Firma Chequepoint, a. s. IČO 00541389


Chequepoint, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Chequepoint, a. s. (00541389) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Železná 483, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 1990 a je stále aktivní. Chequepoint, a. s. má celkem pět provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Chequepoint, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Chequepoint, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Chequepoint, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Chequepoint, a. s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Chequepoint, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Chequepoint, a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 133
IČO (identifikační číslo osoby) 00541389
Jméno Chequepoint, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.7.1990
Společnost Chequepoint, a.s. převedla na základě smlouvy oprodeji části podniku uzavřené se společností Prague Safe Deposit s.r.o., sídlem Praha 1, Železná 483/2, PSČ 11000, IČ: 276 08 760 na společnost Prague Safe Deposit s.r.o. část podniku společnosti Chequepint, a.s. označenou jako "Prague Safe Deposit", vyčleněnou na základě rozhodnutí představenstva společnosti Chequepoint, a.s. ze dne 22.8.2007 adále podrobně specifikovanou ve znaleckém posudku č. 01-01/2007 ze dne 19.10.2007 zpracovaném znaleckým ústavem RSM Haarmann Hemmelrath Audit s.r.o., zabývající se správou apronájmem bezpečnostních schránek sprovozem nacházejícím se vsamostatných nebytových prostorách, kterou tvoří soubor hmotných, jakož iosobních anehmotných složek podnikání, akníž náleží věci, práva ajiné majetkové hodnoty, které slouží kprovozování předmětné části podniku Prodávajícího nebo vzhledem ke své povaze mají ktomuto účelu sloužit. 12.12.2007
Jediný společník společnosti Chequepoint, a.s. vykonávající působnost valné hromady této společnosti - společnost General Real Facilities Nederland B.V. (GEREFA B.V.) - rozhodl dne 28. listopadu 2003 ozáměru zvýšit základní kapitál společnosti Chequepoint, a.s.- Základní kapitál se zvyšuje o 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští.- Počet upisovaných akcií je 800 kusů (slovy: osmset kusů) nových kmenových akcií vlistinné podobě na jméno, ojmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých).- Zvýšení se provádí peněžitým vkladem zdůvodu dosažení výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) vyžadované příslušnými právními předpisy České republiky pro získání určitých devizových licencí, konkrétně vyhláškou ČNB č. 434/2002 Sb.- Emisní kurz jednoho kusu akcie se určuje částkou 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých), emisní ážio jednoho kusu akcie se určuje částkou 0,-- Kč (slovy: nula korun českých).- Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Vyloučení přednostního práva je vdůležitém zájmu společnosti, jeho důvodem je potřeba zajištění dostatečné výše základního kapitálu společnosti vco nejkratší době avpotřebné výši.- Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci kupsání, ato společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.), se sídlem Damrak 16, 1012LH Amsterdam, Nizozemí, vpočtu 800 kusů akcií (slovy: osmset kusů akcií) na jméno ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva postupem dle § 204, odst. 5 Obchodního zákoníku České republiky se určuje sídlo společnosti, kancelář finančního ředitele, na adrese Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00, vpracovních dnech vždy vdobě od 10.00 hodin do 12.00 hodin.- Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se určuje den, ve kterém bude podán Městskému soudu vPraze návrh na zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku České republiky se tedy připouští upisování akcií ipřed právní mocí rozhodnutí Městského soudu vPraze ozapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Lhůta pro splacení upsaných nových akcií se určuje třicet dnů ode dne upsání akcií.- Proti pohledávce společnosti Chequepoint, a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených 800 kusů nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě se připouští započtení pohledávek společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.) vůči společnosti Chequepoint, a.s., ato započtení pohledávky vzniklé na z 31.12.2003 - 19.1.2004
Valná hromada společnosti Chequepoint, a.s. přijala dne11.2.2002 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnostiChequepoint, a.s.:Základní kapitál společnosti se snižuje o 450.000,- Kč (slovy:čtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 2.450.000,- Kč(slovy: dvoumilionůčtyřistapadesátitisíc korun českých) na2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je povinnostspolečnosti stanovená v § 161b odst.4 obchod.zák. snížit svůjzákladní kapitál o celkovou jmenovitou hodnotu 45 kmenovýchlistinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) každá, které společnost nabyla dne 22.1.1999 vdůsledku jejich povinného odkoupení od bývalého akcionářespolečnosti, Českoskovenské obchodní banky, a.s., podle § 156odst.4 obchodního zákoníku, a to bez zbytečného odkladu poté, couplyne lhůta tří let od nabytí těchto akcií.Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti budezúčtována oproti rezervnímu fondu, který společnost vytvořila vsouladu s § 161d odst.2 obchodního zákoníku.Základní kapitál společnosti se v souladu s § 213 obchod.zák. sesnižuje s použitím 45 kmenových listinných akcií společnostiznějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, která máspolečnost ve svém majetku, a to tak, že společnost uvedenéakcie po zápisu snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku zničí. 6.11.2002 - 10.7.2003
Valná hromada společnosti přijala dne 3.4.2001 následujícíusnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.450.000,- Kč(jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z1.000.000,- Kč (jednohomilionu korun českých) na 2.450.000,- Kč(dvamilionyčtyřistapadesáttisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsánímnových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií sesplácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku1.450.000,- Kč (jedemiliončtyřistapadesáttisíc korun českých) senepřipouští.Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány vsouvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí145 (stočtyřicetpět) kusů. Jmenovitá hodnota každé z nověvydávaných akcií je 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno vlistinné podobě. Emisní kurs každé nově vydávaných akcií jeroven její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (desettisíckorun českých).Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva naupisování akcií, neboť akcionáři General Real Estate FacilitiesNederland B.V., který má v majetku 55 kusů akcií společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) každá,se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií aspolečnosti samotné, která má v majetku 45 kusů akciíspolečnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desttisíc korunčeských) každá, právo upisovat své vlastní akcie nenáleží.Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsánístávajícímu akcionáři General Real Estate Facilities NederlandB.V., a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresujeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů.Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisuusnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku zašle společnost akcionáři General RealEstate Facilities Nederland B.V. na adresu jeho sídla uvedenou vseznamu akcionářů návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat prohlášení o tom, žese akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. vzdalpřednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu,formy, podoby, jmenovité hodnoty a výše emisního kursuupisovaných akcií v souladu s tímto usnesením, jakož i lhůtu prosplacení emisního kursu těchto akcií, jak je stanovena v tomtousnesení.Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsáníakcií, je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvyo upsání akcií akcionáři General Real Estate FacilitiesNederland B.V.počátek běhu lhůty pro uspání nových akcií, tj.uzavření smlouvy o upsání akcií, bude akcionáři General RealEstate Facilities Nederland B.V. oznámen písemně, a to dopisemzaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresu jehosídla uvedenou v seznamu akcionářů.Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsáníakcií, je sídlo společnosti na adrese Žele 2.7.2001 - 3.12.2001
Usnesením valné hromady akcionářů konané dne 18.9. 1990 bylzměněn čl.3 stanov akciové společnosti ČEKOBANKA CHEQUEPOINT sesídlem v Praze 1, Václavské nám. 1. 5.12.1990
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena jednorázově na základězakladatelské smlouvy ze dne 19. 6. 1990, kterou byli ustanoveničlenové představenstva, dozorčí rady, revizor účtu, bylyschváleny stanovy. 12.7.1990
Ze 100 upsaného akciového kapitálu bylo splaceno 30 %. Nazákladě rozhodnutí FMF ze dne 19. 6. 1990, č.j. XI/2-13 077/90se jedná o podnik se zahraniční majetkovou účastí. 12.7.1990

Aktuální kontaktní údaje Chequepoint, a. s.

Kapitál Chequepoint, a. s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.7.2003 - 19.1.2004
zakladni jmění 2 450 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.12.2001 - 10.7.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.1998 - 3.12.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.3.1994 - 15.5.1998
zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1990 - 7.3.1994

Sídlo Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Železná 483 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 483/2, PSČ 11000
2.7.2001
Adresa Železná 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2, PSČ 11000
10.1.2000 - 2.7.2001
Adresa 28. října 13 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, 28. října 13, PSČ 11000
17.6.1994 - 10.1.2000
Adresa Václavské náměstí 1 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1
12.7.1990 - 17.6.1994

Předmět podnikání Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.12.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.2.2008
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 12.2.2008 - 28.12.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 12.2.2008 - 28.12.2009
provádění azprostředkování bezhotovostních obchodů sdevizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny vrozsahu bezhotovostních obchodů scizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí měny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaných jako obchody promptní (spotové) svypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchodu 24.8.2007
poskytování peněžních služeb vrozsahu zprostředkování úhrad do zahraničí apřejímání úhrad ze zahraničí podle pokynů klienta 24.8.2007
provádění azprostředkování bezhotovostních obchodů sdevizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny vrozsahu bezhotovostních obchodů scizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí měny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaný jako obchody promptní (spotové) svypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchdu 24.8.2007 - 24.8.2007
prodej cizí měny za českou měnu 3.5.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.5.2001 - 28.12.2009
pronájem bezpečnostních schránek 3.5.2001 - 28.12.2009
směnárenská činnost 3.5.2001 - 28.12.2009
poskytování peněžních služeb spočívajících ve zprostředkováníúhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 15.2.2006
poskytování poněžních služeb spočívajících ve zprostředkováníúhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 3.5.2001
Provádění platebního styku se zahraničím 17.6.1994 - 3.5.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejPodniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.3.1994 - 3.5.2001
Zpětný nákup čs. měny od devizových cizozemců 7.3.1994 - 3.5.2001
Prodej devizových prostředků 7.3.1994 - 3.5.2001
směnárny 7.3.1994 - 3.5.2001
Společnost poskytuje služby veřejnosti v České a SlovenskéFederativní Republice ve formě směnáren, činných ve směně peněz (českoslovesnké a jiných měn), cestovních šecích, hotovostníchvýplatách na kreditní karty, eurošecích, provozováníautomatických měničů peněz. 12.7.1990 - 7.3.1994
Poskytování hlavních a doplňkových služeb účastníkům domácíhoa zahraničního cestovního ruchu, povolené Ministerstvem obchodua cestovního ruchu dne 12. 11. 1990 pod zn. 70260/90 5.3.1990 - 7.3.1994
Propagace vlastní činnosti 5.3.1990 - 7.3.1994

vedení firmy Chequepoint, a. s.

Statutární orgán Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Gordon Robert Pryor 2.12.2008
Vznik členství 7.11.2008
Adresa: Španělské království
BJ B. Estepona, Malaga, URB Hacienda Del Sol 10, 29680
Člen představenstva The Right Honourable Lord Shepherd Pc 12.7.1990 - 7.3.1994
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, SE II 29 Kennington, Palace Court, Sacroft Street
Člen představenstva Kathryn Rae Jane 12.7.1990 - 7.3.1994
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn 33 Samels Court, Upeer Mall, Wo 9 T 1
Člen představenstva Marie Marvanová 12.7.1990 - 7.3.1994
Adresa: Nad lesem 13 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesem 13/142
Předseda představenstva Hnourable R Lord Shepher Pc 19.9.1990 - 7.3.1994
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, SE II 29, Kennington, Palace Court, Sacroft Street
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Kavánk 19.9.1990 - 17.6.1994
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Člen představenstva Ing. Pavel Kavánek 12.7.1990 - 2.4.1996
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Člen představenstva Kathryn Rae 7.3.1994 - 2.4.1996
Adresa: Železná 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2
Člen představenstva Ing. Pavel Kavánek 17.6.1994 - 2.4.1996
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Člen představenstva Malcolm Shepherd 7.3.1994 - 10.1.2000
Adresa: Železná 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2
Člen představenstva Ing. Pavel Lešek 17.6.1994 - 10.1.2000
Adresa: Mezivrší 27 , Praha 4 - Bráník Česká republika
Praha 4 - Bráník, Mezivrší 27/1444
Člen představenstva Derek Joseph Dalton 2.4.1996 - 10.1.2000
Adresa: Železná 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2
Člen představenstva JUDr. Josef Rambousek 2.4.1996 - 10.1.2000
Adresa: Blahoslavova 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Blahoslavova 6
Člen představenstva Ing. Jiří Kubíček 7.3.1994 - 3.5.2001
Adresa: Mánesova 27 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 27
člen Vlasta Hájková 10.1.2000 - 3.5.2001
Adresa: Podskalská 2054 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Podskalská 2054/8
člen Viktor Šedivý 10.1.2000 - 3.5.2001
Adresa: Petra Jilemnického 2814 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Petra Jilemnického 2814/2, PSČ 41501
člen Jason L Dupuy 3.5.2001 - 3.5.2001
Adresa: Nad Šárkou 1204 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 1204/68
člen Rosalind Fuller 10.1.2000 - 3.12.2001
Adresa: Nad Šárkou 68 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 68
člen Victor V Bermudez 10.1.2000 - 6.11.2002
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 11.2.2002
Adresa: 24.Rue Saint-Georges , Brusel Belgické království
24 Rue Saint-Georges, 1050 Brusel
člen Jason L Dupuy 3.5.2001 - 6.11.2002
Zánik členství 3.4.2001
Adresa: Nad Šárkou 1204 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 1204/68, PSČ 16000
člen Rosalind Fuller 3.12.2001 - 6.11.2002
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 11.2.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3 Swallowfields, Andover, Hampshire, SP10 5 PL
předseda Adam John Tremallan 6.11.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 11.2.2002
Zánik funkce 20.11.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
78 Cavendish Road, Clapham South, London SW12 0DF
člen Mgr. Vladimír Feldman 6.11.2002 - 20.6.2007
Vznik členství 11.2.2002
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Velemínská 877 , Praha 8 - Dolní Chabry Česká republika
Praha 8 - Dolní Chabry, Velemínská 877/18
člen Dominic James Edward Thorncroft 6.11.2002 - 20.6.2007
Vznik členství 11.2.2002
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: London SE15 3 , Kimberley Avenue Spojené království Velké Británie a Severního Irska
125 Kimberley Avenue, London SE15 3XD
člen představenstva Mgr. Vladimír Feldman 20.6.2007 - 2.12.2008
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 7.11.2008
Adresa: Velemínská 877 , Praha 8 - Dolní Chabry Česká republika
Praha 8 - Dolní Chabry, Velemínská 877/18

Dozorčí rada Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Veluppillai Peranantham 25.6.2012
Vznik členství 29.2.2012
Adresa: Willesden , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Willesden, London, 58 Aylesbury Street, NW10 OAS
člen dozorčí rady Petr Hanzal 25.6.2012
Vznik členství 25.5.2012
Adresa: U Dubu 375 , 252 31 Všenory Česká republika
Všenory, U Dubu 375, PSČ 25231
Jméno Ing. Vít Koc 7.3.1994 - 17.6.1994
Adresa: Nad Vodovodem 44 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Vodovodem 44
Jméno Ing. Helena Cetlová 7.3.1994 - 15.5.1998
Adresa: Na zámkách 8 , Praha 8 - Čimice Česká republika
Praha 8 - Čimice, Na zámkách 8
Jméno Ing. Jan Roček 17.6.1994 - 15.5.1998
Adresa: 68 , Tuněchody Česká republika
Tuněchody 68, okres Chrudim
Jméno Ing. Josef Vojtěch 17.6.1994 - 15.5.1998
Adresa: Hrdličkova 2189 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrdličkova 2189
Jméno Anthony Coulson 7.3.1994 - 3.5.2001
Adresa: 1380.Ohain , Rue Aux Fleurs Belgické království
1380 Ohain, 30 Rue Aux Fleurs
Jméno Ing. Jana Krátká 17.6.1994 - 3.5.2001
Adresa: Sládkovičova 1243 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1243
Jméno JUDr. Blanka Rozehnalová 17.6.1994 - 3.5.2001
Adresa: K mostku 7 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, K mostku 7
Jméno Ing. Jiří Bruk 15.5.1998 - 3.5.2001
Adresa: Hudečkova 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hudečkova 1043/10
Jméno JUDr. Jan Hodoušek 15.5.1998 - 3.5.2001
Adresa: Točitá 1720 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Točitá 1720
Jméno Ing. Dagmar Jakabová 15.5.1998 - 3.12.2001
Zánik členství 14.10.1999
Adresa: Brichtova 816 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Brichtova 816
člen Michelle Yeardley 3.5.2001 - 30.3.2006
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 18.12.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Herman Hill, Wansted, Londýn, E11, 2AR
člen Ian V Arbon 3.5.2001 - 20.6.2007
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Doležalova 1022 , 198 00 Praha 9 - Černý most Česká republika
Praha 9 - Černý most, Doležalova 1022/3, PSČ 19800
člen Kateřina Peterová 3.12.2001 - 5.12.2007
Vznik členství 1.3.2001
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Dygrýnova 819 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Dygrýnova 819/28, PSČ 19000
člen dozorčí rady Ian V Arbon 20.6.2007 - 2.12.2008
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 18.9.2008
Adresa: Polenská 2114 , 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polenská 2114, PSČ 19016
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Deml 20.6.2007 - 28.12.2009
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: 6 , Budetsko - Slavíkov Česká republika
Budetsko - Slavíkov 6
člen dozorčí rady Stanislav Peroutka 5.12.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 12.11.2007
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Vyžlovská 2249 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2249/48, PSČ 10000
člen dozorčí rady Martina Křížová 28.12.2009 - 4.11.2011
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: V Kroupovci 3439 , 276 01 Mělník Česká republika
Mělník, V Kroupovci 3439, PSČ 27601
člen dozorčí rady Bc. Ludvika Syrová 28.12.2009 - 4.11.2011
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Riegrova 73 , 261 01 Příbram I Česká republika
Příbram I, Riegrova 73, PSČ 26101
člen dozorčí rady Petr Hanzal 4.11.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: U Dubu 375 , 252 31 Všenory Česká republika
Všenory, U Dubu 375, PSČ 25231
člen dozorčí rady Šárka Šimáková 4.11.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: 503 51 Kosice 114 Česká republika
Kosice 114, PSČ 50351
člen dozorčí rady David Baker 25.6.2012 - 12.8.2016
Vznik členství 29.2.2012
Zánik členství 6.6.2016
Adresa: Ruislip , Middlesex Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Ruislip, Middlesex, 256 Whitby Road, HA4 9DZ

Prokura Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno John Ondreász 9.11.2011 - 25.6.2012
Adresa: Somogyi Béla utca 20 , budapešť Maďarská republika
budapešť, Somogyi Béla utca 20, 1085
Jméno German Yaňez Marquez 25.6.2012 - 23.4.2015
Adresa: Barcelona , Lisboa 20 Atico Španělské království
Barcelona, Lisboa 20 Atico, 08032

Sbírka Listin Chequepoint, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 133/SL 61 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2014 1.12.2014 10
B 133/SL 60 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2014 1.12.2014 24
B 133/SL 58 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti ČJ + AJ Městský soud v Praze 6.6.2012 27.6.2012 0
B 133/SL 57 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 29.2.2012 27.6.2012 1
B 133/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.3.2011 14.3.2012 31
B 133/SL 55 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 24.11.2010 25.11.2010 19
B 133/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.11.2010 25.11.2010 8
B 133/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.11.2010 25.11.2010 36
B 133/SL 52 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 10
B 133/SL 51 účetní závěrka 2008 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 14
B 133/SL 50 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 3
B 133/SL 49 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.1.2009 25.1.2009 11
B 133/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.1.2009 25.1.2009 11
B 133/SL 47 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 30.12.2008 11.1.2009 13
B 133/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.12.2008 11.1.2009 11
B 133/SL 44 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.11.2008 9.12.2008 7
B 133/SL 43 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.12.2008 7
B 133/SL 42 notářský zápis -NZ708/07-sml.o prod.č.podniku Městský soud v Praze 19.11.2007 12.2.2008 32
B 133/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 36
B 133/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 12
B 133/SL 35 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 14
B 133/SL 41 posudek znalce č.01-01/07 Městský soud v Praze 19.10.2007 4.12.2007 13.12.2007 68
B 133/SL 40 notářský zápis -NZ721/07 Městský soud v Praze 21.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 51
B 133/SL 39 notářský zápis -NZ708/07 Městský soud v Praze 19.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 32
B 133/SL 38 ostatní -sml.o prod.č.podniku+příl. Městský soud v Praze 22.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 16
B 133/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 403/2007 Městský soud v Praze 2.7.2007 21.9.2007 25.9.2007 36
B 133/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ403/07 Městský soud v Praze 2.7.2007 7.9.2007 35
B 133/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2007 21.6.2007 19
B 133/SL 30 notářský zápis NZ 86/2007 Městský soud v Praze 8.2.2007 21.6.2007 25
B 133/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 14.12.2006 14.12.2006 0
B 133/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ561/01 Městský soud v Praze 19.12.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 27 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 16.11.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 26 ostatní -zápis z jed.mimoř.VH Městský soud v Praze 19.12.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 28.12.2005 30.12.2005 38
B 133/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 6.9.2005 0
B 133/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích/+r.02/ Městský soud v Praze 31.12.2003 2.3.2005 3.3.2005 0
B 133/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+zpr.o vztaz.+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 28.12.2004 30
B 133/SL 21 notářský zápis -NZ142/03 Městský soud v Praze 28.11.2003 27.1.2004 0
B 133/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 23.12.2002 8.1.2003 0
B 133/SL 18 notářský zápis NZ66/2002+přílohy Městský soud v Praze 11.2.2002 7.11.2002 0
B 133/SL 17 ostatní -zápis z mimořádné VH+přílohy Městský soud v Praze 11.2.2002 7.11.2002 0
B 133/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 561/2001 Městský soud v Praze 19.12.2001 7.11.2002 0
B 133/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva -zápis VH ÚZ r. 2000+ záp. VH Městský soud v Praze 31.12.2000 6.9.2001 0
B 133/SL 10 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora NZ 35/2001+ ÚZ r. 96 - 99 Městský soud v Praze 3.4.2001 6.9.2001 0
B 133/SL 7 notářský zápis NZ 241/2000 Městský soud v Praze 18.12.2000 3.5.2001 0
B 133/SL 5 podpisové vzory - (překlad z angl.) Městský soud v Praze 3.5.2001 0
B 133/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 244/99 Městský soud v Praze 22.6.1999 1.3.2000 0
B 133/SL 3 notářský zápis NZ 1033/98 Městský soud v Praze 14.12.1998 1.3.2000 0
B 133/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.1990 14.7.1999 0
B 133/SL 1 notářský zápis NZ 541/96 Městský soud v Praze 22.10.1996 14.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Chequepoint, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00541389
Jméno Chequepoint, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 9.10.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo Chequepoint, a.s.

Živnosti a provozovny Chequepoint, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kaprova 15/11, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000274900
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna nám. Přemysla Otakara II. 78/20, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000275329
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.4.1995
Provozovna č. 3
Provozovna Železná 483/2, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000274942
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 16.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Václavské náměstí 799/48, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000274951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.11.1993

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Železná 483/2, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000274942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.11.2012

Živnost č. 3 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1992
Zánik oprávnění 31.10.1994
Konec oprávnění 31.10.1994

Živnost č. 4 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.11.1994
Konec oprávnění 30.11.1994

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1994
Zánik oprávnění 31.10.1999
Konec oprávnění 31.10.1999

Živnost č. 7 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1994
Zánik oprávnění 31.10.1999
Konec oprávnění 31.10.1999

Živnost č. 8 Pronájem bezpečnostních schránek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2001
Zánik oprávnění 30.1.2006

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Chequepoint, a.s.

Člen statutárního orgánu Gordon Robert Pryor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Chequepoint, a. s.

IČO: 00541389
Firma: Chequepoint, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.7.1990

Sídlo Chequepoint, a. s.

Sídlo: Železná 483/2, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Chequepoint, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00541389
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00541389
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Chequepoint, a.s.
Sídlo Železná 483/2 PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1001070806/5500 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00541389
Jméno firmy Chequepoint, a. s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka gpvdd8h

Podobné firmy

tracking image