Hlavní navigace

FIRMA České loděnice a.s. IČO: 00152226

České loděnice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

České loděnice a.s. (00152226) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vítězství 56, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1991 a je stále aktivní. České loděnice a.s. má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o České loděnice a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro České loděnice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje České loděnice a.s.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 18. 3. 1991
Spisová značka: B 1950
IČO (identifikační číslo osoby): 00152226
Jméno: České loděnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.3.1991
Zapsána dne: 18.3.1991
Na společnost České loděnice a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením: 1. veškeré jmění společnosti NOVA CZECH HOLDING s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 274 36 675, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 113145 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), 2. veškeré jmění společnosti LODĚNICE NOVA MĚLNÍK s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 276 27 055, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 119879 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), a dále 3. veškeré jmění společnosti Czech Trading & Engineering s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 272 68 535, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 166224 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), které jako zanikající společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2011. 31.8.2011
Na společnost České loděnice a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučení: 1. veškeré jmění společnosti ČL invest s.r.o., sídlem Děčín, Křešice, Vítězství 56, PSČ 407 11, IČ 636 74 157, a dále 2. veškeré jmění společnosti České loděnice international, a.s., sídlem Děčín, Vítězství 56, PSČ 405 02, IČ 273 10 558, které jako zanikající společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním nástupcem. 31.8.2010
1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 80 136 800,- Kč (slovy: osmdesát miliónů jedno sto třicet šest tisíc osm set korun českých) o 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) na 120 136 800,- Kč (slovy: jedno sto dvacet miliónů jedno sto třicet šest tisíc osm set korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). 3. Emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle notářského úřadu JUDr. Kateřiny Petrzik Hronovské v Ostravě, Moravské Ostravě, Sadová 79/39. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akc ionář uzavře se společností České loděnice, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmí tnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost České loděnice, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. 100% emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 59288, č.ú. 2049789902/2600, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Nepřipouští se možnost započtení pohledávek nebo jejich částí společnosti ČL invest s. r. o. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti České loděnice, a.s. na splacení emisního kursu. 7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 23.10.2008 - 3.11.2008
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2008 přijala následující rozhodnutí: Valná hromada určuje, že na základě notářského zápisu - osvědčení ze dne 18.4.2008 a prohlášení společnosti ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíle C., vložka 36832, ze dne 18.4.2008, dokládajících počet akcií emitovaných společností České loděnice a.s. ve vlastnictví společnosti ČL invest s.r.o., je společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 6 36 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 36832, hlavním akcionářem společnosti České loděnice a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti České loděnice a.s. ve výši 98,36 %, neboť k dnešnímu dni předložila celkem 394 116 ks (slovy: tři sta devadesát čtyři jedno sto šestnáct kusů) kmenových akcií na majitele vydaných společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) každá, čísla akcií 00 0 001 -320 000, 321 001 - 347 000, 347 501 - 348 400, 349 201 - 353 700, 353 901 - 354 000, 354 151 - 354 200, 354 551 - 359 650, 360 026 - 360 100, 361 076 - 372 325, 372 406 - 372 425, 372 606 - 376 265, 376 686 - 380 525, 380 826 - 380 845, 381 406 - 3 92 225, 392 502 - 395 021, 395 257 - 398 286, 398 327 - 399 222, 399 247 - 399 255, 399 307 - 400 098, 400 103 - 400 104, 400 139 - 400 630 a 400 645 - 400 684, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 78 823 200,- Kč (slovy: sedmdesát osm miliónů osm set dvacet tři tisíce dvě stě korun českých), které odpovídá 98,36 % podílu na základním kapitálu společnosti České loděnice a.s. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, je ve smyslu ust. § 183i o dst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též "ObchZ") hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její oso bu podle obchodního zákoníku. Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj, společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, předal dne 13 . května 2008 obchodní společnosti CYRRUS, a.s., sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B., vložka 3800, jako obchodníkovi s cennými papíry, dle ustanovení § 183i odst. 6 Ob chZ před konáním valné hromady částku ve výši 645 907,- Kč (slovy: šest set čtyřicet pět tisíc devět set sedm korun českých), která je potřebná k výplatě protiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků urče ných na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky a.s., č. ú. 128826733/0300. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na majiele vydané společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité ho dnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), čísla akcií 320 001 - 321 000, 347 001 - 347 500, 348 401 - 349 200, 353 701 - 353 900, 354 001 - 354 150, 354 201 - 354 550, 359 651 - 360 025, 360 101 - 361 075, 372 326 - 372 405, 392 226 - 392 501, 395 02 2 - 395 256, 398 287 - 398 326, 399 223 - 399 246, 399 256 - 399 306, 400 099 - 400 102, 400 105 - 400 138 a 400 631 - 400 644, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře , tj. obchodní společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, a to za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n Obc hZ; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 96,- Kč (slovy: devadesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun čes kých), a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183i odst. 3 ObchZ v návaznosti na § 183j odst. 6 ObchZ doložena ze strany hlavního akcionáře dokumentem nazvaným "Zdůvodnění určení výše protiplnění" a znaleckým posudkem č. 11/2008 ze dne 10.4.20 08 vypracovaným znaleckým ústavem společnosti Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 6941. Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů, jichž se právo výkupu týká, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 ObchZ. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií; v takovém případě bude protiplnění nebo jeho příslušná část poskytnuto zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li v lastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude poskytnuto spolu s úrokem ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře prostřednictvím společnosti CYRRUS, a.s. jako obchodníka s cennými ppíry. Oprávněné osoby předloží akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. 20.5.2008 - 23.10.2008
Valná hromada dne 28.6.2001 rozhodla o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let. Základní kapitál se snižuje v rozsahu z 400 684 000,-- Kč (slovy: čtyřistamilionůšestsetosmdesátčtyřitisíce korun českých na 80 136 800,- Kč (slovy: osmdesátmilionůjednostotřicetšesttisícosmset korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 320 547 200,-- Kč (slovy: třistadvacetmilinůpětsetčtyřicetsedmtisícedvěstě korun českých), bude naloženo tak, že bude použita ke krytí ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti, ze současných 1 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii na 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých) na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. 18.3.2003 - 13.6.2007
Společnost byla založena rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č.205/1990 ze dne 27.12.1990. V době svého vzniku má akciová společnost jediného zakladatele i akcionáře, proto došlo k jednorázovému založení společnosti. Bylo ustanoveno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů. - K založení došlo se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č.335 ze dne 19.12.1990 a ve smyslu par.32, odst.3 a 4 zák. o státním podniku. - Ze 100 % upsaného základního kapitálu je splaceno 100 % nepeněžitým vkladem v hodnotě 248.442 tis. Kčs. - Akciová společnost má IČO: 00152226. ­ 18.3.1991 - 15.1.2009

Kapitál České loděnice a.s.

Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.10.2021
Základní kapitál 120 136 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.11.2008  - 14.10.2021
Základní kapitál 80 136 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.6.2003  - 3.11.2008
Základní kapitál 400 684 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.1992  - 10.6.2003

Akcie České loděnice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 14.10.2021
Kmenové akcie na jméno 1 201 368 Kč 100 3.3.2021  - 14.10.2021
Kmenové akcie na jméno 1 201 368 Kč 100 27.5.2015  - 3.3.2021
Kmenové akcie na jméno 60 068 400 Kč 2 12.12.2010  - 27.5.2015
Kmenové akcie na jméno 120 136 800 Kč 1 2.11.2009  - 12.12.2010
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 400 684 16.10.2009  - 2.11.2009
Kmenové akcie na jméno 40 000 000 Kč 1 3.11.2008  - 2.11.2009
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 400 684 6.4.2004  - 16.10.2009
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 400 684 10.6.2003  - 6.4.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 400 684 21.12.1995  - 10.6.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 345 028 18.5.1995  - 21.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 55 656 18.5.1995  - 21.12.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 211 131 20.11.1992  - 18.5.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 56 553 20.11.1992  - 18.5.1995
Akcie na jméno 81 000 000 Kč 1 20.11.1992  - 18.5.1995
Akcie na majitele 52 000 000 Kč 1 20.11.1992  - 18.5.1995

Sídlo České loděnice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Vítězství 56, Děčín 40502, Česká republika 20.10.2016
Adresa: Voctářova 18/3, Praha 8 18035, Česká republika 18.5.1998 - 20.5.2008
Adresa: Vítězství 56, Děčín 40711, Česká republika 20.5.2008 - 20.5.2008
Adresa: Voctářova 1477/3, Praha 8 18035, Česká republika 18.3.1991 - 18.5.1998

Předmět podnikání České loděnice a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 31.12.2014
vnitrozemská vodní doprava- nákladní vodní doprava 12.1.2005 - 31.12.2014
výroba a rozvod tepla-sk.3l 24.3.1999 - 31.12.2014
rozvod elektřiny -sk. 12 24.3.1999 - 31.12.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně - svářečská škola - organizace a provádění svářečských kurzů - výroba, rekonstrukce a opravy lodí, plovoucích zařízení a jiných strojírenských výrobků nebo jejich částí a uzlů - inženýrské činnosti v oboru projekce a konstrukce lodí a strojírenských výrobků, výpočty, technologie provozu - pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb. 26.10.1994 - 31.12.2014
ekologických zařízení 18.3.1991 - 26.10.1994
modifikací lodních zařízení pro jiné užití než na plavidlech 18.3.1991 - 26.10.1994
konstrukce zařízení a dílů pro provozní a technologické stavby 18.3.1991 - 26.10.1994
dodavatelská a inženýrská činnost 18.3.1991 - 26.10.1994
pronájem lodí a dalších plovoucích zařízení 18.3.1991 - 26.10.1994
prodej a nákup licencí Knoww-howw (tuzemský trh) 18.3.1991 - 26.10.1994
poskytování sociálních zařízení společnosti především v oblasti cestovního ruchu, jakož i poskytování služeb s touto činností souvisejících 18.3.1991 - 26.10.1994
vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb vzniklých jako součást procesu vědecko-vývojových prací ve společnosti: - elektropřístroje - programy výpočetní techniky - zastupování v komerční činnosti jiných i zahraničních firem - poradenské služby - výchova, vzdělávání, školení, semináře i pro cizí organizace. 18.3.1991 - 26.10.1994
Výzkum a vývoj, výroba, odbyt, servis, montáž a opravy lodí, plovoucích zařízení, technických plavidel, jejich dílů a komponentů, plaveckých bazénů, zařízení pro hrydrodopravu 18.3.1991 - 26.10.1994

Vedení firmy České loděnice a.s.

Statutární orgán České loděnice a.s.

Člen správní rady Serhii Kravchenko
Ve funkci od 1.6.2022
Adresa Křemenáčová 174/2, 10400 Praha
Člen správní rady Ing. Pavel Mráček
Ve funkci od 14.1.2022 do 1.6.2022
Adresa Karla Majera 62, 25231 Všenory
Člen správní rady Ing. Jan Skalický
Ve funkci od 19.1.2021 do 14.1.2022
Adresa Peškova 967/10, 15200 Praha
Předseda správní rady Ing. Pavel Mráček
Ve funkci od 19.1.2021 do 14.1.2022
Adresa Karla Majera 62, 25231 Všenory
Předseda správní rady Gayane Gukasyan
Ve funkci od 3.12.2019 do 19.1.2021
Adresa T. G. Masaryka 854/25, 36001 Karlovy Vary
Statutární ředitel Ing. Pavel Mráček
Ve funkci od 21.5.2019 do 1.1.2021
Adresa Karla Majera 62, 25231 Všenory
Předseda správní rady Petr Honzajk
Ve funkci od 25.9.2017 do 3.12.2019
Adresa Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Člen správní rady Gayane Gukasyan
Ve funkci od 21.5.2019 do 3.12.2019
Adresa T. G. Masaryka 854/25, 36001 Karlovy Vary
Statutární ředitel Ing. Martin Urbánek
Ve funkci od 31.1.2019 do 21.5.2019
Adresa Renneská třída 44/38, 63900 Brno
Člen správní rady JUDr. Tomáš Ficner Ph.D.
Ve funkci od 14.3.2018 do 21.5.2019
Adresa Borská 95, 36263 Dalovice
Člen správní rady Mgr. Miroslav Ivan
Ve funkci od 11.12.2017 do 31.1.2019
Adresa 103, 25065 Sedlec
Statutární ředitel Petr Honzajk
Ve funkci od 25.9.2017 do 31.1.2019
Adresa Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Člen správní rady JUDr. Tomáš Ficner Ph.D.
Ve funkci od 11.12.2017 do 14.3.2018
Adresa Alšova 1574/8, 36001 Karlovy Vary
Člen správní rady Andriy Bezsalov
Ve funkci od 25.9.2017 do 5.12.2017
Adresa Západní 448, 25301 Chýně
Člen správní rady Karel Khun
Ve funkci od 25.9.2017 do 5.12.2017
Adresa Evropská 1483/39, 16000 Praha
Člen představenstva Pavel Hvězda
Ve funkci od 30.6.2017 do 25.9.2017
Adresa Na Výšině 584, 40331 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Karel Kőszegi
Ve funkci od 30.6.2017 do 25.9.2017
Adresa Jana Šťastného 586, 25210 Mníšek pod Brdy
Předseda představenstva Karel Kőszegi
Ve funkci od 30.6.2017 do 25.9.2017
Adresa Jana Šťastného 586, 25210 Mníšek pod Brdy
Člen představenstva Pavel Hvězda
Ve funkci od 30.6.2017 do 25.9.2017
Adresa Na Výšině 584, 40331 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Karel Khun
Ve funkci od 31.12.2014 do 30.6.2017
Adresa Evropská 1483/39, 16000 Praha
člen představenstva Karel Kőszegi
Ve funkci od 16.5.2017 do 30.6.2017
Adresa Jana Šťastného 586, 25210 Mníšek pod Brdy
člen představenstva Karel Kőszegi
Ve funkci od 16.5.2017 do 30.6.2017
Adresa Jana Šťastného 586, 25210 Mníšek pod Brdy
Předseda představenstva Karel Khun
Ve funkci od 31.12.2014 do 30.6.2017
Adresa Evropská 1483/39, 16000 Praha
Člen představenstva Oleksandr Dubinin
Ve funkci od 31.12.2014 do 27.5.2015
Adresa Nad Závěrkou 2396/9, 16900 Praha 6
Místopředseda představenstva Denys Dubinin
Ve funkci od 31.12.2014 do 28.4.2015
Adresa Nad Závěrkou 2396/9, 16900 Praha 6
Předseda Johannes Marinus Wilhelmus Schöningh
Ve funkci od 9.6.2011 do 31.12.2014
Adresa , Dodrecht, Oranjelaan 6, 3312
Člen Cornelis Nobel
Ve funkci od 9.6.2011 do 31.12.2014
Adresa , Oud-Beijerland, Parklaan 23, 3262
Místopředseda Ing. Petr Duda
Ve funkci od 6.1.2014 do 31.12.2014
Adresa Větrná 206/41, 18100 Praha 8
Místopředseda Ing. Petr Duda
Ve funkci od 9.6.2011 do 6.1.2014
Adresa Větrná 206/41, 18100 Praha
Člen představenstva Ing. Petr Duda
Ve funkci od 19.1.2010 do 9.6.2011
Adresa Větrná 206/41, 18100 Praha
místopředseda představenstva Ing. Richard Paško
Ve funkci od 13.6.2007 do 19.1.2010
Adresa 341, 26204 Nová Ves pod Pleší
předseda představenstva Ing. Věslava Piegzová
Ve funkci od 13.6.2007 do 19.1.2010
Adresa 28.října 1516/1, 73701 Český Těšín
Člen představenstva Martin Donátek
Ve funkci od 17.10.2008 do 19.1.2010
Adresa Sokolská 305, 40505 Děčín
člen představenstva Ing. Bohumír Kóňa
Ve funkci od 13.6.2007 do 20.5.2008
Adresa Račianska 81/4, 83102 Bratislava
místopředseda představenstva Ing. Bohumír Kóňa
Ve funkci od 27.9.2006 do 13.6.2007
Adresa Račianska 81/4, 83102 Bratislava
člen představenstva Alena Horanská
Ve funkci od 27.9.2006 do 13.6.2007
Adresa Dobkovice 82, 40703 Dobkovice
předseda představenstva Ing. Jindřich Brettl
Ve funkci od 27.9.2006 do 13.6.2007
Adresa Podholí 96, 16900 Praha 6
předseda představenstva Ing. Jindřich Brettl
Ve funkci od 24.4.2003 do 27.9.2006
Adresa Podholí 96, Praha 6
člen představenstva Alena Horanská
Ve funkci od 8.9.2004 do 27.9.2006
Adresa 82, 40703 Dobkovice
místopředseda představenstva Ing. Pavel Hvězda
Ve funkci od 16.8.2006 do 27.9.2006
Adresa Čechova 24, 40001 Ústí nad Labem
místopředseda představenstva Ing. Jiří Štýbnar
Ve funkci od 8.9.2004 do 29.11.2005
Adresa Kly čp.107, 27741 Kly
Člen Ing. Jiří Štýbnar
Ve funkci od 18.3.2003 do 8.9.2004
Adresa Kly čp.107, 27741 Kly
člen představenstva Ing. Jaroslav Škrhák
Ve funkci od 24.4.2003 do 8.9.2004
Adresa Střekovská 1341, Praha 8
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Mačí
Ve funkci od 23.6.1999 do 24.4.2003
Adresa Hovorčovická 17, Praha 8
Člen představenstva Ing. Jindřich Brettl
Ve funkci od 24.3.1999 do 29.3.2001
Adresa Podholí 96/10, Praha 6-Lysolaje
předseda představenstva Ing. Petr Zikmund
Ve funkci od 23.6.1999 do 29.3.2001
Adresa Loretánská 179/13, Praha 1
Místopředseda představenstva Ing. Oldřich Čapek
Ve funkci od 26.10.1994 do 23.6.1999
Adresa Uhřiněvská 5, Praha 10
předseda představenstva Ing. Václav Foglar
Ve funkci od 24.3.1999 do 23.6.1999
Adresa Kuchařská 773, Praha 9 - Klánovice
Člen představenstva Ing. Kamil Kotáb
Ve funkci od 26.10.1994 do 24.3.1999
Adresa Višňová 72, Davle 3
předseda představenstva Ing. Václav Foglar
Ve funkci od 18.5.1995 do 24.3.1999
Adresa Ovčí Hájek 2154, Praha 5
předseda představenstva Ing. Václav Foglar
Ve funkci od 26.10.1994 do 18.5.1995
Adresa Ovčí Hájek 2154, Praha 5
Člen představenstva Julius Novotný-Kuzma
Ve funkci od 18.3.1991 do 26.10.1994
Adresa Rosenbergových 1/5223, Praha 8
Ing. Miroslav Kuběnka
Ve funkci od 18.3.1991 do 26.10.1994
Adresa Studentská 2551 , Mělník
předseda představenstva Vladimír Holeček
Ve funkci od 18.3.1991 do 26.10.1994
Adresa Počernická 513, Praha 10
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Černý CSc.
Ve funkci od 20.11.1992 do 26.10.1994
Adresa Šiškova 1232, Praha 8
člen představenstva: Ing. Pavel Munzar
Ve funkci od 20.11.1992 do 26.10.1994
Adresa Mánesova 856, Úvaly
Člen představenstva Ing. Miroslav Černý
Ve funkci od 18.3.1991 do 20.11.1992
Adresa Šiškova 1232, Praha 8
místopředseda představenstva: Ing. Antonín Hájek
Ve funkci od 18.3.1991 do 20.11.1992
Adresa Přechodní 5/1007, Praha 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje České loděnice a.s.

IČO (identifikační číslo): 00152226
Jméno: České loděnice a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1991
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo České loděnice a.s.

Sídlo: Vítězství 56, Děčín 40502

Živnosti České loděnice a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 11. 2012

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Stavba a výroba plavidel
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 9. 1992

Statutární orgán České loděnice a.s.

Člen statutárního orgánu: Petr Honzajk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje České loděnice a.s.

IČO: 00152226
Firma: České loděnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1991

Sídlo České loděnice a.s.

Sídlo: Vítězství 56, Děčín 40502

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stavba lodí a plavidel
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Vodní doprava