Firma Československá obchodní banka, a. s. IČO 00001350


Československá obchodní banka, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Československá obchodní banka, a. s. (00001350) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 333/150, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1964 a je stále aktivní. Československá obchodní banka, a. s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Československá obchodní banka, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Československá obchodní banka, a. s. na Justice.cz

Výpis dat pro Československá obchodní banka, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Československá obchodní banka, a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXXXVI 46
IČO (identifikační číslo osoby) 00001350
Jméno Československá obchodní banka, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.12.1964
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako nástupni cké společnosti, společnosti Patria Online, a.s., IČO: 618 59 273, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2804, jako zanikající společnosti a společnosti Cen trum Radlická a.s., IČO: 267 60 401, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako zanikající společnosti, došlo k zániku společnosti Patria Online, a.s. a společnosti Centrum Radlická a.s. a k přechodu jejich jmění na společnost Československá obc hodní banka, a. s. 1.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 8 12.6.2017
Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399. 22.2.2016
Počet členů statutárního orgánu: 6 22.2.2016 - 12.6.2017
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová a kcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu. 3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost za psaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí. 4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých). 5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. 6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. 7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188093797/0300, IBAN CZ1403000000000188093797. 8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu. 10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. 21.12.2015 - 22.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 6 12.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 8 12.8.2014 - 22.2.2016
Počet členů statutárního orgánu: 8 9.6.2014 - 12.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 17.2.2014
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zv yšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení je jího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024469380/2100, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s. 15.7.2013 - 23.7.2013
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů korun českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět m ilionů korun českých) za následujících podmínek:----------------------------------------------- - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,-- - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, ------------------------------------------------------------------- -------------------- - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,-------------------------------------- ------- - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 5 7, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž příloh ou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------ - předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněži tým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14909223/2100.--------------------------------------------------------------------------------------- 14.12.2007 - 19.12.2007
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12: 1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnosti Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akc ionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodní ho rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářem Hlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahoval a a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastn ické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i od st. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 153/2007 ze dne 6. března 2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu z nalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace odhady podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapit álu společnosti 185.300 milionů Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008000288, byla stanovena na 36.298 Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protip lnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/46/2007 2007/4167/540 ze dne 8. března 2007, které nabylo právní moci dne 12. března 2 007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288, oprávněným osobá m bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí pro tiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 60197 226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 18. dubna 2007. Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vypla tit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od ob držení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných p apírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vypla cena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a t o ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie. 30.4.2007 - 12.6.2007
Exekuce skončila tím, že došlo k úhradě pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce. 24.2.2005 - 12.9.2005
Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení v částce 129.600,- Kč, právnímu zástupci částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč a dále náklady exek uce a náklady oprávněného ve výši a způsobem určeným příkazem k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce a vymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6. 4.2.2005 - 24.2.2005
Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční a Poštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB a slouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 4.6.2001
Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní : Československá obchodná banka, a.s. 9.1.1998 - 29.11.2000
Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí rady společnosti. 9.1.1998 - 24.1.2011
Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválené ministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemi pozdějšími dodatky a doplňky. 28.12.1990 - 11.10.1995
náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4, Nad lesem 13/142 8.3.1990 - 29.12.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1, Ostrovní 2064/5 8.3.1990 - 29.12.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481 8.3.1990 - 29.12.1990
RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988 6.11.1989 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4, Pujmanové 878/33 25.7.1989 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha 4-Nusle, V luhu 18/754 25.7.1989 - 8.3.1990
Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III., Rudé armády 800 25.5.1989 - 29.12.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4, Saratovská 18 13.8.1987 - 8.3.1990
Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481 23.12.1986 - 8.3.1990
JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104 23.12.1986 - 11.10.1995
Ing.Albert Valčák, Bratislava, L.Sáru 8 25.2.1985 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav Petráš Hradec Králové III.,Rudé armády 800. 11.8.1983 - 25.7.1989
Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26 22.4.1982 - 25.2.1985
Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7 25.3.1981 - 25.5.1989
JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33. 2.4.1979 - 23.12.1986
Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18 6.10.1976 - 22.4.1982
Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčí úpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvem financí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76. Tyto dílčí úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti. 2.6.1976 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Milan Vrškový Bratislava, Sibirská 43 11.8.1975 - 25.7.1989
Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava 6.9.1972 - 25.3.1981
RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659 6.9.1972 - 6.11.1989
Člen ředitelství: generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava 26.5.1971 - 6.9.1972
náměstek generálního ředitele Ing. František Caha Praha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259 22.9.1970 - 11.8.1983
Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26 4.10.1968 - 6.10.1976
Rudolf Houdek, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice 3.11.1967 - 2.7.1970
Ing. František Caha, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle 3.11.1967 - 22.9.1970
náměstek generálního ředitele Ing. Josef Malát Průběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice 3.11.1967 - 13.8.1987
Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice 3.11.1967 - 5.4.1988
náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle, Tychonova 3, Praha 6 21.12.1964 - 3.11.1967
náměstek generálního ředitele Antonín Šimek, Ke Klimentce 47, Praha 5 21.12.1964 - 2.7.1970
Členové ředitelství: generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7 21.12.1964 - 26.5.1971
náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina, Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle 21.12.1964 - 29.9.1975
Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení 15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylo přeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. 2­ zák. č. 243/49 Sb. 21.12.1964 - 11.10.1995

Aktuální kontaktní údaje Československá obchodní banka, a. s.

Kapitál Československá obchodní banka, a. s.

zakladni jmění 5 855 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2015
zakladni jmění 5 855 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2013 - 21.12.2015
zakladni jmění 5 855 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2007 - 23.7.2013
zakladni jmění 5 105 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.1.1998 - 19.12.2007
zakladni jmění 5 105 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.3.1994 - 9.1.1998
zakladni jmění 1 050 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.1990 - 16.3.1994
zakladni jmění 1 000 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.7.1979 - 28.12.1990
zakladni jmění 700 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.1967 - 6.7.1979
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1964 - 20.9.1967

Akcie Československá obchodní banka, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 292 750 002 21.12.2015
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 292 750 001 23.7.2013 - 21.12.2015
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 292 750 000 14.3.2011 - 23.7.2013
Kmenové akcie na jméno 20 Kč 292 750 000 14.9.2010 - 14.3.2011
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 292 750 000 2.3.2010 - 14.9.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 855 000 19.12.2007 - 2.3.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 105 000 13.2.2002 - 19.12.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 105 000 9.1.1998 - 13.2.2002
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 811 16.3.1994 - 9.1.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 000 16.3.1994 - 9.1.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 10 000 28.12.1990 - 9.1.1998
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 000 6.7.1979 - 16.3.1994
Akcie na majitele 100 000 Kč 7 000 20.9.1967 - 6.7.1979
Akcie na majitele 100 000 Kč 5 000 21.12.1964 - 20.9.1967

Sídlo Československá obchodní banka, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 333/150 , Praha 150 00 12.6.2007
Adresa Na příkopě 854/14 , Praha 110 00 13.2.2002 - 12.6.2007
Adresa Na příkopě 854/14 , Praha 110 00 21.12.1964 - 13.2.2002

Předmět podnikání Československá obchodní banka, a. s.

Platnost údajů od - do
Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti 11.11.2004
b) poskytování úvěrů 11.11.2004
c) investování do cenných papírů na vlastní účet 11.11.2004
d) finanční pronájem (finanční leasing) 11.11.2004
e) platební styk a zúčtování 11.11.2004
f) vydávání a správa platebních prostředků 11.11.2004
g) poskytování záruk 11.11.2004
h) otvírání akreditivů 11.11.2004
i) obstarávání inkasa 11.11.2004
j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona 11.11.2004
k) vydávání hypotečních zástavních listů 11.11.2004
l) finanční makléřství 11.11.2004
m) výkon funkce depozitáře 11.11.2004
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 11.11.2004
o) poskytování bankovních informací 11.11.2004
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem 11.11.2004
q) pronájem bezpečnostních schránek 11.11.2004
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q) 11.11.2004
s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu. 11.11.2004
Předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních a finančních služeb a služeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky působit jako banka. 29.11.2000 - 11.11.2004
provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením Státní banky československé, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. 28.12.1990 - 29.11.2000
Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví. 28.12.1990 - 29.11.2000
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu. 21.6.1983 - 28.12.1990
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu. 21.6.1983 - 28.12.1990
d) nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá po- slání banky, 21.6.1983 - 28.12.1990
Činnosti uvedené v odstavcích a/, b/ a c/ vykonává banka na podkladě pověření Státní banky čs., která jí byla udělena podle příslušných právních předpisů. 21.6.1983 - 28.12.1990
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí, 21.6.1983 - 28.12.1990
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, - obchodovat všemi devizovými prostředky, 21.6.1983 - 28.12.1990
Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 11.11.1971 - 11.10.1995
Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 11.11.1971 - 11.10.1995
Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 11.11.1971 - 11.10.1995
kolektivní prokurista pobočky: Jaroslav Šprenger, Horní Rokytnice nad Jizerou   Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 16.3.1970 - 11.11.1971
Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 11.9.1969 - 11.10.1995
kolektivní prokurista: Ing. Josef Hudák, Praha 9-Vysočany, U svobodárny 12/1110 Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 15.3.1968 - 11.11.1971
kolektivní prokurista pobočky: Jaromír Šrejma, Liberec I, Husova tř. 87 Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 15.2.1968 - 16.3.1970
kolektivní prokurista: Eduard Benda, Jablonec n/N, Pražská 84 b. Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 15.2.1968 - 11.11.1971
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, 21.12.1964 - 21.6.1983
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu, 21.12.1964 - 21.6.1983
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu; 21.12.1964 - 21.6.1983
d) provádět bankovní operace se zlatem a jinými drahými kovy; 21.12.1964 - 21.6.1983
e)nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá poslání banky; 21.12.1964 - 21.6.1983
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí. 21.12.1964 - 21.6.1983

vedení firmy Československá obchodní banka, a. s.

Statutární orgán Československá obchodní banka, a. s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva. 13.2.2002
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně. 29.11.2000 - 13.2.2002
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně. 11.1.2000 - 29.11.2000
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. K zavazování společnosti jsou oprávněni nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně. 9.1.1998 - 11.1.2000
Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru. 7.1.1998 - 9.1.1998
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru. 17.7.1996 - 7.1.1998
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo člen představenstva s prokuristou. Prokuristé se podepisují spolu s členem představenstva za společnost s dodatkem označujícím prokuru. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku. 19.3.1993 - 17.7.1996
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. P o d p i s o v á n í: k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis souborně - dva členové představenstva nebo - člen představenstva s prokuristou nebo - dva prokuristé. 28.12.1990 - 19.3.1993
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. 21.12.1964 - 28.12.1990
člen představenstva Ing. Jiří Vévoda 22.2.2016
Vznik členství 9.12.2015
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
člen představenstva Marcela Suchánková 1.3.2017
Vznik členství 1.3.2017
Vznik funkce 1.3.2017
Adresa: Vidoulská 760/8 , Praha 158 00
člen představenstva Jan Sadil 1.3.2017
Vznik členství 1.3.2017
Vznik funkce 1.3.2017
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen představenstva Petr Hutla 16.10.2017
Vznik členství 1.3.2017
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen představenstva Héléne Goessaert 16.4.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Klein Hoogveld 75 , 1800 Vilvoorde Belgické království
předseda představenstva John Arthur Hollows 22.5.2018
Vznik členství 2.5.2018
Vznik funkce 3.5.2018
Adresa: Souběžná I 665/47 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Petr Knapp 22.5.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
předseda představenstva Ludovít Kováčik 21.12.1964 - 25.6.1968
Adresa: Na příkopě 854/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Karel Netolický 21.12.1964 - 25.6.1968
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
člen představenstva Miroslav Bursa 21.12.1964 - 25.6.1968
Adresa: Politických vězňů 931/20 , Praha 110 00
člen představenstva Michal Hallo 21.12.1964 - 25.6.1968
Adresa: Slovenská republika
VHJ Závody 9.augusta, Partizanske
člen představenstva Karel Podlaha 21.12.1964 - 25.6.1968
Adresa: Na Příkopě 28 864 28, 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Dr. Ján Púll 21.12.1964 - 25.6.1968
Adresa: Na Příkopě 864 28, 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Timotej Dubrovay 25.6.1968 - 7.7.1969
Adresa: Leningradská 24 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Jaroslav Čechura 21.12.1964 - 2.7.1970
Adresa: Česká republika
VHJ ZVIL Plzeň
předseda představenstva Ing. Václav Zahálka 25.6.1968 - 2.7.1970
Adresa: Příkopy 28 , Praha 1 Česká republika
člen představenstva Ing. František Mišeje 7.7.1969 - 2.7.1970
Adresa: Leningradská 24 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Dr. Jaroslav Procházka 21.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: Spálená 75/16 , Praha 110 00
člen představenstva Bohuslav Růna 21.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: Na můstku 11 , 110 00 Praha 1-St. Město Česká republika
místopředseda představenstva Doc. Ludovít Kováčik 25.6.1968 - 26.5.1971
Adresa: Na příkopě 854/14 , Praha 110 00
člen představenstva Karel Netolický 25.6.1968 - 26.5.1971
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Ján Kožárik 25.6.1968 - 26.5.1971
Adresa: Slovenská republika
Partizánske
člen představenstva Ing. Ladislav Chrust 25.6.1968 - 26.5.1971
Adresa: nám. Říjnové revoluce 6 , Ostrava Česká republika
člen představenstva JUDr. Zdeněk Mojžíšek 25.6.1968 - 26.5.1971
Adresa: Panská 1308/9 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Vojtěch Šperka 25.6.1968 - 26.5.1971
Adresa: Příkopy 28 , Praha 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Rottenborn 2.7.1970 - 26.5.1971
Adresa: Raisova 1716/20 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Štefan Jorík 2.7.1970 - 26.5.1971
Adresa: Leningradská 24 , Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Svatopluk Potáč 2.7.1970 - 26.5.1971
Adresa: Příkopy 28 , Praha 1 Česká republika
Člen: Ing. František Kroupa 29.12.1990 - 8.7.1992
Adresa: Křížkovského 156 , 603 00 Brno Česká republika
Předseda: Ing. Rostislav Petráš 29.12.1990 - 19.3.1993
Adresa: Rudé armády 800 , Hradec Králové Česká republika
Člen: Ing. Albert Valčák 29.12.1990 - 28.7.1993
Adresa: Ladislava Sáru 8 , Bratislava 4 Slovenská republika
Místopředsedkyně: Marie Marvanová 29.12.1990 - 28.7.1993
Adresa: Nad lesem 142/13 , Praha 147 00
Člen: Ing. Jan Jánský 29.12.1990 - 28.7.1993
Adresa: nám. Českých bratří 36/1 , Liberec 460 05
Člen: Ing. Pavel Kavánek 29.12.1990 - 28.7.1993
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
místopředseda Ing. Josef Tauber 28.7.1993 - 21.12.1994
Adresa: Pobočná 1323/18 , Praha 141 00
Člen: Ing. Vladimír Staňura 8.7.1992 - 11.9.1997
Adresa: Bechyňova 1614/5 , Praha 160 00
Člen: Ing. Michael Korýdek 29.12.1990 - 9.1.1998
Adresa: Milady Horákové 481/24 , Praha 170 00
Člen: Doc.Ing. Jozef Šalak CSc. 28.7.1993 - 9.1.1998
Adresa: Fábryho 9 , Košice Slovenská republika
člen Ing. Rudolf Autner 11.10.1996 - 9.1.1998
Adresa: Dolnojirčanská 897/32 , Praha 142 00
člen Ing. Rudolf Autner 9.1.1998 - 5.11.1999
Adresa: Na Balkáně 2383/66 , Praha 130 00
Člen: Doc.Ing. Jozef Šalak CSc. 9.1.1998 - 5.11.1999
Adresa: Kaštielská 1536 , Bratislava Slovenská republika
Člen: Ing. Ladislav Unčovský 5.11.1999 - 29.11.2000
Adresa: U průhonu 1099/56 , Praha 170 00
člen Pavel Strnad 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Praha 6, Na Malé Šárce 24 Česká republika
člen Ing. Petr Knapp 11.10.1996 - 16.7.2001
Adresa: Šlikova 1316/1 , Praha 169 00
člen Mgr. Jan Lamser 9.1.1998 - 15.8.2001
Adresa: Seydlerova 2149/7 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Tauber 21.12.1994 - 13.2.2002
Zánik funkce 31.1.2001
Adresa: Zahradní 154 , Panenské Břežany 250 70
Člen: Ing. Ladislav Unčovský 29.11.2000 - 25.11.2002
Vznik funkce 15.6.1998
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: U průhonu 1099/56 , Praha 170 00
člen Luc Seynaeve 13.2.2002 - 25.11.2002
Vznik funkce 31.1.2001
Zánik funkce 31.3.2002
Adresa: Konviktská 290/17 , Praha 110 00
Člen: Ing. Vladimír Staňura 11.9.1997 - 21.5.2003
Vznik funkce 25.4.1991
Zánik funkce 10.4.2003
Adresa: Požárnická 160 , Praha 164 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kavánek 28.7.1993 - 1.10.2003
Vznik členství 17.10.1990
Zánik členství 10.8.1999
Zánik funkce 10.8.1999
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen Carl Rossey, Nar. 16.5.1961 11.1.2000 - 1.10.2003
Vznik funkce 10.8.1999
Zánik funkce 15.7.2003
Adresa: Praha 6, Ke Strži 650 Česká republika
člen Patrick Daems 25.11.2002 - 1.10.2003
Vznik funkce 1.4.2002
Adresa: U Ladronky 1335 , 169 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Petr Knapp 16.7.2001 - 11.11.2004
Vznik funkce 20.5.1996
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen Mgr. Jan Lamser 15.8.2001 - 11.11.2004
Vznik funkce 26.5.1997
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: Strážovská 342/15 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kavánek 1.10.2003 - 11.11.2004
Vznik členství 10.8.1999
Zánik členství 19.5.2004
Vznik funkce 10.8.1999
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen Philippe Moreels 25.11.2002 - 12.9.2005
Vznik funkce 1.3.2002
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen Patrick Daems 1.10.2003 - 16.10.2006
Vznik funkce 1.4.2002
Zánik funkce 12.7.2006
Adresa: U Ladronky 1335/29 , Praha 169 00
člen Philippe Moreels 12.9.2005 - 27.6.2007
Vznik členství 1.3.2002
Zánik členství 21.4.2007
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen představenstva Hendrik Scheerlinck 25.10.2006 - 27.6.2007
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: Hollestraat 6 , 9310 Moorsel-Aalst Belgické království
člen představenstva Philippe Moreels 27.6.2007 - 15.5.2008
Vznik členství 21.4.2007
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kavánek 11.11.2004 - 7.7.2009
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.5.2009
Vznik funkce 26.5.2004
Zánik funkce 19.5.2009
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Petr Knapp 11.11.2004 - 7.7.2009
Zánik členství 19.5.2009
Vznik funkce 19.5.2004
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen představenstva Mgr. Jan Lamser 11.11.2004 - 7.7.2009
Zánik členství 19.5.2009
Vznik funkce 19.5.2004
Adresa: Strážovská 342/15 , Praha 153 00
člen představenstva Philippe Moreels 15.5.2008 - 7.7.2009
Vznik členství 21.4.2007
Adresa: V Šáreckém údolí 63 , Praha 164 00
člen představenstva Hendrik Scheerlinck 27.6.2007 - 4.11.2009
Vznik členství 21.4.2007
Adresa: Hollestraat 6 , 9310 Moorsel-Aalst Belgické království
člen představenstva Philippe Moreels 7.7.2009 - 23.12.2009
Vznik členství 21.4.2007
Zánik členství 15.11.2009
Adresa: Pařížská 1068/10 , Praha 110 00
člen představenstva Hendrik Scheerlinck 4.11.2009 - 19.8.2010
Vznik členství 21.4.2007
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: U Ladronky 1335/29 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Petr Hutla 6.3.2008 - 2.7.2013
Vznik členství 27.2.2008
Zánik členství 27.2.2013
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kavánek 7.7.2009 - 12.3.2014
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kavánek 12.3.2014 - 9.6.2014
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen představenstva Mgr. Jan Lamser 7.7.2009 - 12.8.2014
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Strážovská 342/15 , Praha 153 00
člen představenstva Bartel Puelinckx 24.1.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 8.12.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Na Kodymce 1011/24 , Praha 160 00
člen představenstva Marek Ditz 31.1.2013 - 5.9.2014
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Petr Knapp 7.7.2009 - 16.1.2015
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 20.5.2014
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Jiří Vévoda 24.1.2011 - 12.4.2015
Vznik členství 8.12.2010
Adresa: Utěšilova 707 , 190 14 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Koen Wilmots 24.1.2011 - 20.5.2015
Vznik členství 8.12.2010
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Za Roklí 343 , Statenice 252 62
člen představenstva Petr Hutla 2.7.2013 - 20.10.2015
Vznik členství 28.2.2013
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
předseda představenstva John Arthur Hollows 9.6.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 2.5.2014
Adresa: V uličkách 882 , Praha 164 00
člen představenstva Marek Ditz 5.9.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Petr Knapp 16.1.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 21.5.2014
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Tomáš Kořínek 14.3.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Do Polí 463 , Psáry 252 44
člen představenstva Ing. Jiří Vévoda 12.4.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 8.12.2010
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
člen představenstva Ing. Jiří Vévoda 20.10.2015 - 22.2.2016
Vznik členství 8.12.2010
Zánik členství 8.12.2015
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
člen představenstva Marek Ditz 20.10.2015 - 16.10.2017
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 1.1.2017
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen představenstva Petr Hutla 20.10.2015 - 16.10.2017
Vznik členství 28.2.2013
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Tomáš Kořínek 20.10.2015 - 16.4.2018
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Do Polí 463 , Psáry 252 44
předseda představenstva John Arthur Hollows 20.10.2015 - 22.5.2018
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 1.5.2018
Vznik funkce 2.5.2014
Zánik funkce 1.5.2018
Adresa: V uličkách 882 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Petr Knapp 20.10.2015 - 22.5.2018
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 21.5.2018
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen představenstva Marek Ditz 16.10.2017 - 9.11.2018
Vznik členství 2.1.2017
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00

Dozorčí rada Československá obchodní banka, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Franky Depickere 15.10.2018
Vznik členství 2.6.2018
Adresa: Izegemstraat 203 , 8770 Ingelmunster Belgické království
člen dozorčí rady Christine Van Rijsseghem 15.10.2018
Vznik členství 2.6.2018
Adresa: Avenue du Manoir 24 , 1410 Waterloo Belgické království
člen dozorčí rady Willy Kiekense 15.10.2018
Vznik členství 1.9.2018
Adresa: Schaarstraat 18 , 8000 Brugge Belgické království
člen dozorčí rady Štěpán Stránský 29.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Neužilova 1495/2 , Praha 156 00
předseda dozorčí rady Pavel Kavánek 31.5.2019
Vznik členství 3.5.2019
Vznik funkce 3.5.2019
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ladislava Spielbergerová 4.9.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Wintrova 452 , 270 33 Jesenice Česká republika
Jméno Ing. Jaroslav Ebenstreit CSc 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Libušina 553/8 , Plzeň 323 00
Jméno Ing. Vladimír Kačka 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Púpavova 27 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Milan Pecháček 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Chopinova 1533/2 , Praha 120 00
Jméno Ing. Milan Porubský 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Hodžova 9 , Trenčín Slovenská republika
Jméno Ing. Jana Schulzová 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Vinohradská 2279/164 , Praha 130 00
Jméno Ing. Ota Kaftan 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: Litevská 2570 , Kladno 272 01
Jméno Ing. Jaroslav Daňhel CSc, 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: Minská 546/15 , Praha 101 00
Jméno JUDr. Karel Kotrba 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: U Klikovky 2020/23 , Praha 150 00
Jméno JUDr. Oldřich Vacek 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: Slezská 2310/115 , Praha 130 00
Jméno Ing. Stanislava Dušková 28.7.1993 - 4.10.1994
Adresa: Varnsdorfská 336/7 , Praha 190 00
Jméno Ing. Miroslav Přibyl 28.7.1993 - 4.10.1994
Adresa: Strašnická 869/14 , Praha 102 00
člen Ing. Jan Princ CSc. 4.10.1994 - 11.10.1995
Adresa: Křivoklátská 345 , Unhošť 273 51
Jméno Ing. Jozef Magula 28.7.1993 - 11.10.1996
Adresa: Ševčenkova 27 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Naděžda Jančovičová 19.3.1993 - 9.1.1998
Adresa: Bajzova 12 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Štefan Pavúk 28.7.1993 - 9.1.1998
Adresa: Budatínská 29 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Vladimír Šrytr 28.7.1993 - 9.1.1998
Adresa: Vavřenova 20 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Ing. Milan Pecháček 10.1.1994 - 9.1.1998
Adresa: Chopinova 1533/2 , Praha 120 00
člen Gabriel Eichler 4.10.1994 - 9.1.1998
Adresa: Wassermannova 923/10 , Praha 152 00
člen Ing. Miroslav Havel 4.10.1994 - 9.1.1998
Adresa: Evropská 675/154 , Praha 160 00
člen Ing. Josef Vanžura 4.10.1994 - 9.1.1998
Adresa: Dědinova 2011/19 , Praha 148 00
člen Igor Valtr 4.10.1994 - 11.1.2000
Adresa: Staroměstské náměstí 549/19 , Praha 110 00
člen Ing. Pavel Suchý 11.10.1995 - 11.1.2000
Adresa: Radhošťská 2278/1 , Praha 130 00
předseda Ing. Miroslav Havel 9.1.1998 - 11.1.2000
Adresa: Evropská 675/154 , Praha 160 00
člen Ing. Vladimír Šrytr 9.1.1998 - 11.1.2000
Adresa: Vavřenova 20 , 142 00 Praha 4 Česká republika
místopředseda Ing. Josef Vanžura 9.1.1998 - 13.1.2000
Adresa: Dědinova 2011/19 , Praha 148 00
člen Patrick Daems, Nar. 21.4.1948 11.1.2000 - 13.1.2000
Adresa: Belgické království
1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie
člen Prof.Ing. Karel Kouba CSc. 4.10.1994 - 29.11.2000
Adresa: Milady Horákové 852/82 , Praha 170 00
člen Ing. Stanislav Masár 11.10.1996 - 29.11.2000
Adresa: Štúrova 43 , Povážská Bystrica Česká republika
člen Ing. Štefan Pavúk 9.1.1998 - 29.11.2000
Adresa: Budatínská 29 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Milan Pecháček 9.1.1998 - 29.11.2000
Adresa: Chopinova 1533/2 , Praha 120 00
člen Ing. Jiří Koliha 9.1.1998 - 29.11.2000
Adresa: Rodvinovská 1351/8 , Praha 140 00
člen ing. Dušan Preisinger 9.1.1998 - 29.11.2000
Adresa: Eisnerova 11 , Bratislava Česká republika
člen Pierre Van Keirsbilck, Nar. 2.8.1947 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
8530 Harelbeke, Platanenlaan 13, Belgie
člen Luc Flamée, Nar. 27.7.1945 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
8490 Jabbeke, Tafeldijcken 6, Belgie
člen Patrick Daems 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie
místopředseda Herman Agneessens 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
3080 Tervuren,Edelweisslaan 47, Belgie
předseda Remi Vermeiren 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgie
člen Jan Vanhevel 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
2830 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgie
člen Jiřina Junová 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Barákova 414/56 , Plzeň 326 00
člen Willy Duron, Nar. 1.1.1945 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgie
člen Francois Florquin 11.1.2000 - 29.11.2000
Adresa: Belgické království
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgie
člen Gavin Andersen, Dat. Nar. 27.8.1957 29.11.2000 - 29.11.2000
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
48 Ellington Street, London N7 8PL
člen Remi Vermeiren, Dat.nar. 23.2.1940 29.11.2000 - 9.4.2001
Adresa: Belgické království
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6
člen Herman Agneessens, Dat. Nar. 8.5.1949 29.11.2000 - 9.4.2001
Adresa: Belgické království
3080 Tervuren, Edelweisslaan 47
člen Ing. Kateřina Součková 29.11.2000 - 13.2.2002
Zánik funkce 28.3.2001
Adresa: Studentská 1120/1 , Liberec 460 01
člen Gavin Anderson, Dat. Nar. 27.8.1957 29.11.2000 - 25.11.2002
Vznik funkce 13.4.2000
Zánik funkce 17.4.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
48 Ellington Street, London N7 8PL
předseda Remi Vermeiren, Dat.nar. 23.2.1940 9.4.2001 - 1.10.2003
Vznik členství 10.8.1999
Zánik členství 11.4.2003
Adresa: Belgické království
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6
člen Willy Duron, Nar. 1.1.1945 29.11.2000 - 28.1.2004
Zánik členství 9.10.2003
Vznik funkce 10.8.1999
Adresa: Belgické království
3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2
člen Ing. Petr Korous 29.11.2000 - 11.2.2004
Vznik funkce 8.6.2000
Adresa: Hennerova 225/11 , Praha 150 00
člen Farida Khambata, Dat. Nar. 11.12.1949 29.11.2000 - 11.11.2004
Vznik funkce 13.4.2000
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Spojené státy americké
3224 R Street N.W., Washington D.C. 20007
místopředseda Herman Agneessens, Dat. Nar. 8.5.1949 9.4.2001 - 11.11.2004
Vznik členství 10.8.1999
Zánik členství 20.2.2004
Vznik funkce 10.8.1999
Zánik funkce 20.2.2004
Adresa: Belgické království
3080 Tervuren, Edelweisslaan 47
předseda Jan Švejnar 28.1.2004 - 11.11.2004
Vznik členství 9.10.2003
Zánik členství 19.5.2004
Vznik funkce 9.10.2003
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive
člen Dirk Mampaey 28.1.2004 - 11.11.2004
Vznik členství 9.10.2003
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: Belgické království
Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem
člen dozorčí rady André Albert Ghislain Bergen 11.11.2004 - 11.11.2004
Vznik funkce 20.2.2004
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: Belgické království
Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk
člen Francois Florquin 29.11.2000 - 11.8.2005
Zánik členství 20.4.2005
Vznik funkce 10.8.1999
Adresa: Belgické království
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65
člen Ing. Roman Glasberger 29.11.2000 - 11.8.2005
Vznik funkce 8.6.2000
Adresa: Vitry 2177 , Kladno 272 01
člen Kanako Sekine 25.11.2002 - 11.8.2005
Vznik funkce 17.4.2002
Zánik funkce 22.9.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Flat 14, 4 Cranley Place, London SW7 3AB
člen dozorčí rady Dirk Mampaey 11.11.2004 - 11.8.2005
Vznik funkce 19.5.2004
Zánik funkce 1.12.2004
Adresa: Belgické království
Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem
člen dozorčí rady Anne Fossemalle 11.8.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 22.9.2004
Zánik členství 20.4.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA
člen dozorčí rady Riet Docx 11.8.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 1.12.2004
Zánik členství 20.4.2005
Adresa: Belgické království
Geelhandlaan 25, 2540 Hove
člen Ing. Petr Korous 11.2.2004 - 12.9.2005
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 8.6.2000
Adresa: Bedrnova 256/22 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Roman Glasberger 11.8.2005 - 12.9.2005
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 8.6.2000
Adresa: Janovská 400 , Praha 109 00
člen dozorčí rady André Albert Ghislain Bergen 11.11.2004 - 16.10.2006
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 19.5.2004
Adresa: Belgické království
Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk
člen dozorčí rady Marko Voljč 11.11.2004 - 16.10.2006
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 19.5.2004
Adresa: Belgické království
Louizalaan 135, 1050 Brussel
člen dozorčí rady Francois Florquin 11.8.2005 - 16.10.2006
Vznik členství 20.4.2005
Zánik členství 21.4.2006
Adresa: Belgické království
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65
člen dozorčí rady Jan Oscar Cyriel Vanhavel 16.10.2006 - 16.10.2006
Vznik členství 22.4.2006
Adresa: Max Hermanlei 8 , 2930 Brasschaat Belgické království
člen dozorčí rady Anne Fossemalle 11.8.2005 - 27.6.2007
Vznik členství 20.4.2005
Zánik členství 23.2.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA
člen dozorčí rady Hendrik George Adolphe Gerard Soete 27.6.2007 - 27.6.2007
Vznik členství 24.2.2007
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: Heiken 10 , 2290 Vorselaar Belgické království
předseda dozorčí rady Jan Švejnar 11.11.2004 - 7.7.2009
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.5.2009
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 19.5.2009
Adresa: Spojené státy americké
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive
člen dozorčí rady John Arthur Hollows 16.10.2006 - 7.7.2009
Vznik členství 22.4.2006
Adresa: The Old Chapel , Cold Aston Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Jan Oscar Cyriel Vanhevel 16.10.2006 - 4.11.2009
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Max Hermanlei 8 , 2930 Brasschaat Belgické království
člen Ing. Libuše Gregorová 12.9.2005 - 19.8.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: Vojáčkova 612/15 , Praha 196 00
člen František Hupka 12.9.2005 - 19.8.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.5.2010
Adresa: Majakovského 1189/8 , Plzeň 323 00
člen Ing. Martina Kopecká 12.9.2005 - 19.8.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: Kosmonautů 244 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady John Arthur Hollows 7.7.2009 - 19.8.2010
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 29.6.2010
Adresa: Belgické království
Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren
člen dozorčí rady Riet Docx 11.8.2005 - 24.1.2011
Vznik členství 20.4.2005
Zánik členství 20.7.2010
Adresa: Belgické království
Geelhandlaan 25, 2540 Hove
člen dozorčí rady Dirk Mampaey 4.11.2009 - 17.2.2012
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Belgické království
2970 Schilde, De Schietboog 99
člen dozorčí rady Hendrik George Adolphe Gerard Soete 27.6.2007 - 5.9.2012
Vznik členství 21.4.2007
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: Heiken 10 , 2290 Vorselaar Belgické království
člen dozorčí rady Philip Marck 17.2.2012 - 2.7.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 14.2.2013
Zánik funkce 14.2.2013
Adresa: Belgické království
3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12
předseda dozorčí rady Jan Švejnar 7.7.2009 - 9.6.2014
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 20.5.2014
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 20.5.2014
Adresa: Spojené státy americké
15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour
člen dozorčí rady Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne 17.10.2007 - 12.8.2014
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 22.7.2010
Adresa: Desselgemsestraat 15 , 8710 Ooigem Belgické království
člen dozorčí rady Martina Kantová 19.8.2010 - 12.8.2014
Vznik členství 23.6.2010
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: Haškova 1239/2 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady František Hupka 19.8.2010 - 12.8.2014
Vznik členství 23.6.2010
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: Majakovského 1189/8 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Bc. Ladislava Spielbergerová 19.8.2010 - 12.8.2014
Vznik členství 23.6.2010
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: 315 , Havlovice 542 32
člen dozorčí rady Guy Libot 24.1.2011 - 16.1.2015
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 18.11.2013
Adresa: Belgické království
1050 Brusel, Naamsestraat 43A
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kavánek 20.8.2014 - 16.1.2015
Vznik členství 1.5.2014
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Marko Voljč 19.8.2010 - 14.3.2015
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: Slovinská republika
Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000
člen dozorčí rady Jan Gysels 2.7.2013 - 20.5.2015
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 15.4.2015
Adresa: De Hulsten 50 , 2980 Zoersel Belgické království
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kavánek 16.1.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Jarolím 14.3.2015 - 24.9.2016
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Prinsedal 13 , 1950 Kraainem Belgické království
člen dozorčí rady Hendrik George Adolphe Gerard Soete 5.9.2012 - 12.6.2017
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 20.6.2016
Adresa: Heiken 10 , 2290 Vorselaar Belgické království
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kavánek 20.10.2015 - 22.5.2018
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 1.5.2018
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 1.5.2018
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Franky Depickere 16.1.2015 - 15.10.2018
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 1.6.2018
Adresa: Izegemstraat 203 , 8770 Ingelmunster Belgické království
člen dozorčí rady Christine Van Rijsseghem 16.1.2015 - 15.10.2018
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 1.6.2018
Adresa: Avenue du Manoir 24 , 1410 Waterloo Belgické království
člen dozorčí rady Marc Wittemans 7.12.2016 - 15.10.2018
Vznik členství 1.10.2016
Zánik členství 31.8.2018
Adresa: Beatrijslaan 91 , 3110 Rotselaar Belgické království
člen dozorčí rady Pavel Kavánek 22.5.2018 - 15.10.2018
Vznik členství 2.5.2018
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Willem Hueting 24.9.2016 - 29.3.2019
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Regentesselaan 75 , 2562 CP Den Haag Nizozemské království
člen dozorčí rady Petr Šobotník 12.6.2017 - 29.3.2019
Vznik členství 1.2.2017
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Jeseniova 2861/46 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Pavel Kavánek 15.10.2018 - 31.5.2019
Vznik členství 2.5.2018
Zánik členství 2.5.2019
Vznik funkce 20.6.2018
Zánik funkce 2.5.2019
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ladislava Spielbergerová 29.3.2019 - 4.9.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 315 , Havlovice 542 32

Prokura Československá obchodní banka, a. s.

Platnost údajů od - do
kolektivní prokurista 11.10.1995
kolektivní prokurista 11.10.1995
kolektivní prokurista 10.2.1992
kolektivní prokurista 15.11.1990
kolektivní prokurista 6.11.1989
kolektivní prokurista 3.5.1983
kolektivní prokurista 21.10.1982
kolektivní prokurista 2.12.1971
kolektivní prokurista 2.7.1970
kolektivní prokurista 2.7.1970
kolektivní prokurista 3.11.1967
kolektivní prokurista 3.11.1967
kolektivní prokurista 3.11.1967
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
kolektivní prokurista 21.12.1964
Jméno František Caha 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Hvězdova 1564/15 , Praha 140 00
Jméno Rudolf Houdek 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Cukrovarnická 496/13 , Praha 162 00
Jméno Antonín Bezkočka 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Národní obrany 714/14 , Praha 160 00
Jméno JUDr. Karel Popel 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Na Podkovce 262/3 , Praha 147 00
Jméno Otto Stádler 21.12.1964 - 11.11.1971
Adresa: Jakutská 1200/11 , Praha 100 00
Jméno Miroslav Petrželka 21.12.1964 - 11.11.1971
Adresa: Stavitelská 1098/4 , Praha 160 00
Jméno Ing. RCDr. Rudolf Dvořák 3.11.1967 - 11.11.1971
Adresa: Na výhledech 1424/6 , Praha 100 00
Jméno František Chabina 3.11.1967 - 11.11.1971
Adresa: Sládkova 259/9 , Praha 170 00
Jméno JUDr. Roman Skokan 3.11.1967 - 11.11.1971
Adresa: Na hutích 755/10 , Praha 160 00
Jméno Antonín Šimek 2.7.1970 - 11.11.1971
Adresa: Ke Klimentce 2219/47 , Praha 150 00
Jméno Rudolf Houdek 2.7.1970 - 11.11.1971
Adresa: Cukrovarnická 496/13 , Praha 162 00
Jméno Bohuslav Brada 21.12.1964 - 4.4.1973
Adresa: Štěpánská 48 , Praha 1 Česká republika
Jméno JUDr. Lev Langer 21.12.1964 - 4.4.1973
Adresa: Šmeralova 211/9 , Praha 170 00
Jméno Vladislav Bejček 2.12.1971 - 12.1.1977
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
Jméno Jiří Vondráček 21.12.1964 - 3.5.1983
Adresa: V. P. Čkalova 784/22 , Praha 160 00
Jméno Ing. Miroslav Varaus 3.5.1983 - 6.11.1989
Adresa: V luhu 754/18 , Praha 140 00
Jméno Ing. Petr Neubauer 12.1.1983 - 3.9.1990
Adresa: Nejedlého 2 , Jablonec n. N. Česká republika
Jméno Doc. ing. Oliver Varga 15.11.1990 - 10.2.1992
Adresa: Jarná 21 , Košice Slovenská republika
Jméno Jan Zavázal 21.10.1982 - 11.10.1995
Adresa: Slávy Horníka 510/24 , Praha 150 00
Jméno Antonín Eisenreich 6.11.1989 - 17.7.1996
Adresa: Mladenovova 3234/9 , Praha 143 00
Jméno ing. Márie Gromová 10.2.1992 - 17.7.1996
Adresa: Bratislavská 13 , Košice Slovenská republika
Jméno PhDr. Jana Scheybalová 11.10.1995 - 17.7.1996
Adresa: Kostelní 1/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Miloslav Hejtmánek 11.10.1995 - 17.7.1996
Adresa: Hálkova 1177/18 , Plzeň 301 00

Vedoucí organizační složky Československá obchodní banka, a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ladislav Vojíř 3.2.1970 - 16.4.1971
Adresa: Koželužská 292/10 , Plzeň 301 00
Jméno Karel Hladil 11.9.1969 - 6.9.1972
Adresa: Chorázova 5 , Brno Česká republika
Jméno Jiří Kožich 15.2.1968 - 4.4.1973
Adresa: Gottwaldova 33 , Jablonec n/N Česká republika
Jméno Ing. Vladimír Valach 15.3.1968 - 11.4.1974
Adresa: Kuzmányho 6 , Banská Bystrica Slovenská republika
Jméno Ing. Ladislav Lukáč 27.4.1970 - 18.11.1975
Adresa: Marxa a Engelsa 43 , Žilina Slovenská republika
Jméno Ing. Vladimír Valach 11.4.1974 - 6.10.1976
Adresa: Nezabúdková 26 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Dr. Heřman Mauthner 15.2.1968 - 12.1.1977
Adresa: Pražská 2976/84 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Bohuslav Vaněk 4.4.1973 - 12.1.1977
Adresa: Vzdušná 53/10 , Liberec 460 01
Jméno František Resl 6.9.1972 - 22.4.1982
Adresa: Rooseveltova 419/20 , Brno 602 00
Jméno Ing. Alojz Ondra 6.10.1976 - 22.4.1982
Adresa: Saratovská 18 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Jaroslav Šprengr 12.1.1977 - 12.1.1983
Adresa: 508 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Jméno Jiří Kožich 12.1.1977 - 11.8.1983
Adresa: Na Ostrohu 3380/9 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Vladimír Valach 22.4.1982 - 25.2.1985
Adresa: Nezabudkova 26 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Miloslav Dudek 14.10.1983 - 5.4.1988
Adresa: Ruprechtická 158/12 , Liberec 460 01
Jméno Ing. Petr Neubauer 12.1.1983 - 3.9.1990
Adresa: Nejedlého 2 , Jablonec n.N. Česká republika
Jméno Libuše Šmídová 16.4.1971 - 4.9.1990
Adresa: Slovanská alej 2155/29 , Plzeň 326 00
Jméno Doc.ing. Oliver Varga 15.11.1990 - 10.2.1992
Adresa: Jarná 21 , Košice Slovenská republika
Jméno Ing. František Kroupa 21.10.1982 - 20.10.1992
Adresa: Křížkovského 106/15 , Brno 603 00
Jméno Ing. Aleš Bouší 19.3.1990 - 2.4.1993
Adresa: Kejzlarova 1325/4 , Hradec Králové 500 12
Jméno JUDr. Miloš Kolář 2.4.1993 - 28.7.1993
Adresa: Břetislavova 1622/1 , Hradec Králové 500 02
Jméno Ing. Tomáš Burian 4.11.1990 - 10.11.1994
Adresa: Josefa Plojhara 9 , České Budějovice Česká republika
Jméno PhDr. Jana Schejbalová 3.9.1990 - 11.10.1995
Adresa: Liberecká 902/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Miloslav Hejtmánek 4.9.1990 - 11.10.1995
Adresa: V Bezovce 1909/4 , Plzeň 301 00
Jméno JUDr. Miloš Kolář 28.7.1993 - 11.10.1995
Adresa: Čajkovského 913/52 , Hradec Králové 500 09
Jméno Ing. Dušan Repčík 12.3.1976 - 17.7.1996
Adresa: Slovenská republika
Žilina,Vlčince, Blok 0-01, č.46
Jméno Ing. Albert Valčák 25.2.1985 - 17.7.1996
Adresa: L.Sáru 8 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Jan Jánský 5.4.1988 - 17.7.1996
Adresa: nám. Českých bratří 36/1 , Liberec 460 05
Jméno Ing. Ludvík Kopel 3.6.1990 - 17.7.1996
Adresa: Flemingova 2847/1 , Karviná 733 01
Jméno ing. Peter Mikuš 15.10.1990 - 17.7.1996
Adresa: Bazovského 14 , Trenčín Slovenská republika
Jméno Ing. Márie Gromová 10.2.1992 - 17.7.1996
Adresa: Bratislavská 13 , Košice Slovenská republika
Jméno ing. Marie Čejchanová 8.7.1992 - 17.7.1996
Adresa: Pekelská 80 , Náchod 547 01
Jméno ing. Vanda Hadrabová 8.7.1992 - 17.7.1996
Adresa: Máchova 1347 , Teplice 415 01
Jméno Ing. Dalibor Pánek 20.10.1992 - 17.7.1996
Adresa: Labská 155/35 , Brno 625 00
Jméno Ing. Jiří Myška 2.4.1993 - 17.7.1996
Adresa: 88 , Řepov 293 01
Jméno Antonín Eisenreich 10.11.1994 - 17.7.1996
Adresa: Baráškova 1556 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Ing. Vladimír Strejček 10.11.1994 - 17.7.1996
Adresa: M. Horáková 1375 , 370 05 České Budějovice Česká republika
Jméno Ing. Miloslav Hejtmánek 11.10.1995 - 17.7.1996
Adresa: Hálkova 1177/18 , Plzeň 301 00
Jméno Ing. Petr Hutla 11.10.1995 - 17.7.1996
Adresa: Národních hrdinů 120 , Pardubice 530 03
Jméno PhDr. Jana Scheybalová 11.10.1995 - 17.7.1996
Adresa: Kostelní 1/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Jan Jánský 17.7.1996 - 7.1.1998
Adresa: Franklinova 571 , Liberec 460 15
Jméno Antonín Eisenreich 17.7.1996 - 9.1.1998
Adresa: Baráškova 1556 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Ing. Vladimír Strejček 17.7.1996 - 9.1.1998
Adresa: M. Horáková 1375 , 370 05 České Budějovice Česká republika
Jméno Ing. Petr Hutla 17.7.1996 - 9.1.1998
Adresa: Národních hrdinů 120 , Pardubice 530 03
Jméno ing. Peter Mikuš 17.7.1996 - 5.11.1999
Adresa: Bazovského 14 , Trenčín Slovenská republika
Jméno Ing. Márie Gromová 17.7.1996 - 5.11.1999
Adresa: Bratislavská 13 , Košice Slovenská republika
Jméno Ing. Dušan Repčík 17.7.1996 - 5.11.1999
Adresa: Slovenská republika
Žilina, Vlčince, Blok 0-01, č.46
Jméno Ing. Dalibor Pánek 17.7.1996 - 5.11.1999
Adresa: Labská 155/35 , Brno 625 00
Jméno Ing. Albert Valčák 17.7.1996 - 5.11.1999
Adresa: L.Sáru 8 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Petr Hutla 9.1.1998 - 5.11.1999
Adresa: Národních hrdinů 120 , Pardubice 530 03
Jméno ing. Vanda Hadrabová 17.7.1996 - 29.11.2000
Adresa: Máchova 1347 , Teplice 415 01
Jméno ing. Petr Neubauer 17.7.1996 - 15.2.2001
Adresa: Korejská 2150/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Ludvík Kopel 17.7.1996 - 15.2.2001
Adresa: Flemingova 2847/1 , Karviná 733 01
Jméno Ing. Miloslav Hejtmánek 17.7.1996 - 15.2.2001
Adresa: Hálkova 1177/18 , Plzeň 301 00
Jméno Ing. Roman Kracík 7.1.1998 - 15.2.2001
Adresa: Korejská 2150/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Vladimír Strejček 9.1.1998 - 15.2.2001
Adresa: Nová Ves 95 , 370 01 České Budějovice Česká republika
Jméno Ing. Karel Tomášek 9.1.1998 - 15.2.2001
Adresa: 544 54 Česká republika
Velký Vřešťov 59, okr. Trutnov
Jméno Ing. Petr Hutla 5.11.1999 - 15.2.2001
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
Jméno Ing. Ivona Janstová 5.11.1999 - 15.2.2001
Adresa: Veleckého 1919/31 , Brno 615 00
Jméno ing. Vanda Hadrabová 29.11.2000 - 15.2.2001
Adresa: 9 , Proboštov 417 12

Sbírka Listin Československá obchodní banka, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
BXXXVI 46/SL 132 notářský zápis [NZ 3926/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2015 1.2.2016 24.2.2016 44
BXXXVI 46/SL 131 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2016 1.2.2016 2.2.2016 34
BXXXVI 46/SL 130 ostatní doklad o koupi části závodu Městský soud v Praze 22.12.2015 22.12.2015 31.12.2015 35
BXXXVI 46/SL 129 notářský zápis [289/2015] Městský soud v Praze 21.12.2015 22
BXXXVI 46/SL 128 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 3.3.2015 7.4.2015 29.5.2015 2
BXXXVI 46/SL 127 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.12.2014 2.2.2015 17.3.2015 2
BXXXVI 46/SL 126 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 13.2.2015 16.2.2015 37
BXXXVI 46/SL 125 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2014 11.11.2014 20.1.2015 2
BXXXVI 46/SL 124 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 16.1.2015 284
BXXXVI 46/SL 123 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2014 7.7.2014 15.8.2014 2
BXXXVI 46/SL 122 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2014 7.7.2014 15.8.2014 2
BXXXVI 46/SL 121 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2014 28.5.2014 11.6.2014 1
BXXXVI 46/SL 120 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 279
BXXXVI 46/SL 119 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 4847/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 24.1.2014 27.1.2014 45
BXXXVI 46/SL 117 notářský zápis NZ 2733/2013 Městský soud v Praze 11.7.2013 18.7.2013 2.8.2013 13
BXXXVI 46/SL 116 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.2.2013 25.6.2013 3.7.2013 1
BXXXVI 46/SL 115 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2013 19.3.2013 22.3.2013 54
BXXXVI 46/SL 114 notářský zápis NZ 5703/2012 Městský soud v Praze 21.12.2012 17.1.2013 4.2.2013 11
BXXXVI 46/SL 113 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 272
BXXXVI 46/SL 112 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 5703/2012 Městský soud v Praze 21.12.2012 3.1.2013 14.1.2013 11
BXXXVI 46/SL 111 posudek znalce -znalecký posudek č. 111-2012 Městský soud v Praze 29.10.2012 5.11.2012 7.11.2012 36
BXXXVI 46/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.6.2011 13.3.2012 15.3.2012 54
BXXXVI 46/SL 109 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 266
BXXXVI 46/SL 108 notářský zápis NZ 91/2011 Městský soud v Praze 11.3.2011 30.3.2011 13
BXXXVI 46/SL 107 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.2011 24.3.2011 25.3.2011 37
BXXXVI 46/SL 106 notářský zápis NZ 556/2010 Městský soud v Praze 8.12.2010 17.2.2011 12
BXXXVI 46/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 245
BXXXVI 46/SL 104 notářský zápis NZ 402/2010 Městský soud v Praze 10.9.2010 29.9.2010 11
BXXXVI 46/SL 103 ostatní zápis ze 16.zasedání předs. Městský soud v Praze 28.4.2010 6.9.2010 2
BXXXVI 46/SL 102 posudek znalce - č.41-06/2010 Městský soud v Praze 25.6.2010 18.8.2010 37
BXXXVI 46/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.2.2010 11.6.2010 14.6.2010 35
BXXXVI 46/SL 100 notářský zápis NZ 96/2010 Městský soud v Praze 24.2.2010 11.3.2010 16
BXXXVI 46/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 205
BXXXVI 46/SL 98 podpisové vzory + čest. prohl. 3x Městský soud v Praze 3.6.2009 7.7.2009 6
BXXXVI 46/SL 97 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 23.3.2009 7.7.2009 2
BXXXVI 46/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 240
BXXXVI 46/SL 95 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.6.2008 5.6.2008 6.6.2008 2
BXXXVI 46/SL 94 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.2.2008 22.4.2008 2
BXXXVI 46/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.3.2008 22.4.2008 2
BXXXVI 46/SL 92 notářský zápis -NZ625/07 Městský soud v Praze 12.12.2007 30.1.2008 19
BXXXVI 46/SL 91 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2007 8.1.2008 16.1.2008 35
BXXXVI 46/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2007 8.1.2008 16.1.2008 35
BXXXVI 46/SL 89 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 14.11.2007 8.1.2008 16.1.2008 2
BXXXVI 46/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 208
BXXXVI 46/SL 85 notářský zápis, posudek znalce -č.153/2007-Nz 199/2007 Městský soud v Praze 24.4.2007 15.6.2007 543
BXXXVI 46/SL 84 ostatní -výp.ze záp.34.zas.předst. Městský soud v Praze 27.9.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 83 ostatní -odstoup.z funk. předst. Městský soud v Praze 30.6.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 82 ostatní -výpis ze záp.25.zas.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 81 ostatní -výpis ze záp.26.zas.předst. Městský soud v Praze 12.7.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 80 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 13.3.2003 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 77 notářský zápis NZ 263/2006 Městský soud v Praze 21.4.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.11.2006 16.11.2006 8.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 30.10.2006 0
BXXXVI 46/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva r2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 7.10.2005 0
BXXXVI 46/SL 69 ostatní výpis ze záp. z VH Městský soud v Praze 20.4.2005 9.9.2005 0
BXXXVI 46/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 9.8.2005 0
BXXXVI 46/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 22.9.2004 0
BXXXVI 46/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 22.9.2004 0
BXXXVI 46/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 65 notářský zápis -NZ113/04 Městský soud v Praze 26.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 61 ostatní -výp.ze zápisu 19.sch.představ Městský soud v Praze 26.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 59 notářský zápis -NZ112/04 Městský soud v Praze 26.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 52 ostatní výp.28.schůze představenstva Městský soud v Praze 15.7.2003 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 51 ostatní odstoupení z funkce/p.Rossey/ Městský soud v Praze 15.7.2003 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 50 ostatní zápis z 1.zased.představenstva Městský soud v Praze 10.8.1999 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 49 notářský zápis NZ476/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 48 ostatní zpráva předst..+ DR,hl.ekonoma Městský soud v Praze 16.7.2003 10.9.2003 0
BXXXVI 46/SL 47 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 10.9.2003 0
BXXXVI 46/SL 45 ostatní -výpis ze 14.sch.předst. Městský soud v Praze 9.4.2003 22.5.2003 0
BXXXVI 46/SL 44 ostatní -usnesení MS o jmenování znalc Městský soud v Praze 12.11.2002 23.4.2003 23.4.2003 0
BXXXVI 46/SL 43 posudek znalce č. 93-07/2002 2x Městský soud v Praze 25.11.2002 23.4.2003 23.4.2003 0
BXXXVI 46/SL 42 ostatní -výpis ze zápisu3.zased. předs Městský soud v Praze 16.1.2002 5.12.2002 0
BXXXVI 46/SL 41 notářský zápis, podpisové vzory NZ 240/2002 Městský soud v Praze 17.4.2002 5.12.2002 0
BXXXVI 46/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 5.9.2002 5.9.2002 0
BXXXVI 46/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora - konsolidovaná za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 37 účetní závěrka za rok 2001 v angličtině Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora - nekonsolidovaná za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 34 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 31.1.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 33 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 296/01 Městský soud v Praze 16.5.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 31 notářský zápis NZ 226/01 Městský soud v Praze 18.4.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 29 ostatní - zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 25.1.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 28 ostatní -odstoup. čl.představ. Městský soud v Praze 25.1.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 27 ostatní -prodej podniku + 3 přílohy Městský soud v Praze 19.6.2001 14.3.2002 15.3.2002 0
BXXXVI 46/SL 26 ostatní -sml.o prodeji č.podniku Městský soud v Praze 11.12.2001 17.12.2001 25.2.2002 0
BXXXVI 46/SL 24 stanovy společnosti -rok 1997, 1999 Městský soud v Praze 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 23 ostatní -zápis centr.volební komise 2x Městský soud v Praze 13.6.2000 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 22 notářský zápis NZ 153/2000 Městský soud v Praze 13.4.2000 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 21 ostatní - odstoupení čl. předst. Městský soud v Praze 13.4.2000 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 20 ostatní - zápis centr.volební komise 2 Městský soud v Praze 8.11.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 19 notářský zápis NZ 476/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 18 notářský zápis NZ 249/99 Městský soud v Praze 24.5.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 17 ostatní -zápis z 33.řádné VH Městský soud v Praze 15.6.1998 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 16 ostatní -odstoupení člena předst. Městský soud v Praze 7.12.1998 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 15 notářský zápis NZ 364/97 Městský soud v Praze 26.5.1997 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 14 ostatní -zápis ze 3.sch. DR /předst/ Městský soud v Praze 26.5.1997 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.8.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 12 podpisové vzory - čl,předst 8x Městský soud v Praze 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 12.12.2001 0
BXXXVI 46/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 29.11.2001 0
BXXXVI 46/SL 9 ostatní návrh sml.o prodeji č. podniku Městský soud v Praze 22.10.2001 24.10.2001 0
BXXXVI 46/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora t za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 20.7.2001 13.9.2001 0
BXXXVI 46/SL 7 ostatní -pozvánka na XXXV VH Městský soud v Praze 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 6 ostatní -listina přítomných na XXXV VH Městský soud v Praze 13.4.2000 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 5 notářský zápis NZ 153/2000 Městský soud v Praze 13.4.2000 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.8.1999 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 21.7.2000 27.7.2000 0
BXXXVI 46/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.6.2000 20.7.2000 0
BXXXVI 46/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 13.10.1997 0
BXXXVI 46/SL 88 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 23.2.2007 0
BXXXVI 46/SL 87 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 19.1.2007 0
BXXXVI 46/SL 79 ostatní -odstoup.z DR Městský soud v Praze 6.1.2006 0
BXXXVI 46/SL 78 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 10.3.2006 0
BXXXVI 46/SL 73 ostatní závěrečná zpr. o volbách Městský soud v Praze 27.6.2005 0
BXXXVI 46/SL 72 ostatní ČP Městský soud v Praze 20.4.2005 0
BXXXVI 46/SL 71 ostatní záp. z 5. zased. DR Městský soud v Praze 1.12.2004 0
BXXXVI 46/SL 70 ostatní záp. ze 4.zased. DR Městský soud v Praze 22.9.2004 0
BXXXVI 46/SL 68 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 20.4.2005 0
BXXXVI 46/SL 64 ostatní -rezignace na funkci Městský soud v Praze 1.3.2004 0
BXXXVI 46/SL 63 ostatní -výp.ze zápisu 2.schůze DR Městský soud v Praze 21.4.2004 0
BXXXVI 46/SL 62 ostatní -výp.ze zápisu 1.schůze DR Městský soud v Praze 20.2.2004 0
BXXXVI 46/SL 60 ostatní -výp.ze zápisu 3.schůze DR Městský soud v Praze 9.6.2004 0
BXXXVI 46/SL 58 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 0
BXXXVI 46/SL 55 ostatní -rezignace /p.Duron/ Městský soud v Praze 0
BXXXVI 46/SL 54 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 0
BXXXVI 46/SL 53 ostatní -výpis ze zápisu 4.zased.DR Městský soud v Praze 9.10.2003 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Československá obchodní banka, a. s.

IČO: 00001350
Firma: Československá obchodní banka, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 26.1.1990

Sídlo Československá obchodní banka, a. s.

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
tracking image