tisíc korun českých) 7) budova č.p. 922 jiná stavba na parcele 2821 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2821 o výměře 334 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 389-148/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.300.000,- Kč (slovy čtyři mili ony tři sta tisíc korun českých) 8) budova č.p. 972 bydlení na parcele 2507 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2507 o výměře 238 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chom utov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 400-159/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony k orun českých). 9) budova č.p. 985 bydlení na parcele 2504 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2504 o výměře 237 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chom utov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 404-163/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.900.000,- Kč (slovy tři miliony dev ět set tisíc korun českých) 10) budova č.p. 986 bydlení na parcele 2501 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2501 o výměře 164 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Cho mutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 405-164/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony še st set tisíc korun český) 11) budova č.p. 996 bydlení na parcele 2500 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2500 o výměře 175 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Cho mutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 406-165/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.800.000,- Kč (slovy tři miliony os m set tisíc korun českých) 12) budova č.p. 1000 bydlení na parcele 200 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 200 o výměře 155 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chom utov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 398-157/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.600.000,- Kč (slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých) 13) budova č.p. 1005 bydlení na parcele 2497/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2497/1 o výměře 306 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt ě Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 407-166/2008 hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.700.000,- Kč (slovy šest milio nů sedm set tisíc korun českých) 14) budova č.p. 1006 bydlení na parcele 2513 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2513 o výměře 210 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 408-167/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.800.000,- Kč (slovy tři miliony o sm set tisíc korun českých) 15) budova č.p. 1007 bydlení na parcele 2520/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2520/1 o výměře 165 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt ě Chomutov. Tyto nemovisti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 409-168/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony šest set tisíc korun českých) 16) budova č.p. 1030 bydlení na parcele 2796 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2796 o výměře 232 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znalceckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 370-129/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.700.000,- Kč (slovy čtyři milion y sedm set tisíc korun českých) 17) budova č.p. 1041 bydlení na parcele 2511 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2511 o výměře 147 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 410-169/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.500.000,- Kč (slovy dva miliony p ět set tisíc korun českých) 18) budova č.p. 1096 bydlení na parcele 2521/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2521/1 o výměře 165 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt ě Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 411-170/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.100.000,- Kč (slovy tři milio ny sto tisíc korun českých) 19) budova č.p. 1098 bydlení na parcele 2981 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2981 o výměře 228 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 29.2.2008, pořadové číslo 276-035/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc korun českých) 20) budova č.p. 1101 bydlení na parcele 2522 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2522 o výměře 181 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 412-171/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.700.000,- Kč (slovy tři miliony s edm set tisíc korun českých) 21) budova č.p. 1107 bydlení na parcele 2980/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2980/1 o výměře 164 m, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 371-130/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.400.000,- Kč (slovy tři milion y čtyři sta tisíc korun českých) 22) budova č.p. 1131 bydlení na parcele 2510/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2510/1 o výměře 204 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 413-172/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři milion y šest set tisíc korun českých) 23) budova č.p. 1141 bydlení na parcele 2525 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2525 o výměře 127 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 414-173/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.300.000,- Kč (slovy dva miliony t ři sta tisíc korun českých) 24) budova č.p. 1251 jiná stavba na parcele 2474 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2474 o výměře 920 m2, zapsáno na listu vlastnictví čílo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 387-146/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.900.000,- Kč (slovy jednáct milionů devět set tisíc korun českých) 25) budova č.p. 1294 jiná stavba na parcele 2475 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2475 o výměře 433 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký Kraj, Katastrální pracovišt ě Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 386-145/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.300.000,- Kč (slovy čtyři mi liony tři sta tisíc korun českých) 26) budova č.p. 1307 bydlení na parcele 2795 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2795 o výměře 248 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 372-131/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů osm set tisíc korun českých) 27) budova č.p. 1308 byldení na parcele 2794 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2794 o výměře 254 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znalcekém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 373-132/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů osm set tisíc korun českých) 28) budova č.p. 1509 bydlení na parcele 2837 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2837 o výměře 311 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 376-135/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.100.000,- Kč (slovy dvanáct mili onů sto tisíc korun českých) 29) budova č.p. 1571 bydlení na parcele 3735 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3735 o výměře 162 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znalcekém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 365-124/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.500.000,- Kč (slovy čtyři milion y pět set tisíc korun českých) 30) budova č.p. 1573 bydlení na parcele 2836 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2836 o výměře 253 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 377-136/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.500.000,- Kč (slovy devět milionů pět set tisíc korun českých) 31) budova č.p. 1574 bydlení na parcele 2792 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2792 o výměře 323 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 375-124/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.500.000,- Kč (slovy deset milion ů pět set tisíc korun českých) 32) budova č.p. 1622 bydlení na parcele 4478 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4478 o výměře 1059 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště C homutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 385-144/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.600.000,- Kč (slovy čtyři milio ny šest set tisíc korun českých) 33) budova č.p. 1664 bydlení na parcele 2838 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2838 o výměře 319 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 384-143/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.300.000,- Kč (slovy dvanáct mil ionů tři sta tisíc korun českých) 34) budova č.p. 1666 bydlení na parcele 3743 a pozemek zastavěná plocha nádvoří 3743 o výměře 382 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště C homutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 378-137/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.300.000,- Kč (slovy jedenáct mi lionů tři sta tisíc korun českých) 35) budova č.p. 1725 bydlení na parcele 3732 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3732 o výměře 187 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 366-125/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.800.000,- Kč (slovy čtyři milion y osm set tisíc korun českých) 36) budova č.p. 1918 bydlení na parcele 3067 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3067 o výměře 310 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomtuov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 374-133/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.200.000,- Kč (slovy pět milionů d vě stě tisíc korun českých) 37) budova č.p. 1925 bydlení na parcele 3004 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3004 o výměře 352 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 364-123/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.800.000,- Kč (slovy tři miliony osm set tisíc korun českých) 38) budova č.p. 3542 bydlení na parcele 2610 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2610 o výměře 248 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 335-094/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.600.000,- Kč (slovy čtyři milion y šest set tisíc korun českých) 39) budova č.p. 3603 bydlení na parcele 1285, budova č.p. 3604 bydlení na parcele 1284 a budova č.p. 3605 bydlení na parcele 1283, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1283 o výměře 135 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1284 o výměře 138 m2 a pozemek z astavěná plocha a nádvoří 1285 o výměře 146 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znal eckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 278-037/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun čeksých) 40) budova č.p. 3607 bydlení na parcele 1273, budova č.p.3608 bydlení na parcele 1274 a budova č.p. 3609 bydlení na parcele 1275, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1273 o výměře 150 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1274 o výměře 137 m2 a pozemek za stavěná plocha a nádvoří 1275 o výměře 136 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znalec kém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 279-038/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) 41) budova č.p. 3610 bydlení na parcele 1259, budova č.p. 3611 bydlení na parcele 1258 a budova č.p. 3612 bydlení na parcele 1257, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1257 o výměře 138 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1258 o výměře 138 m2 a pozemek z astavěná plocha a nádvoří 1259 o výměře 150 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znale ckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008 pořadové číslo 280-039/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) 42) budova č.p. 3613 bydlení na parcele 1260 a budova č.p. 3614 bydlení na parcele 1261, pozemek zastvěná plocha a nádvoří 1260 o výměře 151 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1261 o výměře 140 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 281-04 0/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.400.000,- Kč (slovy pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) 43) budova č.p. 3615 bydlení na parcele 1271/1 a 1271/2 a budova č.p. 3616 bydlení na parcele 1272, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1271/1 o výměře 94 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1272 o výměře 136 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pr o obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 282-041/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.500.000,- Kč (slovy pět milionů pět set tisíc korun českých) 44) budova č.p. 3623 bydlení na parcele 2628, budova č.p. 3624 bydlení na parcele 2627, budova č.p. 3625 bydlení na parcele 2626 a budova č.p. 3626 bydlení na parcele 2625, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2625 o výměře 154 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2626 o výměře 137 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2627 o výměře 134 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2628 o výměře 132 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 333-092/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.300.000,- Kč (slovy deset milionů tři sta tisíc korun českých) 45) budova č.p. 3627 bydlení na parcele 2621, budova č.p. 3628 bydlení na parcele 2622 a budova č.p. 3629 bydlení na parcele 2623, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2621 o výměře 150 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2622 o výměře 133 m2 a pozemek z astavěná plocha a nádvoří 2623 o výměře 141 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znale ckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 334-093/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 7.700.000,- Kč (slovy sedm milionů sedm set tisíc korun českých) 46) budova č.p. 3645 bydlení na parcele 2828/2, budova č.p. 3646 bydlení na parcele 2828/3, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2828/2 o výměře 132 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2828/3 o výměře 161 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obe c Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové čís lo 332-091/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.300.000,- Kč (slovy pět milionů tři sta tisíc korun českých) 47) budova č.p. 3651 bydlení na parcele 2554, budova č.p. 3652 bydlení na parcele 2555, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2554 o výměře 686 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2555 o výměře 556 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 331-0 90/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 7.100.000,- Kč (slovy sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) 48) budova č.p. 3653 bydlení na parcele 2401 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2401 o výměře 202 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 289-048/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony k orun českých) 49) budova č.p. 3654 bydlení na parcele 2398 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2398 o výměře 219 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 290-049/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.100.000,- Kč (slovy čtyři miliony sto tisíc korun českých) 50) budova č.p. 3655 bydlení na parcele 2397, budova č.p. 3656 bydlení na parcele 2396, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2396 o výměře 192 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2397 o výměře 182 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 291-05 0/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.900.000,- Kč (slovy šest milionů devět set tisíc korun českých) 51) budova č.p. 3657 bydlení na parcele 2395 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2395 o výměře 215 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 292-051/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.100.000,- Kč (slovy čtyři miliony sto tisíc korun českých) 52) budova č.p. 3658 bydlení na parcele 2394 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2394 o výměře 191 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 293-052/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony k orun českých) 53) budova č.p. 3660 bydlení na parcele 183, budova č.p. 3661 bydlení na parcele 182, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 182 o výměře 226 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 183 o výměře 183 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a  katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 9.6.2008, pořadové číslo 341-100/ 2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 7.800.000,- Kč (slovy sedm milionů osm set tisíc korun českých) 54) budova č.p. 3662 bydlení na parcele 181 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 181 o výměře 148 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chom utov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 9.6.2008, pořadové číslo 342-101/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.500.000,- Kč (slovy čtyři miliony p ět set tisíc korun českých) 55) budova č.p. 3663 bydlení na parcele 180, budova č.p. 3664 bydlení na parcele 179, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 179 o výměře 269 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 180 o výměře 161 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a  katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 9.6.2008, pořadové číslo 343-102/20 08, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.700.000,- Kč (slovy osm milionů sedm set tisíc korun českých) 56) budova č.p. 3669 bydlení na parcele 2665 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2665 o výměře 174 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.6.2008, pořadové číslo 344-103/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.500.000,- Kč (slovy čtyři milion y pět set tisíc korun českých) 57) budova č.p. 3670 bydlení na parcele 2666, budova č.p. 3671 bydlení na parcele 2667, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2666 o výměře 199 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2667 o výměře 198 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.6.2008, pořadové číslo 345-1 04/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.600.000,- Kč (slovy deset milionů šest set tisíc korun českých) 58) budova č.p. 3672 bydlení na parcele 2668, budova č.p. 3673 bydlení na parcele 2669, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2668 o výměře 181 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2669 o výměře 160 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.6.2008, pořadové číslo 346-1 05/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) 59) budova č.p. 3686 bydlení na parcele 2463 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2463 o výměře 157 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 368-127/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.700.000,- kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíc korun českých) 60) budova č.p. 3765 bydlení na parcele 426 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 426 o výměře 205 m2, zapsáno na listu vlastnictví čílo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomu tov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 356-115/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.400.000,- Kč (slovy čtyři miliony č tyři sta tisíc korun českých) 61) budova č.p. 3773 bydlení na parcele 386 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 386 o výměře 240 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chom utov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 357-116/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) 62) budova č.p. 3780 bydlení na parcele 3609 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3609 o výměře 344 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 355-114/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.300.000,- Kč (slovy čtyři milion y tři sta tisíc korun českých) 63) budova č.p. 3799 bydlení na parcele 2609 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2609 o výměře 144 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 336-095/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.600.000,- kč (slovy dva miliony šest set tisíc korun českých) 64) budova č.p. 3818 bydlení na parcele 3736, budova č.p. 3819 bydlení na parcele 3740, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3736 o výměře 166 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3740 o výměře 302 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 358-1 17/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.700.000,- Kč (slovy osm milionů sedm set tisíc korun českých) 65) budova č.p. 3836 bydlení na parcele 3731 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3731 o výměře 323 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 360-119/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.200.000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě tisíc korun českých) 66) budova č.p. 3842 bydlení na parcele 2858 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2858 o výměře 203 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ch omutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 359-118/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.400.000,- Kč (slovy čtyři milion y čtyři sta tisíc korun českých) 67) budova č.p. 3875 bydlení na parcele 3572/2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3572/2 o výměře 151 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt ě Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 351-110/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.100.000,- Kč (slovy tři mili ony sto tisíc korun českých) 68) budova č.p. 3878 bydlení na parcele 3039, budova č.p. 3879 bydlení na parcele 3038, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3038 o výměře 193 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3039 o výměře 221 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 315-0 74/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) 69) budova č.p. 3880 bydlení na parcele 3036, budova č.p. 3881 bydlení na parcele 3035, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3035 o výměře 210 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3036 o výměře 210 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 316-0 72/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) 70) budova č.p. 3882 bydlení na parcele 3080, budova č.p. 3883 bydlení na parcele 3079, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3079 o výměře 211 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3080 o výměře 213 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 317-0 76/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) 71) budova č.p. 3884 bydlení na parcele 3032, budova č.p. 3885 bydlení na parcele 3033, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3032 o výměře 212 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3033 o výměře 216 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov. V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 318-0 77/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) 72) budova č.p. 3886 bydlení na parcele 3102, budova č.p. 3887 bydlení na parcele 3101, budova č.p. 3888 bydlení na parcele 3100, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3100 o výměře 182 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3101 o výměře 188 m2 a pozemek za stavěná plocha a nádvoří 3102 o výměře 180 m2 zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleck ém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 319-078/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.800.000,- Kč (slovy dvanáct milionů osm set tisíc korun českých) 73) budova č.p. 3921 bydlení na parcele 96/1, bytový dům bez čp/če na parcele 96/3, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 96/1 o výměře 411 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 96/3 o výměře 22 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a  katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 352-111/20 08, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.600.000,- Kč (slovy děvět milionů šest set tisíc korun českých) 74) budova č.p. 3947 bydlení na parcele 2452, budova č.p. 3948 bydlení na parcele 2451, budova č.p. 3949 bydlení na parcele 2450, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2450 o výměře 273 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2451 o výměře 261 m2 a pozemek za stavěná plocha a nádvoří 2452 o výměře 269 m2 zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleck ém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 323-082/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 28.500.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých) 75) budova č.p. 3950 bydlení na parcele 2457, budova č.p. 3951 bydlení na parcele 2456, budova č.p. 3952 bydlení na parcele 2455, pozemek zastavěná plocha nádvoří 2455 o výměře 278 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2456 o výměře 271 m2 a pozemek zast avěná plocha nádvoří 2457 o výměře 275 m2 zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém p osudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 324-083/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 28.500.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých) 76) budova č.p. 3953 bydlení na parcele 2465, budova č.p. 3954 bydlení na parcele 2466, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2465 o výměře 259 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2466 o výměře 271 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomtuov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 325-08 4/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.800.000,- Kč (slovy dvanáct milionů osm set tisíc korun českých) 77) budova č.p. 3961 bydlení na parcele 2459, budova č.p. 3962 bydlení na parcele 2458, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2458 o výměře 194 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2459 o výměře 185 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 326-08 5/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 18.000.000,- Kč (slovy osmnáct milionů korun českých) 78) budova č.p. 3993 bydlení na parcele 2577, budova č.p. 3994 bydlení na parcele 2578, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2577 o výměře 217 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2578 o výměře 231 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 327-08 6/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 24.300.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milionů tři sta tisíc korun českých) 79) budova č.p. 3995 bydlení na parcele 2579, budova č.p. 3996 bydlení na parcele 2580, budova č.p. 3997 bydlení na parcele 2581, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2579 o výměře 247 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2580 o výměře 245 m2 a pozemek z astavěná plocha a nádvoří 2581 o výměře 249 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znale ckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 328-087/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 46.400.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) 80) budova č.p. 4089 bydlení na parcele 2582, budova č.p. 4090 bydlení na parcele 2583, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2582 o výměře 204 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2583 o výměře 207 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 329-08 8/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 30.300.000,- Kč (slovy třicet milionů tři sta tisíc korun českých) 81) budova č.p. 4445 bydlení na parcele 2588/9, budova č.p. 446 bydlení na parcele 2588/10, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/9 o výměře 225 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/10 o výměře 217 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro ob ec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Kastastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové č íslo 379-138/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 21.600.000,- Kč (slovy dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) 82) budova č.p. 4447 bydlení na parcele 2588/11, budova č.p. 4448 bydlení na parcele 2588/12, budova č.p. 4449 bydlení na parcele 2588/13, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/11 o výměře 217 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/12 o výměře 217 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/13 o výměře 187 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a  oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 380-139/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých) 83) budova č.p. 5251 občanská vybavenost na parcele 6125/45 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 6125/45 o výměře 360 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastr ální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 382-141/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.500.000,- Kč ( slovy tři miliony pět set tisíc korun českých) 84) budova č. 5307 občanská vybavenost na parcele 6023/25 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 6023/25 o výměře 923 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrál ní pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 381-140/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.700.000,- Kč (sl ovy devět milionů sedm set tisíc korun českých) 85) budova č.p. 3306 bydlení na parcele 3131 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3131 o výměře 132 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště C homutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.7.2008, pořadové číslo 391-150/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.400.000,- Kč (slovy dva milinon y čtyři sta tisíc korun českých) 86) budova č.p. 3416 bydlení na parcele 2553 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2553 o výměře 141 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště C homutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 363-122/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč (slovy jeden milio n šest set tisíc korun českých) 87) budova č.p. 3676 bydlení na parcele 2542, budova č.p. 3677 bydlení na parcele 2541, budova č.p. 3678 bydlení na parcele 2540, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2540 o výměře 199 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2541 o výměře 217 m2 a pozemek za stavěná plocha a nádvoří 2542 o výměře 192 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Kastastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znal eckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 297-056/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých) 88) budova č.p. 3679 bydlení na parcele 2539, budova č.p. 3680 bydlení na parcele 2538, budova č.p. 3681 bydlení na parcele 2537, budova č.p. 3682 bydlení na parcele 2536, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2536 o výměře 174 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2537 o výměře 174 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2538 o výměře 201 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2539 o výměře 168 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 398-057/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanoven a ve výši 13.700.000,- kč (slovy třináct milionů sedm set tisíc korun českých) 89) budova č.p. 3683 bydlení na parcele 2535, budova č.p. 3684 bydlení na parcele 2534, budova č.p. 3685 bydlení na parcele 2533, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2533 o výměře 197 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2534 o výměře 218 m2 a pozemek za stavěná plocha a nádvoří 2535 o výměře 194 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znale ckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 296-055/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých) 90) budova č.p. 3687 bydlení na parcele 2932, budova č.p. 3688 bydlení na parcele 2931, budova č.p. 3689 bydlení na parcele 2930, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2930 o výměře 271 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2931 o výměře 137 m2 a pozemek za stavěná plocha a nádvoří 2932 o výměře 282 m 2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znal eckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.1007, pořadové číslo 300-059/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých) 91) budova č.p. 3690 bydlení na parcele 2938/1 a 2938/2, budova č.p. 3691 bydlení na parcele 2937/1 a 2937/2, budova č.p. 3692 bydlení na parcele 2936, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2936 o výměře 271 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2937/1 o vý měře 107 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2938/1 o výměře 232 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 301-060/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých) 92) budova č.p. 3705 bydlení na parcele 2955, budova č.p. 3706 bydlení na parcele 2954, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2954 o výměře 193 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2955 o výměře 196 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 304- 063/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) 93) budova č.p. 3707 bydlení na parcele 2953, budova č.p. 3708 bydlení na parcele 2952, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2952 o výměře 242 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2953 o výměře 286 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 305- 064/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 14.300.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých) 94) budova č.p. 3709 bydlení na parcele 2951, budova č.p. 3710 bydlení na parcele 2950, budova č.p. 3711 bydlení na parcele 2949, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2949 o výměře 153 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2950 o výměře 169 m2 a pozemek za stavěná plocha a nádvoří 2951 o výměře 276 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znale ckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 306-065/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 13.300.000,- Kč (slovy třináct milionů tři sta tisíc korun českých) 95) budova č.p. 3712 bydlení na parcele 2948, budova č.p. 3713 bydlení na parcele 2947, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2947 o výměře 214 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2948 o výměře 210 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomut ov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 302- 061/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů osm set tisíc korun českých) 96) budova č.p. 3720 bydlení na parcele 2914 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2914 o výměře 286 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Ch 3.11.2008 - 1.12.2008

Aktuální kontaktní údaje CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Kapitál CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

zakladni jmění 691 425 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.1.2015
zakladni jmění 691 425 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.1.2014 - 28.1.2015
zakladni jmění 921 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.2.2012 - 2.1.2014
zakladni jmění 901 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.6.2011 - 3.2.2012
zakladni jmění 901 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.2.2010 - 17.6.2011
zakladni jmění 866 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.9.2009 - 9.2.2010
zakladni jmění 824 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2008 - 8.9.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2007 - 1.12.2008

Akcie CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 75 000 Kč 9 219 28.1.2015
Kmenové akcie na jméno 75 000 Kč 9 219 2.1.2014 - 28.1.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 219 3.2.2012 - 2.1.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 012 17.6.2011 - 3.2.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 010 9.2.2010 - 17.6.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 666 8.9.2009 - 9.2.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 243 1.12.2008 - 8.9.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.12.2007 - 1.12.2008

Sídlo CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křižíkova 1098/6 , Chomutov 430 01 28.1.2015
Adresa Křižíkova 1098/6 , Chomutov 430 01 21.3.2008 - 28.1.2015
Adresa Křižíkova 1098/6 , Chomutov 430 01 22.12.2007 - 21.3.2008

Předmět podnikání CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.1.2016
realitní činnost 22.12.2007 - 8.1.2016
zprostředkování obchodu a služeb 22.12.2007 - 8.1.2016
poskytování technických služeb 22.12.2007 - 8.1.2016
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.12.2007 - 8.1.2016
ubytovací služby 22.12.2007 - 8.1.2016
správa a údržba nemovitostí 22.12.2007 - 8.1.2016

vedení firmy CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Statutární orgán CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jsou oprávnění jednat: a) společně alespoň dva členové představenstva nebo b) společně alespoň dvěma členy představenstva písemně pověřená osoba. 28.1.2015
Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Pouze v níže uvedených záležitostech jednají nejméně 2 (slovy dva) členové představenstva společně: a) nákup a prodej věcí nemovitých a movitých za cenu nad 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) v jednotlivém případě, b) poskytnutí či převzetí půjček a úvěrů nad 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) v jednotlivém případě. 22.12.2007 - 28.1.2015
Člen představenstva Vlastimil Waic 23.4.2015
Vznik členství 2.3.2015
Adresa: Hutnická 5289 , Chomutov 430 04
Předseda představenstva JUDr. Marek Hrabáč 22.3.2017
Vznik členství 2.3.2015
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Beethovenova 1149/16 , Chomutov 430 01
Člen představenstva Karel Lipmann 22.3.2017
Vznik členství 30.1.2017
Adresa: Osvobození 3547/15 , Chomutov 430 03
Člen Mgr. Jan Mareš 22.12.2007 - 19.5.2011
Vznik členství 22.12.2007
Zánik členství 18.4.2011
Adresa: Šafaříkova 2850/20 , Chomutov 430 03
Člen Jindřich Petráček 22.12.2007 - 19.5.2011
Vznik členství 22.12.2007
Zánik členství 18.4.2011
Adresa: Písečná 5061 , Chomutov 430 04
Předseda Jana Vaňhová 22.12.2007 - 15.6.2013
Vznik členství 22.12.2007
Zánik členství 18.4.2011
Vznik funkce 22.12.2007
Zánik funkce 18.4.2011
Adresa: Kamenný vrch 5567 , Chomutov 430 04
Předseda Jana Vaňhová 15.6.2013 - 19.6.2013
Vznik členství 22.12.2007
Zánik členství 18.4.2011
Vznik funkce 22.12.2007
Zánik funkce 18.4.2011
Adresa: Kamenný vrch 5567 , Chomutov 430 04
Člen představenstva Martin Klouda 19.5.2011 - 13.7.2014
Vznik členství 18.4.2011
Adresa: Palackého 3949 , Chomutov 430 01
Člen představenstva Mgr. Pavel Karel Markvart 19.5.2011 - 28.1.2015
Vznik členství 18.4.2011
Adresa: Šafaříkova 2399/39 , Chomutov 430 03
Předseda představenstva Jana Vaňhová 19.6.2013 - 23.4.2015
Vznik členství 18.4.2011
Zánik členství 2.3.2015
Vznik funkce 18.4.2011
Zánik funkce 2.3.2015
Adresa: Kamenný vrch 5567 , Chomutov 430 04
Člen představenstva Martin Klouda 13.7.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 18.4.2011
Zánik členství 2.3.2015
Adresa: Vršovců 1005/17 , Chomutov 430 01
Člen představenstva Mgr. Pavel Karel Markvart 28.1.2015 - 23.4.2015
Vznik členství 18.4.2011
Zánik členství 2.3.2015
Adresa: Šafaříkova 2399/39 , Chomutov 430 03
Předseda představenstva Ing. Daniel Černý 23.4.2015 - 22.3.2017
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 30.1.2017
Vznik funkce 2.3.2015
Zánik funkce 30.1.2017
Adresa: Dukelská 1111/30 , Chomutov 430 01
Člen představenstva JUDr. Marek Hrabáč 23.4.2015 - 22.3.2017
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 2.3.2015
Adresa: Beethovenova 1149/16 , Chomutov 430 01

Dozorčí rada CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Mgr., Bc. et Bc. Jan Richter 23.4.2015
Vznik členství 2.3.2015
Vznik funkce 2.3.2015
Adresa: Poštovní 960 , Kadaň 432 01
Člen dozorčí rady RSDr. Zdeněk Pospíšil 23.4.2015
Vznik členství 2.3.2015
Adresa: Kadaňská 3751/63 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady Jaroslav Procházka 22.3.2017
Vznik členství 30.1.2017
Adresa: Cihlářská 4036 , Chomutov 430 03
Předseda JUDr. Pavel Polák 22.12.2007 - 4.5.2009
Vznik členství 22.12.2007
Zánik členství 22.3.2009
Vznik funkce 22.12.2007
Zánik funkce 22.3.2009
Adresa: Kamenný vrch 5436 , Chomutov 430 04
Místopředseda Stanislav Aubrecht 22.12.2007 - 4.5.2009
Vznik členství 22.12.2007
Zánik členství 22.3.2009
Vznik funkce 22.12.2007
Zánik funkce 22.3.2009
Adresa: Jirkovská 5007 , Chomutov 430 04
Člen PaedDr. Jiří Roth 22.12.2007 - 4.5.2009
Vznik členství 22.12.2007
Zánik členství 22.3.2009
Adresa: Jiráskova 4211 , Chomutov 430 03
předseda dozorčí rady JUDr. Pavel Polák 4.5.2009 - 19.5.2011
Vznik členství 6.4.2009
Zánik členství 18.4.2011
Vznik funkce 6.4.2009
Zánik funkce 18.4.2011
Adresa: Kamenný vrch 5436 , Chomutov 430 04
místopředseda dozorčí rady Stanislav Aubrecht 4.5.2009 - 19.5.2011
Vznik členství 6.4.2009
Zánik členství 18.4.2011
Vznik funkce 6.4.2009
Zánik funkce 18.4.2011
Adresa: Jirkovská 5007 , Chomutov 430 04
člen dozorčí rady PaedDr. Jiří Roth 4.5.2009 - 19.5.2011
Vznik členství 6.4.2009
Zánik členství 18.4.2011
Adresa: Jiráskova 4211 , Chomutov 430 03
Předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Kozák 19.5.2011 - 18.1.2014
Vznik členství 18.4.2011
Vznik funkce 18.4.2011
Adresa: Lipská 2584/95 , Chomutov 430 03
Místopředseda dozorčí rady Ing. Kamila Vrtišková 19.5.2011 - 30.1.2014
Vznik členství 18.4.2011
Vznik funkce 18.4.2011
Adresa: Kundratická 4497 , Chomutov 430 04
Člen dozorčí rady JUDr. Pavel Polák 19.5.2011 - 28.1.2015
Vznik členství 18.4.2011
Adresa: Kamenný vrch 5436 , Chomutov 430 04
Předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Kozák 18.1.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 18.4.2011
Zánik členství 2.3.2015
Vznik funkce 18.4.2011
Zánik funkce 2.3.2015
Adresa: Lipská 2584/95 , Chomutov 430 03
Místopředseda dozorčí rady Ing. Kamila Vrtišková 30.1.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 18.4.2011
Zánik členství 2.3.2015
Vznik funkce 18.4.2011
Zánik funkce 2.3.2015
Adresa: Kundratická 4497 , Chomutov 430 04
Člen dozorčí rady JUDr. Pavel Polák 28.1.2015 - 23.4.2015
Vznik členství 18.4.2011
Zánik členství 2.3.2015
Adresa: Kamenný vrch 5436 , Chomutov 430 04
Člen dozorčí rady Ing. Jan Hartman 23.4.2015 - 22.3.2017
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 30.1.2017
Adresa: Kamenný vrch 5269 , Chomutov 430 04

Sbírka Listin CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1838/SL 275 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2015 7.1.2016 12.1.2016 12
B 1838/SL 274 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 728/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2015 7.1.2016 12.1.2016 11
B 1838/SL 272 ostatní Zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2015 30.3.2015 24.4.2015 2
B 1838/SL 271 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze Představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2015 30.3.2015 24.4.2015 2
B 1838/SL 270 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2015 30.3.2015 24.4.2015 3
B 1838/SL 268 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 3.9.2014 17.9.2014 34
B 1838/SL 267 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2013 10.1.2014 26
B 1838/SL 266 notářský zápis NZ 500/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2013 17.12.2013 27.12.2013 12
B 1838/SL 265 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2013 11.7.2013 11.7.2013 35
B 1838/SL 264 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2012 27.7.2012 30.7.2012 31
B 1838/SL 263 posudek znalce - č.1027-212/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2011 1.2.2012 5.6.2012 17
B 1838/SL 262 posudek znalce - č.1020-205/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2011 1.2.2012 5.6.2012 16
B 1838/SL 261 posudek znalce - č.1016-201/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2011 1.2.2012 5.6.2012 16
B 1838/SL 260 posudek znalce - č.928-113/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 5.6.2012 14
B 1838/SL 259 posudek znalce - č.927-112/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 5.6.2012 14
B 1838/SL 258 posudek znalce - č.926-111/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 5.6.2012 14
B 1838/SL 257 posudek znalce - č.925-110/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2012 1.2.2012 5.6.2012 14
B 1838/SL 256 posudek znalce - č.924-109/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 5.6.2012 14
B 1838/SL 255 posudek znalce - č.1026-211/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2011 1.2.2012 28.5.2012 17
B 1838/SL 254 posudek znalce - č.997-182/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 253 posudek znalce - č.996-181/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 252 posudek znalce - č.995-180/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 251 posudek znalce - č.923-108/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 250 posudek znalce - č.922-107/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 249 posudek znalce - č.921-106/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 248 posudek znalce - č.920-105/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 247 posudek znalce - č.919-104/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 28.5.2012 14
B 1838/SL 246 posudek znalce - č.1031-216/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2011 1.2.2012 23.5.2012 19
B 1838/SL 245 posudek znalce - č.1019-204/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2011 1.2.2012 23.5.2012 16
B 1838/SL 244 posudek znalce - č.1015-200/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.11.2011 1.2.2012 23.5.2012 23
B 1838/SL 243 posudek znalce - č. 1014-199/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.11.2011 1.2.2012 23.5.2012 23
B 1838/SL 242 posudek znalce - č.1002-187/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2011 1.2.2012 23.5.2012 24
B 1838/SL 241 posudek znalce - č.1001-186/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2011 1.2.2012 23.5.2012 24
B 1838/SL 240 posudek znalce - č. 988-173/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 23.5.2012 14
B 1838/SL 239 posudek znalce - č.987-172/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 23.5.2012 15
B 1838/SL 238 posudek znalce - č.1030-215/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2011 1.2.2012 16.5.2012 20
B 1838/SL 237 posudek znalce - č.1029-214/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2011 1.2.2012 16.5.2012 18
B 1838/SL 236 posudek znalce - č.1028-213/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2011 1.2.2012 16.5.2012 18
B 1838/SL 235 posudek znalce - č.938-123/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2011 1.2.2012 16.5.2012 13
B 1838/SL 234 posudek znalce - č.937-122/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2011 1.2.2012 16.5.2012 13
B 1838/SL 233 posudek znalce - č.936-121/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2011 1.2.2012 16.5.2012 13
B 1838/SL 232 posudek znalce -č. 935-120/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2011 1.2.2012 16.5.2012 13
B 1838/SL 231 posudek znalce - č.1017-202/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2011 1.2.2012 15.5.2012 16
B 1838/SL 230 posudek znalce - č.1016-201/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2011 1.2.2012 15.5.2012 17
B 1838/SL 229 posudek znalce - č.934-119/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2011 1.2.2012 15.5.2012 13
B 1838/SL 228 posudek znalce - č. 932-117/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 15.5.2012 14
B 1838/SL 227 posudek znalce - č. 931-116/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 15.5.2012 14
B 1838/SL 226 posudek znalce - č.928-113/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 15.5.2012 14
B 1838/SL 225 posudek znalce - č.927-112/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 15.5.2012 14
B 1838/SL 224 posudek znalce - č.1027-212/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2011 1.2.2012 9.5.2012 16
B 1838/SL 223 posudek znalce - č.1020-205/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2011 1.2.2012 9.5.2012 16
B 1838/SL 222 posudek znalce - č.997-182/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 221 posudek znalce - č.996-181/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 220 posudek znalce - č.926-111/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 219 posudek znalce - č.925-110/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 218 posudek znalce - č.924-109/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 217 posudek znalce - č.923-108/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 216 posudek znalce - č.1026-211/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2011 1.2.2012 9.5.2012 18
B 1838/SL 215 posudek znalce - č.995-180/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 214 posudek znalce - č.992-177/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 213 posudek znalce - č.991-176/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 9.5.2012 13
B 1838/SL 212 posudek znalce - č.922-107/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 211 posudek znalce - č.921-106/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 210 posudek znalce - č.920-105/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 209 posudek znalce - č.919-104/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 9.5.2012 14
B 1838/SL 208 posudek znalce - č.1019-204/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2011 1.2.2012 3.5.2012 15
B 1838/SL 207 posudek znalce - č.1015-200/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.11.2011 1.2.2012 3.5.2012 23
B 1838/SL 206 posudek znalce - č.1014-199/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.11.2011 1.2.2012 3.5.2012 23
B 1838/SL 205 posudek znalce - č.1002-187/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 24
B 1838/SL 204 posudek znalce - č.1001-186/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 24
B 1838/SL 203 posudek znalce - č.994-179/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 14
B 1838/SL 202 posudek znalce - č.993-178/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 14
B 1838/SL 201 posudek znalce - č.990-175/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 14
B 1838/SL 200 posudek znalce - č.989-174/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 14
B 1838/SL 199 posudek znalce - č. 988-173/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 14
B 1838/SL 198 posudek znalce - č.987-172/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2011 1.2.2012 3.5.2012 15
B 1838/SL 197 posudek znalce - č.918-103/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 3.5.2012 14
B 1838/SL 196 posudek znalce - č.917-102/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 1.2.2012 3.5.2012 14
B 1838/SL 195 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2012 1.2.2012 6.2.2012 40
B 1838/SL 194 ostatní - smlouva o ups.akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2012 1.2.2012 6.2.2012 11
B 1838/SL 193 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2012 6.2.2012 26
B 1838/SL 192 rozhod. o statut. orgánu - jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 11.1.2012 24.1.2012 10
B 1838/SL 191 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2011 4.11.2011 8.11.2011 29
B 1838/SL 190 účetní závěrka, výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2010 4.11.2011 8.11.2011 30
B 1838/SL 189 účetní závěrka - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2009 4.11.2011 8.11.2011 14
B 1838/SL 188 ostatní - smlouva o post.pohl. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2011 15.6.2011 20.6.2011 3
B 1838/SL 187 ostatní - smlouva o ups.akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2011 15.6.2011 20.6.2011 3
B 1838/SL 186 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2011 20.6.2011 23
B 1838/SL 185 ostatní -prohlášení Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2011 10.5.2011 25.5.2011 1
B 1838/SL 184 podpisové vzory - členů představ.2x Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2011 10.5.2011 25.5.2011 2
B 1838/SL 183 podpisové vzory - členů DR 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2011 10.5.2011 25.5.2011 2
B 1838/SL 182 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2011 10.5.2011 25.5.2011 1
B 1838/SL 181 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2011 10.5.2011 25.5.2011 1
B 1838/SL 180 notářský zápis - NZ 161/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2011 10.5.2011 25.5.2011 71
B 1838/SL 179 rozhod. o statut. orgánu - usnesení RaMěst. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2011 10.5.2011 25.5.2011 4
B 1838/SL 178 ostatní - rozhodnutí RM Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2011 10.5.2011 25.5.2011 2
B 1838/SL 177 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Za Měst. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2011 10.5.2011 25.5.2011 2
B 1838/SL 176 posudek znalce - č. 1/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2011 10.5.2011 25.5.2011 60
B 1838/SL 175 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2010 11.2.2010 24
B 1838/SL 174 posudek znalce - č.635-175/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 17
B 1838/SL 173 posudek znalce - č.634-174/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 27
B 1838/SL 172 posudek znalce - č.632-172/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 32
B 1838/SL 171 posudek znalce - č.630-170/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 27
B 1838/SL 170 posudek znalce - č.622-162/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 26
B 1838/SL 169 posudek znalce - č.621-161/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 26
B 1838/SL 168 posudek znalce - č.619-159/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 26
B 1838/SL 167 posudek znalce - č.618-158/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 27
B 1838/SL 166 posudek znalce - č.617-157/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 27
B 1838/SL 165 posudek znalce - č.616-156/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 25
B 1838/SL 164 posudek znalce - č.615-155/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 25
B 1838/SL 163 posudek znalce - č.628-168/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 25
B 1838/SL 162 posudek znalce - č.626-166/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 28
B 1838/SL 161 posudek znalce - č.625-165/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 5.2.2010 24
B 1838/SL 160 posudek znalce - č.624-164/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 24
B 1838/SL 159 posudek znalce - č.613-153/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 27
B 1838/SL 158 posudek znalce - č.612-152/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 28
B 1838/SL 157 posudek znalce - č.611-151/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 28
B 1838/SL 156 posudek znalce - č.610-150/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 155 posudek znalce - č.608-148/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 154 posudek znalce - č.607-147/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 25
B 1838/SL 153 posudek znalce - č.606-146/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 18
B 1838/SL 152 posudek znalce - č.605-145/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2009 5.1.2010 4.2.2010 18
B 1838/SL 151 posudek znalce - č.604-144/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 150 posudek znalce - č.601-141/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 24
B 1838/SL 149 posudek znalce - č.600-140/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 25
B 1838/SL 148 posudek znalce - č.598-138/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 24
B 1838/SL 147 posudek znalce - č.594-134/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 14
B 1838/SL 146 posudek znalce - č.593-133/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 145 posudek znalce - č.591-131/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 17
B 1838/SL 144 posudek znalce - č.590-130/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 143 posudek znalce - č.588-128/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 29
B 1838/SL 142 posudek znalce - č.587-127/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 29
B 1838/SL 141 posudek znalce - č.586-123/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 29
B 1838/SL 140 posudek znalce - č.582-122/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 27
B 1838/SL 139 posudek znalce - č.578-118/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 23
B 1838/SL 138 posudek znalce - č.576-116/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 137 posudek znalce - č.575-115/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 136 posudek znalce - č.574-114/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 135 posudek znalce - č.573-113/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 134 posudek znalce - č.571-111/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 133 posudek znalce - č.570-110/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 32
B 1838/SL 132 posudek znalce - č.569-109/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 19
B 1838/SL 131 posudek znalce - č.568-108/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 19
B 1838/SL 130 posudek znalce - č.565-105/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 17
B 1838/SL 129 posudek znalce - č.558-098/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 128 posudek znalce - č.557-097/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 127 posudek znalce - č.553-093/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 126 posudek znalce - č.550-090/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 125 posudek znalce - č.549-089/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 124 posudek znalce - č.548-088/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 25
B 1838/SL 123 posudek znalce - č.547-087/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 25
B 1838/SL 122 posudek znalce - č.546-086/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 25
B 1838/SL 121 posudek znalce - č.539-079/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 18
B 1838/SL 120 posudek znalce - č.538-078/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 23
B 1838/SL 119 posudek znalce - č.537-077/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 23
B 1838/SL 118 posudek znalce - č.535-075/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 26
B 1838/SL 117 posudek znalce - č.534-074/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 5.1.2010 4.2.2010 25
B 1838/SL 116 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2009 10.9.2009 24
B 1838/SL 115 ostatní - zápis z RM Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2009 13.8.2009 2
B 1838/SL 114 notářský zápis - NZ 205/2009- rozh.RM Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2009 13.8.2009 219
B 1838/SL 113 posudek znalce - č.5/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2009 13.8.2009 208
B 1838/SL 112 zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.5.2009 13.8.2009 32
B 1838/SL 111 účetní závěrka - 2008- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2009 13.8.2009 6
B 1838/SL 110 ostatní - zápis schůze DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2009 7.5.2009 1
B 1838/SL 109 ostatní - valná hromada Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2009 7.5.2009 1
B 1838/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2008 24
B 1838/SL 99 posudek znalce č. 406-165/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 98 posudek znalce č. 405-164/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 97 posudek znalce č. 404-163/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 96 posudek znalce č. 400-159/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 95 posudek znalce č. 399-158/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 94 posudek znalce č. 398-157/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 93 posudek znalce č. 397-156/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 29
B 1838/SL 92 posudek znalce č. 396-155/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 91 posudek znalce č. 393-152/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 90 posudek znalce č. 391-150/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 9 posudek znalce č. 281-040/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 20
B 1838/SL 89 posudek znalce č. 390-149/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 88 posudek znalce č. 389-148/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 87 posudek znalce č. 388-147/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 86 posudek znalce č. 387-146/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 85 posudek znalce č. 386-145/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 84 posudek znalce č. 385-144/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 83 posudek znalce č. 384-143/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 82 posudek znalce č. 383-142/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 81 posudek znalce č. 382-141/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 80 posudek znalce č. 381-140/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 8 posudek znalce č. 280-039/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 79 posudek znalce č. 380-139/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2008 25.11.2008 25
B 1838/SL 78 posudek znalce č. 379-138/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2008 25.11.2008 24
B 1838/SL 77 posudek znalce č. 378-137/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 76 posudek znalce č. 377-136/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 75 posudek znalce č. 376-135/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 74 posudek znalce č. 375-134/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 73 posudek znalce č. 374-133/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 72 posudek znalce č. 373-132/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 71 posudek znalce č. 372-131/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 70 posudek znalce č. 371-130/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 7 ostatní - seznam nemovitostí Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2008 4
B 1838/SL 69 posudek znalce č. 370-129/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 68 posudek znalce č. 369-128/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 67 posudek znalce č. 368-127/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 66 posudek znalce č. 366-125/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 65 posudek znalce č. 365-124/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 25.11.2008 20
B 1838/SL 64 posudek znalce č. 364-123/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 63 posudek znalce č. 363-122/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 62 posudek znalce č. 360-119/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 61 posudek znalce č. 359-118/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 60 posudek znalce č. 358-117/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 25.11.2008 24
B 1838/SL 6 notářský zápis NZ 363/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2008 25.11.2008 29
B 1838/SL 59 posudek znalce č. 357-116/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 58 posudek znalce č. 356-115/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 57 posudek znalce č. 355-114/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 56 posudek znalce č. 352-111/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 55 posudek znalce č. 351-110/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 54 posudek znalce č. 346-105/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 53 posudek znalce č. 345-104/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2008 25.11.2008 24
B 1838/SL 52 posudek znalce č. 344-103/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 51 posudek znalce č. 343-102/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 50 posudek znalce č. 342-101/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 49 posudek znalce č. 341-100/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 48 posudek znalce č. 336-095/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 47 posudek znalce č. 335-094/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 46 posudek znalce č. 334-093/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 25.11.2008 24
B 1838/SL 45 posudek znalce č. 333-092/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 25.11.2008 27
B 1838/SL 44 posudek znalce č. 332-091/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 25.11.2008 20
B 1838/SL 43 posudek znalce č. 331-090/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 42 posudek znalce č. 329-088/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 41 posudek znalce č. 328-087/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 25.11.2008 24
B 1838/SL 40 posudek znalce č. 327-086/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 39 posudek znalce č. 326-085/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 25.11.2008 24
B 1838/SL 38 posudek znalce č. 325-084/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 37 posudek znalce č. 324-083/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 25.11.2008 26
B 1838/SL 36 posudek znalce č. 323-082/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 25.11.2008 25
B 1838/SL 35 posudek znalce č. 319-078/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 25.11.2008 25
B 1838/SL 34 posudek znalce č. 318-077/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 33 posudek znalce č. 317-076/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 25.11.2008 24
B 1838/SL 32 posudek znalce č. 316-075/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 31 posudek znalce č. 315-074/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 30 posudek znalce č. 309-068/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 29 posudek znalce č. 308-067/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 28 posudek znalce č. 306-065/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 27 posudek znalce č. 305-064/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 26 posudek znalce č. 304-063/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 25 posudek znalce č. 303-062/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 24 posudek znalce č. 302-061/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 23 posudek znalce č. 301-060/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 22 posudek znalce č. 300-059/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 21 posudek znalce č. 279-038/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 20 posudek znalce č. 278-037/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 19 posudek znalce č. 276-035/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2008 25.11.2008 20
B 1838/SL 18 posudek znalce č. 298-057/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 23
B 1838/SL 17 posudek znalce č. 297-056/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 16 posudek znalce č. 296-055/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 15 posudek znalce č. 293-052/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 14 posudek znalce č. 292-051/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 13 posudek znalce č. 291-050/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 12 posudek znalce č. 290-049/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 11 posudek znalce č. 289-048/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 107 posudek znalce č. 414-173/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 106 posudek znalce č. 413-172/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 105 posudek znalce č. 412-171/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 104 posudek znalce č. 411-170/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 103 posudek znalce č. 410-169/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 102 posudek znalce č. 409-168/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2008 25.11.2008 21
B 1838/SL 101 posudek znalce č. 408-167/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 100 posudek znalce č. 407-166/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 10 posudek znalce č. 282-041/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2008 25.11.2008 22
B 1838/SL 5 podpisové vzory - členů představenstva 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2007 14.1.2008 3
B 1838/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2007 14.1.2008 1
B 1838/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2007 14.1.2008 1
B 1838/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2007 14.1.2008 24
B 1838/SL 1 notářský zápis - NZ 327/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2007 14.1.2008 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

IČO (identifikační číslo) 27341313
Jméno CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Chomutov
Vznik první živnosti: 22.12.2007
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Živnosti a provozovny CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.2007

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Člen statutárního orgánu Vlastimil Waic
Člen statutárního orgánu JUDr. Marek Hrabáč
Člen statutárního orgánu Karel Lipmann

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

IČO: 27341313
Firma: CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Chomutov
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 22.12.2007

Sídlo CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Sídlo: Křižíkova 1098/6, Chomutov 430 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image