Firma CHEVAK Cheb, a.s. IČO 49787977


CHEVAK Cheb, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CHEVAK Cheb, a.s. (49787977) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tršnická 4/11, Cheb 350 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. CHEVAK Cheb, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o CHEVAK Cheb, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CHEVAK Cheb, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CHEVAK Cheb, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CHEVAK Cheb, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CHEVAK Cheb, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 367
IČO (identifikační číslo osoby) 49787977
Jméno CHEVAK Cheb, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.8.2019
Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ 49787977, na základě pověření valnou hromadou konanou dne 19. 06. 2013, rozhodlo podle čl. 7.1.4. k) stanov společnosti na svém jednání dne 29. 8. 2014 o zvýšení zákla dního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem takto: I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 22 554 000 Kč (slovy: dvacet dva miliony pět set padesát čtyři tisíce korun českých) za infrastrukturní majetek města Cheb, oceněný tržní hodnotou ve výši 33 200 000 Kč (slovy: třicet tři miliony dvě stě tisí c korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií a) počet akcií: 22 554 ks b) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) c) emisní kurs: 1 472 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč d) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelností e) forma akcií: akcie na jméno f) podoba akcií: zaknihované. Akcie budou upsány předem určenému zájemci a to: Upisovatel město Cheb, IČ 00253979; oprávněn k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 22 554 ks akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 472 Kč. Splacení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem obce předem určenému zájemci dále uvedenému. III. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel město Cheb, IČ 00253979 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise, znalecký posudek č. 1734-01/14 ze dne 24. 02. 2014, částkou 33 200 000 Kč (slovy: třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kur su akcií. Znalec byl schválen v souladu se zákonem 90/2012 Sb., § 251 představenstvem společnosti dne 11. 4. 2014. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 22 554 (slovy: dvacet dva tisíce pět set padesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 472 Kč, jehož předmětem jsou: Vodovod a kanalizace pro průmyslovou zónu - Cheb Vodovod: celkem 2 635 m; 1 384,50 m PVC 160, 1 100,30 m PVC 110, 150,20 m PVC 90. Kanalizace splašková: celkem 2 090 m; 1 753,50 m PVC 400, 336,50 m PVC 300. Kolaudace čj 4/04/ŽP/So ze dne 25. 02. 2004, vodovod a splašková kanalizace jsou umístěny na p. p. č. 2357/2, 2357/4 v k. ú. Cheb; na p. p. č. 9/2, 258/1, 258/2, 179/1, 258/5, 268/1, 250/3, 176/2, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12 (176/13 a 176/ 14), 225/1, 15/4, 15/5, 270/1, 230/1, 40/1, 6, 38/1, 34/2, 230/2, 250/1 (250/2), 176/3 v k. ú. Hradiště u Chebu a na p. p. č. 219/20, 219/21, 219/22, 219/23, 219/24 v k. ú. Dolní Dvory. Vodovod a kanalizace Háje Jih II. etapa - Cheb Vodovod: 140,40 m PE 110. Kanalizace splašková: 119,30 m plast UltraRib2 DN 250. Kolaudace čj MUCH 37227/2011 ze dne 06. 05. 2011, vodovod a splašková kanalizace jsou umístěny na p. p. č. 290/2, 367/1 a 960/1 v k. ú. Háje u Chebu. Kanalizace u hřbitova - Cheb Kanalizace splašková: 547 m, plast KG DN 250 Kolaudace čj MUCH 43238/2010 ze dne 23. 06. 2010, splašková kanalizace je umístěna na p. p. č. 34/2, 258/20, 34/1, 254/2, 258/2 a 199/3 v k. ú. Hradiště u Chebu. Vodovod a kanalizace pro 18 RD Zlatý vrch Cheb Vodovod: 285,70 m PE 90. Kanalizace splašková: 222 m plast UltraRib2 DN 250. Kolaudace čj MUCH 40739/2011 ze dne 06. 06. 2011, vodovod a splašková kanalizace jsou umístěny na p. p. č. 3239/1, 1111/9, 1111/7 a 1111/72 v k. ú. Cheb. Vodovod pro dvorní trakt Šlikova Cheb Vodovod: 38,65 m, materiál PE 90 Kolaudace čj 1494/ŽP/07/Po ze dne 24. 10. 2007, vodovod je umístěn na p. p. č. 209/3, 34/1 a 3368 v k. ú. Cheb. Kanalizace Americká - Cheb Kanalizace: 500,90 m, materiál kamenina DN 300 Kolaudace čj 201/VLHZ/84-235 ze dne 11. 04. 1984, kanalizace je umístěna na p. p. č. 2102/1, 2587/1, 2441/2, 2587/3, 2589/6, 2589/2, 2271/1, 2271/2 v k. ú. Cheb. Zastupitelstvo města Cheb vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 89/36/2014 dne 22. 5. 2014. IV. Místo pro upisování akcií V sídle společnosti CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb. V. Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona č . 90/2012 Sb. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod. VI. Splácení upsaných akcií Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto: Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předá upisovatel před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vla stnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. 19.9.2014 - 11.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 11 16.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 16.7.2014 - 5.8.2019
Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ 49787977, na základě pověření valnou hromadou konanou dne 19. 06. 2013, rozhodlo podle § 9 stanov společnosti na svém jednání dne 2. 5. 2014 o zvýšení základního kapit álu společnosti nepeněžitým vkladem takto: I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 1 970 000 Kč (slovy: jeden milion devět set sedmdesát tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek obce Třebeň, oceněný tržní hodnotou ve výši 2 900 000 Kč (slovy dva miliony devět set tisíc korun českých) . Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií a) počet akcií: 1 970 ks b) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) c) emisní kurs: 1 472 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč d) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelností e) forma akcií: akcie na jméno f) podoba akcií: zaknihované. Akcie budou upsány předem určenému zájemci a to: Upisovatel obec Třebeň, IČ 00572705; oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 1 970 ks akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 472 Kč. Splace ní emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem obce předem určenému zájemci dále uvedenému. III. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel obec Třebeň, IČ 00572705 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise, znalecký posudek č. 1736-03/2014 ze dne 10. 03. 2014, částkou 2 900 000 Kč (slovy dva miliony devět set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu ak cií. Znalec byl schválen v souladu se zákonem 90/2012 Sb., § 251 představenstvem společnosti dne 11. 4. 2014. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 970 (slovy jeden tisíc devět set sedmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví n a 1 472 Kč, jehož předmětem jsou: Kanalizace I. etapa včetně ČOV Třebeň na p. p. č. 164/2 a st. p. č. 93 v k. ú. Třebeň Kanalizace: celkem 635,50 m; 252,30 m KT DN 200, 383,20 m KT DN 300 včetně odlehčovací komory a výustního objektu odlehčovací stoky. Čistírna odpadních vod mechanicko-biologická, umístěná na p. p. č. 164/2 a st. p. č. 93 v k. ú. Třebeň; stavební a technologické objekty čistírny včetně příslušenství, které tvoří vodovodní přípojka, eletropřípojka a odtok z ČOV a výústním objektem. Pozemková parcela č. 164/2 a stavební parcela č. 93 v k. ú. Třebeň. Kolaudace čj ŽP/2577/96 ze dne 10. 07. 1996; kanalizace a čistírna jsou umístěny na p. p. č. 164/1, 164/2, 360/1, 43/22, 43/48, 43/9, 345/8, 43/10, 34/1, 43/33, 43/32, 43/14, 43/31, 43/30, 43/29, 43/11, 43/24, 43/25, 43/26, 43/27, 43/28, 43/13 a st. p. č. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93 v k. ú. Třebeň. Zastupitelstvo obce Třebeň vyslovilo se záměrem nepeněžitého vkladu souhlas usnesením č. 4, dne 14. 10. 2013. IV. Místo pro upisování akcií V sídle společnosti CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb. V. Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona č . 90/2012 Sb. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod. VI. Splácení upsaných akcií Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto: Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předá upisovatel před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vla stnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. 29.5.2014 - 31.7.2014
Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ: 49787977 na základě pověření valnou hromadou konanou dne 19. 06. 2013 rozhodlo podle § 9 stanov společnosti na svém jednání dne 30. 8. 2013 o zvýšení základního kapitá lu společnosti nepeněžitými vklady takto: I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 27 739 000 Kč (slovy: dvacet sedm miliónů sedm set třicet devět tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek Města Františkovy Lázně, oceněný tržní hodnotou ve výši 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet miliónů ko run českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií a) počet akcií: 27 739 ks (slovy: dvacet sedm tisíc sedm set třicet devět) b) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) c) emisní kurs: 1 442 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta čtyřicet dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč d) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelností e) forma akcií: akcie na jméno f) podoba akcií: zaknihované. Akcie budou upsány předem určenému zájemci a to: Upisovatel Město Františkovy Lázně, IČ: 00253936 oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 27 739 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč. Splacení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem města předem určenému zájemci dále uvedenému. III. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Město Františkovy Lázně, IČ: 00253936 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013 čj 46 Nc 861/2013 - 7, (znalecký posudek č. 1725-8/13 ze dne 25. 04. 2013 a dodatek č. 1 z 12. 8. 2013) částkou 40 0 00 000 Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 27 739 (slovy: dvacet sedm tisíc sedm set třicet devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč, jehož předmětem jsou vodohospodářská zařízení Františkovy Lázně, Kanalizace IV. etapa, umístěná na p. p. č. 399/2, 399/1, 386, 406/8, 1/1, 672/2 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní; na p. p. č. 442/2, 234/5, 287/1 v k. ú. Horní Ves u Třebeně; na p. p. č. 1040/2, 1026, 668/4 , 936/1, 1032/2, 936/6, 668/3, 668/5, 614, 617/2, 1040/1, 970, 830/1, 810/1 v k. ú. Františkovy Lázně a na p. p. č. 747/2, 789/26, 789/23, 747/1, 125/1, 109/10, 128/16, 128/30, 748/1, 749/2, 833/1, 749/1, 750/1, 840/2, 748/3, 748/2, 149/1, 321/1, 745/2, 7 38/3, 755/1, 108/1, 746/1, 789/4, 745/1, 88/2, 91/1, 91/5, 72/3, 91/10, 72/79, 72/7, 72/6, 72/11, 84/1, 84/6, 742/1, 76/47, 79/1, 79/2, 78/1, 77/6, 740/1, 76/46 v k. ú. Horní Lomany, obec Františkovy Lázně, kraj Karlovarský, jejichž užívání bylo povoleno rozhodnutím čj. 3528/2008/ŽP/So dne 21. 2. 2008 a 41969/2008/ŽP/So dne 3. 09. 2008. Čerpací stanice odpadních vod včetně příslušenství umístěná na p. p. č. 321/1 a 745/2 v k. ú. Horní Lomany a Čerpací stanice odpadních vod včetně příslušenství umístěná na p. p. č. 287/1 a 442/2 v k. ú. Horní Ves u Třebeně Kanalizační přepady z ČSOV PP 200, 52 m Kanalizační stoky splaškové PP 250 a PP 300, 4 613 m Kanalizační stoky splaškové PP 400 a PP 500, 328 m Kanalizační řady splaškové PE 60 a PP 110, 845 m. Zastupitelstvo Města Františkovy Lázně vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 206/2013 ve spojení s usnesením č. 256/2013 dne 27. 5. 2013. IV. Místo pro upisování akcií V sídle společnosti CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb. V. Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod. VI. Splácení upsaných akcií Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto: Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předá upisovatel před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vla stnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. 23.9.2013 - 22.11.2013
Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ 497 87 977 na základě pověření valnou hromadou konanou dne 10.6.2010 rozhodlo podle § 9 stanov společnosti na svém jednání dne 3.5.2012 o zvýšení základního kapitálu sp olečnosti nepeněžitými vklady takto: I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 6 086 000 Kč (slovy šest miliónů osmdesát šest tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek obcí a měst oceněný tržní hodnotou ve výši 8 776 000 Kč (slovy osm miliónů sedm set sedmdesát šest tisíc korun čes kých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií a) počet akcií: 6 086 ks b) jmenovitá hodnota : 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) c) emisní kurs: 1 442 kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta čtyřicet dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč d) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelností e) forma akcií: akcie na jméno f) podoba akcií: zaknihované. Akcie budou upsány předem určeným zájemcům a to: Upisovatel Město Mariánské Lázně, IČ 002 54 061: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 122 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč, Upisovatel Město plesná, IČ 002 54 169: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 5 964 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč. Splacení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem měst předem určeným zájemcům dále uvedeným. III. Předměst nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Město Mariánské Lázně, IČ 002 54 061: majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 č.j. 46 Nc 674/2011 - 13, (znalecký posudek č. 1709-01/12 ze dne 3.2. 2012) částkou 176 000 Kč (slovy sto sedmdesát čest tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 122 (slovy sto dvacet dva) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč, jehož p ředmětem jsou Vodovod pro sportovní areál Viktoria uložený na p. p. č. 878/3 a 879 v k. ú. Mariánské Lázně; kolaudace 4.12.2006. Zastupitelstvo Města Mariánské Lázně vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. ZM/328/12 dne 24. dubna 2012. Upisovatel Město Plesná, IČ 002 54 169: majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 č.j. 46 Nc 674/2011 - 13, (znalecký posudek č. 1710-02/12 ze dne 24.2.2012) čá stkou 8 600 000 Kč (slovy osm milionů šest set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 964 (slovy pět tisíc devět set šedesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč, jehož předmětem jsou: Plesná původní kanalizace uložená na p. p. č. 133/1, 1331/1, 1333/1, 1345/1, 1347/8, 1347/9, 1347/11, 1347/14, 1370/1, 1371/2, 1373, 1377/3, 1378, 1380, 1385/4, 1387, 1388, 14/1, 14/2, 1427, 1519, 173/3, 220/17, 220/27, 228/3, 272/1, 272/2, 228/13, 228/24 , 228/25, 229/21, 229/8, 247/5, 249/1, 250/2, 303/12, 350/1, 36/4, 371/2, 376/1, 378/13, 383/10, 383/11, 383/13, 383/2, 819/1, 819/2, 825/1 v k. ú. Plesná a na p. p. č. 100/10, 100/11, 101/7, 104/2, 312/2, 381/1, 476/1, 488/1, 501, 502/1, 502/2, 504, 505, 506, 508/1, 508/6, 508/7, 508/9, 51/2, 51/8, 515, 517, 519, 52/1, 52/6, 564, 59/1, 59/2, 592, 616, 63/1, 78/1 v k. ú. Šneky. Zastupitelstvo Města Plesná vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 115-10/2012 dne 16. dubna 2012. IV. Místo pro upisování akcií V Sídle společnosti CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb. V. Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod. VI. Splácení upsaných akcií Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs uspaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto: Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předají upisovatelé před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. 24.5.2012 - 28.8.2012
Návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 11, IČ: 497 87 977 na základě pověření valnou hromadou konanou dne 10.06.2010 rozhodlo podle § 9 stanov společnosti na svém jednání dne 27.10.2011 o zvýšení zákla dního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady takto: I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 35 431 000 Kč (slovy třicet pět milionů čtyři sta jeden tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek obcí a měst oceněný tržní hodnotou ve výši 50 950 000 Kč (slovy padesát milionů devět set padesát tisíc k orun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. a) počet akcií: 35 431 ks b) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) c) emisní kurz: 1 438 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet osm korun českých) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč d) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelností e) forma akcií: akcie na jméno f) podoba akcií: zaknihované. Akcie budou upsány předem určeným zájemcům a to: Upisovatel Město Aš, IČ: 002 53 901: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 3 199 akcií, v zaknihovaní podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovate l Obec Drmoul, IČ: 002 53 928: oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 5 007 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Měst o Cheb, IČ: 002 53 979: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 8 901 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Obec Krásná , IČ: 005 72 675: oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 9 458 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Obec Libá, IČ: 00 2 54 037: oprávněn a k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 2 051 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Obec Tři Sekery, IČ: 002 54 304: oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 6 815 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Splácení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem měst a obcí předem určeným zájemcům dále uvedeným. III. Předmět nepeněžitého vkladu o výše jeho ocenění Upisovatel Město Aš, IČ: 002 53 901 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřich a Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.5.2011 čj 46 Nc 630/2011-10 (znalec ký posudek č. 1692-12/11 a 1656/08-09 ze dne 10.06.2011) částkou 4 600 000 Kč (slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splácení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3 199 (slovy tři tisíce sto devadesát devět) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovod a splašková kanalizace pro bytové domy, I. a II. etapa, Hlavní ul. Aš - umístěné na p. p. č. 50/1, 636/2, 3470/40, 3501/2, 3506/17 a st. p. č. 43 v k. ú. Aš Vodovod a kanalizace Gogolova ul. Aš - umístěné na p. p. č. 2163/7, 2157/1, 2163/8 v k. ú. Aš Vodovod Příční ul. Aš - umístěný na p. p. č. 856/1 v k. ú. Mokřiny Vodovod a kanalizace Poštovní nám. Aš - umístěné na p. p. č. 176/2, 3470/9, 3470/64, 3470/65, 174/1, 3903 a st. p. č. 461/2, 460/1, 460/2, 445 v k. ú. Aš Vodovod a kanalizace Neumannova ul. Aš - umístěné na p. p. č. 262/1, 3571/2, 3914, 3917, 3934 a na st. p. č. 409/2 v k. ú. Aš. Zastupitelstvo Města Aš vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 137 ze dne 26.10.2011. Upisovatel Obec Drmoul, IČ: 002 53 928 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 čj. 46 Nc 674/2011-13 (znalecký posudek č. 1694-14/11 ze dne 30.07.2011) částko u 7 200 000 Kč (slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 007 (slovy pět tisíc sedm) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upisovaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jeho ž předmětem jsou Kanalizace - gravitační stoková síť - umístění na p. p. č. 14, 15, 21, 10/4, 16/2, 124/1, 159/19, 164/3, 374/1, 374/2, 664/53, 664/55, 664/63, 664/70, 761/1, 861/1, 918/25, 918/71, 918/88, 921/2, 921/10, 921/11, 921/19, 921/20, 1187/1, 1188/1, 1188/8, 1188/12, 1188/13, 1188/14, 1188/20, 118 8/21, 1188/22, 1194/1, 1203/1, 1206/2, 1207/1, 1230, 1239/1, 1239/4, 1239/5, 1247/3, 1252/1, 1257/1, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7, 1257/8, 1257/9, 1262/2, 1262/3, 1265, 008, 2034 v k. ú. Drmoul. ČOV Drmoul - provozní budova - stavba umístěná na st. p. č. 506 a příslušenství na p. p. č. 664/56, pozemky st. p. č. 506 a p. p. č. 664/56 zapsané v katastru nemovitostí pro kat. území a obec Drmoul na LV č. 1 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Katast rální pracoviště Cheb. Zastupitelstvo obce Drmoul vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 153/201/10 dne 25.10.2011. Upisovatel Město Cheb, IČ: 002 53 979 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením 46 Nc 674/2011 - 13 ze dne 19.07.2011, (znalecký posudek č. 1693-13/11 a 1658-10/10 ze dne 30.07.2011) částkou 6 200 000 Kč (slovy šest milionů dvě stě tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4 311 (slovy čtyři tisíce tři sta jedenáct) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovod a kanalizace pro ZD Zlatý Vrch - Zlatá louka Cheb - umístěné na p. p. č. 2341/1, 953/3, 1111/1, 1111/7, 1111/8, 1111/42, 3239, 2342/2, 916/1, 1122, 1113, 2340/1, 2341/1, 1121, 1128, 870/3, 2614/3, 1220/1, 1132/1, 2343/1, 1111/9 v k. ú. Cheb Zastupitelstvo Města Cheb vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 155/9/2011 dne 15.09.2011. Upisovatel Město Cheb, IČ: 002 53 979 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.5.2011 čj. 46 Nc 630/2011-10 (znalecký posudek č. 1689-09/11 a 1658-10/10 ze dne 30.05. 2011) částkou 6 600 000 Kč (slovy šest milionů šest set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4 590 (slovy čtyři tisíce pět set devadesát) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovod a kanalizace Šumavská ul. Cheb - umístěné na p. p. č. 150/11, 158/42 v k. ú. Háje u Chebu Splašková kanalizace Blanická ul. Cheb - umístěná na p. p. č. 1066/4, 1353 v k. ú. Háje u Chebu Vodovod Zátiší Cheb - umístěný na p. p. č. 26011, 2602/2, 2561/2, 2579/5, 2579/22, 2663/2, 2630, 2579/16 v k. ú. Cheb Kanalizace pro kruhový objezd Hviezdoslavovo náměstí Cheb - umístěná na st. p. č. 1637/1, 691/44 v k. ú. Cheb Vodovod pro areál CHETES, s. r. o. Cheb - umístěný na p. p. č. 2415/2, 2522/2, 2528/2, 2666 v k. ú. Cheb Vodovod v místní části Klest, Cheb-Klest - umístěný na p. p. č. 15/1, 21/1, 24/1, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 135/1, 148/1, 223/5, 230/1 v k. ú. Klest a na p. p. č. 210/2, 210/30, 213/1, 213/2, 353/1, 377 v k. ú. Skalka u Chebu. Zastupitelstvo Města Cheb vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 155/9/2011 dne 15.09.2011. Upisovatel Obec Krásná, IČ: 005 72 675 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.5.2011 čj. 46 Nc 630/2011-10 (znalecký posudek č. 1691-11/11 a 1652-04/10) ze dne 10.0 6.2011 částkou 13 600 000 Kč (slovy třináct milionů šest set korun českých) a tato hodnota se přijímá na splácení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 9 458 (slovy devět tisíc čtyři sta padesát osm) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví n a 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovodní a kanalizační stoky Krásná - umístěné na p. p. č. 2, 12, 14, 23/2, 24/1, 25/1, 84/3, 295/3, 1072/11, 1074/2, 1080/1, 1080/2, 1137/4, 1138/2, 1139/11, 1139/7, 1156/2, 1161/2, 1161/3, 1178/2, 1192/2, 1220/2, 1270/4, 1686/2, 1061, 1068, 1069, 1077, 1157/1, 1160/1, 1179/1, 1605/1, 1606 /1, 1606/2, 1606/3, 1610, 1615, 1616, 1630/2, 1631/1, 1637/1, 1639, 1641, 1683/1, 1690/1, 1693, 1696, 1697/2, 1700/1, 1700/2, 1725, 1744, 766/1, 768/2, 769/4, 769/5, 775/1, 1037, 1038, 1041/1, 1053/6, 1058/1, 1686/2, 1722/2, 1687, 1689, 1722/1, 2227, 317, 318/1, 318/2, 319/2, 3522/1, 3604/3, 1166, 1179/1, 1697/2, 493/5 a st. p. č. 28, 57, 390 v k. ú. Krásná Zastupitelstvo Obce Krásná vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 114/11 dne 01.09.2011. Upisovatel Obec Libá, IČ: 002 54 037 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného Krajským soudem v Plzni ze dne 19.5.2011 čj. 46 Nc 630/2011-10 (znalecký posudek č. 1690-10/11 a 1655-07/10 ze dne 03.06.2011) částk ou 2 950 000 Kč (slovy dva miliony devět set padesát tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 051 (slovy dva tisíce padesát jeden) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 K č, jehož předmětem jsou Vodovodní řady a stoky splaškové kanalizace Libá - umístěné na p. p. č. 2585/1, 2125/10, 2125/5, 2125/1, 2768, 47/5, 47/6, 47/1, 47/2, 13/8, 13/1, 2637, 643/2, 643/3, 2611/1, 2612/1 v k. ú. Libá. Zastupitelstvo obce Libá vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 111/10/2011 dne 12.10.2011. Upisovatel Obec Tři Sekery, IČ: 002 54 304 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 čj. 46 Nc 674/2011-13 (znalecký posudek č. 1704-24/11) ze dne 19.09.2011 čá stkou 9 800 000 Kč (slovy devět milionů osm set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 815 (slovy šest tisíc osm set patnáct) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem je Kanalizace Tři Sekery - umístěná na st. p. č. 39/1 a p. p. č. 38/3, 210/1, 217/2, 1745/4, 1753/4, 2566, 2569/1, 2573/1, 2716, 2751 v k. ú. Tři Sekery u Tachova a na p. p. č. 29/3, 29/6, 29/8, 29/14, 64/1, 80/7, 81/6, 86/2, 856/1, 868/3, 869, 879/1, 900/1 v k. ú. Tři Sekery u K ynžvartu. Zastupitelstvo obce Tři Sekery vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 190/10/2011 dne 06.10.2011. IV. Místo pro upisování akcií V sídle společnosti CHEVAK Cheb, a.s., Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 11. V. Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod. VI. Splácení upsaných akcií Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto: Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předají upisovatelé před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. 30.11.2011 - 14.4.2012
Usneseni představenstva, konaného dne 9. 4. 2002 o zvýšení zakladního kapitálu : Představenstvo akciové spolčenosti CHEVAK Cheb, a. s. se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IC: 49787977 na zaklade pověření valnou hromadou rozhodlo podle § 9 stanov společnosti na svém jednání dne 9. 4. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeně- žitými vklady takto: Důvod zvýšení základního kapitálu : Jedná se o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií předem určeným zájemcům, kterými jsou obce Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, As, Dolní Žandov, Libá a Odrava. Tyto obce mají v majetku vodohospodářská zařízení nezbytná k podnikání společnosti, které může hospodářsky využit pouze k tomu účelu oprávněná společnost. Tato vodohospodářská zařízení jsou součástí uceleného provozního systému, který je funkční pouze jako celek a bez jejich zařazení do tohoto systému by nebylo možné zásobování vodou a odvádění odpadních vod v obcích v tomto systému napojených zajistit. I. částka o níž má být základní kapitál zvýšen: 123 718 000 Kč, slovy : jednostodvacettři miliónů sedm set osmnáct tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: a) počet akcii : 123 718 ks (jednostodvacet třitisíce sedmsetosmnáct) b) jmenovitá hodnota : 1 000 Kč , slovy : jeden tisíc korun českých c) emisní kurs : 1 600 Kč, slovy : jeden tisíc šest set korun českých d) druh akcií : kmenové, registrované s omezenou převoditelností e) forma akcií : akcie na jméno f) podoba akcií: zaknihované III. Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci a to : - Městem Mariánské Lázně - oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 28 125 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 600 Kč - Městem Františkovy Lázně - oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 45 625 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 600 Kč. - Městem Cheb - oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 26 250 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 600 Kč - Obci Odrava - oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 13 750 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných se stanoví na 1 600 Kč - Obci Liba - oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 6 250 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1600 Kč - Obci Dolní Žandov - oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 3 050 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 600 Kč. - Městem Aš - oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 668 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 600 Kč Splácení emisního kursu bude výhradně nepeněžítými vklady - infrastrukturním majetkem měst a obcí předem určeným zájemcům dále uvedeným. IV. Místo a lhůta pro upisování akcií Místo : sídlo společnosti CHEVAK Cheb, a. s., t. j. Tršnická 4/11, 350 11 Cheb. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, jejímiž účastníky jsou akciová společnost a předem určený zájemce a tato smlouva musí být písemná a podpisy na ni musí být úředně ověřeny. Lhůta : Lhůta pro upsání akcií po zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je 30 ( třicet ) dnů od doručení návrhu smlouvy upisovateli. Počátek běhu této lhůty bude oznámen společností předem určeným zájemcům - obcím Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb, Odrava, Liba, Dolní Žandov a Aš, doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou starosty spolu se sdělením emisního kursu upisovaných akcií, který bude pro všechny upisovatele stejný a bude určen ve výši 1 600 Kč u jedné akcie, anebo předáním tohoto oznámení oprávněné osobě upisovatele proti podpisu o převzetí 30.5.2002 - 3.10.2003
Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9, 00 hod. do 14,00 hod. V. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění : a) Město Mariánské Lázně, které je oprávněno upsat kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 28 125 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ), při emisním kursu 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) a emisí kurs těchto akcií splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je : 30.5.2002 - 3.10.2003
Kanalizační sběrač Dobrovského ulice na pozemcích č. 98/1, 89/2, 1119/2, 241, 1151/3 v k.ú. Úšovice Vodovod a kanalizace pro rodinné domky Hamrníky na pozemcích č. 1073, 1258, 1072/16, 1072/21 v k.ú. Úšovice Úpravna vody M. Lázně : vodojem a čerpací stanice na pozemku č. st. 1218 a st.l219 v k.ú. M.Lázně - vodovod , vnější rozvody na pozemku č. st.709 v k.ú. M. Lázně - kanalizace - vnější rozvody na pozemku č.. st.709 v .k.ú. M. Lázně - pozemky č.st.l218 a st..1219 v k.ú. M. Lázně - zpěvněné plochy na pozemku č. st. 709 v k.ú. M. Lázně - úpravy ve stávajících objektech na pozemcích č. st. l211, st.l212,st.l218, st.l219 v k. ú. M. Lázně - teplovodní kanál na pozemku č. st. 709 v k.ú. M. Lázně - technologická část na pozemcích č. st. 1211 a st.l212 vše v ceně 45 mil. Kč ( slovy : čtyřicet pět miliónů korun českých) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o., znalecký ústav a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesením pod sp. značkou č.. 48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo právní moci dne 20. 6. 2001, č. posudku 199-34/01 ze dne 18.10.2001 a tato hodnota se přijímá jako ocenění pro splaceni nepeněžitého vkladu. b) Město Františkovy Lázně, které je oprávněno upsat kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 45 625 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých) s emisním kursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) / a emisní kurs těchto akci splatit nepeněžitým vkladem jehož předmětem je: Čerpací stanice odpadních vod na pozemku st. 987 v k.ú. F. Lázně Kanalizace IIa. etapa na pozemcích 72/1, 89/19, 91, 99/4, 122/1 v k.ú. Slatina, dále na pozemcích 672/2, 700, 705/1, 705/2, 705/4,705/5 792, 800/1, 973 v k.ú. F. Lázně Kanalizace III. etapa na pozemcích č. 837, 811/4, 811/1, 810/1, 810/4, 810/3, 830/1, 535/3, 555/2, 532/1, 519/1, 666/6, 717/1, 666/3, 666/5, 498/9, 667/5,662, 488/6, 488/1, 663/1, 984, 986, 926/1, 636/3, 488/2, 488/4, 489/1 v k.ú. F. Lázně dále na pozemcích č. 115, 72/9, 72/3, 72/6, 72/11, 72/12, 72/4, 72/13, 85/6, 88/2, 88/1, 745/4, 745/1, 96/9, 113/51, 100/3, 113/1 v k.ú. Horní Lomany Kanalizace a vodovod pro sídliště Dolní Romany na pozemcích č. 637/3, 51, 52/2 v k.ú. F. Lázně Vodovod a kanalizace Slatina na pozemku č. 66/52 v k.ú. Slatina Vodovodní řád a kanalizační stoka - ul. Mokrá a Polní na pozemku č. 89/2 v k.ú. Slatina Kanalizační řád v Anglické ulici na pozemcích č. 80/3, 827 v k.ú. F. Lázně Vodovod a kanalizace Žirovice na pozemku č. 55/1 v k. ú. Žirovice Kanalizace II. etapa na pozemcích č. 30/3, 30/4, 30/2, 674, 67/13, 67/1, 827, 90/1, 87/15, 663/1, 707, 809, 735 v k.ú. F. Lázně Pozemky u čerpací stanice odpadních vod č. st. 987, 859/2, 859/3, 859/4 v k.ú. F. Lázně vše v ceně 73 mil. Kč ( slovy : sedmdesát tři milionů korun českych) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň, s. r. o. a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesením pod sp. značkou 48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo práví moci 20. 6. 2001, č. posudku 217-52/01 ze dne 1.10. 2001 a tato hodnota se přijímá pro splaceni nepeněžitého vkladu. a) Město Cheb, které je oprávněno upsat kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 26 250 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých) s emisním kursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) a emisní kurs těchto akcií splatit nepenežitým vkladem jehož předmětem je: Vodovod a Kanalizační stoka A IIIa. pro rodinné domy Podhrad v Chebu na pozemcích č.743/1, 703, 707/1, 576/1, 117/19, 598/2, 122/15, 126, 571, 570/2, 637/9, 637/1, 127/4, 122/1, 1023/1, 704, 117/15, 671/1, 702/1, 682, 694/1, 640, 598/1 v k.ú. Podhrad Kanalizace a vodovod - přemostění trati CD v ul. Osvobozeni v Chebu na pozemku č. 2399/1 v k.ú. Cheb Kanalizace pro rodinné domy Podhrad v Chebu č. 576/1, 571, 559/1, 642, 552/10, 743/1, 703,707/1, 576/1, 571, 570/2, 598/2, 122/15, 122/17, 1023/1, 704, 117/15, 671/1,682,694/1, 702/1 v k.ú. Podhrad Vodojemy - Švédský vrch v Chebu na pozemku č. 1548/2 v k.ú. Cheb Vodovod ul. Na Návrší v Chebu na pozemku č. 1548/2, 1548/24, 2396/1, 2377/4, 2377/2 v k.ú. Cheb vše v ceně 42 mil. Kč ( slovy : čtyřicet dva miliony korun českých ) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň, s. r. o.a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni, usnesením pod spis. značkou 48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo pravní moci dne 30.5.2002 - 3.10.2003
a) Obec Odrava, která je oprávněna upsat kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě v rozsahu 13 750 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) s emisním kursem 1 600 Kč( slovy : jeden tisíc šest set korun českých ) a emisní kurs těchto akcií splatit nepeněžitým vkladem jehož předmětem je: Úpravna vody Nebanice : - budova kreace na pozemcích č. st. 74, st. 75 v k.ú. Obilná - budova čerpací stanice na pozemcích č. st. 74, st. 75 v k.ú. Obilná - čerpací stanice - technologie na pozemcích č. st. 74, 75 v k.ú. Obilná - čerpací stanice - měření regulace na pozemcích č. st. 74, st.75 v k.ú. Obilná - rozvodna na pozemcích č. st. 74, 75 v k.ú. Obilná - přeložka původního řádu na pozemku č. 150/4 v k.ú. Obilná - vnější kanalizace na pozemcích a.. 150/4,445/2 v k. ú. Obilná, 79/4 v k.ú. Nemanice - komunikace a zpevněné plochy na pozemku č. 150/4 v k. ú. Obilná vše v ceně 22 mil. Kč ) slovy : dvacet dva milionu korun českých, jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT, Plzeň s. r. o. a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesením pod sp. značkou 48 Cm 20/2001 ze dne 28. 5. 2001, které nabylo pravní moci dne 20. 6. 2001, č. posudku 167 - 02/01 ze dne 30. 10. 2001 a tato hodnota se přijímá pro splacení nepeněžitého vkladu. 30.5.2002 - 3.10.2003
a) Obec Liba, která je oprávněna upsat kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 6 250 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých) s emisním kursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) a emisní kurs těchto akcii splatit nepeněžitým vkladem jehož předmětem je : Vodovod Libá -I. etapa, na pozemcích č.2360/1, 2660/3, 2349, 2519/1 v k.ú. Libá Vodovod Libá-II. etapa, na pozemcích č. 2533/1, 2631, 2626 v k.ú Libá Vodojem na pozemku č. st. 475 v k. ú. Libá vše v ceně 10 mil. Kč ( slovy : deset milionu korun českych) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň, s. r. o. a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Mizni usneseném pod spis. značkou 48 Cm 20/2001, ze usnesením 28. 5. 2001, které nabylo pravní moci dne 20. 6. 2001, č. posudku 218 - 53/01 ze dne 18.10.2001 a tato hodnota se přijímá pro splaceni nepeněžitého vkladu. a) Obec Dolní Žandov, která je oprávněna upsat kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 3 050 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) s emisním kursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) a emisní kurs těchto akcií splatit nepeněžitým vkladem jehož předmětem je : Přiváděcí stoka kanalizace na pozemku č. 2060/1, 2060/2, 2047/1, 2047/2, 2069/1 v k.ú Dolní Žandov Čistírna odpadních vod - provozní objekt obsluhy na pozemku č. st. 454 v k. ú. Dolní Žandov - sedimentační nádrže na pozemku č. st. 454 v k. ú. Dolní Žandov - dřevěný sklad na pozemku č. st. 454 v k. ú. Dolní Žandov vše v ceně 4, 88 mil. Kč ( slovy : čtyři miliony osmset osmdesát tisíc korun českých ) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň, s. r. o. a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesením pod spis. značkou 48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo pravní moci dne 20. 6. 2001, č. 227 - 62/01 ze dne 12. 11. 2001 a tato hodnota se přijímá pro splacení nepeněžitého vkladu. 30.5.2002 - 3.10.2003
g) Město Aš, které je oprávněno upsat kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 668 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) s emisním kursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) a emisní kurs těchto akcií splatit nepeněžitým vkladem jehož předmětem je: Kanalizační stoka K 1 v Puškinově ulici v Aši na pozemcích č. 1969/7, 1977/1, 1969/15 v k. ú. Aš Propojovací vodovodní řád v Horově ulici v Aši na pozemku č. 3508/3 v k.ú. Aš vše v ceně 1, 07 mil. Kč ( slovy : jeden milion sedmdesát tisíc korun českých) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň, s. r. o a stav. Petra Kyštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesenim pod spis. značkou 48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo právní moci dne 20. 6. 2001, č. posudku 228 - 63/01 ze dne 12. II. 2001 a tato hodnota se přijímá pro splacení nepeněžitého vkladu. VI. Místo a lhůta pro upsaní nepeněžitého vkladu : Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto : Je - li nepeněžitým vkladem nemovitost, předají upisovatelé před zápisem zvýšení základního kapitálu do obch. rejstříku, ve lhůtě ihned při upsání akcii - písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s uředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti je vklad splacen. U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitosti je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti Tršnická 4/11,Cheb. 30.5.2002 - 3.10.2003
Usnesení valné hromady konané dne 30. 6. 1998 o zvýšení základního jmění:   a) Základní jmění se zvyšuje o 289 912 000,- Kč (slovy dvěstěosmdesátdevětmiliónůdevětsetdvanácttisíc korun českých)   b) Na zvýšení základního jmění bude vydána jedna emise akcií v počtu 289 912 ks o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, s vyloučením přednostního práva akcionáře upsat tyto akcie. Upisování nad stanovenou výši se nepřipouští.   c) Nově emitované akcie jsou prioritní s přednostním právem týkajícím se dividendy, na jméno v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností   d) Přednostní právo, týkající se dividendy je časově omezeno do konce roku 2018 včetně   e) Vyloučení přednostního práva na úpis akcií je v důležitém zájmu společnosti a jeho důvodem je získání finančních prostředků na rozvoj společnosti   f) Emisní kurs nově vydaných akcií je 1 000,- Kč   g) Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému upisovateli, to je firmě Niederrheinische Gas und Wasserwerk GmbH, se sídlem Duisburger Strasse 161-167, 471 56 Duisburg ze SRN, zapsaného u rejstříkového soudu v Duisburgu pod č.j. RT-Na/St 0407.   h) Místem pro upisování akcií bez přednostního práva je sídlo akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace, a.s. v Chebu, Tršnická 11, kancelář předsedy představenstva   i) Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva je 15 dnů od zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku   j) Za upsané akcie je upisovatel, tj. firma NGW Duisburg povinen zaplatit 100 % hodnoty všech upsaných akcií do 15. 7. 1998 na účet č. 8838480227/0100 vedeného u KB Cheb 6.10.1998 - 26.11.1999

Aktuální kontaktní údaje CHEVAK Cheb, a.s.

Kapitál CHEVAK Cheb, a.s.

zakladni jmění 1 183 870 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.11.2014
zakladni jmění 1 161 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.7.2014 - 11.11.2014
zakladni jmění 1 159 350 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.2013 - 31.7.2014
zakladni jmění 1 131 610 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.2012 - 22.11.2013
zakladni jmění 1 125 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.2012 - 28.8.2012
zakladni jmění 1 090 090 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.2003 - 14.4.2012
zakladni jmění 966 373 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.1999 - 3.10.2003
zakladni jmění 676 461 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 26.11.1999

Akcie CHEVAK Cheb, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 831 519 11.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 808 965 31.7.2014 - 11.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 806 995 22.11.2013 - 31.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 289 912 15.8.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 779 256 28.8.2012 - 22.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 773 170 14.4.2012 - 28.8.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 10.3.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 289 912 9.6.2004 - 15.8.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 62 439 30.1.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 30.1.2004 - 10.3.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 737 739 30.1.2004 - 14.4.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 737 739 3.10.2003 - 30.1.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 289 912 26.11.1999 - 9.6.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 614 021 2.10.1995 - 3.10.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 2.10.1995 - 30.1.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 62 439 2.10.1995 - 30.1.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 614 021 1.1.1994 - 2.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 62 440 1.1.1994 - 2.10.1995

Sídlo CHEVAK Cheb, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tršnická 4/11 , Cheb 350 02 19.9.2014
Adresa Tršnická 4/11 , Cheb 350 02 24.5.2012 - 19.9.2014
Adresa Tršnická 4/11 , Cheb 350 02 27.8.2007 - 24.5.2012
Adresa Tršnická 11 , 350 11 Cheb Česká republika
16.6.1998 - 27.8.2007
Adresa Tršnická 11 , 350 77 Cheb Česká republika
1.1.1994 - 16.6.1998

Předmět podnikání CHEVAK Cheb, a.s.

Platnost údajů od - do
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.9.2014
Projektová činnost ve výstavbě 19.9.2014
Vodoinstalatérství 19.9.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.9.2014
Výroba elektřiny 19.9.2014
Zámečnictví, nástrojářství 19.9.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.9.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 15.8.2013
truhlářství, podlahářství 17.3.2009 - 15.8.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 17.3.2009 - 15.8.2013
zámečnictví, nástrojářství 17.3.2009 - 19.9.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 17.3.2009 - 19.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.3.2009 - 19.9.2014
výroba elektřiny 1.2.2005 - 19.9.2014
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 30.11.2004 - 17.3.2009
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 30.11.2004 - 17.3.2009
testování, měření a analýzy 5.3.2004 - 17.3.2009
velkoobchod 5.3.2004 - 17.3.2009
specializovaný maloobchod 5.3.2004 - 17.3.2009
přípravné práce pro stavby 5.3.2004 - 17.3.2009
specializované stavební činnosti 5.3.2004 - 17.3.2009
skladování zboží a manipulace s materiálem 5.3.2004 - 17.3.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.3.2004 - 17.3.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.3.2004 - 17.3.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.3.2004 - 19.9.2014
inženýrská činnost ve stavebnictví 12.10.2000 - 5.3.2004
ubytovací služby 12.10.2000 - 17.3.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 16.6.1998 - 5.3.2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady, které nejsou nebezpečné 16.6.1998 - 5.3.2004
provozování vodovodů a kanalizací 16.6.1998 - 30.11.2004
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 16.6.1998 - 30.11.2004
silniční motorová doprava nákladní 16.6.1998 - 17.3.2009
zámečnictví 16.6.1998 - 17.3.2009
truhlářství 16.6.1998 - 17.3.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 16.6.1998 - 19.9.2014
projektová činnost ve výstavbě 16.6.1998 - 19.9.2014
vodoinstalatérství 16.6.1998 - 19.9.2014
odvádění a čistění odpadních vod 2.10.1995 - 16.6.1998
provádění inženýrských staveb 2.10.1995 - 16.6.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 2.10.1995 - 5.3.2004
práce se strojními a stavebními mechanismy 2.10.1995 - 5.3.2004
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 16.6.1998
výroba a dodávka vody 1.1.1994 - 16.6.1998
laboratorní činnost 1.1.1994 - 5.3.2004

vedení firmy CHEVAK Cheb, a.s.

Statutární orgán CHEVAK Cheb, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva. 13.8.2019
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 16.7.2014 - 13.8.2019
Způsob jednání: a) Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda nebo místopředseda. b) Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda nebo místopředseda. 27.8.2007 - 16.7.2014
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda nebo místopředseda b) podepisování - podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva anebo předseda nebo místopředseda 30.1.2004 - 27.8.2007
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda nebo místopředseda b) podepisování - podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva anebo předseda nebo místopředseda 16.6.1998 - 30.1.2004
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 16.6.1998
předseda představenstva Ing. Steffen Zagermann 5.8.2019
Vznik členství 12.6.2019
Vznik funkce 13.6.2019
Adresa: Zemědělská 99/4 , Cheb 350 02
místopředseda představenstva Ing. Michaela Polidarová 5.8.2019
Vznik členství 12.6.2019
Vznik funkce 13.6.2019
Adresa: Americká 301/73 , Františkovy Lázně 351 01
místopředseda představenstva Mgr. Petr Černý MBA 5.8.2019
Vznik členství 12.6.2019
Vznik funkce 13.6.2019
Adresa: Jungmannova 680/22 , Cheb 350 02
Člen představenstva Jiří Ryba 1.1.1994 - 2.10.1995
Adresa: Revoluční 379 , 351 35 Plesná Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Strach 1.1.1994 - 2.10.1995
Adresa: Petra Bezruče 575 , Luby 351 37
Člen představenstva ing. Jiří Pivrnec 1.1.1994 - 2.10.1995
Adresa: Jateční 476/2 , Cheb 350 02
Člen představenstva Rudolf Vocelka 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Americká 283/12 , Františkovy Lázně 351 01
Člen představenstva František Pecher 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: 160 , 351 32 Házlov Česká republika
Člen představenstva Josef Svoboda 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Krátká 238 , Drmoul 353 01
Člen představenstva Miloslav Sobotík 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: 5. května 325 , Lázně Kynžvart 354 91
Člen představenstva ing. Mikuláš Gangur 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Májová 530/37 , Cheb 350 02
Člen představenstva ing. Zdislav Vaník 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Nezvalova 1890/20 , Cheb 350 02
člen představenstva ing. Jiří Pivrnec 2.10.1995 - 16.6.1998
Adresa: Svatopluka Čecha 32/1 , Františkovy Lázně 351 01
člen představenstva Vladimír Skala 2.10.1995 - 16.6.1998
Adresa: Dvořákova 2161/30 , Cheb 350 02
člen představenstva Otakar Mika 16.6.1998 - 26.11.1999
Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 481/36 , Cheb 350 02
člen představenstva Ing. Petr Jiran 16.6.1998 - 26.11.1999
Adresa: Husova 476/17 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva Ivo Skuhrovec 16.6.1998 - 26.11.1999
Adresa: 136 , 351 21 Aš Česká republika
člen představenstva Ing. Oldřich Kocáb 16.6.1998 - 26.11.1999
Adresa: 46 , Františkovy Lázně 350 02
člen představenstva ing. Marie Hrnčálová 2.10.1995 - 5.3.2004
Adresa: Lipová 415 , Skalná 351 34
předseda představenstva Ing. Jiří Pivrnec 16.6.1998 - 5.3.2004
Adresa: Svatopluka Čecha 32/1 , Františkovy Lázně 351 01
místopředseda představenstva Vladimír Skala 16.6.1998 - 5.3.2004
Adresa: Dvořákova 2161/30 , Cheb 350 02
člen představenstva Prof. Otto Gerhard Ebel 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Wuppertal, Schimmelweg 33
člen představenstva Dr. Norbert Johannes Natzel 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Herten, Stadtteil Westerholt, Renteiweg 5
člen představenstva Libuše Chrástová 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Boženy Němcové 30/11 , Františkovy Lázně 351 01
člen představenstva Ing. Václav Jakl 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Májová 104/31 , Cheb 350 02
člen představenstva RNDr. Pavel Poc 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Družstevní 646/3 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva PaedDr. Antonín Veselý 26.11.1999 - 5.3.2004
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Puškinova 1731/2 , Aš 352 01
člen představenstva Prof. Otto Gerhard Ebel 5.3.2004 - 9.6.2004
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Wuppertal, Schimmelweg 33
člen představenstva RNDr. Pavel Poc 5.3.2004 - 9.6.2004
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Družstevní 646/3 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva ing. Marie Hrnčálová 5.3.2004 - 30.11.2004
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Lipová 415 , Skalná 351 34
člen představenstva Ing. Václav Jakl 5.3.2004 - 30.11.2004
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Májová 104/31 , Cheb 350 02
člen představenstva Jiří Knedlík 5.3.2004 - 30.11.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Karlova 2483 , Aš 352 01
člen představenstva Dr. Norbert Johannes Natzel 5.3.2004 - 7.5.2005
Vznik členství 17.5.1999
Adresa: Spolková republika Německo
Herten, Stadtteil Westerholt, Renteiweg 5
člen představenstva Ing. Steffen Zagermann 9.6.2004 - 7.5.2005
Vznik členství 28.1.2003
Adresa: Am Roten Berg 2 , 07318 Saafeld/Saale Spolková republika Německo
předseda představenstva Ing. Jiří Pivrnec 5.3.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 19.6.2007
Zánik funkce 19.6.2007
Adresa: Svatopluka Čecha 32/1 , Františkovy Lázně 351 01
místopředseda představenstva Vladimír Skala 5.3.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 19.6.2007
Zánik funkce 19.6.2007
Adresa: Dvořákova 2161/30 , Cheb 350 02
člen představenstva Libuše Chrástová 5.3.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Boženy Němcové 30/11 , Františkovy Lázně 351 01
člen představenstva PhDr. Luděk Nosek 9.6.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Za Školou 371/9 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva MUDr. Jan Svoboda 30.11.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Svobody 586/13 , Cheb 350 02
člen představenstva Mgr. Dalibor Blažek 30.11.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Údolní 2066/28 , Aš 352 01
člen představenstva Radomil Gold 30.11.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: V Aleji 403 , Skalná 351 34
člen představenstva Dr. Norbert Johannes Natzel 7.5.2005 - 27.8.2007
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Herten, Stadtteil Westerholt, Renteiweg 5
člen představenstva Ing. Steffen Zagermann 7.5.2005 - 27.8.2007
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Am Roten Berg 2 , 07318 Saafeld/Saale Spolková republika Německo
člen představenstva Dr. Norbert Johannes Natzel 27.8.2007 - 22.7.2010
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 9.6.2010
Adresa: Renteiweg 5 , 45701 Herten Spolková republika Německo
předseda představenstva Ing. Steffen Zagermann 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 19.6.2007
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: Zemědělská 99/4 , Cheb 350 02
místopředseda představenstva Vladimír Skala 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 19.6.2007
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: Dvořákova 2161/30 , Cheb 350 02
člen představenstva PhDr. Luděk Nosek 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Za Školou 371/9 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva MUDr. Jan Svoboda 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Svobody 586/13 , Cheb 350 02
člen představenstva Mgr. Dalibor Blažek 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Údolní 2066/28 , Aš 352 01
člen představenstva Ing. Radomil Gold 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: V Aleji 403 , Skalná 351 34
člen představenstva Ing. Michaela Polidarová 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Americká 301/73 , Františkovy Lázně 351 01
člen představenstva RNDr. Jiří Bytel 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Pohraniční stráže 350 , Velká Hleďsebe 353 01
člen představenstva Ing. Vladimír Skala 22.7.2011 - 29.7.2011
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Dvořákova 2161/30 , Cheb 350 02
předseda představenstva Ing. Radomil Gold 22.7.2011 - 20.7.2012
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 27.6.2011
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: Potoční 575 , Skalná 351 34
místopředseda představenstva Ing. Michaela Polidarová 22.7.2011 - 20.7.2012
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 27.6.2011
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: Americká 301/73 , Františkovy Lázně 351 01
člen představenstva Ing. Steffen Zagermann 22.7.2011 - 20.7.2012
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Zemědělská 99/4 , Cheb 350 02
člen představenstva Vladimír Skala 29.7.2011 - 20.7.2012
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: Dvořákova 2161/30 , Cheb 350 02
člen představenstva RNDr. Pavel Vanoušek 22.7.2011 - 18.8.2013
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Libušina 517/3 , Cheb 350 02
člen představenstva Wolfgang Richard Marek 22.7.2010 - 16.7.2014
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Reiherbachstrasse 10 , 345 13 Waldeck Spolková republika Německo
člen představenstva Mgr. Dalibor Blažek 22.7.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Údolní 2066/28 , Aš 352 01
člen představenstva Ing. Oldřich Tobrman 22.7.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Na Průhonu 791/5 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva Martin Zabloudil 22.7.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Malé nám. 87 , Lázně Kynžvart 354 91
předseda představenstva Ing. Steffen Zagermann 20.7.2012 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Zemědělská 99/4 , Cheb 350 02
člen představenstva Ivo Mlátilík 20.7.2012 - 16.7.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Národní 4/8 , Františkovy Lázně 351 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal 4.12.2012 - 16.7.2014
Vznik členství 18.10.2012
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Dělnická 869/18 , Cheb 350 02
člen představenstva Michal Kandráč 4.12.2012 - 16.7.2014
Vznik členství 18.10.2012
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Husova 529/7 , Mariánské Lázně 353 01
člen představenstva RNDr. Pavel Vanoušek 18.8.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Libušina 517/3 , Cheb 350 02
předseda představenstva Ing. Steffen Zagermann 16.7.2014 - 5.8.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 11.6.2019
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2019
Adresa: Zemědělská 99/4 , Cheb 350 02
místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal 16.7.2014 - 5.8.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 11.6.2019
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2019
Adresa: Dělnická 869/18 , Cheb 350 02

Dozorčí rada CHEVAK Cheb, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klepáček 16.7.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Neumannova 271/1 , Aš 352 01
člen dozorčí rady Mgr. Lukáš Fiala 29.6.2017
Vznik členství 9.6.2017
Vznik funkce 9.6.2017
Adresa: Žižkova 321/6 , Františkovy Lázně 351 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Červenka 19.6.2019
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 6.3.2019
Adresa: Thomayerova 2830/10 , Aš 352 01
člen dozorčí rady Josef Pavlovic 19.6.2019
Vznik členství 6.3.2019
Adresa: Kubelíkova 539/4 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Dagmar Strnadová 19.6.2019
Vznik členství 6.3.2019
Adresa: 69 , Tři Sekery 353 01
člen dozorčí rady Ing. Kamil Špindler 19.6.2019
Vznik členství 6.3.2019
Adresa: Franze Kafky 823/16 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šůs 19.6.2019
Vznik členství 6.3.2019
Adresa: 460 , Hazlov 351 32
člen dozorčí rady Bc. Petr Gavlas 19.6.2019
Vznik členství 6.3.2019
Adresa: Husitská 366/3 , Františkovy Lázně 351 01
místopředseda dozorčí rady Dipl- Ing. Markus Janscheidt 13.8.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Oesterwindweg 15 , 454 70 Mühlheim an der Ruhr Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Berthold Hambach 13.8.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Am Hagenbusch 34 , 452 59 Essen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady JUDr. Martin Čonka 13.8.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Lomená 1395/5 , Cheb 350 02
člen ing. Karel Suchánek 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Kubelíkova 535/14 , Mariánské Lázně 353 01
člen ing. Vít Sloup 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Máchova 991/21 , Cheb 350 02
člen Jiří Malínek 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Krátká 1346/5 , Cheb 350 02
člen Václav Kovář 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Luční 362/6 , Mariánské Lázně 353 01
člen Jaroslav Toman 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Valdštejnova 1316/43 , Cheb 350 02
člen ing. Václav Zoul 1.1.1994 - 26.11.1999
Adresa: Husova 2231/3 , Cheb 350 02
člen ing. Pavel Grisník 1.1.1994 - 26.11.1999
Adresa: Neumannova 2630/17 , Aš 352 01
člen Ing. Libuše Mottlová 16.6.1998 - 26.11.1999
Adresa: Dřevěná 640/4 , Mariánské Lázně 353 01
člen Ing. Milan Klabouch 16.6.1998 - 26.11.1999
Adresa: Anglická 25/40 , Františkovy Lázně 351 01
člen Vlasta Borovská 1.1.1994 - 5.3.2004
Adresa: Podharská 84 , 350 01 Cheb Česká republika
člen Marie Dolejšová 1.1.1994 - 5.3.2004
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
člen Jan Zvára 16.6.1998 - 5.3.2004
Adresa: Krátká 360 , Lázně Kynžvart 354 91
člen Dipl.-Ök. Lothar Van Bömmel 26.11.1999 - 5.3.2004
Zánik členství 3.5.2001
Adresa: Spolková republika Německo
47495 Rheinberg, Kapellenweg 17
člen Dipl. Ing. Michael Rögele 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Hamminkeln, Lerchenweg 1
člen Ing. Jiří Irber 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Březová 2177/7 , Cheb 350 02
člen Mgr. Dalibor Blažek 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Údolní 2066/28 , Aš 352 01
člen Ing. Karel Suchánek 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Kubelíkova 535/14 , Mariánské Lázně 353 01
člen RNDr. Pavel Vanoušek 26.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Libušina 517/3 , Cheb 350 02
člen Bernd Frischmann 5.3.2004 - 5.3.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 10.6.2002
Adresa: Konrad - Adenauer - Str. 43 , Dinslaken Spolková republika Německo
člen Ing. Karel Suchánek 5.3.2004 - 9.6.2004
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Kubelíkova 535/14 , Mariánské Lázně 353 01
člen Marie Dolejšová 5.3.2004 - 30.11.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 10.6.2003
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
člen Jan Zvára 5.3.2004 - 30.11.2004
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Krátká 360 , Lázně Kynžvart 354 91
člen Mgr. Dalibor Blažek 5.3.2004 - 30.11.2004
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Údolní 2066/28 , Aš 352 01
člen Vlasta Borovská 5.3.2004 - 7.5.2005
Vznik členství 21.5.1999
Adresa: Podharská 84 , 350 01 Cheb Česká republika
člen Dipl. Ing. Michael Rögele 5.3.2004 - 13.10.2005
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 31.8.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Hamminkeln, Lerchenweg 1
člen dozorčí rady Dr. Joachim Von Lukowicz 13.10.2005 - 10.3.2006
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 8.12.2005
Adresa: Spolková republika Německo
45657 Recklinghausen, Hindemithweg 44
člen dozorčí rady Dr. Berthold Hambach 10.3.2006 - 28.7.2006
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Essen, Am Hagensbuch 34, 45259
člen Wolfgang Richard Marek 3.2.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 10.6.2002
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Reichenbachstrasse 10 , Waldeck Spolková republika Německo
člen Ing. Jiří Irber 5.3.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 18.6.2007
Adresa: Březová 2177/7 , Cheb 350 02
člen RNDr. Pavel Vanoušek 5.3.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 17.5.1999
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Libušina 517/3 , Cheb 350 02
člen Ing. Jindřich Horáček 9.6.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Palackého 524/43 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Klabouch 30.11.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: 110 , Františkovy Lázně 350 02
člen dozorčí rady Jiří Knedlík 30.11.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Baarova 2812/9 , Aš 352 01
člen dozorčí rady Mgr. Josef Dziama 30.11.2004 - 27.8.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 18.6.2007
Adresa: Svobody 1313/56 , Cheb 350 02
člen Vlasta Borovská 7.5.2005 - 27.8.2007
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 18.6.2007
Adresa: Chebská 84/3 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Dr. Berthold Hambach 28.7.2006 - 23.9.2008
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Essen, Am Hagensbuch 34, 45259
člen dozorčí rady Wolfgang Richard Marek 27.8.2007 - 22.7.2010
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 9.6.2010
Adresa: Reiherbachstrasse 10 , 35413 Waldeck Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Berthold Hambach 23.9.2008 - 22.7.2010
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 20.6.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Essen, Am Hagenbusch 34, 45259
člen dozorčí rady Ing. Bedřich Radimerský 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: nám. Republiky 105 , Lázně Kynžvart 354 91
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Horáček 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Palackého 524/43 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klepáček 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Petra Bezruče 1785/45 , Aš 352 01
člen dozorčí rady Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Písečná 678/22 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Václav Kovář 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Luční 362/6 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Milena Hájková 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Lesní 25/10 , Františkovy Lázně 351 01
člen dozorčí rady Vlasta Borovská 27.8.2007 - 22.7.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Chebská 84/3 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Václav Kovář 22.7.2011 - 20.7.2012
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Luční 362/6 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klepáček 22.7.2011 - 13.3.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Neumannova 271/1 , Aš 352 01
člen dozorčí rady Milena Hájková 22.7.2011 - 3.4.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 7.1.2014
Adresa: Lesní 25/10 , Františkovy Lázně 351 01
člen dozorčí rady Dr. Berthold Hambach 22.7.2010 - 16.7.2014
Vznik členství 20.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Am Hagenbusch 34 , 452 59 Essen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Markus Janscheidt 22.7.2010 - 16.7.2014
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Buggenbeck 23 , 454 70 Mühlheim Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Horáček Ph.D. 22.7.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Palackého 524/43 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 22.7.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Písečná 678/22 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Roman Knedlík 22.7.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Kollárova 183/10 , Františkovy Lázně 351 01
člen dozorčí rady Ing. Kamil Špindler 22.7.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Franze Kafky 830/11 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Václav Kovář 20.7.2012 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 172 , Tři Sekery 353 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klepáček 13.3.2014 - 16.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Neumannova 271/1 , Aš 352 01
člen dozorčí rady Michal Kandráč 16.7.2014 - 21.7.2015
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 10.6.2015
Zánik funkce 10.6.2015
Adresa: Husova 529/7 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ivo Mlátilík 16.7.2014 - 21.7.2015
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 10.6.2015
Zánik funkce 10.6.2015
Adresa: Národní 4/8 , Františkovy Lázně 351 01
člen dozorčí rady Mgr. Lenka Průšová 16.7.2014 - 21.7.2015
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 10.6.2015
Zánik funkce 10.6.2015
Adresa: Žižkova 334/19 , Františkovy Lázně 351 01
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Tobrman 16.7.2014 - 21.7.2015
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 10.6.2015
Zánik funkce 10.6.2015
Adresa: Na Průhonu 791/5 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ing. Markus Janscheidt 16.7.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Buggenbeck 23 , 454 70 Mühlheim Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Wolfgang Richard Marek 16.7.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: Reiherbachstr. 10 , 345 13 Waldeck-Nieder-Werbe Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Markus Janscheidt 26.11.2015 - 14.7.2016
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Oesterwindweg 15 , 454 70 Mülheim an der Ruhr Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Martin Zabloudil 21.7.2015 - 1.12.2016
Vznik členství 10.6.2015
Vznik funkce 10.6.2015
Adresa: Malé nám. 87 , Lázně Kynžvart 354 91
předseda dozorčí rady RNDr. Pavel Vanoušek 16.7.2014 - 29.6.2017
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 9.6.2017
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 9.6.2017
Adresa: Libušina 517/3 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady RSDr. Jan Votruba 16.7.2014 - 29.6.2017
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 9.6.2017
Zánik funkce 9.6.2017
Adresa: Do Zátiší 1472/28 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Martin Zabloudil 1.12.2016 - 29.6.2017
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 9.6.2017
Vznik funkce 10.6.2015
Zánik funkce 9.6.2017
Adresa: Nádražní 307 , Lázně Kynžvart 354 91
člen dozorčí rady Miloslav Chadim 21.7.2015 - 17.10.2017
Vznik členství 10.6.2015
Vznik funkce 10.6.2015
Adresa: Hlavní třída 277/11 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Černý MBA 29.6.2017 - 6.8.2018
Vznik členství 9.6.2017
Zánik členství 6.6.2018
Vznik funkce 9.6.2017
Zánik funkce 6.6.2018
Adresa: Jungmannova 680/22 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Ondřej Knotek 21.7.2015 - 18.1.2019
Vznik členství 10.6.2015
Vznik funkce 10.6.2015
Adresa: třída Vítězství 39/44 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Červenka 16.7.2014 - 19.6.2019
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Thomayerova 2830/10 , Aš 352 01
člen dozorčí rady Dr. Berthold Hambach 16.7.2014 - 19.6.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 6.3.2019
Adresa: Am Hagenbusch 34 , 452 59 Essen Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Ing. Markus Janscheidt 14.7.2016 - 19.6.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 15.6.2016
Zánik funkce 6.3.2019
Adresa: Oesterwindweg 15 , 454 70 Mülheim an der Ruhr Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dipl- Ing. Edgar Boer 14.7.2016 - 19.6.2019
Vznik členství 15.6.2016
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: Im Hohen Winkel 13 C , 457 21 Haltern am See Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Leoš Horčička 29.6.2017 - 19.6.2019
Vznik členství 9.6.2017
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 9.6.2017
Adresa: Dolnická 2610/38 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Jiří Krejčí 29.6.2017 - 19.6.2019
Vznik členství 9.6.2017
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 9.6.2017
Adresa: Ruská 156/24 , Františkovy Lázně 351 01
předseda dozorčí rady Miloslav Chadim 17.10.2017 - 19.6.2019
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 21.9.2017
Zánik funkce 6.3.2019
Adresa: Hlavní třída 277/11 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady RNDr. Pavel Vanoušek 6.8.2018 - 19.6.2019
Vznik členství 6.6.2018
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 6.6.2018
Adresa: Libušina 517/3 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Ondřej Knotek 18.1.2019 - 19.6.2019
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 10.6.2015
Adresa: Krátká 44 2, 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Černý MBA 19.6.2019 - 5.8.2019
Vznik členství 6.3.2019
Zánik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.3.2019
Zánik funkce 6.6.2019
Adresa: Jungmannova 680/22 , Cheb 350 02

Prokura CHEVAK Cheb, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Vladimír Skala 9.6.2011 - 20.4.2012
Adresa: Dvořákova 2161/30 , Cheb 350 02
Jméno Ing. Michaela Polidarová 9.6.2011 - 4.12.2012
Adresa: Americká 301/73 , Františkovy Lázně 351 01
Jméno Václav Kovář 31.7.2014 - 5.8.2019
Adresa: 172 , Tři Sekery 353 01
Jméno MSc Michaela Bracháčková 31.7.2014 - 5.8.2019
Adresa: Táborská 392/11 , Cheb 350 02

Sbírka Listin CHEVAK Cheb, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 367/SL 228 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 17.8.2015 17.8.2015 62
B 367/SL 227 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 18.3.2015 17.8.2015 17.8.2015 28
B 367/SL 226 ostatní zápis z VH Krajský soud v Plzni 10.6.2015 30.6.2015 10.8.2015 39
B 367/SL 225 notářský zápis [NZ 126/2015] Krajský soud v Plzni 25.6.2015 21.7.2015 8
B 367/SL 224 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 29.4.2015 6.5.2015 52
B 367/SL 222 posudek znalce znalecký posudek č. 1734-01/14 Krajský soud v Plzni 24.2.2014 15.9.2014 4.12.2014 57
B 367/SL 221 stanovy společnosti stanovy společnosti k 31.7.2014 Krajský soud v Plzni 31.7.2014 11.8.2014 22.10.2014 21
B 367/SL 220 rozhod. o statut. orgánu zápis z ŘVH Krajský soud v Plzni 11.6.2014 24.7.2014 22.10.2014 31
B 367/SL 219 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 11.6.2014 14.7.2014 22.10.2014 22
B 367/SL 218 notářský zápis Nz 147/2014 - rozhodnutí představenstva a.s. Krajský soud v Plzni 4.7.2014 11.7.2014 22.10.2014 2
B 367/SL 217 notářský zápis Nz 146/2014 - rozhodnutí DR a.s. Krajský soud v Plzni 4.7.2014 11.7.2014 22.10.2014 4
B 367/SL 216 zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 3.3.2014 1.7.2014 22.10.2014 2
B 367/SL 215 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 31.12.2013 Krajský soud v Plzni 13.3.2014 1.7.2014 22.10.2014 28
B 367/SL 214 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení Krajský soud v Plzni 26.5.2014 15.9.2014 21.10.2014 1
B 367/SL 213 notářský zápis Nz 210/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.8.2014 15.9.2014 21.10.2014 6
B 367/SL 212 notářský zápis Nz 86/2013 Krajský soud v Plzni 19.6.2014 15.9.2014 21.10.2014 7
B 367/SL 211 ostatní Udělení prokury Krajský soud v Plzni 18.7.2014 23.7.2014 29.8.2014 6
B 367/SL 210 ostatní Protokol č. 2 z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 23.7.2014 29.8.2014 3
B 367/SL 209 stanovy společnosti ÚZ Krajský soud v Plzni 11.6.2014 10.7.2014 16.7.2014 21
B 367/SL 208 notářský zápis Nz 153/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 8.7.2014 10.7.2014 16.7.2014 57
B 367/SL 207 notářský zápis Nz 147/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 4.7.2014 10.7.2014 16.7.2014 2
B 367/SL 206 notářský zápis Nz 146/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 4.7.2014 10.7.2014 16.7.2014 3
B 367/SL 205 notářský zápis Nz 60/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.5.2014 22.5.2014 29.5.2014 5
B 367/SL 204 posudek znalce č. 1736-03/2014-příloha Krajský soud v Plzni 22.5.2014 29.5.2014 21
B 367/SL 203 posudek znalce č. 1736-03/2014 Krajský soud v Plzni 10.3.2014 22.5.2014 29.5.2014 19
B 367/SL 202 ostatní jednání DR - protokol č. 13 Krajský soud v Plzni 7.11.2013 11.3.2014 3.4.2014 3
B 367/SL 199 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 22.11.2013 26.11.2013 26.11.2013 26
B 367/SL 201 notářský zápis Nz 123/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.8.2013 19.9.2013 22.11.2013 5
B 367/SL 200 posudek znalce č. 1725-8/13 Krajský soud v Plzni 25.4.2013 19.9.2013 22.11.2013 51
B 367/SL 194 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 1.3.2013 1.7.2013 1.7.2013 18
B 367/SL 192 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 11.3.2013 1.7.2013 1.7.2013 28
B 367/SL 153 posudek znalce - dodatek č.1 Krajský soud v Plzni 19.9.2011 24.11.2011 31.7.2012 3
B 367/SL 152 posudek znalce - přílohy Krajský soud v Plzni 19.9.2011 24.11.2011 31.7.2012 11
B 367/SL 151 posudek znalce - přílohy Krajský soud v Plzni 19.9.2011 24.11.2011 31.7.2012 1
B 367/SL 150 posudek znalce - přílohy Krajský soud v Plzni 19.9.2011 24.11.2011 31.7.2012 12
B 367/SL 149 posudek znalce č.1704-24/2011 Krajský soud v Plzni 19.9.2011 24.11.2011 31.7.2012 13
B 367/SL 148 posudek znalce - dodatek č.1 Krajský soud v Plzni 3.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 3
B 367/SL 147 posudek znalce - přílohy 3 část Krajský soud v Plzni 3.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 17
B 367/SL 146 posudek znalce - přílohy 2 část Krajský soud v Plzni 24.11.2011 31.7.2012 10
B 367/SL 145 posudek znalce č.1690-10/2011 - 1 část Krajský soud v Plzni 3.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 18
B 367/SL 144 posudek znalce - dodatek č.2 Krajský soud v Plzni 10.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 3
B 367/SL 143 posudek znalce - dodatek 2 část Krajský soud v Plzni 24.11.2011 31.7.2012 12
B 367/SL 142 posudek znalce - dodatek 1 část Krajský soud v Plzni 10.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 10
B 367/SL 141 posudek znalce - přílohy - 3 část Krajský soud v Plzni 10.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 8
B 367/SL 140 posudek znalce č.1691-11/2011- 2 část Krajský soud v Plzni 10.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 12
B 367/SL 139 posudek znalce č.1691-11/2011 - 1část Krajský soud v Plzni 10.6.2011 24.11.2011 31.7.2012 12
B 367/SL 138 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 27.6.2012 13.7.2012 26.7.2012 6
B 367/SL 137 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 20.6.2012 13.7.2012 13.7.2012 21
B 367/SL 136 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 7.3.2012 9.7.2012 9.7.2012 28
B 367/SL 135 zpráva auditora 2011 - ověření úč. záv. Krajský soud v Plzni 7.3.2012 9.7.2012 9.7.2012 2
B 367/SL 134 zpráva auditora 2011 - ověř. zpr. o vzt. Krajský soud v Plzni 7.3.2012 9.7.2012 9.7.2012 1
B 367/SL 133 ostatní - prohlášení stat. orgánu Krajský soud v Plzni 7.3.2012 9.7.2012 9.7.2012 1
B 367/SL 132 zpráva auditora 2011 - ověření výr. zprávy Krajský soud v Plzni 14.3.2012 9.7.2012 9.7.2012 1
B 367/SL 131 účetní závěrka 2011 - CF Krajský soud v Plzni 23.2.2012 9.7.2012 9.7.2012 1
B 367/SL 130 účetní závěrka 2011 - přehled změn VK Krajský soud v Plzni 2.3.2012 9.7.2012 9.7.2012 1
B 367/SL 129 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 28.2.2012 9.7.2012 9.7.2012 10
B 367/SL 128 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 5.3.2012 9.7.2012 9.7.2012 2
B 367/SL 127 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 21.2.2012 9.7.2012 9.7.2012 4
B 367/SL 126 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 16.5.2012 31.5.2012 24
B 367/SL 125 notářský zápis Nz 164/2008 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 19.6.2008 16.5.2012 31.5.2012 5
B 367/SL 124 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 20.6.2008 16.5.2012 31.5.2012 28
B 367/SL 123 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.6.2003 16.5.2012 31.5.2012 30
B 367/SL 122 notářský zápis Nz 77/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 3.5.2012 24.5.2012 24.5.2012 5
B 367/SL 121 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Plzni 20.3.1999 14.5.2012 14.5.2012 28
B 367/SL 120 zpráva auditora 1999 Krajský soud v Plzni 20.3.2000 14.5.2012 14.5.2012 1
B 367/SL 119 účetní závěrka 1999 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 17.3.2000 14.5.2012 14.5.2012 1
B 367/SL 118 účetní závěrka 1999 - rozvaha Krajský soud v Plzni 17.3.2000 14.5.2012 14.5.2012 2
B 367/SL 117 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 19.6.2008 14.5.2012 14.5.2012 8
B 367/SL 116 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 19.6.2007 14.5.2012 14.5.2012 9
B 367/SL 115 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 24.6.2004 14.5.2012 14.5.2012 6
B 367/SL 114 výroční zpráva, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 14.5.2012 14.5.2012 28
B 367/SL 113 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 29.3.2012 13.4.2012 2.5.2012 26
B 367/SL 112 notářský zápis Nz 162/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.10.2011 24.11.2011 30.11.2011 7
B 367/SL 108 notářský zápis Nz 101/2011 - zápis z ŘVH Krajský soud v Plzni 21.6.2011 20.7.2011 26.7.2011 9
B 367/SL 111 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 8
B 367/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 27.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 5
B 367/SL 109 rozhod. o statut. orgánu - protokol o výsledku voleb Krajský soud v Plzni 16.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 2
B 367/SL 107 ostatní - zápis z ŘVH Krajský soud v Plzni 21.6.2011 20.7.2011 21.7.2011 12
B 367/SL 106 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 18.5.2011 18.7.2011 19.7.2011 1
B 367/SL 99 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 1.3.2011 11.7.2011 12.7.2011 4
B 367/SL 105 zpráva auditora 2010 - ověření účetní záv. Krajský soud v Plzni 11.3.2011 11.7.2011 12.7.2011 2
B 367/SL 104 zpráva auditora 2010 - ověř. zprávy o vztazích Krajský soud v Plzni 11.3.2011 11.7.2011 12.7.2011 1
B 367/SL 103 zpráva auditora 2010 - prohlášení auditora Krajský soud v Plzni 14.3.2011 11.7.2011 12.7.2011 1
B 367/SL 102 účetní závěrka 2010 - cash flow Krajský soud v Plzni 2.3.2011 11.7.2011 12.7.2011 1
B 367/SL 101 účetní závěrka 2010 - přehled změn VK Krajský soud v Plzni 2.3.2011 11.7.2011 12.7.2011 1
B 367/SL 100 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 1.3.2011 11.7.2011 12.7.2011 2
B 367/SL 98 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 4.3.2011 11.7.2011 11.7.2011 11
B 367/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 11.3.2011 11.7.2011 11.7.2011 28
B 367/SL 96 podpisové vzory - Vladimír Skala Krajský soud v Plzni 19.4.2011 20.4.2011 9.6.2011 2
B 367/SL 95 podpisové vzory - Ing. Michaela Polidarová Krajský soud v Plzni 18.4.2011 20.4.2011 9.6.2011 2
B 367/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - udělení prokury na předst. Krajský soud v Plzni 31.3.2011 20.4.2011 9.6.2011 1
B 367/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - udělení prokury na představ. Krajský soud v Plzni 31.3.2011 20.4.2011 9.6.2011 1
B 367/SL 92 stanovy společnosti ú.z. Krajský soud v Plzni 10.6.2010 12.7.2010 20.9.2010 26
B 367/SL 91 notářský zápis Nz 116/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 10.6.2010 12.7.2010 20.9.2010 6
B 367/SL 90 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Plzni 30.7.2010 27.8.2010 7.9.2010 11
B 367/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 20.5.2010 30.7.2010 6.8.2010 3
B 367/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - protokol č.24 z představ. Krajský soud v Plzni 4.5.2010 30.7.2010 6.8.2010 2
B 367/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce Krajský soud v Plzni 20.5.2010 30.7.2010 6.8.2010 2
B 367/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce Krajský soud v Plzni 3.5.2010 30.7.2010 6.8.2010 2
B 367/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 10.6.2010 30.7.2010 6.8.2010 16
B 367/SL 84 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 10.6.2010 20.7.2010 22.7.2010 3
B 367/SL 83 zpráva auditora 2009 - ověření zprávy o vzt. Krajský soud v Plzni 15.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 1
B 367/SL 82 zpráva auditora 2009 - ověření účetní závěrky Krajský soud v Plzni 15.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
B 367/SL 81 zpráva o vztazích - 2009 Krajský soud v Plzni 12.7.2010 14.7.2010 1
B 367/SL 80 účetní závěrka 2009 - přehled změn Krajský soud v Plzni 4.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 1
B 367/SL 79 účetní závěrka 2009 - cash flow Krajský soud v Plzni 10.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 1
B 367/SL 78 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 4.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 10
B 367/SL 77 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 4.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
B 367/SL 76 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 4.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 4
B 367/SL 75 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 30.4.2010 12.7.2010 14.7.2010 1
B 367/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 15.3.2010 12.7.2010 14.7.2010 15
B 367/SL 73 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 26.3.2010 31.3.2010 21.4.2010 26
B 367/SL 72 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 13.5.1997 9.10.2009 9.10.2009 22
B 367/SL 71 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 18.6.2009 1.9.2009 25.9.2009 17
B 367/SL 70 notářský zápis Nz 139/2009 - rozh.VH Krajský soud v Plzni 18.6.2009 1.9.2009 25.9.2009 4
B 367/SL 69 účetní závěrka 2008 - cash flow Krajský soud v Plzni 15.7.2009 15.7.2009 1
B 367/SL 68 zpráva auditora ´08 - ověř. zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 15.7.2009 15.7.2009 15.7.2009 1
B 367/SL 67 zpráva auditora ´08 - ověření výroční zprávy Krajský soud v Plzni 19.5.2009 15.7.2009 15.7.2009 1
B 367/SL 66 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 2.4.2009 15.7.2009 15.7.2009 2
B 367/SL 65 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 20.1.2009 15.7.2009 15.7.2009 26
B 367/SL 64 zpráva o vztazích - 2008 Krajský soud v Plzni 15.7.2009 15.7.2009 1
B 367/SL 63 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 2.4.2009 15.7.2009 15.7.2009 15
B 367/SL 62 účetní závěrka 2008 - změna kapitálu Krajský soud v Plzni 15.7.2009 15.7.2009 1
B 367/SL 61 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 22.2.2009 15.7.2009 15.7.2009 10
B 367/SL 60 účetní závěrka 2008 - výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 12.2.2009 15.7.2009 15.7.2009 2
B 367/SL 59 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 12.2.2009 15.7.2009 15.7.2009 4
B 367/SL 58 notářský zápis Nz 264/93 - změna ZL Krajský soud v Plzni 20.12.1993 27.4.2009 27.4.2009 3
B 367/SL 57 notářský zápis Nz 116/93 + zakl. listina Krajský soud v Plzni 19.10.1993 27.4.2009 27.4.2009 26
B 367/SL 56 notářský zápis Nz 164/2000 - osv. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2000 27.4.2009 27.4.2009 6
B 367/SL 55 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 20.1.2009 18.2.2009 19.2.2009 26
B 367/SL 54 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 20.3.2008 17.7.2008 17.7.2008 28
B 367/SL 53 účetní závěrka 2007 - změna kapitálu Krajský soud v Plzni 17.7.2008 17.7.2008 1
B 367/SL 52 účetní závěrka 2007 - cash flow Krajský soud v Plzni 17.7.2008 17.7.2008 1
B 367/SL 51 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 17.7.2008 17.7.2008 10
B 367/SL 50 účetní závěrka 2007 - výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 6.2.2008 17.7.2008 17.7.2008 2
B 367/SL 49 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 6.2.2008 17.7.2008 17.7.2008 4
B 367/SL 48 notářský zápis Nz 168/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 19.6.2007 24.8.2007 27.8.2007 4
B 367/SL 47 notářský zápis Nz 167/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 19.6.2007 24.8.2007 27.8.2007 4
B 367/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 18.6.2007 24.8.2007 27.8.2007 1
B 367/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - protokol č. 1 z předst. Krajský soud v Plzni 19.6.2007 24.8.2007 27.8.2007 3
B 367/SL 44 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 20.6.2007 3.8.2007 27.8.2007 29
B 367/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.6.2007 3.8.2007 27.8.2007 9
B 367/SL 42 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 28.3.2007 18.7.2007 31.7.2007 13
B 367/SL 41 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Plzni 18.7.2007 31.7.2007 1
B 367/SL 40 účetní závěrka 2006 - přehled změn Krajský soud v Plzni 18.7.2007 31.7.2007 1
B 367/SL 39 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 28.2.2007 18.7.2007 31.7.2007 10
B 367/SL 38 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 16.2.2007 18.7.2007 31.7.2007 3
B 367/SL 37 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 16.2.2007 18.7.2007 31.7.2007 4
B 367/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 4.5.2006 28.7.2006 1.8.2006 2
B 367/SL 35 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 20.6.2006 21.7.2006 24.7.2006 8
B 367/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.6.2006 21.7.2006 24.7.2006 29
B 367/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 3.2.2006 21.7.2006 24.7.2006 47
B 367/SL 32 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.3.2006 9.3.2006 13.3.2006 1
B 367/SL 31 ostatní - zápis DR Krajský soud v Plzni 8.12.2005 9.3.2006 13.3.2006 6
B 367/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.6.2005 20.7.2005 10.8.2005 30
B 367/SL 28 notářský zápis Nz 160/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2004 8.11.2004 11.1.2005 4
B 367/SL 27 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 24.6.2004 21.7.2004 11.1.2005 30
B 367/SL 26 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 24.6.2003 27.7.2004 29.10.2004 10
B 367/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 22.4.2004 10.8.2004 25.8.2004 44
B 367/SL 24 podpisové vzory členů představenstva a DR Krajský soud v Plzni 6.3.2004 18.3.2004 4
B 367/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.1.2003 6.3.2004 18.3.2004 6
B 367/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 25.4.2003 18.7.2003 25.7.2003 50
B 367/SL 22 notářský zápis Nz 213/2001 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 28.6.2001 1.7.2002 5.7.2003 27
B 367/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.6.2001 1.7.2002 5.7.2003 7
B 367/SL 20 podpisové vzory členů představenstva+DR Krajský soud v Plzni 1.7.2002 5.7.2003 12
B 367/SL 17 notářský zápis, usnesení VH - §210 -NZ 97/2002 rozh. Krajský soud v Plzni 9.4.2002 6.5.2002 6.6.2002 8
B 367/SL 15 posudek znalce č.227-62/01 Krajský soud v Plzni 12.11.2001 6.5.2002 6.6.2002 28
B 367/SL 14 posudek znalce č.167-02/01 Krajský soud v Plzni 30.10.2001 6.5.2002 6.6.2002 28
B 367/SL 13 posudek znalce č.174-09/01 Krajský soud v Plzni 30.10.2001 6.5.2002 6.6.2002 64
B 367/SL 12 posudek znalce č.199-34/01 Krajský soud v Plzni 18.10.2001 6.5.2002 6.6.2002 69
B 367/SL 11 posudek znalce č.218-53/01 Krajský soud v Plzni 18.10.2001 6.5.2002 6.6.2002 44
B 367/SL 10 posudek znalce č.217-52/01 Krajský soud v Plzni 15.10.2001 6.5.2002 6.6.2002 141
B 367/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.9.2001 17.8.2001 27.9.2001 42
B 367/SL 8 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 26.4.2001 27.9.2001 27.9.2001 15
B 367/SL 7 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 28.6.2001 17.8.2001 30.8.2001 30
B 367/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.6.1998 11.10.2000 24.11.2000 24
B 367/SL 4 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 21.4.1999 8.12.1999 17
B 367/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva 1997- zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.3.1998 10.8.1998 10.8.1998 12
B 367/SL 2 účetní závěrka 1996, výrok auditora Krajský soud v Plzni 19.3.1997 18.6.1997 18.6.1997 17
B 367/SL 6 notářský zápis Nz 164/2000 -NEDOLOŽEN (SL 56) Krajský soud v Plzni 0
B 367/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY (viz SL 57/58) Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CHEVAK Cheb, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49787977
Jméno CHEVAK Cheb, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Cheb
Vznik první živnosti: 4.1.1994
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 8

Sídlo CHEVAK Cheb, a.s.

Živnosti a provozovny CHEVAK Cheb, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Tršnická 4/11, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200225
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 4.1.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Luční 362/6, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1001200241
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 22.12.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Saská 2894, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1001198433
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 20, Odrava 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200250
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 31.5.2016

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Luční 362/6, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1001200241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Tršnická 4/11, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Saská 2894, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1001198433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2010

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Tršnická 4/11, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.1994

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Luční 362/6, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1001200241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Tršnická 4/11, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Saská 2894, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1001198433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2010

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Luční 362/6, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1001200241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Tršnická 4/11, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Saská 2894, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1001198433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2010

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tršnická 4/11, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.7.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 20, Odrava 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.7.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Luční 362/6, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1001200241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.7.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Saská 2894, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1001198433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2010

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.8.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Luční 362/6, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1001200241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Tršnická 4/11, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Saská 2894, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1001198433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 20, Odrava 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001200250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2016

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1996

Živnost č. 9 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1994
Zánik oprávnění 27.6.2002

Živnost č. 10 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a dodávka vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1994
Zánik oprávnění 19.6.1996

Živnost č. 12 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1994
Zánik oprávnění 19.6.1996

Živnost č. 19 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1996
Zánik oprávnění 22.4.2013

Živnost č. 22 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CHEVAK Cheb, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michaela Polidarová
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Černý MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CHEVAK Cheb, a.s.

IČO: 49787977
Firma: CHEVAK Cheb, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Cheb
Základní územní jednotka: Cheb
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, Cheb 350 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Truhlářské práce
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Architektonické činnosti
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image