Firma Cestovní kancelář FISCHER, a.s. IČO 26141647


Cestovní kancelář FISCHER, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (26141647) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na strži 1702/65, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1999 a je stále aktivní. Cestovní kancelář FISCHER, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Cestovní kancelář FISCHER, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Cestovní kancelář FISCHER, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Cestovní kancelář FISCHER, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Cestovní kancelář FISCHER, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6304
IČO (identifikační číslo osoby) 26141647
Jméno Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.12.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 31.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 31.7.2014 - 18.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 31.7.2014 - 18.7.2015
Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 261 41 647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností: (i) CKF Servisní s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ: 290 38 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161893; (ii) eTra vel 2004 s. r. o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 268 33 107, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210385; a (iii) SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 242 00 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17799, které byly zrušeny bez likvidace. 1.1.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Milešovská 1136/5, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 6304, konaná dne 18.5.2007 rozh odla takto: 1. Konstatuje se, že společnost KKCG Investments B.V., se sídlem Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "hlavní akcionář") je vlastníkem akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Milešov ská 1136/5, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 261 41 647 (dále jen "společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 97,89% podíl na základním kapitálu a hlasovacích práech společnosti , a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 183i obc hodního zákoníku. Hlavní akcionář je vlastníkem těchto akcií společnosti: 10.750.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 265.757 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 4.4 83 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, 160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Výše uvedené bylo prokázáno smlouvou o koupi akcií ze 22.1.2007, opisem ze sezna mu akcionářů společnosti, vyhotoveném k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o listinné akcie na jméno, výpisem z evidence vedené centrálním depozitářem (SCP) k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o zaknihované akcie na jméno a předložením hromadné akcie při registraci účastníků na této valné hromadě, pokud se jedná o listinné akcie na majitele. 2. Valná hromada tímto schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti, tedy 250.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 6.155 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 2.819 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, které náleží ostatním akcionářům odlišným od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 3. Dosavadním vlastníkům všech ostatních akcií společnosti, jejichž akcie přechází na hlavního akcionáře, nebo dalším oprávněným osobám, náleží přiměřené protiplnění v částce 0,8041,-Kč na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,-kč, v částce 1.014,73,-Kč za j ednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč a v částce 846,68,-Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč. Uvedené přiměřené protiplnění bylo hlavním akcionářem určeno na základě znaleckého posudku společnosti TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovs ký dvůr, Olivova 4, Praha 1, č. 36-1/2007 ze dne 19.3.2007 (dále jen "znalecký posudek") a schváleno rozhodnutím České národní banky o předchozím souhlasu ze dne 19.4.2004 č.j. Sp/544/111/2007, 2007/6467/540. Představenstvo společnosti se seznámilo se zna leckým posudkem a s rozhodnutím České národní banky, projednalo s hlavním akcionářem navrhovanou výši protiplnění, přičemž ji považuje za spravedlivou a přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ustanovení § 183j odst.2 obchodní ho zákoníku. 4. Protiplění bude obchodníkem s cennými papíry, společností ATLANTIK, finanční trhy, a.s., IČ: 262 18 062, se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328, dosavadním v lastníkům všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti vyplaceno poukázáním na účet, který sdělí (popř. poštovní poukázkou na adresu, kterou uvedou), a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatní m účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, pokud se jedná o dosavadní vlastníky zaknihovaných účastnických cvenných papírů, a nejpozději do 30 dnů ode dnepředání akcií společnosti Cestovní ka ncelář FISCHER, a.s., pokud se jedná o dosavadní vlastníky listinných cenných papírů. 15.6.2007 - 26.9.2007
Základní kapitál společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje o částku ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 361.841.950,- Kč (slovy: třistašedesá tjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých) na částku ve výši 521.841.950,- Kč (slovy : pětsetdvacetjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000.000,- (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 16 0 (jednostošedesát) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií a to pro všechny akcionáře a to z důvodu, že vyloučení přednostního práva všech akcionářů je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve vstup u nového investora do společnosti, jako předem určeného zájemce, který do společnosti vloží potřebné finanční prostředky, neboť předchozí zvyšování základního kapitálu s využitím přednostního práva akcionářů nebylo úspěšné. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů. Tímto předem určeným zájemcem je společnost Atlantik Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, 1012KK Amsterdam. Akcie budou p ředem určeným zájemcem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou for mu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Místo úpisu akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, je na adrese Praha 3, Milešovská 5, v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, a to do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí valné hromady týkající se zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce dvou týdnů. Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen takto : nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do deseti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku, zbývající část emisního kursu bude uhrazena do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Předem urč ený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základníko kapitálu číslo účtu 17597923/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 11.7.2006 - 4.10.2006
Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s. přešlo obchodní jmění zanikajících společností 1.jihočeská finanční, a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 60827874, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Bud ějovicích, oddíl B, vložce 634, 2.jihočeská finanční, a.s., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 383 01, IČO: 60070854, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 612, TOP CAR Leasing a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 25173472, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 912, které byly zrušeny bez likvidace sloučením se společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s.. 18.3.2005
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3.3.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál obchodní společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na část ku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím, že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. d) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), upisované akcice budou kmenové, znějící na majitele, neregistrované k obchodování na veřejných trzích, které b udou vydány v zaknihované podobě, v počtu 10.000.000 kusů (slovy: deset milionů). Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). e) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). f) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis akcií určitému zájemci za účelem posílení vnitřních zdrojů společnosti. g) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímto určitým zájemcem je společnost Kapitálová společnost K&K a.s., Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 27107744. h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti, a to na adrese Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9,00 hod. do 16,00 hod. i) Lhůta pro úpis nové emise akcií předem určeným zájemcem začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude doručeno oznámení o počátku běhu lhůty a její délka se stanovuje na 14 dnů. j) Počátek běhu lhůt k úpisu akcií bude předem určenému zájemci oznámen společností písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. k) Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akciíí. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně předem určenému zájemci k dispozici v sídle společnosti, a to na adrese Praha 1, Pro vaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. l) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30 % emisního kursu je povinen splatit do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs ak cií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 17298683/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. - Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1. 31.3.2004 - 29.4.2004
Valná hromada jednomyslně rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 1.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na částku 21.000.000,- Kč, a to peněžitými vklady. Valná hromada dále schválila, že zvýšení základního jmění bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování upsáním 2.000.000 kusů kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního jmění nad tuto částku je nepřípustné. Nově upsané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Počet celých nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč činí dva kusy akcií. Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia akcionáři využijí v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti v pracovních dnech po dobu 15-ti dnů, vždy v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje prvním dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, takto: VÁCLAV FISCHER upíše peněžitým vkladem 19.800.000,- Kč, a to 1.980.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus, FISCHER, s.r.o. upíše peněžitým vkladem 200.000,- Kč, a to 20.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus. Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionáři splacena do 10-ti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchod. zák. 13.6.2001 - 6.1.2003

Aktuální kontaktní údaje Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Kapitál Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

zakladni jmění 52 184 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2014
zakladni jmění 521 842 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.2007 - 1.1.2014
zakladni jmění 521 842 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.10.2006 - 19.2.2007
zakladni jmění 361 842 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.3.2005 - 4.10.2006
zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.4.2004 - 18.3.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1999 - 29.4.2004

Akcie Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 52 184 195 1.1.2014
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 52 184 195 26.10.2007 - 1.1.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 160 4.10.2006 - 26.10.2007
Kmenové akcie na jméno 1 053 Kč 7 302 7.11.2005 - 26.10.2007
Kmenové akcie na jméno 1 053 Kč 7 302 18.3.2005 - 7.11.2005
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 11 000 000 18.3.2005 - 26.10.2007
Kmenové akcie na jméno 1 262 Kč 271 912 18.3.2005 - 26.10.2007
Akcie na majitele 1 Kč 11 000 000 29.4.2004 - 18.3.2005
Akcie na majitele 1 Kč 1 000 000 21.12.1999 - 29.4.2004

Sídlo Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na strži 1702/65 , Praha 140 00 1.1.2010
Adresa Milešovská 1136/5 , Praha 130 00 1.7.2006 - 1.1.2010
Adresa Provaznická 397/13 , Praha 110 00 14.10.2002 - 1.7.2006
Adresa Provaznická 397/13 , Praha 110 00 21.12.1999 - 14.10.2002

Předmět podnikání Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.5.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.11.2002 - 4.5.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.11.2002 - 4.5.2009
směnárenská činnost 20.11.2002 - 4.5.2009
provozování cestovní kanceláře 21.12.1999
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 21.12.1999 - 4.5.2009

vedení firmy Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Statutární orgán Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který je výkonným ředitelem, je oprávněn Společnost zastupovat samostatně při právních jednáních se třetími osobami, ze kterých nemohou Společnosti vzniknout závazky převyšujíc í 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 1.2.2017
Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Samostatně může Společnost zastupovat člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 18.7.2015 - 1.2.2017
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni společně dva členové představenstva společnos ti. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek může rovněž samostatně člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. 23.6.2009 - 18.7.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy společně dva členové představenstva. 6.7.2004 - 23.6.2009
Za představenstvo jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 21.12.1999 - 6.7.2004
Předseda představenstva Martin Škopek 23.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Vznik funkce 26.2.2016
Adresa: Vrbová 737 , Jesenice 252 42
člen představenstva Jan Štěrba 31.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: U strouhy 217/31 , Praha 196 00
člen představenstva a výkonný ředitel Jiří Jelínek 21.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: U studánky 120 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Pavel Šaroch 7.2.2019
Vznik členství 4.12.2018
Adresa: Ke Kulišce 2303/7 , Praha 164 00
člen Jan Drahorád 14.10.2002 - 4.11.2002
Vznik členství 16.11.2001
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: Ovčí hájek 2170/38 , Praha 158 00
předseda Václav Fischer 21.12.1999 - 6.7.2004
Zánik členství 28.1.2004
Vznik funkce 21.12.1999
Zánik funkce 28.1.2004
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
člen Zdeněk Kříž 21.12.1999 - 6.7.2004
Vznik členství 21.12.1999
Zánik členství 18.12.2003
Adresa: Janáčkovo nábřeží 86/7 , Praha 150 00
člen Milan Beneš 21.12.1999 - 6.7.2004
Vznik členství 21.12.1999
Zánik členství 18.12.2003
Adresa: Káranská 377/3 , Praha 108 00
člen Tereza Vránková 14.10.2002 - 6.7.2004
Vznik členství 16.11.2001
Zánik členství 18.12.2003
Adresa: Bínova 532/8 , Praha 182 00
člen Ing. Lenka Šťovíčková 4.11.2002 - 6.7.2004
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 18.12.2003
Adresa: Koubkova 1847/5 , Praha 120 00
člen představenstva Tomáš Kozubek 6.7.2004 - 23.9.2004
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 2.7.2004
Zánik funkce 2.7.2004
Adresa: Svážná 380/6 , Brno 634 00
člen představenstva Kamila Čermáková 6.7.2004 - 23.9.2004
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 2.7.2004
Zánik funkce 2.7.2004
Adresa: V Jámě 1644/18 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. Miroslav Jestřabík 6.7.2004 - 23.9.2004
Vznik členství 16.4.2004
Zánik členství 2.7.2004
Zánik funkce 2.7.2004
Adresa: K Potokům 173 , Řitka 252 03
místopředseda představenstva Miloslav Vyhnal 6.7.2004 - 3.8.2005
Vznik členství 18.12.2003
Vznik funkce 18.12.2003
Adresa: K Babímu dolu 423 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák 23.9.2004 - 3.8.2005
Vznik členství 2.7.2004
Vznik funkce 2.7.2004
Adresa: Donovalská 1758/41 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Miroslav Jestřabík 23.9.2004 - 3.8.2005
Vznik členství 2.7.2004
Zánik členství 27.5.2005
Vznik funkce 2.7.2004
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: K Potokům 173 , Řitka 252 03
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 3.8.2005 - 19.2.2007
Vznik členství 2.7.2004
Zánik členství 10.1.2007
Vznik funkce 2.7.2004
Zánik funkce 10.1.2007
Adresa: Donovalská 1758/41 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Pavel Rampír 23.9.2004 - 26.9.2007
Vznik členství 2.7.2004
Vznik funkce 2.7.2004
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Miloslav Vyhnal 3.8.2005 - 26.9.2007
Vznik členství 18.12.2003
Vznik funkce 18.12.2003
Adresa: K Babímu dolu 423 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Jiří Jelínek 3.8.2005 - 9.6.2008
Vznik členství 1.4.2008
Adresa: U studánky 120 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Petr Švarc 19.2.2007 - 9.6.2008
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 1.4.2008
Vznik funkce 10.1.2007
Adresa: Rohožnická 1606 , Praha 190 16
předseda představenstva Ing. Miloslav Vyhnal 26.9.2007 - 9.6.2008
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 1.4.2008
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 1.4.2008
Adresa: K Babímu dolu 423 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Pavel Rampír 26.9.2007 - 9.6.2008
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 1.4.2008
Vznik funkce 16.7.2007
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712 , Pardubice 530 02
člen představenstva Petr Švarc 9.6.2008 - 4.5.2009
Vznik členství 1.4.2008
Adresa: Rohožnická 1606 , Praha 190 16
člen představenstva Jiří Jelínek 9.6.2008 - 3.2.2011
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 25.1.2011
Adresa: U studánky 120 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Petr Švarc 4.5.2009 - 3.2.2011
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 25.1.2011
Adresa: Šlitrova 2007 , Praha 190 16
člen představenstva Ing. Pavel Rampír 9.6.2008 - 16.6.2011
Vznik členství 1.4.2008
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Pavel Šaroch 3.2.2011 - 13.2.2013
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 10.12.2012
Adresa: Nepálská 803/3 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Pavel Rampír 16.6.2011 - 13.2.2013
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 10.12.2012
Adresa: Větrná 501 , Staré Hradiště 533 52
předseda představenstva Ing. Miloslav Vyhnal 9.6.2008 - 10.8.2013
Vznik členství 1.4.2008
Vznik funkce 1.4.2008
Adresa: K Babímu dolu 423 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Jiří Jelínek 13.2.2013 - 13.8.2013
Vznik členství 10.12.2012
Zánik členství 13.6.2014
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: U studánky 120 , Mnichovice 251 64
předseda představenstva Ing. Miloslav Vyhnal 10.8.2013 - 13.8.2013
Vznik členství 1.4.2008
Vznik funkce 1.4.2008
Adresa: K Babímu dolu 423 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Jiří Radoch 13.2.2013 - 31.7.2014
Vznik členství 10.12.2012
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Karlova 455/48 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jiří Jelínek 13.8.2013 - 31.7.2014
Vznik členství 10.12.2012
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: U studánky 120 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Ing. Jan Štěrba 31.7.2014 - 24.3.2015
Vznik členství 13.6.2014
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: Kašeho 244/1 , Praha 196 00
člen představenstva Radek Dyntar 13.2.2013 - 12.4.2015
Vznik členství 10.12.2012
Adresa: Velké Kunratické 1322/45 , Praha 148 00
člen představenstva Radek Dyntar 12.4.2015 - 18.7.2015
Vznik členství 10.12.2012
Zánik členství 31.5.2015
Adresa: Velké Kunratické 1322/45 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Vyhnal 13.8.2013 - 23.2.2016
Vznik členství 26.6.2013
Zánik členství 4.1.2016
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 4.1.2016
Adresa: K Babímu dolu 423 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Martin Škopek 24.3.2015 - 23.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Adresa: Vrbová 737 , Jesenice 252 42
člen představenstva Martin Chládek 31.7.2014 - 31.1.2017
Vznik členství 13.6.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Mjr. Kašlíka 2063 , Roztoky 252 63
člen představenstva Jiří Jelínek 31.1.2017 - 21.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: U studánky 120 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Pavel Šaroch 23.10.2013 - 25.8.2017
Vznik členství 11.10.2013
Adresa: Nepálská 803/3 , Praha 160 00
člen představenstva Pavel Šaroch 25.8.2017 - 7.2.2019
Vznik členství 11.10.2013
Zánik členství 10.10.2018
Adresa: Ke Kulišce 2303/7 , Praha 164 00

Dozorčí rada Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Novotný 18.7.2015
Vznik členství 2.6.2015
Vznik funkce 2.6.2015
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Petr Dvořáček 22.5.2019
Vznik členství 31.1.2017
Adresa: Hlavní 55 , Průhonice 252 43
člen Vladimír Hájek 21.12.1999 - 14.10.2002
Adresa: náměstí Míru 1220/3 , Praha 120 00
člen Judita Michelfeitová 21.12.1999 - 4.11.2002
Vznik členství 16.11.2001
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: Mezi školami 2471/10 , Praha 158 00
předseda Lubomír Jantula 21.12.1999 - 6.7.2004
Zánik členství 18.12.2003
Vznik funkce 16.11.2001
Zánik funkce 18.12.2003
Adresa: Žitná 606/29 , Praha 110 00
člen Petr Dvořáček 14.10.2002 - 6.7.2004
Vznik členství 14.11.2001
Adresa: Kupeckého 760/3 , Praha 149 00
člen Silvie Kubašáková 4.11.2002 - 6.7.2004
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 18.12.2003
Adresa: Čechova 428 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady František Křivák 23.9.2004 - 23.9.2004
Vznik členství 2.7.2007
Vznik funkce 2.7.2004
Adresa: Polní 1165 , Vracov 696 42
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Komárek 6.7.2004 - 15.1.2007
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 16.10.2006
Vznik funkce 7.1.2004
Zánik funkce 16.10.2006
Adresa: 383 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady František Křivák 23.9.2004 - 15.1.2007
Vznik členství 2.7.2004
Zánik členství 10.2.2005
Vznik funkce 2.7.2004
Zánik funkce 10.2.2005
Adresa: Polní 1165 , Vracov 696 42
předseda dozorčí rady Ing. Pavla Havránková 15.1.2007 - 19.2.2007
Vznik členství 16.6.2006
Vznik funkce 16.10.2006
Zánik funkce 12.1.2007
Adresa: Vidimská 732/1 , Praha 181 00
místopředseda dozorčí rady Petr Dvořáček 6.7.2004 - 26.9.2007
Vznik funkce 7.1.2004
Adresa: Euklidova 414 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 19.2.2007 - 9.6.2008
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 1.4.2008
Vznik funkce 12.1.2007
Zánik funkce 1.4.2008
Adresa: Donovalská 1758/41 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Pavla Havránková 19.2.2007 - 9.6.2008
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 1.4.2008
Vznik funkce 12.1.2007
Adresa: Vidimská 732/1 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 9.6.2008 - 25.7.2008
Vznik členství 1.4.2008
Vznik funkce 1.4.2008
Adresa: Donovalská 1758/41 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Petr Dvořáček 26.9.2007 - 4.5.2009
Vznik členství 21.8.2007
Vznik funkce 21.8.2007
Adresa: Euklidova 414 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Pavla Havránková 9.6.2008 - 26.5.2010
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 16.5.2010
Adresa: Vidimská 732/1 , Praha 181 00
místopředseda dozorčí rady Petr Dvořáček 4.5.2009 - 11.9.2012
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 20.8.2012
Vznik funkce 21.8.2007
Zánik funkce 20.8.2012
Adresa: Pražská 1470/18 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 25.7.2008 - 13.8.2013
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 1.4.2008
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: Kozáková 125/2 , Praha 104 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Novotný 26.5.2010 - 31.7.2014
Vznik členství 16.5.2010
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Miroslav Dvořák 13.8.2013 - 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2013
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: Kozáková 125/2 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Novotný 31.7.2014 - 18.7.2015
Vznik členství 16.5.2010
Zánik členství 16.5.2015
Vznik funkce 18.6.2014
Zánik funkce 16.5.2015
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady Petr Dvořáček 11.9.2012 - 1.2.2017
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 31.1.2017
Vznik funkce 20.8.2012
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Pražská 1470/18 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Mgr. Lenka Danielová 31.7.2014 - 12.12.2018
Vznik členství 13.6.2014
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Donínská 2494 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Petr Dvořáček 1.2.2017 - 22.5.2019
Vznik členství 31.1.2017
Adresa: Pražská 1470/18 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Martin Chromec 12.12.2018 - 28.6.2019
Vznik členství 1.7.2018
Zánik členství 18.4.2019
Adresa: Pod Marjánkou 1944/1 , Praha 169 00

Sbírka Listin Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6304/SL 137 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.1.2016 18.2.2016 26.2.2016 2
B 6304/SL 136 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2014 30.6.2015 22.7.2015 25
B 6304/SL 134 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 2.6.2015 12.6.2015 24.6.2015 3
B 6304/SL 133 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 12.6.2015 24.6.2015 82
B 6304/SL 132 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 7.5.2015 20.5.2015 7
B 6304/SL 131 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.1.2015 3.3.2015 1.4.2015 4
B 6304/SL 129 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.6.2014 20.8.2014 4.11.2014 3
B 6304/SL 128 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2014 20.8.2014 4.11.2014 3
B 6304/SL 127 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 29.5.2014 20.8.2014 24.10.2014 3
B 6304/SL 126 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 24.10.2014 10
B 6304/SL 125 účetní závěrka [2013] + návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 24.10.2014 23
B 6304/SL 124 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 354/2014 Městský soud v Praze 13.6.2014 24.7.2014 6.8.2014 29
B 6304/SL 123 notářský zápis NZ 38/2014 Městský soud v Praze 27.2.2014 7.3.2014 18.3.2014 21
B 6304/SL 122 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.2.2014 7.3.2014 18.3.2014 20
B 6304/SL 121 notářský zápis  NZ 260/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 2.12.2013 3.12.2013 7.1.2014 44
B 6304/SL 120 účetní závěrka [2012], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 15.11.2013 19.11.2013 68
B 6304/SL 119 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 11.10.2013 16.10.2013 12.11.2013 21
B 6304/SL 118 notářský zápis NZ 948/2013 Městský soud v Praze 11.10.2013 16.10.2013 12.11.2013 10
B 6304/SL 117 ostatní projekt fúze dodatek.č.1 Městský soud v Praze 25.10.2013 25.10.2013 29.10.2013 12
B 6304/SL 115 účetní závěrka [2012], zpráva auditora + zápis z VH 26.06.2013 Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 20.8.2013 41
B 6304/SL 114 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 20.8.2013 40
B 6304/SL 113 účetní závěrka [2011], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 26.7.2013 20.8.2013 67
B 6304/SL 112 účetní závěrka [2012], ostatní, zpráva auditora záp.z VH Městský soud v Praze 26.6.2013 26.7.2013 19.8.2013 41
B 6304/SL 106 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.9.2011 12.9.2011 19.9.2011 22
B 6304/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.7.2011 12.7.2011 38
B 6304/SL 100 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.2.2011 3.2.2011 2
B 6304/SL 99 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2010 30.6.2010 2.7.2010 2
B 6304/SL 98 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 2.6.2010 30.6.2010 2.7.2010 1
B 6304/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 38
B 6304/SL 96 ostatní -rozh.jed.akcion.při VH Městský soud v Praze 16.5.2010 2.6.2010 7
B 6304/SL 95 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.5.2010 2.6.2010 3
B 6304/SL 92 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 3.8.2009 8.8.2009 2
B 6304/SL 91 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 27.5.2009 3.8.2009 8.8.2009 1
B 6304/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 8.8.2009 38
B 6304/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.2009 7.6.2009 22
B 6304/SL 93 notářský zápis NZ 337/2009 Městský soud v Praze 15.5.2009 7.6.2009 19
B 6304/SL 86 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2008 24.7.2008 29.7.2008 2
B 6304/SL 85 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 27.6.2008 24.7.2008 29.7.2008 1
B 6304/SL 84 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 27.6.2008 24.7.2008 29.7.2008 1
B 6304/SL 83 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 16.6.2008 24.7.2008 29.7.2008 1
B 6304/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 29.7.2008 41
B 6304/SL 89 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 9.4.2008 19.6.2008 2
B 6304/SL 88 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 7.4.2008 19.6.2008 4
B 6304/SL 87 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 28.4.2008 19.6.2008 6
B 6304/SL 81 ostatní zápis z mim.zased.doz.rady 2x Městský soud v Praze 1.4.2008 9.6.2008 6
B 6304/SL 80 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 715/2007 Městský soud v Praze 18.10.2007 29.11.2007 45
B 6304/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.10.2007 29.11.2007 22
B 6304/SL 78 ostatní -zpráva DR r.2006 Městský soud v Praze 3.8.2007 23.10.2007 1
B 6304/SL 77 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 25.6.2007 23.10.2007 2
B 6304/SL 76 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 30.5.2007 23.10.2007 2
B 6304/SL 75 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 16.7.2007 23.10.2007 2
B 6304/SL 74 ostatní -záp.z volby čl.DR Městský soud v Praze 21.8.2007 23.10.2007 1
B 6304/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.10.2007 33
B 6304/SL 72 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 7.8.2007 23.10.2007 3
B 6304/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.8.2007 23.10.2007 1
B 6304/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.8.2007 23.10.2007 2
B 6304/SL 69 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.8.2007 23.10.2007 1
B 6304/SL 68 ostatní volné pen.toky za r.2007-2014 Městský soud v Praze 29.5.2007 27.6.2007 29.6.2007 26
B 6304/SL 67 ostatní volné pen.toky za r.2007-2014 Městský soud v Praze 29.5.2007 27.6.2007 29.6.2007 26
B 6304/SL 65 posudek znalce 2.část Městský soud v Praze 19.3.2007 27.6.2007 29.6.2007 40
B 6304/SL 64 posudek znalce 1. část Městský soud v Praze 19.3.2007 27.6.2007 29.6.2007 40
B 6304/SL 63 notářský zápis NZ 361/2007 Městský soud v Praze 18.5.2007 27.6.2007 29.6.2007 40
B 6304/SL 66 účetní závěrka od 1.4.04-31.12.2005 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.6.2007 19.6.2007 20
B 6304/SL 62 ostatní -zápis č.1/07zasedání DR Městský soud v Praze 12.1.2007 1.3.2007 1
B 6304/SL 61 ostatní -záp.č.2/07zased.představen. Městský soud v Praze 10.1.2007 1.3.2007 3
B 6304/SL 60 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 16.10.2006 14.2.2007 1
B 6304/SL 59 ostatní -odstoupení z fun./F.Křivák/ Městský soud v Praze 2.2.2005 14.2.2007 2
B 6304/SL 58 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 16.6.2006 14.2.2007 5
B 6304/SL 57 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.2.2005 14.2.2007 3
B 6304/SL 56 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 5.12.2006 14.2.2007 2
B 6304/SL 54 notářský zápis -NZ328/06 Městský soud v Praze 25.4.2006 13.11.2006 0
B 6304/SL 52 notářský zápis NZ 468/2006 Městský soud v Praze 16.6.2006 22.9.2006 0
B 6304/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva 1.4.04-31.12.05+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 3.8.2006 29
B 6304/SL 49 notářský zápis -NZ741/05 Městský soud v Praze 21.10.2005 7.11.2005 0
B 6304/SL 47 ostatní záp. č. 7/2005 ze zased. předs Městský soud v Praze 27.5.2005 11.8.2005 0
B 6304/SL 46 účetní závěrka k 31.8.04 Městský soud v Praze 31.8.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 45 ostatní -zahajovací rozvaha k 1.4.04 Městský soud v Praze 1.4.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 44 účetní závěrka k 31.3.04 Městský soud v Praze 31.3.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 43 účetní závěrka -1.4.04-31.8.04/B634-ČB/ Městský soud v Praze 31.8.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 42 účetní závěrka -1.1.04-31.3.04/B634-ČB/ Městský soud v Praze 31.3.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 41 účetní závěrka -1.4.04-31.8.04/B612-ČB/ Městský soud v Praze 31.8.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 40 účetní závěrka -1.1.04-31.3.04/B612-ČB/ Městský soud v Praze 31.3.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 39 účetní závěrka -1.1.04-31.3.04/B912-ČB/ Městský soud v Praze 31.3.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 38 účetní závěrka -1.4.04-31.8.04+audit/B912-ČB/ Městský soud v Praze 31.8.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 37 posudek znalce č.447-014/04+159/10/04 Městský soud v Praze 5.11.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 36 posudek znalce č.12004008 Městský soud v Praze 6.11.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 35 posudek znalce /B 612-ČB/B 912-ČB/B 634-ČB/ Městský soud v Praze 31.8.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 34 ostatní -společná zpráva DR/fúze/ Městský soud v Praze 8.11.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 33 ostatní -společná zpr.představenstev Městský soud v Praze 1.11.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 32 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 1.11.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 31 ostatní -zpráva DR(fúze) Městský soud v Praze 8.12.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 29 notářský zápis -NZ814/04+sml.o fúzi Městský soud v Praze 17.12.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 28 notářský zápis -NZ813/04+návrh sml.o fúzi+př. Městský soud v Praze 17.12.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 27 notářský zápis -NZ808/04+návrh sml.o fúzi+př. Městský soud v Praze 16.12.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 26 notářský zápis -NZ791/04+návrh sml.o fúzi+př. Městský soud v Praze 13.12.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 25 notářský zápis NZ790/04+návrh sml.o fúzi+př. Městský soud v Praze 13.12.2004 22.12.2004 31.3.2005 0
B 6304/SL 21 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 20.7.2004 30.7.2004 5.10.2004 0
B 6304/SL 20 ostatní rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.7.2004 30.7.2004 5.10.2004 0
B 6304/SL 19 notářský zápis NZ 130/2004 Městský soud v Praze 2.7.2004 30.7.2004 5.10.2004 0
B 6304/SL 18 ostatní zápis z jedn.VH Městský soud v Praze 2.7.2004 30.7.2004 5.10.2004 0
B 6304/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.10.2003 Městský soud v Praze 31.10.2003 16.7.2004 30.7.2004 43
B 6304/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.10.01,zpráva audit., příl Městský soud v Praze 29.11.2002 2.12.2002 23.1.2003 0
B 6304/SL 9 ostatní -zápis z mimořádné VH-přílohy Městský soud v Praze 26.4.2002 2.12.2002 0
B 6304/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ650/2001,651/2001+přílohy Městský soud v Praze 16.11.2001 31.10.2002 0
B 6304/SL 5 účetní závěrka - rok 1999 Městský soud v Praze 21.1.2002 21.1.2002 0
B 6304/SL 6 ostatní - sml. o prodeji části podniku Městský soud v Praze 1.12.2001 14.1.2002 0
B 6304/SL 4 účetní závěrka za rok 2000+audit-přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 11.1.2002 0
B 6304/SL 3 notářský zápis NZ 1024/2000 Městský soud v Praze 20.12.2000 13.6.2001 0
B 6304/SL 2 notářský zápis + stanovy NZ 1137/99 Městský soud v Praze 8.12.1999 3.1.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26141647
Jméno Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.12.1999
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 3

Sídlo Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Živnosti a provozovny Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Palachova 1404/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1011062046
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 9.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Komenského 39, Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny 1011296420
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 24.10.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Na strži 1702/65, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000590542
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Prokešovo náměstí 634/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012013677
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 8.1.2018
Provozovna č. 5
Provozovna Krátká 904, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1012013669
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 8.1.2018

Živnost č. 2 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Palachova 1404/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1011062046
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Kostelecká 823/77, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1011774895
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.8.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000749088
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1005201978
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.3.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Revoluční 1006/5, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1005459843
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2012
Provozovna č. 6
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1005698350
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2012
Provozovna č. 7
Provozovna Úprkova 807/6, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1008385859
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2012
Provozovna č. 8
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1008888281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2013
Provozovna č. 9
Provozovna J. Palacha 113/20, Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny 1009456733
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 10
Provozovna Antonína Macka 122/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000590526
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2005
Provozovna č. 11
Provozovna Národní 138/10, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000590488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2005
Provozovna č. 12
Provozovna Jánská 864/4, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1000590534
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2005
Provozovna č. 13
Provozovna Krátká 904, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1012013669
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.1.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1012450635
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Vinohradská 2828/151, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012450643
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Podhorská 4963/9, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1012495183
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1012692434
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2019
Provozovna č. 18
Provozovna Nákupní 389/3, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1012737802
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2019
Provozovna č. 19
Provozovna Žerotínova 1269 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1012987019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2019

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Palachova 1404/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1011062046
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Na strži 1702/65, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000590542
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Jelínek
Člen statutárního orgánu Jan Štěrba
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Šaroch
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Škopek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

IČO: 26141647
Firma: Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.12.1999

Sídlo Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Sídlo: Na strži 1702/65, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti cestovních kanceláří
tracking image