Firma České aerolinie a.s. IČO 45795908


České aerolinie a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

České aerolinie a.s. (45795908) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Evropská 846/176, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 1992 a je stále aktivní. České aerolinie a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o České aerolinie a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o České aerolinie a.s. na Justice.cz
Detailní informace o České aerolinie a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro České aerolinie a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje České aerolinie a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1662
IČO (identifikační číslo osoby) 45795908
Jméno České aerolinie a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.8.1992
Počet členů statutárního orgánu: 4 12.5.2014 - 10.12.2014
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 30.12.2013
Mimořádná valná hromada společnosti České aerolinie a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s. peněžitými vklady o částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu tak, že součet všech nominálních hodnot nově upsaných akcií nepřekročí částku 3 000 000 000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých), o konečné částce zvýšení základního kapitálu nad částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě mil iardy pět set milionů korun českých) rozhodně představenstvo společnosti, b) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 500 000 ks (slovy: pět set tisíc kusů), resp. až 600 000 ks (slovy: šest set tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v listinné podobě, c) určuje, že akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti České aerolinie a.s., na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení níže uvedeného písemného oznámení akcionářům. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, kt eré jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost zašle toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; d) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; e) určuje, že 500 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), znějících na jméno a v listinné podobě, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci tj. České repu blice - Ministerstvu financí a - budou upsány v sídle společnosti České aerolinie a.s. na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08, - budou upsány ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - s tím, že počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu: Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10. f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s., je stanoven částkou 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva, g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 43-7151740227/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s., vyjma případu, k dy část emisného kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí bude splacena započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí; h) souhlasí se započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí ve výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kursu 500 000 (slovy: pět set tisíc) nových akcií v celkové výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých). Pohledávka České republiky - Ministerstva financí vznikla z titulu smlouvy o úvěru ze dne 30. 4. 2009 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce devět ), uzavřené mezi Českými aeroliniemi a.s., IČ 45795908, jako dlužníkem a společností OSINEK, a.s. "v likvidaci", IČ 00012173, jako věřitelem a je splatná 30. 11. 2010 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce deset) (dále jen "Pohledávka"). Společnost O SINEK, a.s. "v likvidaci" postoupila Pohledávku na Českou republiku - Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě smlouvy o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku uzavřené dne 29. 9. 2009 (slovy: dvacátého devátého září roku dva tisíce devět). Postoupení P ohledávky bylo oznámeno společnosti dve 2. 10. 2009 (slovy: druhého října roku dva tisíce devět). Dne 14 .5. 2010 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce deset) bylo právo hospodařit s Pohledávkou převedeno na Ministerstvo financí na základě zápisu podl e § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. mezi organizačními složkami státu, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí. i) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kurzu nových akcií: - Společnost České aerolinie a.s. zašle návrh dohody o započtení České republice - Ministerstvu financí na adresu Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 do 10 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu nových akcií Českou republikou - Ministerstvem financí (tj. k uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a předem určeným zájemcem). - Dohoda o započtení bude mezi společnosti České aerolinie a.s. a Českou republikou - Ministerstvem financí uzavřena do 15 dnů od dne, kdy bude návrh společnosti České aerolinie a.s. na uzavření dohody o započtení doručen České republice - Ministerstvu fi nancí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. 26.5.2010 - 19.7.2010
Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 21. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. a společností ČSA Support s.r.o. došlo ke vkladu části podniku, jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s., představovaná samo statnou organizační jednotkou s označením "Pozemní provoz" do společnosti ČSA Support, s.r.o. (nyní Czech Airlines Handling, s.r.o.) 1.3.2010
Smlouvou o převodu části podniku ze dne 16. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. (prodávající) a společností Aelia Czech Republic, s.r.o, IČ 279 48 650(kupující) došlo k převodu části podniku společnosti České aerolinie a.s, předs tavující organizační jednotku s označením "Duty Free" do společnosti Aelia Czech Republic, s.r.o. 1.3.2010
Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Cargo Terminal a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná sa mostatnou organizační jednotkou s označením "Cargo Terminal", do společnosti Air Cargo Terminal a.s. 4.4.2007
Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Czech Catering a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná sa mostatnou organizační jednotkou s označením "Catering", do společnosti Air Czech Catering a.s. 4.4.2007
Obchodní jméno v anglickém jazyce zní Czech Airlines j.s.c. 14.6.1996
Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s. na České aerolinie a.s. je účinná ode dne 23.května 1995. 23.5.1995
Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s. na České aerolinie a.s. je účinná ode dne 1.7.1995. 18.11.1994 - 23.5.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Československé aerolinie. 1.8.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Československé aerolinie ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.8.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 8.7.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.8.1992

Aktuální kontaktní údaje České aerolinie a.s.

Kapitál České aerolinie a.s.

zakladni jmění 5 235 510 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.7.2010
zakladni jmění 2 735 510 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.1995 - 19.7.2010
zakladni jmění 3 202 340 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.12.1995 - 8.12.1995
zakladni jmění 2 735 510 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.1992 - 21.8.1992
zakladni jmění 2 735 510 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.1992 - 4.12.1995
zakladni jmění 1 511 630 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.1992 - 21.8.1992

Akcie České aerolinie a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 047 102 1.6.2018
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 047 102 19.7.2010 - 1.6.2018
Akcie na jméno 5 000 Kč 547 102 21.9.2009 - 19.7.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 273 551 8.12.1995 - 21.9.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 320 234 4.12.1995 - 8.12.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 273 551 21.8.1992 - 4.12.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 151 163 1.8.1992 - 21.8.1992

Sídlo České aerolinie a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Evropská 846/176 , Praha 160 00 11.7.2016
Adresa Evropská 846/176 , Praha 160 00 1.7.2016 - 11.7.2016
Adresa Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00 11.7.2012 - 1.7.2016
Adresa Letiště Ruzyně , 160 08 Praha 6 Česká republika
3.4.2002 - 11.7.2012
Adresa ul. K letišti , Letiště Ruzyně, Praha 6 Česká republika
1.8.1992 - 3.4.2002

Předmět podnikání České aerolinie a.s.

Platnost údajů od - do
Údržba letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení 1.6.2018
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 12.5.2014
zprostředkování zaměstnání 12.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.11.2008
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 18.11.2008 - 12.8.2010
obráběčství 18.11.2008 - 31.1.2013
klempířství a opravy karoserií 18.11.2008 - 31.1.2013
zámečnictví, nástrojářství 18.11.2008 - 31.1.2013
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.11.2008 - 31.1.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.4.2008 - 1.6.2018
kovoobráběčství 26.9.2007 - 18.11.2008
nástrojářství 26.9.2007 - 18.11.2008
zámečnictví 26.9.2007 - 18.11.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26.9.2007 - 18.11.2008
opravy karoserií 26.9.2007 - 18.11.2008
opravy ostatních dopravních prostředků 26.9.2007 - 18.11.2008
opravy silničních vozidel 26.9.2007 - 12.8.2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.11.2003 - 18.11.2008
reklamní činnost a marketing 1.11.2003 - 18.11.2008
letecké práce 1.11.2003 - 1.6.2018
provozování obchodní letecké dopravy 3.4.2002
poskytování služeb zásobování letadel potravinami a nápoji 3.4.2002 - 26.9.2007
zprostředkování služeb - v letecké dopravě 3.4.2002 - 18.11.2008
maloobchod se smíšeným zbožím 3.4.2002 - 18.11.2008
maloobchod tabákovými výrobky 3.4.2002 - 18.11.2008
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 3.4.2002 - 18.11.2008
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - v oblasti letecké dopravy 3.4.2002 - 18.11.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.4.2002 - 18.11.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.4.2002 - 18.11.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 3.4.2002 - 18.11.2008
realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jinému základní služby zajišťujícíc jejich řádný provoz) 3.4.2002 - 18.11.2008
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha-Ruzyně, odbavení letadel na provozní ploše, odbavení cestujících, nákladu a pošty 3.4.2002 - 12.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 3.4.2002 - 31.1.2013
vedení účetnictví 15.12.1999 - 3.4.2002
Hostinská činnost 6.5.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 6.5.1998 - 3.4.2002
Výcvik a vzdělávání v oblasti civilního letectví. 6.5.1998 - 3.4.2002
Služby cestovní kanceláře. 6.5.1998 - 3.4.2002
Letecká doprava a letecké práce. 6.5.1998 - 3.4.2002
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky 9.7.1997 - 18.11.2008
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) - výroba pokrmů a podávání pokrmů a nápojů na palubě letadel 10.3.1995 - 6.5.1998
zprostředkovatelská činnost v letecké dopravě 10.3.1995 - 3.4.2002
pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami 10.3.1995 - 3.4.2002
zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty 10.3.1995 - 3.4.2002
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1) 25.1.1995 - 6.5.1998
automatizované zpracování dat 25.1.1995 - 3.4.2002
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 25.1.1995 - 3.4.2002
směnárny 12.4.1994 - 2.6.1997
1. Silniční motorová doprava - veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní. 28.8.1992 - 6.5.1998
2. Provozování cestovní kanceláře. 28.8.1992 - 6.5.1998
3. Letecká doprava a letecké práce. 28.8.1992 - 6.5.1998
4. Hostinská činnost - podávání pokrmů a nápojů na palubě letadla. 28.8.1992 - 6.5.1998
5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 28.8.1992 - 6.5.1998
6. Výcvik a vzdělávání v oblasti civilního letectví. 28.8.1992 - 6.5.1998
1) Pravidelná a nepravidelná mezinárodní a vnitrostátní letecká doprava cestujících, zavazadel, zboží a pošty. 1.8.1992 - 28.8.1992
2) Provádění a zajišťování prodeje a nákupu letecké dopravy v zahraničí. 1.8.1992 - 28.8.1992
3) Zajišťování letecké dopravy letadly jiných dopravců. 1.8.1992 - 28.8.1992
4) Činnosti a služby pro cestující, přeprava, letecké dopravce a ostatní provozovatele letadel. 1.8.1992 - 28.8.1992
5) Provoz veřejných dopravních letišť. 1.8.1992 - 28.8.1992
6) Zajišťování pořádku a bezpečnosti na letištích a ostatních pozemních leteckých zařízeních. 1.8.1992 - 28.8.1992
10) Poskytování, zprostředkování a organizování hlavních a vedlejších služeb cestovního ruchu. 1.8.1992 - 28.8.1992
7) Zahraničně obchodní činnost v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy. 1.8.1992 - 28.8.1992
8) Funkce zřizovatele SOU. 1.8.1992 - 28.8.1992
9) Zajišťování československých přepravních potřeb. 1.8.1992 - 28.8.1992

Předmět činnosti České aerolinie a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha - Ruzyně, zahrnující odbavení cestujících a jejich zavazadel 3.5.2011

vedení firmy České aerolinie a.s.

Statutární orgán České aerolinie a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. 1.6.2018
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. 28.2.2017 - 1.6.2018
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člen představenstva - Josef Adam. 23.12.2015 - 28.2.2017
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. 30.12.2013 - 23.12.2015
Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jménem společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo zapsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí své podpisy členové představenstva. 3.4.2002 - 30.12.2013
Společnost zavazují a veškeré listiny podepisují společně dva členové představenstva. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis a funkci. 15.12.1999 - 3.4.2002
Způsob jednání jménem společnosti: - jednání jménem společnosti vyžadují podpisy dvou členů představenstva kromě členů-zaměstnanců ČSA, kteří mohou jednat a podepisovat každý samostatně. 29.6.1994 - 15.12.1999
Způsob jednání jménem společnosti: Jednání jménem společnosti vyžadují podpisy dvou členů představenstva nebo takových jiných osob, které mohou být zplnomocněny takovou pravomocí usnesením představenstva. 28.8.1992 - 29.6.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.8.1992 - 28.8.1992
místopředseda představenstva Martin Štolba 19.6.2018
Vznik členství 1.6.2018
Vznik funkce 1.6.2018
Adresa: Branická 574/13 , Praha 147 00
člen představenstva Radek Müller 24.10.2018
Vznik členství 24.10.2018
Adresa: Břízová 707 , Buštěhrad 273 43
předseda představenstva Petr Kudela 27.11.2018
Vznik členství 24.10.2018
Vznik funkce 13.11.2018
Adresa: Urxova 458/8 , Praha 186 00
člen představenstva Ing. Vavřinec Bodenlos CSc. 1.8.1992 - 21.8.1992
Adresa: Na Kavčích horách 1103/4 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Vladimír Karásek 28.8.1992 - 23.9.1993
Adresa: Herálecká 1582 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Vybíral 28.8.1992 - 23.9.1993
Adresa: Hraniční 69 , Bratislava Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Fiker CSc. 1.8.1992 - 18.3.1994
Adresa: Hořovského 397/16 , Praha 163 00
člen představenstva Miloš Kvapil 1.8.1992 - 12.4.1994
Adresa: Nad Šárkou 1764/14 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Miroslav Kůla 1.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. František Bernášek 1.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: Trnavská 2618/2 , Praha 141 00
člen představenstva ing. František Bis 21.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: Frýdlantská 1317/9 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Ladislav Bína CSc. 28.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: Plzeňská 3102 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. František Polák 28.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: Na Pernikářce 777/30 , Praha 160 00
člen představenstva Christian Boireau 16.9.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen představenstva Dominique Patry 16.9.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen představenstva Francois Thomazeau 16.9.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen představenstva Alexander Tyrteos 16.9.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen představenstva Jacques Robert Vautier 16.9.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen představenstva Georges Vejdovsky 16.9.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Ivan Foltýn 23.9.1993 - 29.6.1994
Adresa: ul. 6. pětiletky 543/1 , Štěpánov, okr. Olomouc Česká republika
předseda představenstva Ing. Antonín Jakubše CSc. 18.3.1994 - 29.6.1994
Adresa: Máchova 361/2 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. František Slabý 12.4.1994 - 29.6.1994
Adresa: Zdíkovská 3025/51 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Josef Luňák CSc. 29.6.1994 - 23.5.1995
Adresa: Frýdlantská 1297/4 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Milan Plašil 29.6.1994 - 23.5.1995
Adresa: Nad údolím 308/46 , Praha 147 00
člen představenstva RNDr. Jan Koukal CSc. 29.6.1994 - 6.5.1998
Adresa: Hostivařská 72/5 , Praha 102 00
člen představenstva JUDr. Richard Salzmann 25.1.1995 - 6.5.1998
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Vladimír Šulc 23.5.1995 - 6.5.1998
Adresa: 166 , 270 24 Sýkořice Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Navrátil 23.9.1993 - 15.12.1999
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Antonín Jakubše CSc. 29.6.1994 - 15.12.1999
Adresa: Máchova 361/2 , Rudná 252 19
člen představenstva PhDr.Ing. Jiří Weigl CSc. 29.6.1994 - 15.12.1999
Adresa: Pražská 255/35 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. František Slabý 29.6.1994 - 15.12.1999
Adresa: Zdíkovská 3025/51 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Miroslav Havel 26.10.1994 - 15.12.1999
Adresa: Evropská 675/154 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Vlastimil Uzel 23.5.1995 - 15.12.1999
Adresa: Mezivrší 1447/33 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Ivan Foltýn 6.5.1998 - 15.12.1999
Adresa: Sídliště 543 , Štěpánov 783 13
člen představenstva Ing. Libor Löfler 6.5.1998 - 15.12.1999
Adresa: Bublavská 312 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
člen představenstva JUDr. Augustin Sachr 6.5.1998 - 15.12.1999
Adresa: Třebenická 1292/20 , Praha 182 00
člen představenstva JUDr. Augustin Sachr 15.12.1999 - 6.10.2000
Adresa: Třebenická 1292/20 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Vladimír Kulhánek 15.12.1999 - 6.10.2000
Adresa: Kazimírova 1005/9 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jiří Procházka 15.12.1999 - 3.4.2002
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Vajdova 1034/11 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Miroslav Kůla 15.12.1999 - 3.4.2002
Vznik funkce 25.6.1999
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
člen představenstva Petr Keller, R.č. 641122/1245 6.10.2000 - 3.4.2002
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Elišky Krásnohorské 134/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Josef Petřík 15.12.1999 - 9.10.2002
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 28.6.2002
Vznik funkce 25.6.1999
Zánik funkce 28.6.2002
Adresa: Travná 1293 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Vladimír Sokolík 15.12.1999 - 9.10.2002
Vznik funkce 25.6.1999
Zánik funkce 28.6.2002
Adresa: Nuselská 84 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Mgr. Vladimír Kremlík 3.4.2002 - 9.10.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 28.6.2002
Adresa: U Sokolovny 87 , Vrdy 285 71
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kůla 3.4.2002 - 7.6.2003
Vznik funkce 20.8.1999
Zánik funkce 19.1.2003
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Ing. Vladislav Raška 9.10.2002 - 7.6.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Hluboká 1195/11 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. František Brožík 9.10.2002 - 31.7.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 28.2.2003
Adresa: Na Okrouhlici 908 , Rokycany 337 01
člen představenstva Ing. Jiří Navrátil 15.12.1999 - 30.12.2003
Zánik členství 2.9.2003
Vznik funkce 25.6.1999
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. František Slabý 15.12.1999 - 30.12.2003
Zánik členství 2.9.2003
Vznik funkce 25.6.1999
Adresa: Zdíkovská 3025/51 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jiří Kaňák 15.12.1999 - 30.12.2003
Zánik členství 2.9.2003
Vznik funkce 25.6.1999
Adresa: Sobotecká 2359/3 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Vladimír Karásek, R.č. 450125/430 6.10.2000 - 30.12.2003
Zánik členství 2.9.2003
Vznik funkce 30.6.2000
Adresa: Herálecká 1582 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Tomáš Líbal 3.4.2002 - 30.12.2003
Zánik členství 2.9.2003
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Tuniská 634/6 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Josef Turecký 9.10.2002 - 30.12.2003
Zánik členství 2.9.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: 323 , Přerov nad Labem 289 16
předseda představenstva Ing. Miroslav Kůla 7.6.2003 - 30.12.2003
Zánik členství 2.9.2003
Vznik funkce 19.12.2002
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen JUDr. Václav Král 17.12.2003 - 30.12.2003
Vznik členství 2.9.2003
Zánik funkce 5.11.2003
Adresa: Haklova 1271 , Hostivice 253 01
člen Ing. František Slabý 30.12.2003 - 30.12.2003
Vznik členství 2.9.2003
Zánik členství 11.10.2003
Adresa: Zdíkovská 3025/51 , Praha 150 00
místopředseda Ing. Kamil Slavík 30.12.2003 - 5.2.2004
Vznik členství 2.9.2003
Zánik členství 10.12.2003
Vznik funkce 2.9.2003
Zánik funkce 10.12.2003
Adresa: Högerova 815/8 , Praha 152 00
člen RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová 5.2.2004 - 24.6.2004
Vznik funkce 18.12.2003
Adresa: Za návsí 2450/11 , Praha 106 00
člen Ing. Zuzana Řezníčková 14.4.2004 - 9.2.2005
Vznik funkce 28.1.2004
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: Zajíčkova 337 , Pardubice 530 03
člen Ing. Petr Jůza 14.4.2004 - 18.5.2005
Zánik členství 16.3.2005
Vznik funkce 28.1.2004
Adresa: sídl. V Zátiší 1014 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Bohuslav Šantrůček 15.8.2005 - 27.12.2005
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 9.12.2005
Adresa: Sluneční náměstí 2563/1 , Praha 158 00
předseda Ing. Jaroslav Tvrdík 30.12.2003 - 14.2.2006
Vznik členství 2.9.2003
Zánik členství 19.1.2006
Vznik funkce 2.9.2003
Zánik funkce 19.1.2006
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
člen JUDr. Jaroslav Švábík 30.12.2003 - 14.2.2006
Vznik členství 2.9.2003
Zánik členství 31.1.2006
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Jan Váňa 18.5.2005 - 30.8.2006
Vznik členství 23.2.2005
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Mrkvičkova 1367/5 , Praha 163 00
člen Ing. Tomáš Heczko 30.12.2003 - 12.9.2006
Vznik členství 2.9.2003
Adresa: K zahrádkám 1007/31 , Praha 155 00
místopředseda RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová 24.6.2004 - 16.10.2006
Zánik členství 30.8.2006
Vznik funkce 24.3.2004
Zánik funkce 30.8.2006
Adresa: Za návsí 2450/11 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Luboš Černý 12.9.2006 - 20.11.2006
Vznik členství 26.7.2006
Adresa: Harmonická 1386/9 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Marie Macounová 12.9.2006 - 7.2.2007
Vznik členství 26.7.2006
Zánik členství 7.12.2006
Adresa: Puškinovo náměstí 681/3 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jiří Devát 12.9.2006 - 7.2.2007
Vznik členství 1.9.2006
Adresa: Dělostřelecká 653/3 , Praha 160 00
člen Ing. Peter Jusko 30.12.2003 - 26.9.2007
Vznik členství 2.9.2003
Adresa: Poupětova 1332/9 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Janík 2.11.2006 - 23.10.2007
Vznik členství 1.10.2006
Adresa: Na Zámostí 48/2 , Poděbrady 290 01
člen Ing. Tomáš Heczko 12.9.2006 - 15.8.2008
Vznik členství 2.9.2003
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Harmonická 1386/9 , Praha 158 00
člen Ing. Peter Jusko 26.9.2007 - 18.11.2008
Vznik členství 2.9.2003
Zánik členství 2.9.2008
Adresa: Pod viaduktem 771/14 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Luboš Černý 20.11.2006 - 19.8.2009
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Harmonická 1386/9 , Praha 158 00
předseda Ing. Radomír Lašák MBA 14.2.2006 - 30.11.2009
Vznik členství 18.1.2006
Zánik členství 19.10.2009
Vznik funkce 19.1.2006
Zánik funkce 19.10.2009
Adresa: Krajníkova 142 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Dr. Dušan Ryban 12.9.2006 - 30.11.2009
Vznik členství 26.7.2006
Zánik členství 19.10.2009
Adresa: Na Bezděkově 2003 , Benešov 256 01
člen Bc. Petr Řehák 16.10.2006 - 30.11.2009
Vznik členství 12.9.2006
Zánik členství 13.10.2009
Adresa: Okružní 370 , Poříčí nad Sázavou 257 21
člen představenstva Ing. Petr Pištělák 7.2.2007 - 30.11.2009
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 19.10.2009
Adresa: Volutová 2523/14 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Devát 7.2.2007 - 30.11.2009
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 19.10.2009
Vznik funkce 16.1.2007
Zánik funkce 19.10.2009
Adresa: Dělostřelecká 653/3 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Janík 23.10.2007 - 30.11.2009
Vznik členství 1.10.2006
Zánik členství 19.10.2009
Adresa: Kosova 1242/1 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Roman Planička 15.8.2008 - 30.11.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 19.10.2009
Adresa: Štěpnická 1045 , Uherské Hradiště 686 06
člen představenstva Ing. Jiří Hrbáček 19.8.2009 - 30.11.2009
Vznik členství 1.8.2009
Zánik členství 19.10.2009
Adresa: K tůni 773/1 , Praha 142 00
člen představenstva Mgr. Pavel Dolák 30.11.2009 - 17.12.2009
Vznik členství 19.10.2009
Zánik členství 18.11.2009
Adresa: Doubravčická 2203/6 , Praha 100 00
člen představenstva Mgr. Jan Trčala 30.11.2009 - 17.12.2009
Vznik členství 19.10.2009
Zánik členství 18.11.2009
Adresa: Tyršova 914 , Zlín 763 02
člen představenstva Ing. Peter Jusko 18.11.2008 - 12.8.2010
Vznik členství 3.9.2008
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Pod viaduktem 771/14 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Marek Týbl 17.12.2009 - 8.9.2010
Vznik členství 18.11.2009
Adresa: Finská 2247 , Kladno 272 01
člen představenstva Miloš Kvapil 12.8.2010 - 14.1.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Nad Šárkou 1764/14 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 30.11.2009 - 3.5.2011
Vznik členství 19.10.2009
Zánik členství 1.4.2011
Vznik funkce 19.10.2009
Zánik funkce 1.4.2011
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen představenstva Mgr. Josef Adam 30.11.2009 - 3.5.2011
Vznik členství 19.10.2009
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: U Radnice 456 , Odolena Voda 250 70
místopředseda představenstva Philippe M Moreels 17.12.2009 - 3.5.2011
Vznik členství 18.11.2009
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 1.12.2009
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Pařížská 1068/10 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Marek Týbl 8.9.2010 - 3.5.2011
Vznik členství 18.11.2009
Adresa: Jižní 410 , Nová Ves pod Pleší 262 04
předseda představenstva Philippe M Moreels 3.5.2011 - 21.11.2011
Vznik členství 18.11.2009
Vznik funkce 11.4.2011
Adresa: Pařížská 1068/10 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Marek Týbl 3.5.2011 - 31.1.2013
Vznik členství 18.11.2009
Zánik členství 1.6.2013
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 1.6.2013
Adresa: Jižní 410 , Nová Ves pod Pleší 262 04
místopředseda představenstva Marek Týbl 31.1.2013 - 18.7.2013
Vznik členství 18.11.2009
Zánik členství 1.6.2013
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 1.6.2013
Adresa: Jižní 410 , Nová Ves pod Pleší 262 04
člen představenstva Mgr. Jiří Marek 14.1.2011 - 4.12.2013
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 23.10.2013
Adresa: Radlická 2070/112 , Praha 150 00
člen Jozef Sinčák 4.12.2013 - 12.5.2014
Vznik členství 23.10.2013
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
předseda představenstva Philippe Moreels 21.11.2011 - 10.12.2014
Vznik členství 18.11.2009
Zánik členství 4.9.2014
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 4.9.2014
Adresa: Hriňovská 7541 11, 811 02 Bratislava Slovenská republika
místopředseda představenstva Jozef Sinčák 12.5.2014 - 10.12.2014
Vznik členství 23.10.2013
Vznik funkce 4.4.2014
Zánik funkce 4.9.2014
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
místopředseda Martin Štolba 18.7.2013 - 1.6.2018
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.6.2018
Vznik funkce 5.6.2013
Zánik funkce 1.6.2018
Adresa: Branická 574/13 , Praha 147 00
člen představenstva Martin Štolba 1.6.2018 - 19.6.2018
Vznik členství 1.6.2018
Adresa: Branická 574/13 , Praha 147 00
člen představenstva Josef Adam 12.5.2014 - 24.10.2018
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 23.10.2018
Zánik funkce 23.10.2018
Adresa: Buková 493 , Tuchoměřice 252 67
předseda představenstva Jozef Sinčák 10.12.2014 - 24.10.2018
Vznik členství 24.10.2013
Zánik členství 23.10.2018
Vznik funkce 4.9.2014
Zánik funkce 23.10.2018
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
člen představenstva Petr Kudela 24.10.2018 - 27.11.2018
Vznik členství 24.10.2018
Adresa: Urxova 458/8 , Praha 186 00

Dozorčí rada České aerolinie a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ludvík Macháček 1.6.2018
Vznik členství 28.5.2018
Adresa: Podle Kačerova 492/16 , Praha 141 00
místopředseda dozorčí rady Augustin Kohoutek 6.9.2018
Vznik členství 10.4.2015
Vznik funkce 31.8.2015
Adresa: Újezd 402/33 , Praha 118 00
předseda dozorčí rady Jiří Jurán 10.6.2019
Vznik členství 28.5.2018
Vznik funkce 5.4.2019
Adresa: U Louže 431 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ing. Ivan Bednařík 1.8.1992 - 28.8.1992
Adresa: Dvořákova 23 , 767 01 Kroměříž Česká republika
člen dozorčí rady Josef Karlík 1.8.1992 - 28.8.1992
Adresa: Nad Belvederem 502/6 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Marie Frantová 1.8.1992 - 23.9.1993
Adresa: Rodopská 3153/4 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Lucie Szépová 28.8.1992 - 23.9.1993
Adresa: Zahradnická 35 , Bratislava Česká republika
člen dozorčí rady Ivan Trhlík 28.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: Jemenská 578/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ronald Michael Freeman 28.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Jean Didier Blanchet 28.8.1992 - 29.6.1994
Adresa: K zahrádkám 1008/33 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Bohumil Váňa 23.9.1993 - 29.6.1994
Adresa: Podvinný mlýn 2132/13 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Tomáš Müller 1.8.1992 - 5.6.1997
Adresa: Zahradníčkova 127/62 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Junek 23.9.1993 - 6.5.1998
Adresa: Třeboradická 1071/39 , Praha 182 00
člen dozorčí rady doc.Ing. Ivo Řihák CSc. 29.6.1994 - 6.5.1998
Adresa: Bohumínská 46 , 712 00 Ostrava 2 Česká republika
člen dozorčí rady Vladimír Bieber 29.6.1994 - 6.5.1998
Adresa: Půlkruhová 520/43 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Tomáš Müller 5.6.1997 - 6.5.1998
Adresa: Zahradníčkova 127/62 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Igor Valtr 29.6.1994 - 15.12.1999
Adresa: Staroměstské náměstí 549/19 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Ozimý 29.6.1994 - 15.12.1999
Adresa: Pšenčíkova 681/10 , Praha 142 00
Jméno Ing. Zlata Gröningerová 6.5.1998 - 15.12.1999
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
Jméno JUDr. Daniela Kovalčíková 6.5.1998 - 15.12.1999
Adresa: V podhájí 1185/16 , Praha 147 00
Jméno Ing. Vladimír Naxera 6.5.1998 - 3.4.2002
Adresa: K zahrádkám 1009/35 , Praha 155 00
člen JUDr. Daniela Kovalčíková 15.12.1999 - 3.4.2002
Adresa: V podhájí 1185/16 , Praha 147 00
člen Ing. Ivan Foltýn 15.12.1999 - 3.4.2002
Adresa: Sídliště 543 , Štěpánov 783 13
Jméno Ing. Jiří Pos 6.5.1998 - 9.10.2002
Vznik funkce 29.1.1998
Adresa: Kaizlovy sady 423/3 , Praha 186 00
člen Ing. Pavel Trenda CSc. 15.12.1999 - 7.6.2003
Vznik funkce 25.6.1999
Adresa: Novákových 970/41 , Praha 180 00
předseda Ing. Vladimír Naxera 3.4.2002 - 7.6.2003
Vznik členství 26.2.1998
Zánik členství 11.12.2002
Vznik funkce 29.1.1998
Zánik funkce 11.12.2002
Adresa: K zahrádkám 1009/35 , Praha 155 00
místopředseda JUDr. Daniela Kovalčíková 3.4.2002 - 7.6.2003
Vznik členství 26.2.1998
Zánik členství 25.6.1999
Vznik funkce 29.1.1998
Zánik funkce 25.6.1999
Adresa: V podhájí 1185/16 , Praha 147 00
člen Ing. Jiří Pos 9.10.2002 - 7.6.2003
Vznik funkce 29.1.1998
Zánik funkce 11.12.2002
Adresa: Ke dvoru 777/4 , Praha 160 00
člen Ing. Ivana Frauenterková 15.12.1999 - 31.7.2003
Vznik funkce 25.6.1999
Zánik funkce 8.4.2003
Adresa: Jablonecká 714 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen Ing. Ivan Foltýn 3.4.2002 - 31.7.2003
Vznik funkce 25.6.1999
Zánik funkce 8.4.2003
Adresa: Nová 847/5 , Praha 184 00
Jméno Ing. Jiří Pos 7.6.2003 - 31.7.2003
Vznik funkce 11.12.2002
Adresa: Ke dvoru 777/4 , Praha 160 00
Jméno JUDr. Daniela Kovalčíková 7.6.2003 - 31.7.2003
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 8.4.2003
Vznik funkce 1.7.1999
Zánik funkce 8.4.2003
Adresa: V podhájí 1185/16 , Praha 147 00
předseda Ing. Pavel Trenda CSc. 7.6.2003 - 31.7.2003
Zánik členství 8.4.2003
Vznik funkce 28.1.2003
Zánik funkce 8.4.2003
Adresa: Novákových 970/41 , Praha 180 00
člen Ing. Jiří Jurán 31.7.2003 - 1.11.2003
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 9.4.2003
Adresa: Hybešova 1328/4 , Bruntál 792 01
člen Ing. Filip Drapák 31.7.2003 - 1.11.2003
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 9.4.2003
Adresa: Nádražní 8 , Hradištko 252 09
člen Mgr. Martin Engel 31.7.2003 - 1.11.2003
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 9.4.2003
Adresa: Ve Střešovičkách 1990/55 , Praha 169 00
člen Ing. Zdeněk Hrubý 31.7.2003 - 21.8.2004
Vznik funkce 9.4.2003
Zánik funkce 26.5.2004
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
člen Ing. Mgr. Klára Malečková 21.8.2004 - 28.9.2004
Zánik členství 26.6.2004
Vznik funkce 27.5.2004
Adresa: Na Valentince 647/13 , Praha 150 00
člen Ing. Zlata Gröningerová 31.7.2003 - 27.10.2004
Vznik funkce 9.4.2003
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
člen Ing. Mgr. Klára Malečková 27.10.2004 - 28.12.2004
Vznik funkce 27.6.2004
Adresa: Na Valentince 647/13 , Praha 150 00
člen Ing. Pavel Řežábek 31.7.2003 - 26.3.2005
Vznik funkce 9.4.2003
Zánik funkce 26.1.2005
Adresa: Revoluční 106 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen Ing. Martin Tlapa MBA 28.6.2005 - 1.7.2005
Vznik členství 23.3.2005
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen Ing. Mgr. Klára Roženská 28.12.2004 - 31.10.2005
Vznik funkce 27.6.2004
Adresa: Ovčí hájek 2158/14 , Praha 158 00
člen Ing. Jan Adam 31.7.2003 - 28.12.2005
Vznik členství 9.4.2003
Zánik členství 30.11.2005
Vznik funkce 9.4.2003
Adresa: Jižní 932 , Uherské Hradiště 686 05
předseda Ing. Eduard Janota 31.7.2003 - 14.2.2006
Vznik členství 9.4.2003
Zánik členství 18.1.2006
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 18.1.2006
Adresa: Nikoly Vapcarova 3267/1 , Praha 143 00
člen JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek 1.11.2003 - 14.2.2006
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 18.1.2006
Adresa: Okružní 1956/48 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen Ing. Pavel Suchý 1.11.2003 - 20.3.2006
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Milešovská 1986/10 , Praha 130 00
člen Ivana Krynesová 31.10.2005 - 30.8.2006
Vznik členství 21.9.2005
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Děčínská 464/3 , Praha 190 00
člen Ing. Miloslav Müller 28.12.2005 - 30.8.2006
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Mánesova 823 , Kadaň 432 01
člen JUDr. Jaroslav Král CSc. 14.2.2006 - 30.8.2006
Vznik členství 18.1.2006
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Řipská 780/20 , Praha 130 00
předseda Ing. Ján Dzvoník 14.2.2006 - 30.8.2006
Vznik členství 18.1.2006
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 18.1.2006
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Píškova 1962/44 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jurán 20.3.2006 - 30.8.2006
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 28.2.2006
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Hybešova 1328/4 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jurán 30.8.2006 - 16.10.2006
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 30.8.2006
Adresa: Hybešova 1328/4 , Bruntál 792 01
člen Ing. Martin Tlapa MBA 6.8.2005 - 8.1.2007
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 27.11.2006
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ivana Krynesová 30.8.2006 - 8.1.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.11.2006
Adresa: Děčínská 464/3 , Praha 190 00
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Král CSc. 30.8.2006 - 8.1.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.11.2006
Adresa: Řipská 780/20 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Müller 30.8.2006 - 8.1.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.11.2006
Adresa: Mánesova 823 , Kadaň 432 01
předseda dozorčí rady Ing. Ján Dzvoník 30.8.2006 - 8.1.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.11.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 27.11.2006
Adresa: Píškova 1962/44 , Praha 155 00
Jméno Ing. Dušan Horák 7.6.2003 - 7.2.2007
Vznik funkce 11.12.2002
Adresa: U Stadionu 2537 , Louny 440 01
místopředseda Ing. Jiří Pos 31.7.2003 - 7.2.2007
Vznik funkce 21.5.2003
Adresa: Ke dvoru 777/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady RNDr. Tomáš Páv 8.1.2007 - 7.2.2007
Vznik členství 27.11.2006
Adresa: Píškova 1947/14 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Ševčík CSc. 8.1.2007 - 7.2.2007
Vznik členství 27.11.2006
Adresa: Dřevná 382/2 , Praha 128 00
člen Zdeněk Čáp PhD. 27.10.2004 - 21.3.2007
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.1.2007
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 24.1.2007
Adresa: Vlasákova 2763/5 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Polák 8.1.2007 - 21.3.2007
Vznik členství 27.11.2006
Adresa: Podolská 606/120 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Pos 7.2.2007 - 21.3.2007
Vznik členství 11.12.2002
Zánik členství 5.2.2007
Vznik funkce 21.5.2003
Zánik funkce 27.11.2006
Adresa: Ke dvoru 777/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady JUDr. Elemír Václavík 8.1.2007 - 25.4.2007
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 20.2.2007
Adresa: Pakoměřická 608/21 , Praha 182 00
člen MUDr. Pavel Bém 1.11.2003 - 7.5.2007
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Na baště sv. Ludmily 244/19 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Rudolf Vyčichla 8.1.2007 - 7.5.2007
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Masarykova třída 388/38 , Teplice 415 01
1. místopředseda dozorčí rady RNDr. Tomáš Páv 7.2.2007 - 7.5.2007
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 10.4.2007
Vznik funkce 27.11.2006
Zánik funkce 10.4.2007
Adresa: Píškova 1947/14 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Ševčík CSc. 7.2.2007 - 7.5.2007
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 10.4.2007
Vznik funkce 27.11.2006
Zánik funkce 10.4.2007
Adresa: Dřevná 382/2 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Uvíra 7.5.2007 - 24.5.2007
Vznik členství 10.4.2007
Adresa: Topolová 772 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 7.5.2007 - 24.5.2007
Vznik členství 10.4.2007
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Malechová 7.5.2007 - 10.7.2007
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Pohnertova 1120/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Burgermeister 5.6.2007 - 10.7.2007
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Všehrdova 439/11 , Praha 118 00
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Dušan Horák 7.2.2007 - 26.9.2007
Vznik členství 11.12.2002
Vznik funkce 27.11.2006
Adresa: U Stadionu 2537 , Louny 440 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Hladík 25.4.2007 - 2.1.2008
Vznik členství 9.2.2007
Zánik členství 11.12.2007
Adresa: Bronzová 2015/11 , Praha 155 00
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Dušan Horák 26.9.2007 - 2.1.2008
Vznik členství 11.12.2002
Zánik členství 11.12.2007
Vznik funkce 27.11.2006
Zánik funkce 11.12.2007
Adresa: Hrdlívská 533 , Smečno 273 05
člen Jaroslav Lorenc 31.7.2003 - 7.4.2008
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 8.4.2008
Adresa: Vyžlovská 2245/40 , Praha 100 00
člen Mgr. Hana Pešková 31.7.2003 - 7.4.2008
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 23.1.2008
Adresa: Polní 1988/20 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Dušan Horák 2.1.2008 - 16.4.2008
Vznik členství 12.12.2007
Adresa: Hrdlívská 533 , Smečno 273 05
člen Jaroslav Lorenc 7.4.2008 - 23.1.2009
Vznik členství 9.4.2008
Adresa: Vyžlovská 2245/40 , Praha 100 00
člen dozorčí rady JUDr. Daniela Kovalčíková 10.7.2007 - 19.8.2009
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: V podhájí 1185/16 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Ivana Řápková 8.1.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Gerstnerova 4128 , Chomutov 430 03
člen dozorčí rady JUDr. Petr Polák 21.3.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Podolská 606/120 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Foltýn MBA 7.5.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Nová 847/5 , Praha 184 00
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Škvára MBA 7.5.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Mazurská 520/9 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 24.5.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 14.9.2009
Vznik funkce 10.4.2007
Zánik funkce 14.9.2009
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Ing. Jan Bürgermeister 10.7.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Všehrdova 439/11 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Mgr. Václav Novák 13.10.2009 - 11.11.2009
Vznik členství 14.9.2009
Adresa: V Olších 867 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník 13.10.2009 - 12.11.2009
Vznik členství 14.9.2009
Adresa: Nad Vodárnou 755/8 , Ostrava 713 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bail 13.10.2009 - 12.11.2009
Vznik členství 14.9.2009
Adresa: Výškovická 2539/108 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Šmejkal MBA 13.10.2009 - 30.11.2009
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 19.10.2009
Adresa: Resslova 1213/1 , Nový Jičín 741 01
předseda dozorčí rady Mgr. Václav Novák 11.11.2009 - 30.11.2009
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 19.10.2009
Vznik funkce 14.9.2009
Zánik funkce 19.10.2009
Adresa: V Olších 867 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník 12.11.2009 - 30.11.2009
Vznik členství 14.9.2009
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270 , Praha 149 00
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Dušan Horák 16.4.2008 - 17.12.2009
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 18.11.2009
Vznik funkce 12.12.2007
Zánik funkce 18.11.2009
Adresa: Hrdlívská 533 , Smečno 273 05
člen dozorčí rady Jaroslav Lorenc 23.1.2009 - 17.12.2009
Vznik členství 9.4.2008
Zánik členství 18.11.2009
Adresa: Sečská 1846/1 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Fuchs 13.10.2009 - 17.12.2009
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 18.11.2009
Adresa: Rooseveltova 597/27 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Prof. Ing. Michal Mejstřík 13.10.2009 - 17.12.2009
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 18.11.2009
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bail 12.11.2009 - 17.12.2009
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 18.11.2009
Adresa: Nad Vodárnou 755/8 , Ostrava 713 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník 30.11.2009 - 17.12.2009
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 18.11.2009
Vznik funkce 19.10.2009
Zánik funkce 18.11.2009
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Roman Boček MBA 19.8.2009 - 19.10.2010
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 30.9.2010
Adresa: Přední 372 , Zvole 252 45
člen dozorčí rady Ing. Josef Doruška CSc. 17.12.2009 - 19.10.2010
Vznik členství 18.11.2009
Zánik členství 30.9.2010
Adresa: Na hlinách 1786/16 , Praha 182 00
1. místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Uvíra 24.5.2007 - 15.2.2011
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 10.4.2007
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: Topolová 772 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Tomáš Brabec 2.1.2008 - 3.5.2011
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: Kosárkovo nábřeží 127/1 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Ing. Radomil Kratochvíl 7.4.2008 - 3.5.2011
Vznik členství 9.4.2008
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: Pod cihelnou 654/2 , Praha 161 00
člen dozorčí rady JUDr. Radek Šmerda Ph.D. 19.10.2010 - 3.5.2011
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: Jindřišská 874/25 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Bernášek 19.10.2010 - 3.5.2011
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: Velvarská 1283 , Kladno 273 09
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Michal Mejstřík 17.12.2009 - 21.11.2011
Vznik členství 18.11.2009
Zánik členství 11.3.2011
Vznik funkce 18.11.2009
Zánik funkce 11.3.2011
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Josef Maurer 3.5.2011 - 31.1.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 12.12.2012
Adresa: Schoellerova 936/28 , Praha 196 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 3.5.2011 - 18.7.2013
Vznik členství 9.3.2011
Zánik členství 1.6.2013
Vznik funkce 30.3.2011
Zánik funkce 1.6.2013
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 21.11.2011 - 1.11.2013
Vznik členství 1.11.2011
Vznik funkce 1.11.2011
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen Josef Maurer 31.1.2013 - 28.7.2014
Vznik členství 12.12.2012
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Schoellerova 936/28 , Praha 196 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 1.11.2013 - 23.10.2014
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 23.7.2014
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 23.7.2014
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen Petr Vlasák 28.7.2014 - 23.10.2014
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Řehoř 23.10.2014 - 10.12.2014
Vznik členství 23.7.2014
Zánik členství 4.9.2014
Adresa: 121 , Chuderov 400 02
člen dozorčí rady Václav Řehoř 10.12.2014 - 22.6.2015
Vznik členství 4.9.2014
Zánik členství 10.4.2015
Zánik funkce 10.4.2015
Adresa: 121 , Chuderov 400 02
člen dozorčí rady Petr Pavelec 10.12.2014 - 22.6.2015
Vznik členství 4.9.2014
Zánik členství 10.4.2015
Zánik funkce 10.4.2015
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73
místopředseda Won Tae Cho 18.7.2013 - 23.12.2015
Vznik členství 1.6.2013
Vznik funkce 21.6.2013
Adresa: 275 Banpo-daero , Seoul Korejská republika
člen dozorčí rady Augustin Kohoutek 22.6.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 10.4.2015
Adresa: Štěrková 269 , Kosoř 252 26
člen dozorčí rady Michal Požár 22.6.2015 - 6.1.2017
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 10.11.2016
Adresa: Podolské nábřeží 17/24 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Won Tae Cho 23.12.2015 - 12.4.2018
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 29.3.2018
Vznik funkce 31.8.2015
Zánik funkce 29.3.2018
Adresa: 275 Banpo-daero , Seoul Korejská republika
člen dozorčí rady Marian Klásek 6.1.2017 - 29.5.2018
Vznik členství 10.11.2016
Zánik členství 18.5.2018
Adresa: 19 , Pyšely 251 67
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jurán 1.6.2018 - 1.6.2018
Vznik členství 28.5.2018
Adresa: U Louže 431 , Zdiby 250 66
místopředseda dozorčí rady Augustin Kohoutek 23.12.2015 - 6.9.2018
Vznik členství 10.4.2015
Vznik funkce 31.8.2015
Adresa: Štěrková 269 , Kosoř 252 26
člen dozorčí rady Jiří Jurán 1.6.2018 - 10.6.2019
Vznik členství 28.5.2018
Adresa: U Louže 431 , Zdiby 250 66

Sbírka Listin České aerolinie a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1662/SL 206 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 31.12.2015 5.1.2016 93
B 1662/SL 205 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.12.2015 30.12.2015 93
B 1662/SL 204 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 4.9.2014 11.11.2014 12.12.2014 5
B 1662/SL 203 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 4.9.2014 11.11.2014 12.12.2014 5
B 1662/SL 202 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 10.12.2014 73
B 1662/SL 201 ostatní zápis V.H. 19.6.2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 5.12.2014 10.12.2014 14
B 1662/SL 197 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 8.1.2014 105
B 1662/SL 187 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 8.1.2013 172
B 1662/SL 171 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 60
B 1662/SL 143 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.9.2009 154
B 1662/SL 141 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2008 2.2.2009 2.2.2009 40
B 1662/SL 140 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2008 20.11.2008 2
B 1662/SL 139 ostatní zápis DR č.09-08 Městský soud v Praze 3.9.2008 20.11.2008 5
B 1662/SL 138 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2008 19.8.2008 2
B 1662/SL 136 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007- v AJ Městský soud v Praze 31.12.2007 30.7.2008 8.8.2008 168
B 1662/SL 135 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2008 30.7.2008 8.8.2008 13
B 1662/SL 134 ostatní - záp.DR č.12-07+usnes. Městský soud v Praze 19.12.2007 23.4.2008 24.4.2008 5
B 1662/SL 133 ostatní - zápis DR č.01-08 Městský soud v Praze 23.1.2008 9.4.2008 7
B 1662/SL 132 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.2.2008 9.4.2008 2
B 1662/SL 131 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.2.2008 9.4.2008 2
B 1662/SL 130 notářský zápis NZ 724/2007 Městský soud v Praze 10.12.2007 9.4.2008 6
B 1662/SL 129 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2007 3.1.2008 2
B 1662/SL 128 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2007 3.1.2008 2
B 1662/SL 127 notářský zápis NZ 724/2007 Městský soud v Praze 10.12.2007 3.1.2008 6
B 1662/SL 126 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2007 26.9.2007 40
B 1662/SL 125 notářský zápis NZ 399/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 26.9.2007 24
B 1662/SL 124 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 27.6.2007 11.7.2007 6
B 1662/SL 123 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2007 11.7.2007 2
B 1662/SL 122 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2007 11.7.2007 2
B 1662/SL 121 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 4.7.2007 136
B 1662/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpro vzt.(AJ) Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 4.7.2007 136
B 1662/SL 119 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2007 5.6.2007 8.6.2007 1
B 1662/SL 118 ostatní - zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 23.4.2007 5.6.2007 8.6.2007 4
B 1662/SL 115 ostatní zápis z jednání DR č.04A-7 Městský soud v Praze 10.4.2007 25.5.2007 0
B 1662/SL 116 notářský zápis -NZ234/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 9.5.2007 20
B 1662/SL 114 ostatní -dodat.č.1/sml.o vkl.č.podniku Městský soud v Praze 20.4.2007 26.4.2007 2.5.2007 0
B 1662/SL 113 ostatní -dodat.č.1/sml.o vkl.č.podniku Městský soud v Praze 20.4.2007 26.4.2007 2.5.2007 0
B 1662/SL 117 ostatní -zápis č.02/07 jednání DR Městský soud v Praze 21.2.2007 26.4.2007 4
B 1662/SL 112 ostatní -sml.o vkl.části pod./Catering Městský soud v Praze 27.2.2007 6.4.2007 0
B 1662/SL 111 ostatní -příloha k sml./ř.110/ Městský soud v Praze 6.4.2007 0
B 1662/SL 110 ostatní -sml.o vkl.části pod./Terminal Městský soud v Praze 27.2.2007 6.4.2007 0
B 1662/SL 109 ostatní -zápis č.01-07z jed.DR Městský soud v Praze 24.1.2007 21.3.2007 6
B 1662/SL 108 ostatní -zápis č.02A-07z jed.DR Městský soud v Praze 5.2.2007 21.3.2007 5
B 1662/SL 107 ostatní -návrh sml.o vkladu č.podniku Městský soud v Praze 21.3.2007 0
B 1662/SL 106 ostatní -návrh sml.o vkladu č.podniku Městský soud v Praze 21.3.2007 0
B 1662/SL 99 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2006 12.2.2007 42
B 1662/SL 100 ostatní -zápis č.02/07zased.představ. Městský soud v Praze 16.1.2007 12.2.2007 8
B 1662/SL 105 ostatní -zápis č.02-07zased.představ. Městský soud v Praze 16.1.2007 8.2.2007 7
B 1662/SL 104 ostatní -zápis č.12/06 z jed.DR Městský soud v Praze 21.12.2006 8.2.2007 4
B 1662/SL 103 ostatní -zápis z jednání DR-č.11-06 Městský soud v Praze 7.12.2006 8.2.2007 6
B 1662/SL 102 ostatní -zápis z jednání DR-č.11A-06 Městský soud v Praze 27.11.2006 8.2.2007 9
B 1662/SL 101 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.1.2007 8.2.2007 2
B 1662/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2006 8.1.2007 0
B 1662/SL 96 notářský zápis -NZ694/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 8.1.2007 0
B 1662/SL 94 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.10.2006 20.11.2006 0
B 1662/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.9.2006 17.10.2006 0
B 1662/SL 91 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 26.7.2006 13.9.2006 0
B 1662/SL 90 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.8.2006 13.9.2006 0
B 1662/SL 89 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 7.8.2006 13.9.2006 0
B 1662/SL 87 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 86 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 84 notářský zápis -NZ388/06 Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 82 ostatní -zápis č.12/06zased.představen Městský soud v Praze 25.4.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 1.8.2006 0
B 1662/SL 77 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 18.1.2006 2.3.2006 0
B 1662/SL 75 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 18.1.2006 2.3.2006 0
B 1662/SL 74 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 5.12.2005 2.3.2006 0
B 1662/SL 73 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 5.12.2005 28.12.2005 0
B 1662/SL 66 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.7.2005 21.9.2005 0
B 1662/SL 64 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 0
B 1662/SL 63 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 11.7.2005 0
B 1662/SL 60 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.2.2005 15.4.2005 25.5.2005 0
B 1662/SL 58 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 16.3.2005 15.4.2005 25.5.2005 0
B 1662/SL 56 ostatní -zápis zased.č.11C-04předst. Městský soud v Praze 26.11.2004 2.3.2005 0
B 1662/SL 55 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 24.3.2004 9.12.2004 0
B 1662/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 0
B 1662/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.9.2003 0
B 1662/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2001+zpr.o vztazích 2x Městský soud v Praze 31.12.2001 30.8.2002 0
B 1662/SL 8 podpisové vzory 9x Městský soud v Praze 5.6.2002 0
B 1662/SL 14 ostatní -zápis VH-přílohy Městský soud v Praze 22.6.2001 5.6.2002 0
B 1662/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti +ÚZ za rok 1998,NZ 264/99 Městský soud v Praze 28.6.1999 5.6.2002 0
B 1662/SL 12 notářský zápis NZ 65/98 Městský soud v Praze 29.1.1998 5.6.2002 0
B 1662/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 654/92 Městský soud v Praze 8.7.1992 5.6.2002 0
B 1662/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2001 15.3.2001 27.3.2001 0
B 1662/SL 6 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2000 13.12.2000 0
B 1662/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 365/97 Městský soud v Praze 26.6.1997 28.7.1999 0
B 1662/SL 98 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 27.11.2006 0
B 1662/SL 95 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 27.9.2006 0
B 1662/SL 93 ostatní -záp.z jed.DR Městský soud v Praze 30.8.2006 0
B 1662/SL 88 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 26.7.2006 0
B 1662/SL 83 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 26.7.2006 0
B 1662/SL 80 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 1.3.2006 0
B 1662/SL 79 ostatní -zápis z DR č.02/06 Městský soud v Praze 28.2.2006 0
B 1662/SL 78 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 18.1.2006 0
B 1662/SL 76 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 25.1.2006 0
B 1662/SL 72 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.11.2005 0
B 1662/SL 71 ostatní čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 2.11.2005 0
B 1662/SL 70 ostatní -žádost o rezignaci/ing.Adam/ Městský soud v Praze 12.10.2005 0
B 1662/SL 69 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2005 0
B 1662/SL 68 ostatní -záp.ze zas.DR Městský soud v Praze 21.9.2005 0
B 1662/SL 67 ostatní -rezignace Městský soud v Praze 20.10.2005 0
B 1662/SL 65 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.6.2005 0
B 1662/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.5.2005 0
B 1662/SL 61 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.3.2005 0
B 1662/SL 59 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.2.2005 15.4.2005 0
B 1662/SL 57 ostatní - zápis ze zased.DR Městský soud v Praze 26.1.2005 0
B 1662/SL 54 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 26.5.2004 9
B 1662/SL 53 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 14.5.2004 0
B 1662/SL 50 ostatní -zápis ze zasedání DR+usnesení Městský soud v Praze 28.1.2004 6
B 1662/SL 45 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 17.12.2003 9
B 1662/SL 44 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 2.9.2003 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje České aerolinie a.s.

IČO (identifikační číslo) 45795908
Jméno České aerolinie a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 1.1.1992
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 3

Sídlo České aerolinie a.s.

Živnosti a provozovny České aerolinie a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.1992

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1995

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.2014

Živnost č. 4 HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ NA PALUBĚ LETADLA

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1992
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 5 Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1992
Zánik oprávnění 12.8.1993
Konec oprávnění 12.8.1993

Živnost č. 6 Letecká doprava a letecké práce

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1992
Zánik oprávnění 1.4.1998

Živnost č. 7 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1992
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1994
Zánik oprávnění 29.3.2004

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel,jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Služby cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1995
Zánik oprávnění 10.5.2001

Živnost č. 18 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1999
Zánik oprávnění 10.5.2001

Živnost č. 19 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.4.2001
Zánik oprávnění 1.8.2012

Živnost č. 21 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.2001
Zánik oprávnění 1.8.2012

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 1.8.2012

Živnost č. 27 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 1.8.2012

Živnost č. 28 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 1.8.2012

Živnost č. 29 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 10.6.2010

Živnost č. 30 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 10.6.2010

Živnost č. 32 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2008
Zánik oprávnění 1.8.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán České aerolinie a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Štolba
Člen statutárního orgánu Radek Müller
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kudela

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje České aerolinie a.s.

IČO: 45795908
Firma: České aerolinie a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.7.1992

Sídlo České aerolinie a.s.

Sídlo: Evropská 846/176, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod s nápoji
Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
tracking image