Firma České sběrné suroviny a.s. IČO 60194162


České sběrné suroviny a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

České sběrné suroviny a.s. (60194162) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nademlejnská 600/1, Praha 198 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 1994 a je stále aktivní. České sběrné suroviny a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o České sběrné suroviny a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o České sběrné suroviny a.s. na Justice.cz
Detailní informace o České sběrné suroviny a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro České sběrné suroviny a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje České sběrné suroviny a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2438
IČO (identifikační číslo osoby) 60194162
Jméno České sběrné suroviny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 1 25.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 25.6.2014 - 13.4.2015
Valná hromada schválila dne 23.4.2013 ve formě notářského zápisu NZ 162/2013, N 177/2013 následující: a) snížení základního kapitálu společnosti z částky 59.300.800,-Kč ( padesátdevět milionů třistatisíc osmset korun českých) o 17.539.500,-Kč ( sedmnáct milionů pětsetřicetdevěttisíc pětset korun českých) na celkových 41.761.300,-Kč (čtyřicetjed namilionů sedmnsetšedesátjedna tisíc třista korun českých ), b) stanoví, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami bilance, které bude provedeno optimalizací kapitálové struktury společnosti , c) schvaluje rozsah snížení základního kapitálu o 17.539.500,-Kč, d) stanoví, že snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obch.zák. u všech 100 ks, kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, kdy hodnota každé jedné akcie půvo dní nominální hodnoty 593.008,-Kč bude mít novou jmenovitou hodnotu 417.613,-Kč ( čtyřistasedmnácttisíc šestsettřináct korun českých). e) stanoví, lhůtu pro vyznačení změny hodnoty akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 23.04.2013 o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 215 v návaznosti na § 216 a způsobem uvedeným v § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se snížením základního kapitálu a vyznačením změny její nové jmenovité hodnoty . g) po snížení základního kapitálu provede společnost s akcionáři vypořádání, kdy na hodnotu o kterou se snižuje základní kapitál v rozsahu 17.539.500,-Kč vydá společnost České sběrné suroviny a.s. svým akcionářům akcie společnosti ČSS- nemovitosti, a.s., které má v držení a to: Počet akcií: 87 ks ( osmdesátsedm kusů). Čísla série: A 0001 - A 0087. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-Kč ( dvěstětisíc korun českých). Podoba : listinná. Forma: akcie na majitele. Druh: kmenová akcie. Emitent: ČSS-nemovitosti, a.s. " 30.4.2013 - 13.9.2013
1) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. konstatuje, že společnost EcoPoint, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ: 273 75 251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlo žka 10143 vlastní ve společnosti 69.099 (slovy: šedesát devět tisíc devadesát devět) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Společnost EcoPoint, a.s. tak vlastní 93,22 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 55.279.200,- Kč (slovy: padesát pět milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých) představujících 93,22 % účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 93,22 % podíl na hlasovacích právech ve společno sti. Společnost EcoPoint, a.s. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavn ího akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 3)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. schvaluje peněžité protiplnění ve výši 389,- Kč (slovy: tři sta osmdesát devět korun českých) za jednu listinnou akcii společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 800,- Kč, které hl avní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 130/2011 ze dne 7. 1 2. 2011 zpracovaným znaleckým ústavem Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dónská 145/13, IČ 254 86 764, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20461, zapsaným v seznamu znaleckých ú stavů Ministerstva spravedlnosti České republiky, čj. 117/2004-ODS-ZN/10 pro obor ekonomika. 4)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. určuje, že dosavadní akcionáři společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku své akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dn e přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, která byla společností České sběrné suroviny a.s. k převzetí těchto akcií zmocněna, a to výhradně v pobočce Plzeň-město, adresa pracoviště: Plzeň, Goethova 2704/1, PSČ 305 95, v pracovní době tohoto pracoviště, jež je vždy v pondělí a ve středu od 8.30 ho d. do 18.00 hod, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 hod. do 17.00 hod. Výše uvedené pracoviště společnosti Komerční banka, a.s., poukáže peněžité protiplnění výhradně bezhotovostně na účet dosavadního vlastníka akcií, jehož číslo dosavadní vlastník akc ií společnosti Komerční banka a.s. sdělí, a to bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku. 14.2.2012
Valná hromada konaná dne 20.3.2009 rozhodla o prodeji části podniku mezi společností České sběrné suroviny, a.s. se sídlem Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO 60194162 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk a 2438, jako prodávajícím ´, a společností A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12401, jako kupujícím. Předmětem tohoto prodeje by la část podniku společnosti České sběrné suroviny a.s., tvořící samostatnou organizační jednotku podniku společnosti České sběrné suroviny, a.s., která je vymezena jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání společnosti České sbě rné suroviny a.s., k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří společnosti České sběrné suroviny, a.s. činnosti související se sběrem, svozem a zneškodňováním komunálního a separovaného odpadu. 4.5.2009
Řádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s., dne 12.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti. Důvodem pro snížení základního zapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na krytí ztráty společnosti z minulých let. Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 14,825.200,- Kč, tj. z částky 74,126.000,- Kč na částku 59,300.800,- Kč. Snížení základního kapitálu společnosti se provede snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu § 213a obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií společnosti se sníží o 200,- Kč na jmenovitou hodnot u 800,- Kč. 10.7.2006 - 5.9.2006
Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla část majetku státního podniku Středočeské sběrné suroviny s.p., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl A.LX , vložka 40, dle § 11 odst.2 zák.č.210/93 Sb. V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 30.11.1993bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 27.1.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Středočeské sběrné suroviny s.p.č.20884. 27.1.1994

Aktuální kontaktní údaje České sběrné suroviny a.s.

Kapitál České sběrné suroviny a.s.

zakladni jmění 41 761 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2013
zakladni jmění 59 300 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.9.2006 - 13.9.2013
zakladni jmění 74 126 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.1.1994 - 5.9.2006

Akcie České sběrné suroviny a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 417 613 Kč 100 25.6.2014
Kmenové akcie na majitele 417 613 Kč 100 13.9.2013 - 25.6.2014
Kmenové akcie na majitele 593 008 Kč 100 8.9.2012 - 13.9.2013
Kmenové akcie na majitele 800 Kč 74 126 5.10.2010 - 8.9.2012
Kmenové akcie na majitele 800 Kč 74 126 5.9.2006 - 5.10.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 74 126 20.3.2002 - 5.9.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 74 126 1.12.1995 - 20.3.2002
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 965 23.2.1994 - 1.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 965 27.1.1994 - 23.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 71 161 27.1.1994 - 1.12.1995

Sídlo České sběrné suroviny a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nademlejnská 600/1 , Praha 198 00 19.3.2009
Adresa Poděbradská 541/29 , Praha 190 00 4.11.2004 - 19.3.2009
Adresa Jandova 185/6 , Praha 190 00 20.3.2002 - 4.11.2004
Adresa Jandova 185/6 , Praha 190 00 1.12.1995 - 20.3.2002
Adresa Senovážné náměstí 987/15 , Praha 110 00 27.1.1994 - 1.12.1995

Předmět podnikání České sběrné suroviny a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2014
Silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 25.6.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 26.9.2003
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 26.9.2003 - 25.6.2014
zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti obchodu 7.7.1999 - 25.6.2014
zprostředkování obchodních kontaktů 7.7.1999 - 25.6.2014
silniční motorová doprava nákladní 7.7.1999 - 25.6.2014
poradenská činnost v obchodě 7.7.1999 - 25.6.2014
poradenská činnost v oblasti ekonomie 7.7.1999 - 25.6.2014
poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady 7.7.1999 - 25.6.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné 9.7.1996 - 25.6.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady 27.1.1994 - 25.6.2014

vedení firmy České sběrné suroviny a.s.

Statutární orgán České sběrné suroviny a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jediný člen představenstva. 25.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Má-li představenstvo jediného člena jedná jménem společnosti tento člen samostatně. 30.7.2013 - 25.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vž dy dva členové představenstva společně. 13.9.2006 - 30.7.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Každý člen představenstva je oprávněn podepisovat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 29.8.2005 - 13.9.2006
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 20.3.2002 - 29.8.2005
Společnost zastupuje vůči třetím osobám její představenstvo a to tak, že každý člen představenstva má právo společnost zatupovat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 9.7.1996 - 20.3.2002
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k všichni členové představenstva nebo samostaně jeden člen představenstva, kte- rý k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 27.1.1994 - 9.7.1996
člen představenstva Pavel Merkl 26.8.2014
Vznik členství 30.7.2014
Adresa: Nad Vltavou 2136 , Roztoky 252 63
Jméno ing. Miroslav Profeld 27.1.1994 - 1.12.1995
Adresa: Jihovýchodní III , 141 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Jiří Brůža 27.1.1994 - 1.12.1995
Adresa: Kabelín 46-Zápy , 250 89 Toušeň Česká republika
Jméno JUDr. Daniel Honzík 27.1.1994 - 1.12.1995
Adresa: Korunní 6 , Kamenice 251 68
člen představenstva Doc.ing. Jaroslav Tuček 1.12.1995 - 9.7.1996
Adresa: Pražská 612 , Rokycany 337 01
člen představenstva ing. Zdeněk Malík 1.12.1995 - 9.7.1996
Adresa: Slavatova 1205 , Praha 198 00
člen představenstva ing. Václav Nechuta 1.12.1995 - 9.7.1996
Adresa: Bělčická 2840/11 , Praha 141 00
člen představenstva JUDr. Jan Rösler 9.7.1996 - 9.7.1996
Adresa: K lipám 293/26 , Praha 190 00
předseda představenstva Jiří Brůža 9.7.1996 - 28.5.1997
Adresa: 46 , 250 89 Kabelín-Zápy Česká republika
člen představenstva Petr Jiránek 9.7.1996 - 28.5.1997
Adresa: Pražská 2978 , Teplice 415 01
člen představenstva JUDr. Daniel Honzík 9.7.1996 - 28.5.1997
Adresa: Korunní 6 , Kamenice 251 68
člen představenstva ing. Stanislava Vaňková 28.5.1997 - 7.7.1999
Adresa: Mendelova 540/21 , Praha 149 00
předseda představenstva Jakub Konečný 28.5.1997 - 20.3.2002
Zánik členství 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Václavkova 343/20 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Jiří Hájek 28.5.1997 - 20.3.2002
Zánik členství 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Milady Horákové 548/55 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Jiří Matýsek 7.7.1999 - 11.9.2002
Zánik členství 29.3.2002
Adresa: Mrkvičkova 1370/8 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Jiří Hájek 20.3.2002 - 11.9.2002
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 29.3.2002
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 29.3.2002
Adresa: Milady Horákové 548/55 , Praha 170 00
člen představenstva JUDr. Ivana Olesenová 11.9.2002 - 29.8.2005
Vznik členství 29.3.2002
Zánik členství 14.12.2004
Adresa: Ostrovní 2059/4 , Praha 110 00
člen představenstva Petra Fischerová 11.9.2002 - 29.8.2005
Vznik členství 4.6.2002
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Havelská 496/29 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jakub Moš 29.8.2005 - 12.10.2005
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 14.12.2004
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Jakub Konečný 20.3.2002 - 10.7.2006
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 12.6.2006
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 12.6.2006
Adresa: Václavkova 343/20 , Praha 160 00
člen představenstva Petra Fischerová 29.8.2005 - 10.7.2006
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 12.6.2006
Adresa: Havelská 496/29 , Praha 110 00
člen představenstva Vladyslav Yurina 10.7.2006 - 13.9.2006
Vznik členství 12.6.2006
Zánik členství 8.9.2006
Adresa: Národní 1987/22 , Praha 110 00
předseda představenstva Michael Gregor 10.7.2006 - 14.2.2007
Vznik členství 12.6.2006
Zánik členství 4.12.2006
Vznik funkce 12.6.2006
Zánik funkce 4.12.2006
Adresa: U lužického semináře 114/46 , Praha 118 00
místopředseda Ing. Jakub Moš 12.10.2005 - 30.5.2007
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Josef Moš 10.4.2007 - 30.5.2007
Vznik členství 14.2.2007
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Nad stanicí 147/2 , Praha 162 00
člen Ing. Vladimír Kubiš CSc. 13.9.2006 - 31.10.2008
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 5.9.2008
Adresa: K Červenému vrchu 739/39 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Josef Moš 30.5.2007 - 5.10.2010
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 2.8.2010
Adresa: Nad stanicí 147/2 , Praha 162 00
předseda představenstva Ing. Jakub Moš 30.5.2007 - 5.10.2010
Zánik členství 2.8.2010
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 2.8.2010
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
člen představenstva Karel Voříšek 31.10.2008 - 22.11.2011
Vznik členství 5.9.2008
Adresa: V Zátiší 1016 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
předseda představenstva Ing. Petr Červenka 5.10.2010 - 22.11.2011
Vznik členství 2.8.2010
Zánik členství 18.10.2011
Vznik funkce 23.8.2010
Zánik funkce 18.10.2011
Adresa: nábřeží J. Rysa 243/17 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Pavel Merkl 5.10.2010 - 30.7.2013
Vznik členství 2.8.2010
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: Nad Vltavou 2136 , Roztoky 252 63
předseda představenstva Karel Voříšek 22.11.2011 - 30.7.2013
Vznik členství 5.9.2008
Zánik členství 6.6.2013
Vznik funkce 19.10.2011
Zánik funkce 6.6.2013
Adresa: sídl. V Zátiší 1016 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva David Pospíšil 22.11.2011 - 30.7.2013
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 12.6.0013
Zánik funkce 12.6.0013
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
člen představenstva Jakub Moš 30.7.2013 - 1.8.2013
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 30.7.2014
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
člen představenstva Jakub Moš 1.8.2013 - 26.8.2014
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 30.7.2014
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01

Dozorčí rada České sběrné suroviny a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Veronika Červenková 22.8.2018
Vznik členství 16.3.2015
Adresa: 135 , Hostín u Vojkovic 277 44
Jméno Miroslav Kostříž 27.1.1994 - 9.7.1996
Adresa: V Lukách 473 , Hostivice 253 01
Jméno Jiří Bíža 27.1.1994 - 9.7.1996
Adresa: Sokolovská 974/199 , Praha 190 00
Jméno ing. Jana Žlabová 27.1.1994 - 9.7.1996
Adresa: Novorossijská 978/20 , Praha 100 00
předseda JUDr. Jiří Volf 9.7.1996 - 28.5.1997
Adresa: Děčínská 473/8 , Praha 190 00
člen Josef Karbulka 9.7.1996 - 28.5.1997
Adresa: Petra Jilemnického 960/19 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen Miroslav Kostříž 9.7.1996 - 28.5.1997
Adresa: V Lukách 473 , Hostivice 253 01
člen ing. Martin Šefr 28.5.1997 - 7.7.1999
Adresa: U vodojemu 914/15 , Praha 142 00
předseda Václav Bassetto 28.5.1997 - 20.3.2002
Zánik členství 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Polední 675/18 , Praha 147 00
člen Mgr. Martin Buřič 28.5.1997 - 20.3.2002
Zánik členství 22.6.2001
Adresa: Rimavské Soboty 825 , Kolín 280 02
člen Josef Hološka 7.7.1999 - 20.3.2002
Zánik členství 17.5.2000
Adresa: Masná 696/21 , Praha 110 00
člen Ing. Josef Voňka 20.3.2002 - 26.9.2003
Vznik členství 5.6.2000
Zánik členství 16.5.2003
Adresa: Sopotská 626/32 , Praha 181 00
člen Mgr. Martin Buřič 20.3.2002 - 29.8.2005
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 16.5.2005
Adresa: Moravcova 853 , Kolín 280 02
předseda Přemysl Veselý 20.3.2002 - 29.8.2005
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 28.1.2005
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 28.1.2005
Adresa: Amforová 1898/18 , Praha 155 00
člen Josef Šimral 26.9.2003 - 10.7.2006
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 28.3.2006
Adresa: Družstevní 524 , Štětí 411 08
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Konečný 29.8.2005 - 10.7.2006
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 30.5.2006
Adresa: Václavkova 343/20 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Téra 10.7.2006 - 21.8.2007
Vznik členství 12.6.2006
Zánik funkce 3.8.2007
Adresa: Kryblická 366 , Trutnov 541 01
předseda dozorčí rady Přemysl Veselý 29.8.2005 - 31.10.2008
Vznik členství 28.1.2005
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 5.9.2008
Adresa: Amforová 1898/18 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Stanislav Matějka 10.7.2006 - 5.10.2010
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 2.8.2010
Adresa: 63 , 273 04 Kačice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Kubiš CSc. 31.10.2008 - 5.10.2010
Vznik funkce 5.9.2008
Zánik funkce 2.8.2010
Adresa: K Červenému vrchu 739/39 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Jakub Moš 5.10.2010 - 1.8.2012
Vznik členství 2.8.2010
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 23.8.2010
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
členka dozorčí rady Ing. Věra Paseková 21.8.2007 - 30.7.2013
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: Patočkova 1712 , 169 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Joza 5.10.2010 - 30.7.2013
Vznik členství 2.8.2010
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: Jiráskova 707 , Kladno 273 09
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Kubiš CSc. 1.8.2012 - 30.7.2013
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 12.6.0013
Vznik funkce 2.7.2012
Zánik funkce 12.6.0013
Adresa: Přemyslova 2 , Libušín 273 06
předseda dozorčí rady Karel Voříšek 30.7.2013 - 2.8.2013
Vznik členství 6.6.2013
Vznik funkce 26.6.2013
Adresa: V Zátiší , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
člen dozorčí rady David Pospíšil 30.7.2013 - 2.8.2013
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Jiří Joza 30.7.2013 - 13.4.2015
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 16.3.2015
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: Jiráskova 707 , Kladno 273 09
předseda dozorčí rady Karel Voříšek 2.8.2013 - 13.4.2015
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 16.3.2015
Vznik funkce 26.6.2013
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: sídl. V Zátiší 1016 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady David Pospíšil 2.8.2013 - 13.4.2015
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 16.3.2015
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: V Uličce 1470 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Veronika Buřičová 13.4.2015 - 22.8.2018
Vznik členství 16.3.2015
Adresa: 135 , Hostín u Vojkovic 277 44

Sbírka Listin České sběrné suroviny a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2438/SL 102 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.8.2015 31.8.2015 32
B 2438/SL 101 notářský zápis [NZ 128/2015] Městský soud v Praze 16.3.2015 3.4.2015 15.4.2015 11
B 2438/SL 100 notářský zápis NZ 490/2014 Městský soud v Praze 30.7.2014 4.8.2014 26.8.2014 11
B 2438/SL 99 notářský zápis Městský soud v Praze 26.6.2014 8.7.2014 14.7.2014 42
B 2438/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 224/2014 Městský soud v Praze 3.6.2014 19.6.2014 26.6.2014 32
B 2438/SL 97 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 288/2013 změna Městský soud v Praze 8.7.2013 10.7.2013 30.7.2013 13
B 2438/SL 96 notářský zápis NZ 232/2013 Městský soud v Praze 6.6.2013 10.7.2013 30.7.2013 48
B 2438/SL 95 notářský zápis NZ 162/2013 Městský soud v Praze 23.4.2013 25.4.2013 30.5.2013 15
B 2438/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.8.2012 20.8.2012 14.9.2012 18
B 2438/SL 93 notářský zápis nz 290/2012 Městský soud v Praze 29.6.2012 20.8.2012 14.9.2012 57
B 2438/SL 92 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2012 4.9.2012 13
B 2438/SL 91 notářský zápis nz 290/2012 Městský soud v Praze 29.6.2012 26.7.2012 20.8.2012 56
B 2438/SL 90 notářský zápis NZ 32/2012 Městský soud v Praze 1.2.2012 6.3.2012 110
B 2438/SL 89 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 19.10.2011 1.12.2011 1
B 2438/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.10.2011 1.12.2011 1
B 2438/SL 87 notářský zápis NZ 441/2011 Městský soud v Praze 18.10.2011 1.12.2011 17
B 2438/SL 86 notářský zápis -NZ 252/2011 Městský soud v Praze 8.6.2011 20.10.2011 31.10.2011 67
B 2438/SL 85 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora NZ 252/2011, r. 2010 Městský soud v Praze 8.6.2011 1.9.2011 67
B 2438/SL 84 notářský zápis NZ 253/2011 Městský soud v Praze 8.6.2011 1.9.2011 28
B 2438/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.12.2010 28.12.2010 47
B 2438/SL 82 účetní závěrka 2009 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 17.12.2010 22.12.2010 2
B 2438/SL 81 účetní závěrka 2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 16.12.2010 21.12.2010 10
B 2438/SL 80 účetní závěrka 2009 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 16.12.2010 21.12.2010 4
B 2438/SL 79 zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 3.6.2010 17.12.2010 20.12.2010 3
B 2438/SL 78 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 23.8.2010 15.10.2010 1
B 2438/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.9.2010 15.10.2010 1
B 2438/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.8.2010 15.10.2010 1
B 2438/SL 75 notářský zápis NZ 414/2010 Městský soud v Praze 2.8.2010 15.10.2010 23
B 2438/SL 74 notářský zápis NZ 413/2010 Městský soud v Praze 2.8.2010 15.10.2010 77
B 2438/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.1.2010 1.2.2010 48
B 2438/SL 72 notářský zápis NZ 132/2009+sml.o prodeji OP Městský soud v Praze 20.3.2009 4.5.2009 31
B 2438/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.11.2008 34
B 2438/SL 70 notářský zápis -NZ547/07 Městský soud v Praze 10.8.2007 5.9.2007 16
B 2438/SL 69 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.8.2007 5.9.2007 1
B 2438/SL 68 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.8.2007 5.9.2007 8
B 2438/SL 63 výroční zpráva r.2006-2.část Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 25.7.2007 23
B 2438/SL 62 výroční zpráva r.2006-1.část Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 25.7.2007 21
B 2438/SL 60 účetní závěrka přehled vl.kapitálu r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 25.7.2007 1
B 2438/SL 59 účetní závěrka r.2006-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 25.7.2007 2
B 2438/SL 58 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 25.7.2007 4
B 2438/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.3.2007 12.7.2007 1
B 2438/SL 66 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.2.2007 12.7.2007 1
B 2438/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2007 12.7.2007 1
B 2438/SL 64 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 11.5.2007 12.7.2007 1
B 2438/SL 56 výroční zpráva r. 2006 část 2. Městský soud v Praze 31.12.2006 12.7.2007 23
B 2438/SL 55 výroční zpráva r. 2006 část. 1 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.7.2007 21
B 2438/SL 54 účetní závěrka r. 2006 - výkaz zisku Městský soud v Praze 31.12.2006 12.7.2007 2
B 2438/SL 53 účetní závěrka r. 2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 12.7.2007 4
B 2438/SL 52 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 12.9.2006 12.10.2006 0
B 2438/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.9.2006 12.10.2006 0
B 2438/SL 50 notářský zápis -NZ130/06 Městský soud v Praze 8.9.2006 12.10.2006 0
B 2438/SL 49 ostatní -zápis ze zas.předst. Městský soud v Praze 12.6.2006 11.9.2006 0
B 2438/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2006 11.9.2006 0
B 2438/SL 47 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2006 11.9.2006 0
B 2438/SL 46 ostatní -zápis ze zas. DR Městský soud v Praze 28.3.2006 11.9.2006 0
B 2438/SL 45 ostatní -voleb.řád/duben 2006/ Městský soud v Praze 11.9.2006 0
B 2438/SL 44 ostatní -zpráva předst. Městský soud v Praze 9.6.2006 11.9.2006 0
B 2438/SL 43 ostatní -zpráva DR+příl. Městský soud v Praze 1.6.2006 11.9.2006 0
B 2438/SL 42 ostatní -protokol o vol. do DR Městský soud v Praze 23.5.2006 11.9.2006 0
B 2438/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 30.8.2005 0
B 2438/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 39 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 13.7.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 38 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 22.6.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 37 ostatní -odstoupení/Mgr.Buřič/ Městský soud v Praze 22.3.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 36 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 23.6.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 35 ostatní -odstoupení/Ing.Moš/ Městský soud v Praze 22.6.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 34 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.6.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 33 ostatní -odstoupení/JUDr.Olesenová/ Městský soud v Praze 7.12.2004 30.8.2005 0
B 2438/SL 32 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.12.2004 30.8.2005 0
B 2438/SL 31 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 30 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.1.2005 30.8.2005 0
B 2438/SL 29 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 30.8.2005 0
B 2438/SL 28 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 30.6.2005 0
B 2438/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2004 0
B 2438/SL 26 účetní závěrka r.2002/2003 Městský soud v Praze 9.9.2004 21.9.2004 0
B 2438/SL 25 účetní závěrka r.01/02/03/zkrácené/ Městský soud v Praze 28.6.2004 15.7.2004 0
B 2438/SL 24 ostatní -zpr.o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 30.3.2004 28.6.2004 15.7.2004 0
B 2438/SL 23 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 3.6.2004 28.6.2004 15.7.2004 0
B 2438/SL 22 ostatní -zpr.auditora Městský soud v Praze 31.5.2004 28.6.2004 15.7.2004 0
B 2438/SL 21 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 28.6.2004 15.7.2004 0
B 2438/SL 20 ostatní -zpr.představenstva Městský soud v Praze 28.6.2004 15.7.2004 0
B 2438/SL 19 výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 1.6.2004 28.6.2004 15.7.2004 0
B 2438/SL 15 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.6.2002 15.10.2002 0
B 2438/SL 14 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.3.2002 15.10.2002 0
B 2438/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2001+zpr.o vztazích+př Městský soud v Praze 31.12.2001 15.10.2002 0
B 2438/SL 8 výroční zpráva -rok 2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 7.1.2002 0
B 2438/SL 7 výroční zpráva - dodatek k roku 2000 Městský soud v Praze 27.11.2001 7.1.2002 0
B 2438/SL 6 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 22.6.2001 28.11.2001 10.12.2001 0
B 2438/SL 9 podpisové vzory +souhlas s volbou 2x Městský soud v Praze 25.6.2001 5.10.2001 0
B 2438/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.7.2001 5.10.2001 0
B 2438/SL 11 účetní závěrka k 14.6.2001+audit+zpráva DR Městský soud v Praze 14.6.2001 5.10.2001 0
B 2438/SL 10 notářský zápis Městský soud v Praze 13.7.2001 5.10.2001 0
B 2438/SL 5 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 4.7.2000 1.8.2000 0
B 2438/SL 4 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 4.8.1999 0
B 2438/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 27.6.1997 16.7.1997 0
B 2438/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.1997 12.6.1997 0
B 2438/SL 3 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 0
B 2438/SL 18 účetní závěrka r.2002 + zpr.nezáv.audit. Městský soud v Praze 0
B 2438/SL 17 ostatní - zápis z DR, podp.vz. Městský soud v Praze 14.4.2003 0
B 2438/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje České sběrné suroviny a.s.

IČO (identifikační číslo) 60194162
Jméno České sběrné suroviny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 3.4.1996
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo České sběrné suroviny a.s.

Živnosti a provozovny České sběrné suroviny a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna U Dýhárny 916, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1007370670
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 13.10.1997

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna U Dýhárny 916, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1007370670
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2002

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna U Dýhárny 916, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1007370670
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2005

Živnost č. 4 podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb., v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 zprostředkování obchodních kontaktů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 poradenská činnost v obchodě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 poradenská činnost v oblasti ekonomie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán České sběrné suroviny a.s.

Člen statutárního orgánu Pavel Merkl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje České sběrné suroviny a.s.

IČO: 60194162
Firma: České sběrné suroviny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.1.1994

Sídlo České sběrné suroviny a.s.

Sídlo: Nademlejnská 600/1, Praha 198 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Ostatní specializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image