Firma České dřevařské závody Praha, a.s. IČO 00014010


České dřevařské závody Praha, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

České dřevařské závody Praha, a.s. (00014010) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Arborky 696, Praha 190 15. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1991 a je stále aktivní. České dřevařské závody Praha, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o České dřevařské závody Praha, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o České dřevařské závody Praha, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o České dřevařské závody Praha, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro České dřevařské závody Praha, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje České dřevařské závody Praha, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 515
IČO (identifikační číslo osoby) 00014010
Jméno České dřevařské závody Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.2.1991
Smlouvou o koupi výrobního závodu Černousy ze dne 13. 12. 2016 byl převeden výrobní závod Černousy na obchodní společnost CEMFACE s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 056 04 842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267155. 1.2.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
1.Mimořádná valná hromada ze dne 15.9.2005 konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. se sídlem Praha 7, Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 00014010, je společnost ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s., se sídlem Praha 7 , Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 25145215 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valn é hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionář em dne 17.8.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Ilonou Remešovou, notářkou v Praze pod č.j. NZ 194/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: 273 ks, slovy: dvěstěsedmdesáttři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 273,000.000 Kč, čísla: 000001 - 273000, datum emise: 4.1.2002,839 ks, slovy: osmsettřicetdevět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 839 .000 Kč, čísla 0273001 - 0273437, 0281231 - 0281234, 0281510 - 0281514, 0281543 - 0281550, 0281601 - 0281624, 0282043 - 0282188, 0282269 - 0282314, 0283944 - 0283983, 0284983 - 0284992, 0285328 - 0285331, 0286142 - 0286146, 0286173 - 0286187, 0286677 - 02 86680, 0286930 - 0287001, 0287068 - 0287086, datum emise: 4.1.2002, 301 ks, slovy: třistajedna kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin č iní 33,110.000 Kč, číslo: 000001 - 301000, datum emise: 4.1.2002, 425 ks, slovy: čtyřistadvacetpět kusů prioritních akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 110,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 46.750 Kč, čísla 0301001 - 0301425, datum emise: 4.1.2002. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 91,755% na základním kapitálu společnosti a před stavuje 90,848% podíl na hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hrom ady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jeji chž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí alespoň 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i odst.2 Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy : Jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, je jichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 150,- Kč (slovy: Jednostopadesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (všech 301.425 kusů listinných prioritních akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 110,- Kč je ve vlastnictví společnosti ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s.). Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 494/72/05 zpracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06, zapsaným do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.1997, č.j. Spr. 2273/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvlá štní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů odhadl znalec tržní hodnotu výše popsaný ch akcií společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. (IČ: 00014010) částkou: 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých) pro kmenové akcie jmenovité hodnoty Kč 1.000,-." Hodnota protiplnění navržená hlavním akcionářem ve výši 150,- Kč (slovy : Jednostopadesát korun českých) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých). Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 494/72/05 při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byl a hodnota jedné akcie emitované společností stanovena kombinací 1) metody účetních cen, 2) metody kapitalizovaných zisků a za 3) srovnávací metody, a to z důvodu poskytnutí nejobjektivnějšího pohledu na hodnotu akcií společnosti z hlediska akcionářů i sou časných a budoucích investorů. Kombinace těchto metod ocenění byla použita pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne př íslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určený m stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 10 (slovy : Deseti) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí 1 ( slovy : Jednoho ) měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do 7 (slovy : Sedmi) pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům." 24.1.2006 - 31.8.2011
Základní jmění společnosti ve výši 301 425 000,-- Kč bylo 100% splaceno a vloženo v souladu s účetnictvím Českých dřevařských závodů Praha, a.s. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajících 301 425 000,-- Kč na 334 581 750,-- Kč a to o 33 156 750,-- Kč, vydáním nových 301 425 Ks prioritních akcií na majitele v zaknihované podobě, v e jmenovité hodnotě 110,-- Kč. Podmínky pro upisování nových prioritních akcií na zvýšení základního jmění Českých dřevařských závodů Praha, akciová společnost. Eminent/společnost/: - obchodní jméno: České dřevařské závody Praha, a.s. - sídlo: Praha 7, Poupětova 3, PSČ: 170 04 - IČO: 00014010 - datum vzniku společnosti: 8.2.1991 - současné základní jmění: 301 425 000,-- Kč - zvýšené základní jmění: 334 581 750,-- Kč - důvod: financování rozvoje společnosti a aktivit s tím spojených, - zvýšení základního jmění o: 33 156 750,-- Kč nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku, - počet upisovaných akcií: 301 425 ks, - jmenovitá hodnota: 1 ks akcie: 110,-- Kč, - druh akcií: prioritní, - forma akcií: na majitele, - podoba akcií: zaknihovaná, - obchodovatelnost: záměr veřejné obchodovatelnosti, - práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají vydáním nových akcií nedotčena, - všechny akcie budou upsány akcionáři s využitím přednostního práva, 1. kolo současní akcionáři a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práv a úpisu. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat 1 ks nové akcie. 2. kolo Současní akcionáři, kteří se zúčasnili 1. kola úpisu, s rozhodující časovou prioritou úpisu až do upsání celkového objemu ve výši schváleného rozsahu zvýšení základního jmění, - emisní kurz 1 ks akcie: 110,-- Kč, - práva spojená s akciemi: Právo na výplatu dividendy v částce o 10% vzšší než je částka připadající na stejnou jmenovitou hodnotu kmenové akcie a právo na výplatu dividendy i v letech, kdy kmenovým akciím nebude dividenda vyplacena, pokud o výplatě prioritních dividend rozhodne valná hromada. Prioritní akcie nemají hlasovací právo. - místo pro upisování akcií: sídlo organizátora emise - organizátor emise: Stratego Invest a.s., - sídle organizátora: Praha 1, Jindřšská 27, - lhůta úpisu: 1. kolo lhůta pro upisování akcií počne běžet třicátý den po dni zveřejnění informace o přednostním právu a bude trvat 14 dnů odo dne zahájení úpisu, 2. kolo první následující pracovní den po posledním dni úpisu v rámci 1. kola, - rozhodný den: den, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé /viz lhůta úpisu/ - splacení: a) 1. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnoty akcií upsaných v 1. kole nejpozději v poslední den 1. kola úpisu 2. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnoty akcií upsaných ve 2. kole nikoli dříve než po prodlení úpisu, nejpozději však čtrnáctý den po prodlení úpisu b) místo splacení pro 1 i 2 kolo úpisu: IPB, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, na účet č. 109888787/5100, variabilní symbol: IČ /rodné číslo/ upisovatele - další ustanovení: Bude-li v průběhu 2. kola upisování dosaženo úpisem schváleného objemu zvýšení základního jmění, společnost další upisování odmítne. Společnost v tomto případě bez zbytečného odkladu vrátí odmítnutým akcionářům částku jimi zaplacenou za upisované akcie. 19.8.1998 - 21.12.1998
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 15. 11. 1991 poznamenává se rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál společnosti z částky 559.992.000,- Kčs na 259.671.000,- Kčs. 13.3.1992
Zapsáno dle spisu Sa 515. 8.2.1991
Akciová společnost byla založena z rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 526/1990 v souladu s ust. § 32 z.č. 111/1990 Sb. 8.2.1991
Zakladatelským plánem ze dne 31.12.1990 byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů. 8.2.1991
Státní podnik Středočeské dřevařské závody byl zrušen bez likvidace a celý jeho majetek byl vložen do akciové společnosti Středočeské dřevařské závody. 8.2.1991
Ze l00% upsaného základního kapitálu je splaceno více než 30%. 8.2.1991

Aktuální kontaktní údaje České dřevařské závody Praha, a.s.

Kapitál České dřevařské závody Praha, a.s.

zakladni jmění 334 582 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1998
zakladni jmění 301 425 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.1997 - 21.12.1998
zakladni jmění 559 992 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.1991 - 6.11.1997

Akcie České dřevařské závody Praha, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 301 425 29.9.2010
Prioritní akcie na jméno 110 Kč 301 425 29.9.2010
Prioritní akcie na majitele 110 Kč 301 425 21.12.1998 - 29.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 301 425 21.12.1993 - 29.9.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 55 992 8.2.1991 - 6.11.1997

Sídlo České dřevařské závody Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Arborky 696 , Praha 190 15 4.12.2014
Adresa Poupětova 1339/3 , Praha 170 00 8.2.1991 - 4.12.2014

Předmět podnikání České dřevařské závody Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
truhlářství, podlahářství 31.8.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.8.2011
zámečnictví, nástrojářství 31.8.2011
pokrývačství, tesařství 31.8.2011
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 11.7.2006 - 31.8.2011
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.11.1999
Projektová činnost ve výstavbě 17.11.1999
Činnost účetních poradců 17.11.1999 - 28.11.2001
Zámečnictví 17.11.1999 - 31.8.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců 17.11.1999 - 31.8.2011
Tesařství 17.11.1999 - 31.8.2011
Podlahářství 17.11.1999 - 31.8.2011
Automatizované zpracování dat 17.11.1999 - 31.8.2011
Izolatérství 17.11.1999 - 9.2.2015
Výroba nástrojů 21.12.1993 - 17.11.1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem 21.12.1993 - 17.11.1999
Pilařská výroba 21.12.1993 - 31.8.2011
Truhlářství 21.12.1993 - 31.8.2011
Výroba výrobků z plastových hmot 21.12.1993 - 31.8.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.12.1993 - 31.8.2011
Předmět činnosti se rozšiřuje: zahraničně obchodní činnost výroba dřevařských obalů a přepravních skříní výroba ostatních dřevěných výrobků 26.2.1991 - 21.12.1993
výroba montovaných stveb ze dřeva a ost.lehkých hmot 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba strojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl 8.2.1991 - 21.12.1993
maloobchodní a velkoobchodní prodej těchto výrobků a doplňkových potřeb 8.2.1991 - 21.12.1993
prodej materiálů a náhradních dílů soužících k opravě a výměně jednotlivých částí v montovaných stavbách vlastní výroby 8.2.1991 - 21.12.1993
prodej částí těchto staveb 8.2.1991 - 21.12.1993
provádění prací všeho druhu spojených s kompletním postavením těchto staveb, zabudováním potřebných instalací 8.2.1991 - 21.12.1993
opravy a úpravy staveb, jejích částí a zabudovaných instalací 8.2.1991 - 21.12.1993
projektová činnost 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba pilařských výrobků 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba desek z aglomerovaného dřeva 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba výrobků stavebně truhlářských 8.2.1991 - 21.12.1993

vedení firmy České dřevařské závody Praha, a.s.

Statutární orgán České dřevařské závody Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek vždy společně dva (2) členové představenstva, a v případě zcizování či zatěžování nemovitých věcí společnosti a nebo právních jednání, jejichž předmětem je hodnota či plnění při provozu závodu vyšší jak 50.000,-Kč ( slovy: pad esát tisíc korun českých) pro jeden případ, pak tito vždy společně s prokuristou společnosti, pokud je prokura udělena. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jmén u, příjmení a funkci, při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 26.8.2014
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva, anebo místopředseda představenstva a člen představestva 29.1.2002 - 26.8.2014
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a místopředseda nebo předseda a člen představenstva. 28.4.1998 - 29.1.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva či jiný člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen, či samostatně prokurista společnosti se samostatnou prokurou. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a člen představenstva, anebo samostatně prokurista společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Pokud se za společnost podepisuje prokurista se samostatnou prokurou anebo zmocněná osoba, pak s dodatkem označujícím prokuru nebo zmocněnce. 11.7.1997 - 28.4.1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Za společ- nost podepisují společně předseda nebo místopředseda a kte- rýkoliv člen představenstva. 21.12.1993 - 11.7.1997
Zastupování a podepisování: společnost navenek zastupuje a za společnost se podepisuje ředitel. 8.2.1991 - 21.12.1993
předseda představenstva Zaur Karimov 9.2.2015
Vznik členství 28.1.2015
Vznik funkce 28.1.2015
Adresa: Halouzkova 838 , Rajhrad 664 61
místopředseda představenstva Mgr. Roman Klimus 9.2.2016
Vznik členství 29.12.2015
Vznik funkce 29.12.2015
Adresa: Městečko 22 , Velké Němčice 691 63
ředitel Ing. Vladimír Kricner 8.2.1991 - 21.12.1993
Adresa: náměstí Josefa Machka 264/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Jančík 8.2.1991 - 21.12.1993
Adresa: Neumannova 1436 , Benešov 256 01
člen představenstva Ing. Pavel Muller 8.2.1991 - 21.12.1993
Adresa: K rovinám 76 , 252 06 Davle II Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Koutník 8.2.1991 - 21.12.1993
Adresa: Žufanova 1112/5 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Tomáš Hrubec 8.2.1991 - 11.7.1997
Adresa: Koněvova 2394/192 , Praha 130 00
člen Vladimír Burian 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , Praha 198 00
člen Ing. Jiřina Neprašová 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Pelhřimovská 301/8 , Praha 140 00
člen Ing. Josef Horák 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Londýnská 672/20 , Praha 120 00
člen Ing. Vladimír Kricner 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: náměstí Josefa Machka 264/5 , Praha 158 00
člen Ing. Pavel Pracna 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Anny Drabíkové 534/3 , Praha 149 00
člen Ing. Jan Balcar CSc. 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Jeremenkova 920/7 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Vladimír Černý 11.7.1997 - 17.11.1997
Adresa: Práčská 2667/103 , Praha 106 00
člen představenstva JUDr. Olga Hromasová 11.7.1997 - 17.11.1997
Adresa: Frostova 343 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Miroslav Švehla 11.7.1997 - 28.4.1998
Adresa: Neumannova 1252 , 383 01 Prachatice Česká republika
člen Ing. Zlatko Zimovjan 17.11.1997 - 28.4.1998
Adresa: Děčínská 470/15 , Praha 190 00
člen Ing. Pavel Smik 17.11.1997 - 1.12.2000
Adresa: Vodičkova 704/36 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kricner 11.7.1997 - 11.7.2006
Vznik členství 29.3.1996
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 29.3.1996
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: náměstí Josefa Machka 264/5 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Hrubec 11.7.1997 - 11.7.2006
Vznik členství 29.3.1996
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 29.3.1996
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: Koněvova 2394/192 , Praha 130 00
člen Ing. Miroslav Švehla 1.12.2000 - 11.7.2006
Vznik členství 18.8.2000
Zánik členství 18.8.2005
Zánik funkce 18.8.2005
Adresa: Neumannova 152 , Prachatice 383 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kricner 11.7.2006 - 18.10.2006
Vznik členství 26.6.2002
Adresa: náměstí Josefa Machka 264/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Tomáš Hrubec 11.7.2006 - 18.10.2006
Vznik členství 26.6.2002
Adresa: Koněvova 2394/192 , Praha 130 00
člen Ing. Miroslav Švehla 11.7.2006 - 18.10.2006
Vznik členství 18.8.2000
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Tejnorova 1354 , Hostivice 253 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kricner 18.10.2006 - 4.12.2014
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: náměstí Josefa Machka 264/5 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Hrubec 18.10.2006 - 4.12.2014
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Koněvova 2394/192 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Karel Charvát 18.10.2006 - 4.12.2014
Vznik členství 30.7.2006
Zánik členství 30.7.2011
Adresa: Lhotská 2204/18 , Praha 193 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Hrubec 4.12.2014 - 9.2.2015
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: Koněvova 2394/192 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Mgr. Viktor Nohel 9.2.2015 - 9.2.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 29.12.2015
Vznik funkce 28.1.2015
Zánik funkce 29.12.2015
Adresa: Rozhraní 372 , Holasice 664 61
člen představenstva JUDr. Karel Charvát 4.12.2014 - 12.4.2019
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 25.3.2019
Adresa: Lhotská 2204/18 , Praha 193 00

Dozorčí rada České dřevařské závody Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ivana Ondrášková 12.4.2019
Vznik členství 25.3.2019
Adresa: Niva 310 , Sokolnice 664 52
člen JUDr. Jana Hynková 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Květnového vítězství 1363/60 , Praha 149 00
člen Ing. Pavel Valenta 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Vítkova 247/7 , Praha 186 00
člen Ing. Rudolf Kyncl 21.12.1993 - 11.7.1997
Adresa: Benkova 1701/3 , Praha 149 00
člen Václav Navrátil 11.7.1997 - 28.4.1998
Adresa: Písečná 783 , Kolín 280 02
předseda Ing. Petr Kulhánek 11.7.1997 - 1.12.2000
Adresa: Taussigova 1172/1 , Praha 182 00
člen Ing. Miroslav Švehla 28.4.1998 - 1.12.2000
Adresa: Neumannova 152 , Prachatice 383 01
předseda Ing. Jan Vrba 1.12.2000 - 29.1.2002
Zánik členství 2.4.2001
Zánik funkce 2.4.2001
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
člen JUDr. Karel Charvát 11.7.1997 - 18.10.2006
Vznik členství 25.3.1999
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 3.4.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Lhotská 2204/18 , Praha 193 00
člen Ing. Pavel Smik 1.12.2000 - 18.10.2006
Vznik členství 17.8.2000
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Vodičkova 704/36 , Praha 110 00
předseda JUDr. Karel Charvát 29.1.2002 - 18.10.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 3.4.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Lhotská 2204/18 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Filippi 17.11.1999 - 26.3.2014
Vznik členství 12.7.1999
Adresa: Přemyslova 594/28 , Hradec Králové 500 08
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Svoboda 18.10.2006 - 4.12.2014
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: U stanice 592/9 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Filippi 26.3.2014 - 4.12.2014
Vznik členství 12.7.1999
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: 64 , Mladé Buky 542 23
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Kricner 4.12.2014 - 12.4.2019
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 25.3.2019
Adresa: náměstí Josefa Machka 264/5 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Hrubec 9.2.2015 - 12.4.2019
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 25.3.2019
Adresa: Koněvova 2394/192 , Praha 130 00

Prokura České dřevařské závody Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Viktor Nohel 26.8.2014 - 4.12.2014
Adresa: Rozhraní 372 , Holasice 664 61

Sbírka Listin České dřevařské závody Praha, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 515/SL 45 ostatní Městský soud v Praze 29.12.2015 13.1.2016 16.2.2016 2
B 515/SL 44 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 29.12.2015 13.1.2016 12.2.2016 1
B 515/SL 43 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti, posudek znalce č. 492/70/1990 Městský soud v Praze 8.9.2015 5.10.2015 51
B 515/SL 42 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 16.12.2013 18.5.2015 21.5.2015 2
B 515/SL 41 notářský zápis [NZ 162/2015] Městský soud v Praze 28.1.2015 5.2.2015 10.2.2015 6
B 515/SL 38 insolvenční rozhodnutí MSPH 79 INS 9404/2014-A-2 Městský soud v Praze 4.4.2014 4.4.2014 9.4.2014 2
B 515/SL 37 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 25.10.2013 30.10.2013 32
B 515/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.7.2012 29.8.2012 32
B 515/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.9.2011 12.9.2011 31
B 515/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.2010 29.9.2010 14
B 515/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.9.2010 14.9.2010 31
B 515/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.3.2010 14.3.2010 32
B 515/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.3.2010 14.3.2010 32
B 515/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.1.2008 17.1.2008 31
B 515/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 16.1.2008 17.1.2008 25
B 515/SL 26 notářský zápis NZ 164/2006 Městský soud v Praze 30.6.2006 18.10.2006 13
B 515/SL 24 ostatní -záp.z mim.zased.předst. Městský soud v Praze 26.6.2002 18.10.2006 2
B 515/SL 21 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2005 13.9.2006 7
B 515/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 13.9.2006 15
B 515/SL 19 notářský zápis NZ 205/2002 Městský soud v Praze 26.6.2002 13.9.2006 15
B 515/SL 18 ostatní -výkaz zisku a ztrát r.03 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.1.2006 4
B 515/SL 17 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 24.1.2006 7
B 515/SL 16 posudek znalce č.494/72/05 Městský soud v Praze 11.7.2005 24.1.2006 17
B 515/SL 15 notářský zápis -NZ211/05 Městský soud v Praze 15.9.2005 24.1.2006 12
B 515/SL 14 notářský zápis -NZ212/05 Městský soud v Praze 15.9.2005 24.1.2006 16
B 515/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 7.12.2004 5.1.2005 59
B 515/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.7.2003 12.9.2003 64
B 515/SL 10 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2003 30.7.2003 12.9.2003 6
B 515/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -Nz234/01 Městský soud v Praze 22.6.2001 21.3.2002 21.3.2002 29
B 515/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.7.2001 7.9.2001 28
B 515/SL 6 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 17.8.2000 18.12.2000 17
B 515/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 6.11.1998 22.5.1998 38
B 515/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 114/97 Městský soud v Praze 30.5.1997 22.5.1998 41
B 515/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 2.7.1997 41
B 515/SL 2 notářský zápis -NZ173/96 Městský soud v Praze 7.11.1996 2.7.1997 5
B 515/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ50-51-52/1996 Městský soud v Praze 29.3.1996 2.7.1997 36

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje České dřevařské závody Praha, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00014010
Jméno České dřevařské závody Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 19
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 8

Sídlo České dřevařské závody Praha, a.s.

Živnosti a provozovny České dřevařské závody Praha, a.s.

Živnost č. 1 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 6 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 7 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.2001
Provozovna č. 1
Provozovna U Arborky 696, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1010077147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2015

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 pilařská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.12.1998

Živnost č. 13 poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 9.7.1998

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.12.1998

Živnost č. 17 výroba výrobků z plastových hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.12.1998

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 22.6.2001

Živnost č. 20 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán České dřevařské závody Praha, a.s.

Člen statutárního orgánu Zaur Karimov
Člen statutárního orgánu Mgr. Roman Klimus

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje České dřevařské závody Praha, a.s.

IČO: 00014010
Firma: České dřevařské závody Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Satalice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo České dřevařské závody Praha, a.s.

Sídlo: U Arborky 696, Praha 190 15

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba nábytku
Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní stavební instalace
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Pokrývačské práce
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image