Firma ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. IČO 24135780


ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. (24135780) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Duhová 1444/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2011 a je stále aktivní. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17323
IČO (identifikační číslo osoby) 24135780
Jméno ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.6.2011
Valná hromada obchodní společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČ 241 35 780, se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen Společnost) dne 16.8.2017 (dá le jen valná hromada) přijala toto rozhodnutí: I. Valná hromada Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti: 1.) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 6.018.565.080,00 Kč (šest miliard osmnáct milionů pět set šedesát pět tisíc osmdesát korun českých) tedy z částky 7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíce osm set korun českých) na částku ve výši 1.062.099.720,00 Kč (jedna miliarda šedesát dva milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých). 2.) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že hospodářský výsledek běžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionářů na výši dividendy, dividenda je každoročně z části vyplácena z hospodářského výsledku běžného roku a z části z nerozděleného zisku minulých let a, jak je nerozdělený zisk společnosti postupně vyplácen, snižují se zdroje na výplatu budoucích dividend. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vytvořit dostatečný objem disponibilních vlastních zdrojů, po užitelných pro flexibilní výplatu výnosů mezi akcionáře v budoucích letech. 3.) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 170,00 Kč (jedno sto sedmdesát korun českých), tedy z částky 200,00 Kč (dvě stě korun českých) na částku 30,00 Kč (třicet korun českých). 4.) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena z účtu základního kapitálu Společnosti na účet ostatní kapitálové fondy Společnosti v rámci vlastního kapitálu Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy nebude vypl acena akcionářům. 5.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede na základě příkazu osobě, které vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 6.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada stanoví akcionářům lhůtu k předložení akcií vydaných jako cenné papíry v délce 3 (tří) měsíců od zápisu snížení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.8.2017
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 38 924, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností ČEZ Korp orátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 262 06 803, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, IČ 241 35 780, na straně druhé jako nástupnickými společ nostmi, došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., uvedené v projektu, na nástupnickou společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a nástupnickou společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1.7.2015
Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 28. 3. 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 5.000.000.000,00 Kč (pět miliard korun českých), tj. z částky ve výši 2.080.664.800,00 Kč (dvě miliardy osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých) na částku ve výši 7.080.6 64.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 25 000 000 (dvaceti pěti milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (d vě stě korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Převoditelnost nově vydaných akcií bude v souladu s článkem 7. stanov Společno sti omezena. Poukázky na akcie nebudou vydávány. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen obchodní zákoník). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Předem určenému zájemci - akcionáři - obchodní společnosti ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581, (dále i jen ČEZ, a. s. nebo Předem určený zájemce), který upíše všech nových 25 000 000 (dvacet pět milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (dvě stě korun če ských). Tento Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs každé jednotlivé nově upisované akcie je 376,6817588 Kč (tři sta sedmdesát šest korun českých šest milionů osm set sedmnáct tisíc pět set osmdesát osm haléřů). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Emisní ku rs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to výhradně započtením v souladu s tímto rozhodnutím. Místem pro úpis akcií Předem určeným zájemcem je adresa sídla Společnosti, tj. Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 3 (tři) týdny ode dne doručení návrhu na uzavře ní smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předá tak, že jej buď zašle dopo ručeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu je osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisova teli oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. -- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem ČEZ, a. s., na splacení emisního kursu do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) proti pohledávce ČEZ, a. s., za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci - číslo 201 2/13 uzavřené dne 19. 11. 2012 (devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvanáct) mezi Společností, jako dlužníkem, a ČEZ, a. s., jako věřitelem, v celkové výši jistiny 9.417.043.970,98 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých devadesát osm haléřů), která se započítává do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých). Existence peněžité pohledávky společnosti ČEZ, a. s., vůči Společnosti k dnešnímu dni je doložena zprávou auditora, vypracovanou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: - emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře dohodu o zap očtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanoví takto - lhůta 30 (třicet) dní pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen Předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. - dohodu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle Společnosti nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami. 2.4.2013 - 25.4.2013
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako rozdělované společnosti, a společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, došlo k odštěpení vymezené čá sti jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4 , Duhová 1444/2, PSČ 140 53. Na základě projektu fúze sloučením ze dne 24. 8. 2012 došlo ke sloučení společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, se společnostmi eEnergy Ralsko a.s., eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., eEnergy Hodonín a.s., FVE Vranovsk á Ves a.s., GENTLEY a.s., 3 L invest a.s., AREA-GROUP CL a.s., DOMICA FPI s.r.o., Bohemian Development, a.s., Bioplyn technologie s.r.o., FVE Buštěhrad a.s. a KEFARIUM, a.s., jako zanikajícími společnostmi. Na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s., IČO: 24135780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností eEnergy Ralsko a.s., IČO: 28217918, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., IČO: 28208811, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, se sídlem Hodonín, Smetanova 4250/17, PSČ 695 01; FVE Vranovská Ves a.s., IČO: 28432495, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1 444/2, PSČ 140 53; GENTLEY a.s., IČO: 28209117, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; 3 L invest a.s., IČO: 26780828, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; AREA-GROUP CL a.s., IČO: 25431781, se sídlem Praha 4, Michle, Duhov á 1444/2, PSČ 140 53; DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, se sídlem Praha, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bohemian Development, a.s., IČO: 28073142, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bioplyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, se sídl em Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; a KEFARIUM, a.s., IČO: 27936392, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03. 1.11.2012
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 vyhotoveného společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako společností rozdělovanou, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako společností nástupnickou, došlo k odštěp ení vymezené části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení odštěpením sloučením, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s ., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. 1.11.2012 - 1.11.2012
Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 15. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodníh o zákoníku z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) na výslednou částku 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých), a to peněžitými vklady ve výši 50.000.000,- Kč (padesá t milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 (slovy: pět set) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři přednostního práva vzdali v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to formou prohlášení v ú vodu tohoto usnesení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, b udou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základ ního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ, a. s., IČ 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedn o sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČ 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižík ova 788, PSČ 500 03. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a předem určení zájemci upíší akcie postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úř edně ověřeny. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanovuje, že předem určení zájemci mohou akcie upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doru čen návrh smlouvy o upsání akcií upisovatelům, tj. určitým (předem určeným) zájemcům. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovatelům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla, nebo jim je osobně předá proti písemné mu potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsán í akcií. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě a činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 4890012/0800, vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě 50 (slovy: padesáti) dnů ode dne upsání nových akcií. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány. 21.11.2011 - 19.12.2011

Aktuální kontaktní údaje ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Kapitál ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

zakladni jmění 1 062 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2017
zakladni jmění 7 080 660 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.4.2013 - 22.12.2017
zakladni jmění 1 273 310 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2012 - 1.11.2012
zakladni jmění 2 080 660 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2012 - 25.4.2013
zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2011 - 1.11.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2011 - 19.12.2011

Akcie ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 30 Kč 30 092 826 22.12.2017
Kmenové akcie na jméno 30 Kč 5 310 498 22.12.2017
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 30 092 826 18.8.2015 - 22.12.2017
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 5 310 498 18.8.2015 - 22.12.2017
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 35 403 324 10.8.2015 - 18.8.2015
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 35 403 324 25.4.2013 - 10.8.2015
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 6 366 560 1.11.2012 - 1.11.2012
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 10 403 324 1.11.2012 - 25.4.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 520 19.12.2011 - 1.11.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 30.6.2011 - 19.12.2011

Sídlo ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Duhová 1444/2 , Praha 140 00 9.11.2011
Adresa Na příkopě 859/22 , Praha 110 00 30.6.2011 - 9.11.2011

Předmět podnikání ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Platnost údajů od - do
kolektivní investování 30.6.2011

vedení firmy ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Statutární orgán ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání : Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva 21.11.2011
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva. 30.6.2011 - 21.11.2011
předseda představenstva Mgr. Andrzej Martynek 24.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Petráň 24.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
Člen představenstva Mgr. Martina Ungrová 1.9.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: Bartoškova 1411/20 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Michal Bečvář 30.6.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 7.9.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 7.9.2011
Adresa: Klostermannova 1794/16 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Ondřej Horák 30.6.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: Uzbecká 558/10 , Brno 625 00
člen představenstva Petra O´keefe 30.6.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: Štupartská 769/18 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Oldřich Kožušník 9.11.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 26.9.2011
Adresa: Za Rybníkem 616 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Kožušník 9.11.2011 - 2.4.2013
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 26.9.2011
Adresa: Za Rybníkem 616 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ing. Martin Zeman 21.11.2011 - 15.5.2014
Vznik funkce 15.11.2011
Adresa: Zámecká 2135 9, 702 00 Ostrava Česká republika
předseda představenstva Mgr. Andrzej Martynek 9.11.2011 - 25.5.2014
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 26.9.2011
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Martin Zeman 15.5.2014 - 27.11.2014
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 15.11.2011
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Zámecká 2315/9 , Ostrava 702 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Petráň 9.11.2011 - 8.1.2015
Vznik členství 22.9.2011
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
předseda představenstva Mgr. Andrzej Martynek 25.5.2014 - 8.1.2015
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 26.9.2011
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Oldřich Kožušník 2.4.2013 - 4.1.2016
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 31.10.2015
Vznik funkce 26.9.2011
Zánik funkce 31.10.2015
Adresa: Mezi Domy 1250 , Jesenice 252 42
člen představenstva Mgr. Tomáš Petráň 8.1.2015 - 4.1.2016
Vznik členství 22.9.2011
Zánik funkce 23.11.2015
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Petráň 4.1.2016 - 16.3.2016
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 23.11.2015
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
předseda představenstva Mgr. Andrzej Martynek 8.1.2015 - 24.8.2016
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 26.9.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Petráň 16.3.2016 - 24.8.2016
Vznik členství 22.9.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 23.11.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Jan Sedláček 4.1.2016 - 1.9.2017
Vznik členství 15.11.2015
Zánik členství 1.9.2017
Vznik funkce 15.11.2015
Zánik funkce 1.9.2017
Adresa: 67 , Čejetice 386 01

Dozorčí rada ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Pleskač MBA 20.9.2016
Vznik členství 1.3.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Sedláček 1.9.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: 67 , Čejetice 386 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Novák MBA 5.4.2019
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Na struze 227/1 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Scholz 30.6.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 7.9.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Zuzana Jarolímová 30.6.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: Topolová 153 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ing. Vít Vařeka 30.6.2011 - 9.11.2011
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: Nad Ryšánkou 2039/13 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Cyrani 9.11.2011 - 21.11.2011
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 15.11.2011
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Schmalz 9.11.2011 - 16.1.2012
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 19.12.2011
Adresa: Nad údolím 151/64 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Hanzlík 16.1.2012 - 30.5.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Na Šutce 591/13 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Foltýn 9.11.2011 - 2.4.2013
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Novák MBA 9.11.2011 - 2.9.2013
Vznik členství 7.9.2011
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Hanzlík 30.5.2012 - 19.12.2013
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 28.8.2013
Adresa: Na Šutce 591/13 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Foltýn 2.4.2013 - 22.5.2014
Vznik členství 28.3.2013
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Beneš MBA 9.11.2011 - 6.6.2014
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 19.9.2011
Adresa: U bažantnice 442/38 , Praha 159 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Dzik 9.11.2011 - 27.11.2014
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Komorní 580/10 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Pleskač 21.11.2011 - 27.11.2014
Vznik členství 15.11.2011
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Novák MBA 2.9.2013 - 27.11.2014
Vznik členství 7.9.2011
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Petr Sedlák 19.12.2013 - 27.11.2014
Vznik členství 29.8.2013
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Ejpovická 121 , Kyšice 330 01
člen dozorčí rady Ing. Ivo Foltýn 22.5.2014 - 27.11.2014
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Beneš MBA 6.6.2014 - 27.11.2014
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 19.9.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Martina Strossová 27.11.2014 - 28.1.2015
Vznik členství 16.9.2014
Zánik členství 17.12.2014
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Pražská 1524/9 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Mgr. Martina Strossová 28.1.2015 - 11.6.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Pražská 1524/9 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Mgr. Martina Ungrová 11.6.2015 - 12.12.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Pražská 1524/9 , Praha 102 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Brožík MBA 27.11.2014 - 24.8.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 16.9.2014
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Vrbická 914 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Novák MBA 27.11.2014 - 24.8.2016
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 16.9.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Pleskač MBA 24.8.2016 - 20.9.2016
Vznik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2016
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Novák MBA 24.8.2016 - 20.9.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. Martina Ungrová 12.12.2015 - 1.9.2017
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 1.9.2017
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 1.9.2017
Adresa: Bartoškova 1411/20 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Novák MBA 20.9.2016 - 5.4.2019
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00

Sbírka Listin ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17323/SL 42 ostatní rozhodnutí VH Městský soud v Praze 19.11.2015 23.12.2015 8.1.2016 4
B 17323/SL 41 notářský zápis [NZ 384/2015] Městský soud v Praze 10.8.2015 10.8.2015 48
B 17323/SL 40 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 1.7.2015 3.7.2015 47
B 17323/SL 39 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.6.2015 24.6.2015 47
B 17323/SL 36 notářský zápis [NZ 2309/2015] Notářský zápis o schválení rozdělení Městský soud v Praze 9.6.2015 11.6.2015 95
B 17323/SL 35 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 21.4.2015 23.4.2015 23.4.2015 85
B 17323/SL 33 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.6.2014 24.6.2014 53
B 17323/SL 32 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.5.2013 3.6.2013 49
B 17323/SL 31 notářský zápis NZ 310/2013 Městský soud v Praze 28.3.2013 28.3.2013 9.4.2013 15
B 17323/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 778/2012 Městský soud v Praze 26.10.2012 14.2.2013 1.3.2013 29
B 17323/SL 28 notářský zápis NZ 457/2012 Městský soud v Praze 27.12.2012 14.2.2013 1.3.2013 30
B 17323/SL 26 notářský zápis NZ 717/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 8.10.2012 12.10.2012 8.1.2013 88
B 17323/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.2.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 12.10.2012 8.1.2013 30
B 17323/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.10.2012 8.1.2013 14
B 17323/SL 23 notářský zápis NZ 717/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 8.10.2012 12.10.2012 27.12.2012 88
B 17323/SL 22 posudek znalce č.83-1/2012 Městský soud v Praze 27.7.2012 12.10.2012 27.12.2012 35
B 17323/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 12.10.2012 27.12.2012 30
B 17323/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.10.2012 27.12.2012 14
B 17323/SL 19 ostatní projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 28.8.2012 28.8.2012 29.8.2012 36
B 17323/SL 18 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 24.8.2012 27.8.2012 28.8.2012 20
B 17323/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 281/2012 Městský soud v Praze 30.4.2012 1.6.2012 33
B 17323/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.5.2012 23.5.2012 36
B 17323/SL 15 ostatní zápis dozor.rady Městský soud v Praze 19.12.2011 15.2.2012 4
B 17323/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2011 22.12.2011 27.12.2011 26
B 17323/SL 13 notářský zápis NZ 494/2011 Městský soud v Praze 13.12.2011 14.12.2011 19.12.2011 13
B 17323/SL 9 notářský zápis NZ 450/2011 Městský soud v Praze 15.11.2011 16.11.2011 1.12.2011 31
B 17323/SL 8 ostatní - zápis z mimoř.zased.předst. Městský soud v Praze 22.9.2011 7.11.2011 1.12.2011 3
B 17323/SL 7 ostatní - zápis z mimoř. zased.předst. Městský soud v Praze 7.9.2011 7.11.2011 1.12.2011 3
B 17323/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2011 7.11.2011 1.12.2011 2
B 17323/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2011 7.11.2011 1.12.2011 2
B 17323/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2011 7.11.2011 1.12.2011 2
B 17323/SL 12 notářský zápis NZ 552/2011 Městský soud v Praze 7.9.2011 7.11.2011 1.12.2011 4
B 17323/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.11.2011 16.11.2011 1.12.2011 26
B 17323/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.11.2011 16.11.2011 1.12.2011 1
B 17323/SL 3 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 28.6.2011 19.7.2011 6
B 17323/SL 2 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 9.3.2011 19.7.2011 1
B 17323/SL 1 notářský zápis NZ 139/2011 Městský soud v Praze 9.3.2011 19.7.2011 32

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

IČO: 24135780
Firma: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) veřejné
Datum vzniku: 30.6.2011

Sídlo ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image