Firma CHEMCOMEX, a.s. IČO 25076451


CHEMCOMEX, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CHEMCOMEX, a.s. (25076451) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 1996 a je stále aktivní. CHEMCOMEX, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o CHEMCOMEX, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CHEMCOMEX, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CHEMCOMEX, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CHEMCOMEX, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CHEMCOMEX, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4287
IČO (identifikační číslo osoby) 25076451
Jméno CHEMCOMEX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.9.1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 19.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 19.3.2014
Společnost CHEMCOMEX Praha,a.s. se sídlem Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČ : 250 76 451 (nástupnická společnost), se v důsledku vnitrostátní fúze sloučila se společností ÚJP-Zbraslav s.r.o., se sídlem Praha 10-Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČ : 602 00 031 (zanikající společnost). Na společnost CHEMCOMEX Praha,a.s. přešlo jmění společnosti ÚJP-Zbraslav s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 31.12.2011
Základní kapitál společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. se zvyšuje o částku 31.630.000,- Kč (slovy: Třicetjeden milion šestsettřicet tisíc korun českých), a to z původní výše 31.630.000,- Kč (slovy: Třicetjeden milion šestsettřicet tisíc korun českých) na novo u výši 63.260.000,- Kč (slovy: Šedesáttři miliony dvěstěšedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- lze přednostně upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-. Částka 31.630.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 3.163 (slovy: Třitisíce stošedesáttři) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun če ských). Emisní kurs každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Emisní ážio se neupisuje. Nově emitované akcie budou mít v souladu s článkem 5.4 stanov společnosti omezenou převoditelnost a nebudou kótované na regulovaném trhu. S každou upsanou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojeno 10 hlasů. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií bude činit 30 dnů ode dne oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem (zveřejněním v Obchodním věstníku) a stanova mi pro svolání valné hromady (lhůta pro uplatnění přednostního práva). Představenstvo bude povinno oznámit vznik přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. nabude právní moci. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přeprav ě. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví sídlo společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. Akcie je možno upsat ve výše uvedené lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený bankovní účet číslo 216145989/0300 vedený u ČSOB, a s. ve lhůtě 14 (slovy: Čtrnácti) dnů ode dne, kdy upsali akcie. V případě, že akcionáři neupíší na základě svého přednostního práva všechny nově vydávané akcie, budou všechny neupsané akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost FINGAM s.r.o. se sídlem Třebíč, Komenského nám. 141, PSČ 674 01, IČ 60727918. Předem určený zájemce může upsat akcie v sídle společnosti a to smlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřenou se společností. Akcie je možno upsat ? smlouvu o upsání akcií podepsat ve lhůtě 30 dnů poté, kdy bude urč enému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Předem určenému zájemci bude návrh smlouvy o upsání akcií doručen do 14 dní ode dne, kdy přednostní právo některého či některých akcionářů zaniklo marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Místem pro úpi s akcií se pro tento případ stanoví sídlo společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. Akcie je možno upsat ? smlouvu o upsání akcií podepsat ve výše uvedené lhůtě v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Emisní kurs každé nové akcie bude roven jej í jmenovité hodnotě. Emisní ážio se neupisuje. Emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na výše uvedený bankovní účet ve lhůtě 14 (slovy: Čtrnácti) dnů ode dne, kdy upsal akcie. Důvodem zvýšení základního kapitálu je dokončení restrukturalizace majetkových poměrů společnosti, získání finančního kapitálu pro další ekonomický rozvoj společnosti a zvýšení její finanční stability. 20.9.2007 - 13.8.2010
Valná hromada konaná dne 26.1.1998 rozhoduje: 17.11.1998 - 16.8.1999
I/ a) Zvýšit základní jmění společnosti o 10.540.000,-Kč z vlastních zdrojů akciové společnosti a to na základě mimořádné účetní závěrky ke dni 31.10.1997 ověřené auditorem bez výhrad. b) Zdrojem pro toto zvýšení jsou prostředky vykázané v rozvaze účetní závěrky v pasivech v položce "Ostatní kapitálové fondy". c) Zvýšení základního jmění se provede zvýšením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní částky 1.000,-Kč o 5.000,-Kč na novou hodnotu 6.000,-Kč. Na novou jmenovitou hodnotu budou vydány nové akcie, dosavadní akcie budou vyměněny. d) Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně je stanovena 30 dní po výzvě představenstva jednotlivým akcionářům, která jim bude představenstvem sdělena po provedení zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 17.11.1998 - 16.8.1999
II/ a) Zvýšit dále základní jmění o částku 8.432.000,-Kč upsáním nových akcií. b) Částku zvýšení rozdělit na 2.108 akcií znějících na jméno jako listinné akcie s omezenou převoditelností podle stanov, každá s jmenovitou hodnotou 4.000,-Kč. c) Na základě dohody ve formě notářského zápisu o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění společnosti o částku podle bodu II a) tohoto usnesení připadá na každého dosavadního akcionáře oprávnění získat vždy jednu novou akcii na jednu dosavadní akcii. d) Upisovatel podle uvedené dohody je povinen splatiti 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do 30 dnů od uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění, zbytek do výše upsané hodnoty pak uhradit do 30.6.1998, obojí u Investiční a poštovní banky, a.s., pobočka Praha 3, na účet číslo 109011379/5100. 17.11.1998 - 16.8.1999
III/ Po zvýšení původního základního jmění . . . . 2.108.000,-Kč z vlastních zdrojů o . . . . . . . . . . . .10.540.000,-Kč bude nová hodnota základního jmění . . . . .12.648.000,-Kč rozdělena na 2.108 akcií s jmenovitou hodnotou 6.000,-Kč. Nově psáno bude na částku dalšího zvýšení . . 8.432.000,-Kč 2.108 nových akcií s jmenovitou hodnotou 4.000,-Kč. Celkové základní jmění po zvýšení . . . . . .21.080.000,-Kč je tedy rozděleno na 4.216 akcií, z toho 2.108 akcií s jmenovitou hodnotou 6.000,-Kč a 2.108 s jmenovitou hodnotou 4.000,-Kč. 17.11.1998 - 16.8.1999
IV/ Listinné akcie s rozdílnými jmenovitými hodnotami vydané po provedení zvýšení základního jmění podle tohoto usnesení, jednak z vlastních zdrojů a jednak upsáním nových akcií, budou v další fázi vyměněny za nové vydané listinné akcie s jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč a počet akcií na základní jmění společnosti tím bude snížen na 2.108 kusů. Akcionáři budou k této výměně vyzvání představenstvem s lhůtou předložení dosavadních akcií do 30 dnů od této výzvy. 17.11.1998 - 16.8.1999
Zakladatel: CHEMCOMEX, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 16, IČO 4426 5549. 13.9.1996
Splaceno 2,108.000,-Kč. 13.9.1996 - 17.11.1998

Aktuální kontaktní údaje CHEMCOMEX, a.s.

Kapitál CHEMCOMEX, a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.5.2014
zakladni jmění 31 630 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2002 - 29.5.2014
zakladni jmění 21 080 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.8.1999 - 5.12.2002
zakladni jmění 2 108 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.1996 - 16.8.1999

Akcie CHEMCOMEX, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 8.12.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 29.5.2014 - 8.12.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 163 5.12.2002 - 29.5.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 108 16.8.1999 - 5.12.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 108 13.9.1996 - 16.8.1999

Sídlo CHEMCOMEX, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Elišky Přemyslovny 379 , Praha 156 00 26.8.2016
Adresa Elišky Přemyslovny 379 , Praha 156 00 31.1.2012 - 26.8.2016
Adresa Pražská 810/16 , Praha 102 00 26.6.2002 - 31.1.2012
Adresa Pražská 810/16 , Praha 102 00 13.9.1996 - 26.6.2002

Předmět podnikání CHEMCOMEX, a.s.

Platnost údajů od - do
vodoinstalatérství, topenářství 31.1.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.1.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 31.1.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 31.1.2012
zámečnictví, nástrojářství 31.1.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 31.1.2012
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - potřebami pro sport a volný čas 20.9.2007 - 31.1.2012
zámečnictví 20.9.2007 - 31.1.2012
projektová činnost ve výstavbě 26.6.2002
geologické práce 26.6.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.6.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 26.6.2002
Činnosti, které nejsou živnosti a řídí se zvláštními předpisy: - hornická činnost - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, zřizování, zajišťování a likvidace lomů - činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, strojní vrtání studní s délkou nad 30m a vrty s délkou nad 30m pro jiné účely než k pracím, uvedeným v §§2 a 3 písm. a) až g) zákona 440/1992 Sb., dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním povrchovým způsobem, projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie v rozsahu mapovacích, laboratorních a kamerálních prací - nakládání se zdroji ionizujícího záření - nakládání s radioaktivními odpady 26.6.2002
velkoobchod chemickými látkami a výrobky, výpočetní technikou, sportovním zbožím, technologickým zařízením pro výrobu a měřící a regulační technikou 26.6.2002 - 31.1.2012
zprostředkování obchodu technologickým zařízením a jeho komponenty 26.6.2002 - 31.1.2012
činnost podnikatelských poradců - podnikatelské poradenství 26.6.2002 - 31.1.2012
činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky včetně jaderné, ionizujícího záření, informační technologie 26.6.2002 - 31.1.2012
příprava a vypracování technických návrhů 26.6.2002 - 31.1.2012
projektování elektrických zařízení 26.6.2002 - 31.1.2012
inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, řízení projektu (Project Management) 26.6.2002 - 31.1.2012
zprostředkování služeb v oblasti inženýrské činnosti 26.6.2002 - 31.1.2012
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software v rozsahu užití software, implementace software, poradenství v oblasti software a hardware a v oblasti komunikací a počítačových sítí 26.6.2002 - 31.1.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 26.6.2002 - 31.1.2012
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - sklosilikátových obkladových materiálů 26.6.2002 - 31.1.2012
přípravné práce pro stavby - průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, zemní práce a terénní úpravy, výkopové práce, odvodňování staveniště 26.6.2002 - 31.1.2012
specializované stavební činnosti - studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní) 26.6.2002 - 31.1.2012
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - skladování a zpracování nekovového odpadu 26.6.2002 - 31.1.2012
úprava užitkové vody - provoz čistících zařízení 26.6.2002 - 31.1.2012
provozování zařízení sloužících k zábavě - nevýherních hracích automatů 26.6.2002 - 31.1.2012
pronájem a půjčování věcí movitých - dopravních prostředků, strojů a zařízení pro průmysl, nevýherních hracích automatů 26.6.2002 - 31.1.2012
testování, měření a analýzy - provádění zkoušek nedestruktivními metodami na zařízeních jaderných elektráren a potvrzování technické dokumentace zařízení 26.6.2002 - 31.1.2012
výzkum a vývoj v oblasti technických věd - v oblasti zkoušek nedestruktivními metodami na vyhrazených technických zařízeních jaderných elektráren a v dalších oblastech souvisejících s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 26.6.2002 - 31.1.2012
realitní činnost - pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 26.6.2002 - 31.1.2012
opravy a montáž měřidel 26.6.2002 - 31.1.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 26.6.2002 - 31.1.2012
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26.6.2002 - 31.1.2012
instalace a opravy elektronických zařízení 26.6.2002 - 31.1.2012
výroba sklosilikátových obkladových materiálů 29.9.2000 - 26.6.2002
pronájem a půjčování dopravních prostředků, strojů a zařízení pro průmysl, nevýherních hracích automatů 29.9.2000 - 26.6.2002
zpracování dat, služby databenk, správa sítí 29.9.2000 - 26.6.2002
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: otvírka, příparava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, zřizování, zajišťování a likvidace lomů, dobývání ložisek nevyhrazných nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním povrchovým způsobem 29.9.2000 - 26.6.2002
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 24.1.2000 - 26.6.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných 24.1.2000 - 26.6.2002
výzkum a vývoj v oblasti zkoušek nedestruktivními metodami na vyhrazených technických zařízeních jaderných elektráren a v dalších oblastech souvisejících s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 7.12.1999 - 26.6.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 16.8.1999 - 26.6.2002
provoz čistících zařízení při úpravách vody 16.8.1999 - 26.6.2002
provádění zkoušek nedestruktivními metodami a potvrzování technické dokumentace zařízení na vyhrazených technických zařízeních jaderných elektráren 16.8.1999 - 26.6.2002
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 17.11.1998 - 29.9.2000
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 17.11.1998 - 26.6.2002
opravy a montáž měřidel 17.11.1998 - 26.6.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.11.1998 - 26.6.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 17.11.1998 - 26.6.2002
projektování elektrických zařízení 17.11.1998 - 26.6.2002
provozování nevýherních hracích automatů 17.11.1998 - 26.6.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.9.1996 - 26.6.2002
inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.9.1996 - 26.6.2002
projektová činnost ve výstavbě 13.9.1996 - 26.6.2002
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb 13.9.1996 - 26.6.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.9.1996 - 26.6.2002
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum - strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v §§ 2 a 3 písm. a)-g) zák.č. 440/1992 Sb. 13.9.1996 - 26.6.2002
poskytování software 13.9.1996 - 26.6.2002
geologické práce prováděné za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb 13.9.1996 - 26.6.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 13.9.1996 - 26.6.2002

vedení firmy CHEMCOMEX, a.s.

Statutární orgán CHEMCOMEX, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a společnost zastupuje předseda a místopředseda představenstva, každý samostatně, dále všichni členové představenstva společně, a to tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 26.6.2002
Za společnost jedná a společnost zastupuje předseda a místopředseda představenstva, každý samostatně, dále všichni členové představenstva společně, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 13.9.1996 - 26.6.2002
místopředseda představenstva Miroslav Mrtvý 29.6.2016
Vznik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2016
Adresa: 160 , Příštpo 675 51
Člen představenstva Ing. Vlastislav Staněk 22.9.2017
Vznik členství 1.8.2017
Vznik funkce 1.8.2017
Adresa: Slepá 46/1 , Ivančice 664 91
Předseda představenstva ing. Michal Škuta 22.9.2017
Vznik členství 1.8.2017
Vznik funkce 1.8.2017
Adresa: Topoľova 1478/18 , 5952 Liptovský Mikuláš Slovenská republika
místopředseda ing. Marcel Rychlík 13.9.1996 - 16.8.1999
Adresa: Pod Saharou 723 , Libčice nad Vltavou 252 66
místopředseda ing. Marcel Rychlík 16.8.1999 - 3.12.1999
Adresa: Zvonková 477 , Jesenice 252 42
člen ing. František Virdzek 13.9.1996 - 7.12.1999
Adresa: Budovatelská 362 , Černá Hora 679 21
předseda ing. Otakar Bárta CSc. 13.9.1996 - 5.2.2003
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Jahodová 2702/127 , Praha 106 00
člen Miroslav Mrtvý 13.9.1996 - 5.2.2003
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Kaunicova 1076 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
člen František Vráblík 13.9.1996 - 5.2.2003
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Brodského 1664/4 , Praha 149 00
místopředseda ing. Marcel Rychlik 3.12.1999 - 5.2.2003
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Zvonková 477 , Jesenice 252 42
člen ing. František Virdzek 7.12.1999 - 5.2.2003
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Záhumenská 433 , Černá Hora 679 21
člen Ing. František Vidrzek 5.2.2003 - 24.10.2003
Vznik funkce 28.2.2002
Adresa: Záhumenská 433 , Černá Hora 679 21
člen Ing. Karel Kloc 5.2.2003 - 24.10.2003
Vznik funkce 28.2.2002
Adresa: Lažanského 634/6 , Praha 149 00
předseda Ing. Otakar Bárta CSc. 5.2.2003 - 28.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Jahodová 2702/127 , Praha 106 00
místopředseda Ing. Marcel Rychlik 5.2.2003 - 28.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Zvonková 477 , Jesenice 252 42
člen Miroslav Mrtvý 5.2.2003 - 28.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Kaunicova 1076 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
člen Ing. František Virdzek 24.10.2003 - 28.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: nám. Míru 50 , Černá Hora 679 21
člen Ing. Karel Kloc CSc. 24.10.2003 - 28.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Lažanského 634/6 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jozef Virdzek 28.7.2006 - 20.9.2007
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: 303 , 1014 Žilina Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Otakar Bárta CSc. 28.7.2006 - 23.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2011
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Jahodová 2702/127 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Miroslav Mrtvý 28.7.2006 - 23.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2011
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Kaunicova 1076 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
člen představenstva Ing. Milan Semmler 28.7.2006 - 23.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: Staročeská 478/33 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Lubomír Zahnáš 28.7.2006 - 23.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: V Podlesí 133 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ing. Leo Novák 20.9.2007 - 23.8.2011
Vznik členství 31.8.2007
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: Ždánská 468 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Lubomír Zahnáš 23.8.2011 - 19.3.2014
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 1.3.2014
Adresa: V Podlesí 133 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ing. Jiří Malysak 23.8.2011 - 19.3.2014
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 1.3.2014
Adresa: Na Vyhlídce 595 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen představenstva Ing. Karel Bednář PhD. 23.8.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 27.6.2011
Adresa: 78 , Mikulovice 675 22
předseda představenstva Ing. Otakar Bárta CSc. 23.8.2011 - 31.7.2015
Vznik členství 27.6.2011
Vznik funkce 11.7.2011
Adresa: 43 , Jevišovice 671 53
místopředseda představenstva Miroslav Mrtvý 23.8.2011 - 29.10.2015
Vznik členství 27.6.2011
Vznik funkce 11.7.2011
Adresa: 160 , Příštpo 675 51
člen představenstva Ing. Karel Bednář PhD. 24.7.2014 - 29.6.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: 21 , Mikulovice 675 22
předseda představenstva Ing. Otakar Bárta CSc. 31.7.2015 - 29.6.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 11.7.2011
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: 43 , Jevišovice 671 53
místopředseda představenstva Miroslav Mrtvý 29.10.2015 - 29.6.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 11.7.2011
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: 160 , Příštpo 675 51
člen představenstva Ing. Karel Bednář PhD. 29.6.2016 - 2.3.2017
Vznik členství 1.6.2016
Zánik členství 16.2.2017
Vznik funkce 1.6.2016
Zánik funkce 16.2.2017
Adresa: 21 , Mikulovice 675 22
předseda představenstva Ing. Otakar Bárta CSc. 29.6.2016 - 22.9.2017
Vznik členství 1.6.2016
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 1.6.2016
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: 43 , Jevišovice 671 53
člen představenstva ing. Michal Škuta 28.4.2017 - 22.9.2017
Vznik členství 4.4.2017
Vznik funkce 4.4.2017
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: Topoľova 1478/18 , 5952 Liptovský Mikuláš Slovenská republika

Dozorčí rada CHEMCOMEX, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady JUDr. Jan Nekola 22.9.2017
Vznik členství 1.8.2017
Vznik funkce 1.8.2017
Adresa: Na Močidlech 237 , Jíloviště 252 02
Člen dozorčí rady ing. Petr Formánek 22.9.2017
Vznik členství 1.8.2017
Vznik funkce 1.8.2017
Adresa: 5 , České Lhotice 538 25
Jméno Jan Virdzek 13.9.1996 - 28.7.1998
Adresa: Brodno 303 , 1014 Žilina Slovenská republika
Jméno Jozef Virdzek 28.7.1998 - 24.10.2003
Adresa: Slovenská republika
Žilina, Brodno 303, PSČ 010 14
Jméno ing. Evžen Horák 13.9.1996 - 28.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Hanácká 335 , Holešov 769 01
Jméno Ing. Jozef Virdzek 24.10.2003 - 28.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Slovenská republika
Žilina, Brodno 303, PSČ 010 14
předseda dozorčí rady Ing. Marcel Rychlik 28.7.2006 - 23.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2011
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Zvonková 477 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady František Vráblík 28.7.2006 - 23.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: Brodského 1664/4 , Praha 149 00
Jméno ing. Václav Urbánek 13.9.1996 - 21.11.2011
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Nad lesním divadlem 1116/12 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Pavel Prchal 21.11.2011 - 19.3.2014
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 1.3.2014
Adresa: Okružní 896/4 , Třebíč 674 01
předseda dozorčí rady Ing. Marcel Rychlik 23.8.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 27.6.2011
Vznik funkce 4.7.2011
Adresa: Zvonková 477 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady František Vráblík 23.8.2011 - 29.6.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: Brodského 1664/4 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Zahnáš 19.3.2014 - 29.6.2016
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 1.6.2016
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: V Podlesí 133 , Jesenice 252 42
předseda dozorčí rady Ing. Marcel Rychlik 25.7.2014 - 29.6.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 4.7.2011
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: Demlova 1752/19 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Marcel Rychlik 29.6.2016 - 22.9.2017
Vznik členství 1.6.2016
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 1.6.2016
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: Demlova 1752/19 , Praha 148 00
člen dozorčí rady František Vráblík 29.6.2016 - 22.9.2017
Vznik členství 1.6.2016
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 1.6.2016
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: Brodského 1664/4 , Praha 149 00
člen dozorčí rady ing. Lubomír Zahnáš 29.6.2016 - 22.9.2017
Vznik členství 1.6.2016
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 1.6.2016
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: V Podlesí 133 , Jesenice 252 42
Předseda dozorčí rady Ing. Otakar Bárta CSc. 22.9.2017 - 17.7.2019
Vznik členství 1.8.2017
Zánik členství 30.6.2019
Vznik funkce 1.8.2017
Zánik funkce 30.6.2019
Adresa: 43 , Jevišovice 671 53

Prokura CHEMCOMEX, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje prokurista samostatně tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti, za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj vlastnoruční podpis. 13.9.1996
Jméno RNDr. Pavel Špaček 17.2.2012
Adresa: Výchozí 123/5 , Praha 147 00
Jméno František Vráblík 13.9.1996 - 28.7.2006
Adresa: Brodského 1664/4 , Praha 149 00
Jméno Miroslav Mrtvý 17.11.1998 - 28.7.2006
Adresa: Kaunicova 1076 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
Jméno Ing. Štěpán Svoboda 14.9.2006 - 18.8.2008
Adresa: Pod Kostelem 305 , Bořitov 679 21
Jméno RNDr. Pavel Špaček 28.7.2006 - 17.6.2009
Adresa: Výchozí 123/5 , Praha 147 00

Sbírka Listin CHEMCOMEX, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4287/SL 70 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 8.7.2015 24
B 4287/SL 69 zpráva o vztazích 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 3.7.2015 2
B 4287/SL 68 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 3.7.2015 14
B 4287/SL 67 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 9.6.2014 26.6.2014 14
B 4287/SL 66 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 5.6.2014 23.6.2014 5
B 4287/SL 65 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 5.6.2014 23.6.2014 4
B 4287/SL 64 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 5.6.2014 23.6.2014 2
B 4287/SL 63 účetní závěrka [2013]  vlatní kapitál Městský soud v Praze 31.12.2013 5.6.2014 23.6.2014 2
B 4287/SL 62 zpráva o vztazích r. 2013 Městský soud v Praze 23.4.2014 5.6.2014 23.6.2014 3
B 4287/SL 61 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.5.2014 2.6.2014 8
B 4287/SL 60 notářský zápis NZ 159/2014 Městský soud v Praze 29.4.2014 2.5.2014 2.6.2014 3
B 4287/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2014 2.5.2014 2.6.2014 16
B 4287/SL 58 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 31/2014 Městský soud v Praze 30.1.2014 4.3.2014 19.3.2014 20
B 4287/SL 57 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.2.2014 4.3.2014 19.3.2014 1
B 4287/SL 56 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 11.12.2013 16.12.2013 9
B 4287/SL 55 zpráva o vztazích 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 11.12.2013 12.12.2013 2
B 4287/SL 54 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 11.12.2013 12.12.2013 4
B 4287/SL 53 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.12.2013 12.12.2013 14
B 4287/SL 52 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.10.2012 29.10.2012 18
B 4287/SL 51 výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.10.2012 29.10.2012 14
B 4287/SL 50 notářský zápis NZ 12/2012 Městský soud v Praze 19.1.2012 29.6.2012 13
B 4287/SL 49 notářský zápis NZ 60/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 31.10.2011 19.1.2012 14
B 4287/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.1.2012 16
B 4287/SL 47 účetní závěrka příloha r. 2010 Městský soud v Praze 21.12.2010 21.9.2011 6
B 4287/SL 46 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 21.12.2010 21.9.2011 6
B 4287/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.9.2011 14
B 4287/SL 44 ostatní projekt vnitrostátní fúze Městský soud v Praze 30.6.2011 20.9.2011 21.9.2011 7
B 4287/SL 43 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 30.6.2011 16.9.2011 11
B 4287/SL 42 ostatní -zápis o usnes.představenstva Městský soud v Praze 11.7.2011 16.9.2011 2
B 4287/SL 41 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 27.6.2011 16.9.2011 10
B 4287/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.8.2010 19.8.2010 14
B 4287/SL 39 účetní závěrka 2009 /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2009 10.8.2010 19.8.2010 6
B 4287/SL 38 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 příloha+cash flow Městský soud v Praze 31.12.2009 10.8.2010 19.8.2010 11
B 4287/SL 37 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.8.2010 19.8.2010 6
B 4287/SL 36 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.8.2009 19.8.2009 11
B 4287/SL 35 zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008+příl. k ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2008 18.8.2009 19.8.2009 10
B 4287/SL 34 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.8.2009 19.8.2009 6
B 4287/SL 33 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 23.6.2008 13.8.2008 9.9.2008 2
B 4287/SL 32 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.7.2008 14.7.2008 13
B 4287/SL 31 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.7.2008 14.7.2008 14
B 4287/SL 30 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2007 13.9.2007 7.2.2008 1
B 4287/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.9.2007 13.9.2007 7.2.2008 1
B 4287/SL 28 notářský zápis -NZ614/07 Městský soud v Praze 31.8.2007 13.9.2007 7.2.2008 20
B 4287/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.9.2007 13.9.2007 7.2.2008 8
B 4287/SL 26 ostatní návrh na rozdělení zisku r. 06 Městský soud v Praze 27.6.2007 30.8.2007 3.9.2007 1
B 4287/SL 25 ostatní cash flow za r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.8.2007 3.9.2007 2
B 4287/SL 24 ostatní příloha k ÚZ za r. 06 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.8.2007 3.9.2007 6
B 4287/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.8.2007 3.9.2007 12
B 4287/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 11.10.2006 31
B 4287/SL 20 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 21.4.2006 11.10.2006 11.10.2006 8
B 4287/SL 19 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 22.5.2006 8.6.2006 31.7.2006 0
B 4287/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.5.2006 8.6.2006 31.7.2006 0
B 4287/SL 17 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 10.5.2006 8.6.2006 31.7.2006 0
B 4287/SL 16 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 4.5.2006 8.6.2006 31.7.2006 0
B 4287/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 6.10.2005 10.10.2005 0
B 4287/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 9.12.2004 14.12.2004 0
B 4287/SL 13 účetní závěrka 2000-01 příloha+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 27.8.2003 15.9.2003 0
B 4287/SL 12 výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 27.8.2003 15.9.2003 0
B 4287/SL 11 účetní závěrka r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 27.8.2003 15.9.2003 0
B 4287/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.9.2001 20.3.2003 24.3.2003 0
B 4287/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 27.9.2002 2.10.2002 0
B 4287/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 208/2001 Městský soud v Praze 19.4.2001 8.8.2002 0
B 4287/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.4.2001 8.8.2002 0
B 4287/SL 7 ostatní -rozvaha k 31.7.2001 Městský soud v Praze 31.7.2001 8.8.2002 0
B 4287/SL 6 notářský zápis NZ 461/2001 Městský soud v Praze 6.9.2001 8.8.2002 0
B 4287/SL 5 ostatní zápis mimořádné VH Městský soud v Praze 28.2.2002 8.8.2002 0
B 4287/SL 3 podpisové vzory 10x Městský soud v Praze 17.12.2001 31.1.2002 0
B 4287/SL 2 účetní závěrka 1996-2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 17.12.2001 31.1.2002 0
B 4287/SL 1 výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 2x Městský soud v Praze 31.12.2000 17.12.2001 31.1.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CHEMCOMEX, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25076451
Jméno CHEMCOMEX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 16
Vznik první živnosti: 13.6.1996
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 10

Sídlo CHEMCOMEX, a.s.

Živnosti a provozovny CHEMCOMEX, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 327, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1011751453
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nad Kamínkou 1345, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1005199965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.3.2012

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 327, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1011751453
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 8.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1003449425
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zahájení provozování 4.11.1998
Provozovna č. 4
Provozovna Nad Kamínkou 1345, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1003449450
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování 12.2.2003

Živnost č. 3 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nad Kamínkou 1345, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1005199965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.3.2012

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nad Kamínkou 1345, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1005199965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1003449425
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.7.1998

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 327, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1011751453
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nad Kamínkou 1345, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1005199965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1003449425
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.10.1998

Živnost č. 8 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1003449425
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 14.12.2005

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.4.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1004297831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.9.2011
Provozovna č. 1
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1003449425
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.9.2011

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.1996
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 17 Geologické práce prováděné za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 20.3.2001

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky včetně jaderné, ionizujícího záření, informační technologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1998
Zánik oprávnění 26.7.2000

Živnost č. 28 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1998
Zánik oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 29 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Provoz čistících zařízení při úpravách vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1998
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 31 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Provádění zkoušek nedestruktivními metodami a potvrzování technické dokumentace zařízení na vyhrazených technických zařízeních jaderných elektráren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1998
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 33 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1998
Zánik oprávnění 13.11.2001

Živnost č. 34 Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1999
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 35 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1999
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 38 Výzkum a vývoj v oblasti zkoušek nedestruktivními metodami na vyhrazených technických zařízeních jaderných elektráren a v dalších oblastech souvisejících s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 39 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Pronájem a půjčování dopravních prostředků, strojů a zařízení pro průmysl, nevýherních hracích automatů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 41 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Výroba sklosilikátových obkladových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 4.7.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CHEMCOMEX, a.s.

Člen statutárního orgánu Michal Škuta
Člen statutárního orgánu Ing. Vlastislav Staněk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CHEMCOMEX Praha, a.s.

IČO: 25076451
Firma: CHEMCOMEX Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Zbraslav
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.9.1996

Sídlo CHEMCOMEX Praha, a.s.

Sídlo: Elišky Přemyslovny 379, Praha 156 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Geologický průzkum
Technické zkoušky a analýzy
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Provozování sportovních zařízení
Opravy počítačů a periferních zařízení

Podobné firmy

tracking image