Firma ČEZ ESCO, a.s. IČO 03592880


ČEZ ESCO, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČEZ ESCO, a.s. (03592880) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Duhová 1444/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 2014 a je stále aktivní. ČEZ ESCO, a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o ČEZ ESCO, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČEZ ESCO, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČEZ ESCO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČEZ ESCO, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČEZ ESCO, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20240
IČO (identifikační číslo osoby) 03592880
Jméno ČEZ ESCO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.11.2014
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO 272 32 433, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem D uhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 035 92 880, na straně druhé jako nástupnickou společností, vyhotoveného dne 26. dubna 2018, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění společnosti ČEZ Prodej, a.s. uvedené v proje ktu na společnost ČEZ ESCO, a.s. 1.9.2018
Dne 4. prosince 2017 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen ČEZ, a. s.), jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hrom ady společnosti ČEZ ESCO, a.s., v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), rozhodla takto: 1. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s., z původní výše 2.341.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet jeden milion korun českých) o částku 462.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony korun českých) na celk ovou novou výši 2.803.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set tři miliony korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jedno sto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské nivy 48, IČO 36 797 332, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, číslo vložky 46685/B (dále jen Nepeněžitý vklad), který byl oceněn v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného předs tavenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně znaleckým posudkem č. 110 1/2017 vyhotoveným dne 14. listopadu 2017 znaleckým ústavem, sp olečností RSM TACOMA a.s., IČO: 639 98 581, se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600; znalec ve svém znaleckém posudku č. 110 1/2017 (dále jen Znalecký posudek) stanovuje, že cena Nepeněžitého vkladu činí 18.078.813,- EUR (slovy: osmnáct milionů sedmd esát osm tisíc osm set třináct euro), což dle kurzu EUR/CZK (euro/koruna česká) vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vyhotovení znaleckého posudku činí 462.184.857,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony, jedno sto osmdesát čtyři tisíce osm set pad esát sedm korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 462 ks (slovy: čtyři sta šedesáti dvou kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako zaknihované cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společn osti po stanovisku dozorčí rady společnosti (dále jen Akcie); c) veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií vnesením Nepeně žitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 462.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitého vkladu stanoveného ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkl adu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d) ukáže-li se cena Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tento Nepeněžitý vklad připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude opráv něn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. pr osince 2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po přijetí tohoto rozhodnutí; 18.12.2017
Dne 22. června 2016 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hromady společnosti ČEZ ESC O, a.s. a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s. z původní výše 1.870.000.000,-- Kč (jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) o částku 471.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) na celkovou no vou výši 2.341.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet jeden milion korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, a to: i)nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jedno sto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 039 36 040, spisová značka B 20536 vedená u Městského soud u v Praze, (dále též jen Energocentrum Vítkovice, a. s.), tj. 57 (padesáti sedmi) kusy kmenových akcií společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papí r na jméno, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1 nebo jen Akcie Energocentrum Vítkovice, a. s.), a ii)nepeněžitým vkladem představovaným pohledávkou společnosti ČEZ, a. s. za společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035, spisová značka B 2145 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen ČEZ Distribuce, a. s.), z titulu Smlouvy o úvěrovém rámci - číslo (2015/6) ze dne 22. prosince 2015 uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., na straně jedné jako úvěrujícím, a společností ČEZ Distribuce, a. s., na straně druhé jako úvěrovaným , ohledně poskytnutí úvěru do výše 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých), tj. pohledávkou ve výši jistiny 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých) a jejího příslušenství, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2 nebo jen Pohledávka ČEZ, a. s.), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 budou dále společně označeny též jen Nepeněžité vklady), přičemž Nepeněžité vklady byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckými posudky znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze s eznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně takto: -v případě Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. znaleckým posudkem č. 755/40/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje N epeněžitý vklad 1 částkou 56.145.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých); -v případě Pohledávky ČEZ, a. s. znaleckým posudkem č. 754/39/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 částkou 415.176.000,-- Kč (slovy: čtyři sta patnáct milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých); a cena Nepeněžitých vkladů činí tedy celkem 471.321.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion tři sta dvacet jeden tisíc korun českých); b)zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 471 ks (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun čes kých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, (dále též jen Akcie), a to konkrétně takto: -za Nepeněžitý vklad 1 bude vydáno 56 ks (slovy: padesát šest kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (s lovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, -za Nepeněžitý vklad 2 bude vydáno 415 ks (slovy: čtyři sta patnáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti; c)veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem - společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání Akcií vnesením Nep eněžitých vkladů v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s. na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4: -vnesením Nepeněžitého vkladu 1, který bude vnesen zápisem změny vlastníka Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. v Centrálním depozitáři cenných papírů na základě smlouvy o vkladu Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s., -vnesením Nepeněžitého vkladu 2, který bude vnesen uzavřením smlouvy o vkladu Pohledávky ČEZ, a. s., Úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 471.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovené ve znaleckých posudcích shora citovaných; rozdíl mezi součtem ceny Nepe něžitých vkladů stanovené výše citovanými znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s .; d)ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tyto Nepeněžité vklady připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávn ěn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e)upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., jako upisovatelem, a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; Akcie l ze upsat nejpozději do 31. července 2016 (třicátého prvního července roku dva tisíce šestnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán společnosti ČEZ, a.s., jako upisovateli, doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dn ů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; 3.8.2016
Dne 2. července 2015 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti va lné hromady společnosti ČEZ ESCO, a.s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s., z původní výše 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta miliónů korun českých) o částku 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) na celkovou novou v ýši 1.870.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií: i. nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jednosto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ 278 04 721, (dále jen Nepeněžitý vklad 1) a 40101/80042 (zlomek, v jehož čitateli je čtyřicet tisíc jedno st o jedna a ve jmenovateli osmdesát tisíc čtyřicet dva) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., IČ 290 60 109, (dále jen Nepeněžitý vklad 2), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 dále společně označeny též jen jako Nepeněžité vklady), které byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně: v případě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. znaleckým posudkem č. 21-1/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znaleckým ústavem, společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 639 98 581, který oceňuje Nepeněžitý vklad 1 částkou 766.412.000,- Kč (slovy: sedmsetšedesátšestmilionůčtyřistadvanácttisíc korun českých); a v případě společnosti ČEZ Energo, s.r.o. znaleckým posudkem č. 1.05/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znalcem, Ing. Pavlem Hejskem, se sídlem Anny Letenské 1120/17, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO 442 91 205, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 čás tkou 622.804.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetdvamilionyosmsetčtyřitisíce korun českých); cena Nepeněžitých vkladů činí celkem 1.389.216.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát devět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých); ii. peněžitým vkladem ve výši 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion korun českých), (dále jen Peněžitý vklad); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 1.470 ks (slovy: tisíc čtyři sta sedmdesát kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenst va společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti (dále jen Akcie), a to konkrétně takto: za Nepeněžité vklady bude vydáno 1.389 ks (jedentisíctřistaosmdesátdevět kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.0 00,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku doz orčí rady společnosti, za Peněžitý vklad bude vydáno 81 ks (osmdesátjeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden m ilion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, c) veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií: vnesením Nepeněžitých vkladů, které budou vneseny v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s., na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, splacením peněžitého vkladu složením na účet společnosti ČEZ ESCO, a.s. číslo 107-4645430217/0100; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovených ve Znaleckých posudcích zvýšených o 81.000.000,- Kč (slovy : osmdesát jeden milion korun českých); rozdíl mezi součtem peněžitého vkladu a ceny Nepeněžitých vkladů stanovené Znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní áž io, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d) ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tento Nepeněžitý vklad připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude opráv něn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. 12 . 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 16.7.2015

Aktuální kontaktní údaje ČEZ ESCO, a.s.

Kapitál ČEZ ESCO, a.s.

zakladni jmění 2 803 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2017
zakladni jmění 2 341 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.8.2016 - 18.12.2017
zakladni jmění 1 870 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2015 - 3.8.2016
zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.11.2014 - 16.7.2015

Akcie ČEZ ESCO, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 803 18.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 341 16.9.2016 - 18.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 341 3.8.2016 - 16.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 870 16.7.2015 - 3.8.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 400 25.11.2014 - 16.7.2015

Sídlo ČEZ ESCO, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Duhová 1444/2 , Praha 140 00 25.11.2014

Předmět podnikání ČEZ ESCO, a.s.

Platnost údajů od - do
Obchod s elektřinou 22.12.2016
Obchod s plynem 22.12.2016
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.12.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 23.12.2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.12.2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 23.12.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 23.12.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 23.12.2015
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 23.12.2015
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 23.12.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 23.12.2015
Projektová činnost ve výstavbě 23.12.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2014

Předmět činnosti ČEZ ESCO, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.11.2014

vedení firmy ČEZ ESCO, a.s.

Statutární orgán ČEZ ESCO, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. 25.11.2014
Člen představenstva Ing. Michal Židek Ph.D. 27.10.2015
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: Krmelínská 564/63 , Ostrava 724 00
předseda představenstva Mgr. Kamil Čermák 16.5.2016
Vznik členství 1.5.2016
Vznik funkce 3.5.2016
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7 , Praha 186 00
Místopředseda Ing. Milan Dorko 28.2.2018
Vznik členství 1.8.2017
Vznik funkce 6.2.2018
Adresa: Ve Lhotkách 1819 , Pardubice 530 03
člen Ing. Eva Hýsková Hánová 20.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Kamelova 3260/1 , Praha 106 00
člen Ing. Vlastimil Vyskočáni 20.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Plajnerova 1010 15, 196 00 Praha Česká republika
člen představenstva Ing. Ondřej Pícha 25.11.2014 - 25.11.2014
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Dětská 2568/172 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Matej Šanta 25.11.2014 - 25.11.2014
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Javorová 1858/41 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. David Bauer 25.11.2014 - 3.3.2015
Vznik členství 25.11.2014
Zánik členství 31.1.2015
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Hornická 3012/45 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Ondřej Pícha 25.11.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 25.11.2014
Zánik členství 6.4.2015
Adresa: Dětská 2568/172 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Matej Šanta 25.11.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 25.11.2014
Zánik členství 6.4.2015
Adresa: Javorová 1858/41 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Michal Rzyman 25.11.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Volontérská 1400/1 , Horní Suchá 735 35
místopředseda představenstva Mgr. Martin Cmíral Ph.D. 25.11.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Ořechová 1789/28 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Pavel Klimuškin 3.3.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Terronská 536/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Martina Kubešová 14.5.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 7.4.2015
Adresa: V olšinách 831/74 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Peter Suchý 14.5.2015 - 27.10.2015
Vznik členství 7.4.2015
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: Švédská 652/27 , Ostrava 712 00
předseda představenstva Ing. Michal Rzyman 16.7.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Volontérská 1400/1 , Horní Suchá 735 35
místopředseda představenstva Mgr. Martin Cmíral Ph.D. 16.7.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Ořechová 1789/28 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Pavel Klimuškin 16.7.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Terronská 536/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Martina Kubešová 16.7.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 7.4.2015
Adresa: V olšinách 831/74 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Mgr. Martin Cmíral Ph.D. 23.12.2015 - 2.5.2016
Vznik členství 25.11.2014
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 25.11.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Ořechová 1789/28 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Michal Rzyman 23.12.2015 - 16.5.2016
Vznik členství 25.11.2014
Zánik členství 30.4.2016
Vznik funkce 25.11.2014
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Volontérská 1400/1 , Horní Suchá 735 35
člen představenstva Ing. Pavel Klimuškin 23.12.2015 - 25.7.2016
Vznik členství 1.2.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Terronská 536/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Martina Kubešová 23.12.2015 - 13.10.2016
Vznik členství 7.4.2015
Adresa: V olšinách 831/74 , Praha 100 00
Člen představenstva Mgr. Petr Štulc Dr. 30.8.2016 - 19.10.2016
Vznik členství 1.8.2016
Adresa: Šimanovská 617 , Praha 198 00
Člen představenstva Ing. Martina Kubešová 13.10.2016 - 23.12.2016
Vznik členství 7.4.2015
Adresa: V olšinách 831/74 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Vavřich MBA 30.8.2016 - 23.8.2017
Vznik členství 1.8.2016
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Pihelská 1133/18 , Praha 184 00
Místopředseda představenstva Mgr. Petr Štulc Dr. 19.10.2016 - 28.2.2018
Vznik členství 1.8.2016
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 5.9.2016
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: Šimanovská 617 , Praha 198 00
člen Ing. Milan Dorko 23.8.2017 - 28.2.2018
Vznik členství 1.8.2017
Adresa: Ve Lhotkách 1819 , Pardubice 530 03
Člen Ing. Martin Řezáč 28.2.2018 - 9.6.2018
Vznik členství 1.2.2018
Adresa: Řevnická 1277 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
Člen představenstva Ing. Martina Kubešová 23.12.2016 - 20.3.2019
Vznik členství 7.4.2015
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Pikovická 870/7 , Praha 147 00
Člen Ing. Martin Řezáč 9.6.2018 - 20.3.2019
Vznik členství 1.2.2018
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Bažantí 417 , 252 42 Jesenice Česká republika

Dozorčí rada ČEZ ESCO, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Cyrani MBA 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Vojtěch Kopp 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 2289/58 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Vojtěch Kopp 25.11.2014 - 25.11.2014
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 2289/58 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Cyrani MBA 25.11.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 25.11.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Vojtěch Kopp 25.11.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 2289/58 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Cyrani MBA 16.7.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 16.7.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Vojtěch Kopp 16.7.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 25.11.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 2289/58 , Praha 169 00

Sbírka Listin ČEZ ESCO, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20240/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.12.2015 7.1.2016 11.1.2016 14
B 20240/SL 9 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 5595/2015] Městský soud v Praze 21.12.2015 23.12.2015 6
B 20240/SL 8 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2015 14.10.2015 3.11.2015 1
B 20240/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.7.2015 16.7.2015 14
B 20240/SL 6 posudek znalce Městský soud v Praze 16.7.2015 75
B 20240/SL 4 notářský zápis [NZ 2847/2015] Městský soud v Praze 2.7.2015 16.7.2015 8
B 20240/SL 3 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 3.4.2015 29.4.2015 20.5.2015 1
B 20240/SL 2 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2015 11.2.2015 5.3.2015 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČEZ ESCO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 03592880
Jméno ČEZ ESCO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 25.11.2014
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 11

Sídlo ČEZ ESCO, a.s.

Živnosti a provozovny ČEZ ESCO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.2014

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.2015

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.2015

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.2015

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.2015

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.2015

Živnost č. 7 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.2015

Živnost č. 8 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.2015

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2015

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2015

Živnost č. 11 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.8.2016

Statutární orgán ČEZ ESCO, a.s.

Člen statutárního orgánu Martina Kubešová
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Židek Ph.D.
Člen statutárního orgánu Mgr. Kamil Čermák
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Vavřich
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Dorko
Člen statutárního orgánu Martin Řezáč

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČEZ ESCO, a.s.

IČO: 03592880
Firma: ČEZ ESCO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.11.2014

Sídlo ČEZ ESCO, a.s.

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy strojů
Opravy elektrických zařízení
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
tracking image