Firma Chequepoint, a. s. IČO 00541389


Chequepoint, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Chequepoint, a. s. (00541389) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rybná 716/24, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 1990 a je stále aktivní. Chequepoint, a. s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Chequepoint, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Chequepoint, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Chequepoint, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Chequepoint, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Chequepoint, a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 133
IČO (identifikační číslo osoby) 00541389
Jméno Chequepoint, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.7.1990
Společnost Chequepoint, a.s. převedla na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností Prague Safe Deposit s.r.o., sídlem Praha 1, Železná 483/2, PSČ 11000, IČ: 276 08 760 na společnost Prague Safe Deposit s.r.o. část podniku společnosti Chequepint, a.s. označenou jako "Prague Safe Deposit", vyčleněnou na základě rozhodnutí představenstva společnosti Chequepoint, a.s. ze dne 22.8.2007 a dále podrobně specifikovanou ve znaleckém posudku č. 01-01/2007 ze dne 19.10.2007 zpracovaném znalecký m ústavem RSM Haarmann Hemmelrath Audit s.r.o., zabývající se správou a pronájmem bezpečnostních schránek s provozem nacházejícím se v samostatných nebytových prostorách, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, a k ní ž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování předmětné části podniku Prodávajícího nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit. 12.12.2007
Jediný společník společnosti Chequepoint, a.s. vykonávající působnost valné hromady této společnosti - společnost General Real Facilities Nederland B.V. (GEREFA B.V.) - rozhodl dne 28. listopadu 2003 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti Chequepoin t, a.s. - Základní kapitál se zvyšuje o 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští. - Počet upisovaných akcií je 800 kusů (slovy: osmset kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých). - Zvýšení se provádí peněžitým vkladem z důvodu dosažení výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) vyžadované příslušnými právními předpisy České republiky pro získání určitých devizových licencí, konkrétně vyhláškou ČN B č. 434/2002 Sb. - Emisní kurz jednoho kusu akcie se určuje částkou 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých), emisní ážio jednoho kusu akcie se určuje částkou 0,-- Kč (slovy: nula korun českých). - Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Vyloučení přednostního práva je v důležitém zájmu společnosti, jeho důvodem je potřeba zajištění dostatečné výše základního kapitálu společnosti v co nejkratší době a v potřebné výši. - Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci k upsání, a to společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.), se sídlem Damrak 16, 1012LH Amsterdam, Nizozemí, v počtu 800 kusů akcií (slovy: osmset kusů akcií) na jméno o j menovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva postupem dle § 204, odst. 5 Obchodního zákoníku České republiky se určuje sídlo společnosti, kancelář finančního ředitele, na adrese Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00, v pracovních dnech vždy v  době od 10.00 hodin do 12.00 hodin. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se určuje den, ve kterém bude podán Městskému soudu v Praze návrh na zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Dle § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku České republiky se tedy připouští upisování akcií i před právní mocí rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku, které je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Lhůta pro splacení upsaných nových akcií se určuje třicet dnů ode dne upsání akcií. - Proti pohledávce společnosti Chequepoint, a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených 800 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě se připouští započtení pohledávek společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V. ) vůči společnosti Chequepoint, a.s., a to započtení pohledávky vzniklé na základě "Licenční smlouvy" ze dne 17. června 1999 z titulu placení odměny za užívání ochranných známek v souladu s ustanovením čl. IV. této smlouvy a pohledávky vzniklé na základě "Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti" ze dne 25. června 1990 ve znění dodatku ze dne 17. června 1999 z titulu placení odměny za poskytované služby v souladu s článkem V. této smlouvy. 31.12.2003 - 19.1.2004
Valná hromada společnosti Chequepoint, a.s. přijala dne 11.2.2002 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Chequepoint, a.s.: Základní kapitál společnosti se snižuje o 450.000,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 2.450.000,- Kč (slovy: dvoumilionůčtyřistapadesátitisíc korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je povinnost společnosti stanovená v § 161b odst.4 obchod.zák. snížit svůj základní kapitál o celkovou jmenovitou hodnotu 45 kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, které společnost nabyla dne 22.1.1999 v důsledku jejich povinného odkoupení od bývalého akcionáře společnosti, Českoskovenské obchodní banky, a.s., podle § 156 odst.4 obchodního zákoníku, a to bez zbytečného odkladu poté, co uplyne lhůta tří let od nabytí těchto akcií. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zúčtována oproti rezervnímu fondu, který společnost vytvořila v souladu s § 161d odst.2 obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti se v souladu s § 213 obchod.zák. se snižuje s použitím 45 kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, která má společnost ve svém majetku, a to tak, že společnost uvedené akcie po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. 6.11.2002 - 10.7.2003
Valná hromada společnosti přijala dne 3.4.2001 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.450.000,- Kč (jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 1.000.000,- Kč (jednohomilionu korun českých) na 2.450.000,- Kč (dvamilionyčtyřistapadesáttisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku 1.450.000,- Kč (jedemiliončtyřistapadesáttisíc korun českých) se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 145 (stočtyřicetpět) kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé nově vydávaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V., který má v majetku 55 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) každá, se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a společnosti samotné, která má v majetku 45 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desttisíc korun českých) každá, právo upisovat své vlastní akcie nenáleží. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání stávajícímu akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V., a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V. na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat prohlášení o tom, že se akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. vzdal přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty a výše emisního kursu upisovaných akcií v souladu s tímto usnesením, jakož i lhůtu pro splacení emisního kursu těchto akcií, jak je stanovena v tomto usnesení. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V.počátek běhu lhůty pro uspání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V. oznámen písemně, a to dopisem zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Železná 2, 110 00 Praha 1, ČR. Akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. je povinen splatit 50 % jmenovité hodnoty jím uspaných akcií do 30 dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií. Zbytek jmenovité hodnoty jím upsaných akcií musí splatit nejpozději do 6 měsíců po upsáních nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad odpovídající jmenovité hodnotě nově upsaných akcií bude splacen ve prospěch bankovního účtu společnosti č.1071001339/5500, vedeného u Raiffeisenbank, a.s. 2.7.2001 - 3.12.2001
Usnesením valné hromady akcionářů konané dne 18.9. 1990 byl změněn čl.3 stanov akciové společnosti ČEKOBANKA CHEQUEPOINT se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 1. 5.12.1990
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy ze dne 19. 6. 1990, kterou byli ustanoveni členové představenstva, dozorčí rady, revizor účtu, byly schváleny stanovy. 12.7.1990
Ze 100 upsaného akciového kapitálu bylo splaceno 30 %. Na základě rozhodnutí FMF ze dne 19. 6. 1990, č.j. XI/2-13 077/90 se jedná o podnik se zahraniční majetkovou účastí. 12.7.1990

Aktuální kontaktní údaje Chequepoint, a. s.

Kapitál Chequepoint, a. s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.7.2003 - 19.1.2004
zakladni jmění 2 450 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.12.2001 - 10.7.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.1998 - 3.12.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.3.1994 - 15.5.1998
zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1990 - 7.3.1994

Akcie Chequepoint, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 19.1.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 10.7.2003 - 19.1.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 245 3.12.2001 - 10.7.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 2.7.2001 - 3.12.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 7.3.1994 - 2.7.2001
Akcie na jméno 140 000 Kč 100 12.7.1990 - 7.3.1994

Sídlo Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rybná 716/24 , Praha 110 00 26.9.2018
Adresa Železná 483/2 , Praha 110 00 2.7.2001 - 26.9.2018
Adresa Železná 483/2 , Praha 110 00 10.1.2000 - 2.7.2001
Adresa 28. října 377/13 , Praha 110 00 17.6.1994 - 10.1.2000
Adresa Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 12.7.1990 - 17.6.1994

Předmět podnikání Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.12.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.2.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 12.2.2008 - 28.12.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.2.2008 - 28.12.2009
provádění a zprostředkování bezhotovostních obchodů s devizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny v rozsahu bezhotovostních obchodů s cizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí m ěny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaných jako obchody promptní (spotové) s vypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchodu 24.8.2007
poskytování peněžních služeb v rozsahu zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí podle pokynů klienta 24.8.2007
provádění a zprostředkování bezhotovostních obchodů s devizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny v rozsahu bezhotovostních obchodů s cizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí m ěny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaný jako obchody promptní (spotové) s vypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchdu 24.8.2007 - 24.8.2007
prodej cizí měny za českou měnu 3.5.2001
poskytování poněžních služeb spočívajících ve zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 3.5.2001
poskytování peněžních služeb spočívajících ve zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 15.2.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.5.2001 - 28.12.2009
pronájem bezpečnostních schránek 3.5.2001 - 28.12.2009
směnárenská činnost 3.5.2001 - 28.12.2009
Provádění platebního styku se zahraničím 17.6.1994 - 3.5.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.3.1994 - 3.5.2001
Zpětný nákup čs. měny od devizových cizozemců 7.3.1994 - 3.5.2001
Prodej devizových prostředků 7.3.1994 - 3.5.2001
směnárny 7.3.1994 - 3.5.2001
Společnost poskytuje služby veřejnosti v České a Slovenské Federativní Republice ve formě směnáren, činných ve směně peněz ( českoslovesnké a jiných měn), cestovních šecích, hotovostních výplatách na kreditní karty, eurošecích, provozování automatických měničů peněz. 12.7.1990 - 7.3.1994
Poskytování hlavních a doplňkových služeb účastníkům domácího a zahraničního cestovního ruchu, povolené Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu dne 12. 11. 1990 pod zn. 70260/90 5.3.1990 - 7.3.1994
Propagace vlastní činnosti 5.3.1990 - 7.3.1994

vedení firmy Chequepoint, a. s.

Statutární orgán Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti navenek jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 20.6.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech s výjimkou záležitostí vyhrazených do způsobnosti valné hromady. Za předstvenstvo jedná a podepisuje vždy jeden člen představenstva. Člen představenstva za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 3.12.2001 - 20.6.2007
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech s výjimkou záležitostí vyhrazených do působnosti valné hromady. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a podepisuje vždy jeden jeden člen představenstva. Člen představenstva za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti přípojí svůj podpis. 3.5.2001 - 3.12.2001
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně. Jiní pracovníci společnosti pověření určitou činností jsou oprávněni činit jménem společnosti pouze takové právní úkony, které jsou nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, pokud je to stanoveno v organizačních předpisech společnosti nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. 1.12.1997 - 3.5.2001
Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva určení členové představenstva, nebo jeden na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva určení členové představenstva, nebo jeden člen představenstva na základě plné moci. Určení členové představenstva: JUDr. Josef Rambousek, Derek Joseph Dalton 2.4.1996 - 1.12.1997
Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva určení členové představenstva, nebo jeden na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva určení členové představenstva, nebo jeden člen představenstva na základě plné moci. Určení členové představenstva: Ing. Pavel Kavánek, Kathryn Rae 17.6.1994 - 2.4.1996
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 12.7.1990 - 17.6.1994
člen představenstva Gordon Robert Pryor 2.12.2008
Vznik členství 7.11.2008
Adresa: Španělské království
BJ B. Estepona, Malaga, URB Hacienda Del Sol 10, 29680
Člen představenstva Marie Marvanová 12.7.1990 - 7.3.1994
Adresa: Nad lesem 142/13 , Praha 147 00
Člen představenstva The Right Honourable Lord Shepherd Pc 12.7.1990 - 7.3.1994
Adresa: Palace Court, Sacroft Street , Londýn, SE II 29 Kennington Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Člen představenstva Jane Kathryn Rae 12.7.1990 - 7.3.1994
Adresa: Upeer Mall, Wo 9 T 1 , Londýn 33 Samels Court Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Předseda představenstva R. Hnourable Lord Shepher, Pc 19.9.1990 - 7.3.1994
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, SE II 29, Kennington, Palace Court, Sacroft Street
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Kavánk 19.9.1990 - 17.6.1994
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Pavel Kavánek 12.7.1990 - 2.4.1996
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
Člen představenstva Kathryn Rae 7.3.1994 - 2.4.1996
Adresa: Železná 483/2 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Pavel Kavánek 17.6.1994 - 2.4.1996
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
Člen představenstva Malcolm Shepherd 7.3.1994 - 10.1.2000
Adresa: Železná 483/2 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Pavel Lešek 17.6.1994 - 10.1.2000
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
Člen představenstva Derek Joseph Dalton 2.4.1996 - 10.1.2000
Adresa: Železná 483/2 , Praha 110 00
Člen představenstva JUDr. Josef Rambousek 2.4.1996 - 10.1.2000
Adresa: Blahoslavova 233/6 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jiří Kubíček 7.3.1994 - 3.5.2001
Adresa: Mánesova 881/27 , Praha 120 00
člen Vlasta Hájková 10.1.2000 - 3.5.2001
Adresa: Podskalská 2054/8 , Praha 128 00
člen Viktor Šedivý 10.1.2000 - 3.5.2001
Adresa: Petra Jilemnického 2814/2 , Teplice 415 01
člen Jason L. Dupuy 3.5.2001 - 3.5.2001
Adresa: Nad Šárkou 1204/68 , Praha 160 00
člen Rosalind Fuller 10.1.2000 - 3.12.2001
Adresa: Nad Šárkou 1204/68 , Praha 160 00
člen Victor V. Bermudez 10.1.2000 - 6.11.2002
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 11.2.2002
Adresa: Belgické království
24 Rue Saint-Georges, 1050 Brusel
člen Jason L. Dupuy 3.5.2001 - 6.11.2002
Zánik členství 3.4.2001
Adresa: Nad Šárkou 1204/68 , Praha 160 00
člen Rosalind Fuller 3.12.2001 - 6.11.2002
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 11.2.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3 Swallowfields, Andover, Hampshire, SP10 5 PL
předseda Adam John Tremallan 6.11.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 11.2.2002
Zánik funkce 20.11.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
78 Cavendish Road, Clapham South, London SW12 0DF
člen Mgr. Vladimír Feldman 6.11.2002 - 20.6.2007
Vznik členství 11.2.2002
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Velemínská 877/18 , Praha 184 00
člen Dominic James Edward Thorncroft 6.11.2002 - 20.6.2007
Vznik členství 11.2.2002
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
125 Kimberley Avenue, London SE15 3XD
člen představenstva Mgr. Vladimír Feldman 20.6.2007 - 2.12.2008
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 7.11.2008
Adresa: Velemínská 877/18 , Praha 184 00

Dozorčí rada Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Veluppillai Peranantham 25.6.2012
Vznik členství 29.2.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Willesden, London, 58 Aylesbury Street, NW10 OAS
člen dozorčí rady Petr Hanzal 25.6.2012
Vznik členství 25.5.2012
Adresa: U Dubu 375 , Všenory 252 31
Jméno Ing. Vít Koc 7.3.1994 - 17.6.1994
Adresa: Nad vodovodem 2033/44 , Praha 100 00
Jméno Ing. Helena Cetlová 7.3.1994 - 15.5.1998
Adresa: Na zámkách 677/8 , Praha 181 00
Jméno Ing. Jan Roček 17.6.1994 - 15.5.1998
Adresa: 68 , Tuněchody 537 01
Jméno Ing. Josef Vojtěch 17.6.1994 - 15.5.1998
Adresa: Hrdličkova 2189/12 , Praha 148 00
Jméno Anthony Coulson 7.3.1994 - 3.5.2001
Adresa: 30 Rue Aux Fleurs , 1380 Ohain Belgické království
Jméno Ing. Jana Krátká 17.6.1994 - 3.5.2001
Adresa: Sládkovičova 1243/26 , Praha 142 00
Jméno JUDr. Blanka Rozehnalová 17.6.1994 - 3.5.2001
Adresa: K mostku 63/7 , Praha 163 00
Jméno Ing. Jiří Bruk 15.5.1998 - 3.5.2001
Adresa: Hudečkova 1043/10 , Praha 140 00
Jméno JUDr. Jan Hodoušek 15.5.1998 - 3.5.2001
Adresa: Točitá 1720/14 , Praha 140 00
Jméno Ing. Dagmar Jakabová 15.5.1998 - 3.12.2001
Zánik členství 14.10.1999
Adresa: Brichtova 816/1 , Praha 152 00
člen Michelle Yeardley 3.5.2001 - 30.3.2006
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 18.12.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Herman Hill, Wansted, Londýn, E11, 2AR
člen Ian V. Arbon 3.5.2001 - 20.6.2007
Vznik členství 18.12.2000
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Doležalova 1022/3 , Praha 198 00
člen Kateřina Peterová 3.12.2001 - 5.12.2007
Vznik členství 1.3.2001
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Dygrýnova 819 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen dozorčí rady Ian V. Arbon 20.6.2007 - 2.12.2008
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 18.9.2008
Adresa: Polenská 2114 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Deml 20.6.2007 - 28.12.2009
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: 6 , Budetsko Česká republika
člen dozorčí rady Stanislav Peroutka 5.12.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 12.11.2007
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Vyžlovská 2249/48 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Martina Křížová 28.12.2009 - 4.11.2011
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: V Kroupovci 3439 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Bc. Ludvika Syrová 28.12.2009 - 4.11.2011
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Riegrova 73 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Petr Hanzal 4.11.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: U Dubu 375 , Všenory 252 31
člen dozorčí rady Šárka Šimáková 4.11.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: 114 , Kosice 503 51
člen dozorčí rady David Baker 25.6.2012 - 12.8.2016
Vznik členství 29.2.2012
Zánik členství 6.6.2016
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Ruislip, Middlesex, 256 Whitby Road, HA4 9DZ

Prokura Chequepoint, a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno John Ondreász 9.11.2011 - 25.6.2012
Adresa: Maďarská republika
budapešť, Somogyi Béla utca 20, 1085
Jméno German Yaňez Marquez 25.6.2012 - 23.4.2015
Adresa: Španělské království
Barcelona, Lisboa 20 Atico, 08032

Sbírka Listin Chequepoint, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 133/SL 61 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2014 1.12.2014 10
B 133/SL 60 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2014 1.12.2014 24
B 133/SL 58 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti ČJ + AJ Městský soud v Praze 6.6.2012 27.6.2012 0
B 133/SL 57 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 29.2.2012 27.6.2012 1
B 133/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.3.2011 14.3.2012 31
B 133/SL 55 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 24.11.2010 25.11.2010 19
B 133/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.11.2010 25.11.2010 8
B 133/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.11.2010 25.11.2010 36
B 133/SL 52 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 10
B 133/SL 51 účetní závěrka 2008 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 14
B 133/SL 50 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 3
B 133/SL 49 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.1.2009 25.1.2009 11
B 133/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.1.2009 25.1.2009 11
B 133/SL 47 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 30.12.2008 11.1.2009 13
B 133/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.12.2008 11.1.2009 11
B 133/SL 44 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.11.2008 9.12.2008 7
B 133/SL 43 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.12.2008 7
B 133/SL 42 notářský zápis -NZ708/07-sml.o prod.č.podniku Městský soud v Praze 19.11.2007 12.2.2008 32
B 133/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 36
B 133/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 12
B 133/SL 35 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 14
B 133/SL 41 posudek znalce č.01-01/07 Městský soud v Praze 19.10.2007 4.12.2007 13.12.2007 68
B 133/SL 40 notářský zápis -NZ721/07 Městský soud v Praze 21.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 51
B 133/SL 39 notářský zápis -NZ708/07 Městský soud v Praze 19.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 32
B 133/SL 38 ostatní -sml.o prod.č.podniku+příl. Městský soud v Praze 22.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 16
B 133/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 403/2007 Městský soud v Praze 2.7.2007 21.9.2007 25.9.2007 36
B 133/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ403/07 Městský soud v Praze 2.7.2007 7.9.2007 35
B 133/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2007 21.6.2007 19
B 133/SL 30 notářský zápis NZ 86/2007 Městský soud v Praze 8.2.2007 21.6.2007 25
B 133/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 14.12.2006 14.12.2006 0
B 133/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ561/01 Městský soud v Praze 19.12.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 27 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 16.11.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 26 ostatní -zápis z jed.mimoř.VH Městský soud v Praze 19.12.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 28.12.2005 30.12.2005 38
B 133/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 6.9.2005 0
B 133/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích/+r.02/ Městský soud v Praze 31.12.2003 2.3.2005 3.3.2005 0
B 133/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+zpr.o vztaz.+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 28.12.2004 30
B 133/SL 21 notářský zápis -NZ142/03 Městský soud v Praze 28.11.2003 27.1.2004 0
B 133/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 23.12.2002 8.1.2003 0
B 133/SL 18 notářský zápis NZ66/2002+přílohy Městský soud v Praze 11.2.2002 7.11.2002 0
B 133/SL 17 ostatní -zápis z mimořádné VH+přílohy Městský soud v Praze 11.2.2002 7.11.2002 0
B 133/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 561/2001 Městský soud v Praze 19.12.2001 7.11.2002 0
B 133/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva -zápis VH ÚZ r. 2000+ záp. VH Městský soud v Praze 31.12.2000 6.9.2001 0
B 133/SL 10 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora NZ 35/2001+ ÚZ r. 96 - 99 Městský soud v Praze 3.4.2001 6.9.2001 0
B 133/SL 7 notářský zápis NZ 241/2000 Městský soud v Praze 18.12.2000 3.5.2001 0
B 133/SL 5 podpisové vzory - (překlad z angl.) Městský soud v Praze 3.5.2001 0
B 133/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 244/99 Městský soud v Praze 22.6.1999 1.3.2000 0
B 133/SL 3 notářský zápis NZ 1033/98 Městský soud v Praze 14.12.1998 1.3.2000 0
B 133/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.1990 14.7.1999 0
B 133/SL 1 notářský zápis NZ 541/96 Městský soud v Praze 22.10.1996 14.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Chequepoint, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00541389
Jméno Chequepoint, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 9.10.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo Chequepoint, a.s.

Živnosti a provozovny Chequepoint, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Železná 483/2, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000274942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.11.2012

Živnost č. 3 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1992
Zánik oprávnění 31.10.1994
Konec oprávnění 31.10.1994

Živnost č. 4 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.11.1994
Konec oprávnění 30.11.1994

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1994
Zánik oprávnění 31.10.1999
Konec oprávnění 31.10.1999

Živnost č. 7 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1994
Zánik oprávnění 31.10.1999
Konec oprávnění 31.10.1999

Živnost č. 8 Pronájem bezpečnostních schránek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2001
Zánik oprávnění 30.1.2006

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Chequepoint, a.s.

Člen statutárního orgánu Gordon Robert Pryor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Chequepoint, a. s.

IČO: 00541389
Firma: Chequepoint, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.7.1990

Sídlo Chequepoint, a. s.

Sídlo: Železná 483/2, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image