Firma České přístavy, a.s. IČO 45274592


České přístavy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

České přístavy, a.s. (45274592) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. České přístavy, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o České přístavy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o České přístavy, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o České přístavy, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro České přístavy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje České přístavy, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1579
IČO (identifikační číslo osoby) 45274592
Jméno České přístavy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1992
Počet členů statutárního orgánu: 4 4.10.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 15.7.2014 - 4.10.2018
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obch odní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozděl ení je 1. leden 2014. 5.6.2014
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obcho dní společnost PROTHEO s.r.o. se sídlem Praha, Papírenská 114/5, PSČ 160 00, IČO: 241 83 121, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 186415. Rozhodným dnem rozdělení je 1. srpen 2013. 31.12.2013
V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obc hodní společnost "Písek - Beton", a. s., sídlem Velký Osek, K pískovně 812, PSČ 281 51, IČO 632 17 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B., vložka 4680. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2013. 1.7.2013
V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla (i) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost C-PORT, s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 25160745, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 83046, a (ii) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s . na obchodní společnost T-PORT, spol. s r.o. , se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 654 18 865, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 44835. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2012. 1.7.2012
Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku. Z důvodu radikálního snížení počtu lodí, využívajících říční přístavy v tuzemsku a trvalého snižování služeb pro ně, jakož i nízkému poměru tržeb vůči základnímu a vlastnímu kapitálu společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti České přístavy, a.s . z dosavadní výše 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) o 135.496.000,- Kč (slovy: sto třicet pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 370.000.00 0,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých). Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnost dojde sníženým jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie na jméno představující 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 370.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých). Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společností vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.7.2009 - 30.12.2009
Mimořádná valná hromada společnosti České přístavy, a.s. konaná dne 20. července rozhodla takto: Představenstvo společnosti České přístavy, a.s. obdrželo na žádost hlavního akcionáře KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, jako osoby vlastnící v Českých přístavech, a.s. více než 90% základníh o kapitálu žádost o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií Českých přístavů, a.s. na KUPONIN VEST, a.s. Žádost je doložena znaleckým posudkem č. 015-005/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplnění, kter é náleží ostatním akcionářům 308,- Kč (slovy: třistaosmkorun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč. Představenstvo a.s. žádost hlavního akcionáře projednalo dne 1.7.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, konanou dne 20.7.2005. Protiplnění stanovené znalcem považuje za spravedlivé. Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené listinné akcie a osvědčilo, že KUPONINVEST, a.s. vlastní 90,12 % základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem. Valná hromada spol ečnosti se seznámila s tím, že hlavní akcionář vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,12 % základního kapitálu společnosti a se znaleckým posudkem pana Františka Stříže. Jím stanovené protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč, které činí 308,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé. V majetku Českých přístavů, a.s. nejsou žádné akcie vydané a.s. České přístavy. Vlastníci zastavených akcií se vyzývají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zasta vení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři mohou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 1831 do obchodního rejstříku. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Notářský zápis provedený p. JUDr. Tomášem Oulíkem bude v sídle společnosti k nahlédnutí od 1.8.2005 do 31. 8.2005. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu v lastnického práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, případně v dodatečné dvacetidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. Vrácené ak cie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají práv o na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č. 015-005/2005 znalce p. Františka Stříže. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. H lavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 21.11.2006 - 30.5.2007
S 1 akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jsou spojena zvláštní práva. Jejím vlastníkem je FNM ČR a práva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR. 15.7.1997 - 12.9.2007
S 10 109 ks akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1000, Kč jsou spojena zvláštní práva. Jejich vlastníkem je FNM ČR a práva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR. 23.10.1995 - 15.7.1997
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státní organizace Státní plavební správa v Praze. 6.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § obchodního zákoníku. Jediným zakladataelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § ll odst. 3 . zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 6.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 50 325 akcií na jméno po 1000 Kč jmenovité hodnoty a na 452979 akcií na majitele po 1000 Kč jmenovité hodnoty. 6.5.1992 - 3.1.2000

Aktuální kontaktní údaje České přístavy, a.s.

Kapitál České přístavy, a.s.

zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.6.2014
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.6.2014 - 5.6.2014
zakladni jmění 370 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.2009 - 5.6.2014
zakladni jmění 505 496 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.4.1993 - 30.12.2009
zakladni jmění 503 304 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1992 - 8.4.1993

Akcie České přístavy, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 70 000 000 Kč 1 5.6.2014
Akcie na jméno 370 000 000 Kč 1 30.12.2009 - 5.6.2014
Akcie na jméno 505 496 000 Kč 1 16.10.2007 - 30.12.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 73 220 9.10.2002 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 407 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 73 220 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 23 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 276 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 480 220 15.7.1997 - 9.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 25 276 15.7.1997 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 470 112 23.10.1995 - 15.7.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 35 384 23.10.1995 - 15.7.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 549 18.2.1994 - 23.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 454 947 18.2.1994 - 23.10.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 545 8.4.1993 - 18.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 454 951 8.4.1993 - 18.2.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 325 6.5.1992 - 8.4.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 452 979 6.5.1992 - 8.4.1993

Sídlo České přístavy, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jankovcova 6 , 170 00 Praha 7 Česká republika
6.5.1992

Předmět podnikání České přístavy, a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 15.7.2014
opravy silničních vozidel 15.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 15.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 15.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 15.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.2.2014
Zemědělská výroba se zaměřením na: a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jin ého právního důvodu, případně provozovaná bez pozemků. b) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. c) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. d) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. 4.6.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 6.12.2003 - 15.7.2014
poskytování technických služeb-údržba a čištění vodních cest 6.12.2003 - 15.7.2014
vnitrozemská vodní doprava 13.2.2003
provozování celního skladu 13.2.2003
zastupování v celním řízení 13.2.2003 - 15.7.2014
mezinárodní zasilatelství 3.1.2000 - 15.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 6.9.1999
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 6.9.1999 - 15.7.2014
opravy motorových vozidel 6.9.1999 - 15.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků 6.9.1999 - 15.7.2014
stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí 6.9.1999 - 15.7.2014
silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 t užitné hmotnosti nebo 6 t celkové hmotnosti 6.9.1999 - 15.7.2014
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 6.9.1999 - 15.7.2014
výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů 6.9.1999 - 15.7.2014
zámečnictví 6.9.1999 - 15.7.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.9.1999 - 15.7.2014
provozování železniční dráhy - vlečky 15.7.1997
provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skla- dových prostor 23.10.1995
projektová činnost v oboru vodní stavby a vodní hospodářství 23.10.1995
provozování přístavů 23.10.1995
podnik zajišťující ostarhu majetku a osob 23.10.1995 - 26.1.1998
provozování nepravidelné osobní lodní dopravy na labsko-vl- tavské vodní cestě a na uzavřených plochách v ČR 23.10.1995 - 13.2.2003
realitní kancelář 23.10.1995 - 15.7.2014
vnitrostátní zasiletelství 23.10.1995 - 15.7.2014
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 23.10.1995 - 15.7.2014
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výj. výhrad. nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotř. balení do 50 kg na 1 ks 23.10.1995 - 15.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady 23.10.1995 - 15.7.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.10.1995 - 15.7.2014
provozování cestovní kanceláře 23.10.1995 - 15.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.10.1995 - 15.7.2014
provádění průmyslových staveb 23.10.1995 - 15.7.2014
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 23.10.1995 - 15.7.2014
provozování nepravidelné osobní lodní dopravy na labsko- vltavské vodní cestě a na uzavřených vodních plochách 18.2.1994 - 23.10.1995
provozování cestovní kanceláře 18.2.1994 - 23.10.1995
podnikání v oblasti nakládání s odpady 18.2.1994 - 23.10.1995
a) provozování přístavů 6.5.1992 - 23.10.1995
b) provádění inženýrských staveb(včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 6.5.1992 - 23.10.1995
c) provádění průmyslových staveb 6.5.1992 - 23.10.1995
d) projektová činnost v oboru vodní stavby a vodní hospodářství 6.5.1992 - 23.10.1995
e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjim- kou zboží uvedeného v příl. 2 a 3 cit. zákona) 6.5.1992 - 23.10.1995

vedení firmy České přístavy, a.s.

Statutární orgán České přístavy, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, a nebo za společnost jedná samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.7.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, a nebo za společnost jedná samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.11.1998 - 15.7.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, aby buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.5.1992 - 17.11.1998
člen představenstva Mgr. Alena Černá 18.1.2017
Vznik členství 25.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Lukáš Černý 18.1.2017
Vznik členství 25.6.2016
Vznik funkce 25.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Černý 4.10.2017
Vznik členství 10.7.2017
Vznik funkce 10.7.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Hrbek MBA 4.10.2017
Vznik členství 31.1.2017
Vznik funkce 31.1.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
Jméno ing. Magdalena Sklenářová 6.5.1992 - 8.4.1993
Adresa: Rudé armády 612 , 180 00 Praha 8 Česká republika
předseda představenstva ing. Petr Šotola 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Jankovcova 788/16 , Praha 170 00
místopředseda představenstva ing. Zdeněk Kolář 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Prosluněná 564/19 , Praha 152 00
Jméno Helena Knapová 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Pivovarnická 1808/6 , Praha 180 00
Jméno ing. Ján Ostrihoň 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: U družstva Práce 689/9 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Magdalena Sklenářová 8.4.1993 - 18.2.1994
Adresa: Klapkova 612/18 , Praha 182 00
člen ing. Aleš Minx 18.2.1994 - 18.2.1994
Adresa: Rezlerova 273 , Praha 109 00
člen ing. Zdeněk Kolář 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Prosluněná 564/19 , Praha 152 00
člen ing. Petr Šotola 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Jankovcova 788/16 , Praha 170 00
člen Ivan Václavík 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Sídl. Střed 2582 , Mělník 276 01
předseda představenstva ing. Karel Kvasnička 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Sokolská 669 , Heřmanův Městec 538 03
místopředseda představenstva ing. Jiří Pacovský 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Šaldova 493/10 , Praha 186 00
místopředseda představenstva ing. Aleš Minx 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Rezlerova 273 , Praha 109 00
člen ing. Miloslav Černý 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
člen ing. Svatopluk Herc 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Na Březince 1370/21 , Praha 150 00
místopředseda ing. Karel Kvasnička 20.1.1997 - 15.7.1997
Adresa: Sokolská 669 , Heřmanův Městec 538 03
člen Ferdinand Bouchal 20.1.1997 - 15.7.1997
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
člen ing. Jiří Zumpfe 20.1.1997 - 18.12.1997
Adresa: Pod Sadem 288 , Třemošnice 538 43
předseda ing. Petr Šotola 20.1.1997 - 18.12.1997
Adresa: Jankovcova 788/16 , Praha 170 00
místopředseda ing. Miloslav Černý 20.1.1997 - 18.12.1997
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
místopředseda ing. Petr Šotola 18.12.1997 - 17.11.1998
Adresa: Jankovcova 788/16 , Praha 170 00
člen ing. František Chaloupecký 18.12.1997 - 17.11.1998
Adresa: V Ráji 38 , Praha 198 00
člen JUDr. Karel Košek 15.7.1997 - 6.9.1999
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27 , Praha 102 00
místopředseda Ferdinand Bouchal 15.7.1997 - 3.1.2000
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
člen ing. Jindřich Kunc 17.11.1998 - 3.1.2000
Adresa: Sýkořice 194 , Rakovník Česká republika
člen Ing. Miroslav Greguš CSc. 6.9.1999 - 9.10.2002
Zánik funkce 12.7.2001
Adresa: Chudenická 1077/6 , Praha 102 00
místopředseda ing. Jindřich Kunc 3.1.2000 - 9.10.2002
Zánik funkce 17.8.2000
Adresa: Sýkořice 194 , Rakovník Česká republika
člen Ferdinand Bouchal 3.1.2000 - 13.2.2003
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
místopředseda ing. František Chaloupecký 17.11.1998 - 6.12.2003
Vznik členství 22.5.1997
Vznik funkce 21.5.1998
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: V Ráji 38 , Praha 198 00
Člen představenstva doc. Ing. Karel Sellner CSc. 9.10.2002 - 6.12.2003
Vznik funkce 17.8.2000
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Tetínská 293/3 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ferdinand Bouchal 13.2.2003 - 6.12.2003
Vznik členství 14.12.1995
Zánik členství 16.7.2003
Vznik funkce 14.9.2001
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
místopředseda představenstva Michael Joseph Stolarczyk 6.12.2003 - 24.1.2006
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 17.6.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Spojené státy americké
985 Amboise DR, Marion, OH 43302
místopředseda představenstva Ing. František Chaloupecký 6.12.2003 - 15.3.2007
Vznik členství 22.5.1997
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 16.7.2003
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: V Ráji 38 , Praha 198 00
předseda ing. Miloslav Černý 18.12.1997 - 12.9.2007
Vznik členství 4.6.1993
Vznik funkce 28.8.1997
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
místopředseda představenstva Mogens Gerald Hansen 24.1.2006 - 12.9.2007
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Nizozemské království
Willemsplein 505, Rotterdam
místopředseda představenstva Cornelis Van Alten 12.9.2007 - 16.10.2007
Vznik členství 26.6.2007
Vznik funkce 26.6.2007
Adresa: Nizozemské království
Zuidland, Westenrijk 4, 3214 ED
místopředseda představenstva Cornelis Van Altena 16.10.2007 - 4.6.2008
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 7.5.2008
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 7.5.2008
Adresa: Nizozemské království
Zuidland, Westenrijk 4, 3214 ED
předseda Ing. Miloslav Černý 12.9.2007 - 1.8.2008
Vznik členství 4.6.1993
Vznik funkce 28.8.1997
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Rune Sorensen 4.6.2008 - 8.7.2009
Vznik členství 7.5.2008
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 7.5.2008
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Engsvinget 42 , 8462 Harlev J Dánské království
člen představenstva Lukáš Černý 6.12.2003 - 22.9.2011
Vznik členství 16.7.2003
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Frank Matthias Schuhholz 8.7.2009 - 22.9.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: Nizozemské království
2582 EH Den Haag, Willem de Zwijgerlaan 72
místopředseda představenstva Ing. Aleš Hrbek MBA 15.3.2007 - 18.4.2012
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 31.1.2012
Vznik funkce 31.1.2007
Zánik funkce 31.1.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Patrik Kotěra 22.9.2011 - 8.10.2012
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 21.9.2012
Adresa: Sluneční 345 , Vrdy 285 71
předseda Ing. Miloslav Černý 1.8.2008 - 9.5.2013
Vznik členství 4.6.1993
Vznik funkce 4.7.2007
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Alena Černá 22.9.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
člen představenstva Alena Černá 6.2.2014 - 7.2.2014
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Lukáš Černý 22.9.2011 - 18.1.2017
Vznik členství 16.7.2003
Zánik členství 24.6.2016
Vznik funkce 24.6.2011
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Alena Černá 7.2.2014 - 18.1.2017
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Hrbek MBA 18.4.2012 - 4.10.2017
Vznik členství 31.1.2012
Zánik členství 31.1.2017
Vznik funkce 31.1.2012
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda Miloslav Černý 9.5.2013 - 4.10.2017
Vznik členství 9.7.2012
Zánik členství 9.7.2017
Vznik funkce 9.7.2012
Zánik funkce 9.7.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Miloslava Černá 8.10.2012 - 30.11.2017
Vznik členství 21.9.2012
Zánik členství 21.9.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Miloslava Černá 30.11.2017 - 30.8.2018
Vznik členství 21.9.2017
Zánik členství 20.8.2018
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00

Dozorčí rada České přístavy, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miloslava Šimonková 8.10.2012
Vznik členství 21.9.2012
Adresa: Čáslavská 72 , Vrdy 285 71
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Novotný 18.1.2017
Vznik členství 18.11.2016
Vznik funkce 18.11.2016
Adresa: U Malvazinky 2112/20 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Patrik Kotěra 26.9.2017
Vznik členství 28.8.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
Jméno Ing. Ludmila Beránková 6.5.1992 - 8.4.1993
Adresa: Dohnalova 1085 , Praha 8 Česká republika
Jméno Jana Soukeníková 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Poděbradská 565 , Praha 9 Česká republika
Jméno Ing. Petr Rob 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Jinonická 808/51 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Ing. Miloslav Šalda 8.4.1993 - 18.2.1994
Adresa: Nestěmice, Peškova 511 , Ústí nad Labem Česká republika
předseda dozorčí rady ing. Petr Růžička 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Pod průsekem 1174/22 , Praha 102 00
místopředseda dozorčí rady ing. Magdalena Sklenářová 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Klapkova 612/18 , Praha 182 00
člen dozorčí rady ing. Božena Koláčková 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Jabloňová 284 , Třemošnice 538 43
člen dozorčí rady ing. Ján Ostrihoň 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: U družstva Práce 689/9 , Praha 140 00
člen dozorčí rady ing. Miloslav Šalda 18.2.1994 - 20.1.1997
Adresa: Peškova 511 , Ústí nad Labem 403 31
místopředseda Mgr. Ivan Václavík 20.1.1997 - 6.9.1999
Adresa: sídliště Střed 25 , 276 01 Mělník Česká republika
člen ing. Magdaléna Sklenářová 20.1.1997 - 6.9.1999
Adresa: Klapkova 612/18 , Praha 182 00
předseda ing. Božena Koláčková 20.1.1997 - 6.9.1999
Adresa: Jabloňová 281 , 538 43 Třemošnice Česká republika
člen ing. Zdeněk Kolář 20.1.1997 - 3.1.2000
Adresa: Prosluněná 564/19 , Praha 152 00
člen ing. Jana Motlová 20.1.1997 - 3.1.2000
Adresa: Konšelská 995/3 , Praha 180 00
člen Josef Balcar 3.1.2000 - 9.10.2002
Zánik funkce 21.11.2000
Adresa: Boseňská 775/2 , Praha 197 00
člen - předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Jiříček 6.9.1999 - 30.4.2003
Vznik členství 27.10.1998
Zánik členství 26.2.2002
Vznik funkce 27.10.1998
Adresa: Průběžná 190 , Prachovice 538 04
Člen dozorčí rady Ing. Jindřich Kunc 9.10.2002 - 6.12.2003
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 2.5.2003
Adresa: Sýkořice 194 , Rakovník Česká republika
člen ing. Magdaléna Konvičková 3.1.2000 - 24.1.2006
Vznik členství 4.6.1999
Zánik členství 17.6.2005
Adresa: Na lysinách 457/20 , Praha 147 00
člen Ing. Josef Hubař 6.12.2003 - 22.1.2010
Vznik členství 19.5.2003
Zánik členství 14.12.2009
Adresa: Dělnická 1139 , Lomnice nad Popelkou 512 51
předseda dozorčí rady kpt. Ing. Jindřich Vodička 30.4.2003 - 4.10.2011
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 19.9.2011
Vznik funkce 9.7.2002
Zánik funkce 19.9.2011
Adresa: Gorkého 1256 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Ing. Jan Šnejdárek 24.1.2006 - 4.10.2011
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 19.9.2011
Adresa: Žižkova 1688/12 , Litoměřice 412 01
člen dozorčí rady Mgr. Miloslava Černá 4.10.2011 - 8.10.2012
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 21.9.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Šnejdárek 4.10.2011 - 31.12.2013
Vznik členství 19.9.2011
Vznik funkce 19.9.2011
Adresa: Rajská 3 , 801 00 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Zákora 22.1.2010 - 18.1.2017
Vznik členství 14.12.2009
Zánik členství 14.2.2015
Adresa: Vostrovská 784/51 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Šnejdárek 31.12.2013 - 18.1.2017
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 18.11.2016
Vznik funkce 19.9.2011
Zánik funkce 18.11.2016
Adresa: Žižkova 1688/12 , Litoměřice 412 01
člen dozorčí rady Ing. Michal Bláha 18.1.2017 - 26.9.2017
Vznik členství 18.11.2016
Zánik členství 28.8.2017
Adresa: Pod Pekařkou 1186/15 , Praha 140 00

Sbírka Listin České přístavy, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1579/SL 118 zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 2
B 1579/SL 117 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 4
B 1579/SL 116 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 26
B 1579/SL 115 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 12
B 1579/SL 114 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 327/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 30.6.2014 29.9.2014 8
B 1579/SL 113 notářský zápis  NZ 139/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 9.5.2014 9.5.2014 8.6.2014 52
B 1579/SL 112 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 9.5.2014 8.6.2014 4
B 1579/SL 111 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.5.2014 8.6.2014 18
B 1579/SL 109 notářský zápis NZ 42/2014 Městský soud v Praze 20.1.2014 31.1.2014 12.2.2014 8
B 1579/SL 108 ostatní, zpráva auditora zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.8.2013 10.12.2013 14.1.2014 7
B 1579/SL 107 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.7.2013 10.12.2013 14.1.2014 15
B 1579/SL 106 notářský zápis NZ 298/2013 - projekt rozdělení Městský soud v Praze 3.12.2013 10.12.2013 14.1.2014 36
B 1579/SL 105 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 30.10.2013 30.10.2013 1.11.2013 21
B 1579/SL 104 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Městský soud v Praze 30.10.2013 30.10.2013 31.10.2013 21
B 1579/SL 103 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2013 22.7.2013 21
B 1579/SL 102 zpráva auditora + zahajovací rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 18.6.2013 22.7.2013 9
B 1579/SL 101 zpráva auditora k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 18.6.2013 22.7.2013 2
B 1579/SL 100 notářský zápis NZ 130/2013- projekt rozdělení Městský soud v Praze 24.4.2013 18.6.2013 22.7.2013 16
B 1579/SL 99 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 27.6.2013 10.7.2013 1
B 1579/SL 98 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 3
B 1579/SL 97 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 23
B 1579/SL 96 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 21
B 1579/SL 95 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 9.7.2012 3.5.2013 16.5.2013 2
B 1579/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.7.2012 3.5.2013 16.5.2013 1
B 1579/SL 93 notářský zápis NZ 130/2013 - projekt rozdělení Městský soud v Praze 24.4.2013 25.4.2013 26.4.2013 17
B 1579/SL 92 notářský zápis NZ 130/2013 - projekt f rozdělení Městský soud v Praze 24.4.2013 25.4.2013 26.4.2013 17
B 1579/SL 91 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.9.2012 4.10.2012 7.11.2012 1
B 1579/SL 90 notářský zápis NZ 48/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 11.4.2012 23.5.2012 3.7.2012 19
B 1579/SL 89 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.5.2012 3.7.2012 18
B 1579/SL 88 ostatní záp.z mimořádn.zasedání předs. Městský soud v Praze 31.1.2012 12.4.2012 27.4.2012 2
B 1579/SL 87 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2012 12.4.2012 27.4.2012 1
B 1579/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.4.2012 19.4.2012 44
B 1579/SL 85 notářský zápis NZ 48/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 11.4.2012 12.4.2012 18.4.2012 21
B 1579/SL 84 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 29.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 3
B 1579/SL 83 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 24.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 1
B 1579/SL 82 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 1
B 1579/SL 81 notářský zápis NZ 456/2011 Městský soud v Praze 29.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 7
B 1579/SL 80 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 2
B 1579/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 13
B 1579/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 23
B 1579/SL 77 zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 28.4.2010 23.6.2010 30.6.2010 3
B 1579/SL 76 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r.2009 Městský soud v Praze 8.4.2010 23.6.2009 30.6.2010 2
B 1579/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 30.6.2010 22
B 1579/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2009 1.12.2009 4.12.2009 26
B 1579/SL 73 notářský zápis NZ 275/2009 Městský soud v Praze 18.6.2009 15.7.2009 22.9.2009 9
B 1579/SL 72 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 22.5.2009 10.7.2009 16.7.2009 1
B 1579/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.7.2009 16.7.2009 24
B 1579/SL 70 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2007 20.8.2008 3
B 1579/SL 69 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 26.6.2007 20.8.2008 1
B 1579/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.5.2008 18.6.2008 1
B 1579/SL 67 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 7.5.2008 18.6.2008 1
B 1579/SL 66 notářský zápis -NZ214/08 Městský soud v Praze 7.5.2008 18.6.2008 7
B 1579/SL 65 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 2
B 1579/SL 64 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 15
B 1579/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 7
B 1579/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 25
B 1579/SL 61 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 28.3.2008 13.6.2008 16.6.2008 2
B 1579/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 16.6.2008 7
B 1579/SL 59 účetní závěrka - příloha za r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 16.6.2008 15
B 1579/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 16.6.2008 25
B 1579/SL 57 notářský zápis -NZ477/07 Městský soud v Praze 24.9.2007 31.10.2007 7
B 1579/SL 56 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2006 5.9.2007 1.10.2007 7
B 1579/SL 55 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2007 5.9.2007 1.10.2007 3
B 1579/SL 54 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.7.2007 5.9.2007 1.10.2007 1
B 1579/SL 53 ostatní -odstoup.z fun./M.G.Hansen/ Městský soud v Praze 26.6.2007 5.9.2007 1.10.2007 2
B 1579/SL 52 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 8.8.2007 5.9.2007 1.10.2007 4
B 1579/SL 51 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 3
B 1579/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 25
B 1579/SL 49 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 1
B 1579/SL 48 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 2
B 1579/SL 47 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 17
B 1579/SL 46 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 7.2.2007 14.3.2007 4.4.2007 1
B 1579/SL 45 ostatní -odstoup.z fun./F.Chaloupecký/ Městský soud v Praze 30.1.2007 14.3.2007 4.4.2007 1
B 1579/SL 44 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.1.2007 14.3.2007 4.4.2007 2
B 1579/SL 43 účetní závěrka r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.5.2006 31.5.2006 0
B 1579/SL 42 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 7.10.2005 18.1.2006 0
B 1579/SL 41 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 17.6.2005 18.1.2006 0
B 1579/SL 40 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2005 18.1.2006 0
B 1579/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit +zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 1.6.2005 3.6.2005 0
B 1579/SL 38 účetní závěrka za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 8.4.2004 9.6.2004 9.6.2004 0
B 1579/SL 37 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2003 Městský soud v Praze 8.3.2004 9.6.2004 9.6.2004 0
B 1579/SL 36 ostatní -daňové přiznání za rok 2003 Městský soud v Praze 1.4.2004 9.6.2004 9.6.2004 0
B 1579/SL 35 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 28.1.2004 0
B 1579/SL 34 ostatní záp.z mimoř.zased.představenst Městský soud v Praze 16.7.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 33 ostatní -vzdání se funkce/p.Bouchal/ Městský soud v Praze 27.6.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 32 ostatní zápis č.1/2003 Městský soud v Praze 2.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 31 ostatní záp.-jed.ústřední voleb.komise Městský soud v Praze 20.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 30 ostatní záp.-jed.ústřední voleb.komise Městský soud v Praze 6.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 29 ostatní vyhláš.opakované volby do DR Městský soud v Praze 13.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2003 19.11.2003 0
B 1579/SL 27 notářský zápis NZ246/2003+př.1-11 Městský soud v Praze 9.6.2003 13.11.2003 0
B 1579/SL 26 notářský zápis NZ247/2003+přílohy Městský soud v Praze 9.6.2003 13.11.2003 0
B 1579/SL 25 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 5.6.2003 9.6.2003 0
B 1579/SL 24 ostatní -daňové přiznání za rok 2002 Městský soud v Praze 5.6.2003 9.6.2003 0
B 1579/SL 23 účetní závěrka za rok 2002 + audi Městský soud v Praze 18.4.2003 5.6.2003 9.6.2003 0
B 1579/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2000/2001 Městský soud v Praze 2.1.2003 0
B 1579/SL 19 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 2.1.2003 0
B 1579/SL 18 ostatní zápis č.80zased.představenstva Městský soud v Praze 26.6.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 17 ostatní zápis č.7/2002 jednání DR Městský soud v Praze 16.7.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 16 notářský zápis NZ324/02-NZ325/02+přílohy Městský soud v Praze 26.6.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ300/2001-NZ301/2001 Městský soud v Praze 8.6.2001 2.1.2003 0
B 1579/SL 22 ostatní -vzdání se funkce D.R. Městský soud v Praze 30.6.1999 2.7.2002 0
B 1579/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.11.1999 2.7.2002 0
B 1579/SL 13 výroční zpráva za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 16.4.2002 1.7.2002 2.7.2002 0
B 1579/SL 12 ostatní - zpráva DR+předst. Městský soud v Praze 14.5.2002 10.6.2002 0
B 1579/SL 11 ostatní - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 14.5.2002 10.6.2002 0
B 1579/SL 10 účetní závěrka + audit r. 2001 Městský soud v Praze 14.5.2002 10.6.2002 0
B 1579/SL 9 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 31.5.2001 0
B 1579/SL 7 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 4.6.1999 11.1.2000 0
B 1579/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 26.6.1998 13.1.1999 0
B 1579/SL 4 účetní závěrka r.1996,1997,1998 Městský soud v Praze 6.5.1998 0
B 1579/SL 8 účetní závěrka za rok 1999,I.pololetí 2000 Městský soud v Praze 0
B 1579/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 21.5.1998 0
B 1579/SL 5 účetní závěrka I.pololetí 1999 Městský soud v Praze 0
B 1579/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 22.5.1997 0
B 1579/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 10.12.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje České přístavy, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45274592
Jméno České přístavy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 6.5.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 10

Sídlo České přístavy, a.s.

Živnosti a provozovny České přístavy, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tůmovka 102, Předboj 250 72
Identifikační číslo provozovny 1010807404
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1006148655
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1006148671
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.7.1995
Provozovna č. 4
Provozovna 281 26 Týnec nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1006435191
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 5
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 6.5.1992
Provozovna č. 6
Provozovna 412 01 Miřejovice
Identifikační číslo provozovny 1007746271
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 7
Provozovna U Přístavu 628, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1007746297
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 8
Provozovna 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1006435174
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 9
Provozovna 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1007746343
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 10
Provozovna 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1007746351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 11
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1007746335
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 12
Provozovna 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1007161515
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 13
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1007746327
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 14
Provozovna 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1006435182
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 15
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1006148663
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 16
Provozovna 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1007746301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.7.1995
Provozovna č. 17
Provozovna 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007746246
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.7.1995
Provozovna č. 18
Provozovna U Přístavu 628, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1007746386
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 4.2.1999
Provozovna č. 19
Provozovna 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007746254
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 20
Provozovna 153 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007746262
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 21
Provozovna 400 07 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1007746319
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 22
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1007746394
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 4.2.1999
Provozovna č. 23
Provozovna Celní 1144/4, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1007746289
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 2.2.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.5.1992
Provozovna č. 2
Provozovna U Přístavu 628, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1007746297
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1007746301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1007746335
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 5
Provozovna 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1006148671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 6
Provozovna 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1006435174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 7
Provozovna 153 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007746262
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 8
Provozovna 412 01 Miřejovice
Identifikační číslo provozovny 1007746271
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 9
Provozovna Celní 1144/4, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1007746289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 10
Provozovna 400 07 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1007746319
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 11
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1007746327
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 12
Provozovna 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007746246
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 13
Provozovna 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1006148655
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 14
Provozovna 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007746254
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 15
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1006148663
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1006148663
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1007746327
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1007161515
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 4
Provozovna U Přístavu 628, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1007746297
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1993
Provozovna č. 5
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.5.1992

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Přístavní 808/6, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1007746360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.1997

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Výpadová 153 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007746378
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.1998
Provozovna č. 3
Provozovna Celní 1144/4, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1007746289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.1998
Provozovna č. 4
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1007746327
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.1998

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.9.1998

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna U Přístavu 628, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1007746386
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Celní 1144/4, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1007746289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1999
Provozovna č. 4
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1007746327
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1999
Provozovna č. 5
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1007746394
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1999

Živnost č. 8 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Celní 1144/4, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1007746289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1007746327
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.1999
Provozovna č. 4
Provozovna Labská 137/17, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1007746394
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.1999
Provozovna č. 5
Provozovna U Přístavu 628, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1007746386
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.1999

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2014

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 24.5.1995
Přerušení oprávnění 9.2.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Jankovcova 1057/6, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007746238
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.1995

Živnost č. 11 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1992
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 provozování přístavů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1994
Zánik oprávnění 1.12.1995
Konec oprávnění 1.12.1995

Živnost č. 15 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1994
Zánik oprávnění 31.12.1998
Konec oprávnění 31.12.1998

Živnost č. 16 Podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skladovacích prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.1995
Zánik oprávnění 9.6.1997
Konec oprávnění 1.10.1997

Živnost č. 23 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1998
Zánik oprávnění 25.8.2017

Živnost č. 25 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2006
Zánik oprávnění 9.8.2012

Živnost č. 35 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2006
Zánik oprávnění 9.8.2012

Živnost č. 36 Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2006
Zánik oprávnění 31.12.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán České přístavy, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Hrbek MBA
Člen statutárního orgánu Mgr. Alena Černá
Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Černý
Člen statutárního orgánu Lukáš Černý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje České přístavy, a.s.

IČO: 45274592
Firma: České přístavy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Sídlo České přístavy, a.s.

Sídlo: Jankovcova 6 NEOAD, Praha 7 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Stavba lodí a člunů
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Vodní doprava
Skladování
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Úklidové činnosti
tracking image