Hlavní navigace

FIRMA České dřevařské závody Praha, a.s. IČO: 00014010

České dřevařské závody Praha, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

České dřevařské závody Praha, a.s. (00014010) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Arborky 696, 19015 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1991 a je stále aktivní. České dřevařské závody Praha, a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o České dřevařské závody Praha, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro České dřevařské závody Praha, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje České dřevařské závody Praha, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 8. 2. 1991
Spisová značka: B 515
IČO (identifikační číslo osoby): 00014010
Jméno: Středočeské dřevařské závody Praha,akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 8.2.1991
Zapsána dne: 8.2.1991
Smlouvou o koupi výrobního závodu Černousy ze dne 13. 12. 2016 byl převeden výrobní závod Černousy na obchodní společnost CEMFACE s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 056 04 842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267155. 1.2.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
1.Mimořádná valná hromada ze dne 15.9.2005 konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. se sídlem Praha 7, Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 00014010, je společnost ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s., se sídlem Praha 7 , Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 25145215 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valn é hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionář em dne 17.8.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Ilonou Remešovou, notářkou v Praze pod č.j. NZ 194/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: 273 ks, slovy: dvěstěsedmdesáttři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 273,000.000 Kč, čísla: 000001 - 273000, datum emise: 4.1.2002,839 ks, slovy: osmsettřicetdevět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 839 .000 Kč, čísla 0273001 - 0273437, 0281231 - 0281234, 0281510 - 0281514, 0281543 - 0281550, 0281601 - 0281624, 0282043 - 0282188, 0282269 - 0282314, 0283944 - 0283983, 0284983 - 0284992, 0285328 - 0285331, 0286142 - 0286146, 0286173 - 0286187, 0286677 - 02 86680, 0286930 - 0287001, 0287068 - 0287086, datum emise: 4.1.2002, 301 ks, slovy: třistajedna kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin č iní 33,110.000 Kč, číslo: 000001 - 301000, datum emise: 4.1.2002, 425 ks, slovy: čtyřistadvacetpět kusů prioritních akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 110,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 46.750 Kč, čísla 0301001 - 0301425, datum emise: 4.1.2002. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 91,755% na základním kapitálu společnosti a před stavuje 90,848% podíl na hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hrom ady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jeji chž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí alespoň 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i odst.2 Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy : Jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, je jichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 150,- Kč (slovy: Jednostopadesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (všech 301.425 kusů listinných prioritních akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 110,- Kč je ve vlastnictví společnosti ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s.). Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 494/72/05 zpracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06, zapsaným do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.1997, č.j. Spr. 2273/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvlá štní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů odhadl znalec tržní hodnotu výše popsaný ch akcií společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. (IČ: 00014010) částkou: 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých) pro kmenové akcie jmenovité hodnoty Kč 1.000,-." Hodnota protiplnění navržená hlavním akcionářem ve výši 150,- Kč (slovy : Jednostopadesát korun českých) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých). Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 494/72/05 při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byl a hodnota jedné akcie emitované společností stanovena kombinací 1) metody účetních cen, 2) metody kapitalizovaných zisků a za 3) srovnávací metody, a to z důvodu poskytnutí nejobjektivnějšího pohledu na hodnotu akcií společnosti z hlediska akcionářů i sou časných a budoucích investorů. Kombinace těchto metod ocenění byla použita pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne př íslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určený m stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 10 (slovy : Deseti) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí 1 ( slovy : Jednoho ) měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do 7 (slovy : Sedmi) pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům." 24.1.2006 - 31.8.2011
Základní jmění společnosti ve výši 301 425 000,-- Kč bylo 100% splaceno a vloženo v souladu s účetnictvím Českých dřevařských závodů Praha, a.s. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajících 301 425 000,-- Kč na 334 581 750,-- Kč a to o 33 156 750,-- Kč, vydáním nových 301 425 Ks prioritních akcií na majitele v zaknihované podobě, v e jmenovité hodnotě 110,-- Kč. Podmínky pro upisování nových prioritních akcií na zvýšení základního jmění Českých dřevařských závodů Praha, akciová společnost. Eminent/společnost/: - obchodní jméno: České dřevařské závody Praha, a.s. - sídlo: Praha 7, Poupětova 3, PSČ: 170 04 - IČO: 00014010 - datum vzniku společnosti: 8.2.1991 - současné základní jmění: 301 425 000,-- Kč - zvýšené základní jmění: 334 581 750,-- Kč - důvod: financování rozvoje společnosti a aktivit s tím spojených, - zvýšení základního jmění o: 33 156 750,-- Kč nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku, - počet upisovaných akcií: 301 425 ks, - jmenovitá hodnota: 1 ks akcie: 110,-- Kč, - druh akcií: prioritní, - forma akcií: na majitele, - podoba akcií: zaknihovaná, - obchodovatelnost: záměr veřejné obchodovatelnosti, - práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají vydáním nových akcií nedotčena, - všechny akcie budou upsány akcionáři s využitím přednostního práva, 1. kolo současní akcionáři a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práv a úpisu. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat 1 ks nové akcie. 2. kolo Současní akcionáři, kteří se zúčasnili 1. kola úpisu, s rozhodující časovou prioritou úpisu až do upsání celkového objemu ve výši schváleného rozsahu zvýšení základního jmění, - emisní kurz 1 ks akcie: 110,-- Kč, - práva spojená s akciemi: Právo na výplatu dividendy v částce o 10% vzšší než je částka připadající na stejnou jmenovitou hodnotu kmenové akcie a právo na výplatu dividendy i v letech, kdy kmenovým akciím nebude dividenda vyplacena, pokud o výplatě prioritních dividend rozhodne valná hromada. Prioritní akcie nemají hlasovací právo. - místo pro upisování akcií: sídlo organizátora emise - organizátor emise: Stratego Invest a.s., - sídle organizátora: Praha 1, Jindřšská 27, - lhůta úpisu: 1. kolo lhůta pro upisování akcií počne běžet třicátý den po dni zveřejnění informace o přednostním právu a bude trvat 14 dnů odo dne zahájení úpisu, 2. kolo první následující pracovní den po posledním dni úpisu v rámci 1. kola, - rozhodný den: den, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé /viz lhůta úpisu/ - splacení: a) 1. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnoty akcií upsaných v 1. kole nejpozději v poslední den 1. kola úpisu 2. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnoty akcií upsaných ve 2. kole nikoli dříve než po prodlení úpisu, nejpozději však čtrnáctý den po prodlení úpisu b) místo splacení pro 1 i 2 kolo úpisu: IPB, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, na účet č. 109888787/5100, variabilní symbol: IČ /rodné číslo/ upisovatele - další ustanovení: Bude-li v průběhu 2. kola upisování dosaženo úpisem schváleného objemu zvýšení základního jmění, společnost další upisování odmítne. Společnost v tomto případě bez zbytečného odkladu vrátí odmítnutým akcionářům částku jimi zaplacenou za upisované akcie. 19.8.1998 - 21.12.1998
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 15. 11. 1991 poznamenává se rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál společnosti z částky 559.992.000,- Kčs na 259.671.000,- Kčs. 13.3.1992
Zapsáno dle spisu Sa 515. 8.2.1991
Akciová společnost byla založena z rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 526/1990 v souladu s ust. § 32 z.č. 111/1990 Sb. 8.2.1991
Zakladatelským plánem ze dne 31.12.1990 byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů. 8.2.1991
Státní podnik Středočeské dřevařské závody byl zrušen bez likvidace a celý jeho majetek byl vložen do akciové společnosti Středočeské dřevařské závody. 8.2.1991
Ze l00% upsaného základního kapitálu je splaceno více než 30%. 8.2.1991

Aktuální kontaktní údaje Středočeské dřevařské závody Praha,akciová společnost

Kapitál České dřevařské závody Praha, a.s.

Základní kapitál 334 581 750 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1998
Základní kapitál 301 425 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.1997  - 21.12.1998
Základní kapitál 559 991 756 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.1991  - 6.11.1997

Akcie České dřevařské závody Praha, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 301 425 29.9.2010
Prioritní akcie na jméno 110 Kč 301 425 29.9.2010
Prioritní akcie na majitele 110 Kč 301 425 21.12.1998  - 29.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 301 425 21.12.1993  - 29.9.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 55 992 8.2.1991  - 6.11.1997

Sídlo České dřevařské závody Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: U Arborky 696, Praha 19015, Česká republika 4.12.2014
Adresa: Poupětova 3, Praha 7 17000, Česká republika 8.2.1991 - 4.12.2014

Předmět podnikání České dřevařské závody Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
truhlářství, podlahářství 31.8.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.8.2011
zámečnictví, nástrojářství 31.8.2011
pokrývačství, tesařství 31.8.2011
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 11.7.2006 - 31.8.2011
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.11.1999
Projektová činnost ve výstavbě 17.11.1999
Činnost účetních poradců 17.11.1999 - 28.11.2001
Zámečnictví 17.11.1999 - 31.8.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců 17.11.1999 - 31.8.2011
Tesařství 17.11.1999 - 31.8.2011
Podlahářství 17.11.1999 - 31.8.2011
Automatizované zpracování dat 17.11.1999 - 31.8.2011
Izolatérství 17.11.1999 - 9.2.2015
Výroba nástrojů 21.12.1993 - 17.11.1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem 21.12.1993 - 17.11.1999
Pilařská výroba 21.12.1993 - 31.8.2011
Truhlářství 21.12.1993 - 31.8.2011
Výroba výrobků z plastových hmot 21.12.1993 - 31.8.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.12.1993 - 31.8.2011
Předmět činnosti se rozšiřuje: zahraničně obchodní činnost výroba dřevařských obalů a přepravních skříní výroba ostatních dřevěných výrobků 26.2.1991 - 21.12.1993
výroba montovaných stveb ze dřeva a ost.lehkých hmot 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba strojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl 8.2.1991 - 21.12.1993
maloobchodní a velkoobchodní prodej těchto výrobků a doplňkových potřeb 8.2.1991 - 21.12.1993
prodej materiálů a náhradních dílů soužících k opravě a výměně jednotlivých částí v montovaných stavbách vlastní výroby 8.2.1991 - 21.12.1993
prodej částí těchto staveb 8.2.1991 - 21.12.1993
provádění prací všeho druhu spojených s kompletním postavením těchto staveb, zabudováním potřebných instalací 8.2.1991 - 21.12.1993
opravy a úpravy staveb, jejích částí a zabudovaných instalací 8.2.1991 - 21.12.1993
projektová činnost 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba pilařských výrobků 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba desek z aglomerovaného dřeva 8.2.1991 - 21.12.1993
výroba výrobků stavebně truhlářských 8.2.1991 - 21.12.1993

Vedení firmy České dřevařské závody Praha, a.s.

Statutární orgán České dřevařské závody Praha, a.s.

předseda představenstva Zaur Karimov
Ve funkci od 9.2.2015
Adresa Halouzkova 838, 66461 Rajhrad
místopředseda představenstva Mgr. Roman Klimus
Ve funkci od 9.2.2016
Adresa Městečko 22, 69163 Velké Němčice
člen představenstva JUDr. Karel Charvát
Ve funkci od 4.12.2014 do 12.4.2019
Adresa Lhotská 2204/18, 19300 Praha
místopředseda představenstva Mgr. Viktor Nohel
Ve funkci od 9.2.2015 do 9.2.2016
Adresa Rozhraní 372, 66461 Holasice
předseda představenstva Ing. Tomáš Hrubec
Ve funkci od 4.12.2014 do 9.2.2015
Adresa Koněvova 2394/192, 13000 Praha 3
člen představenstva JUDr. Karel Charvát
Ve funkci od 18.10.2006 do 4.12.2014
Adresa Lhotská 2204, 19300 Praha
předseda představenstva Ing. Tomáš Hrubec
Ve funkci od 18.10.2006 do 4.12.2014
Adresa Koněvova č.192, 13000 Praha 3
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kricner
Ve funkci od 18.10.2006 do 4.12.2014
Adresa nám. J. Machka 264/5, 15000 Praha 5
člen Ing. Miroslav Švehla
Ve funkci od 11.7.2006 do 18.10.2006
Adresa Tejnorova 1354, 25301 Hostivice
člen představenstva Ing. Vladimír Kricner
Ve funkci od 11.7.2006 do 18.10.2006
Adresa nám. J. Machka 264/5, 15000 Praha 5
člen představenstva Ing. Tomáš Hrubec
Ve funkci od 11.7.2006 do 18.10.2006
Adresa Koněvova č.192, 13000 Praha 3
předseda představenstva Ing. Tomáš Hrubec
Ve funkci od 11.7.1997 do 11.7.2006
Adresa Koněvova č.192, 13000 Praha 3
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kricner
Ve funkci od 11.7.1997 do 11.7.2006
Adresa nám. J. Machka 264/5, Praha 5
člen Ing. Miroslav Švehla
Ve funkci od 1.12.2000 do 11.7.2006
Adresa Neumannova 152, Prachatice
člen Ing. Pavel Smik
Ve funkci od 17.11.1997 do 1.12.2000
Adresa Vodičkova 36, Praha 1
člen představenstva Ing. Miroslav Švehla
Ve funkci od 11.7.1997 do 28.4.1998
Adresa Neumannova 1252, Prachatice
člen Ing. Zlatko Zimovjan
Ve funkci od 17.11.1997 do 28.4.1998
Adresa Děčínská 470/15, Praha 9
člen představenstva Ing. Vladimír Černý
Ve funkci od 11.7.1997 do 17.11.1997
Adresa Práčská 2667/103, Praha 10
člen představenstva JUDr. Olga Hromasová
Ve funkci od 11.7.1997 do 17.11.1997
Adresa Frostova 343, Praha 10
člen představenstva Ing. Tomáš Hrubec
Ve funkci od 8.2.1991 do 11.7.1997
Adresa Koněvova č.192, 13000 Praha 3
člen Ing. Pavel Pracna
Ve funkci od 21.12.1993 do 11.7.1997
Adresa A. Drabíkové 534/A , Praha 4
člen Ing. Josef Horák
Ve funkci od 21.12.1993 do 11.7.1997
Adresa Londýnská 20/672, Praha 2
člen Ing. Jiřina Neprašová
Ve funkci od 21.12.1993 do 11.7.1997
Adresa Pelhřimovská 301, Praha 4
člen Ing. Jan Balcar CSc.
Ve funkci od 21.12.1993 do 11.7.1997
Adresa Jeremenkova 7, Praha 4
člen Vladimír Burian
Ve funkci od 21.12.1993 do 11.7.1997
Adresa Manželů Dostálových 1215, Praha 9
člen Ing. Vladimír Kricner
Ve funkci od 21.12.1993 do 11.7.1997
Adresa nám. J. Machka 264/5, Praha 5
člen představenstva Ing. Pavel Koutník
Ve funkci od 8.2.1991 do 21.12.1993
Adresa Žufanova 1112 , 16000 Praha 6-Řepy
člen představenstva Ing. Jaroslav Jančík
Ve funkci od 8.2.1991 do 21.12.1993
Adresa Neumannova 1436 , 25601 Benešov u Prahy
ředitel Ing. Vladimír Kricner
Ve funkci od 8.2.1991 do 21.12.1993
Adresa nám.J.Machka 264/5, 15000 Praha 5
člen představenstva Ing. Pavel Muller
Ve funkci od 8.2.1991 do 21.12.1993
Adresa K rovinám 76 , 25206 Davle II

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje České dřevařské závody Praha, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00014010
Jméno: České dřevařské závody Praha, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1991
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 8

Sídlo České dřevařské závody Praha, a.s.

Sídlo: U Arborky 696, Praha 19015

Živnosti České dřevařské závody Praha, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 11. 2001

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 4. 1999

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 4. 1999

Živnost č. 4 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 4. 1999

Živnost č. 5 Izolatérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 4. 1999

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  • Výroba plastových a pryžových výrobků
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 8 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje České dřevařské závody Praha, a.s.

IČO: 00014010
Firma: České dřevařské závody Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Satalice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1991

Sídlo České dřevařské závody Praha, a.s.

Sídlo: U Arborky 696, Praha 19015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba nábytku
Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní stavební instalace
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Pokrývačské práce
Informační činnosti
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství